Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 17.11.1990 Sayı : 20698 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
 
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 90/1047 
Karar Tarihi : 22/10/1990  

            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)’ndan sağlanan 100.000.000 Alman Markı ve 70.000.000 İsviçre Frangı tutarındaki kredilerle ilgili olarak 21 Haziran 1990 tarihinde Paris’te imzalanan ilişik Anlaşmaların ve eklerinin, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/10/1990 tarihli ve EİUK-5675, 5676 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı V.
G. TANER 
Devlet Bakanı 
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı 
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
G. TANER  
Milli Savunma Bakanı V.
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. A. ALPTEMOÇİN
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
A. AKKAYA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
M. TAŞAR
Turizm Bakanı 
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI 


            Avrupa Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda,  

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Kasım 1988, 8 Mart 1989, 23 Mayıs 1989, 27 Temmuz 1989, 30 Ekim 1989 ve 21 Kasım 1989, 17 Nisan 1990 ve 2 Mayıs 1990 tarihli taleplerini, 

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü’nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 Kasım 1988, 1 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 28 Haziran ve 1 Ağustos 1989, 7 ve 12 Aralık 1989, 14 ve 29 Mayıs 1990, tarihli görüşlerini, 

            Guvernör’ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 2 Aralık 1988, 22, 23, 28, 29 ve 31 Mart 1989, 18 Temmuz 1989, 1 Ağustos 1989, 12 ve 13 Aralık 1989, 15 ve 29 Mayıs 1990, tarihleri raporlarını, 

            Fon Yönetim Kurulu’nun: 

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982), 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (Ş1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1045 (1989), 1046 (2989), 2047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989) ve 1097 (1989), 1123 (1990) ve 1124 (1990),  sayılı kararlarını,  

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek Üçüncü Protokol’ü,  

            6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE 1 
            Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'’deki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. 

            MADDE 2 
            Fon Borçlu’ya DM 100.000.000.- (Yüz Milyon Alman Markı) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir. 

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin ; 

            F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1982), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 742 (1986), F/P 756 (1986), F/P 768 (1987), F/P 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), F/P 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989),  F/P 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989) ve 876 (1989), 905 (1989) ve 916 (1989), 941 (1990) ve 942 (1990), veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir. 

            Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların, görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

            MADDE 3 
            Ödüncün vadesi, 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 (on) yıldır. 

            Faiz oranı yıllık % 9.125’dir. 

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 21 Aralık 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak ilki 21 Haziran 1996 ve sonuncusu 21 Haziran 2000’de  olmak üzere 5 eşit taksitte yapılacaktır. 

            MADDE 4 
            Fon tarafından kredi miktarı  % 0.50 oranında ve DM 500.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 21 Haziran 1990 tarihinde ödenecektir. 

            Net tutar DM 99.500.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara’nın Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main’deki hesabına yatırılacaktır. 

            MADDE 5 
            Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (Ek:II) zamanında verir. 

            Bono, Alman Markı olarak düzenlenir ve ödenir. 

            MADDE 6 
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3’ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9’ncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

            MADDE 7 
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz: 

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,  

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

            MADDE 8 
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine İsviçre Frangı olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgücü önce, Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main’daki hesabına geri ödenecektir.  

            MADDE 9 
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir. 

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde yeralan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. 

            MADDE 10 
            Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir. 

            MADDE 11 
            Borçlu bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. 

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. 

            MADDE 12 
            Ödüncün, bu Anlaşma’nın 2’nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3’ncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 

            MADDE 13 
            Bu Anlaşma 21 Haziran 1990 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

            MADDE 14 
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’un 1’nci Maddesi, 3’ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir. 

            MADDE 15 
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu İşbu Anlaşma’da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder. 

            MADDE 16 
            Bu Anlaşma her ikisi de yanı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.  

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 

Paris’te 21 Haziran 1990                     Paris’te 21 Haziran 1990 
tarihinde yapılmıştır.                               tarihinde yapılmıştır. 
  
Tuncay ALTAN                                       Roger Vanden BRANDEN 
Dış Ekonomik İlişkiler                            Guvernör 
Genel Müdürü  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti             Milli Mülteciler ve Avrupa Adına 
                                                                Nüfus Fazlalıkları İçin Avrupa 
                                                                Konseyi İskan Fonu Adına 
  

İFTA TABLOSU 
EK: I.01 
            (19.06.90 - 00695/Ed. 19.06.1990) 
            Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara 
            Para Cinsi                   : DM      Tutar           : 100.000.000.- 
            Faiz Oranı                  : % 9.125  Emisyon      : % 99.500 
            Yürürlük Tarihi          : 21/06/1990  Vade           :  120 Ay 
  

 
 
VADELER
ANAPARA
BAKİYESİ
 
ÖDENECEK
ANAPARA
ÖDENECEK
FAİZ
ÖDENECEK
TUTAR
21.12.1990
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1991
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.12.1991
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1992
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.12.1992
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1993
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.12.1993
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1994
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.12.1994
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1995
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.12.1995
100.000.000
0
4.562.000
4.562.000
21.06.1996
80.000.000
20.000.000
4.562.000
24.562.000
21.12.1996
80.000.000
0
3.650.000
3.650.000
21.06.1997
60.000.000
20.000.000
3.650.000
23.650.000
21.12.1997
60.000.000
0
2.737.000
2.737.000
21.06.1998
40.000.000
20.000.000
2.737.000
22.737.000
21.12.1998
40.000.000
0
1.825.000
1.825.000
21.06.1999
20.000.000
20.000.000
1.825.000
21.825.000
21.12.1999
20.000.000
0
912.500
912.500
21.06.2000
20.000.000
912.500
20.912.500
TOPLAM
0
100.000.000 
73.000.000
173.000.000
  

EK : II-01 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ANKARA-BONO 

            DM 100.000.000      21 Haziran 1990 

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Yüz Milyon Alman Markı (DM  100.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir. 

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. 
 
 
VADE
TAKSİT TUTARI
21.12.1990
4.562.000
21.06.1991
4.562.000
21.12.1991
4.562.000
21.06.1992
4.562.000
21.12.1992
4.562.000
21.06.1993
4.562.000
21.12.1993
4.562.000
21.06.1994
4.562.000
21.12.1994
4.562.000
21.06.1995
4.562.000
21.12.1995
4.562.000
21.06.1996
24.562.000
21.12.1996
3.650.000
21.06.1997
23.650.000
21.12.1997
2.737.000
21.06.1998
22.737.000
21.12.1998
1.825.000
21.06.1999
21.825.000
21.12.1999
912.500
21.06.2000
20.912.500
TOPLAM
 
  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
Ankara         EK : II-02 
  
            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır. 

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 21 Haziran 1990 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder. 

            Bu Bono ile herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. 

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, 
 Ankara, 
 

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupa Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda, 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Kasım 1988, 8 Mart 1989, 23 Mayıs 1989, 27 Temmuz 1989, 30 Ekim 1989 ve 21 Kasım 1989, 17 Nisan 1990 ve 2 Mayıs 1990 tarihli taleplerini, 

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü’nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 Kasım 1988, 1 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 28 Haziran ve 1 Ağustos 1989, 7 ve 12 Aralık 1989, 14 ve 29 Mayıs 1990, tarihli görüşlerini, 

            Guvernör’ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 2 Aralık 1988, 22, 23, 28, 29 ve 31 Mart 1989, 18 Temmuz 1989, 1 Ağustos 1989, 12 ve 13 Aralık 1989, 15 ve 29 Mayıs 1990, tarihleri raporlarını, 

            Fon Yönetim Kurulu’nun: 

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982), 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (Ş1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1045 (1989), 1046 (2989), 2047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989) ve 1097 (1989), 1123 (1990) ve 1124 (1990),  sayılı kararlarını,  

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek Üçüncü Protokol’ü,  
  
            6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            MADDE 1 
            Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'’deki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. 

            MADDE 2 
            Fon Borçlu’ya FS 70.000.000.- (Yetmiş Milyon İsviçre Frangı) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir. 

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin ; 

            F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1982), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 742 (1986), F/P 756 (1986), F/P 768 (1987), F/P 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), F/P 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989),  F/P 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989) ve 876 (1989), 905 (1989) ve 916 (1989), 941 (1990) ve 942 (1990), veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir. 

            Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların, görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

            MADDE 3 
            Ödüncün vadesi, 10 (on) yıldır. 

            Faiz oranı yıllık % 7.375’dir. 

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 18 Aralık 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 18 Haziran ve 18 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak 18 Haziran 1996 tarihinde bir defada yapılacaktır. 

            MADDE 4 
            Fon tarafından kredi miktarı  % 0.50 oranında ve FS 350.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 21 Haziran 1990 tarihinde ödenecektir. 

            Net tutar FS 69.650.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara’nın Bangue Nationale Suisse, Zuricih’deki hesabına yatırılacaktır. 

            MADDE 5 
            Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (Ek:II) zamanında verir. 

            Bono, İsviçre Frangı olarak düzenlenir ve ödenir. 

            MADDE 6 
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3’ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9’ncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

            MADDE 7 
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz: 

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,  

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

            MADDE 8 
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine İsviçre Frangı olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgücü önce, Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Banca del Gottardo,Lugano’daki hesabına geri ödenecektir.  

            MADDE 9 
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir. 

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde yeralan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. 

            MADDE 10 
            Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir. 

            MADDE 11 
            Borçlu bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. 

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. 

            MADDE 12 
            Ödüncün, bu Anlaşma’nın 2’nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3’ncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 

            MADDE 13 
            Bu Anlaşma 21 Haziran 1990 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

            MADDE 14 
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’un 1’nci Maddesi, 3’ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir. 

            MADDE 15 
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu İşbu Anlaşma’da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder. 

            MADDE 16 
            Bu Anlaşma her ikisi de yanı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.  

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 

Paris’te 21 Haziran 1990                                                    Paris’te 21 Haziran 1990 
tarihinde yapılmıştır.                                                              tarihinde yapılmıştır. 
  
Murat KUTAD                                                                       Roger Vanden BRANDEN 
Dış Ekonomik İlişkiler                                                          Guvernör 
Genel Müdür Yardımcısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                            Milli Mülteciler ve Avrupa  
Adına                                                                                     Nüfus Fazlalıkları İçin Avrupa 
                                                                                               Konseyi İskan Fonu Adına 
  

İFTA TABLOSU 
EK: I.01 
            (19.06.90 - 00696/Ed. 20.06.1990) 
            Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara 
            Para Cinsi                   : İsviçre Frangı Tutar           : 70.000.000.- 
            Faiz Oranı                  : % 7.375  Emisyon      : % 99.500 
            Yürürlük Tarihi          : 21.06.1990  Vade           :  120 Ay 

 
 
VADELER
ANAPARA
BAKİYESİ
 
ÖDENECEK
ANAPARA
ÖDENECEK
FAİZ
ÖDENECEK
TUTAR
18.12.1990
70.000.000
0
2.538.229,17 2.538.229,17
18.06.1991
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1991
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1992
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1992
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1993
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1993
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1994
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1994
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1995
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1995
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1996
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1996
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1997
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1997
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1998
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1998
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.1999
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.12.1999
70.000.000
0
2.581.250 2.581.250
18.06.2000
70.000.000
2.581.250 2.581.250
TOPLAM
0
70.000.000 
51.581.979,17 121.581.979,17
  

EK : II-01 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ  
ANKARA-BONO 

            FS 70.000.000      21 Haziran 1990 

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Yetmiş Milyon İsviçre Frangı (FS  70.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir. 

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. 

 
VADE
TAKSİT TUTARI
18.12.1990
2.538.229,17
18.06.1991
2.581.250
18.12.1991
2.581.250
18.06.1992
2.581.250
18.12.1992
2.581.250
18.06.1993
2.581.250
18.12.1993
2.581.250
18.06.1994
2.581.250
18.12.1994
2.581.250
18.06.1995
2.581.250
18.12.1995
2.581.250
18.06.1996
2.581.250
18.12.1996
2.581.250
18.06.1997
2.581.250
18.12.1997
2.581.250
18.06.1998
2.581.250
18.12.1998
2.581.250
18.06.1999
2.581.250
18.12.1999
2.581.250
18.06.2000
72.581.250
 

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
            Ankara         EK : II-02 
  
            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır. 

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 21 Haziran 1990 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder. 

            Bu Bono ile herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. 

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, 
            Ankara, 

            Not: İngilizce ve Fransızca metinleri 17 Kasım 1990 gün ve 20698 sayılı Resmi Gazete’dedir.