Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 12.02.1991 Sayı : 20784 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
 
Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 90/1133
Karar Tarihi : 07/11/1991   

             28 Eylül 1990 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli Türk-Romen Ekonomik Komisyonu XVI. Dönem Protokolu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/10/1990 tarihli ve EİDA-2341-6065 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
   
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı V.
M. YAZAR
Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
       
M. TAŞAR
Devlet Bakanı V. 
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
H. DOĞAN
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
İçişleri Bakanı 
       
A. K. ALPTEMOÇİN
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. ÇİÇEK
Ulaştırma Bakanı V.
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı 
  
 
Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu XVI. Dönem Protokolu

 
           İki Hükümet arasında 14 Haziran 1970 tarihinde Bükreş’te sağlanan anlayışa uygun olarak, Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu XVI. Dönem Toplantısı 25-28 Eylül 1990 tarihleri arasında Bükreş’te yapılmıştır.

             Türk Heyetine Devlet Bakanı Hüsnü DOĞAN, Romen Heyetine de Devlet Bakanı Anton VATASESCU başkanlık etmiştir.

             Her iki heyetin listesi Ek I ve II’de yer almaktadır.

             Karşılıklı anlayış ve dostluk havası içinde yürütülen Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarında Taraflar, 20 Ekim 1987 tarihinde Ankara’da imzalanan Uzun Vadeli Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hususundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir.

             Karma Ekonomik Komisyon çalışmaları sırasında, Türk Heyeti Başkanı, Devlet Bakanı Hüsnü DOĞAN, Romanya Devlet Başkanı Ion Iliesçu Petre Roman tarafından kabul edilmiş ve Ticaret ve Turizm Bakanı Constantin Fota, Kaynaklar ve Sanayi Bakanı Mihai Zisu ve Tarım ve Gıda Bakanı Ioan Tipu ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarının sonuçları aşağıda özetlenmiştir.

             I- TİCARET
             Romanya’da oluşturulan yeni koşulları da gözönünde bulunduran Taraflar, XV. Dönem Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonundan bu yana, ülkelerin ekonomik durumu ile ikili ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişlerdir.

             Taraflar, ikili ticaret hacmindeki artışın arzulanan bir düzeye ulaşmadığını kaydetmişler ve karşılıklı ticaretin dengeli bir şekilde mümkün olan en yüksek düzeye yükseltilmesi ve çeşitlendirilmesi için her türlü imkanı kullanma hususundaki kararlılıklarını vurgulamışlar ve dış ticaret liberalleşmesi yönünde Romanya’da uygulamaya konulan mevzuat değişikliklerinin karşılıklı ticaret üzerinde olumlu etkisi olacağına ilişkin inançlarını belirtmişlerdir.

             Taraflar, iş çevreleri arasında yakın ilişkiler kurulmasının önemine değinmişler ve iki ülke arasındaki ticaret imkanları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla, Ticaret ve Sanayi Odaları ile firma ve kuruluşları arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, Romen Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı başkanlığındaki bir ticaret heyetinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin davetlisi olarak Kasım ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini not etmişlerdir.

             Fuar ve sergilerin ticaret üzerinde olumlu etkisi olduğu inancıyla, Taraflar Türkiye’nin Bükreş Uluslar arası Fuarına, Romanya’nın da İzmir Uluslar arası Fuarına katılmasından duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir.

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak üzere, ticari bankalarının daha yakın ililki içinde olmasını teşvik etme hususunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, Türk Eximbank tarafından Romen Dış Ticaret Bankasına tanıman kredi imkanının mevcut ticari ilişkileri hızlandıracağı görüşünü paylaşmışlardır.

             Taraflar, ülkelerindeki serbest ticaret bölgesi imkanlarına değinmişler ve bu olanaklardan yararlanmalarını teminen, kendi firma ve kuruluşlarına bilgi vermeyi kararlaştırmışlardır.

             Düzenli ve sürekli bir mal akımının önemini gözönünde tutan Taraflar, firma ve kuruluşları arasında istikrarlı ve uzun süreli ekonomik ilişkilerin teminine yarayacak olan uzun vadeli ticari sözleşmelerin rolünü vurgulamışlar ve bu tür sözleşmelerin imkan olduğu takdirde ve her iki ülkede yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde imzalanmasını önermişlerdir.

             II- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
             Taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri gözden geçirmişler ve petrol, enerji, metalurji, yol inşası ve ulaştırma alanlarında bugüne kadar ortaya konulan işbirliğinden duydukları memnuniyeti yinelemişlerdir.

             İkili işbirliğinin daha da çeşitlendirilmesi görüşünde birleşen Taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

             1- Enerji
             Taraflar, Kapulukaya ve Kılıçkaya Hidroelektrik Santrallarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesini memnuniyetle kaydetmişler ve Gezende ve Orta Sakarya-Yenice Hidroelektrik Santrallarının programa uygun olarak bitirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesinde mutabık kalmışlardır.

             Taraflar ayrıca, Türkiye’den elektrik enerjisi verilmesi ve Romanya’dan da, hidroelektrik santraller için teçhizat, elektrik malzemeleri ve enerji nakil hatları teslimatı konusunda ilgili kuruluşları arasında imzalanan Protokol’a ilişkin olarak memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

             2- Sanayi
             Taraflar, sanayinin, ikili işbirliğinin önemli bir alanını oluşturduğunu vurgulamışlar ve Romanya’daki yeni durum çerçevesinde, ortak çıkar ve rekabet koşulları temeline dayalı olarak, iki ülke arasındaki işbirliğini aşağıdaki alanlara yaygınlaştırmak üzere ilgili kuruluşlarını teşvik ve yönlendirme hususunda anlaşmaya varmışlardır:

             - otomotiv sanayi ve yan sanayii
             - petrokimya sanayi
             - takım tezgahları
             - telekominikasyon
             - gıda imalatı
             - ağaç işleme
             - elektronik
             - elektroteknik
             - tıbbi cihaz ve malzeme
             - dayanıklı tüketim malları
             - çevre koruma ve güvenlik teçhizatı

             Romen Tarafı, gıda imalat sanayi alanında, Romanya’da işbirliği imkanı mevcut projelerin bir listesini tevdi etmiştir.

             3- Tarım
             Taraflar, ülkelerinin tarım alanındaki imkanlarından daha etkin bir şekilde yararlanmak amacıyla mevcut işbirliğini yeniden canlandırmak üzere, ilgili kuruluşların ilişkilerini artırmaları gerektiğini vurgulamışlardır.

             Taraflar, bu amaçla, eğitim, uzman teatisi ve bilgi akımına dönük işbirliği imkanlarının araştırılması ve tarım alanında yeni işbirliği konularının başlatılması yönünde, Tarım Çalışma Grubu Toplantısının 1991 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yapılmasını kolaylaştırmışlardır.

             Romen Tarafı, tarım alanındaki işbirliği imkanı mevcut projeleri içeren bir liste sunmuştur.

             4- Madencilik ve Jeoloji
             Taraflar, ilgili kuruluşları arasındaki temasların sürdürülmesi hususunda kararlılıklarını belirtmişlerdir.

             Taraflar, porfiri bakır, uranyum, krom, demir cevheri ve kömür, mermer ve diğer maden rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda işbirliği imkanının mevcut olduğunu yinelemiş ve iki ülkenin madencilik kuruluşlarının madencilik ve jeoloji alanında daha fazla işbirliği yapmalarını tavsiye etmişlerdir.

             Taraflar, maden arama ve değerlendirme projelerinde, ticari kontratlar yoluyla knowhow, mühendislik hizmetleri, makine ve teçhizat ile teknik yardım teminine hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

             5- Metalurji
             Taraflar, Karabük Sinter Tesislerinin modernizasyonunun tamamlanmasında ve tesisin etkin bir şekilde faaliyetin sürdürmesinde ilgili Türk ve Romen kuruluşlarınca yürütülen işbirliğini takdirle karşılamışlardır.

             Romen Tarafı, Türkiye’deki alümina ve porfiri bakır işleme tesislerini tamamlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, gerçek imkanları etüd etmek amacıyla, teknik heyet teatisinde bulunmaları için ilgili kuruluşlarını yönlendirme hususunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, krom cevherinin işlenmesinde işbirliği imkanlarını araştırmalarını ilgili kuruluşlara tavsiye etme hususunda anlaşmışlardır.

             III- ULAŞTIRMA
             Taraflar, İstanbul-Köstence Ro-Ro Hattının işletilmesinde kaydedilen gelişmeden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             Bölgedeki yeni gelişmeler çerçevesinde Taraflar, uzmanlarının Samsun-Köstence Feribot Hattı ve Trabzon-Köstence Ro-Ro Hattının etkin ve karşılıklı yarar sağlayacak şartlarda işletilmesi imkanlarını araştırmaları hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla, teknik heyetlerin teatisi mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

             Taraflar, Tosya-Osmancık karayolu inşasının programa uygun olarak devam ettiğini memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, ulaştırma alanında aralarındaki işbirliğinin sürdürülmesinde istekli olduklarını ifade etmişlerdir.

             IV- TELEKOMÜNİKASYONU
             Türk Tarafı, Türkiye’deki telekomünikasyon olanakları hakkında kısa açıklamalarda bulunarak, bu alanda işbirliği teklif etmiş ve iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında işbirliği imkanı görülen konuların içeren bir liste sunmuştur.

             İlgili Türk kuruluşu, telekomünikasyon alanında somut işbirliği olanaklarını ayrıntılı bir şekilde incelemek üzere, Romen karşıtını davet edecektir.

             V- TURİZM
             Ülkelerinin turizm sektöründeki potansiyelini gözönünde bulunduran Taraflar, turizm alanında yatırım, modernizasyon çalışmaları, planlama, eğitim ve uzman değişimi konularında işbirliği sağlanması yönünde ilgili kuruluşlarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, bu amaca uygun olarak ilgili kuruluşlarının yakın ilişki kurmaları gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.

             VI- DİĞER KONULAR
             1- Müteahhitlik Hizmetleri
             Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarının uluslar arası piyasalardaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Türk Tarafı, Romanya’da gerçekleştirilecek müteahhitlik hizmetlerini üstlenme konusunda Türk firmalarının ilgilisi belirtmiştir.

             2- Üçüncü Pazarlarda İşbirliği
             Taraflar üçüncü ülke pazarlarında yatırım ve diğer ekonomik faaliyetler alanında işbirliği hususunda istekli olduklarını ifade etmişlerdir.

             3- Bilimsel ve Teknik İşbirliği
             Taraflar, bu alandaki işbirliğini canlandırmak amacıyla Türk-Romen Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alt Komitesinin ortak yarar sağlayacak projelerin tespiti ve bunların hayata geçirilmesi görüşü ile en kısa zamanda toplanması yönünde ilgili kuruluşlarının gerekli önlemleri almasını tavsiye etme konusunda anlaşmışlardır.

             4- Yatırımların Teşviki ve Korunması
             Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’na ilişkin görüşmelerin son aşamasına gelmiş olduğunu ve Anlaşma metninin parafe edildiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.

             Taraflar, bu Anlaşmanın mümkün olan en kısa zamanda imzalanarak yürürlüğe gireceğini ümit ettiklerini ifade etmişlerdir.

             Taraflar, Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu XVII. Dönem Toplantısının diplomatik kanallarla tespit edilecek bir tarihte Ankara’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             İşbu Protokol iki ülkede yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca yetkili makamların onayına sunulacaktır.

             Bükreş’te 28 Eylül 1990 tarihinde İngilizce iki orijinal metin olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

             Türkiye Cumhuriyeti                                                                 Romanya
                 Hükümeti Adına                                                          Hükümeti Adına
                 Hüsnü DOĞAN                                                      Anton VATASESCU

                                                                                                                     Ek : I

TÜRK HEYETİ

             Hüsnü DOĞAN                          :  Devlet Bakanı, Heyet Başkanı

             Erdoğan HÜRBAŞ                    :  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
                                                                    Anlaşmalar Genel Müdürü
                                                                    Teknik Heyet Başkanı
             Hayrettin YELESENLİ               :  D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
                                                                    Genel Müdür Yardımcısı
             Oktay APAYDIN                         :  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,
                                                                    Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı
             Eftal YURDAY                            :  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,
                                                                    Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı
             Yalçın BALCI                               :  Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
                                                                    Daire Başkanı
             Hırant MUMCAN                         :  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
                                                                    Daire Başkanı

                                                                                                                                  Ek : II

ROMEN HEYETİ

             Anton VATASESCU               :  Devlet Bakanı, Heyet Başkanı
             Liviu PAUNESCU                   :  Müdür, Teknik Heyet Başkanı,
                                                                    Ticaret ve Turizm Bakanlığı
             Dorin MUCEA                         :  Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği
                                                                    Ticaret Müşaviri
             Nicolae COSTEA                   :  Genel Müdür,
                                                                    Kaynaklar ve Sanayi Bakanlığı
             Grigore BURAGA                   : Genel Müdür,
                                                                    Kaynaklar ve Sanayi Bakanlığı
             Dan STEFANESCU               : Genel Müdür,
                                                                    Haberleşme Bakanlığı
             Iulian GRADISTEANU            : Genel Müdür,
                                                                    Kaynaklar ve Sanayi Bakanlığı
             Gheorghe BARBU                  :  Müdür,
                                                                    Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve
                                                                    Bölge Düzenlemesi Bakanlığı
             Nicola OCANOAIE                 :  Genel Müdür Yardımcısı,
                                                                    Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve 
                                                                    Bölge Düzenlemesi Bakanlığı
             Valeriu VELIMAN                    :  Müşavir,
                                                                    Dışişleri Bakanlığı
             Gavril ALEXE                          :  Müşavir,
                                                                    Ticaret ve Turizm Bakanlığı 
             Aurel BALINT                          :  Müşavir,
                                                                    Maliye Bakanlığı 
             Matilda ILIE                              :  Müşavir,
                                                                    Kaynaklar ve Sanayi Bakanlığı
             Gabriela TASCAU                  :  Müşavir,
                                                                    Tarım ve Gıda Bakanlığı
             Melania GANUTA                   :  Müşavir,
                                                                    Kaynaklar ve Sanayi Bakanlığı
             Ion MARGINEANU                  :  Uzman, Romanya Dış Ticaret Bankası
             Corneliu LAZAR                      :  Müdür, ROMELEKTRO
             Alfons IRINESCU                    :  Müdür, CONTRANSIMEX
             Dimitru IONESCU                   :  Müdür, CHIMICA
             Gheorghe UCIU                       :  Müdür Yardımcısı, INDUSTRIALEXPORTIMPORT
             Zamfir ROBE                           :  Uzman, ROMENERGO
             Ortansa IONESCU                  :  Uzman, ROMPETROL-GEOMIN

             Not: İngilizce metni 12 Şubat 1991 gün ve 20784 sayılı Resmi Gazete’dedir.