Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 24.01.1991 Sayı : 20765 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1180 
Karar Tarihi : 21/11/1990     
      
            Hükümetimiz ile Romanya Hükümeti arasında 13 Ekim 1990 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Türkiye-Romanya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/10/1990 tarihli EİDA-6534 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 21/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                                              Cumhurbaşkanı 
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı V.
G. TANER  
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı V.
       
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı V.
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı 
       
H. DOĞAN 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
İ. ÇELEBİ 
Ulaştırma Bakanı V. 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 
    
PROTOKOL 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti arasındaki Uluslararası Kara Ulaştırması Anlaşması hükümleri uyarınca Türkiye-Romanya Karma Komisyon Toplantısı 10 – 13 Ekim 1990 tarihleri arasında Bükreş’te yapılmıştır.  

            Heyetler Ek –1 ve Ek –2’de gösterilmektedir.  

            Karma Komisyon, aşağıdaki gündemi kabul etmiş ve sırayla şu konuları görüşmüştür: 

            1- İki ülke arasındaki kara ulaştırması ve ticaret hacmi hususundaki istatistiki bilgi teatisi,  
            2- Yolcu Taşımacılığı,  
            3- Ro-Ro servis hattı,  
            4- Eşya taşımacılığı, 1990 yılı kesin ve 1991 yılı geçici geçiş belgesi kotasının belirlenmesi,   
            5- Diğer konular.  

            MADDE 1  
            Her iki taraf, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden yapılan eşya ve yolcu taşımacılığı konusunda istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlar ve karayolu taşımalarının yürürlükteki anlaşmaya göre yapıldığını belirtmişlerdir.  

            MADDE 2  
            İki Heyet, iki ülke arasındaki düzenli otobüs hattı ile ilgili çalışmaların başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.  

            Her iki Taraf, gelecekte de Türk ve Romanya firmalarının onaylanmak üzere kendi ilgili bakanlıklarına yapacakları başvuruların, teati edildikten sonra her bakanlığın onaylanan belgeyi direk olarak ilgili firmaya verilmesi hususunda mutabakata varmışlardır.  

            MADDE 3  
            Türk Heyeti, Köstence Limanında Haydarpaşa-Köstence Ro-Ro servisiyle ilgili problemleri vurgulayarak, Romanya tarafından aşağıda belirtilen problemlerin çözülmesini istemiştir.  

            - Bazen mesai saatinden sonraki çalışma başlayıncaya kadar kısıtlı olarak alıkonulan Türk taşıtları, bu surette gümrükte ve Köstence’deki liman ofislerinde fazla çalışma ücreti ödemek zorunda kalmaktadırlar.  

            - Kamyonların liman ve gümrük işlemlerini, Ro-Ro’ya anında girebilmeleri için gemilerin varış zamanından önce tamamlamak zorundadır.  

            - Köstence’de gemi bekleyen kamyon sayısı, Ro-Ro’nın varış zamanı, gemide yüklü kamyon sayısı gibi konularda Türk Tarafı olarak D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ve Romen Tarafı olarak Navlomar  ya da Romtrans arasında iletişim yetersizliği bulunmaktadır.  

            Türk Heyeti, Romen kamyonlarının ve Türk kamyonlarının sayılarının gözle görünür farklılığına dikkat çekerek, Türk yetkililerinin Türk kamyon sürücülerinin karayolu taşımacılığından daha ziyade Ro-Ro servislerini kullanmaları için direk teşvik edici önlemleri aldıklarını belirterek Romanya tarafından da aynı şekilde hareket etmelerini beklediklerini ifade etmiştir.  

            Romen Heyeti, Türk Tarafınca öne sürülen problemleri not almış ve bazı güçlüklerin, bazı günler Köstence Limanına hiç gemi gelmezken bazen aynı gün iki geminin birden geldiğini, bundan dolayı bunları tahsis eden liman alanında kamyon izdihamının olması gerçeğinden doğduğunu belirtmiştir.  

            Her iki Tarafın ilgili yetkililerinin servis etkinliğini ve kalitesini artırmak ve Ro-Ro hattının Türk, Romen ve 3. ülke kamyonları için ticari olarak daha cazip hale getirmek için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edilmiştir.  

            MADDE 4  
            Türk Heyeti, yakın gelecekte kara ulaştırmasındaki güçlükleri azaltmak için şimdiki kota sisteminin değiştirilmesi hususundaki arzusunu ifade etmiş ve de yürürlükteki Romen mevzuatından dolayı bunun mümkün olmaması halinde, şimdiki kota sisteminin herhangi bir vergi uygulaması olmaksızın edebileceğini ifade etmiştir.  

            Romen Heyeti, Romen tarafının da karayoluyla eşya taşımacılığında liberalleşme isteminde olduğunu fakat bugünkü mevzuatın tümünde henüz değişiklik olmadığı, diğer Avrupa ülkelerinde de henüz kürü taşımacılığının liberalleşmesi konusunda ki gelişmelerin tamamlanmadığı gerçeği hesaba alınarak şu anda söz konusu liberalleşmenin gerçekleştirilmediğini belirtmiştir.  

            Uzun müzakerelerden sonra, İki Heyet 1990 yılı belge kotasını aşağıdaki şekilde tespit etmiştir;  

            Türk Tarafı için, 20.000 transit geçiş belgesi (10.000’i karayolu vergisinden muaf) ve Romanya’dan Türkiye’ye dönüş seyahatleri için 400 özel izin belgesi.  

            Yukarıda bahsedilen kotaya ek olarak, Romen Tarafı Türk Tarafına vergiye tabi 3000 transit geçiş belgesi ve Romanya’dan Türkiye’ye dönüş seyahatleri için 100 özel izin belgesi verecektir.  
İki Heyet, 1991 yılı geçici belge kotasını aşağıdaki gibi tespit etmiştir:  

            Türk Tarafı için, 23.000 transit geçiş belgesi (10.000’i karayolu vergisinden muaf), Romanya’dan Türkiye’ye dönüş seyahatleri için 600 özel izin belgesi.  

            Romen Tarafı için, 10.000 transit geçiş belgesi (5.000’i karayolu vergisinden muaf) Türkiye’den Romanya’ya dönüş seyahatleri için 600 özel belgesi ve Türkiye’den 3. ülkelere eşya yüklemek için kullanılan 100 özel belge.  

            İki ülke topraklarında yapılan mevcut transit trafiğin eşitsizlikle gözönüne alınarak, Romen Tarafı Türk Tarafından Romen kamyonları için 3. ülkelere ve 3. ülkelerden yükleme-boşaltma belgelerinin tahsis edilmesi talebinin olumlu bir yönde sonuçlanmasını talep etmiştir.  

            MADDE 5  
            Türk Heyeti, Romen Heyetinden güvenli park yeri ve R5omanya topraklarında bulunan Türk Taşıtları ve sürücülerin geçişi ile gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir.  

            Romen Heyeti, park alanlarına güvenlik görevlilerinin atanması için Romanya İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunacağını ve yakın gelecekte bu sorunun özel teşebbüslerce park alanlarının idaresinin teslim alınması yoluyla çözüme ulaşacağını belirtmiştir.  

            Romen Heyeti, yabancı araçlara uygulanan belirlenen azami ağırlığın üstündeki ekstra dingil ağırlık limitinin tek veya daha fazla dingilli araçlar için 50 kg.’dan 100 kg.’a ve bütün araç için 200 kg.’dan 500 kg’a yükselmesi konusunda olduğu gibi bir gelişme kaydedildiğini bildirmiştir.  
4. maddenin son paragrafında belirtilen konunun incelenmesi , 1991 kesin ve 1992 geçici belge kotasının belirlenmesi amacıyla Mart 1991 tarihinde Türkiye’de Karma Komisyon Toplantısı yapılacağı görüşünde mutabık kalınmıştır.  

            Kesin tarih diplomatik kanallarla belirlenecektir.  

            Toplantı dostluk ve karşılıklı anlayış havasında geçmiştir.  

            13 Ekim 1990 tarihinde Bükreş’te İngilizce dilinde iki nüsha olarak yapılmıştır.  

            Türk Heyeti Adına                                                            Romen Heyeti Adına  

 
TÜRK HEYETİ
 
Sn. Hamit CEMİLOĞLU :  Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı  
Heyet Başkanı
Sn. Yaşar ÇOBAN :  Ulaştırma Bakanlığı  
Kara Ulaştırması Genel Müdür Yrd.
Sn. Ahmet KIZIL :  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü  
Daire Başkanı 
Sn. Nilgün ALTINDAĞ :  Maliye ve Gümrük Bakanlığı  
Gümrükler Genel Müdürlüğü  
Daire Başkanı
Sn. Cemil BAYÜLGEN :  D.B. Deniz Nakliyat T. A. Ş.  
Daire Başkanı
Sn. Sibel ALGAN :  Türk Elçiliği  
I. Sekreteri
Sn. Tankut BERK :  Uluslararası Yolcu Taşımacılar Derneği  
Başkan Vekili
  
ROMEN HEYETİ
Sn. Emil SPIREA : Taşımalar Dairesi Müsteşar Yardımcısı  
Heyet Başkanı
Sn. Tiberius PUIU : Taşımalar Dairesi   
Uluslararası Sözleşmeler ve İşbirliği Dairesi  
Genel Müdür Yardımcısı
Sn. Valentin MIRESCU :  ATC  
Genel Müdür Yardımcısı
Sn. Radu PETRASCU : NAVROM  
Müdür
Sn. Dumitru IVARESCU :  ATC  
Bölüm Şefi
Sn. Voicu CIORZAN : ATC  
Daire Şefi
Sn. Sergiu DOBRE :  Dış Ticaret Dairesi  
Danışman
Sn. Mihai BUCSAN :  Romtrans Temsilcisi
Sn. Laurentiu DRAGNEI :  Romtrans Temsilcisi
Sn. Ion ILIE : ITIA Temsilcisi
Sn. Gabriel PANTURECU :  ATC  
Uzman
Sn. Rodica DULUTA ATC  
Mütercim
  
            Not: İngilizce metni 24 Ocak 1991 gün ve 20765 sayılı Resmi Gazete’dedir.