Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 28.01.1991 Sayı : 20769 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1201
Karar Tarihi : 28/11/1990     
      
            7 Kasım 1990 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan ekli “TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan S.S.C. Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/11/1990 tarihli EİDA-6605 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
                                                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                                              Cumhurbaşkanı 
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı V.
G. TANER  
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı V.
       
H.ORUÇ 
Devlet Bakanı 
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı 
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
İ. ÇELEBİ 
Ulaştırma Bakanı V. 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan S.S.C. Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolu 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan S.S.C. Hükümeti 

            Türkiye ile S.S.C.B. arasında mer’i ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmalarını ve geçerli iyi komşuluk ve dostluk prensiplerini göz önünde tutarak, 

            Eşitlik, karşılıklı saygı ve yarar ilkelerine dayalı kardeşlik ilkelerini daha da geliştirme arzularını teyit ederek, 

            Ekonomik, sanayi, ticaret, kültür, eğitim, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmek ve bu işbirliğine istikrarlı, uzun vadeli ve dengeli bir nitelik kazandırmak amacıyla aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 
 

            Madde1 
            Türkiye Cumhuriyetinin ilgili devlet ve özel sektör kuruluş ve firmalarıyla, Türkmenistan S.S.C.’nin ilgili kuruluşları arasında ekonomik, sanayi, ticaret, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında, her iki tarafın imkanları, ihtiyaçları ve mer’i mevzuatı çerçevesinde, ortak teşebbüsler kurulması dahil uzun vadeli ve istikrarlı bir işbirliğinin tesisi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yardımcı olacaklardır. 

            Taraflar, bu vesileyle, karşılıklı olarak Konsolosluk ve Ticari Misyonları açılması konusunu inceleme niyetlerini beyan etmişlerdir. 

            Madde 2 
            Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmak hususunda mutabık kalmışlardır. 
            - Doğal gaz sanayi      :      LPG işleme,depolama, taşıma, polietilen tesisi yapımı 
            - Petrol sanayi             : Nafta ve diğer petro kimya ürünlerin üretimi 
            - Kimya sanayi            : İod, demir bromur, kükürt, sodyum sülfat, klor mangan 
potasyum tuzları üretimi, tevsii veya ticareti 
            - Jeoloji                        :  Mermer, oniks çıkartılması ve işlenmesi 
            - İnşaat                         :  Havaalanı tevsii inşaatı 
            - Haberleşme              : Telekominikasyon, telefon hattı tesisi, kablo ihracatı, uydu kanalıyla karşılıklı TV yayıncılığı 
            - Taşımacılık                : Charter ve tarifeli uçak seferi tesisi 
            -Tarım                          :  Sulama kanalları inşaası, pamuk, deri ipek ve yün ticareti 
            - Sağlık                        :  Kaplıca, sağlık tesisi kurulması, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi 
            - Sanayi                       :   Çimento fabrikası, pamuk işleme ve diğer tekstil fabrikaları, seramik sanayi tesisi, diğer inşaat malzemesi üretimi, deterjan, sabun ve diğer temizlik malzemeleri ticareti, dayanıklı tüketim malları, otomotiv sanayi ürünleri (otobüs ve yedek parça) ticareti 
Taraflar ülkelerinde gerçekleştirilecek tek taraflı veya ortak yatırım ve tesislerin projelendirilmesi ve mevcut tesislerin rekonstrüksiyonu konularında fizibilite ve mühendislik çalışmalarının yapılması; uygulanması ile işletmeye alınması safhalarında karşılıklı olarak işbirliği yapacaklardır. 

            Bu amaçla taraflar, yekdiğerine orta ve uzun vadeli plan, proje ve programları hakkında bilgi vereceklerdir. 

            Madde 3 
            Taraflar, istikrarlı ve uzun vadeli esasa dayalı karşılıklı ticaretin geliştirilmesi verdikleri büyük önemi teyit ederek, bu çerçevede ihraç edilecek mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda gayret sarfetmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Taraflar, imkanları ölçüsünde, ticari ve ekonomik gelişmelere dair karşılıklı bilgi alışverişini geliştirerek, heriki ülkedeki karşı taraf firma ve kuruluşların temsilciliklerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaklardır. 

            Taraflar, iş çevreleri arasındaki temasların tesisi ve heriki ülkede üretine malların karşılıklı olarak tanıtmak amacıyla, ilgili Türkmenistan kuruluşları ile Türk firma ve kuruluşlarının Türkiye’de ve Türkmenistan S.S.C.’de düzenlenecek Uluslar arası ve İhtisas sergi ve fuarlara katılmalarını teşvik edeceklerdir. 

            Madde 4 
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan S.S.C. Kültür Bakanlıkları arasında 16 Ekim 1990 tarihinde imzalanan ve 1990-1992 yıllarını kapsayan Kültür Alanında İşbirliği’ne Dair Anlaşma’ya dayalı olarak, Kültür alanındaki işbirliğini geliştirmeyi teşvik edeceklerdir. 

            Madde 5 
            Taraflar, öğrenci, teknisyen, kalifiye personel ve mühendis yetiştirilmesi için gerekli eğitim programları düzenlemek hususunda mutabakata varmışlardır. Bununla ilgili tedbirler yetkili makamlar arasında ayrıca görüşülerek sonuçlandırılacaktır. 

            Madde 6 
            Taraflar, Türk ve Türkmen halkları arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri gözönünde bulundurarak, iki ülke arasındaki Turizm faaliyetinin organize edilmesinen yardımcı olacaklardır. 

            Madde 7 
            Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren aktüel bilimsel ve teknik konuların çözümünde heriki ülkenin bilimsel ve teknik imkanlarından daha etkin biçimde yararlanmak amacıyla, bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin önemine işaret etmişler ve bunların gelişmesini teşvik etmeye karar vermişlerdir. 

            Bilim ve teknoloji işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili başlıca konular aşağıda sayılmıştır. 
            - Jeoloji 
            - Tarım 
            - İcat ve lisansların muhafazası alanında tecrübe ve yayın teatisi 
            - Enerji üretimi 
            - Edebiyat, lisan 
            - Tarih 

            Taraflar, bilim ve teknoloji alanında yapılacak işbirliğinin, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını teyit etmişlerdir. 

            Madde 8 
            Taraflar, Türk e Türkmen firma ve kuruluşları arasında işbu Protokol çerçevesinde ve usulüne uygun olarak imzalanacak kontrat ve anlaşmalarla başlatılacak iş ilişkilerinin düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak ve uygulamadan doğabilecek sorunların halli için gerekirse Hükümetlerine tavsiyelerde bulunmak üzere bir İş Konseyi kurulmasının yararları üzerine mutabakata varmışlar ve anılan Konseyin kurulması için ilgili tarafları aralarında anlaşmaya davet etmişlerdir. 

            Madde 9 
            Taraflar, işbu Protokol’un gerçekleştirilmesi sürecinde, gerekli görüldüğü takdirde ve Tarafların karşılıklı mutabakatı üzerine ilaveler ve değişiklikler yapılabileceği hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Madde 10 
            İşbu Protokol, heriki Taraf Hükümetlerince onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecek ve 5 yıl için geçerli olacaktır. Taraflardan birinin, yürürlük süresinin sona ermesinden 6 ay önce, aksine bir beyanda bulunmaması halinde, işbu Protokol’un geçerlilik süresi her defasında kendiliğinden 5 yıl daha uzamış olacaktır. 

            İşbu Protokol, Aşkabat’ta 7 Kasım 1990 tarihinden herbiri Türk, Türkmen ve Rus dillerinde olmak üzere üç orijinal nüsha halinde düzenlenmiş olup, her üç nüsha da aynı derecede geçerlidir. 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                            Türkmenistan S.S.C. 
              Hükümeti Adına                                                                Hükümeti Adına 
            T.C. Dışişleri Bakanlığı                                                Türkmenistan S.S.C. 
              Müsteşar Yardımcısı                                                    Dışişleri Bakanı 

            Not: Rusça metni 28 Ocak 1991 gün ve 20769 sayılı Resmi Gazete’dedir.