Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 17.03.1991 Sayı : 20817 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1221 
Karar Tarihi : 28/11/1990      
       
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ekli listede sayıları, konuları ve imza tarihleri belirtilen proje belgelerinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/11/1990 tarihli EİUE/II-618-6606 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı
H. DOĞAN 
İçişleri Bakanı V. 
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
A. KAHVECİ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK 
Turizm Bakanı V.
  
28/11/1990 Tarihli ve 90/1221 sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
  
PROJENİN SAYISI: PROJENİN KONUSU
HÜKÜMETİMİZ ADINA
İMZA TARİHİ
RER/87/005 Kompüterize Kömür Madencilik  
Sistemleri
 
26/7/1989
RER/87/007 Yenilenebilir Enerjinin Geliştiril-  
mesi İçin Meteorolojik Bilgi
 
23/7/1990
RER/87/020 Bilimsel ve Teknik Bilgi Ağları  
(INTERNET)
 
23/7/1990
RER/87/025 Avrupa Telekomünikasyon Geliştirme, II “EUROTELDEV” 
 
26/7/1989
RER/87/029 Posta Servisleri İçin Kalkınma  
Stratejisi
 
26/7/1989
   

                                                                                                        

 
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI
Avrupa Bölgesi Hükümetleri Projesi
PROJE BELGESİ
            BAŞLIK : Kompüterize Kömür Madencilik Sistemleri

            No. : RER/87/006/B/01/01                        Süresi : Üç Yıl Dokuz Ay

            BİRİNCİL FONKSİYONU : Kapasite Oluşturulması

            İKİNCİL FONKSİYONU    :

            SEKTÖRÜ/HÜKÜMET SINIFLANDIRMASI : Tabii Kaynaklar/UNDP

            SINIFLANDIRMASI : 03 Tabii Kaynaklar

            ALT-SEKTÖR/Hükümet Alt-Sınıflandırılması : Kömür Madenciliği

            UNDP Alt-Sınıflandırılması : 0350 Enerji Kaynakları

            HÜKÜMETİN UYGULAYICI KURULUŞU : Kömür Madenciliği Enstitüleri veya eşdeğer kuruluşlar

            İCRACI KURULUŞ : Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Teknik İşbirliği Bölümü (UN/DÜCD)

            İLGİLİ KURULUŞ : Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK)

            TAHMİNİ BAŞLAMA TARİHİ : Nisan 1987

            HÜKÜMETLER            ABD $ 3.000.000                                           ABD $ 250.000

            KATKISI     : .....................................            UNDP KATKISI : ..........................
                                                (Eşdeğerli)                                                            (ABD Doları)
            İMZA            :................................................            TARİH : .......................................
                        İcracı Kuruluş Adına
 

            İMZA            : ..............................................            TARİH : ........................................
                        Birleşmiş Milletler
                        Kalkınma Programı
                        Adına
            Aşağıda belirtilen Hükümetler Adına İmzalanmıştır:
            ............................................................................
            ............................................................................            Tarih : ...............................
            Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ...............................
            Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Macaristan Halk Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Polonya Halk Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
            Mustafa Akşin Büyükelçi Birleşmiş Milletler nezdinde
            Daimi Temsilci                                                                        26 Temmuz 1989
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Türkiye Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
            ............................................................................            Tarih : ................................
            Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyeti
            ............................................................................            Tarih : ................................
            ............................................................................            Tarih : ................................
            ............................................................................            Tarih : ................................
            ............................................................................            Tarih : ................................

            Kısım I. Hukuki İçeriği
            1- Avrupa Ekonomik Komisyonu üyelerinden oluşan otuzüç hükümet, aruz ettikleri takdirde, bu projeye iştirak etme hakkına sahiptirler. On IPF ülkesi, UNDP’nin finansmanını sağladığı girdilerden yararlanmaya hak sahibidirler. İştirak, proje belgesinin imzalanması ile resmiyet kazanır.

            2- Bu Proje belgesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Temel Yardım sözleşmesinin miza etmek suretiyle iştirak etmekte olan Hükümetler arasındaki Temel Yardım sözleşmesinin 1. maddesinin 1. paragrafında atıf yapılan araç olacaktır. Diğer taraftan, Sözleşmeye, imza koymamış olan iştirakçi ülkeler için, bu Proje Belgesi, UNDP ile sözkonusu sözleşmeyi imzalayan iştirak eden ülkeler arasındaki yardım ile ilgili sözleşmenin 1. maddesinin 2. paragrafında öngörülmüş bulunan hukuki belgedir. (ki bu belge içinde Faaliyet Planı olarak ifade edilmiş bulunmaktadır).

            Kısım II- Proje

            Kısım II. A- Proje Geliştirme Amacı
            3- İştirakçi ülkeler uzun vadede yer altı ve açık işletme faaliyetlerinin izlenmesi ve idaresinde kompüterize kömür madencilik sistemlerinin randımanlı ve kalıcı kullanımını realize etmek için çaba sarfedeceklerini belirteceklerdir.

            Bu sistemlerin uygulanması kömür madenciliği sektöründe işçi randımanının önemil ölçüde artmasını, işletme masraflarının azalmasını ve emniyetli çalışma şartlarının teminin sağlayacaklardır. Böylece projeyi geliştirme amacı, kömür madenciliğinde randımanın  ve iş güvenliğinin önemli ölçüde tekamül ettirlmesi ve böylece harcanan enerjide tasarruf sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmasıdır.

            Kısım II. B- Yakın Vadeli Amaç
            4- Projenin sonu olarak Aralık 1990’da iştirakçi ülkeler kendi aralarında, kömür madenciliğinin izlenmesinin kompüterize edilmesi için aşağıda belirlenen sistemlerin ve organizasyonun (network) geliştirilmesi amaçlarına ulaşmış olacaklardır.

            Alt-Amaç bir
            Kendi kömün madenlerinin mevcut şartlarında derhal uygulanacak şekilde iştirakçi ülkelerin modern uygulamaları uyarlamak veya geliştirmek suretiyle katılımda bulunan bütün ülkelerde de yaygın olarak uyarlanabilecek bir dizi kompüterize kömür madencilik sistemlerinin geliştirilmesi.

            Alt-Amaç iki
            Kompüterize kömür madenciliği sisteminde etkin bir kontrol sağlayabilmek için koordineli araştırma ve geliştirme çalışmaları, bilgi alışverişi, danışmanlık işleri ve eğitim programları uygulanması ve bu amaçlar doğrultusunda kömür madenciliği kuruluşları ve kömür üretimi yapan endüstriyel uygulamaları konularında, açık ve yer altı işletmeleri alt işbirliği ağlarından oluşan fonksiyonel bir işbirliği ağının sağlanması.

            Kısım II.C- Özel Olarak Dikkate Alınacak Hususlar
            5- Bu projeyle geliştirilecek olan sistem çıktılarının bir süre sonra gelişmekte olan diğer bölgelerdeki ülkeler bilgi, tavsiye ve yol gösterme şeklinde aktarılması beklenmektedir.
 
            Kısım II.D- Geçmişi ve Gerekçesi
            (a) Projenin İçeriği

            6- İştirak etmekte olan ülkelerin hepsinde kömür sanayii genel olarak ekonomide ve özel olarak da enerji sektöründe çok önemli rol oynamaktadır. Geçen on yıl içinde, bu ülkelerdeki kömür üretimi; elektrik üretiminde ve metalurji ve kimya sanayiilerindeki yurtiçi talebi karşılayabilmek için devamlı ve muntazam olarak artmıştır. Bütün bu ülkelerde önemli kömür kaynak ve rezervlerin olması yer altı ve açık işletme madenlerinden çeşitli türden kömür üretiminin yapılmasını mümkün kılmaktadır.

            7- Hükümetler, halihazırda açık ve yer altı kömür işletmelerinin modernize edilmesi için çeşitli programları uygulamaya koymuştur. Kömür üreten Avrupa ülkelerinde kömür madenciliği teknolojisi oldukça ilerlemiş durumdadır. Açık işletme kömür madenciliği bir yana yer altı işletmelerinde dahil mekanizasyon yüzde yüze ulaşmıştır. Bu durumda kömür madenciliğindeki randımanı artırma ve iş güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar sağlanabilir. Performansı iyileştirmek için yalnızca bir yol vardır; mevcut ekipmanın kapasite kullanım oranını artırmak. Bu da, otomasyon ve kontrol sahasında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakla sağlanabilir. Yaygın olarak kabul edildiği gibi, kömür madenciliğinde kompüterize izleme sistemi performansı iyileştirme konusunda en randımanlı yollardan biridir.

            8- Petrol rezervlerinde beklenen azalma ve genel olarak nükleer enerji programlarının kısıtlanması kömür dışındaki enerji kaynakları fiatlarının aşırı derecede artmasına neden olacağından kömürün iştirakçi ülkeler enerji çeşitlendirilmesinde giderek artan ölçüde önemli rol oynaması beklenmektedir. İştirakçi ülkelerin bazılarında durum aşağıdaki gibidir:

            9- Bulgaristan’da: Mevcut kömür madenlerinin geniş çapta yeniden ele alınması, birleştirilmesi ve modernizasyonu ile açılan yeni madenler 1985 yılı kömür üretimini 46 milyon tona çıkarmıştır. Üretim 1990’a kadar 62 milyon tona çıkacaktır ve yüz yılın sonuna kadar da 78 milyon tona yükselmesi beklenmektedir. Kömür üretiminin dörtte üçünden fazlası açık işletmelerden yapılacaktır.

            10- Çekoslovakya’da: 1980’de toplam kömür üretimi 123 milyon ton olmuştur. Buna rağmen ülke halen yılda 5,3 milyon ton buhar kömürü ithal etmektedir. Koklaşan ve buhar kömüründen yılda 3,5 milyon ton ihraç edilmektedir. Ayrıca 1 milyon ton linyit ihraç edilmektedir. Ostrava-Karvina kömür havzasında kömür üretimi satıhtan 1000-1200 metre derinlikte yapılmaktadır. Ayrıca, Moravina-Slovak hududundaki kömür madenlerinden 2010 yılında yılda 250 milyon ton ek kömür üretimi planlanmaktadır.

            11- Macaristan’da: Ülkenin önemli miktarda bulunan ek kaynağı kömürdür. Daha çok kahverengi kömür veya linyit üretilmektedir. Macaristan’da kömür üretimi takriben yılda 26 milyon ton dolayında sabitleşmiştir. Şimdiki halde hazırlık safhasında bulunan kömür üretimi geliştirme programı 2000 yılında üretimi üç katına çıkarmayı amaçlamaktadır. Antrasit üretimi 1990’larda iki katına çıkarılacaktır. 1987’de beklenen kömür üretimi 23 milyon ton civarında (17 milyon ton taş kömürü ve 6 milyon ton linyit) olacaktır.

            12- Polonya’da: Kömür sanayii öteden beri ülkenin ekonomisinde etkin bir sektördür. Kömür, ülkenin birincil enerji kaynağıdır. Madencilik sanayii yerel ihtiyaçların hepsini ve büyük ölçüde ihraç pazarının ihtiyacını karşılamaktadır. Polonya, dünyada önemli kömür üretimi yapan ülkelerden birisidir. 1980’de toplam kömür üretimi 230 milyon ton olmuştur ve takriben bunun yüzde yirmisi ihraç edilmektedir. Polonya kömür madenciliği, yerel talep ile ihracat talebinin karşılamak üzere devamlı bir şekilde kömür üretimini artırmaktadır. Kömür üretiminde amaçlanan rakamlar 2000 yılı için takriben 300 milyon ton taşkömürü ve 200 milyon ton kahverengi kömürdür. Hem yer altı hem de açık işletme kömür madenleri işletilmektedir. Polonya’nın 1987’de 35 milyon ton kömür ihraç etmesi beklenmektedir. 1990 tarihine kadar yeni maden ocağı açılmayacaktır ve halen Polonya’da hazırlık devresinde dört yeni maden olmasına rağmen, gelecek beşyıl süre ile, yıllık kömür üretiminin 192-193 milyon ton olarak sabit tutulması amaçlanmaktadır.

            13- Romanya’da: Kömür ve linyit üretiminin yüzde 28-35 arasında artarak 1990’da 100-120 milyon tona çıkması beklenmektedir. 1980’deki toplam üretim 35 milyon ton ve 1985’de de 85 ton olmuştur. Romanya’da üretilen kömürün yüzde 70’den fazlası linyittir. Bey yıllık plan, petrol ve tabii gazdaki azalmaları karşılamak maksadı ile kömür üretimini o ölçüde artırmayı amaçlamaktadır. Ülkede, farklı kömür havzalarında pek çok derin kömür ve linyit maden ocakları açılmıştır. Bir çok eski kömür madenleri de yeniden açılmış ve yeniden teçhiz edilerek üretim başlatılmıştır. Fakat, Romanya hala kömür ithal etme durumundadır.

            14- Türkiye’de: Şimdiki halde taşkömürü üretimi yılda 3.5 milyon ton olmak üzere belli bir düzeyde seyretmektedir. Fakat, 1990 itibarı ile taşkömürü üretiminin 4.5 milyon tona kadar artması beklenmektedir. Linyit ise ülkede önemli bir yerel enerji kaynağıdır ve büyük bir potansiyeli mevcuttur. Türkiye Hükümeti önemli bir linyit üretimi artırma programını geliştirmektedir ve linyit üretimi 1980’de 16 milyon tondan 1987’de 42 milyon tona ulaşmıştır. Üretimin, gittikçe artan özel sektör üretim miktarıyla 1990’a kadar 65 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Şimdiki halde Elbistan 20 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi ile Türkiye’deki en büyük açık ocak madenidir.

            15- Yugoslavya’da: Kömür üretimi 1980’de 29.5 milyon ton iken 1985’de 38.2 milyon ton olmuştur ve 1990 için projeksiyon 46.0 milyon ton olarak alınmıştır. Kömür üretimi yılda ortalam yüzde 3.5-5.8 olmak üzere artış göstermiştir. Şimdi ise, nükleer programın azaltılarak kömüre ağırlık verilmesi gündemdedir. Yugoslavya’nın kömür rezervlerinin ülke ihtiyacının yüz yıl karşılayacak düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. Gelecek 14 yılda Yugoslavya’da kömür üretiminin yılda 160 milyon tona çıkarılması beklenmektedir. Kömür üretiminin 1986’da 75 milyon tondan 1990’da 92 milyon tona, 1995’de 120 milyon tona ve 2000 yılında ise 160 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.

            16- Yukarıdaki izahattan görüldüğü gibi genel olarak enerji üretimi, sanayi ihtiyaçları, yerel enerji kullanımı, petro-kimya sanayii ve (bazı ülkeler için de) ihracat için kömür üretiminin artılması öngörülmektedir. Birinci itici güç ekonomidir. Çünkü bir çok ülkenin petrol veya tabii gaz kaynakları yoktur ve bunları kendi ihtiyaçlarını karşılamak için, yüksek fiyatla (ve yüksek döviz maliyeti ile) ithal etmek zorundadır. Ülkelerden bir çoğunda çok miktarda kömür mevcut olması sebebiyle kömür mantıken en uygun ikame maddesidir. Bu projeye ilgi göstermiş bulunan kömür madenciliği sanayiine sahip aşağıdaki ülkelerde de paralel bir durum gözlenmektedir. Belçika, Federal Alman Cumhuriyeti, Fransa, Demokratik Alman Cumhuriyeti, İspanya, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi. Bu ülkelerin kömür madenciliği sanayileri de bu Bölgesel projeden önemli ölçüde faydalanacaklardır.

            b) Projenin Uygulanması

            17- Projeye ilgi gösteren taraflarla yapılan ilk müzakerelerde projenin teknik yönü, açık maden işletmesi ile yer altı işletmesinde kompüterize izleme sistemlerine inhisar ettirilmek üzere daraltılmıştır. Bu konular aşağıdadır:

            (1) Açık Maden İşletmeciliği
            1) Performansın ve örtü kaldırma ekipmanının güvenirliğinin izlenmesi,

            2) Ağır makine parça ve ünitelerinin işletme esnasında arızalanmalarını önlemek için bu parça ve ünitelere zarar vermeden bunların periyodik olarak teste tabi tutulmaları,

            3) Ocak şev dengesinin izlenmesi,

            4) Kamyon-Ekskavatör performansının izlenmesi,

            5) Yer altı suyunun izlenmesi.

            (2) Yer altı Maden İşletmeciliği.
            1) Maden ocağının üretim bölümlerindeki kömür kesicilerin konveyörlerin ve yürüyen tahkimatın performansının izlenmesi,

            2) Yer altı nakliye sisteminin izlenmesi,

            3) Ocak çevre şartlarının izlenmesi,

            4) Ocak vantilatörü performansının izlenmesi,

            5) Kaya kütlelerinde gerilme ve birim deformasyonunun izlenmesi,

            6) Ocak su gelirinin tehlike arzetme halinin izlenmesi,

            7) Yeraltındaki personelin nerelerde olduklarının kontrolu ve yönlendirilmeleri,

            8) Enerji tedarik sisteminin izlenmesi.

            18- İştirakçi ülkelerden pek çoğunun kömür madenciliği sanayiinde halen bir çok izleme (monitoring) sistemleri (veya bu sistemin bölümleri) uygulanmaktadır. Bir çok yeni sistem geliştirilmekte ve diğer bir çok sistem de belirli kömür yataklarının özel madencilik ve jeolojik şartları için geliştirilmeyi beklemektedir. Hangi sistemlerin halen uygulanmakta oldukları ve hangi sistemlerin de uygulanması gerektiği hususlarının tesbiti, ülke ülke olmak üzere, projenin başlangıcında tespit edilecektir. Aynı zamanda, kompüterize izleme sistemleriyle ilgili bilgiler de derlenecektir. Bu paralel iki araştırmanın sonuçları ile ülkelerindeki çalışma planı ve genel çalışma planı tasarısı, Çalışmaları Yönlendirme Komitesine (Network Steering Committee) sunulacaktır. Bu komite, ilk toplantısında, amaçlar, roller, sorumluluklar ve maddi yardımlar konularında nihai kararı verecektir.

            19- Daha sonra, mutabık kalındığı gibi her ülkede sistem geliştirilmesi ve uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Zaman zaman da teknik personel, ilerlemeleri görüşmek ve edindikleri tecrübeleri birbirlerine aktarmak için toplantılar yapacaklardır. Projenin sonlarına doğru da, geliştirilmiş bulunan sistemlerin ve uygulamaların sonuçları, bir takım el kitaplarında ve eğitim klavuzlarında yeralmak üzere kaydedilecektir. Her sistem, teknik, ekonomik ve yönetim parametreleri yönleriyle geliştirilecektir.

            20- Sistemin idari mekanizması aşağıdaki bölümlerden meydana gelecektir.

            a) Sistemin yönlendirme komitesi (NSC). Bu komite, normal olarak yılda bir defa iştirak eden ülkelerden birisinde toplanacaktır ve ilk toplantıda Çekoslovakya’da yapılacaktır.

            b) Sistemin sekreteryası. Bu sekreteryanın Çekoslovakya’da olması teklif edilmektedir.

            c) Organizyon (Network), başlangıçtan itibaren devamlı ve kendi kendilerine yeter bir şekilde kurulmuş olmalıdırlar. Bunların gerçek maliyet hesabına göre faaliyet göstermeleri beklenecektir. Beklenen dört fonksiyonları ise şunlardır: a) Araştırma, b) Eğitim, c) Müşavirlik ve d) Bilgi değişimi temin etmek. Bu hizmetlerden yararlanacak olanların yalnızca Avrupa Bölgesinde olmaları şart değildir. Organizasyon (Network) Avrupa Ekonomik Komisyonunun (ECE) Kömür Komitesi ile yakın ilişki içinde olacaktır. Bu Kömür Komitesi özellikle bu maksat için projenin ilgili kuruluşudur. Son olarak, iştirak eden her ülkenin ilgili Kuruluşu olacaktır ve bu da tipik olarak bir Madencilik Kuruluşu (Enstitüsü) olacaktır. Bu Kuruluş, Sektör Yönetimini, Eğitim ve Araştırmanın ve kömür üreten kuruluşların sektörel bazdaki faaliyetlerini koordine edecektir.

            17- Maddede belirtilen alt-projelerde iştirakçi ülkelerin katılım seviyesi 1. Yönlendirme Komitesi toplantısında tespit edilecektir. Alt projeden katılım üç seviyede olacaktır.

            a) Alt-projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu kuruluşlar, b) Alt-projenin gerçekleştirilmesine katılacak kuruluşlar ve c) Alt-projenin sonuçlarını kullanan ve kabul eden kuruluşlar

            Alt-projenin icrasında sorumluluk alan ülkeler anılan alt-projenin sonuçlarından sorumlu icra kuruluşlarını tespit edeceklerdir. Sorumlu kuruluşlar İcra Merkezi’nce koordine edilecek ve iştirak eden diğer ülkelerdeki sorumlu kuruluşlarla işbirliği yapacaklardır.

            Kısım II.E- Proje Çıktıları
            Alt-Amaç Bir ile İlgili Çıktılar

            Çıktı 1-1: Genel ve iştirakçi ülkelerin ihtiyaçlarıyla ilgili olarak kompüterize izleme sistemlerin hakkında raporlar.

            Çıktı 1-2: İştirakçi ülkelerin herbirinde kompüteze izleme sistemlerinin gerekliliği ve mevcut olup olmadığı hakkında raporlar hazırlanması. Bu özet rapor, proje faaliyetleri amaçlarını göstermek üzere asgari ayrıntıyı içerecektir. Toplanan temel bilgiler ise sistemin bir faaliyeti olarak ayrıca geliştirilip devamlı olarak kullanılabilecek bir şekilde kaydedilecektir.

            Çıktı 1-3: Ağır örtü kaldırma ekipmanının performans ve güvenilirliğinin izlenmesinde kompüterize izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-4: Ağır makinaların parçalarının ve ünitelerinin muntazam aralıklarla, tahrip-edilmeden-test-etme usullerinin kompüterize bir izleme sistemi ile geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-5: Ocak şev dengesinin izlenmesi için kompüterize izleme sisteminin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-6: Kamyon-Ekskavatör performansının kontrolü için kompüterize izleme sisteminin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-7: Maden su gelirinin izlenmesinin kompüterize sistemle yapılması ve hususunun geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-8: Madenin üretim yerlerindeki kesici-yükleyici, konveyör ve yürüyen tahkimatların izlenmesi için kompüterize izleme sisteminin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-9: Yer altı nakliye sisteminin izlenmesinin kompüterize bir sistemle kontrol edilmesi hususunun geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-10: Ocak çevre şartlarının izlenmesi için kompüterize izleme sistemi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-11: Maden havalandırma sisteminin kontrolünün kompüterize sistemle izlenmesi için sistem geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-12: Kaya kütlelerinde gerilme ve birim deformasyonunun izlenmesi için kompüterize izleme sisteminin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-13: Ocak su gelirinin tehlikeye arzetme halinin izlenmesi için kompüterize izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-14: Yer altı maden personelinin kontrolü için kompüterize bir sistemin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-15: Enerji tedarik sistemlerinin izlenmesi için kompüterize izleme siteminin geliştirilmesi ve seçilmiş uygulama yerlerinin belirlenmesi.

            Çıktı 1-16: Yukarıda belirlenen sistemlerinin genel performansının değerlendirilmesi raporunun hazırlanması ve proje-sonu müzakere için daha nelerin yapılması gerektiği hususlarının tesbitini gösteren raporun hazırlanması.

            ALT-AMAÇ İKİ İLE İLGİLİ ÇIKTILAR
            Çıktı 2-1: Organizasyon idari mekanizmasının teşkili için ayrıntılı bir teklif hazırlanacaktır. Üzerinde son kararın verilmesi için bu teklif, Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin ilk toplantısına sunulacaktır.

            Çıktı 2-2: Üyeleri iştirakçi ülkeler tarafından tayin edilen ve kendi usullerinde göre kurulmuş bulunan bir Çalışmaları Yönlendirme Komitesi teşkil edecektir.

            Çıktı 2-3: Sistemin sekreteryası, iştirakçi ülkelerden birisinde, gerekli fonları, personeli, ekipmanı ve büro binası temin edilmiş olarak teşkil edilecektir.

            Çıktı 2-4: İştirakçi ülkelerin herbirinde bir adet ilgili (muhatap) kuruluş teşkil edilmelidir. Bu kuruluşun gerekli fonları, personeli, ekipmanı ve büro binası temin edilmelidir. Bu muhatap kuruluş aşağıdaki görevlerini yerine getirebileceği çapta teşkil edilmelidir.

            (a) İzleme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

            (b) Araştırma, eğitim, müşavirlik ve bilgi alış-veriş hizmetleri.

            Çıktı 2-5: Yukarıda belirlenen idari teşkilatın performansı ile sistemin idari mekanizmasının ilerdeki gelişmelerini gösteren raporların hazırlanması gereklidir. Bu raporlar proje-sonu müzakeresine sunulacaktır.

            Çıktı 2-6: Elde edilen sonuçlar hakkında ilgili tarafların görüşlerini içeren ve proje sonundan sonra Sistem Yönlendirme Komitesi tarafından yapılması gereken sistem geliştirme ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılması gerekin işleri de belirtilen müzakere sonu raporu hazırlanacaktır.

            KISIM II-F. PROJE FAALİYETLERİ
            ALT-AMAÇ BİR ALTINDAKİ ÇIKTILARI TEMİN İÇİN FAALİYETLER

            Çıktı 1-1 için:
            (a) Anket metodolojisinin hazırlanması                                    Temmuz 1987
            (b) Mevcut sistemlerin gözden geçirilmesi                              Ağustos 1987
            (c) Anket sonuçlarının ve raporlarının hazırlanması                  Ekim 1987

            Çıktı 1-2 için:
            (a) Anket metodolojisinin hazırlanması                                    Temmuz 1987
            (b) Ülke kapasitesi ve ihtiyaçlarının gözden geç                     Ağustos 1987
            (c) Anket sonuçlarının ve raporlarının hazırlanması                  Ekim 1987

            Çıktı 1-3 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                   Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-4 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                   Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-5 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                   Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-6 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                   Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-7 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                   Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-8 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-9 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-10 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-11 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-12 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-13 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-14 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-15 için:
            (a) Bütün bilgilerin toplanması                                                Şubat 1988
            (b) Sistemin dizaynı ve nihai şeklin verilmesi                        Ocak 1989
            (c) Seçilmiş bulunan ülkede uygulama                                    Ocak 1990
            (d) El kitabı ve eğitim klavuzu                                                Haziran 1990

            Çıktı 1-16 için:
            (a) Uygulanmış bulunan bütün sistemlerin değer.                        Eylül 1990
            (b) Sistemlerin daha fazla geliştirilmesi için tek.                        Eylül 1990

            ALT-AMAÇ İKİ ALTINDAKİ ÇIKTILARI TEMİN İÇİN FAALİYETLER
            Çıktı 2-1 için:
            a) Mevcut sistemin uygulanmasından elde edilen
tecrübe sonuçlarının değerlendirilmesi                                    Eylül 1987
            b) Mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi                Eylül 1987
            c) Sistem ve alt-sistemler için teklif                              Ekim 1987

            Çıktı 2-2 için:
            a) Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin davetler
(teklifler)                                                                                    Eylül 1987
            b) Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin ilk
toplantısı                                                                                    Kasım 1987

            Çıktı 2-3 için:
            a) Sistem sekreteryası için gerekenlerin tesbiti                        Ekim 1987
            b) Sekreteryanın kurulması                                                            Kasım 1987

            Çıktı 2-4 için:
            a) Ülkelerdeki ilgili (muhatap) Kuruluşların
gereksinimleri                                                                                    Ocak 1988
            b) Ülkelerdeki ilgili Kuruluşların oluşturulması                        Mart 1988

            Çıktı 2-5 için:
            a) Yönlendirme sistemi düzenlenmesinin değer                        Eylül 1990
            b) Yönlendirme sisteminin daha da geliştirilmesi
            için teklifler                                                                                    Eylül 1990

            Çıktı 2-6 için:
            a) Proje sonucu müzakerenin yapılması                                    Kasım 1990
            b) Müzakere sonuçlarının raporunun hazırlanması                        Kasım 1990

            Kısım II.G- PROJE GİRDİLERİ
            1) İştirakçi ülkelerin katkıları (IPF ve IPF DIŞI)

            a) Personel
            1- İştirakçi her ülkenin hükümetinin, o ülkedeki Muhatap Kuruluştan bir kişiyi Ulusal Koordinatör olarak tayin etmesi beklenmektedir. Bu Koordinatör, projenin Ulusal düzeyde geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. Bu Koordinatör, Sistem Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılacaktır ve diğer ülkelerdeki İcracı Teşkilatlar ile bağlantıları temin edecektir.

            2- Sektör Yönetimi, araştırma-ve-eğitim ve kömür üreten kuruluşlar düzeylerinde profesyoneli personel bulundurulması gereklidir. İhtiyacın gerçek durumu her ülkenin özel rollerine göre değişik olacaktır ve bunun ayrıntıları Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin ilk toplantısında tarif ve tayin edilecektir.

            3- Sekreterya ve Proje Koordinatörlüğünü Çekoslovakya sağlayacaktır.

            4- Her ülkenin masrafları karşılaması oranında ülkeler tarafından Yönlendirme Sistemine müşavirler verilmesi mümkün olacaktır.

            b) Kolaylıklar
            Proje süresince aşağıda belirlenen kolaylıklar temin edilmelidir.

            1- Mutabık kalınan detaylı ülke düzeyindeki faaliyetler ile organizasyon (network) faaliyetleri için gerekli olan araştırma ve ilgili işler için gereken kolaylıkların temin edilmesi

            2- Periyodik olarak rotasyon esasına dayalı toplantılar için hangi ülkede yapılıyorsa o ülkede (konferans salonu, toplantı destek hizmeti vb.) kolaylıklar temin edilmelidir.

            c) Diğer Masraflar ve Hizmetler
            1- İştirakçi her ülkede aşağıdaki masrafları karşılayacaktır:
            a) Yazılım (Software) ve bilgisayar sistemi (hardware)
            b) Kömür madenlerinde sistem uygulaması için gereken masraflar.

            2- İştirak eden ülkelerde düzenlenecek toplantılara iştirak edecek olan ulusal temsilcilerin seyahat yevmiyeleri ve seyahat masrafları karşılanacaktır.

            3- Grup eğitimi ve çalışmaları için iştirak eden ulusal temsilcilerin seyahat masrafları organizasyon edilecektir.

            4- Eğitim kursları imkan ölçüsünde yapılmalıdır.

            5- Özel raporların gerektiğinde hazırlanması, daktilo edilmesi, tercümesi ve bastırılması.

            Yukarıda sözü edilen ülke düzeyindeki masraflar, iştirakçi ülkelerin paraları cinsinden hesap edilecek ve bir Bilanço şeklinde hazırlanarak, ülkelerin projeye katkı kayıtları olarak Proje Belgesine eklenecektir. Ayrıca, Sistemin Sekreteryası ile alt-sistem idaresi merkezlerinin masraflarının da tahminleri yapılacaktır. Bilgisayar sistemleri ve yazılımları da dahil olmak üzere ülkelerin toplam katkıları olarak, 15 ülkenin herbiri için muvakkaten 200.000 dolar (eşdeğerinde) konması beklenmektedir.

            2- UNDP KATKILARI
            Proje Personeli
            1- Proje idaresi (Sistemin Koordinatörü)
            2- Kısa süreli müşavirler
            3- Proje için uluslar arası seyahat masrafları                                    $ 82.000.-
            4- DTCD ve ECE heyetlerinin masrafları dahil
            olmak üzere heyetlerin masrafları
            5- Yönlendirme Komitesi için tahsisler (DSA)
            6- Sözleşme Koordinasyonları

            Eğitim
            1- Grup çalışması turları
            2- Yönlendirme Komitesinin iştirakleri                                               $ 54.000.-

            Ekipman
            1- Software ve hardware sistemin koordinatörü                               $ 108.000.-
            2- Sekterya teknik cihazları

            Muhtelif
            1- Özel raporların hazırlanması, telefon konuşmaları,
            telgraflar ve diğer masraflar                                                                     $ 6.000.-

            KISIM II.H- ÇALIŞMANIN PLANININ HAZIRLANMASI
            Çalışmaları Yönlendirme Komitesi için projenin ayrıntılı bir uygulama planı hazırlanacak ve proje belgesine iki numaralı ek olarak eklenecektir. Uygulama planı daha sonraki Çalışmaları Yönlendirme Komitesi toplantıları için gözden geçirilerek güncelleştirilmiş hale getirilecektir.

            KISIM II.I- ETKİN KATILIM İÇİN ÇERÇEVENİN HAZIRLANMASI
            Projeden beklenen çıktıları temin etmek ve projenin hemen beklenen amaçlarını sağlamak için gereken faaliyetler, Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin kararına göre, ya, iştirakçi ülkelerden birisinin ulusal personeli tarafından veya bir veya daha fazla iştirakçi ülke personelinin müşterek hareketi ile yerine getirilecektir ve bu arada, gerektiğinde müşavirlerin yardımları verilecektir. Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin ilk toplantısında ulusal ve uluslar arası personelin rolleri gözden geçirilerek anlaşmaya varılacak ve bu personelin etkin bir şekilde projeye katkılarını temin etmek için bir çerçeve oluşturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası personelin rolleri ayrı ayrı olmak üzere, teknik işbirliğinin cari usullerine uygun olarak belirlenecektir.

            KISIM II.J- PROJE HABERLEŞME DESTEK HİZMETLERİ
            Projenin geliştirilmesinde haberleşmeler aşağıdaki hususları içerecektir:

            1) İştirakçi ülkelerdeki kuruluşlar ve teşkilatlar arasındaki ve projeyi destekleyen diğer ülkelerdeki kuruluşlar ve teşkilatlar arasındaki haberleşmeler,

            2) Teknik faaliyetler, kurumsal yapılar, müşavirlik ve eğitim programları konularında,

            3) Proje çalışmalarına iştiraki teşvik; daha çok bilgi ve tecrübeler hakkında fikir alış verişinin geliştirilmesi; projenin muhtelif yönlerinde ihtisas bilgisi verilmesi; diğer ülkeler veya bölgeler arasında teknik işbirliğinin teşvik edilmesi; ve personelin ve teknik işçilerin eğitimlerinin artırılması konularında,

            4) Bütün bu faaliyetler aşağıdaki şekilde yerine getirilebilir: Kuruluşlara doğrudan doğruya bilgi vererek ve kuruluş faaliyetleri ile ilgili toplantıları katılarak; Birleşmiş Milletler Enformasyon sistemi aracılığı ile yazılı raporların ve bilginin yayılması, doğrudan doğruya haberleşme ve çalışma sonuçlarının diğerlerine de dağıtılması,

            Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin (NSC) ilk toplantısında ayrıntılı çalışma planının kabulünden sonra Çalışmaları Yönlendirme Komitesi tarafından kabul edilecek bir Proje Haberleşme Destek Hizmetlerinin planı hazırlayacak ve proje dokümanına ek olarak iliştirilecektir. Ondan sonra, gerekiyorsa, NSC toplantıları esnasında bu plan güncel hale getirilecektir.

            KISIM II.K- KURUMSAL ÇERÇEVE
            Sistem, kömür madenciliğinin yönlendirilmesi konusunda çok merkezli ve bağlantılı olmak üzere planlanmıştır. Bu suretle proje konusunda geniş çapta bilgi alış verişi ve tecrübelerin karşılıklı aktarılması temin edilecektir. Sistemin verimliliği, ilgili problemlere ortak yaklaşım, tariflerin yeknesaklığına ve aynı metodların kullanılmasına bağlı olacaktır. Sisteme iştirak etmiş bulunan ülkelerde elde edilen sonuçların doğru bir şekilde uygulanması için müşterek gayret sarf edilmelidir.

            Yukarıda Kısım II.D de tarif edildiği gibi, organizasyonun (network) bir sekreteryası olacaktır. Her ülkedeki bir tane muhatap kuruluş bulunacaktır. Bu kuruluşlar aşağıdaki işleri yapacaktır:

            a) Organizasyon (network) içinde yapılan bütün haberleşmeleri koordine edecek ve b) ülke içindeki sektör idareleri, araştırma ve eğitim çalışmaları ve kömür üretimi yapan kuruluşlar belirleyen usullere göre bir Çalışmaları Yönlendirme Komitesi teşkil edilecektir (bu usuller NSC’nin kendisi tarafından son şekle bağlanacaktır): Bunun genel hükümleri aşağıdadır:

            a) İştirak eden her hükümetten bir temsilci. Bu temsilci, ulusal koordinatörün kendisi olabilir, veya ulusal koordinatörce tayin edilmiş bir kimse olabilir.
            b) Her ilgili (muhatap) kuruluştan bir temsilci
            c) Network Koordinatörü.
            d) UNDP’den bir temsilci.
            e) UN/DTCD’den bir temsilci.
            f) ECE’den bir temsilci.
            g) İlgilenen diğer kuruluşlardan gözlemciler.

            NSC kararları, iştirakçi tarafların temsilcilerinin oy çokluğu ile alınacaktır. NSC, projenin ömrü süresince en az dört defa toplanacaktır. NSC Başkanı, dört toplantının her birinde ayrı ayrı seçilecektir. Projenin idaresi ve genel olarak desteklenmesi maksadı ile, proje merkezinin, Network Sekreteryasının bulunduğu yerde olacağı kabul edilmektedir.

            Proje faaliyetleri, iştirakçi ülkelerdeki ulusal yetkililer, araştırma kuruluşları ve kamu kurumlarının iş programları çerçevesinde yürütülecektir ve uygun olan bütçe tahsisleri yapılacaktır. Network Koordinatörü ile müzakere ederek UN/DTCD, projenin bir bütün olarak icra edilmesinden sorumlu olacaktır ve özel olarak da muhtelif ilgili ulusal yetkililer arasında proje koordinasyonunu temin edecektir. ECE sisteminin fonksiyonlarının geliştirilmesinden sorumlu olacaktır.
 
            KISIM II.L- ÖN SORUMLULUKLAR VE ÖN GEREKSİNİMLER
            Gereken idari hizmetler ve mali fonlar, ulusal personel, yer, fiziki ihtiyaçlar ve genel bilgiler, bu belgede belirlenmiş ve istenmiş olduğu hali ile, proje uygulama fazının başında temin edilecektir.

            KISIM II.M- UNDP’NIN İLERDEKİ YARDIMLARI
            Hükümetler faydalı gördüğü sürece, tesis edilecek Network fonksiyonunu projenin tamamlanmasından sonra da devam ettirmesi beklenmektedir. Daha ilerde gerekli görülen UNDP yardımları projenin ara değerlendirmelerinde belirlenecektir

            KISIM III. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI PROGRAMLARI

            KISIM III.A- ÜÇLÜ İZLEME VE TEKNİK OLARAK GÖZDEN GEÇİRME
            Proje, UNDP’nin proje ve program uygulamalarını gözden geçirmek için yapılmış bulunan usul ve politikalara uygun olarak periyodik bir şekilde gözden geçirilecektir. Normal olarak, gözden geçirmeler, Çalışmaları Yönlendirme Komitesinin toplantıları esnasında yapılır.

            KISIM III.B- PROJE DEĞERLENDİRMESİ
            Proje, UNDP’nin bu maksat için tesis edilmiş bulunan politikası ve usullerine göre değerlendirmeye tabi olacaktır. Değerlendirme için yapılacak organizasyon, değerlendirme talimatları ve zamanlama; hükümetlerin, UNDP’nin ve UN/DTCD’nin aralarındaki müzakerelerde varılacak sonuca göre yapılacaktır.

            1989’un ilk üç ayı içinde bir değerlendirme sistemine tabi olacaktır. NSC toplantılarında önce olmak üzere, faaliyetin başlamasından sonra her oniki ayda bir defa bir Proje Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.

            KISIM III.C- ARA VE NİHAİ RAPORLAR
            Sistem Koordinatörü, Yönlendirme Merkezinin ve ilgili kuruluşların yardımlarıyla, normal periyodik raporları ve nihai raporu hazırlayacaktır. Periyodik raporların yapılması programı Çalışmaları Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanmalıdır. Gelişmeleri gösteren ilk gelişme raporunun, NSC’nin ilk toplantısından bir ay önce hazırlanmış ve dağıtılmış olması gerekir. Ondan sonra, her altı ayda bir rapor hazırlanacaktır.
 
            KISIM IV- BÜTÇELER
            UNDP bütçesi bir sonraki sayfada verilmiştir.

            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekoslovakya, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Yugoslavya Hükümetleri Projesi.

            PROJE DOKÜMANI
            Sayı ve Başlık                                                : RER/87/007- “Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi
                                                                          için Meteorolojik Bilgi”
            Süre                                                            : 2 yıl
            ACC/UNDP Sektör-Alt Sektör            : Meteoroloji (1640)
            Hükümet Sektörü/Alt Sektör                        : Enerji
            Hükümet Uygulama Birimi                        : Mili Meteoroloji Servisleri
            Yürütücü Kuruluş                                    : Dünya Meteoroloji Teşkilatı
            Tahmini Başlama Zamanı                        : Ocak 1989
            Hükümet girdileri (Lokal Para Birimi)                                                        : US $ 205.500 (aynî)
            UNDP ve Masraf paylaşım bütçesi
                        UNDP                                                            US $ 100.000
                        IPF                                                            US $   -      -
                        Hükümet Maliye Payı US $
                        Toplam UNDP/Hük. Maliyet Payı            US $ 100.000

            Kısa izahat
            Konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının (rüzgâr, güneş) geliştirilmesi için gerekli olan data kütüğünü geliştirmek.
            Namına            :             İmza                                    Tarih                İsim/Unvan
                                                                                                                        E. BASSO

        Yürütücü Ajans:             --------                           27 Haziran 1989       FAALİYET MÜDÜRÜ
                                                                                                                        Mohsen Boulares

            UNDP                        :          --------                           ---------------------      Şef, Arap Ülkeleri ve
                                                                                                                                Avrupa Programları
                                                                                                                                Bölgesel Bürosu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
                                                                                                Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Arnavutluk Devleti Adına                                          Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Bulgaristan Devleti Adına                                         Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Kıbrıs Devleti Adına                                                   Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Devleti Adına Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Yunanistan Devleti Adına                                           Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Macaristan Devleti Adına                                           Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Malta Devleti Adına                                                     Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Polonya Devleti Adına                                                Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Portekiz Devleti Adına                                                Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Romanya Devleti Adına
            Mustafa Akşin, Büyükelçi, Birleşmiş
            Milletler Nezdinde Daimi Temsilci                                    Tarih : 23 Temmuz 1990
            ....................................................................                        ........................................
Türkiye Devleti Adına                                                Tarih :
....................................................................                        ..........................................
Yugoslavya Devleti Adına                                          Tarih :
            ....................................................................                        .........................................
            Tercümesi İngilizce aslına uygundur.

            A- İÇERİK
            1- Güneş ve rüzgar enerjisinin gelişimi, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarının açık bir değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeler Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkında UN tarafından uyarlanan faaliyet programının önden gelen bölümüdür. (Nirobi, 1981). Bu değerlendirmeyi yapmak için mevcut meteorolojik veri ve bilgilerin kullanımı mümkün kılınma ve yeni bilgi toplamanın maliyet/fayda analizi yapılmalıdır. enerji konularına meteorojinin uygulanmasının nispeten bu yeni alanı, uzmanlar tarafından iyi bilinmemektedir. Fakat bununla birlikte pekçok milli meteoroji kuruluşları bu alandaki eğitim faaliyetlerinde faydalanabilir. Hatta enerji uzmanları enerji türünü belirlemede muhtemel meteoroloji girdisini öğrenmelidirler.

            2- WMO, 6. Bölge Birliği, yedinci dönem (Roma, 1982) çalışmaları UNEP için Avrupadaki ülkelerarası projeler de öncelikli bir listede olan yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırmasının meteorolojik yönünü içermelidir. (Resolution-33-VII RA VI). Bu alanda eğitimin özel önemi WMO’nun yetkili organlarınca yapılan pek çok toplantıda vurgulanmıştır.

            3- Avrupa Bölgesi Enerji Geçici İşbirliği, rüzgâr ve güneş gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan meteorolojik veri tabanının önemli bir şekilde geliştirilmesini tavsiye etmektedir.

            4- Bu veri tabanının mevcut durumu:
 
 

  Veri Tabanı CLICOM donanımı
Arnavutluk Bilgi mevcut fakat bilinmeyen formatta Yok
Bulgaristan Kompütür okunabilir formatlı PC
Kıbrıs  Kompütür okunabilir formatlı PC
Çekoslovakya Kompütür okunabilir formatlı PC
Yunanistan Kompütür okunabilir formatlı PC
Macaristan Kompütür okunabilir formatlı PC
Malta Bilgi hazır CLICOM
Polonya  Kompütür okunabilir formatlı CLICOM
Portekiz  Kompütür okunabilir formatlı CLICOM
Romanya  Kompütür okunabilir formatlı Hiçbiri
Türkiye  Kompütür okunabilir formatlı PC
Yugoslavya Kompütür okunabilir formatlı PC
 
            Tüm ülkeler temel veri arşivlerine sahiptir. Bazı durumlarda kalite kontrol ve hazırlayıcı data işlemi başarılmaktadır. Buna rağmen enerjiyle ilgili uygulamalarda gerekli bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için data düzenlenmemektedir.

            5- Bundan dolayı, ilgili ülkelerin meteoroloji kuruluşları, yukarıda ifade edilen veri tabanının geliştirilmesi için bu projeden yararlanacaklardır.

            B- Proje Değerlendirmesi
            6- Alternatif ve kirlilik bırakmayan enerji kaynakları bütün dünyada araştırılmaktadır. Güneş enerjisi ve rüzgar kuvveti şu anda, geniş bir şekilde araştırılan iki alternatif kaynaklardır. Avrupa bölgesinin bazı kısımları büyük oranda su enerjisi kaynaklarına sahiptir, fakat bazı alanlar, ekonomileri için diğer enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, örneğin, yüzey suyunun yetersiz fakat şartların güneş enerjisinin kullanımı için elverişli olduğu kuşaklar içindir. Rüzgâr ve/veya güneş enerjisinin kullanımı, alışılmış (geleneksel) enerji maliyetinin nisbeten yüksek olduğu diğer uzak alanlara ekonomik bir şekilde uygulanabilir görünmektedir.

            7- Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirmek, bu kaynakları kulanan mühendislik aletleri için en uygun yerleri seçmek ve yapı projesini belirlemek için güneş radyasyonu ve rüzgar hakkında güvenilir data gereklidir. Ölçümler için uygun aletleri kurmak, kalibre etmek ve işletmek, bütün bilgiyi toplamak, işlemek ve bunları, güç santrallerinin yer seçimi, yapı projesi, ve. için kolayca kullanılabilecek şeklide bulundurmak, Milli Meteoroloji Teşkilatının görevidir. Diğer ülkelerde sağlanan tecrübeler açık bir şekilde göstermiş ki, büyük enerji santralleri kurulmadan önce bu yeni enerji kaynakları hakkında uygun meteorolojik bilgileri alarak, çok önemli hatalardan kaçınılabilmektedir.

            8- Bu yüzden, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkesel gelişmesi için uygun meteorolojik verilere acil ihtiyaç vardır.

            9- Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin gelişimi, çevre üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunabilir. NMS (Milli Metoroloji Servisleri) tarafından sağlanan hizmetler hem kamu hem de özle çıkarlara hizmet edecektir.

            10- Proje, enerjisinin korunması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili Milli projelerin daha ilerdeki gelişimine hizmet edecektir. Bu, özellikle UNDP projesine RER 80001 “Entegre Çiftlik Enerji Sistemlerinin Gelişmesi” bir girdi sağlayacaktır.

            C- Gelişme Amacı
            11- Güney Avrupanın pek çok ülkesinde hükümetlerin ekonomi politikaları, diğer enerji kaynakları arasında, milli tabii kaynakların korunması ve optimal kullanımını amaçlamaktadır. Bu amaçlarla ilgili proje: Rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının değerlendirilmesi yukarıda sözü edilen gelişme amaçlarına bir ön şarttır.

            D- Acil Amaçlar, Çıktılar ve Faaliyetler
            Acil Amaç
            12- Projenin acil amaçları şunlardır:

            (a) Enerji türünü belirlemede ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgileri sağlamak için Milli Meteoroloji Teşkilatlarının kapasitesini geliştirmek,

            (b) Meteorolojistler ve enerji teknolojistleri arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi,

            (c) Enerji çalışmalarında kullanılacak şekilde veri tabanının hazırlanması.

            Faaliyetler
            13- (a) Ülkelerde, bir hafta sürelerle tek tek veya toplu olarak güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının değerlendirilmesi için meteorolojik bilgilerin kullanımı ve sunumu hakkında birkaç seminer düzenlenecektir. Seminerler için eğitim gereçlerinin ve yöntemlerinin uygulanması ve hazırlanması. (ay 6, 12 ve18)
(b) Sözkonusu ülkelerdeki enerji türünün belirlenmesiyle direkt ilgili meteorolojik verilerin sunumu ve uygulanması için bir taslağın hazırlanması yapılacak uluslar arası işbirliği için daimi düzenlemeler. (1. ayda başlayan 22. aya biten)

            Çıktılar
            14- Neticede, aşağıdakiler projenin sonuçları olacaktır:

            (a) Güneş ve rüzgar enerjisi değerlendirmede milli meteorolojik veritabanı meydana getirmek için sistemler. Ayrı ayrı herbir ülke için, milli enerji politikalarına bağlı olarak, “Rüzgar ve Güneş Atlasları”na ihtiyaç olup olmadığına karar verilecektir. Veri tabanında değerli bilgilerin sunulmasının en iyi yolunun atlas olmadğı açıktır. Buna rağmen, eğer milli değerlendirme bir atlas olarak sunulacaksa, bu, enerji uygulamalarında kullanılacak şekilde iyi düzenlenmiş bir veri tabanından girdiye ihtiyaç duyulmaktadır. Herhangi bir durumda, Proje güneş ve rüzgar enerjisinin değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayacaktır.

            (b) Katılan ülkelerin herbirinde rüzgar/güneş enerjisine uygulanan meteoroloji alanında enerji uzmanları ve meteorojist/klimatolojistlerin eğitimi için sistemler,
 
            (c) Meteorolojist ve enerji teknolojistleri arasında uluslar arası daimi bir ilişki için yöntemler.

            E- GİRDİLER
            Hükümet Girdileri

            15- Katılan kuruluşların mevcut görevleri, programla aktif bir şekilde biraraya getirilecek ve projenin faaliyetleri için hazırlanacaklardır. Bu süre boyunca, uluslar arası görevli ve yerli görevliler için çalışma (işyeri) imkanları hazırlanaaktır.

            Uygun girdiler ve katılan kuruluşların hizmetleri ihtiyaç duyulduğunda ve projenin amacı için istendiğinde hazır olacaktır. Yapılan işleri (projesi) ve ilave alet/cihaz için uygun girdiler sağlanacaktır. Mevcut veriler proje için hazırlanacaktır. Projeye katılan 12 ülkenin yarısında (%50 Milli Meteoroloji Servisleri, en azından bir klimatolojist/bilgisayar uzmanı, yerel proje desteği ve eğitimi için mevcut olmalıdır. Hatta bu ülkelerde NMS’de CLICOM sistemleri ve klimatolojik veri tabanlarının mevcut olması beklenmektedir.

            UNDP Girdileri
            16- Personel

            Proje Başdanışmanı
            Projenin tüm düzenlenmesi WMO ile yakın ilişkide olan bir danışman tarafından sağlanacaktır. Danışman, Milli Meteoroloji teşkilatlarında hangi data ve bilgilerin, kolaylıkların ve know-how’ın mevcut olduğuna ilaveten, kullanıcı tarafın ihtiyaçlarına da iyi cevap bir enstitü tarafından seçilecektir.

            Başdanışman, enerji üretimine uygulanan meteoroloji/kilmatoloji de iyi bir geçmişe ve benzer projelerin yönetiminde deneyime sahip olmalıdır. Onun hizmetleri, iki birer haftalık görev ve ayın geri kalan kısmında tamamen proje yönetime part-time olarak, toplam bir aydan meydana gelecektir.

            Proje başdanışmanı WMO (WPC) Sekreteryası ile yakın işbirliğiyle, enerji çalışmalarında kullanılmak üzere özelleştirilmiş veri tabanının hazırlanmasında takip edilecek metod ve yollar hakkında bir eğitim materyal seti hazırlanmasını düzenleyecektir. Bu gelişme proje süresince devam edecek ve denenecektir.

            Uygun bir zamanda, yaklaşık projenin yarısında, başdanışman sözkonusu ülkelerin uzmanlarıyla ve eğer gerekli olursa projeyle önerilen metodlar hakkında önde gelen kuruluşlardan davet edilen birkaç uzmanla bir teftiş düzenlenmelidir. Gerekli görülürse uygun düzenlemeler projenin daha sonraki kısmında sunulmalıdır.

            17- Anlaşma
            Meteorolojik faktörlerle ilgili olarak rüzgar ve güneş enerjisinin potansiyellerinin değerlendirilmesinde kullanılmak için CLICOM’a uygun yazılım programlarının gelişmesi ve sözkonusu ülkelerdeki NMS’de CLICOM’a uygun formda data düzenlenmesi için bir anlaşma planlanmaktadır.

            CLICOM-data işletim sisteminin hazırlanması, eğitimi ve daha ileri geliştirilmesi için, CLICOM’la ilgili çalışma konusunda bir anlaşmanın WMO ile bağlantılı bir Avrupa Kuruluşu’na verilmesi tasarlanmaktadır. NMS’de düzenlenen klimatolojik data bankaları, rüzgar ve güneş enerjisinin değerlendirilmesi ve gelişme için, projede geliştirilen çeşitli metodlarla doğrudan bir ara safhaya sahip olmalı ve uygun olmalıdır. Bu anlaşma gereli safhaları geliştirerek ve CLICOM sistemle uygun bir şekilde bir bütün oluşturacak Clun’a uygun yazılım programlarını sağlayacaktır.

            18- Eğitim
            İlgili ülkelerdeki NMS’lerden temsilcilerin katılımıyla seyahat ve günlük masrafları proje tarafından karşılanmak üzere, en azından bir seminer düzenlenecektir. Gezici seminer, proje sonuçlarının katılanlara transferinde en etkili vasıta olacaktır.

            Katılan ülkelerde CLICOM sistemlerinin uygulanması sırasında CLICOM uyumlu metodların kullanımı ile ilgili eğitim seminerleri NMS personeline verilmek üzere düzenlenecektir. Eğitim seminerlerinin zamanlanması katılan ülkelerde CLICOM’un uygulanmasına bağlı olmalıdır.

            F- RİSKLER
            19- Büyük risk görünmüyor. Buna rağmen, klimatolojik dataları işlemek için yazılım ve donanımı kapsayan CLICOM sistemlerinin yürütülmesinde bazı gecikmelere neden olması ve bu projenin bundan etkilenmesi mümkündür. Buna karşın bu sitmeni kullanımında geçmişte iyi bir takibat yapılmıştır.

            20- Bazı ülkelerde proje operasyonları için personel eksikliği sonucunda küçük bir risk vardır.

            G- ÖN ZORUNLULUKLAR VE İHTİYAÇLAR
            21- Yok.

            H- PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, RAPOR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            22- (a) Proje, ilki projenin tam olarak uygulamaya başlamasından sonra ilk 12 ay içerisinde yapılmak üzere 12 ayda en az bir kere düzenlenecek olan üçlü değerlendirme toplantılarında değerlendirilecektir. Bu üçlü değerlendirme hükümet, yürütücü kuruluş ve UNDP temsilcileri tarafından yapılacaktır. UN yürütücü kuruluşunun kıdemli proje memuru ve/veya milli proje koordinatörü, bir Proje Performans Değerlendirme Raporu (PPER) hazırlayacak ve her üçlü değerlendirme toplantısında sunacaklardır. Proje süresince eğer gerekirse ek bir proje performansı değerlendirme raporu istenebilir.

            (b) Proje nihai raporu üçlü değerlendirme toplantısında, tartışmaya hazırlanacaktır. Bu rapor, nihai üçlü değerlendirme toplantısından dört ay önce yürütücü kuruluş tarafından önce teknik açıdan açıklık ve görüşe izin vermek üzere yeterli bir müsvette şeklinde hazırlanacaktır.

            I- YASAL İÇERİK
            23- Bu proje dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve üye ülkelerin hükümetleri arasındaki standard temel yardım anlaşmasının birinci maddesine göre kaynak teşkil edecektir. Ev sahibi ülkenin yürütücü kurumu standard temel yardım anlaşmasına ilişkin olarak bu anlaşmada anlatılan devletin koordinasyon makamına başvuracaktır.

            
 
            J- BÜTÇELER
            24- Milli ve UNDP katkıları için bütçeler ilişikte verilmektedir.

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Bölgesel-Avrupa
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.50 Danışmanlar            
11.51 Başdanışman
1
10.000
0.5
5.000
0.5
5.000
11.99 Alt Toplam fiat/harcama
1
10.000
0.5
5.000
0.5
5.000
13. Yardımcı personel            
15. Resmi iş seyahatleri            
16. Diğer harcamalar            
19. Kısım Toplamı  
10.000
 
5.000
 
5.000
20. ÖN ANLAŞMA            
21.  CLICOM  
30.000
 
15.000
 
15.000
29. Kısım Toplamı  
30.000
 
15.000
 
15.000
30. EĞİTİM            
31. Burslar            
32. İnceleme gezisi-grup eğitimi  
58.000
 
29.000
 
29.000
39. Kısım Toplamı  
58.000
 
29.000
 
29.000
50. Muhtelif            
51. Teçhizatın kurulması ve bakımı            
52. Raporlama giderleri            
53. Muhtelif şeyler  
2.000
 
1.000
 
1.000
59. Kısım Toplamı  
2.000
 
1.000
 
1.000
99. BMKP ve maliyetler-paylaşılan             
  Toplam  
100.000
 
50.000
 
50.000
 
AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Arnavutluk
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
12
7.000
6
3.500
6
3.500
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
12
7.000
6
3.500
6
3.500
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
500
 
250
 
250
59. Kısım Toplamı  
500
 
250
 
250
99. GENEL TOPLAM  
7.500
 
3.750
 
3.750
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak
 
AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Kıbrıs
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
12
7.000
6
3.500
6
3.500
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
12
7.000
6
3.500
6
3.500
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
500
 
250
 
250
59. Kısım Toplamı  
500
 
250
 
250
99. GENEL TOPLAM  
7.500
 
3.750
 
3.750
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Malta
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
12
7.000
6
3.500
6
3.500
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
12
7.000
6
3.500
6
3.500
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
500
 
250
 
250
59. Kısım Toplamı  
500
 
250
 
250
99. GENEL TOPLAM  
7.500
 
3.750
 
3.750
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Bulgaristan
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Çekoslovakya
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Yunanistan
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Polonya
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Portekiz
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Romanya
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
24
14.000
12
7.000
12
7.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
24
14.000
12
7.000
12
7.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
1.000
 
500
 
500
59. Kısım Toplamı  
1.000
 
500
 
500
99. GENEL TOPLAM  
15.000
 
7.500
 
7.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Macaristan
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
48
28.000
24
14.000
24
14.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
48
28.000
24
14.000
24
14.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
3.000
 
1.500
 
1.500
59. Kısım Toplamı  
3.000
 
1.500
 
1.500
99. GENEL TOPLAM  
31.000
 
15.500
 
15.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Türkiye
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
48
28.000
24
14.000
24
14.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
48
28.000
24
14.000
24
14.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
3.000
 
1.500
 
1.500
59. Kısım Toplamı  
3.000
 
1.500
 
1.500
99. GENEL TOPLAM  
31.000
 
15.500
 
15.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak

 

AYNÎ HÜKÜMET KAKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları olarak)

Ülkeler : Yugoslavya
Başlık : Yenilebilir Enerjinin Geliştirilmesi için Meteorolojik Bilgi
Proje No : RER/87/007
 
 

   
TOPLAM
1989
1990
   
a/a
$
a/a
$
a/a
$
10. PROJE PERSONELİ            
11.01 Milli Proje elemanları  
(Part-time)
48
28.000
24
14.000
24
14.000
11.02              
11.03              
11.04              
11.05              
19. Kısım Toplamı
48
28.000
24
14.000
24
14.000
30. EĞİTİM            
31. Eğitim Ücretleri  
(1)
 
(1)
 
(1)
40. TEÇHİZAT            
41. Teçhizat            
43. Binalar  
(1)
 
(1)
 
(1)
49. Kısım Toplamı            
50. MUHTELİF            
51. Muhtelif  
3.000
 
1.500
 
1.500
59. Kısım Toplamı  
3.000
 
1.500
 
1.500
99. GENEL TOPLAM  
31.000
 
15.500
 
15.500
(1) Devletler Tarafından Sağlanacak
 
ÇALIŞMA PLANI
 
 
1989
1990
Faaliyetler O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A
1. Seminerler                                                
2.Uzmanlar Toplantısı                                                
3.Rehber Hazırlanması                                                
3.1 Başlık                                                
3.2 Organizasyon                                                
3.3 Hazırlama                                                
3.4 Revizyon                                                
3.5 Onay                                                
3.6 Dağıtım                                                
4. Raporlar                                                
4.1 Periyodik Raporlar                                                
4.2 Son Rapor                                                
 
            22 Haziran 1989
            DÜNYA İKLİM PROGRAMI
            DÜNYA METEOROLOJİ TEŞKİLATI
            İklim Sistemi Bilgi setlerinden INFOCLIMA katologları alıntıları
            (10.IV Bölge ülkesi için Bilgi Merkezi açıklamaları)
            612A  MERKEZ            : Service Hydrométéorologique-Bulgarie
                                                  Computer Centre
                                                  Sofia 1187 blvd. Lenin 66
                                                  Bulgarie
                        TELEFON            : 70-20-24 (or 72-22-71 ext: 359)
                        BİLGİ ALMA            : Karşılıklı değişim
            616A            MERKEZ            : Meteorological Service-Cyprus
                                                                        Nicosia
                                                                        Cyprus
                        TELEFON            : 02-402377
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile, Nakil ücreti karşılığında
                                                  Bilgiler sadece araştırma amaçları için verilir.
                        YAYINLAR            : İklim Bilgileri kaynakları milli elkitabı (hazırlanmakta)
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Yüksek atmosfer bilgileri 1 istasyon;
                                                  İklim bilgileri 12 istasyon;
                                                  Yağış bilgileri 40 istasyon;
                                                  Radyasyon (Yer) bilgileri 1 istasyon;
            616B MERKEZ            : Department of Water Development-Cyprus
                                                  Nicosia
                                                  Cyprus
                        TELEFON            : 02-403303
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile Nakil ücreti karşılığında
                                                  Bilgiler sadece araştırma amaçları için verilir.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : 20 Akıntı ölçüm istasyonu bilgileri.
            616B MERKEZ            : Czech Hydrometeological Institue-Czechoslovakia
                                                  Holeckova 8
                                                  151 29 Prague 5-Smichov
                                                  Telex: 121 119
                        TELEFON            : 541 606/536 900
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile İstendiğinde teyp halinde hazırlanır.
                                                  Genellikle Bilgiler sadece araştırma amaçları için verilir
                                                  ve 3. şahıslara devredilemez.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : ALPEX Yüksek atmosfer bilgileri
                                                       Aeroklimatik karekteristikler
                                                       İklim bilgileri-fiziksel gözlemler
                                                       Sinoptik gözlemler
                                                       Günlük İklim Bilgileri
                                                       Yağış bilgileri
                                                       Radyasyon bilgileri
                                                       Tarımsal meteorolojik bilgiler
                                                       Hidrolojik bilgiler
                                                       günlük, 2-3 günlük maximum yağış toplamı
                                                       Laba nehri aylık yağış beslenmesi.
                                                       Yüzey su seviyesi ve kalitesi, yer altı suyu bilgileri

            617B MERKEZ            : Slovak Hydrometeorological Institute-Czechoslovakia
                                                  Jeseniova 17
                                                  833 15 Brastislava
                                                  Czechoslovakia
                                                  Telex: 93265
                        TELEFON            : 42030
                        BİLGİ ALMA            : Bilgiler, istendiğinde teyp için hazırlanır. Genellikle araş-
                                                  tırma amaçları için verilir ve 3. şahıslara devredilemez.
            635A MERKEZ            : Hellenic National Meteorologial Service-Greece
                                                  P.O. Box 73502
                                                  GR-16603 Hellinikon Athens
                                                  Greece
                        TELEFON            : (01) 8949415
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Sinoptik ve iklim rehberi
            639A MERKEZ            : Meteorologial Service of the Hungarian People’s
                                                  Republic Climatologial Data Centre
                                                  P.O.Box 38
                                                  H-1525 Budapest
                                                  Hungary
                        TELEFON            : 150-410
                        BİLGİ ALMA            : Meteoroloji servislerinde (sadece ihtiyaç servisleri için)
                                                  kopya alma ve posta ücretleri karşılığında.
                                                  Diğer kullanıcılara: isteğin cinsine göre ücret.
                        YAYINLAR            : Bilgisayara uygun form’da bilgi setleri için katalog yok.
                                                  639A Merkezinden el yazması bilgiler kataloğa alınabilir.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Sürekli yer ve yüksek atmosfer gözlem bilgileri,
                                                  radyasyon bilgileri.
                                                  Uydu ve uzaktan algılamalı bilgiler, Merkezi Tahminler
                                                  Enstitüsü tarafından toplanır.
                                                  Central Forecasting Institute
                                                  Tatabanya tér 15-18.1182
                                                  P.O.Box 32
                                                  H-1675 Budapest
            666A MERKEZ                   : Institute of Meteorology and Water Management
  (IMGW)
                                                  Poland 61, Podlesna str.
                                                  01-673 Warszawa
                                                  Poland
                        TELEFON            : 341801
                                                  341651 for: Hydrology Department,
                                                            Agrometeorology Department,
                                                            Long-range Meteorological Forecasts Data centre
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile
                        YAYINLAR            : Polonya Fenolojik Atlası, Polonya akarsuları
                                                  karakteristik akımları rejimi
                                                  Aylık Agrometeoroloji Bülteni
                                                  Hidrolojik yıllık. (Orda Wısla havzaları)
                                                  Yer altı suları yıllığı
                                                  Orta atmosferik sirkülasyon çeşitleri kataloğu
                                                  Aylık Agrometeoroloji Bülteni
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Klimatolojik bilgiler: Polonya arazisi üzerinden
                                                  -Ölçülmüş, gözlenmiş aerolojik bilgiler ve yer seviyesin-
                                                  den ölçülmüş meteorolojik bilgiler
                                                       -rutin klimatolojik istatistikler
                                                       kuzey yarımkürede (grid noktalarından ölçülmüş)
                                                       -Yerseviyesi basınç değerleri
                                                       -500 hpa geopotansiyel değerleri
                                                       -1000-500 hp kalınlık değerleri
                                                       Hidrolojik Bilgiler: Extrem ve ortalama akıntı değerleri
                                                       -Kuraklık ve yağış azlığı tahminleri
                                                       -su seviyesi bilgileri
                                                       Agrometeorolojik bilgiler:
                                                       -Tahıl ve diğer hasat edilen ve yabani bitkilere ait tüm fenolojik bilgiler
             666B MERKEZ            : Institute of Geology-Poland
                                                            81-740 Sopot
                                                            Kombatantòw 62
                                                            Poland

            TELEFON                        : 51 23 87
            BİLGİ ALMA                        : Ücret karşılığında; kısıtlama olabilir.
            TOPLANAN
            BİLGİLER                        : Derinlik, sismoakustik ve jeolojik bilgiler.
            666C MERKEZ             : Marine Branch, Inst. of Meteorology & Water
                                                  Management (IMGW)
                                                  Poland
                                                                        Waszyngtona 42
                                                                        81-342 Gdynia
                                                                        Poland

                        TELEFON            : 20 52 21
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile
                        YAYINLAR            : Baltık Denizi Hidrografi yıllığı
                                                  Aylık Deniz hidrolojik ve Meteorolojik rapor
                        TOPLANAN              1951’den bu yana. Baltık denizi ve Polonya sahillerinden
                        BİLGİLER            : Meteorolojik ve Hidrolojik Bilgiler. 1951’den bu yana
                                               Baltık Denizi Polonya kıyısından deniz su seviyesi bilgileri
            666D MERKEZ            : Dept. of Forecast Botany & Nature Protection, Academy
                                                  of Agriculture-Poland
                                                  Al. 29 Listopada 46
                                                  Krakow
                                                  Poland

                        TELEFON            : 119144 ext. 279
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Ağaç halkaları, genişlik işleme formları, yağış ve sıcak-
                                                  la ilgili klimatolojik bilgiler.
            666E MERKEZ            : Institute of Meteorology & Water Management (IMGW)
                                                  Poland ül. Piotra 14
                                                  30-215 Krakow
                                                  Poland

                        TELEFON            : + 48 12 22 60 33
                        BİLGİ ALMA            : Görüşme ile
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Polonya için ALPEX Bilgi setleri Tatra dağlarından
                                                  ALPEX bilgi setleri.
            667A MERKEZ            : Instituto Nacional de Meteorogia e Geofsica (INMG)-
                                                  Portugal
                                                            Rua C-Aeroporto
                                                            P-1700 Lisboa Codex
                                                            Portugal

                        TELEFON            : 802221/802314
                        BİLGİ ALMA            : Fotokopi ve basılı yayın harcamaları karşılığında, Bilgi
                                                  temeli sadece araştırma amaçları için alınabilir ve ticari
                                                  amaçla kullanılmaz.
                        YAYINLAR            : Başlıkların listesi INMG tarafından basılmıştır.
                                                  Volkanik faaliyetleri içeren başlıklar şöyle:
                                                  Agostinho, J. (1960) – Actividade Vulcanina nos Açores;
                                                  Weston, F.S. (1964) –List of recorded volcanic eruptions;
                                                                                      in the Azores with brief reports;
                                                  Zbyszewki, G. (1963) – Les phénoménes volcaniques
                                                                                          dans I’archipel des Açores.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Meteorolojik bilgiler ve onların elde edilen istatistikle
                                                  Azorlardaki volkanik patlamaları açıklama özetleri
            667B MERKEZ            : Portuguese Hydrological Service (D.G.R.A.H.)
                                                            Av. Almirante Gago Coutinho, 30-13
                                                            P-1000 Lisboa
                                                            Portugal

                        TELEFON            : 80 80 01
                        YAYINLAR            : Hidrolojik yıllık
 
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Günlük, aylık, yıllık işlenmiş bilgiler
            669A MERKEZ            : Institute of Meteorology and Hydrology-Romania
                                                  Soseaua Bucuresti-Ploiesti 97
                                                  Sectorul 1
                                                  71581 Bucarest 18
                                                  Romania

                        TELEFON            : 79-32-40
                        BİLGİ ALMA            : Bilgiler ücret karşılığında alınabilir
                        YAYINLAR            : Analel Instutului de Meteorologie al România.
                                                 Buletinul lunar al observatiilor meteorologice din
                                                  România.
                                                  Anuarul meteorologic.
            Atlas climatologic al Republicii Socialiste România
Clima R.P.R vol. 11-Date climatologice.
Culegere de Lucrari de Climatologie aplicata.
Studii e Climatologie vol.1,11.
Culegere de lucrari de meteolologie (1961-74).
Studii si cercetari, partea I Meteolologie (1975-1986).
Anuare aerologice.
Marea Neagra in zona litoralului românesc.
Studii de hidrologie (1961-present).
Probleme de hirdometrie (1971-1984)
Rfurile României.
Cadastrul apelor din România-vol. 1 si 3.
Anuarul hidrologic (1950-present);
Atlasul secarii.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : 1885-1902, 1903-1960, 1961-1972 yıları arası tüm mete-
                                                  orolojik elemanların düzenli aylık ve yıllık özetleri,
                                                  çeşitli klimatolojik karakteristikler için dağıtım haritaları.
                                                  1880-1955 yılları arası çeşitli meteorolojik elemanların
                                                  aylık ve yıllık klimatolojik karakteristikleri. Uygulamalı
                                                  klimatoloji ve mikro klimatoloji çalışmaları. 1961-1985
                                                  arası genel klimatoloji,  uygulamalı klimatoloji, mikro-
                                                  klimatoloji, topoklimatoloji, biyoklimatoloji ve benzeri
                                                  çalışmalar.
                                                  1950’den bugüne günlük, aylık ve yıllık tüm hidrolojik
                                                  bilgiler çeşitli hidrolojik karakteristiklerin dağılım hari-
                                                  taları.
            680A MERKEZ            : Turkish State Meteological Service
                                                  P.O.Box 401
                                                  Ankara
                                                  Turkey

                        TELEFON            : 314 11 00
                        BİLGİ ALMA            : Serbest
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Günlük ve aylık Ortalama, max & min sıcaklık ve toplam
                                                  yağış. Uç (en uzun ve en kısa) yetişme periyodu ve orta-
                                                  lama hasat zamanı ve çiçeklenme hareketleri
            695A MERKEZ            : Federal Hydrometeological Institute-Yugoslasvia
                                                  P.O.Box 604
                                                  Beograd, Bircaninova 6
                                                  Yugoslavia

                        TELEFON            : 646-555
                        BİLGİ ALMA            : Bilgilerin çıkarılması, kopyası, paketlenmesi, nakliyesi
                                                  Bilgisayar kullanma süresi ve arşivinden alıcıya ulaştırıl-
                                                  ması masraflar karşılığında.
                                                  Bilgiler sadece araştırma amaçları için ve ilgili devlet
                                                  organının izniyle verilir.
                        TOPLANAN
                        BİLGİLER            : Yüksek atmosfer;
                                                  ALPEX;
                                                  Manyetik teyplerde 100 yer klimatoloji istasyonu radyas-
                                                  yon, Atmosferik bileşim, hidrolojik bilgiler.

            BİRLEMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            (Avrupa Bölgesi Hükümetler Projesi)
            PROJE DOKÜMANI
            No ve İsim                        : RER/87/020/F/01/13 - Bilimsel ve Teknik Bilgi Ağları
                                                  (INTERNET)
            Süre                                    : 58 Ay (1987-1991)
            ACC/UNDP Sektör                        : Bilim ve Teknoloji (16)
            ACC/UNDP Alt Sektör            : Bilim ve Teknoloji Geliştirme (16-10)
            Uygulayıcı Kuruluş            : (UNESCO) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
                                                  Teşkilatı
            Başlama Tarihi            : Nisan 1987
            Hükümet Katkısı            :
            BMKP Katkısı            : 359.000 ABD dolar.
            Özel Tanıtım:

            Problemleri Çözme ve Karar almada destek Sağlamak üzere, ileri öncelikli alanlarda bölgesel bilimsel ve teknik bilgi değişi ağlarını tesis etmek.

            Hükümet Adına            :                                    İmza            :
            İmza ve Tarih               :
            Türkiye Cumhuriyeti
            Hükümeti                      : Mustafa Akşin, Büyükelçi, Birleşmiş Milletler nezdinde
                                                  de Daimi Temsilci             27.7.1990
            Avusturya Hükümeti    :
            Bulgaristan Hükümeti :
            Macaristan Hükümeti :
            Yugoslavya Hükümeti :
            UNESCO                     : 28.11.1938 John B. Kabore Direktör
            UNDP                           : 29.11.1986 Muhammed A. Nour Direktör

            İÇİNDEKİLER TABLOSU

            I- KAPSAM
            1- Projenin Tarihçesi
            2- Alt sektörlerin Tanımı
            3- Katılan ülkelerce Kabul Edilen strateji (konular için)

            II- PROJENİN GEREKÇESİ
            1- Büyüyen problemler: Veri Temelleri ve Bilgiler
            2- Üretim Hedefleri
            3- Projenin stratejisi
            4- Dış yardımın sebepleri
            5- Özel Düşünceler
            6- İşbirliği Düzenlemeleri

            III- GELİŞME HEDEFİ

            VI- ACİL HEDEFLER, ÇIKTILAR, FAALİYETLER
            1- Acil Hedef I
            2- Acil Hedef II

            V- GİRDİLER
            1- Hazırlık çalışması aşaması
            2- Hükümet Girdileri (Uygulama safhası)
            3- BMKP Girdileri (Uygulama safhası)

            VI- BÜTÇE
            1- Hükümetler Katkısı Bütçesi (yalnız uygulama safhası)
            2- BMKP Katkısı Bütçesi (aktivite hazırlık safhası dahil)

            VII- RİSKLER

            VIII- EVVELKİ ZORUNLULUKLAR VE ÖN ZARURETLER

            IX- PROJE İZLENMESİ

            X- YASAL MUHTEVA

            Ek I- Çalışma Planı
            Ek II- Kurumsal Çerçeve

            I- KAPSAM
            1- Projenin Tarihçesi
            UNESCO’nun genel konferansında Sofya’da yapılan 23. oturumda, iki yıllık 1986-87 (23 C/5) program ve bütçe taslağı ve (DR. 255) sayılı taslak önerge Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Macaristan tarafından ortaklaşa sunuldu. UNESCO’ya getirdi teklifler:

            -Güney-Doğu Avrupa enformasyon ağının gelecekte gelişmesi için organizasyonun oluşturulması yardım ve danışmanlık yaparak koordinasyonun istenilmesi, ve

            -Kuzey-Güney ve Güney-Güney bölgeler arası bilim-teknik enformasyon ve teknolojik deneyimlerin değiş-tokuşu için proje hazırlanması.

            DR. 255 sayılı taslak önergeye ekli “note of the director-general” ile şart konulan öneri faaliyet, “Bilim ve Teknolojide sınırlar ötesi kompüterize Bilgi Değişimi” (RER/79/006) başlıklı UNDP’nin finanse ettiği projenin takibi idi. Söz konusu proje Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya’ının katıldığı ve 1984 yılında tamamlandığı bir projeydi. Bu nota ayrıca UNESCO Sekreterliğinin üye ülkeler tarafından talep edilen her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu teyit ediyordu.

            Macaristan Bilimler Akademisinin isteği üzerine, UNESCO, 22-25 Ocak 1986 tarihleri arasında Budapeşte’de toplantıya katılacak ve DR. 255’te belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi konusundaki uygulama planının ilk taslağı tartışacak, sektörler arası bir çalışma grubu oluşturulmuştu.

            Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya temsilcilerinin katıldığı bu toplantı, Güney-Güney ve Kuzey-Güney, bilim-teknik enformasyon ve işbirliği deneyimlerinin değişiminin güçlendirilmesini amaçlayan “Arap-Avrupa Enformasyon Ağı (AREUNET) taslak proje oluşturulması ile sonuçlanmıştır. Macaristan Bilimler Akademisi Kompütür ve Otomasyon Enstitüsü daha sonra resmi olmayan taslak yproje dokümanını (14-032 86 sayılı ve 31/1/1986 tarihli mektupla) görüşünü almak daha sonraki aşamalar için UNESCO’ya sundu. Aynı dokümanın kopyaları görüşlerini ve önerilerini UNESCO’ya bildirmeleri ricasıyla, Macaristan yetkilileri tarafından Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Ara-Ülkeleri Birliği’ne gönderildi.

            - Taslak proje dokümanında, Avrupa bölgesel veya bölgelerarası fonlardan karşılanmak üzere 4 yıl için (1987-90) 640.000 dolarlık bir UNDP bütçesi öngörülüyordu. Taslak proje dokümanında yer alması muhtemel üye ülkeler ise şunlardı. Avrupa’da Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Yugoslavya. Arap bölgesindeki ülkeler ise daha sonra belirlenecekti.

            Budapeşte toplantısının ardındaki, üye ülkelerin bazıları tarafından, AREUNET taslak proje dokümanının tetkiki için oluşturulan “Daimi Komite” oluşturuldu. Söz konusu Komite 31 Ocak 1986’da UNESCO’ya yeni bir proje önerisi sundu. Bu toplantı 5-6 Mayıs 1986’da Yugoslavya Belgrad’taki Serbia Ulusal Kütüphanede düzenlenmişti ve sonuçta, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya’dan gelen uzmanlar ve UNESCO temsilcisi tarafından hazırlanan yeni bir taslak proje önerisi oluşturulmuştu. Toplantıda ayrıca Belgrad’taki UNDP ofisinden de bir gözlemci bulunuyordu.

            Yeni taslak proje önerisinde, UNDP bütçesinden istenen, pay Avrupa için dördüncü UNDP Bölgesel IPF kapsamında 4 yıl için 323.000 dolardı. (proje dokümanının ilk halinde 640.000 dolar talep edilmişti.) Bu proje, Avrupa’dan diğer bölgelere yardımı “Genişletmek” amacını da kapsayan bölgelerarası proje için bir başlangıç (itici güç) olmayı hedefliyordu. Daha sonraki aşamalarda, tartışılmak kaydıyla. projenin kısa adı INTERNET olarak belirlendi.

            INTERNET’i tanımlayan proje önerisi UNDP ve ECE tarafından 9-11 Nisan 1986’da Cenevre’de düzenlenen Hükümetlerarası görüşmede, Avrupa için Dördüncü Dönem Bölgesel Program’daki öneri projeler listesinin hazırlanabilmesi amacıyla, tanıtıldı. Görüşmelere aşağıda belirtilen ülkeleri temsil eden delegeler ve Birleşmiş Milletler kuruluşları katıldılar. (Görüşmeler aşağıda belirtilen hükümetleri ve BM Kuruluşlarını temsil eden delegeler katıldılar.)

            Avrupa IPF Ülkeleri: Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya;

            Avrupa IPF Olmayan Ülkeler: Avusturya, Belçika, Kanada, Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, Doğu Almanya, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, SSCB, İngiltere ve Amerika.

            UN Kuruluşları ve Uzman Kuruluşlar: ECE, FAO, HABITAT, IAEA, ICAO, ILO, IMF, ITU, UNCSTD, UNDO, UNCTAD, UNCTAD/GATT, UNESCO, UNDP, UNEP, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WTO.

            Cenevre toplantısında, INTERNET önerisinin de aralarında bulunduğu ilgili proje önerilerinin, Trieste’deki 3-5 Haziran 1966’da, Uluslar arası Teorik Fizik Merkezinde yapılan BMKP Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubuna havale edilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra 5 Haziran 1986’da Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu INTERNET proje önerisini Bilimsel ve Teknolojik Enformasyonunun bölgesel değişimini güçlendirmek için bilimsel ve teknik enformasyon ağı adıyla ve 4 yıllık dönüm için önerilen 300.000 dolarlık bütçe ile onayladı. İskelet proje dokümanına Çalışma Grubu tarafından son şekli verildi ve geniş biçimde dağıtıldı.

            Aralık 1986’da UNDP ve UNESCO arasındaki görüşmede, INTERNET’in oluşturulması için hazırlık faaliyetlerinin ilerlemesini sağlamaya karar verildi. Daha ayrıntılı tahmin için:

            a) Katılımcı ülkeler ve kuruluşlar,
            b) INTERNET Enformasyon Sistemi tanımı (hedef sistemler),
            c) Ekonomik yönetim ve kurumsal faaliyetleri de kapsayan, INTERNET şebeke kavramı tanımı.

            Ayrıca, INTERNET’in Avrupa bölgesel fonları içinde UNDP tarafından finanse edilecek ve daha sonra projeyi bölgelerarası yapma olasılıklarının araştırılacağı bir proje olarak görülmesi kararlaştırıldı.

            2- Alt Sektörün Tarifi (Tanımı):
            Herhangi bir yeni bilginin büyük bölümünün üretimi az sayıdaki çok gelişmiş ülkeler de yoğunlaştırılacaktır. Bilimsel ve teknolojik enformasyona giriş, kullanımı ve işlenmesinde büyük öncelik üye ülkelerdedir. Milyonlarca madde hakkında veri, hacim ve ebattaki hızlı gelişme nedeniyle var olan uluslar arası veri tabanları, etkin olmayan bir biçimde kullanılıyordu. Bu hem, bilgi açısından sıkıntı çeken kullanıcılar hem de yeterli müşteri bulamayan veri tabanı oluşturucuları için ciddi sorunlar yaratıyordu.

            Alt düzeydeki kompüterize enformasyon faaliyetleri özellikle uluslar arası alandaki bibliografik veri tabanının yaratılması alanında iyice geliştirilmişken, üye ülkelerin çoğunluğunda, doğru veri tabanı ve bilgiye dayalı sistemler gibi yüksek düzeydeki enformasyon da, uzmanlık yetersizliği sorunu vardı. Bu nedenle, ulusla enformasyonun kompüterizasyonunun güçlendirmek ve uluslar arası kullanımındaki enformasyonunun etkin işbirliğinin sağlanması öncelik kazanmalıydı.

            INTERNET ağında işbirliği yapan kuruluşlar, seçilmiş alanlar uzmanlıklarını ve var olan bilgileri birleştireceklerdir. Bir işbirliği içinde, veri girişimi sağlayacaklar ve toplanmış verileri paylaşacaklar, anabilgilerde ve mikrobilgisayar ağlarında işbirliği ile sonuçlanacak telekomünikasyon teknikleri ile kapasitelerini bileştirecekler; matematiksel modeller de dahil olmak üzere enformasyon-tabanlı sistemler alanında bilgi ve fikir değişiminde bulunacaklar, gelişmişlikle ilgili sorunların çözümü için enformasyon desteği konusunda örnekler hazırlayacaklar, gelişim problemleri çözmede örnek enformasyon desteği hazırlayacak ve başarılarla, başarısızlıkları tartışacaklar, katılımcı kuruluşların görevinin planlamak üzere uzman toplantıları ve görüşmeler düzenleyerek, sonuçları tartışacaklar, çalışma grupları ve seminerler düzenleyecek, sonuçların duyurulması için yayınlar hazırlayacaklar ve genişleme amacına yönelik olarak diğer bölgelerdeki ortaklarıyla işbirliği oluşturacaklardır.

            Yararlanacaklar; hükümetler (seçilmiş alanlarda düzenlemeler ve karar alınmasına desteklenmiş alanında) sanayi ve ziraat (kırsal sulama, kirli maddeler ve yönetim sorunlarıyla ilgilenme konusunda); araştırmacılar (yüksek olasılıklı araştırma hipotezlerinin oluşturulmasında, enformasyon desteği); enformasyon merkezleri (enformasyon girişi ve işlemi için kapasite oluşturma); ve eğitim kuruluşları (kullanıcıların yetiştirilmesi için yazılım eğitimi).

            Gerçekten, modern dünyada enformasyon stratejik bir konudur. INTERNET’in entegre enformasyon ağı olarak gerçekleştirilmesi,hiç kuşkusuz katılımcı ülkelerin karar alma yeteneklerini geliştirecektir. Bu nedenle, yakın gelecekte tüm ülkeler tarafından arzulanacak, vazgeçilmez stratejik bir altyapı olarak düşünülebilir. Üye ülkelerin gelişimindeki pozitif etkileri, kısa dönemde algılanmasa bile 8-10 yıllık bir süre sonunda kesinlikle görülecektir.

            INTERNET’in uygulanmasındaki faaliyetler ileri derecede gelişmiş ekonomik sektörleri, ilgilendirmektedir. Uzmanların eğitim ihtiyaçları, ileri sanayi alanındaki kullanıcılar (bilgi sistemi ve bilgi ağları) gibi. Bu aynen, katılan ülkelerdeki ekonomik gelişmenin şu andaki aşamasından beklenenlerdir.

            3- Katılan Ülkelerce Kabul Edilen Strateji:
            Projeye katılan ülkeler, kendi aralarında projenin direkt gelişmeye yönelik amacını müştereken sürdürmeye niyet ederek yüksek öncelikli alanlarda karar almak, gelişme ile ilgili problemleri çözmek, bilimsel ve teknik bilginin değişimi ve proses edilmesi için kompüterize edilmiş bilgi kaynaklarının kendi aralarında müşterek kullanımını sağlamak için INTERNET’i kurmuşlardır.

            - Genelde bu şebekenin amaçları;
            * Uluslararası bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerin kullanımında verimliliği geliştirmek;
            * Milli seviyede bilgileri ihtiva eden seçilmiş alanlardaki veri tabanı yaratmayı desteklemek ve teşvik etmek; ve bölgesel ve uluslararası ağlar içerisinde bu veri tabanını bağlamak;
            * Kalkınma problemlerini çözmek için bilgi desteği örneğinde olduğu gibi. İleri derecede özel problemlere yönlendirilmiş bilgi sistemi yaratmak için, işbirliği geliştirmek.
            * Herbir katılan ülkede en az bir noktada telekomünikasyon girişi tesis etmek; Halen INTERNET pyrojesini desteklemeye istekli olduğunu ifade eden katılımcı ülkeler, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya’dır.

            Bu gibi projeye katılımı resmi olmayarak ifade eden ülkeler ise, Arnavutluk, Federal Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya ve Türkiye’dir. Bu ülkeler, INTERNET projesi çerçevesinde oluşturulan bütün teknik ve kurumsal komite toplantılarına gözlemci olarak katılmaktadırlar.

            Bu ülkelerin hemen hemen hepsi veya bazıları, veya projeye katılan diğer ilgililer ile mevcut doküman iyileştirilmiş olacaktır.

            II- PROJENİN GEREKÇESİ

            1- Büyüyen Problemler: Veri Temelleri ve Bilgiler
            Proje katılan ülkeler onların herbiri tarafından karşılaşılan problemleri çözme ve karar verme desteklerinde, bilgi ve tecrübe değişiminde yeterli hale Afetler, Su Kaynakları, Ekonomik Yönetim ve Teknoloji transferidir. Bu alanlarda, belli konularda elde edilen uluslararası işbirliği hazırlıklarına rağmen, problem çözme ve karar verme desteklerinde, bilgi ve tecrübe değişimde yeterli hale gelebilmek için özel gayretlere ihtiyaç duyulmaktadır.

            Problem çözmek ve karar vermek için gerekli bilgiyi elde etmek yanında, bilgi ağlarının tekrar çözmesi beklenen 2 zorluk ortaya çıkmaktadır.

            Veri Tabanı Muhtevası:
            Daha önce ifade edildiği gibi, teknolojik karakterli yeni bir bilginin büyük bir kısmının üretimi az sayıdaki çok gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Bilimsel ve Teknik bilgiye onu kullanmak ve işlemek için sahip olma isteği katılımcı ülkelerde çok yaygındır. Özellikle istenilen bilgi için en uygun veri tabanlarının seçimi, bu veri tabanlarının etkin kullanımı ve refere edilen orijinal texlere giriş teknik ve finansman zorluklarının ikisini birden gösterebilir. Bu durum, kullanıcı olup eksik bilgiye sahip, müşteriye ihtiyacı olan veri tabanı sahipleri ve hizmet sağlayıcıların ikisinde de ciddi problemler yaratılabilir.

            Veri Tabanları Arasındaki Girişim:
            Araştırma, Geliştirme ve İşletme faaliyetlerinden sonuçlanan gerçek veriler, katılan ülkelerce üretilmektedir. Fakat bazı durumlarda , veri miktarı esas sebeplerini ve aralarındaki ilişkiyi tesbit etmek için yeterli değildir ve bunlar ülkeler arasında karşılaştırılamamaktadır. Onların transfer akışları aşağıya doğru yavaşlamakta veya çeşitli usullerle yasaklanmaktadır. Prosesler uyumlu değildi ve genel olarak bilginin verimli olarak elde edilmesi, depolanması ve prosesi düşüktür.

            Yukarıda açıklanan, konu alanlarına göre, aşağıdaki problem tiplerinin çözmek için daha iyi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır:

            a) Çevre Kontrolü:
            Çevrenin bozulması ile ilişkili olarak ortaya çıkan problemler iyi bilinmektedir. Her ülke onu belli limitler içerisinde tutabilmek ve bu bozulmayı azaltmak için gayret göstermekte ve bu alandaki işbirliği için uluslararası çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, çözümünde (INTERNET) yolu ile erişilecek bilgi değişimiyle hızlıca imkan dahiline girecek olan) önemli problemler bulunmaktadır.

            * Sınırın her iki tarafındaki, problemler ve tehlikeler 2 ülke düşünüldüğünde aynıdır. Bir taraftaki büyük bir etki, diğer taraftada etki etmektedir. Bununla birlikte, işbirliği zordur. Zira, muhteviyatı, aralık ve jeografik göre parametreler farklıdır. Bununla birlikte, ilgili bilgi bir ülkeden diğerine ya akmamakta ya da yönetimsel ve fiziksel olarak, komplike olmuş bir sistem yolu ile taşınmaktadır. Böylece onların direkt ilgili olanları bunun kullanımında çok az olabilir. Bu durumda, özel ilgi kirlenmenin yayılımında bulunan faktörleri yönelik olmalıdır.
            * Aynı çeşit problemlerin çözümünde araştırma çeşitli ülkelerde ve kurumlarda duplikasyonlarla olmaktadır.
            Çünkü planlanmış araştırma ve ilerlemeler tam olarak bilinmemektedir.
            * Elde edilen veriler karar ve eylemler için bir temel çözüm yaratmaya yeterli değildir.
            * Eylem planların komşu ülkelerle uyumlu değildir.

            INTERNET, aşağıdaki problem alanlarıyla özellikle bu konuda bir başlangıç yapacaktır: Bunlar, tehlikeli artıklar, hava kirliliği, yer altı ve yüzey sularında ihtiva eden su kirlenmesi.

            b) Tabi Afetler ve Korunma:
            Tabi afetler, sismik kazalar ve taşkınlar gibi olanlardır. Gerçekten bunların önlenmesi genelde mümkün değilse, eğer karar vericiler ikraz edilebilse ve eğer felaket olacağı zaman uygun sistematik ve güvenilir bir yolla gerek duyulacak tüm bilgileri elde etmeyi, kararlar almayı, alternatif çözümler analiz etmeyi, belirli bir kararın sonuçlarını geliştirmeyi, uygulamayı takip etmeyi başarabilirlerse zararlar sınırlandırılabilir. Tekrar, sınırların iki tarafında yeralan bilgi sistemleri ağının bu gibi problemlerin çözümünde büyük katkısı olabilir.

            c) Su Kaynakları Yönetimi:
            Su kaynakları ile ilgili olarak, proje katılımcı ülkelerin çoğundaki genel problem şehir drenaj sistemlerinin çok eski olduğu bakım ve yenide inşaatının son derece maliyetli olduğudur. Not edilmelidir ki, proje ile katılan ülkelerin bazıları, tarihi sebeplerle şehir drenaj sistemlerinin yapımında ve projelendirilmelerinde, benzer metodları kullanmışlardır. Aynı zamanda, ilgili bilgilerin toplanması, dublikasyonlu olmakta, bakım ve yeniden inşaat metodları birbirinden bağımsız teşekkül etmektedir. Koordineli, uyumlu ve dağıtımlı bilgi toplama, bilginin depolanması ve üretimi zamanla azabilmekte ve maliyeti artmaktadır.

            d) Ekonomik Yönetim ve Yapısal Ayarlamalar:
             Ekonomik çalışma alanlarında, seçimi ve transferi proje katılan bütün ülkelerin karşılaştığı bir problemdir. Uluslar arası veri tabanlarının elde edilişi çok pahalıdır. Dokümanların elde edilmesi zordur. Önerilen bilgiler ve teknoloji için ihtiyaçları koordine etmek zordur ve bilginin yenide üretilmesi ve analizi için ( verimli kullanımı her yerde mümkün olmayan) insangücü zorlukla elde edilmektedir. Bu problemi çözmek için, bilgi faaliyetleri geliştirilmeli uyumlu edilmeli ve kaynaklar paylaşılmalıdır.

            Umulmalıdır ki, seçilmiş konularda, proje sonundaki durum, bir veri tabanı ağı, bilgi sistemleri, bilgi işletme veya en az bir pilot uygulama safhası yolu ile yönlendirilmiş bilgi sağlayarak, elde edilen problemlerle geliştirilmektedir.

            2- Üretim Hedefleri:
            Projeden sağlanacak olanlar aşağıdaki gruplardır:

            a) Karar vericiler:
            * Çevre korumak için ölçüler.
            - Projeye katılan ülkeler arasında bir sınırın iki yanındaki belediyeler seviyesinde.
            - Milli veya federal seviyede.
            * Tabii afet durumunda, özellikle taşkın ve depremlerde, alınan hareketin uygulanmasında.
            * Şehir drenaj sisteminin planlama, incelenmesinde, bakım yönetiminde yeniden yapılanma ve geliştirilmesindeki eyleminde.
            * Diğer ülkelerde transfer edilen teknolojilerin seçiminde.
            * Ekonomik planlama/yönetim de.
            - Mahalli seviyede.
            - Devlet seviyesinde.

            b) Çevre, su kaynakları, tabii afetler ve ekonomik kalkınma, özellikle yüksek özellikli hipotezlerin tesisi için ihtiyaç duyulan bilgilerdeki gibi özel araştırma konularında bulunan araştırıcılar.

            c) Eğitim Kurumları

            3- Projenin Stratejisi
            Projenin Stratejisi aşağıdakileri ihtiva eder
            a) Araştırma ve Geliştirmeden ortaya çıkan ve ihtiyaç duyulan tecrübe ve bilgilerin depolanması ve bilgi alış-verişi, örneğin planlanmış, veya devam eden araştırmalarda kolaylıkla ve hızlıca bilgilerin değişimi için uygun sistemlerin teşkili araştırma ve geliştirme sonuçları, uluslar arası kaynaklardan elde edilen bilgiler yani genelde problemlere çözüm bulmak için lüzumlu bilgi ve bütün elemanlar.

            b) İşletme faaliyetleri seviyesinde ve karar vermek için, yönetimsel ve ekonomik olarak devamlı bir bilgi temeli üzerine kurumlar ve bilgi ağları tesisi. Yani bu amaçla, ölçümlerin sonucu elde edilen veriler gibi işletme karakterli bir bilginin müşterek kullanımı ve değişimi ve ilgili uluslar arası kararda uyumlu olmak için uygun bir mekanizma tesis etmek.

            c) Standardizasyon uyumlaştırma. (maliyetleri azaltma noktayı nazarından) Ölçü, analiz, tahmin etme gibi genel metodlara girme.

            d) Alet ve metodları güncelleştirmeye giriş. Özellikle bilgisayarlı veri tabanı, mikro bilgisayarlar, matematik modeller ve seçilmiş problemlerin çözümünde modern haberleşme teknolojisi gibi.

            e) Avrupa bölgesinde işbirliğini kuvvetlendirme; özellikle ilgili bütün ülkelerde karar verme ve araştırmalar verimli olarak güncelleştirildiğinde IPF üyesi olmayan ülkelerin metodolojik ve kuvvetli bilgi değişimine girmesi.

            Daha özel olarak proje, geniş çaplı fonksiyonel bölgesel sisteminin başlaması teşebbüsü yerine aşağıdan yukarıya bir strateji, kullanıcı yönlü, problemleri çözücü bir yaklaşıma sahip olacaktır. Bundan dolayı INTERNET. gelişmeleri ilerletmek ve tesis edilen bilgilerde tecrübeleri paylaşma ve kullanmak dizayn edilen için pilot projeleri koordine edecek şekilde görülmektedir. Bu gibi projelerin seçimindeki kriterler şunlardır:

            * Problemleri çözmek için uygun şekildeki bilgi proseslerini geliştirme olasılığı. Tercihen önceden oluşmuş kullanıcı karma grupları ve bilgi uzmanlarının kolaylıkla meydana getirilebilmesi.
            * İhtiyaç duyulan bilgileri temin etmek ve analiz edebilmesi için oldukça ihtisaslaşmış veri tabanları varlığı.
            * Gelişme ve daha yüksek seviyede bilgi temini için metod ve teknikleri kullanma (bilgi analizi, simulasyon, uzman sistemi).
            * Proje ve katılan ülkelerde proje için finansal destek. Böylece, uluslar arası yardım maksimum katkı etkisi sağlayacaktır.

            Üzerinde durulan bir nokta, INTERNET, araştırma ve kalkınma problemlerini çözmede bilginin verimli kullanımı için kendi kendini destekleyen bir sisteme doğru yönelecektir. Böylece bu gibi problemlerin çözümüne doğrudan bağlantılı olacaktır.

            4- Dış Yardımın Sebepleri
            Dış yardım ihtiyacı şunlardır:
            * Bir katalizör rolü oynamak ve faaliyetleri uyumlu hale getirmek için projeye katılan ülke hükümetleri arasında çok yönlü işbirliği imkanları, oluşturacak ve bilgi değişimi sağlayacak uygun bir çerçeve yaratmak özellikle sistemin hedefine varmak için doğru analitik ve metodolojik yaklaşımlar temin etmek.
            * Özel olarak, sistem hedefleri ve bilgi ağları amaçlarına varmak üzere, doğru metodolojik yaklaşım ve analiz çeşitleri temin etmek.
            * Az da olsa küçük bir miktar döviz tutarı milli yatırımların etkisini artırabilir. Eğitim gezilerinde olduğu gibi, aksi takdirde ilgili hükümetin ödeyeceği seyahat masrafları ve dış eğitime katılacak kişilere ilgili hükümet tarafından ödenecek geçim parası o an için ödeme sıkıntısı yaratabilir. Bu sebepten parasal dış yardım (döviz olarak) bu sıkıntıları bertaraf edecektir.
            * Döviz kıtlığının verimli çözüm yollarına girmeyi engellediği zamanlarda, birçok ülkenin yapmak istediği faaliyetlere yardım ederek onlara bazı veri, yazılımcıyı temin etmek.

            5- Özel Düşünceler
            Projeye modern cemiyette kadın ve çevre gibi yüksek öncelikli alanları kapsayacak ; gerçekte, projenin uygulanması sırasında, onların sağlığı üzerine tehkileli malzemelerin etkileri gibi kadınların yüzyüze kaldığı özel problemlere özel ilgi sağlamış olacaktır.

            Proje Gelişmekte Olan Ülkelerarasındaki Teknik İşbirliğini (TCDD) artıracak. Not edilmelidir ki, INTERNET’e katılan IPF ülkelerinde, ilgili alanlarda milli projelerde bulunmaktadır. Bunlar, kendileri arasındaki bilgi değişiminde uluslar arası gayretlerini artırmak için milli seviyede bir temel teşkil edeceklerdir.

            Bilgi ve diğer ağları alanlarında çalışan NGO ve özellikle uluslar arası bilgi ve dokümantasyon ağları kurumunun (FTD), hem uluslar arası mekanizmalar yolu ile projenin hedeflerini geliştirme hem de sonuçlarını kendilerinin temsil ettikleri uluslar arası profesyonel organlar içindeki ilgili diğer kısıklara duyurma konularıyla projeye aktif olarak katılımı beklenmektedir.

            Katılan ülkelerin ilgili mümkün olduğu kadar hızlıca bölgeler arası projenin genişletilmesidir. BMKP prensipleri uyulması ile, Avrupa ülkelerinden elde edilen bilgi ve tecrübelerin transferi ile, benzer problemlere yüzyüze gelen ve benzer alanlarda çözümler arayan gelişmekte olan ülkelere yardım sağlamaktır.

            Proje, yazılım vasıtalarına kadar, metodlar, norm uygulamalar ve standartlar temin edecektir. Bu vasıtalar, ağın güçlendirilmesi ve tesisini ihtiva eden diğer bölgesel projelere uygulanabilecektir. Aşağıdaki projelerde özellikle tecrübe ve işbirliği transferi sağlanacaktır.

            * Akdeniz bölgesi sistematik çalışmaları ve büyük depremlerde bilgi toplama ve proses için yazılı uyumluluğu.
            * Çevre planlaması ve hava kirliliği (yazılım uyumu ve bilgi toplama kalitesi) (tamamlayıcı bilgi toplamı)
            Umulmalıdır ki, bütün bölgesel prosesler, girişilmiş olan mevcut projelerin kullanılması ile fayda sağlayacaktır.

            6- İşbirliği Düzenlemeleri
            Uygun bir işbirliği mekanizması, projeye katılan IPF ülkeleri tarafından tesis edilmiş bulunmaktadır. Bir bilgi steering ki bu komite 1985’de Budapeşte’de, 1986’de Belgrad’da mevcut projeyi başlatmak üzere toplandı.

            Komite planlamaya devam edecek ve faaliyetlerin ilerletilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olacak.

            Bir INTERNET Steering Komiteis 1988’de oluşturuldu. İlk toplantı Paris’te UNESCO’ya yapıldı. Bu toplantıya Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya katıldı.

            Milli Koordinatörler, hükümetlerce oluşturulmuştur. Streering Komitede onlar ülkelerini temsil ederler, koordinasyon ve işbirliği sağlarlar.

            Projenin herbir proje parçası için milli çalışma grupları kuruldu ve onlar hedeflerin uygulanmasında, uluslar arası seviyede direkt işbirliği yapacaklar.

            Bir Network sekreteryası kuruldu. Bu sekreterya, milli katılım bazında, nihai raporların Konsolidasyonu ile ve milli koordinatörlerle, her yıl sonunda değerlendirme raporları hazırlayacaklar. Hazırlanmış dokümanlar; milli koordinatörlere UNESCO ve BMKP’ye gönderilecek. Proje çerçevesinde hazırlanmış bütün dokümanların güncelleştirilmiş listesini sekreterya muhafaza edecek ve istek halinde referans olacaklardır.

            UNESCO, Yürütme Ajansı olarak UNDP fonlarını kullanmak suretiyle faaliyetlerin yürütülmesine koordine etmektedir. Diğer ülkelerce INTERNET’e gösterilecek ilgi gelecek İdari Komite Toplantılarında ele alınacaktır.

            Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde geliştirilmiş veya geliştirilmekte olan benzer projelerle koordinasyon sağlanacaktır.

            Sismik Riskler alanında (RER/79/014) kodlu UNDP tarafından finanse edilen eski proje, Balkanlarda deprem risk azaltılması için bir Daimi Koordinasyon Komitesi oluşturulmasına neden olmuştur. Katılan ülkeler, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya’dır.

            Haziran 1980’de UNDP bu komiteye RER/88/004 kodlu Balkanlarda Deprem Riski Azaltılması Şebekesi Projesi çerçevesinde daha fazla yardımı onayladı. Bu projenin 36 ay sürmesi beklenmektedir. (Haziran 1991)

            Birleşmiş Milletler Afet Yardım Koordinasyon Bürosunca IV.UNDP Ülkelerarası Avrupa için programlama çerçevesinde (RER/87/622) kodlu Akdeniz sismik azaltma şebekesi adında bir diğer UNDP projesi yürütülmektedir.

            INTERNET’in bu bölgesel programlar, projeler ile birlikte aynı gelişme amacına katkıda bulunan diğer milli projelerle koordinasyonu sağlayacaktır.

            III- GELİŞME HEDEFİ
            Projenin gelişme hedefi, öncelikli bölgelerde problem çözme ve karar vermeyi destekleyici bir bakış açısıyla, Avrupa bölgesinde bilimsel, teknik ve ekonomik enformasyonu arttırarak hükümetler ve kuruluşlar arasındaki yardımlaşmaya katkıda bulunmaktadır. Projeden, işbirliği yapan kuruluşların uyumlu tahsis veya ortak kompüterize depolama ve düzeltme metodları ve telekomünikasyon teknolojileri kulanarak yeterli ve sürekli enformasyon depolama ve düzenleme şebekesi uygulanarak Avrupa Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

            IV- ACİL HEDEFLER, ÇIKDILAR, FAALİYETLER

            1- Acil Hedef 1 (Öncelikli Bölgelerde Enformasyon Sistemleri)
            Mevcut olan enformasyonu bütünlemek ve aşağıdaki öncelikli konulardaki enformasyon sistemlerinin gelişmesi için enformasyon açığını kapatmak; Şehir direneği ve yer altı suyu işletmesi, sismik riskler, sel tahmini ve korunması, tehlikeli atık yönetimi, yatırım etkinlik yönetimi, teknoloji transferi ve ekonomik karar alma;

            Bütün ortak ülkelerin bu enformasyon sistemlerine ulaşabilmelerini sağlayabilmek için, kalkınma problemlerinin çözümünde bilgi metodları ve tekniklerinin kullanımı için uzmanlığı geliştirmek, yaklaşımları ve problem çözme metodlarını araştırmacılar, enformasyon uzmanları ve kullanıcılardan oluşan karışık ekiplerle test etmek;

            Diğer konu ve/veya bölgelerin karar almalarına destek olacak etkin enformasyon örnekleri oluşturmak.

            1.1- Çıktı 1 (Su Kaynakları)
            Daha iyi maliyet /etkinlik ve çevresel koruma ihtiyaçlarını karşılamak için; mühendislik, tasarım uygulamaları, rehabilitasyon, bakım, şehir, drenaj sistemleri yönetimi ve yer altı suyu işletmeleri gelişmelerinde eğitimin kanıtı olarak seçilmiş eğitim software paketiyle desteklenen gerçekçi ve bibliıgrafik veri tabanına dayanan bir pilot karar destek sistemi yorumlanması.

            Faaliyetler:
            1.1.1- Faaliyet 1
            Katılan ülkelerden mevcut bibliyografik veri tabanlarındaki gelişmeyi sağlayıcı bibliografik girdileri tamamlayacak temel uluslar arası veri tabanının tanımlanması. CDS/ISIS’in uygulanmasında eğiticilerin eğitilmesi. (Hükümetlerce yürütülür.)

            1.1.2- Faaliyet 2
            Şehir drenajı ve yer altı suyu konularından faaliyet programları yaratılması görev dağılımı, veri tabanı oluşturulmasında taslak rapor değişimi gibi çalışmalarda bulunmak üzere katılan ülkelerin uzmanlarının toplanması.

            (Grup Eğitimi ABD Dolar 6.000)

            1.1.3- Faaliyet 3
            Katılan ülkelerden seçilmiş uygun veri setlerinin katkısı ve dizaynı, bakım, rehabilitasyon, şehir drenajı sistemleri yönetimi ve yer altı suyu akiferleri için Şehir Drenaj Modellemesi (UPM) Veri tabanının geniş bir Karar Destekleme Sistemi (DSS)’nde birleştirilmesi. (Dolar 2.000) ... (1990-91’deki alt (‘) anlaşmalar)

            1.1.4- Faaliyet 4
            Şehir drenaj, akışının nitelik ve nicelik olarak etkileri konusunda en son bilgileri sağlamak amacıyla çalışma turları ve bu bilgilerin DSS’yle birleştirilmesi.

            (Eğitim gezisi ABD Dolar 6.500)

            1.1.5- Faaliyet 5
            Eğitim araçlarının geliştirilmesi ve eğitim kurslarının organizasyonu.
            (Araç, gereç: Eğitim materyallerinin satın alınması dolar 1.000)
            (Eğitim Dolar 6.000)
            1.1.6- Faaliyet 6

            INTERNET kanalları Uluslar arası danışmanlık hizmetini de içeren veri enformasyon, bilgi ve program uygulamaları değişimi (Veri tabanı ve enformasyon değişiminde danışmanlar, 2, m/m 16.000 dolar).

            1.1.7- Faaliyet 7
            Eğitim araçlarının özelliklerinin detaylandırılması.
            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.2- Çıktı 2 (Sismik Riskler)
            Sismik riskler ve özellikle aşağıdaki karşılıklı irtibatlı verileri içeren sismik pilot veri tabanı enformasyon, sistemi, sismik kaynak verisi, deprem hasar verisi, yararlanabilme vaka çalışması verisi, sismik risk tahmin ve deprem öncesi ve deprem sonrası işlemlerle destek sağlanacaktır.

            Faaliyetler:
            1.2.1- Faaliyet 1
            Katılan ülke uzmanlarının veri tabanı genişlemesiyle ilgili Problemleri tartışmak üzere toplanması. Detaylı bir çalışma planı ve görev dağılımı hazırlanması.

            (Grup Eğitimi Dolar 6.000)

            1.2.2- Faaliyet 2
            Sismik veri kullanımı ve uygun veri tabanı oluşturulması testi ve adaptasyonu.
            (1990-91 Yılları yan kontratlar 2.000 dolar)
            (Eğitim                                        6.500 dolar)

            1.2.3- Faaliyet 3
            Seçilmiş software kullanımında eğiticilerin eğitilmesi.
            (Eğitim 6.000 dolar)
            1.2.4- Faaliyet 4

            Milli, bölgesel ve alt bölge düzeylerinde girdi formatları ve veri tabanı, yapısı standardizasyonu konularında teknik workshop’lar.

            (Grup Eğitimi ABD 6.000 dolar)

            1.2.5- Faaliyet 5
            Mevcut elde edilebilir veri ve araçların kullanımı ile milli düzeyde milli veri tabanları oluşumu (Örneğin, harita şeklinde mevcut olan sismik kaynak verilerin dijitalizasyonu)
            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.2.6- Faaliyet 6
            Ulusal ve sektörel veri tabanlarının kurulması (hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.3- Çıktı 3 (Sel Tahmini ve Korunması)
            Sel tahmini ve korunmasıyla ilgili karar vermeyi destekleyici bir pilot enformasyon sistemi uygulanması. Dünya çapında doğal/teknolojik tehlikelerdeki çalışmalarca tamamlanan, ilgili enformasyon işleme ve değişimi için uygun bir sistem geliştirilmlesi.

            Faaliyetler:
            1.3.1- Faaliyet 1
            Selle ilgili INTERNET enformasyon değişiminin fizibilitesi üzerinde milli raporlar hazırlanması. (Hükümet tarafından yürütülür.)

            1.3.2- Faaliyet 2
            Veri elde etme ve işleme metodlarının uyumlaştırılması ve sel tahmini, sel zararlarının azaltılmasının planlanması, dizaynı ve sel tahmini ve kontrolü işlevsel aşamaların uygulanmasıyla ilgili değişimler.

            (Bilgi edinme ve sel korunma sistemleri konusunda danışmanlar 1m/1 8.000 dolar)

            1.3.3- Faaliyet 3
            İşlevsel sel tahmini ve korunması ve kullanıma başlanmasıyla ilgili software destekleme kararının test edilmesi ve adaptasyonu.
            (Eğitim 6.500 dolar)
            (Yan kontratlar 1990-91 2.000 dolar)

           1.3.4- Faaliyet 4
            Doğal ve teknolojik tehlikeler arasındaki karşılıklı ilişkinin analizi ve bütünleşmiş bir yaklaşım metodunun geliştirilmesi.

            (Yan kontrat, 1989 4.000 dolar)

            1.4- Çıktı 4 (Atık Yönetimi)
            Atık yönetimine yönelik bir enformasyon sistemi, Birleşen ülkelerin yerel ve/veya milli enformasyon sistemlerinin kurulmasına yardım için (micro-computer) software kullanımı. Bunlar, tehlikeli atıklardan kaynaklanan kirlenmeyle birlikte özel (tehlikeli) atık üretimi kaynakları, depolama alanı ve taşıma rehberini de kapsayacaktı.

            Birleşen ülkelerin atık yönetim ekonomisi kurabilmelerine yardımcı olmak için özel (tehlikeli) atık prosesiyle ilgili bir enformasyon sistemi geliştirmek. Bu; su ve havanın temizlenmesini de kapsayan seçilmiş maliyet-etkinlik atık işleme teknolojilerinin transfer ve geliştirilmesini; özellikle temiz teknolojileri tanıtarak atık azaltma teknolojilerinin tanımlanmasını içerecektir. Enformasyon sistemi, temiz ve atık işleme teknolojilerinin çapı, analitik prosedürleri, atık işleme gereçleri, kural ve yasalar, ekonomik uygulamalar, sektörel uzmanlar ve eğitim olanaklarını içerecektir.

            Örnek olarak çimento fikrinin gösterilebileceği tehlikeli atıkların yakma yoluyla yok edilmesi gibi maliyet-etkinlik teknolojilerinin tanımında etkin bir enformasyon destek modelinin tasarım, uygulama ve organizasyonunu sağlamak. Model, karma araştırma ekipleri, enformasyon uzmanları, teknik elemanlar ve ekonomistlerce geliştirilecek ve hükümet kuruluşlarının direkt katılımı içerecektir. Model ayrıca, gelişme problemlerini çözmek amacıyla enformasyonun bilgiye dönüştürülmesinde bir örnek olarak hizmet edecektir.

            Faaliyetler:
            1.4.1- Faaliyet 1
            Mevcut ilgili enformasyon kaynaklarının bütünleştirilmesi, ilgili kuruluşların işbirliğinin sağlanması, kaynak tahakkuku ve tasarımı için kriter belirlenmesi konularında bir araştırma hazırlanması ve kaynak bütünleştirilmesi ve INTERNET ihtiyaçları için, enformasyon açıklarının doldurulması amacıyla bir çalışma planının tasarlanması ve uygulanması.

            (Enformasyon kaynakları konusunda danışman 8.000 dolar)

            1.4.2- Faaliyet 2
            Seçilmiş software ve özel uygulamaların kullanımında eğiticilerin eğitilmesi.
            (Eğitim 6.000)

            1.4.3- Faaliyet 3
            Özel (tehlikeli) atık yönetimi konusunda modular bir enformasyon sistemi için uygun bir tasarım yapacak bir çalışma grubunun oluşturulması. Bina, bakım, tesis ve kullanımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
(Grup eğitimi 6.000)

            1.4.4- Faaliyet 4
            Örnek teşkil edecek daha üst düzeyde enformasyon işleminin tanıtılması ve modelleme amacıyla çalışma grubu oluşturmak.

            (Hükümetlerce yürütülür)

            1.4.5- Faaliyet 5
            İnceleme gezisi (ilgili uluslar arası konferanslara katılım).

            (İnceleme gezisi 6.500 ABD Dolar)

            1.5- Çıktı 5 (Küçük/Orta ölçekli yatırım işletmeleri).
            Küçük ve orta ölçekli yatırımlar düzeyinde etkin yönetim için kompüter kaynaklı metodlar ve veri tabanı desteklenmesi. Bu, kaynak (hammadde, enerji, işgücü kullanımı v.s.) kullanımında etkinliği arttıracağı gibi tehlikeli atıkların ortaya çıkmasını azaltacaktır. Bu çalışmalar katılan ülkelerdeki seçilmiş yatırımlarda etkin işletme metodları uygulamalarının temel sonuçları sağlanmaktadır.

            Faaliyetler:
            1.5.1- Faaliyet 1
            Pazar analizi, finansal yönler teknoloji (hammadde, enerji tüketimi, araç-gereç, kirlenme v.s.) gibi konularla ilgili veri tabanlarının (rakamsal ve/veya gerçekçi) geliştirilmesi ve/veya tanımlanması.

            (Araç; sayısal/gerçekçi veri tabanının elde edilmesi 2.000 Dolar)

            (İnceleme gezisi 6.500 Dolar)

            1.5.2- Faaliyet 2
            Küçük ve orta ölçekli işletmeler düzeyinde etkin yönetim için kompüter kaynaklı metodların geliştirilmesi ve test edilmesi.

            (Yan-kontrat 4.000 ABD Dolar)

            1.5.3- Faaliyet 3
            Vaka çalışmaları için yatırımların seçilmesi. Vaka çalışmalarına katılan yatırımda görevli personelin eğitilmesi. Seçilmiş yatırımlara etkin işletme yönetmelerinin ve uygun software’in uygulanması.

            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.5.4- Faaliyet 4
            Bu metodları ve veri tabanlarını kullanlar için, özel bir plan dahilinde workshop’lar düzenlemek.

            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.6-Çıktı 6 (Teknoloji transferi)
            Teknoloji transferi kaynaklı bir INTERNET enformasyon sistemi;
            * Ortak ülkelerin seçilmiş teknolojilerde, özellikle INTERNET’in öncelikli verdiği konularda milli ve/veya sektörel enformasyon sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak.
            * Özellikle ortak ülkeler arasında teklif edilen teknolojiler için bölgesel bir veri tabanının geliştirilmesi.
            * Teklif edilen teknolojilerin değerlendirilmesini destekleyecek ve transferini kolaylaştıracak sanayi enformasyonu kurulması için metod ve teknikler geliştirmek.

            Faaliyetler:
            1.6.1- Faaliyet 1
            Milli ilgi ve önceliklerin açıklanması ve belirli teknolojilerin özel olarak bir shortlist hazırlanarak tanımlanması.

            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.6.2- Faaliyet 2
            Software kullanımı ve uygulamalarında eğiticilerin eğitilmesi.
            (Hükümetler tarafından yürütülür.)

            1.6.3- Faaliyet 3
            Bölgesel veri tabanı bazında bir enformasyon sistemi geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması ve seçilmiş teknoloji ve metodoloji sonuçlarının sentezinin transferini içeren vaka çalışmalarını kapsayan, teknoloji transferinde üst düzey enformasyon uygulamaları.

            (Hükümetler tarafından yürütülür.)
 
            1.6.4- Faaliyet 4
            Dış sanayi enformasyon kaynaklarının kullanımı.

            (Araç: Sanayi veri tabanına geçiş 3.000 Dolar)

            1.6.5- Faaliyet 5
            İlgili uluslar arası toplantılara katılım.

            (Çalışma turları 6.500 Dolar)

            1.7- Çıktı 7 (Geniş ölçekli ekonomik karar alma sistemi)
            Her bölge, hükümet ve geniş yatırımlar için anahtar konu olan ekonomik karar almada yeterlilik ve etkinliğin arttırılmasından yola çıkarak karar alıcılar için modern kompüter yardımıyla karar destekleme aletlerinin kullanılarak geniş ölçekli karar alma sisteminin oluşturulması.

            Faaliyetler:
            1.7.1- Faaliyet 1
            İlgili ekonomik veri tabanlarına, üreticilerine ve servislerine bakış.

            (İnceleme gezisi 6.500 Dolar)

            1.7.2- Faaliyet 2
            Katılan ülkelerin INTERNET önceliklerine uygun olarak seçilmiş örnekler üzerinde uygun matematiksel ve istatiksel karar verme metodlarının araştırılması ve uygulanması.

            (İnceleme gezisi 6.500 Dolar)

            1.7.3- Faaliyet 3
            Aşağıda belirtilen özel amaçlarla birlikte, taklitler, tahminler ve ekonomik analizler de karar alma aletleri için software gelişiminde işbirliği: optimal ekonomik büyüme, tam istihdam enflasyonun minimizasyonu, ödemeler dengesi, büyük ölçekli yatırım düzeyinde ithalat ve ihracat Pazar analizleri, ekonomi ve işletmeyi optimize etmek üzere software’in INTERNET öncelikli bölgelerinde test edilmesi.

            (Çalışma turları 6.500 Dolar)

            1.7.4- Faaliyet 4
            INTERNET üyelerinin yasal yönlerinde gözönüne alarak özel şartlar altında belirli bir süre zarfında milli veya uluslar arası ekonomik veri tabanlarını ve karar alma aletlerini kullanımlarına imkan vermek.

            (Araç: Veri tabanı alımı 10.000 Dolar)

            1.7.5- Faaliyet 5
            Geniş yatırımlarda enformasyon depolanmasının veri tabanına oturtulması kavramının geliştirilmesi, uluslar arası standart gözönüne alarak büyük ölçekli yatırımlarda gerçekçi veri tabanı olan prototip ortaya koymak.

            (Yan kontratlar 1990-91 4.000 Dolar)

            1.7.6- Faaliyet 6
            Software araçlarının tanımlanması ve “uygun karar alma araçlarını  kullanımında” karar-lacı eğitimcilerin eğitilmesi için workshopların düzenlenmesi.

            (Grup Eğitimi 6.000 Dolar)

            2- Acil Hedef 2 (Metodolojik Çerçeve ve bilgi altyapısı)
            INTERNET faaliyetleri için methodsal çerçeve ve bilgi alt yapısını sağlamak. Özellikle müşterek methodların tanımlanması, enformasyon işlemi için yazılım deteği sağlanması, kompüterize edilmiş enformasyon kaynaklarına girişi için methodlar ve araçların sağlanası, INTERNET amaçları için mesaj tutma sisteminin uygulanması, milletlerarası ağı değiştirebilir paket veri servislerine girişim hızlandırılması ve kullanıcıların ve mütehassısların eğitimi yoluyla yukarıdaki kullanımın arttırılmasını sağlamaktır.

            2.1- Çıktılar 1 (Yöntemler ve Standartlar)
            İşbirliğinin temel bir dayanağı kabul edilen uluslar arası standartlar tavsiyelere ve rehberlik hizmetlerinin yanısıra proje çerçevesinde uygulanam enformatik tecrübelerinnin geliştirilmesi tamamlanan INTERNET kolaylıklarını sağlamak ve kullanmak için teknik, idari, mali, hukuki konularda.

            Aktiviteler
            2.1.1- Aktivite 1
            INTERNET’in uygulanması çerçevesinde tavsiyeler hazırlanması göz önüne alınarak özellikle uluslar arası standartlar, tavsiyeler ve rehberlik konularında know-howların ve ilgili ulusal ve uluslar arası metodolojik dokümanların toplanması ve analiz edilmesi.

            (Teçhizat: Alım-satımın yayınlanması 2.000 Dolar)

            2.1.2- Aktivite 2
            INTERNET projesinin kullanımında ortak bir metodun geliştirilmesi için kuruluşların detaylı bir metod hazırlanması (model anlaşmaları genel prosedürler proje veri tabanlarının içeriği, giriş aşaması için öneriler, rehberlik et)

            (Model ve standartlar danışmanı 12.000 Dolar)
            2.1.3- Aktivite 3
            Uluslar arası data-base servis hazırlayıcıları ile ortaklık kurulması.

            (İnceleme gezileri 6.500 Dolar)

            2.1.4- Aktivite 4
            İstendiği takdirde diğer bölgesel BMKP network projelerinden yönetimi ve yazılım konularında tavsiye desteği vermek.

            (Hükümetler tarafından yürütülür.)
 

            2.1.5- Aktivete 5
            Sanayi ve Teknoloji Enformasyon Bankası (INTERNET-INTUB ve UNESCO-UNIDO toplantılarının 1989-90 görüşmelerinde yürütülmekte olan diğer bölgesel UNDP projelerine uluslar arası bilgi ağı ile görevlendirilmiş data-base yöneticilerinin katılımı

            (Grup Eğitimi 6.000 ABD Dolar)

            2.1.6- Aktivite 6
            Study Tour’lar düzenleyerek diğer uluslar arası tecrübelerden vb., know-how’lardan yararlanmak uluslar arası konferanslara ve eğitim kurslarına katılmak. Bu şekilde bilgi alışını yaygınlaştırmak.

            (İnceleme gezisi 6.500 Dolar)

            2.2- Çıktı 2 (Enformasyon prosesinde yazılım araçları)
            Gelişme enformasyon proses teknolojisi için yazılım araçlarının kullanımı objektif 1’e bağlantılı sistem ve servislerce kullanımı tavsiye edildiği gibi. (Örneğin, CPS/ISIS yazılım aracının micro temel yapı türlerinin gelişmiş biçimi; enformasyon projesinin farklı düzey ve safhalarını bir araya getirmek, bilgiye dayalı sistemler için yazılım vs.)

            Aktiviteler
            2.2.1- Faaliyet 1
            CDS/ISIS yazılım sistemlerinin geliştirilmesi. Özellikle:
            *Mikro CDS-ISIS sahası, kayıt ve dosyalararası ilişkiler açısından tanımlamak.
            *Tüm verilerdeki bütün Avrupa karakter takımlarının genel olarak ele alınması.
            *Internet de kullanılan veri işleme teçhizatlarının ve kullanıcı hatlarının geliştirilmesi.
            *Mikro türü için bilgi ağı kolaylıklarını tanıtmak.

            (Teçhizat: CDS/ISIS kayıt ve dosyalar - $ 2.000)
            (Görev: 1990                                                   - $ 2.000)

            2.2.2- Aktivite 2
            Gelişmiş enformasyon prosesi için seçilmiş yazılım aletlerinin elde edilmesi, test edilmesi, karşılaştırılması, incelenmesi ve adapte edilmesi, bilhassa veri tabanı işletme sistemleri, grafik yazılım araçları, uzman sistemi kutuları, kompakt disk teknolojisinin kullanımı gibi.

            (Teçhizat: Yazılım testi için 4.000 Dolar)

            2.2.3- Aktivite 3
            Gelişmiş enformasyon proses teçhizatının incelenmesi (kompakt dist, mikrografik bilgisayar gibi) ve kullanımları ile ilgili tavsiyeler hazırlanması

            (Enformasyon projesinde ve depolanmasında 16.000 Dolar) danışman 2 adam/ay

            2.2.4- Faaliyet 4
            Katılan kurumlar arasında karşılıklı değiştirilebilir etkin veri temini için imkanların araştırılması ve Internet müşterek iletişim formatlarının tanımlanması, onların uygulaması için yazılım araçlarının hazırlanması.

            (Grup eğitimi $ 6.000)

            2.2.5- Faaliyet 5
            Internet içinde tanımlanan bilgi araçları ile ilgili olarak kullanıcıların eğitimi ve ilgilerinin çekimi.

            (Grup eğitimi $ 6.000)

            2.3- Çıktı 3 (Bilgi ağı)
            Uç sistemlerinin veri ağına ve elektronik mektup gönderme ve/veya telekonfrans sistemine proje idaresi veri tabanında olduğu gibi bağlanabilmesi için donanım ve yazılım araçları üzerindeki tavsiyeleri ihtiva eden esas işlevi haberleşme olan servisleri ve know-how, bilhassa esas işlevi düzenli veya deneysel kamu veri ağı servisleri olan deneysel uyumlulaştırılmış veri haberleşme sistemi ve milletlerarası standartlar.

            Faaliyetler
            2.3.1- Faaliyet 1
            Milletlerarası haberleşme ağının mevcudiyetini düşünerek, projeye katılan ülkelerin PTT lerinin müşterek gayretleri ile Internet kullanıcılarına haberleşme ağlarının milletlerarası alanda kullandırılmasında yardımcı olma.

            (Alt Sözleşmeler 1989 $ 6.000)

            2.3.2- Faaliyet 2
            Seçilmiş veri tabanlarına ve bilgi servislerine müşterek girişin sağlanması ve sistemin tam kapasite girişi için tecrübe sahibi olma.

            (Donanım: Sürekli açık veri tabanlarına giriş $ 6.000)

            2.3.3- Faaliyet 3
            Merkezi sistem olarak PAD Paquet Assembly Disasemly) servisini temel alarak elektronik mektup gönderme imkanını sağlamak ve PAD x-400 cinsi mektup gönderme sistemine zamanla girme.

            (Eğitici gezi $ 6.500)

            2.3.4- Faaliyet 4
            UNESCO CDS/ISIS yazılım, devamlı veri biriktirme girdisi kullanarak Internet için proje idaresi veri tabanının uygulanması ve projeye katılan ülkelerin enstitülerinin bu verilere girmesinin sağlanması.

            (Hükümetler tarafından icra edilecektir.)

            2.3.5- Faaliyet 5
            Internet ihtiyaçları ile uyumlu bilgi ile ilgili eğitim methodları ve araçlarının veri adaptasyonunu sağlamak.

            (Hükümetler tarafından icra edilecektir.)
 
            V- GİRDİLER
            1- Hazırlık Faaliyeti safhası (UNDP)

            Internet’in hazırlık faaliyeti safhası 1987-1988 zaman aralığında gerçekleştirilmiş ve UNDP tarafından finanse edilmiştir.

            UNDP’nin bu safhasının maliyetlerin karşılama yetkisi aşağıdakileri ihtiva eder.
            - Personel                                                        $ 14.333
            - İhale tutarı                                                      $ 12.000
            - Eğitim                                                            $ 31.220
            - Donanım                                                                  -
            - Diğerleri                                                                  -
            Toplam hazırlık yardımı safhası                      $ 57.553

             2- Hükümetlerin girdileri (Uygulama Safhası)
            Projenin uygulama safhası süresince (1989-91) katılımcı ülkelerin Hükümetleri projeye burada bundan sonra belirtilen katkıları yapacaklardır.

            a) Avusturya
            Avusturya bir IPF ülkesi değildir. Bu sebepten bu ülkeden ortak katılımcı katkısı istenilmez. Buna rağmen Avusturya Hükümeti projeye Viyana’daki Ekonomik ve Sosyal Bilimler (WSR)’in kompütür merkezinin hizmetlerini projenin yürütülmesinde kullanılmak üzere seferber ederek katkıda bulunacaktır.

            Bu enstitünün katkısı aşağıdaki kaynakların 3 yıl için kullanılması olacaktır.
            -Personel                                                                                 $   55.000
            -Donanım (veri tabanları, programlar/Kompütürler)            $ 135.500
                                                            Toplam                                    $ 192.000
            WSR den gayri diğer milli enstitülerin katkıları bu enstitülerden proje çerçevesi içinde talep edilecek hizmetlerin niteliğine göre tesbit edilecektir.

            Tahmin edilmektedir ki proje süresince Internet projesine Avusturya Hükümetinin katkısı ayni olarak yaklaşık $ 600.000 olacaktır.

            b) Bulgaristan
            Bulgar hükümeti INTERNET projesinde kullanım için 1989-91 dönemi için (Aşağıda bütçede detaylı belirtildiği gibi). Bölüm VI 1 (a) da gösterilmiştir. 736.000 Dolar karşılığı miktarı kaynağı taahhüt eder.

            İştirak edeceği miktar (nakdi olarak) şu konuları kapsayacak:
            Personel                                                            317.000 Dolar
            Alt-anlaşmalar                                                  64.715 Dolar
            Eğitim                                                               84.705 Dolar
            Teçhizat                                                            161.765 Dolar
            Muhtelif harcamalar                                         107.650 Dolar
            Toplam                                                             735.825 Dolar

            c) Macaristan
            Macar hükümeti INTERNET projesine Bilimler Akademisince koordine edilen ulusal kaynakların mobilizasyonu kanalı ile katılmakta ve 1989-91 dönemi için 1.735.000 Dolar koymaktır. Hükümetlerce yönetilen faaliyetler temelde, 2. Acil hedefin hükümet adına yürütücü kuruluşunca oluşturulacaktır. (Metodlar ve araçlar.)

            Kapsayacağı konular: Bölüm VI.1 (b)’deki bütçe bölümüne bak)

            Personel                                                          555.000 Dolar
            Alt-anlaşmalar                                                142.000 Dolar
            Eğitim                                                             105.000 Dolar
            Teçhizat                                                           560.000 Dolar
            Muhtelif harcamalar                                        110.000 Dolar
            Toplam                                                          1.735.725 Dolar

            d) Yugoslavya
            Yugoslavya hükümeti, 5 Federal Eyalet Cumhuriyetinin ortak çabaları ile INTERNET projesine katkıda bulunacaktır. Tahmini seneli kaynak akışı Bölüm VI 1(c) de gösterilmiştir. Ve bir senelik miktar 268.500 Dolardır. (1989-91) yıllarını kapsayan 3 yıllık döneme ait harcamalar aşağıda verilmiştir.

            Personel                                                         459.450 Dolar
            Alt-anlaşmalar                                                  39.000 Dolar
            Eğitim                                                             170.000 Dolar
            Teçhizat                                                          106.800 Dolar
            Muhtelif harcamalar                                         30.300 Dolar
            Toplam                                                            805.650 Dolar

            Yugoslavya hükümetinin bundan böyle bütçesi 3 yıl için yaklaşık 806.000 Dolar olacaktır.

            e) Toplam Hükümet Girdileri;
            INTERNET için hükümet girdileri ayni olarak (in kind) aşağıda belirtildiği gibi 3.878.000 Dolar olarak hesaplanmıştır.

            * Avusturya (tahmini)                                               600.000 Dolar
            * Bulgaristan                                                            736.000 Dolar
            * Macaristan                                                         1.736.000 Dolar
            * Yugoslavya                                                            806.000 Dolar
              Toplam                                                                3.878.000 Dolar

            3- BMKP Girdileri (Operasyon Aşaması)
            Proje için gerekli BMKP girdileri aşağıda açıklandığı şekildedir. (1989-1991)
 
Faaliyetler Girdiler Adam/Ay Dolar $
  10. PERSONEL    
  11. Uluslar arası Danışmanlar     
1.1.6
- Veri temeli ve bilgi değişimi
2
16.000
1.3.2
- Veri kazanımı ve bilgi akışını koruma
sistemleri
1
8.000
1.4.1
- Bilgi Kaynakları
1
8.000
2.1.2
- Metodlar ve standartlar
1,5
12.000
2.2.3
- Bilgi süreci
2
16.000
 
Ara Toplam
7,5
60.000
  15. Seyahat Masrafları:
Yönlendirme Komitesi toplantıları yılda bir defa (1989-90-91) 
16. Misyon Masrafları:
Proje sahibinin projeyi takip için görevlendirdiği kimselerin görevleri
 
30.000
 
 
4.000
 
Personel Masrafı Toplamı
 
94.000
  20. İHALELER    
1.1.3
Şehir drenaj modelleri (UDM)  
2.000
1.2.2
Yazılım adaptasyonu, sismik veri  
2.000
1.3.3
Taşkın tahmin/önleme, karar destek
yazılımı
 
 
2.000
1.3.4
Doğal ve teknolojik felaketler rijikolar
arasındaki karşılıklı ilişki
 
4.000
1.5.2
Küçük/orta ölçekli yönetimler için Bil-
gisayar destekli metodları
 
 
4.000
1.7.5
Büyük ölçekli girişimlerin yönetimi 
için Esas veri temeli
 
 
4.000
2.3.1
Bilgiağı (PTT’s)  
6.000
  Toplam İHALELER  
24.000
  30. EĞİTİM    
1.1.2-1.1.5
11 adet grup eğitimi uygulamalarına    
1.2.1-1.2.3
katılım, herbiri 6000 $, Hükümet tara-    
1.2.4-1.4.2
fından yalnızca seyahat masrafları    
1.4.3-1.7.6
karşılanmaktadır  
66.000
2.1.5-2.2.4
     
2.2.5      
1.1.4-1.2.2
İnceleme gezisi düzenleme, Organizas-    
1.3.3-1.4.5
yonların zaruri masrafları, seyahat mas-    
1.5.1-1.6.5
rafları Hükümet tarafından karşılana-    
1.7.1-1.7.1
caktır.  
78.000
1.7.3-2.1.3
     
2.1.6-2.3.3
     
 
Ara Toplam
 
144.000
  40. EKİPMAN    
  41. Sarf Malzemesi:    
2.1.1 Yayın masrafları  
2.000
2.2.1 CDS/ISIS Dokümantasyonu  
2.000
1.6.4-2.3.2
Test amacıyla kullanılan kompütürlere
giriş ücreti
 
9.000
  Ara Toplam  
13.000
  42. Sarf malzemesi olmayanlar:    
1.1.5 Eğitim malzemeleri  
1.000
1.5.1 Biblografik, rakamsal ve sonuçsal veri    
1.7.4 tabanlarının kazanımı   
12.000
2.2.2 Yazılım kazanımı  
4.000
 
Ara Toplam
 
17.000
  Ekipman Toplamı  
30.000
  50. ÇEŞİTLİ    
  - Rapor Masrafı  
6.000
  Çeşitli   
3.447
 
Ara Toplam
 
3.447
  99. TOPLAM BÜTÇE  
301.447

            Toplam BMKP (UNDP) katkısı ön hazırlık yardım safhası da dahil 359.000 U.S’dır. (Bak: Bölüm VI. 2-BMKP Katkısı Bütçesi)

            BMKP girdileri herbir faaliyet için gerekli girdiler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, mevcut bütçeyi Yönetim Kurulunca tesbit edilecek öncelikler doğrultusunda kullanmak ve aynı zamanda katılımcı ülkeler arasında toplam bütçenin adil bir biçimde dağıtımını temin etmek amacıyla UNESCO Sekreteryasına gerekli hareket kabiliyeti verilmiştir.

            I- BÜTÇELER
           1- Hükümet katkısını içeren proje bütçesi (sadece uygulama safhası)
           a) BULGARİSTAN’ın katkısı:
 
 
Toplam
1989
1990
1991
 
adam/ay
$
adam/ay
$
adam/ay
$
adam/ay
$
10. PERSONEL                
Milli Proje
Koordinatörü
9
7.940
           
Proje Sekreteryası
36
16.940
           
Alt Proje müdürleri
111
65.295
           
Uzmanlar
374
176.000
134
63.060
120
56.470
120
56.470
Destek Personeli
216
50.825
           
               
19. Toplam  
317.000
           
20. İHALELER                
- Çalışmalar  
11.765
     
11.765
   
veri tabanı
anlaşmaları
 
52.940
 11.765
17.645
23.530
               
29. Toplam  
64.705
 
11.765
 
29.410
 
23.530
30. EĞİTİM                
-Dersler,
Toplantılar
 
34.705
 
11.175
 
11.765
 
11.765
-Seyahat masrafları  
50.000
 
14.710
 
17.645
 
17.645
               
39. Toplam  
84.705
 
25.885
 
29.410
 
29.410
40. EKİPMAN                
Donanım/Yazılım  
120.590
 
79.405
 
29.420
 
11.765
Makine Zamanı  
41.175
 
11.765
 
14.705
 
14.705
               
49. Toplam  
161.765
 
91.170
 
44.125
 
26.470
50. ÇEŞİTLİ                
- Malzeme Bakım
Masrafları
 
20.590
 
5.880
 
7.055
 
 7.655
- İç İletişim
Masrafları
 
70.590
 
17.645
 
23.530
 
29.415
- Çeşitli  
16.470
 
5.295
 
5.295
 
5.880
               
59. Toplam  
107.650
 
28.820
 
35.880
 
42.950
99. Genel Toplam  
735.825
 
267.705
 
242.295
 
225.825
b) Macaristan’ın Katkısı
 
 
Toplam
1989
1990
1991
  adam/ay $ adam/ay $ adam/ay $ adam/ay $
10. PERSONEL
.075.000
25.000
25.000
25.000
Proje Koordinatörü
.060.000
20.000
20.000
20.000
Proje Sekreteri
.300.000
120.000
100.000
80.000
Destek Personeli
.120.000
40.000
40.000
40.000
19. Toplam
.555.000
205.000
185.000
165.000
20. İHALELER        
- Çalışmalar
.017.000
10.000
5.000
2.000
-Data Base Servisi
.125.000
75.000
25.000
30.000
29. Toplam
142.000
80.000
30.000
32.000
30. EĞİTİM        
- Ulusal Kurslar
.020.000
10.000
5.000
5.000
- Seyahat Masrafları
.085.000
35.000
30.000
20.000
39. Toplam
.105.000
45.000
35.000
25.000
50. ÇEŞİTLi        
- Bakım ve İletişim
Masrafları
.110.000
10.000
70.000
25.000
99. Genel Toplam
1.735.825
665.000
540.000
287.000

            VII- RİSKLER:
            Afetlere değinmek ve onlarla ilgili bilgi toplamdan vuku bulabilecek zaman ve fizik sınırlamaların yanısıra Internet (içşebeke) projesini kurmada daha önemli bir sorun ülkelerin farklı bilgi temel teçhizat arasındaki uyuşmazlık olabilir. Bir başka deyişle, farklı partiler arasında en fazla teknik yeterliliği ve işbirliğinin temin edecek tarzda proje altyapısının iyi tanımlanmış ve kurulmuş olmasından emin olmak önemlidir. (yani kuruluşlar, bürolar)

            Ek olarak hiç şüphesiz, işbirliği yapmak, tam ve uygun belgeli haber sağlamak ve takas etmek iradesi, internet sistemine bağlı ve içiçe bütün bölümlerde mevcut olmalıdır, aksi takdirde; yapıyı kolaylaştıran dünyadaki en iyi ekipman ve şebeke tek başına istenilen sonuçları sağlayamaz ve sistemin başarısızlık riski büyük olacaktır.
 
            VIII- ÖN ZORLUKLAR VE ÖN ZARURETLER
            Her ülke internet için kendi içindeki odak noktalarından (diğer aşamalar, kurumlar v.s.) bilgileri sırasıyla gözetlemek ve tanzim etmeyle sorumlu olacak, ülke sathında şebekede bir nevi teknik danışma alt sistemi kurmakla sorumlu bir ulusla koordinatör (ana kuruluş) tayin edecektir.

            Uygulama yürütme Ajansı olarak Unesco, Paris’teki genel merkezindeki toplanan yıllık Gündem Hazırlama Komitesi Toplantısında farklı koordinatörleri ve teknik uzmanları zamanında biraraya getirmek ve ayrıca internet projesiyle ilgili doküman raporların eklenmesi ve yayımlanmasıyla yükümlüdür.

            Yukarıda verilen önceden gerekli olan şeylerin tamamlanmış veya muhtemelen tamamlanmış olmasına dair UNDP’nin tatmin olmasına bağlı olarak Proje UNDP’ce onaylanacak ve UNDP’nin projeye yardımı sağlanacaktır. Umulan bir ve daha fazla önceden gerekli olan işlerin tamamlanması gerçekleşmesse, UNDP kendi takdirinde, yardımını tehir edebilir veya sona erdirebilir.

            IX- PROJE İZLENMESİ:
            Projenin gidişatı proje dönemi boyunca Yönetim Kurulu tarafından izlenecek ve değerlendirilecektir. Paris’teki UNESCO genel merkezinde yapılan bu toplantılar UNDP kuralları ve süreçlerine göre üçlü toplantılar (içinde kullanılacaktır.)

            Bir proje İzleme Değerlendirme Raporu ulusal koordinatörlerce hazırlanacak ve Yönetim Kurul Toplantısı ve UNDP/Unesco’ya arz edilmek üzere Proje sekreterliğince takviye edilecektir.

            Projenin sonuna doğru, ulusal koordinatörler, Proje sekreterliğince veya ilgili NGO tarafından birleştirilecek bir son Rapor Tasarımı hazırlayacaktır. Tasarı dört ay önceden Yürütme Dairesi tarafından teftiş ve teknik tasfiyeler için Son Üç Parti tarafından yapılan Teftişe arz edilecektir.

            X- YASAL MUHTEVA
            Proje belgesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Temel Yardım Antlaşmasına iştirak eden ve böyle belgeyi imzalamış hükümetler arasında yapılan anlaşma hakkındaki 1 Makalenin 1. fıkrasındaki gibi bir belge olacaktır. Alternatif olarak, böyle bir antlaşmayı imzalamamış iştirak eden hükümetler için bu belge, BMKP ve sonraki antlaşmayı imzalamış katılan hükümetler arasında BBMKP’nin acil Yardım
            Fonu altında yapılan yardım planı olarak izlenen belgedir.
            PER/87/F/01/13 – Bilimsel ve Teknolojik Ağları –
            INTERNET
            Bütçe (US Dolar Karşılığı ayni olarak)
            Türkiye’nin Katkısı
 
 
   
Toplam
adam/ay $
1990
$
1991
$
10. PERSONEL      
  Milli Proje Koordinatörü
6/15.000
7.000
8.000
  Proje Yardımcısı
24/12.000
6.000
6.000
  Alt Proje Yöneticileri
24/24.000
12.000
12.000
  Uzmanlar
120/60.000
30.000
30.000
  Destek elemanlar
24/10.000
5.000
5.000
19. Toplam
121.000
60.000
61.000
20. İhaleler      
  Örnek Çalışmalar
10.000
5.000
5.000
  Danışmanlık Hizmeti
20.000
10.000
10.000
29. Toplam
30.000
15.000
15.000
30. EĞİTİM      
  Kurs, Study Tour
14.000
7.000
7.000
  Toplantı
14.000
7.000
7.000
  Seyahat Masrafları
20.000
10.000
10.000
39.  Toplam
48.000
24.000
24.000
40. MAKİNE VE TEÇHİZAT      
  Donanım ve Yazılım
20.000
10.000
10.000
  Makine zamanı
10.000
5.000
5.000
49. Toplam
30.000
15.000
15.000
50. ÇEŞİTLİ      
  Malzeme Bakım Mas.      
  - Sarf Malzemeleri
10.000
5.000
5.000
  - İç Haberleşme
20.000
10.000
10.000
  - Çeşitli
10.000
5.000
5.000
59. Toplam
40.000
20.000
20.000
99. Toplam
269.000
134.000
135.000
 
            PER/87/020/F/01/13 – INTERNET PROJESİNE TÜRK MİLLETİ ADINA HÜKÜMETİNİN ÖNGÖRÜLEN
            (Harcama Bütçesi) KATKISI
            (Bu katkı 1990 Yılı Yatırım Programında Yer alan 90K120270 nolu Bilim ve Teknoloji projesinden Transfer edilecek olup, US Dolar eşdeğeri olarak alınacaktır.)

 
 
Proje Kalemleri
Toplam
1990
1991
10. Proje Personeli      
11. Milli Proje Koordinatörü
5.000
5.000
-
12. İdari Personeli
5.000
4.000
1.000
19. Bölüm Toplamı
10.000
9.000
1.000
30. EĞİTİM      
31. Study Tour
20.000
10.000
10.000
32. Grup Eğitimi
20.000
10.000
10.000
39. Bölüm Toplamı
40.000
20.000
20.000
40. Makine-Teçhizat      
41. Tüketilebilir
10.000
10.000
-
49. Bölüm Toplamı
10.000
10.000
-
50. Muhtelif      
52. Rapor Yazma
5.000
4.000
1.000
53. Çeşitli
2.000
1.000
1.000
59. Bölüm Toplamı
7.000
5.000
2.000
99. GENEL TOPLAM
67.000
44.000
23.000
 
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GELİŞTİRME PROGRAMI
            PROJEYE KATILAN ÜLKELER
            Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekoslovakya (NON-IPF), Yunanistan (NON-IPF), Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya
            PROJE DOKÜMANI
            Numarası ve Adı            : RER/87/025/E/01/20 – Avrupa Telekomünikasyon
                                                  Geliştirme, II “EUROTELDEV”
            Süre                                    : 5 Yıl
            ACC/UNDP Sektör
            ve alt sektörü                        : Ulaştırma ve Haberleşme (06) ve Telekomünikasyon
                                                  (0660)
            Hükümet Uygulama
            Kuruluşu                        : İştirakçi Ülkenin Telekomünikasyon İdaresi.
            Yürütücü Kuruluş            : Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği (UTB)
            Başlama Tarihi            : Ocak 1987
            Hükümet Katıkları            : 1.000.000 (ABD Doları ayni katkı) (gösteren)
                                                  UNDP ve Masraf-Paylaşımlı Finansman
                                                  UNDP                                     375.000 ABD Doları
                                                  Hükümet payı                               -         ABD Doları
                                                  Üçüncü Taraf payı                               -  ABD Doları
            Kısa Tanım:
            Bir işbirliği mekanizması yaratarak çeşitli telekomünikasyon alanlarında network düzenlemeleri yapmak suretiyle telekomünikasyonun gelişmesinde, kendine yeterli bir duruma gelmesine önayak olmaktadır. Bu projeyle esas olarak mevzuata ilişkin bir yapı oluşturulmak istenmektedir. Böylece TCDD faaliyetlerinde ilerleme kaydedilecektir.
 

                                                            İmzalar                        Tarih                        İsim/Unvan

            Hükümet adına

            Yürütücü Kuruluş adına                        4 Nisan 1989 ITU’nün 18/4/89 4871

                                                                        sayılı telefaxı
            UNDP adına                                                3 Mayıs 1989 M. Boulares Şef,
                                                            Avrupa Programları Bölgesel Bürosu
            Proje Dokümanı aşağıdaki İştirakçi Hükümetler tarafından kabul edilmiştir.
            İmza                        : Mustafa Akşin, Büyükelçi, Daimi Temsilci
            Hükümet            :   Türkiye                                            Tarih            :         26 Temmuz 1989
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :
            İmza                   :                                                            Tarih            :
            Hükümet            :

            A- İÇERİK
            1- Alt-Sektörün Tanımı
            12 İştirakçi Ülkedeki telekomünikasyon alt-sektörü (Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekoslovakya, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Türkiye, Yugoslavya) oldukça gelişmiş olup, bunların büyük çoğunluğu Araştırma ve Geliştirme Merkezleri ve telekomünikasyon endüstrisine sahiptir.

            2- İştirakçi Ülkelerin “Stratejisi”
            İştirakçi ülkeler, ileri teknoloji telekomünikasyon servislerinin ivedilikle kurulmasının milli ve milletlerarası seviyelerdeki bütün sektörlerin ekonomik ve ticari gelişimi için bir ön şart olduğuna inanarak ve kullanıcıların taleplerine cevap vermek için aşağıda belirtilen stratejiyi benimsemişlerdir;

            a) Telekomünikasyon servislerini modernize etmek ve yenilerini kurmak;
            b) Bu telekomünikasyon servislerini daha çok kullanıcıya yaygınlaştırmak;
            c) Telekomünikasyon  alt-sektörü içinde yatırımları teşvik etmek;
            d) Bütün grubun yararı için milli seviyede elde edilmiş deneyimler ve know-how konusunda çok yönlü işbirliğini teşvik etmek;
            e) Ekonomi sağlamak için mümkün olduğunca bölgesel entegrasyonu teşvik etmek;
            f) Yukarıda sözkonusu edilen stratejiler için bu alt sektörde insan kaynaklarının geliştirilmesini hedeflemek.

            3- Önceki yada devam eden yardım
            Mevcut proje MEDARABTEL RAB/83/011 ve RER/85/003 Projeleri ile birlikte bu grup ülkeler için telekomünikasyonda çok yönlü işbirliğinin  temel taşı olan RER/83/004 Projesinin doğal bir devamıdır.

            4- Yapısal Çerçeve
            a) Hükümet yürütme kuruluşları, üye ülkelerin aşağıda belirtilen Telekomünikasyon idareleridir:
            Arnavutluk                        : Posta ve Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü
            Bulgaristan                      : Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü
            Kıbrıs                                : Kıbrıs Telekomünikasyon İdaresi
            Çekoslovakya                 : Federal Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı
            Yunanistan                       : Yunan Telekomünikasyon İdaresi (O.T.E)
            Macaristan                       : Posta ve Telekomünikasyon Merkezi İdaresi
            Malta                                 : Telemalta Kurumu
            Polonya                            : Ulaştırma, Gemicilik ve Telekomünikasyon Bakanlığı
            Portekiz                            : Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü
            Romanya                          : Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı
            Türkiye                              : PTT Genel Müdürlüğü
            Yugoslavya                       : Yugoslavya PTT İdaresi

            Bu kuruluşların herbiri bütün proje faaliyetlerini R ve D Enstitüleri Merkezleri, imalatçıları ve nihai kullanıcılar ile birlikte koordine etmekten sorumlu olacaktır.

            b) Üye ülkelerce kararlaştırıldığı gibi, Yunanistan Proje Merkezidir.
            c) Farklı networklar arasındaki gerekli koordinasyon proje koordinatörleri tarafından sağlanmaktadır.
            d) Her bir alt-şebeke için gerekli koordinasyon rehber ülke tarafından aşağıda belirtilen şekilde sağlanmaktadır.
            -Bulgaristan’ın rehberliği ile Bölgesel Ana Telekomünikasyon şebekesi;
            -Portekizin rehberliği ile Özel Telekomünikasyon Teçhizatı;
            -Yugoslavya’nın rehberliği ile Analogdan Digital tekniğe geçiş
            -Yunanistan’ın rehberliği ile Telekomünikasyon Yönetim ve Bakımı;
            -Malta’nın rehberliği ile Telekomünikasyon Ekonomik ve Mali Hususları;
            -Macaristan’ın rehberliği ile Telekomünikasyonda Araştırma ve Geliştirme;
            e) Bu projenin uygulanması esnasında daha sonra karar verebilecek ilave networklere göre rehber ülkeler belirlenecektir.
            f) UTI, gerekli desteği temin edecek, ITU organları ve UNDP ile temaslar yanısıra, proje ülkeleri dışında kuruluşlarla olacak temasları da sağlayacaktır.

            B- PROJENİN DAYANAĞI VE GEREKÇESİ
            1- Ele alınacak problemler (Şimdiki durum)
            Üye ülkeler arasında işbirliğinin mevcut olmasına rağmen, bu işbirliği telefon ve teleks için mevcut milletlerarası linklerin işletilmesi ile sınırlı kalmıştır. Bölgedeki hızlı teknolojik gelişme yalnızca böylesi sınırlı ikili düzenlemelerle teşvik edilemez.

            Her ülkede münferit olarak elde edilmiş dağınık yüksek telekomünikasyon teknoloji potansiyelini kullanmaya yönelik çok taraflı işbirliği çabaları da mevcut değildir.

            2- Proje’den beklenen sonuç
            Proje sonucunda üye ülkeler arasındaki çok-taraflı işbirliğinin gerçekleşeceği beklenmektedir. Böylece telekomünikasyon sektörü içinde yatırımların artması ve araştırma ve geliştirmenin ilerlemesi sağlanacaktır.

            UNDP yardımının yukarıda sözü edilen hedeflerden bazılarını genişleteceği ve daha da geliştireceği tahmin edilmektedir.

            3- Projeden yararlanacak olanlar
            Muhtelif üye idareler, bunların Araştırma ve Geliştirme Merkezleri, Telekomünikasyon Endüstrileri ve bölgedeki dolaylı kullanıcılar proje sonuçlarının önemli yararlanıcıları olacaklardır.

            4- Proje stratejisi ve yapısal düzenlemeler
            Şimdiki projelerde tercih edilen strateji özel alt networklerden oluşan bir network düzenlemesine dayalı optimal “cost effective” bir çözümdür. Bu alt networklerden her biri, bölgesel potansiyeli ve gerektiğinde milletlerarası uzmanların minimum düzeydeki aracılığı ile münferit çabaları aynı yönde birleştiren ve koordine eden üye bir ülke tarafından yürütülmektedir.

            5- UNDP/ITU yardımının gerekçesi
            Ülkeler, bu bölge içinde bu sektöre Birleşmiş Milletlerin geçmişteki ilgisini eve RER/83/004 ve MEDARABTEL RAB/83/011 ve RER/85/003 projelerinde gerçekleşen başarılı ortak teşebbüslerini göz önüne alarak, Birleşmiş Milletler Sisteminin evrenselliğinden ve deneyimlerinden yararlanma amacı ile UNDP/ITU yardımını talep etmişlerdir.

            6- Özel durumlar
            Networklerin gelişmesi aşağıdaki sonuçları sağlayacaktır:
            - Yatırım potansiyelinin büyütülmesi,
            - İdareler ve telekomünikasyon özel sektörü arasında işbirliğinin teşviki,
            - Bölge ülkeleri arasında TCDC prensibi çerçevesinde işbirliğinin teşviki.

            7- Koordinasyon düzenlemeleri
            a) Milli Proje Koordinatörü, bu alt sektör içindeki proje faaliyetlerini mili seviyede benzer çabalarla koordine edecektir.
            b) ITU, bölgesel yada milletlerarası seviyedeki diğer projeler ile birlikte proje faaliyetlerini koordine edecektir.

            8- Tamamlayıcı destek kapasitesi
            Bütün rehber üye idareler ilgili network merkezlerine evsahipliği yapmak için kalifiye personel ve yeterli bina ve müştemilatı temin edeceklerdir. Ayrıca üye idareleri yüksek teknolojik seviyeleri projenin başarılı işletilmesini garanti ederek onun sonuçlarının sürdürmeye destek olmaktadır.

            C- GELİŞME AMACI
            Gelişme amacı, üye ülkelerin arzularına uygun bir şekilde, bölge ülkeleri arasında ve de diğer komşu bölgelerle çok taraflı bir işbirliğini sağlayacak devamlı bir sistemin yaratılmasıdır.

            D- İVEDİ AMAÇLAR
            1- İvedi Amaç 1
            En az altı farklı alandaki network düzenlemeleri ile telekomünikasyonun gelişmesini sağlayacak bir mekanizma yaratmak.

            1.1 Sonuç 1
            İskandinav ülkelerini proje ülkeleri üzerinden Afrika ve Ortadoğu ülkelerine irtibatlıyan Trans-Avrupa Kuzey Güney Otomobil Yolu (TEM) ile paralel bir şekilde, bilgisayar destekli şebeke planlamasına dayalı modern Trans-Avrupa Telekomünikasyon Şebekesi (TET) için fizibilite etüdü.

            Faaliyetler
            1.1.1 Amaçların Tanımı
            1.1.2 Verilerin Toplanması
            1.1.3 Orta ve uzun vadeli planlama
            1.1.4 Mali ve diğer hususların etüdü
            1.1.5 Uygulama senaryosunun gözden geçirilmesi
            1.1.6 Fizibilite etüdünün tamamlanması
            1.2- Sonuç 2

            Altı özel telekomünikasyon cihazının ortaklaşa geliştirilmesi ve/veya kullanılması,

            Faaliyetler:
            1.2.1 Amaçların Tanımı
            1.2.2 Münferit olarak geliştirilmiş techizatın takdimi
            1.2.3 Anlaşmaların hazırlanması
            1.2.4 Aşağıdaki cihazların müşterek tasarımı ve/veya kullanımı için taahhüt anlaşmaları
                        1.2.4.1 Dijital mesaj bildiricileri
                        1.2.4.2 Çağrı simulasyon cihazları
                        1.2.4.3 Telemetre cihazları
                        1.2.4.4 Trunk-Jonskiyon monitor cihazları
                        1.2.4.5 Entegre faturalama sistemi techizat ve programlanması
            1.3- Sonuç 3
            Analogdan dijital tekniğe geçiş konusunda altı ortaklaşa etüd hazırlandı.

            Faaliyetler:
            Analogdan dijital tekniğe geçiş çalışmaları ve özellikle;
            1.3.1 Amaçların Tanımı
            1.3.2 Dijital transmisyon sistem etüdü
            1.3.3 Dijital lokal şebeke etüdü
            1.3.4 Dijital santral sistemleri etüdü
            1.3.5 Haberleşme protokolleri etüdü ve diğer şebekeler ile işbirliği, ISD’e geçiş
            1.3.6 Yeni ses ve ses-dışı (telematik) servisler etüdü

            Telekomünikasyonun Yönetim ve Bakımı için beş modern software paket sistemin ortaklaşa geliştirilmesi ve kullanımı.

            Faaliyetler:
            Aşağıdaki software paket sistemlerinin:
            1.4.1 Servis kalitesi
            1.4.2 Enformasyon Yönetim Sistemleri
            1.4.3 Arıza İşleme Sistemleri
            1.4.4 Trafik Yönetimi
            1.4.5 Envanter ve Stok Kontrol Sistemleri
            için uygulanması hazırlığı
            1.5- Sonuç 5
            Telekomünikasyonun Ekonomik ve Mali Hususları 7 etüd incelendi.

            Faaliyetler:
            Aşağıda belirtilen etüdlerin hazırlanması:
            1.5.1 Mali ve ekonomik telekomünikasyon istatistiklerinin rolü
            1.5.2 Fon imkanları ve Pazar şartları
            1.5.3 Telekomünikasyon yatırımlarının verimliliği
            1.5.4 Telekomünikasyonunun milli ekonomiye katkısı
            1.5.5 Makro ekonomide telekomünikasyon alt sektörünün etkin entegrasyonu
            1.5.6 Mali analiz ve kontrol
            1.6 Sonuç 6
            Telekomünikasyon altındaki Araştırma ve Geliştirme için beş müşterek çalışma hazırlanmıştır.

            Faaliyetler:
            Aşağıdakiler için özenli çalışma metodlarının hazırlanması
            1.6.1 Ses ve data kodlaması
            1.6.2 Dijital sinyal işlemi
            1.6.3 Çoklu yaygın ortamında, gelişmiş koherant radyo ekolayzeri
            1.6.4 Mikroprosesör ve mikro-elektronik teknolojisi
            1.6.5 Enformasyon ve data base sistemleri
            2- İvedi Amaç 2
            Ülkelerin “eleman yeteneklerini” aşağıda belirtilen alanlarda arttırmak:
            - Telekomünikasyonun Mali ve Ekonomik Hususları
            - Data Haberleşme
            - Sinyalizasyon Sistemi
            - Fiber Optik
            2.1 Sonuç 1
            İştirakçi Ülke İdarelerinin 27 üyesi “Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Ömrü” konusunda bilgilendirildi.

            Faaliyet:
            2.1.1 Varşova’da (Polonya) “Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Ömrü” konusunda bir sempozyumun organizasyonu.
            2.2 Sonuç 2
            İştirakçi ülkelerden 54 teknik eleman “Yeni Data Haberleşme Sistemleri” konusunda bilgilendirildi.
            Faaliyet:
            2.2.1 Budapeşte’de (Macaristan) “Yeni Data Haberleşme Servisleri” konusunda bir sempozyumun organizasyonu.
            2.3- Sonuç 3
            İştirakçi ülkelerin otuz teknik eleman “ITU/CCITT No. 7 sinyalizasyon istemi” konusunda bilgilendirildi.
            Faaliyet:
            2.3.1 Atina’da (Yunanistan) “No. 7 İşaretleşme Sistemi” konusunda bir sempozyumun organizasyonu.
            2.4- Sonuç 4
            Her üye ülkenin iki nitelikli teknik elemanı telekomünikasyon için fiber optik kullanımı konusunda bilgilendirildi.

            Faaliyet
            2.4.1 Valetta’da (Malta) ITU Telekomünikasyon Geliştirme Merkezi ile işbirliği içinde “Telekomünikasyon alanında fiber optik kullanımı” konusunda bir seminer düzenlenmesi

            E- KATKILAR
            Hükümet Katkıları:
            - Milli Koordinatörler
            - Araştırma ve Geliştirme Personeli
            - Proje faaliyetleri için gerekli nitelikli teknik personel
            - Bina ve müştemilat ile diğer imkanlar
            - İdari personel
            - Rehber ülke olarak lokal fonlar
            ITU Katkıları:
            - Normal destek ve kısmi sekreterya yardımı
            - Proje ve diğer kuruluşlar arasında genel koordinasyon
            - Farklı telekomünikasyon alanlarında uzman temini
            (Telekomünikasyon ekonomisi, GRE, CCITT ve CCIR uzmanları)
            - ITU/Telekomünikasyon Geliştirme Merkezi uzmanlarının 3 mm (aylık) ücretsiy temini.
            UNDP Katkıları
            UNDP Katıları “UNDP katkısını içeren Bütçe Değerlendirmeleri” içine analitik olarak kaydedilen maliyetleri, aşağıda belirtilen şekilde kapsayacaktır.
            1- Proje Personel                                             50.000 ABD Doları
            2- Alt-Kontratlar                                                60.000 ABD Doları
            3- Eğitim                                                          237.643 ABD Doları
            4- Teçhizat                                                         19.460 ABD Doları
            5- Çeşitli                                                               7.897 ABD Doları

            F- RİSKLER
            Proje beklenen sonuçların mümkün risklerinin minimuma indirilmesini sağlayacak şekilde tasarımlanmıştır.

            G- ÖN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNCEDEN YAPILMASI GEREKENLER
            Milli Koordinatörlerin tayin edilmesi, bina ve müştemilatları ile gerekli servislerin temini dahil olmak üzere, üye hükümetler gerekli tüm ön yükümlülükleri kabul etmişlerdir.

            H- PROJE YÖNETİMİ, RAPOR VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRME
            Yıllık Yönetim Komite toplantılarında proje bir senelik değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

            Proje Koordinatörü yıllık Yönetim Komite Toplantısına bir Proje Performans Değerlendirme Raporu (PPDR) hazırlayacak ve sunacaktır. Proje süresince, gerekli olduğunda ilave PPDR’ler talep edilebilir.

            Projenin sonuna doğru Proje Koordinatörü, son değerlendirme toplantısından dört ay önce, yürütme kuruluşu aracılığı ile değerlendirme ve teknik yeterlilik için bir nihai taslak raporu hazırlayacaktır.
 

            I- YASAL İÇERİK
            Bu proje dokümanı, UNDP Standart Temel Yardım Anlaşması’nı (SBAA) imzalayan ülkeler için, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı ve Hükümetler arasında SBAA’nın 4. maddesinde öngörüldüğü şekilde bir belge olacaktır. Hükümet Uygulama Kuruluşları Standart Temel Anlaşma için, Söz konusu Anlaşmada tanımlanan Hükümet İşbirliği Kuruluşuna matufdur.
            - SBAA’yı imzalamamış ülkeler için bu proje dokümanı buraya eklenen ilave hükümler içinde öngörülen bir belge olacaktır. Hükümet yürütme kuruluşları proje dokümanındaki ilave hükümler için  ilave hükümlerde tanımlanan Hükümet Yürütme Kuruluşuna matufdur.

            Bu proje dokümanında, telif edilen değişikliklere diğer proje imzacılarının itirazı olmaması şartıyla, aşağıda belirtilen türde değişiklikler yapılabilir:

            - SBAA dışı ülkelere ait Standart yasal metin ile UNDP yardımı için bir ön şart olan anlaşmayı kapsamama kaydıyla proje eklerinin ilavelerindeki değişiklikler.

            - Projenin ivedi hedeflerinde, sonuçlarında veya faaliyetlerinde önemli değişiklikleri içermeyen, buna karşılık üzerinde önceden anlaşma sağlanmış girdilerin yeniden düzenlenmesi ya da enflasyonun neden olduğu maliyet artışlarına ilişkin revizyonlar.

            - Üzerinde anlaşmaya varılmış proje girdilerinin ödenmesine ilişkin yeni düzenlemeler veya uzman giderleri veya enflasyon nedeniyle yükselen gider masraflar veya kuruluş harcama fleksibilitesi nedeniyle ortaya çıkan yıllık zorunlu revizyonlar.

            J- BÜTÇELER
            1- Ayniyat olarak Hükümet Katkısını kapsayan proje bütçesi
            Ayni Hükümet katkılarının 1.000.000 ABD Doları karşılığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın yanı sıra, üye ülkeler tarafından, gelecekteki Yönetim Komite toplantı kararlarına bağlı kalmak suretiyle (kararlaştırılan ağırlama faaliyetleri, toplantı hazırlık çalışmaları, vb.) ilave ayni katkılar belirlenecektir.

            2- ABD Doları olarak UNDP katkılarını kapsayan proje bütçesi
            Lütfen bütçe tablosuna başvurunuz.
 

            ABD DOLARI OLARAK AYNİ KATKIDA BULUNACAK ÜLKELER
 
Üretim 
Faaliyetleri için 
Ülkeler
 
Faaliyetlere
İştirak
 
Rehber 
Ülke
 
Genel Sekreterlik
 
 
Toplam
Arnavutluk
30.000
-
30.000
Bulgaristan
30.000
90.000
-
120.000
Kıbrıs
30.000
-
-
30.000
Çekoslovakya
30.000
-
-
30.000
Yunanistan
30.000
90.000
100.000
220.000
Macaristan
30.000
90.000
-
120.000
Malta
30.000
90.000
-
120.000
Polonya
30.000
-
-
30.000
Portekiz
30.000
90.000
-
120.000
Romanya
30.000
-
-
30.000
Türkiye 
30.000
-
-
30.000
Yugoslavya
30.000
90.000
-
120.000

            ABD DOLARI OLARAK AYNİ KATKIDA BULUNACAK ÜLKELER
            Proje Toplamı           360.000                            540.000                100.000              1.000.000

            ABD DOLARI CİNSİNDEN, UNDP KATKISI DAHİL OLMAK ÜZERE
            BÜTÇE REVİZYONU
            Ülke                        : Bölgesel
            Proje No.            : RER/87/025/E/01/20
            Proje Başlığı            : Avrupa Telekominikasyon Geliştirme II (EUROTELDEV)

 
Tahsisat
Toplam
1987
1988
1989
1990
1991
10. PROJE PERSONELİ             
11.50 Danışmanlar            
11.97 Kısa dönem dan.
10.000
-
-
10.000
-
-
11.98 Alt toplam dan.
10.000
-
-
10.000
-
-
11.99 Alt toplam – 
Harcama/Dan.
 
10.000
 
-
 
-
 
10.000
 
-
 
-
13. İdari Destek Pers.            
13.99 Alt Top. İd. Ds. Pr.
30.000
-
5.000
15.000
10.000
-
16. Diğer masraflar
10.000
-
4.000
6.000
-
-
19. Personel, Toplam
50.000
-
-
35.000
15.000
-
20. ALT KONTRATLAR
60.000
-
10.000
30.000
20.000
-
29. Toplam
60.000
-
10.000
30.000
20.000
-
30.EĞİTİM/TOPLANTILAR
 
32. Grup Eğitimi/ 
Toplantıları
 
237.643
 
12.643
 
100.000
 
90.000
 
30.000
 
5.000
39. Toplam
237.643
12.643
100.000
90.000 
30.000
5.000
40. TEÇHİZAT
19.460
1.460
4.000
11.000 
3.000
-
49. Toplam
19.460
1.460
4.000
11.000 
3.000
-
50. DİĞERLERİ
7.897
925
1.000
3.000 
2.000
972
59. Toplam
7.897
925
1.000
3.000 
2.000
972
99. PROJE TOPLAMI 375.000 15.028
124.000
165.000 
65.000
5.972
 
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            Avrupa Ülkeleri Hükümetleri Projesi
            Proje Belgesi
            Adı: Posta servisleri için kalkınma stratejisi
            Numarası: RER/87/029/A/01/41
            Süresi: Yirmidört ay
            Ana Fonksiyonu: Kurumsal kalkınma
            Sektör: Taşıma ve haberleşme 06
            Alt sektör: Posta servisleri 0650
            Uygulayıcı Hükümet Kuruluşu: İştirak eden ülkelerin posta idareleri
            Yürütücü Kuruluş: Dünya Posta Birliği (UPU)
            Planlanan Başlama Tarihi: 1 Ekim 1987
            Hükümet Katkısı: Ayni ABD Doları (gelecek)
            Dünya Posta Birliği (UPU) Katkısı: 50.000 ABD Doları
            İmza: İştirak eden ülkeler adına ilgili imzalar                                    Tarih
 

            Türkiye
            Mustafa Akşin, Büyükelçi, Birleşmiş Milletler
            Nezdinde Daimi Temsilci                                                             26 Temmuz 1989
            J. ASCANDONİ                                                                             24 Temmuz 1987
            Genel Müdür Yardımcısı
            UPU Adına
            BMKP Adına

            Bölüm I- Yasal Dayanak
            1- Bu proje belgesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ve Dünya Posta Birliği (Yürütücü Kuruluş, aşağıda Dünya Posta Birliği – UPU – olarak belirtilmiştir) tarafından imzalandığında yürürlüğe girecektir.

            2- Proje çalışmalarının tamamına veya bir bölümüne katılmak isteyen her ülke, BMKP ve Yürütücü Kuruluşun muvafakatıyla, o ülkedeki BMKP çalışmalarından sorumlu olan BMKP’nin mahallî temsilcisine göndereceği bir  mektupla, projeye olan ilgisini ve katılımını belirtecek, daha sonra bu ülke, ilişik kapak sayfasındaki tarihlerin sonuncusu itibariyle proje dokümanını doğrudan imzalamış ise, bu proje dokümanındaü tam bir taraf addedilecektir.

            3- Bu ülkelerin, BMKP ve Yürütücü Kuruluşla olan ilişkileri, BMKP ile söz konusu Antlaşmayı imzalayan olan iştirakçi ülkelerin hükümetleri arasındaki Temel Yardım Antlaşmasının 1. maddesinin 1. fıkrasında zikredilenler olacaktır. Antlaşmayı imzalamayan iştirakçi ülkeler için, bu proje dokümanı, BMKP ile söz konusu Antlaşmayı imzalayan iştirakçi ülkelerin hükümetleri arasında sonuçlandıran Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Özel Fon Bölümündeki yardıma ilişkin Antlaşmanın 1. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen işletme planı belgesi olacaktır.

            Bölüm II- Proje
            A- Kalkınma Amacı
            Proje, Avrupa bölgesi ülkelerinin bilgi ve modern posta yönetimi organizasyonu ve işletme konusunda “know how” değişimi için bir sistemin uygulanmasını sağlamalarını amaçlamaktadır.

            B- Esas Amaç
            Projenin uygulama dönemi sonunda aşağıdaki tali amaçların sonuçlandırılmış olması gerekir.
            1- Projeye Katılan Ülkeler
            Arnavutluk, Bulgaristan (Halk Cumhuriyeti), Kıbrıs, Çekoslovakya, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Polonya Halk Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve diğer bazı Akdeniz Ülkeleri.
 
            Tali Amaç 1
            İlgili ülkelerin posta servisleri işletmesi (yönetim, mekanizasyon, otomosyon ve kompütürizasyon) ve yeni hizmetlerin (APS ve elektronik mektup) sunulması imkanları hakkında özet raporun hazırlanması.

            Tali Amaç 2
            Ulusal Koordinatörler ve muhataplarının özet raporu incelemeleri ve planlanan çözümleri tartışacakları Sempozyum sonrasında tanımlanacak bir ülkesel ve bir bölgesel eylem planının uygulanması.

            Tali Amaç 3
            Eğitim ve teknoloji transferi için devamlı, kendi kendine yeten bölgesel enformasyon, ekspertiz ve işbirliği şebekesinin kurulması.

            C- Özel Düşünceler
            Yok.

            D- Geçmiş Durum ve Gerekçe
            1- Posta yönetimi sorunları uzun zaman, UPU’nun artan dikkatinin odak noktası olmuştur, ancak bu politikanın önemi, birçok yönetim faaliyetleri (posta yöneticileri toplantıları, danışmanlık hizmetleri, kurslar ve araştırma stajları) sayesinde özellikle 1979 Rio de Janeiro Kongresinden itibaren artmıştır.

            2- 1984 Hamburg Dünya Posta Kongresi, yönetim ve eğitimin rasyonalizasyonuna olduğu gibi bu sahadaki orta ve üst düzey elemanların ihtisaslaşmasına dünya çapında öncelik verilmesini yararlı görmüştür. Kongre, yönetime (orta vadede posta kalkınması, modern teknolojilerin kullanımı) ve personeli eğitimine (idari personelin hazırlanması) öncelik vererek Avrupa Bölgesindeki amaçları da tanımlamıştır.

            3- Posta servisleri durumunun değerlendirilmesi ve eşya taşıması alanında özel şirketlerce alınmış gittikçe artan bir çok özel teşebbüsü dikkate alarak, posta idareleri, haberleşme pazarındaki durumlarını korumak ve hatta genişletmek için gayret sarfetmek zorundadırlar. Bu ülkelerin kalkınma faaliyetlerini güçlendirmek üzere işbirliği yapmaları anlamın gelmektedir.

            4- Ayrıca, haberleşme sektörü benzeri görülmemiş teknolojik değişmeye uğramıştır. Bunun sonucu olarak, özellikle aşağıda belirtilen hususlardan haberdar olan 19 üncü Dünya Posta Kongresi (Hamburg 1984) bugünün postasının aşağıdaki sorunlarını derinlemesine incelemeyi gerekli bulmuştur:
            - Özellikle posta tekelinin olmadığı alanlarda idarelerin karşılaştığı büyük rekabet;
            - Yeni teknolojilerin sunduğu imkanları dikkate alarak, posta servislerinin özellikle telekomünikasyon münasebetiyle müşteri isteklerine daha iyi bir şekilde adapte edilmesi gereği;
            - Müşterilerin güvenini korumak veya kazanmak ve postanın görüntüsünü iyileştirmek için posta ile müşteriler arasındaki ilişkileri geliştirme ve kuvvetlendirme gereği;
            - Ulusal posta şebekelerinin birbirlerine olan bağlılığı ve posta sirkülasyonu ve posta alıp verilmesini ulusal, bölgesel ve dünya düzeyinde daha etkili çabuk ve güvenilir yapmak amacıyla şebekeleri entegre etme gereği.

            5- Bundan başka, posta idareleri;
            - Modernizasyon ve rasyonalizasyon, yeni teknolojilerin kullanımı, yeni servislerin (uluslar arası acele posta servisi, elektronik mektup) hizmete konması ve geleneksel posta servisleri standardının iyileştirilmesi ile daha da büyüyebilecek bir Pazar olan postanın geniş potansiyeli pazarında ve
            - Posta ve telekomünikasyon arasında ekseriye mevcut olan sıkı bağlarda bulunan avantj ve imkanların bilincindedir.

            6- Bir çok ülkede, posta servisi işletme ve işçilik ücretleri yüksektir. Fakat uygun bir telekomünikasyon şebekesi üzerine kurulmuş otomasyon ve kompüterizasyon, personel tasarrufu ve azaltılmış giderleri sayesinde verim önemli şekilde yükseltilebilecektir.

            7- Bu Projenin Amacı:
            - Çeşitli sektörlerdeki servis işletmesinin (yönetim, mekanizasyon ve otomasyon, kompüterizasyon ve APS ve elektronik mektubun hizmete konulması) bir analizini ülkelere sağlamak;
            - İlgili sahalardaki tecrübe verilerini (bilgi alışverişi, teknoloji ve eğitim ekspertizi ve transferi) sağlamaktır. Bu amaçla ülkeler, belirtilen sektörleri ıslah etmek ve kalkındırmak için tavsiye edilen tedbirleri uygulamak amacıyla, bir bölgesel programı ve ülkeler itibariyle faaliyet planını Sempozyumda kabul edeceklerdir.

            8- IPF’i olmayan endüstrileşmiş ülkeler, yerinde incelemeler yapmak ve sempozyumdaki görüşmeleri yönetmek için proje çalışmalarına eksper, danışmam yardımıyla katkıda bulunacaktır, Akdeniz havzasındaki diğer ülkeler de Sempozyuma davet edilecektir.

            9- Projeden doğrudan doğruya yararlananlar çeşitli ön hizmetlerin organizasyonunda sorumlu resmi görevlilerdir. Çalışmalarını kolaylaştırmak için tesis edilmiş bir alışveriş şebekesi hizmetlerinde olacaktır.

            10- Son analizlerden tüm faaliyetlerin uygulanması, ilgili Avrupa Ülkelerindeki halka ve belki, servis standardındaki iyileşme ve çok çeşitli ve devamlı değişen ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan ürünler nedeniyle diğer ülkelere faydalı olacaktır.

            E- Çıktılar
            Tali amaçlara ilişkin proje çıktıları şunlardır:

            1 inci Tali Amaçla İlgili Çıktılar
            1- İlgili ülkelerdeki ve projeden etkilenen sektörlerdeki servislerin işletme şartlarının bilinmesi (yönetim, mekanizasyon ve kompütürizasyon, APS ve elektronik mektubun hizmete konulması

            2- Yönetim, mekanizasyon ve otomasyon, kompüterizasyon, APS ve elektronik mektup servislerinin organizasyonunda yeni metod ve teknolojilerin dokümantasyonu.

            2 inci Tali Amaçla İlgili Çıktılar
            Aşağıdaki durumlara bağlı olarak bölgesel faaliyet programının kabulü:

            a) Avrupa ülkeleri arasında düzenli bilgi ve belge alış verişi (IPF ülkeleri IPF’i olmayan ülkeler)
            b) Danışman hizmetlerinin alış veriş sisteminin tesisi
            c) Öğretim donatımı ve eğitim organizasyonunun alış veriş sisteminin tesisi (el kitapları, işletme rehberleri, müfredat programlarının hazırlanması)
            d) Pilot projeler ve büyük çaptaki yatırım projeleri üzerine fizibilite etüdleri,
            e) Sempozyum tavsiyeleri uyarınca seçilen diğer faaliyetlerin tesisi veya uygulanması.

            3 üncü Tali Amaçla İlgili Çıktılar
            1- Proje faaliyetlerine katılan ülkelerce belirlenen ve rotasyon esası üzerinden seçilen üç ulusal koordinatörden meydana gelen bir Daimi Komitenin oluşturulması.
            2- Sempozyuma katılanlarca ve Daimi Komite üyelerince kararlaştırlan metodlara uygun olarak alış veriş şebekesinin oluşturulması (Teknik, idari ve mali alanda.)

            F- Proje Faaliyetleri
            Yukarıda belirtilen çıktıları sağlamak için gerekli proje faaliyetleri şunlardır:
            1 inci Tali Amacın Çıktılarıyla İlgili Faaliyetler
            1- Çeşitli sektörlerden (yönetim, mekanizasyon ve otomasyon, kompüterizasyon, APS ve elektronik mektup servisleri) sorumlu genel koordinatör danışman ve danışmanlarca hazırlanan belgelerin UPU Genel Merkezine sunulması.

            2- Yönetim, mekanizasyon ve otomasyon, kompüterizasyon, APS ve elektronik mektup ihdasında, genel koordinatör danışmanı ve danışmanlarca bir soru listesinin UPU Genel Merkezinde hazırlanması.

            3- Proje faaliyetlerinden faydalanan ülkeler soru listesinin yollanması.

            4- İnceleme gezisi.
            a) Genel koordinatör danışman ve danışmanların birinci ekibince ülkelerin bir grubuna,
            b) Genel koordinatör danışman ve danışmanların ikinci ekibince ülkelerin ikinci grubuna yapılacaktır.

            5- Ülkelerdeki inceleme gezileri, genel koordinatör ve danışmanların, ilgili servislerin çalışma düzeyinden ve yeni hizmetlerin ihdası konusundaki projelerden yerinde bilgi edinmelerine ve idarelere daha önce gönderilen soru listelerini sonuçlandırmalarına imkan verecektir.

            6- Ulusal Koordinatör Sempozyumu hazırladığı için 6. maddede belirtilen raporun posta idarelerine yollanması.

            2 inci Tali Amaç Altındaki Çıktılara İlişkin Faaliyetler
            1- Sempozyum organizasyonu ile ilgili hazırlık çalışmasının  ve antlaşmaların sonuçlandırılması (UPU’nun Uluslar arası Bürosunda özet raporun, faaliyet programlarının genel hatlarının ve genel koordinatörlerce teklif edilen diğer dokümanların etüdü)

            2- Projeden faydalanan ülkelere ve diğer Akdeniz ülkelerine Sempozyumun duyurulması.

            3- Sempozyum organizasyonu ile ilgili son ayrıntıları ev sahibi ülkedeki görevlilerle düzenlemek için Uluslar arası Büronun bir yetkilisince yerinde yapılan ziyaret.

            4- Aşağıdaki geçici programa göre, Sempozyumun düzenlenmesi:
            1 inci gün: Proje kapsamındaki çeşitli sektörlerle ilgili olarak, ülkelerindeki posta servislerinin durumunun Sempozyuma katılanlarca müzakeresi.
            2 inci gün: Teknolojik ilerlemeler, çözümler ve projeden faydalanan ülkelerle diğer ülkelerde kullanılan sistemleri üzerine genel koordinatörce sunulan rapor ve uzman danışmanların ek raporları.
            3 üncü gün: Faaliyet alanı itibariyle bir çalışma planının hazırlanması.
            4 üncü gün: Bölgesel programın bölümü olarak, her ülke tarafından beklenen girdi ve avantajları belirtir ülke itibariyle bir faaliyet planının hazırlanması.
            5 inci gün: Sempozyumda bölgesel  bir faaliyet planının ve izleme programının kabulü.

            Daimi Komitenin Oluşumu, Yetkilerinin Tesbiti ve Çalışma Metodu

            G- Girdiler
            1- Hükümet Girdileri
            a) Ev Sahibi Hükümetin Girdileri
            Sempozyumun ev sahibi hükümeti, Sempozyumun tüm yerel düzenlemelerinin sorumluluğunu, yani simütane tercüme tesisleri, doküman çoğaltma, teçhizat ve sekreterya servisleriyle donatılmış konferans salonlarının tedarikini üstlenecektir. Posta İdaresinin yüksek memurları arasından seçilmiş Sempozyum Ulusal Müdürünü atayacaktır. Ayrıca, Sempozyuma katılacakların karşılanmasını ve kalacakları yerleri kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri alacaktır.

            b) İştirakçi Ülkelerin Girdileri
            Posta faaliyetlerine katılan tüm ülkeler zamanında ve özellikle aşağıdaki hususlarda katkıda bulunacaklardır:
            - Genel Koordinatör danışman ve diğer danışmanlarla işbirliği yaparak ulusal koordinatör ve homologların seçimi: Bu ulusal resmi görevliler (ulusal koordinatör e homologlar) Sempozyuma katılacaklar ve proje faaliyetlerinin izlenmesini sağlayacaklardır;
            - Soru listesinde istenen bilgilerin ve danışmanların ilgilendirilebilecek diğer dokümanların sağlanması;
            - Koordinatör danışman ve diğer danışmanlara, ülkelerinde bulundukları sırada sekreterya hizmetlerinin ve mahalli seyahatlerinin sağlanması;
            - Sempozyum süresince ulusal koordinatörlerin ve homologlarının ücretlerinin ödenmesi;
            - Daimi Komite toplantıların temsilcilerinin masrafları karşılanarak katılmaları; (ancak, Sempozyumu izleyen komitenin ilk toplantısıyla ilgili yol masrafları ve iaşe ve ibate masrafları dahil değildir)
            - Proje ileme faaliyetlerine katılma.

            2- SMKP Girdileri
            BMKP, aşağıda belirtilen masrafları karşılamak için 150.000 ABD Doları sağlayacaktır.
            a) Genel koordinatör danışmanın istihdamına ilişkin maaş, yolculuk giderleri, iaşe ve ibate masrafları ve diğer masrafları.
            b) Diğer danışmanların (yönetim, mekanizasyon ve otomasyon ve kompüterizasyon, APS ve elektronik mektup servisleri) istihdamına ilişkin yolculuk giderleri iaşe ve ibate ve diğer masraflar.
            c) Sempozyuma katılan ulusal koordinatörün yolculuk ve iaşe ve ibate giderleri.
            d) Sempozyum toplantılarındaki tercüme ve sempozyum için özet raporun ve toplantıya ait diğer dokümanların tercümesi ve çoğaltılması masrafları.
            e) Ev sahibi ülkenin karşılayamayacağı sempozyum organizasyona ilişkin diğer masraflar.

            3- UPU Girdileri
            Yürütücü kuruluş olarak UPU, aşağıda belirtilen hususların finansmanı için 1988-1989 yıllarını kapsamak üzere toplam 50.000 ABD Dolarlık katkı sağlayacaktır;
            a) Sempozyuma katılacak bazı homologların yolculuk ve iaşe ve ibate giderleri.
            b) Daimi Komitenin (en çok 3 kişi) ilk toplantısına katılanların yolculuk ve iaşe ve ibate giderleri.
            c) Bazı rehber, el kitabı veya müfredat programının yazım ve basımından doğan giderler.
            d) Sempozyuma katılan iki UPU temsilcisinin giderleri.
            e) Projenin kapsadığı sektörlere ait Uluslar arası Bürodan sağlanan bütün etüd, teknik rapor ve diğer dokümanlar.

            4- IPF Olmayan Ülkelerin Girdileri
            IPF olmayan Avrupa ülkelerinden aşağıdaki girdilerin sağlanması istenecektir.
            - Danışmanların proje uygulamasına yardımları sırasındaki (genel koordinatörünkü hariç) ücretlerinin ödenmesi.
            - Projenin amaçlarına ulaşması için gerekil olan yeniliklere ilişkin etüdlerin el kitaplarının, rehber kitapların ve diğer dokümanların sağlanması, personel mesleki becerilerinin vs. ıslahı.

            H- Projenin Uygulanması ve Çalışma Planı
            1- Sempozyumdan hemen sonra genel koordinatör danışman projeye izlemekten sorumlu Daimi Komite Üyeleri ve UPU ile işbirliği yaparak, diğer proje çalışmalarının ayrıntılı bir planını hazırlayacaktır.
            2- Her iştirakçi ülke proje uygulamalarını izlemek ve kabul edilmiş faaliyet planların uygulamak için sorumlu organı belirleyecektir.
            3- İlişikte sunulan tablo faaliyetlerin geçici zaman çizelgesini göstermektedir.

            I- Ulusal ve Uluslar arası Personelin Projeye Etkili İştiraki İçin Çerçeve Çalışmasının Hazırlanması
            1- Belirtilen faydayı sağlamak ve projenin ivedi amacını gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler, projeye tahsis edilen ulusal ve uluslar arası personel tarafından ortaklaşa yapılacaktır. Ulusal ve uluslar arası personelin rolleri, projenin başlangıcındaki inceleme ve anlaşmalar vasıtasiyle sağlanan anlayışa ve teknik işbirliğinin özel amaçlarına uygun olacaktır.
            2- Özellikle, her hükümetten bütün proje faaliyetlerini izlemesi için bir ulusal koordinatör tayin edilmesi talep edilmektedir.
            3- Genel koordinatör danışman, proje faaliyetlerinin uygulanması için tüm hazırlık çalışmasını yapacaktır. Özellikle, tesis Sempozyum sonunda kararlaştırılacak olan alış veriş şebekesinin ihdası için Daimi Komitenin üyeleriyle aktif bir şekilde işbirliği yapacaktır.

            J- Kurumsal Çerçeve Çalışması
            1- Proje, ilgili ülkelerin posta idareleriyle yakın işbirliğiyle yapılacaktır.
            2- Sorun tanımlama görevi ve soru formunun sonuçlandırılması, proje dokümanında listesi yapılan faaliyetlere ilgi duyan ülkelerde organize edilecektir.
             3- Sempozyuma katılacakların burs başvuruları idareler tarafından sunulacak ve Bursiyerler Yürütme Kurulunca seçilecektir.

            L- Ön Yükümlülükler ve Ön Gereksinimler
            G.nin ve a ve b sine bakınız.

            M- Gelecekteki BMKP Yardımı
            Özellikle, faaliyet planlarının ve eğitim, fizibilite etüdleri ve işletme rehberlerinin hazırlanması alanlarındaki programın uygulanması hususunda ek yardım istenebilir.

            Bölüm III. İzleme, Değerlendirme ve Raporlar
            1- Yürütücü Kuruluş, Daimi Komitesi üyeleri ve sempozyum öncesi, esnası ve sonrasında kendisine verilen çalışmayı yaptığı dönemde Genel Koordinatörle periyodik temaslarda bulunacaktır.
            2- Genel Koordinatör danışman, Yürütücü Kuruluşun gözetiminde Sempozyum üzerine bir rapor hazırlayacaktır. Rapor, özellikle, kabul edilen tavsiye kararları ve seçilen faaliyet planları ve programını kapsayacaktır.
            3- Sempozyum sonrası, Yürütücü Kuruluş BMKP’ye sunacağı kendi proje değerlendirmesini kapsayan raporunu hazırlayacaktır.
            4- Yürütücü Kuruluş ve Daimi Komite, projenin gelişimi hakkında tüm ilgili kısımlara periyodik olarak bilgi vermek amacıyla faaliyetlerinde işbirliği yapacaktır.
            5- Projenin uygulama dönemi sonunda, Daimi Komite kaydedilen gelişmelerden Yürütücü Kuruluşa bilgi verecektir.

            Proje Bütçesi                        :
            Projenin Adı                         : Avrupa Posta Servisi Kalkınma Stratejisi
            Proje Numarası            : RER/87/029
            DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KATKISI
 
 
Çalışma alanları
Yıl 
1987
Yıl 
1988
Yıl  
1989

Toplam

  ABD 
a/a Doları
ABD 
a/a Doları
ABD 
a/a Doları
ABD 
a/a Doları
Daimi Komitenin ilk 
toplantısı için üç burs

- -

0.7 3.000

0.7 3.000

Rehber, el kitabı ve  
müfredat program 
hazırlanması

 
- -

 
- - 

 
- 21.200

- 21.200

Sempozyum (burslar) - -  - 12.000  - - - 12.000
İnceleme, teknik  
raporlar v.s.

- - 

- 8.000

- 2.000

- 4.000

Müteferrik masraflar - -  - 2.000 - 2.000 - 4.000
TOPLAM KATKI - - 0.7 25.000 - 25.000 0.7 50.000

            Not: İngilizce metni 17 Mart 1991 gün ve 20817 sayılı Resmi Gazete’dedir.