Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 27.01.1991 Sayı : 20768 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1222 
Karar Tarihi : 28/11/1990      
       
            Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Konvansiyonu uyarınca, ülkemizce MIGA’ya verilecek olan ve adıgeçen Kuruluş tarafından ülkemizde yatırım yapacak yatırımcılara sağlanacak garantilerin Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin esasları kapsayan ekli belgenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 15/11/1990 tarihli EİUE/I-3799-6591 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
H. DOĞAN 
Milli Savunma Bakanı
H. DOĞAN 
İçişleri Bakanı V. 
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
A. KAHVECİ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK 
Turizm Bakanı V.
 
4 Ekim 1990
Bay Luis Dodero 
Baş Hukukk Müşaviri 
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu 
Oda No: P 2011 
1818 H Street, N. W. 
Washington D.C. 20043 

            İLGİ: MIGA Garantilerinin Onaylanmasına İlişkin Ana İlkeler 

            Sayın Bay Dodero, 
            Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu’nu tesis eden Konvansiyonu’nun 15. maddesi uyarınca Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu’nun (“Kuruluş”) proje onayları ile ilgili olarak takip etmesini istediğimiz mekanizmayı bildirmek üzere yazıyoruz. 

            Türk Hükümeti, Türkiye topraklarındaki bir yatırım için garanti vermeden önce Kuruluş’un, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (“Müsteşarlık”) onayını yazılı olarak talep edeceğini teyid eder. Sözkonusu talep (yatırımcının MIGA’ya Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yabancı Sermaye Başkanlığı tarafından verilen yatırım izni belgesini ibraz etmesi üzerine) teleks, telefaks veya diğer hızlı bir haberleşme vasıtası ile yapılabilir, ancak sözkonusu yazının bir örneğinin Müsteşarlığa taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Müsteşarlık, Türkiye’nin Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığından yatırım izni belgesinin o tarihte alınmış olması kaydıyla sözkonusu talebi, yazının gönderilmesini takip eden 46 gün içinde cevaplayacaktır. Sözkonusu yatırım izni belgesinin bir örneği ilişikte yer almaktadır. 

            Kuruluş, 46 günlük süre içinde bu sürenin uzatılmasına ilişkin Müsteşarlık tarafından yapılacak talebi olumlu olarak cevaplandıracaktır. Sözkonusu süre içinde Kuruluşun Müsteşarlıktan herhangi bir itiraz veya süre uzatımı talebi almaması halinde, talep edilmiş olan onayın MIGA Konvansiyonu’nun 38 (b) maddesi uyarınca verildiği varsayılacaktır. 

            Türk Hükümeti MIGA Konvansiyonu’nun 38 (b) maddesi çerçevesinde bir önceki paragrafta belirtilen itiraz edilmeme durumunda takip edilecek yönteme muvafakat etmekle beraber, böyle bir durumda kuruluşun garanti vermeden önce müsteşarlığın onayını almasını tercih etmektedir. Bundan dolayı, kuruluşun başka bir ülkeyle her durum için onay alınmasını öngören biçimde anlaşma yapması halinde, Türk Hükümeti de bu yöndeki uygulamasını sürdürecektir. 

            Bu mektupta belirtilen onay usulüne uygun olarak MIGA tarafından garanti verilmesi esnasında MIGA’nın, ilgili projelerin mevzuatımız ve kalkınma planlarımızla uyum içinde olup, olmadığını araştırma ihtiyacı doğabilir. Bu hususlar, ilgili projeler hakkında tarafımızdan yapılacak muhtelif incelemeler sırasında dikkate alınacak olup, Konvansiyonun 12 (d) (ii) ve (iii) maddesinde öngörülen yükümlülüklerinizin bu suretle karşılanacağını varsayabiliriz. 

            Sözkonusu ana ilkeler, MIGA’nın yatırımları teşvik görevini kolaylaştırmak ve aynı zamanda yatırımlarla ilgili hükümet politikalarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bu ana ilkeler çerçevesinde tecrübe kazandıkça, zaman zaman bunların değiştirilmesi veya genişletilmesi hakkımız saklı tutmaktayız. 
Türkiye’ye sermaye akışının teşvik edilmesi konusunda MIGA’ya başarılar dileriz. 

                        Saygılarımla, 

Dr. Namık Kemal KILIÇ
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı
            Not: İngilizce metni 27 Ocak 1991 gün ve 20768 sayılı Resmi Gazete’dedir.