Milletlerarası Sözleşme

 

Resmi Gazete: 25.02.1991 Sayı : 20797 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1234 
Karar Tarihi : 03/12/1990      
       
            1- 27/9/1990 tarihli ve 3665, 3666 sayılı kanunlarla katılınması uygun bulunan ekli “Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi” ile “Deniz Adamları için Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesi”ne katılmamız;
            2- 27/9/1990 tarihli ve 3667 sayılı Kanunla onaylanmasına uygun bulunan ekli “Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi”nin onaylanması;
            Dışişleri Bakanlığı’nın 22/11/1990 tarihli EİUK-2949-6748, 507-6747, 508-6746 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
C. TUNCER  
Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Milli Savunma Bakanı V.
M. O. SUNGURLU 
İçişleri Bakanı V.
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E. KONUKMAN
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı 
 
BİLİMSEL MALZEMENİN GEÇİCİ İTHALİNE DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ ÖNSÖZ


            Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının (UNESCO) Yardımı ile Gümrük İşbirliği Konseyinin himayesinde hazırlanan işbu Sözleşmenin Akit Tarafları,

            Bilimsel araştırmanın ve öğretimin gelişmesinin ekonomik ve sosyal alanlarda ilerlemeyi sağlayan bir faktör olduğunu nazara alarak,

            Bilimsel araştırmaya ve öğretime tahsis edilecek bilimsel malzemenin vergi ve resimlerden muaf olarak geçici ithalleri için kabul edilecek kolaylıkların bu alanlarda büyük faydalar sağlayacağını nazara alarak, 

            Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

I inci Fasıl
Tarifler

            Madde 1
            Bu sözleşmenin uygulanmasında;

            a) “Bilimsel malzeme” deyiminden: Bilimsel araştırma ve öğretim maksadiyle kullanılan enstrümanlar, cihazlar, makinalar ve aksesuvarları anlaşılır;

            b) “İthaldeki vergi ve resimler” deyiminden: Yapılan hizmetlerin yaklaşık değeri ile sınırlı olan vergilerle ücretler dışındaki ithalde veya ithal dolayısiyle tahsil edilen gümrük vergileriyle sair bütün vergi ve resimler ve ücretler anlaşılır;

             c) “Geçici kabul” deyiminden: İthal yasaklamaları ve kısıtlamaları olmaksızın ve tekrar ithal edilmek şartıyla, İthaldeki vergi ve resimlerden muaf olarak yapılan geçici ithal anlaşılır;

            d) “Yetkili kuruluşlar” deyiminden: İthal memleketinin yetkili makamları tarafından bilimsel malzemeyi geçici olarak kabul etmeye yetkili kılınan ve esas itibariyle, iştigal mevzuu kazanç olmayan, resmi veya hususi bilimsel veya öğretim kuruluşları anlaşılır;

            e) “Tasdik” deyiminden:Asıl manasıyla tasdik kabul veya tasvip anlaşılır;

            f) “Konsey” deyiminden: Bir Gümrük İşbirliği Konseyi vücuda getirilmesine dair 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de akdedilen Sözleşme gereğince kurulan teşekkül anlaşılır.

II nci Fasıl
Uygulama Alanı

            Madde 2
            Her Akit Taraf, aşağıda yazılı olanlar için muvakkat kabul müsaadesi vermeyi taahhüt eder:

            a) Kendi ülkesinde, münhasıran bilimsel araştırmada veya öğretimde kullanılacak bilimsel malzeme;

            b) Yukarıdaki (a) paragrafı gereğince geçici kabul yolu ile getirilen bilimsel malzemeye ait yedek parçalar;

            c) Kendi ülkesinde, münhasıran bilimsel araştırma ve öğretim gayesiyle kullanılan bilimsel malzemenin bakımı, kontrolu, kalibrajı veya tamiri için hususi surette hazırlanmış olan aletler.

            Madde 3
            Bilimsel malzemenin, yedek parçaların ve aletlerin geçici ithali aşağıdaki şartlara bağlıdır:

            a) Yetkili kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve bu kuruluşların kontrolü ve sorumluluğu altıda kullanılması;

            b) İthal memleketinde yalnız ticari olmayan gayeler için kullanılması;

            c) Kullanılacakları yerler hesaba katılarak makul sayıda ithal edilmesi;

            d) Tekrar ihraçları esnasında ayniyet tesbitinin yapılmasına elverişli bulunmaları;

            e) İthal memleketinde bulunduğu müddetçe yabancı memlekette yerleşmiş gerçek bir kişinin veya işyeri yabancı memlekette bulunan tüzel bir kişinin tasarrufu altında kalması.

            Madde 4
            Her Akit Taraf, geçici ithali öngörülen bilimsel malzemenin veya yedek parçaların bilimsel değerine muadil olan eşyalar ithal memleketinde imal edildiği ve mevcut bulunduğu takdirde, bu Sözleşme gereğince almış olduğu taahhütleri durdurabilir.

III üncü Fasıl
Hususi Hükümler

            Madde 5
            Her Akit Taraf, mümkün gördüğü bütün hallerde, ithaldeki vergi ve resimlerin tutarı için bir teminat talep etmemeyi ve yazılı bir taahhütle iktifa etmeyi kabul eder. Bu taahhüt, gerek her ithal için gerekse umumi mahiyette olarak muayyen bir süre için veya, icabında, kuruluşa verilen yetki süresince muteber olmak üzere talep edilebilir.

            Madde 6
            1- Geçici kabul suretiyle getirilen bilimsel malzemenin ithal tarihinden başlamak üzere altı ay içinde tekrar ihraç etmesi gerekir. Bununla beraber geçici ithalin yapıldığı memleketin Gümrük Makamları, geçici ithalden beklenen gayeye ulaşılmış olması şartıyla malzemenin, yeterli görülen daha kısa bir süre içinde tekrar ihracını talep edebilir. 

            2- Gümrük Makamları, kabule şayan sebeplerle, gerek daha uzun bir mühlet verebilir, gerekse başlangıçta verilmiş olan mühleti uzatabilir.

            3- Geçici olarak ithal edilen bilimsel malzemenin hepsi veya bir kısmı haciz dolayısıyla tekrar ihraç edilemeyecek olursa ve bu haciz hususi şahısların talebi üzerine konulmamış ise tekrar ihraç mecburiyeti haciz süresince geri bırakılır.

            Madde 7
            Geçici kabul yolu ile getirilen bilimsel malzemenin tekrar ihracı, bu muameleler için açık bululan her gümrük bürosundan, hatta bu büro ithalin yapıldığı bürodan başkası olsa dahi, bir veya birkaç defada yapılabilir.

            Madde 8
            Geçici kabul yolu ile getirilen bilimsel malzeme, geçici ithalin yapıldığı memleketin kanun ve nizamnamelerinde öngörülen şartlar yerine getirilmek kaydı ile, tekrar ihraçtan başka bir gaye için tahsis edilebilir ve bilhassa, dahili istihlake arzolunabilir.

            Madde 9
            Usulü dairesinde tesbit edilen kaza halinde, bu Sözleşmede öngörülen tekrar ihraç mecburiyetine rağmen, ağır şekilde hasara uğrayan bilimsel malzemenin hepsinin veya bir kısmının, aşağıda yazılı şartların yerine getirilmesi kaydıyla Gümrük Makamlarının kararına göre, tekrar ihracı talep edilmez.

            a) İthalde nakden ödenmesi gereken vergi ve resimlere tabi tutulması; veya

            b) Hiçbir masraf tahmil etmeksizin, geçici ithalin yapıldığı memleket hazinesine terk edilmesi; veya

            c) Geçici ithalin yapıldığı memleket hazinesine masraf tahmil etmeksizin, resmi kontrol altında imha edilmesi.

            Madde 10
            Yukarıdaki 9 uncu maddede öngörülen hükümler, bilimsel malzemenin, geçici ithalin yapıldığı ülkede kaldığı süre içinde tamir edilen ve değiştirilen parçaları hakkında da uygulanır.

            Madde 11
            6-9 uncu maddeler hükümleri 2 nci maddede zikredilen yedek parçalar ve aletler hakkında da uygulanır.

IV üncü Fasıl
Çeşitli Hükümler

            Madde 12
            1- Her Akit Taraf, işbu Sözleşme ile öngörülen kolaylıklarla ilgili Gümrük formalitelerini asgari hadde indirir ve bu formalitelere dair vazedeceği kaideleri en-kısa zamanda yayınlar.

            2- Çıkışta olduğu gibi girişte de bilimsel malzemenin muayene edilmesi ve gümrüklenmesi, mümkün olan ve lüzumlu görülen bütün hallerde, bu malzemenin kullanılacağı yerlerde yapılır.

            Madde 13
            İşbu Anlaşma hükümleri, asgari kolaylıkları tesbit etmiş olup bazı Akit Tarafların, gerek tek taraflı kararlarla gerekse iki veya çok taraflı sözleşmelerle daha geniş ölçüde kolaylıklar uygulamalarına mani olmamaktadır.

            Madde 14
            İşbu Sözleşmenin uygulanması için bir gümrük birliği veya bir ekonomik birlik teşkil etmiş olan Akit Tarafların ülkeleri bir tek ülke telakki olunabilir.

            Madde 15
            İşbu Sözleşmenin hükümleri, kamu ahlak ve nizamı, kamu emniyeti, kamu sağlığı mülahazalarına istinat eden veya brövelerin ve fabrika markalarının himayesi ile ilgili olan milli kanun ve nizamnamelerden neşet eden yasaklar ve kısıtlamaların uygulanmasına mani değildir.

            Madde 16
            İşbu Sözleşme hükümlerinin, bir şahsı (gerçek veya tüzel) veya bu malzemeyi bu Sözleşme ile öngörülen kolaylıklardan haksız yere faydalandırmak gayesiyle, ihlali, değiştirilmesi ve sahte beyanlar, bunları tevessül edenleri ihlalin yapıldığı memleketin kanun ve nizamnameleri ile öngörülen cezai müeyyidelere çarptırır ve icabında, ithaldeki vergi ve resimleri ödemek mecburiyetinde bırakır.

V inci Fasıl
Nihai Hükümler

            Madde 17
            1- Âkit Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının, yeknesak şekilde uygulanmasını ve tefsirini temin edecek tedbirleri araştırmak, gayesiyle, lüzum görüldüğü zaman toplanırlar.

            2- Bu toplantılar, Âkit Taraflardan birinin talebi üzerine Konsey Genel Sekreteri tarafından tertip edilir ve Âkit Tarafların aleyhte bir kararı olmadıkça Konseyde yapılır.

            3- Âkit Taraflar, toplantılarına ait iç tüzüğü tesbit ederler. Âkit Tarafların kararları mevcut bulunanların ve oylamaya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

            4- Âkit Tarafların, bir konu hakkındaki kararları, bunların yarısından fazlasının mevcut olması halinde muteber sayılır.

            Madde 18
            1- İşbu Sözleşmenin tefsiri ve uygulaması hakkında Âkit Taraflar arasında zuhur edecek ihtilâflar, mümkün olduğu kadar, bu taraflar arasında doğrudan doğruya yapılacak müzakerelerle halledilir.

            2- Doğrudan doğruya müzakerelerle halledilemeyen ihtilâflar, işbu Sözleşmenin 17 nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde, ilgili taraflarca Âkit Taraflara götürülür, bunlar da ihtilâfı inceleyip halli hakkındaki tavsiyelerini bildirirler.

            3- İhtilâf halindeki taraflar, Âkit Tarafların tavsiyelerini kabul edeceklerine dair önceden mutabık kalabilirler.

            Madde 19
            1- Konsey üyesi her Devlet ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının veya buna bağlı ihtisas kuruluşlarının üyesi bulunan her Devlet aşağıda yazılı hususları yerine getirmek şartıyla bu Sözleşmenin Âkit Tarafı olabilir:

            a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak;
            b) Onaylama kaydı ile imzaladıktan sonra bir onaylama belgesi tevdi ederek;
            c) Katılarak.

            2- Bu Sözleşme 30 Haziran 1990 tarihine kadar Brüksel’de Konsey Merkezinde, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen Devletlerin imzasına açık olacaktır. Bu tarihten sonra katılmalarına açık bulunacaktır.

            3- Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen teşekküllere üye olmayan ve Konsey Genel Sekreteri tarafından kendisine davetiyle gönderilen her Devlet, Âkit Tarafların talebi üzerine, bu Sözleşmeye, yürürlüğe girdiği tarihten sonra ona katılmak suretiyle, Âkit Taraf olabilir.

            4- Onaylama veya katılma belgeleri Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.

            Madde 20
            1- Bu Sözleşme 19 uncu maddenin 1 inci paragrafında zikredilen Devletlerde beşinin Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imzalanmasından veya onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

            2- Bu Sözleşmeyi beş Devletin onaylama kaydı olmaksızın gerek imzalanmasından gerekse onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmesinden sonra, onaylama kaydı olmaksızın imzalayan herhangi bir Devlet için, bu Sözleşme, mezkûr Devletin onaylama kaydı olmaksızın imzalamasından veya onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

            Madde 21
            1- Bu Sözleşme gayri muayyen bir süre için akdedilmiştir. Bununla beraber, herhangi bir Âkit Taraf, 20 nci maddeye göre yürürlüğe girdiği tarihten sonra bunun feshini ihbar edebilir.

            2- Fesih ihbarı Konsey Genel Sekreterine tevdi olunan yazılı bir belge ile yapılır.

            3- Fesih ihbarı, Konsey Genel Sekreteri tarafından ihbar belgesinin alınmasından altı ay sonra ifade eder.

            Madde 22
            1- Yukarıdaki 17 nci maddede öngörülen şartlar dahilinde toplanan Âkit Taraflar bu Sözleşmede tadilât yapılmasını tavsiye edebilirler.

            2- Bu şekilde tavsiye edilen herhangi bir tadil metni Konsey Genel Sekreteri tarafından bütün Âkit Taraflara, diğer bütün imza koyan Devletlere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ve (UNESCO) Genel Müdürüne tebliği edilir.

            3- Tavsiye edilen tâdilin tebliği tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde, her Âkit Taraf:

            a) Gerek, tavsiye edilen tâdile bir itirazı olduğunu,
            b) Gerekse, tavsiye edilen tadili kabul etmeye niyetli olmakla beraber, memleketinde bu kabul için gerekli şartların henüz yerine getirilmemiş olduğunu, 

            Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.

            4- Bir Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafında öngörülen tebliği Konsey Genel Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen tâdili kabul ettiğini Genel Sekretere bildirmediği müddetçe, bu maddenin 3 üncü paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitiminden itibaren, dokuz aylık bir süre içinde tavsiye edilen tâdile itirazını yapabilir.

            5- Tavsiye edilen tâdil, bu maddenin 3 ve 4 üncü paragrafında öngörülen şartlar dahilinde bir itiraz yapılırsa tâdil kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır.

            6- Tavsiye edilen tadile, bu maddenin 3 ve 4 üncü paragrafında öngörülen şartlar dahilinde hir bir itiraz yapılmazsa tâdil aşağıda gösterilen tarihte kabul edilmiş sayılır:

            a) Eğer bir Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliği göndermemiş ise, 3 üncü paragrafta belirtilen altı aylık sürenin bitiminde;
            b) Eğer bir veya birkaç Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliği göndermemiş ise aşağıda yazılı 2 tarihten en yakın olanında;

            i) Bu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkit Tarafların tavsiye edilen tadili kabul ettiklerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Bununla beraber, bütün kabullerin bu maddenin, 3 üncü paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitiminden evvel bildirilmesi halinde, bu tarih, mezkûr altı aylık sürenin bitim tarihi olarak kabul edilir;
            ii) Bu maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen dokuz aylık sürenin, bitim tarihi.

            7- Kabul edilmiş sayılan her değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

            8- Konsey Genel Sekreteri bu maddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tavsiye edilen değişikliği yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince de alınan her tebliği , en kısa zamanda bütün Âkit Taraflar ve imza koyan diğer Devletlere bildirir. Konsey Genel Sekreteri bilâhare, böyle bir tebliği göndermiş olan Âkit Taraflın veya tarafların tavsiye edilen tâdile itirazları olduğunu veya onu kabul ettiklerini de bütün Âkit Taraflara ve imza koyan diğer Devletlere bildirir.

            9- Bu Sözleşmeyi onaylayan veya ona katılan her Devlet, onaylama veya katılma belgesinin tevdii tarihinden yürürlüğe girmiş bulunan herhangi bir tadili de kabul etmiş sayılır.

            Madde 23
            1- Herhangi bir Devlet gerek bu Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imzalama veya onaylama, yahut ona katılma belgelerini tevdii sırasında gerekse sonradan Konsey Genel Sekreterine yapacağı bir tebliğde bu Sözleşmenin Uluslar arası ilişkilerinde sorumlu bulunduğu ülkelerin hepsini veya bazısını şamil olacağını beyan edebilir. Bu tebliğ, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten üç ay sonra hüküm ifade eder. Bununla beraber, Sözleşme, tebliğde belirtilen ülkelere, Sözleşmenin ilgili Devlet hakkında yürürlüğe girmesinden evvel olmamak şartıyla, uygulanır.

            2- Bu maddenin 1 inci paragrafı gereğince, Sözleşmenin, Uluslar arası ilişkileri kendi sorumluluğu altında bulunan veya uluslar arası sorumluluğu deruhte ettiği ülkeye şamil bulunduğunu tebliğ eden herhangi bir Devlet, bu Sözleşmenin 21 inci maddesi hükümleri gereğince, bu ülkenin Sözleşmeyi uygulamayacağını Konsey Genel Sekterine bildirebilir.

            Madde 24
            Bu Sözleşmeye hiçbir ihtirazî kayıt konulamaz.

            Madde 25
            Konsey Genel Sekreteri, bütün Âkit Taraflara, imza koyan diğer Devletlere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ve (UNESCO) Genel Müdürüne aşağıda yazılı hususları bildirir:

            a) Bu Sözleşmenin 19 uncu maddesinde belirtilen imzalar, onaylamalar ve katılmalar;

            b) Sözleşmenin, 20 nci madde gereğince, yürürlüğe giriş tarihi;

            c) 21 inci maddeye göre alınan fesih ihbarları;

            d) 22 inci maddeye göre kabul edilmiş sayılan tâdiller ve bunların yürürlüğe giriş tarihi;

            e) 23 üncü maddeye göre alınan tebliğler.

            Madde 26
            Bu Sözleşmeye, Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi gereğince, Birleşmiş Milletler Sekreterliğince tescil edilmiş olunacaktır.

            Yukarıdaki hususları kabul zımmında aşağıda imzaları bulunan yetkili temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

            Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak bindokuz yüz altmış sekiz senesi Haziran’ın 11 inci günü Brüksel’de düzenlenmiştir. Bu tek nüsha Konsey Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun onaylanmış örneklerini bu Sözleşmenin 19 uncu maddesinin 11 inci paragrafında belirtilen bütün Devletlere gönderecektir.

DENİZ ADAMLARI İÇİN SOSYAL YARDIM MALZEMESİNE İLİŞKİN GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ

            BAŞLANGIÇ
            Bu Sözleşmenin Âkit Tarafları, Gümrük İşbirliği Konseyinin himayesinde ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının teşebbüs ve iştirakiyle,

            Milletlerarası deniz trafiğinde seyreden gemilerdeki gemi adamlarının, sosyal rahatlığını geliştirmeyi arzu ederek, yeknesak gümrük işlemleri kabulünün, sosyal ihtiyaç malzemesinin taşınması ve deniz adamları tarafından kullanılmasını kolaylaştırmaya yardım olabileceğine inanarak,

            Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

BÖLÜM I
Tarifler ve Uygulama Alanı

            Madde 1
            Bu Sözleşmenin uygulanmasında:

            a) “Sosyal ihtiyaç malzemesi” deyiminden, bu Sözleşmeye ekli sınırlayıcı olmayan listedeki gemi faaliyetlerine ait malzemeler ve bilhassa kitaplar ve matbua, audio-visuel, malzeme, spor, oyun, eğlence, ibadet eşyası ve ruhani elbiseler;

            b) “Gemi Adamları” deyiminden, bir gemide, onun seyri sırasındaki işletilmesi veya hizmetleri ile ilgili görevleri yapan bütün şahıslar;

            c) “Kültürel veya sosyal mahiyetteki kuruluşlar” deyiminden resmi teşekküller, dini veya kâr gayesi gütmeyen diğer teşkilâtlar tarafından idare edilen gemi adamları için dinlendirici mahiyetteki salonlar, kulüpler ve jokaller;

            d) “İthal vergi ve resimleri” deyiminden, yapılan hizmetin yaklaşık değeri ile sınırlı tutarda ücret ve mükellefiyetler hariç, eşyanın ithali sırasında veya ithal münasebetiyle tahsil olunan Gümrük vergileri ve bütün diğer vergilerle muhtelif resimler, ücretler veya mükellefiyetler;

            e) “Onaylama” deyiminden, onaylama, kabul veya tasvip;

            f) “Konsey” deyiminden, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de yapılan “Bir Gümrük İşbirliği Konseyi İhdasına Mütedair Sözleşme” anlaşılır.

            Madde 2
            Bu Sözleşme, milletlerarası deniz trafiğinde çalışan yabancı gemilerdeki gemi adamları tarafından kullanılacak sosyal ihtiyaç malzemesinin Âkit Taraflardan birinin ülkesine ithalini hedef tutar.

BÖLÜM II

            Gemilerde kullanılacak veya kullanılmaya tahsis olunacak sosyal ihtiyaç malzemesine tanınan kolaylıklar.

            Madde 3
            1- Âkit Taraflar, 4. maddede sayılan hallerde ve tekrar ihraç kaydıyla, sosyal ihtiyaç malzemesine uygulanan:

            a) İthal vergi ve resimlerinin,
            b) Kamu ahlaki, güvenliği ve sağlığı ile ilgili mevzuata veya hayvan ya da bitki sağlığı mülahazalarıyla ilgili uygulamaların dışında, alınan bütün yasak veya kısıntıların

            ertelenmesine müsaade etmeyi taahhüt ederler.

            2- Bu kolaylıkların sağlanması için, Âkit Taraflar formaliteyi ve zamanı asgariye indiren bir usul uygulayacaklardır.

            3- Kamu ahlakının korunması gayesiyle konulan yasak ve kısıntılarla ilgili hükümlerin uygulanması 4. maddenin (a), (b) ve (c) paragraflarında gösterilen hallerde sosyal ihtiyaç malzemesinin süratle naklini önlemeyecektir.

            Madde 4
            3. Maddede öngörülen kolaylıklar:

            (a) Âkit Taraflardan birinin ülkesine ithal olunup bu ülkenin bir limanında bulunan ve milletlerarası deniz trafiğinde çalışan bir yabancı gemiye, bu gemide kullanılmak üzere getirilen;

            (b) Bir gemiden çıkarılıp ayrı ülkenin ayrı limanında veya başka bir limanda bulunan milletlerarası deniz trafiğinde çalışan yabancı bir gemiye bu gemide kullanılmak üzere aktarılacak olan;

            (c) Tekrar ihraç edilmek üzere bir gemiden çıkarılan;

            (d) Tamir edilecek olan;

            (e) İlerde, bu maddenin (a), (b) ve (c) paragraflarında öngörülen işlemlere tabi tutulmak üzere bekleyen;

            (f) Gemi mürettebatı tarafından, geminin limanda kaldığı müddeti geçmeyecek bir süre için karada kullanılmak üzere çıkarılan

            sosyal ihtiyaç malzemesi için tatbik edilebilir.

BÖLÜM III

            Kültürel veya sosyal mahiyetteki müesseselerde kullanılmaya mahsus sosyal ihtiyaç malzemesine tanınan kolaylıklar.

            Madde 5
            3. Maddede öngörülen kolaylıklar, kontrol için lüzumlu asgari bir formaliteye tabi olmak şartıyla kültürel veya sosyal mahiyetteki müesseselerde kullanılmak üzere 6 ayı geçmeyecek bir süre için geçici olarak ithal edilen sosyal ihtiyaç malzemesine de uygulanır.

BÖLÜM IV
Çeşitli Hükümler

            Madde 6
            Bu Sözleşme hükümleri asgari kolaylıklar vaz eder. Bunlar Âkit Tarafların, tek taraflı hükümlere veya iki veya çok taraflı anlaşmalar gereğince bahşettikleri veya ilerde bahşedecekleri daha büyük kolaylıklara mani teşkil etmez.

            Madde 7
            Bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik teşkil eden Âkit Taraflar ülkeleri, bu sözleminin uygulanmasında tek bir ülke addedilebilir.

            Madde 8
            Bu Sözleşmede öngörülen kolaylıklardan bir şahıs veya eşyanın usulsüz olarak faydalanmasına sebep olacak tesiri haiz herhangi bir ikame, sahte beyan veya hali o şahıs hakkında kusurun işlendiği memlekette cari kanun ve sair mevzuatla tayin edilen cezaların uygulanmasını ve icabında uygulanması gereken vergi ve resimlerin ödenmesinin gerektirir.

            Madde 9
            Bu Sözleşmenin eki, onun ayrılmaz bir parçasıdır.

BÖLÜM V
Son Hükümler

            Madde 10
            1- Âkit Taraflar, bu Sözleşmenin uygulanmasını ve bilhassa tefsir ve uygulamada yeknesaklığı sağlayacak tedbirleri araştırmak üzere, lüzumu halinde toplanacaklardır.

            2- Bu toplantılar, herhangi bir Âkit Tarafın talebi ve Konsey Genel Sekreterinin daveti üzerine, Âkit Taraflarca aksine karar verilmedikçe, Konsey merkezinde yapılır.

            3- Âkit Taraflar, toplantılarına ait iç tüzüğü tesbit ederler. Âkit Tarafların karları, toplantıya ve oya iştirak eden Âkit Tarafların en az üçte iki çoğunluğu ile alınır.

            4- Âkit Taraflar, yarıdan fazlaları mevcut olmadıkça bir konu hakkında karar alamazlar.

            Madde 11
            1- Bu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması dolayısıyla Âkit Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, mümkün olduğu kadar, bunlar arasında müzakere yoluyla halledilir.

            2- Müzakere yoluyla halledilemeyen herhangi bir uyuşmazlık, bu Taraflarca, bu Sözleşmenin 10. maddesine göre toplanacak olan Âkit Taraflara sunulur. Âkit Taraflar uyuşmazlık konusunu inceler ve halli için tavsiyelerde bulunur.

            3- Uyuşmazlık halinde bulunan Taraflar, Âkit Tarafların tavsiyelerinin kabul edilmesi hususunda öncede mutabık kalabilirler.
 
            Madde 12
            1- Konsey üyesi herhangi bir Devlet ile Birleşmiş Milletler veya ona bağlı ihtisas teşekkülleri üyesi herhangi bir Devlet:

            a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak;
            b) Onaylama kaydiyle imzadan sonra bir onaylama belgesi tevdi ederek;
veya,
            c) Katılarak.
bu Sözleşmeye Âkit  Taraf olabilir.

            2- Bu Sözleşme 30 Eylül 1965 tarihine kadar Brüksel’de Konsey Merkezinde, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen Devletlerin imzasına açık olacak bu tarihten sonra da bu Devletlerin katılmalarına açık bulunacaktır.

            3- Âkit Tarafların isteği üzerine Konsey Genel Sekreterinden davetiye alan fakat bu maddenin 1. paragrafında öngörülen teşkilatlara aza olmayan herhangi bir devlet bu Sözleşmeyi, yürürlüğe girdikten sonra ona katılmak suretiyle Âkit Taraf olabilir.

            4- Onaylama veya katılma belgeleri Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.

            Madde 13
            1- Bu Sözleşme 12. maddenin 1. paragrafında anılan Devletlerden beşinin Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imza etmelerinden veya onaylama veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

            2- Bu Sözleşmeyi, beş Devletin onaylama kaydı olmaksızın imzalanmasından veya onaylama veya katılma belgelerini tevdiinden sonra onaylayan veya ona katılan her Devlet için bu Sözleşme, bahis konusu Devletin onaylama veya katılma belgelerini tevdiinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

            Madde 14
            1- Bu Sözleşme gayri muayyen bir süre için akdedilmiştir. Fakat herhangi bir Âkit Taraf Sözleşmenin 13. maddesine göre yürürlüğe girdiği tarihten sonra her zaman feshini ihbar edebilir.

            2- Fesih ihbarı Konsey Genel Sekreterine tevdi edilen yazılı bir belge ile yapılır.

            3- Fesih ihbarı, ihbar belgesinin Konsey Genel Sekreterliğince alınmasından altı ay sonra hüküm ifade eder.

            Madde 15
            1- 10. maddeye göre toplanan Âkit Taraflar, bu Sözleşmede değişiklik yapılmasını tavsiye edebilirler.

            2- Bu şekilde tavsiye edilen herhangi bir değişikliğe ait metni Konsey Genel Sekreteri tarafından bütün Âkit Taraflara diğer bütün imza koyan Devletlere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne tebliğ edilir.

            3- Her Âkit Taraf, tavsiye edilen değişikliğin tebliğ tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde, Konsey Genel Sekreterliğine:

            a) Ya tavsiye edilen değişikliği bir itirazı olduğunu; veya
            b) Tavsiye edilen değişikliği kabul etmeye niyetli olmakla beraber, memleketinde bu kabul için gerekli şartların henüz yerine getirilmediğini, 

            bildirebilir.

            4- Bir Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafında öngörülen tebliği Konsey Genel Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen değişikliği kabul ettiğini Genel Sekretere bildirmediği müddetçe, bu maddenin 3. paragrafında öngörülen 6 aylık sürenin bitimi izleyen 9 aylık bir süre içinde bu değişikliğe itiraz edebilir.

            5- Tavsiye edilen tâdil, bu maddenin 3 ve 4 üncü paragrafında öngörülen şartlara uygun olarak yapılmışsa değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır.

            6- Tavsiye edilen değişikliğe, bu maddenin 3 ve 4. paragraflarında öngörülen şartlara uygun olarak bir itirazda bulunulmamışsa, değişiklik aşağıda gösterilen tarihte kabul edilmiş sayılır:

            a) Hiç bir Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermemiş ise, 3. paragrafta belirtilen altı aylık sürenin bitiminde;
            b) Bir veya birkaç Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermiş ise, aşağıda yazılı 2 tarihten en yakın olanında;

            i) Bu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkit Tarafların tavsiye edilen değişikliği kabul ettiklerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Bununla beraber, bütün kabullerin bu maddenin 3. paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitiminden evvel bildirilmesi halinde, bu tarih mezkûr altı aylık sürenin bitim tarihi olarak kabul edilir.
            ii) Bu maddenin 4. paragrafında yer alan 9 aylık sürenin bitimi tarihi.

            7- Kabul edilmiş sayılan her değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

            8- Konsey Genel Sekreteri bu maddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tavsiye edilen değişikliği yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince de alınan her tebliği , en kısa zamanda bütün Âkit Taraflar ve diğer imzalayan Devletlere bildirir. Konsey Genel Sekreteri bilâhare, böyle bir tebliğde bulunmuş olan Âkit Taraf veya tarafların tavsiye edilen değişikliğe bir itirazları olup olmadığını veya onu kabul edip etmediklerini bütün Âkit Taraflara bildirir.

            9- Bu Sözleşmeyi onaylayan veya ona katılan her Devlet, onaylama veya katılma belgesinin tevdi tarihinde yürürlükte bulunan herhangi bir değişikliği kabul etmiş sayılır.

            Madde 16
            1- Herhangi bir Devlet, gerek bu Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imzalama yahut onaylama veya ona katılma belgelerinin tevdii sırasında, gerekse sonradan, Konsey Genel Sekreterine yapacağı bir ihbarla, bu Sözleşmenin milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu ülkelerin hepsini veya bazılarına şamil olacağını beyan edebilir. Bu beyan Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. Bununla beraber Sözleşme mezkûr ülkelere, ilgili Devlet hakkında yürürlüğe girmesinden evvel uygulanamaz.

            2- Bu maddenin 1. paragrafının uygulanmasında, bu Sözleşmenin milletlerarası ilişkilerde sorumluluğu olduğu ülkeye uygulanacağını beyan eden herhangi bir Devlet, mezkûr ülkenin artık Sözleşmeyi uygulamayacağını, bu Sözleşmenin 14. maddesi hükümleri gereğince Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.

            Madde 17
            1- Bu Sözleşmeyi imzalayan, onaylama veya katılma sırasında veyahut Sözleşmeye Âkit Taraf olduktan sonra, her Devlet kendisinin 5. madde hükümleri ile bağlı olmadığını Konsey Genel Sekreterine beyan edebilir. Bu beyan, Genel Sekreterlik tarafından alınması tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

            2- Bu maddenin 1. paragrafına uygun olarak ihtirazi kayıt koyan her Âkit Taraf her zaman, Konsey Genel Sekreterliğine göndereceği bir beyanla, bu ihtirazi kaydı kaldırabilir.

            3- Bu Sözleşmeye başka bir ihtirazi kayıt kabul edilemez.

            Madde 18
            Konsey Genel Sekreteri bütün Akit Taraflara, imzalayan, diğer Devletlere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne:

            (a) Sözleşmenin 12. maddesine göre imza, onaylama ve katılmaları;

            (b) 13. maddeye göre Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini;

            (c) 14. maddeye göre alınan fesih ihbarlarını;

            (d) 15. maddeye göre, kabul edilmiş sayılan her değişikliği ve onun yürürlüğe giriş tarihini;

            (e) 16. maddeye göre alınan beyanları;

            (f) 17. maddeye göre alınan beyan ve ihbarları ve aynı zamanda yürürlüğe giren veya kaldırılmış olduğu kabul edilen ihtirazi kayıtların tarihini;

            Madde 19
            Bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102. maddesine gereğince, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil olunur.

            Yukarıdaki hususları kabul zımmında, aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

            Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde, tek bir nüsha olarak, bindokuzyüz altmışdört senesi Aralığının birinci günü Brüksel’de tanzim edilmiştir. Bu tek nüsha, Konsey Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun onaylanmış nüshalarını bu Sözleşmenin 12. maddesinin 1. paragrafında yeralan bütün Devletlere gönderecektir.

EK
SOSYAL İHTİYAÇ MALZEMESİNİN SINIRLI OLMAYAN LİSTESİ

            (a) Matbualar ve kitaplar:
            Mektupla eğitim malzemesi;
            Gazeteler ve periyodik yayınlar;
            Limanlardaki sosyal ihtiyaç hizmetleri konusunda bilgi veren broşürler.

            (b) Ses-görüntü malzemesi;
            Ses çoğaltma malzemeleri;
            Manyetik bant kaydediciler;
            Radyo ve televizyon cihazları;
            Projeksiyon cihazları;
            Doldurulmuş manyetik bandlar veya diskler (lisan dersleri, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlence programları);
            Basılmış ve yıkanmış filmler;
            Diapozitifler.

            (c) Spor malzemesi:
            Spor giysileri;
            Toplar;
            Raketler ve fileler;
            Güverte oyunları;
            Atletizm malzemesi;
            Jimnastik malzemesi.

            (d) Oyun ve vakit geçirmek için malzeme:
            Salon oyunları;
            Müzik aletleri;
            Amatör tiyatro malzemesi;
            Resim, heykel, ağaç, metal v.s. işlerine ve halı yapımına ait malzeme.

            (e) İbadet eşyası (cüppeler dahil);

            (f) Sosyal yardım malzemesinin yedek parça ve teferruatı.

PROJE MALZEMESİNİN GEÇİCİ İTHALİNE DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ

            Başlangıç:
            Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) danışmanlığı altında düzenlenen bu Sözleşmenin Âkit Tarafları,

            Pedagoji malzemesinin vergi ve resimlerinden muaf olarak Geçici Kabul yoluyla temel teşkil eden genel ve mesleki eğitimin geliştirilmesindeki önemini gözönünde bulundurarak,

            Pedagoji malzemesinin vergi ve resimlerinden muaf olarak Geçici Kabul yoluyla ithali için gerekli kolaylıkları sağlamanın bu amacı büyük katkıda bulunacağına inanarak,

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

BÖLÜM I
TARİFLER

            MADDE 1
            Bu Sözleşmenin uygulanmasında:

            (a) “Pedagoji malzemesi” deyimine, bu Sözleşmeye ekli sınırlandırılmamış listede gösterilen ve genel eğitim veya mesleki eğitimde kullanılmakta olan her türlü malzeme ve özellikle modeller, aletler, cihazlar, makineler ve bunların parçaları girer.

            (b) “İthalat vergi resimleri” deyimine, eşyanın ithali sırasında tahsil edilen gümrük resimleri ve diğer bütün vergiler ve ücretler girmekte olup, görülen hizmetlerin maliyetini aşmayan orandaki ücretler ve vergilendirmeler bu deyimin kapsamına girmez.

            (c) “Geçici kabul” deyimi, eşyanın, tekrar ihraç edilmek üzere gümrük resimleri ve diğer vergilerden muaf olarak ve ithalat yasakları ve kısıtlamalarına tabi tutulmadan geçici olarak ithali demektir.

            (d) “Özel izinli kuruluşlar” deyimi, kar sağlamak amacı gütmeksizin genel veya mesleki eğitim yapan ve ithal ülkesindeki Yetkili Makamlar tarafından kendilerine Geçici Kabul yoluyla pedagoji malzemesi ithali izni verilen özel veya kamu kuruluşları anlamına gelir.

            (e) “Onay” deyimi, onay, kabul veya tasvip anlamına gelir.

            (f) “Konsey” deyimi, 15 Aralık 1950’de Brüksel’de bir Gümrük İşbirliği Konseyi İhdas Edilmesine Dair Sözleşmeyle kurulmuş olan örgüt demektir.

BÖLÜM II
UYGULAMA ALANI

            MADDE 2
            Her Akit Taraf, aşağıda belirtilen malzemenin Geçici Kabul yoluyla ithaline izin vermeyi taahhüt eder:

            (a) Kendi hudutları dahilinde münhasıran genel eğitim ve mesleki eğitim amacıyla kullanılacak pedagoji malzemesi;

            (b) Bu maddenin (a) paragrafı gereğince geçici olarak ithaline izin verilen pedagoji malzemesine ait yedek aksam ile bu malzemenin bakımında, kontrolünde, ayar ve tamirinde kullanılmak üzere özel olarak yapılmış aletler.

            MADDE 3
            Pedagoji malzemesinin, yedek parçaları ve ev aletlerinin Geçici Kabul yoluyla ithali için aşağıda belirtilen şartlar aranabilir:

            (a) Özel izinli kuruluşlar tarafından ithal edilerek kendi denetim ve sorumlulukları altında kullanılmaları;

            (b) İthal ülkesinde ticari bir amaçla kullanılmamaları;

            (c) İthalatın amacına uygun sayıda ithal edilmeleri;

            (d) Tekrar ihraçları sırasında ayniyetlerinin tesbiti olanağı bulunması;

            (e) İthal ülkesinde bulundukları sürece, yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin veya iş merkezi yurtdışında bulunan tüzel kişilerin mülkiyetinde kalmaları.

            MADDE 4
            İthal ülkesinde istenildiğinde temin edilebilecek bir şekilde imal edildiği takdirde:

            (a) Geçici Kabul yoluyla ithali düşünülen pedagoji malzemesinin pedagoji değerine eşit eşya; veya,

            (b) Geçici Kabul yoluyla ithali düşünülenlerin yerine kullanılabilecek nitelikte yedek parçalar; için,

            Akit Taraflardan herbiri bu Sözleşmeyle kabul ettiği yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını durdurabilir.

BÖLÜM III
ÖZEL HÜKÜMLER

            MADDE 5
            Taraflardan herbiri, mümkün gördüğü işlemlerde, ithalata ilişkin gümrük resimleriyle diğer vergiler tutarı için teminat istemek yoluna gitmeyip, bunun yerine,  yazılı bir taahhütname alınmasıyla yetinmeyi kabul eder. Bu taahhütname, bir ithal işlemi, belirli bir süre veya bir kuruluşa verilen özel izin süresi için geçerli olabilir.

            MADDE 6
            1- Geçici kabul yoluyla ithaline müsaade edilen pedagoji malzemesi 6 ay  içinde tekrar ihraç edilmelidir. Geçici Kabul ülkesinin Gümrük Makamları, Geçici Kabul yoluyla yapılan ithalatın amacını yeterli görerek bu süreyi kısıtlayabilir.

            2- Gümrük Makamları, makul sebepler karşısında, 6 aydan uzun bir süre verebilecekleri gibi önceden verilmiş olan süreyi uzatabilirler.

            3- Geçici Kabul yoluyla  ithal edilen pedagoji  malzemesinin tamamı veya bir kısmı, özel kişilerin kovuşturma isteği üzerine uygulanan müsadere hariç, müsadere edildiği takdirde, tekrar ihraç yükümlülüğü müsadere süresince durdurulur.

            MADDE 7
            Geçici kabul işlemi uygulanan pedagoji malzemesinin ihracı, ithalatın yapıldığı Gümrük İdaresinden veya bu işler için yetkili kılınan herhangi bir gümrükten, bir partide veya müteaddit partiler halinde yapılabilir.

            MADDE 8
            Geçici Kabul işlemi uygulanan pedagoji malzemesi tekrar ihraç edilmeyerek diğer bir işlemede tabi tutulabilir. Özellikle, Geçici İthal ülkesinde yürürlükte bulunan kanunların ve mevzuatın öngördüğü koşullar yerine  getirilmek kaydiyle iç tüketime tahsis edilebilir.

            MADDE 9
            Usulüne uygun olarak tevsik edilen bir kaza sonucunda tamamen veya kısmen ağır bir hasara uğradığı anlaşılan pedagoji malzemesi, Gümrük Makamlarınca verilecek karara göre:

            a) Gerekli Gümrük resimleri ve vergilerine tabi tutulduğu; veya,

            b) Geçici olarak ithal edildiği ülkenin hazinesine bir masraf istenmeksizin  terkedildiğini; veya

            c) Geçici olarak ithal edildiği ülkenin hazinesine bir masraf yüklenmeksizin, resmi bir denetim altında yok edildiği;

            Takdirde bu Sözleşmenin tekrar ihraca ilişkin hükümleri uygulanmaz.

            MADDE 10
            Yukarıdaki 9. maddede öngörülen hükümler, Geçici İthal ülkesinde, pedagoji malzemesinin, tamiri ve tadili dolayısıyla değiştirilmiş bulunan parçalara da  uygulanır.

            MADDE 11
            6, 7, 8 ve 9. maddelerin hükümleri 2. maddede belirtilen yedek parçalar ve el aletlerine de uygulanır.

BÖLÜM IV
MUHTELİF HÜKÜMLER

            MADDE 12
            1- Her Akit Taraf, bu Sözleşme ile öngörülen kolaylıklara ilişkin Gümrük formalitelerini asgari bir seviyeye indirir ve en kısa zamanda bu formalitelerle ilgili yönetmeliğini yayımlar.

            2- Pedagoji malzemesi, yedek parçalar ve el aletlerinin ithali veya ihracı sırasında gerekli olan muayene ve gümrükleme işlemleri mümkünse,  gerektiği zaman, bu malzemenin kullanılacağı yerde yapılır.

            MADDE 13
            Bu Sözleşme hükümleri, uygulanacak asgari kolaylıkları koymaktadır. Bu hükümler, bazı Akit Tarafların kendi mevzuatları gereğince veya kili ve çok taraflı anlaşmalarla uyguladıkları ve ilerde uygulayacakları daha geniş kolaylıkları engellemez

            MADDE 14
            Bu Sözleşmenin uygulanmasında bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik teşkil eden Akit Tarafların toprakları  tek bir ülke olarak kabul edilebilir.

            MADDE 15
            Bu Sözleşme hükümleri, kamu ahlakının,kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, toplum sağlığınınve ihtira beratı veya  fabrika markalarının korunması ile ilgili Milli Kanun ve mevzuatın koyduğu yasaklama ve kısıtlamaların uygulanmasında bir engel teşkil etmez.

            MADDE 16
            Gerçek veya tüzel bir kişiyle malzemenin bu Sözleşme ile öngörülen kolaylıklardan haksız yere faydalandırılması amacıyla yanlış beyan, değiştirme gibi Sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir işlem yapan bir kimse, bu işlemin yapıldığı ülkenin kanunları ve mevzuatı gereğince cezalandırılır. Ayrıca ödenmesi gerekli gümrük resimleri ve vergileri de kendisinden tahsil edilir.

BÖLÜM V 
SON HÜKÜMLER

            MADDE 17
            1-Konseyin, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının veya buna bağlı ihtisas kuruluşlarının üyesi olan her Devlet, bu Sözleşmeyi:

            (a) Onay kaydı olmaksızın imzalamak;
            (b) Onay kaydıyla imzaladıktan sonra onay belgelerini tevdi etmek; veya
            (c) Katılmak; suretiyle

            Akit Taraf olabilir. 

            2-Bu Sözleşme, Konsey’in Brüksel’deki Merkezinde 30 Haziran 1971 tarihine kadar bu maddenin 1. paragrafında söz konusu edilen Devletlerin imzalarına açık bulundurulacaktır.

            3- Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen kuruluşlara üye olmayan, fakat Akit Tarafların isteği üzerine Konsey Genel Sekreterliğince üyeliğe davet edilen bir Devlet bu Sözleşmeye, yürürlüğe girdikten sonra katılmak suretiyle Akit Taraf olabilir. 

            4- Onay ve katılmaya ait belgeler Konsey Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

            MADDE 18
            1- Bu Sözleşme 17. maddenin 1 inci paragrafında belirtilmiş bulunan Devletlerden beşinin onay kaydı ileri sürmeksizin imza ettikleri veya onay ve katılma belgelerini Konsey Genel Sekreterliğine tevdi ettikleri tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.

            2- Bu Sözleşme, 5 Devlet tarafından onay kaydı ileri sürülmeksizin  imzalandıktan veya onay veya katılma belgeleri tevdi edildikten sonra, onay kaydı ileri sürmeksizin imzalayan, onaylayan ya da katılan her Devlet için, bu işlemlerin tamamlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girer.

            MADDE 19
            1- Herhangi bir Devlet, bu Sözleşmeyi onay kaydı bulunmaksızın imzaladığı veya onay ve katılma belgelerini tevdi ettiği sırada, veya sonradan, Sözleşmenin, uluslararası ilişkileri kendi sorumluluğu altında bulunan veya bu sorumluluğu kabul ettiği ülkelerin hepsine veya bir kısmına da teşmil edildiğini Konsey Genel Sekreterine bildirebilir. Bu bildiri, Konsey Genel Sekreteri tarafından alınışından 3 ay sonra geçerli sayılır. Bununla beraber Sözleşme ilgili Devletler için yürürlüğe girmeden önce bildiride ismi geçen ülkelere uygulanamaz.

            2- Bu maddenin 1. paragrafı gereğince Sözleşmenin, uluslararası ilişkileri kendi sorumluluğu altında bulunan veya sorumluluğunu kabul ettiği ülkelere de teşmil için bir bildiri vermiş olan herhangi bir Devlet Sözleşmenin 21. maddesi uyarınca Genel Sekretere, bahis konusu topraklarda Sözleşmenin uygulanmasına son verildiğini bildirebilir. 

            MADDE 20
            Bu Sözleşme ile ilgili olarak hiçbir itirazi kayıt ileri sürülemez.

            MADDE 21
            1- Bu Sözleşme bir süre ile kayıtlı değildir. Bununla beraber, 18. madde uyarınca  yürürlüğe girmesinden sonra Akit Taraflardan biri bu Sözleşmeden çekilebilir.

            2-  Çekilme isteğinin Konsey Genel Sekreterine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

            3- Sözleşmeden çekilme isteği, yazılı belgenin Konsey Genel Sekreteri tarafından alınışından 6 ay sonra geçerli sayılır.

            MADDE 22
            1- Akit Taraflar, Sözleşmenin uygulama şeklini, yorum ve uygulamada birlik sağlayacak tedbirleri incelemek için gerektiği zaman toplanırlar.

            2- Bu toplantılar, bir Akit Tarafın isteği üzerine Konsey Genel Sekreterliğince düzenlenir. Akit Taraflardan başka bir karar alınmadığı takdirde toplantılar Konsey Merkezinde yapılır.

            3- Akit Taraflar, toplantı iç tüzüğünü kararlaştırırlar.

            4- Akit Taraflar kararlarını, Toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki çoğunluğu ile alırlar. Yalnız olumlu veya olumsuz oy kullanan Akit Taraflar oylamaya katılmış sayılırlar.

            5- Akit Taraflar yarıdan fazlası toplantılarda hazır bulunmadıkça bir konu üzerinde karar verilemez.

            MADDE 23
            1- Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması hususunda Akit Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, mümkün olduğu nisbette, ilgili Akit Taraflar arasında müzakere yoluyla halledilir.

            2- İlgili Akit Taraflar arasında bu şekilde halledilemeyen anlaşmazlıklar Sözleşmenin 22. maddesinde öngörülen esaslar içinde toplanan Akit Taraflara devredilir. Akit Taraflar bu anlaşmazlığı inceleyerek, giderilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunur.

            3- Anlaşmazlık halindeki Akit Taraflar tavsiyeleri kabul edecekleri hususunda önceden mutabık kalabilirler. 

            MADDE 24
            1- Bu Sözleşmede değişiklik yapılmasını bir Akit Taraf veya Sözleşmenin 22. maddesi uyarınca toplanan Akit Taraflar teklif edebilir.

            2- Teklif edilen değişikliğin metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından Âkit Taraflara, Sözleşmeyi imzalamış olan diğer Devletlere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür (UNESCO) Genel Müdürüne gönderilir.

            3- Değişiklik teklifinin tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde her Âkit Taraf:

            a) Teklif edilen değişikliğe bir itirazı bulunduğunu; veya
            b) Teklif edilen değişikliği  kabul etmeyi istemekle beraber bunun için gerekli şartların kendi ülkesinde henüz yerine getirilmediğini; 

            Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.

            4- Âkit Taraflardan biri bu maddenin 3 (b) paragrafında öngörülen bildiriyi Konsey Genel Sekreterine gönderdiği halde teklif edilen değişikliği kabul ettiğini  bildirmemişse bu maddenin 3. paragrafında öngörülen 6 aylık müddetin sona ermesinden itibaren 9 ay içinde teklif edilen değişikliğe  itiraz ettiğini bildirebilir.

            5- Teklif edilen değişikliğe bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları  uyarınca  itiraz edildiği takdirde değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır.

            6- Teklif edilen değişikliğe bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları  uyarınca itiraz edilmediği takdirde bu değişiklik aşağıda belirtilen tarihten itibaren kabul edilmiş sayılır:

            a) Hiç bir Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı uyarınca bildiri göndermezse, 3. paragrafta sözü edilen 6 aylık sürenin sona erdiği tarihte;
            b) Bir veya daha çok Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı uyarınca bildiri gönderirlerse,aşağıda yazılı iki tarihten en yakın olan tarihte;

            i) Teklif edilen değişikliği kabul ettiklerini Konsey Genel Sekreterine bildiren Akit Tarafların bu kabullerini bildirdikleri tarih. Ancak bütün kabul bildirileri  bu maddenin 3 üncü paragrafıyla belirtilen 6 aylık sürenin bitiminden önce gönderilmişse , bu tarih, bahsi geçen 6 aylık sürenin bittiği tarihtir 

            ii) Bu maddenin 4. paragrafında belirtilen 9 aylık sürenin sona erdiği tarih.

            7- Kabul edilen her değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

            8- Konsey Genel Sekreteri değişiklik teklifine karşı, bu maddenin 3 (a) paragrafı uyarınca yapılan itirazları ve 3 (b) paragrafı uyarınca gönderilen bildirileri Âkit Taraflara ve Sözleşmeye imza koyan diğer bütün Devletlere en kısa zamanda tebliğ eder. Genel Sekreter, ayrıca, bildiri gönderen bir Âkit Taraflın veya Akit Tarafların teklif edilen değişikliğe yaptıkları itirazı veya kabul etmişlerse, kabul ettiklerini sonradan Âkit Taraflara tebliğ eder. 

            9- Bu Sözleşmeyi onaylayan veya buna katılan her Devlet onay veya katılmaya  ait belgeleri tevdii ettiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

            MADDE 25
            Bu Sözleşmenin eki ayrılmaz bir parçası sayılır.

            MADDE 26
            Konsey Genel Sekreteri Âkit Taraflara, Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Müdürüne:

            a) Bu Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen imzaları, onayları ve katılmaları;
            b) 18. madde gereğince bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi;
            c) 19. madde uyarınca alınan bildirileri;
            d) 21. madde uyarınca alınan çekilme bildirilerini;
            e) 24. madde gereğince kabul edilmiş sayılan değişiklikleri ve bunların yürürlüğe giriş tarihlerini;

            tebliğ eder.

            MADDE 27
            Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Yasasının 102. maddesi gereğince ve Konsey Genel Sekreterinin isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Sekreterliğince tescil edilecektir.

            Bunun belgesi olarak, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

            Her iki meti8 Haziran 1970 tarihinde Brüksel’de, iki metinde eşitlikle geçerli olmak üzere tek bir nüsha olarak yapılmıştır. Bu asıl metin Konsey Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun onaylanmış nüshalarını bu Sözleşmenin 17. maddesinin 1. paragrafında belirtilen bütün Devletlere gönderecektir.

EK
SINIRLI OLMAYAN PEDAGOJİ MALZEMESİ LİSTESİ

            (a) Görüntü ve ses kaydına röprodüksiyonuna ait cihazlar:

            Slayt ve sabit film projektörleri;
            Sinema projektörleri;
            Manyetik ses yükselticileri, manyetik görüntü büyütücü cihazlar, televizyon görüntüsü kaydedici cihazlar:
            Kapalı devre televizyon cihazları

            (b) Ses ve görüntü araçları:

            Sinema filmleri;
            Ses kayıt malzemeleri (manyetik bantlar ve plaklar)
            Görüntü kayıt bantları.

            (c) Özel malzeme:

            Bibliografya malzemesi, kütüphaneler için görüntü – ses malzemeleri;
            Gezici kütüphaneler;
            Lisan laboratuarları;
            Simültane tercüme cihazları;
            Mekanik veya Elektronik programlı eğitim makineleri;
            Zihnen ve bedenen gelişmemiş kimselerin genel eğitim veya mesleki eğitimi için özel olarak hazırlanmış malzeme.
 
            (d) Diğer malzemeler:

            Eğitici levhalar, modeller, grafikler, haritalar, planlar, fotoğraflar ve çizelgeler;
            Gösteri için hazırlanmış aletler, cihazlar ve modeller;
            Bir konunun eğitilmesi için hazırlanmış olan görüntülü veya sesli pedagojik açıklamaları havi eşya koleksiyonu (Eğitim takımları); 
            Bir sanat veya mesleğin eğitimi için aletler, cihazlar, el aletleri ve makineli el aletleri.

            Not: İngilizce metni 25 Şubat 1991 gün ve 20797 sayılı Resmi Gazete’dedir.