Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 11.02.1991 Sayı : 20783 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/1240 
Karar Tarihi : 03/12/1990      
       
            31 Temmuz 1990 tarihinde Libya’nın Sirte şehrinde imzalanan ekli “Türkiye – Libya Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/11/1990 tarihli EİOA-I-8374-6870 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
   TURGUT ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
C. TUNCER  
Devlet Bakanı V.
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
M. YAZAR 
Devlet Bakanı V. 
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Milli Savunma Bakanı V.
M. O. SUNGURLU 
İçişleri Bakanı V.
       
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı 
TÜRKİYE-LİBYA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 16. DÖNEM  PROTOKOLÜ


            Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Toplantısı 27-31 Temmuz 1990 tarihleri arasında Sirte’de yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Libya Heyetine ise Mesleki Eğitim ve Formasyon Sekreteri Sayın Matug Muhammed Matug başkanlık etmişlerdir. 

            Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi Libya’da bulunduğu süre zarfında Libya Hazine Genel Komitesi Sekreteri Muhammed El Madeni El Buhari, Mesleki Eğitim ve Formasyon Genel Halk Komitesi Sekreteri Sayın Matug Muhammed Matug ve Libya Merkez Bankası Başkanı Sayın Muhammed Zarug Rece. ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. 

            Toplantılar, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik havasında cereyan etmiştir. Toplantıya katılan Türk ve Libya heyetlerini gösteren listeler, sırasıyla Ek. I ve Ek. II’dedir. 

            Toplantılar aşağıda sıralan ait komitelerce sürdürülmüştür. 

            I- Ekonomi, Ticaret ve Ortak Şirketler 
            II- Bankacılık ve Müteahhitlik Hizmetleri 
            III- Ham Petrol, Doğal Gaz ve Petrokimya 
            IV- Sanayi ve Teknik İşbirliği 
            V- Sosyal Güvenlik ve İdari İşbirliği 

            Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda çıkarılmıştır: 

            I- EKONOMİ, TİCARET VE ORTAK ŞİRKETLER 
            1- TİCARET 
            Taraflar, geçen dönemden bu yana iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmişler ve gelişmelerden duydukları memnuniyeti belirterek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            - Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması ve geliştirilmesi ile ilgili tüm işlemlerin kolaylaştırılması ve bunun sağlam temeller üzerinde gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmışlardır. 

            - Taraflar, ticari sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve iki ülke arasındaki ticareti karşılıklı çıkarlara uygun olarak geliştirmek ve çeşitlendirerek amacıyla iki ülke şirket ve ticari kuruluşları arasındaki temas ve ziyaretlerin yoğunlaştırılmasını tavsiye etmişlerdir. 

            - Taraflar, iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlar şirket ve firmalarının katılmalarının önemine değinmişlerdir. 

            - Taraflar, 15. Dönem Protokolünde yer alan tavsiyelerin uygulanmasının önemini vurgulamışlardır. 

            - Türk Tarafı, Uluslar arası Libya Gözetim Bürosu’nunu Türk mallarının kontrol işlemlerini istenilen uygun süne içerisinde ve zaman kaybına sebep vermeden tamamlaması hususunu talep etmiştir. Libya Tarafı bu talebi not ettiğini bildirmiştir. 

            2- ORTAK ŞİRKETLER 
            - Taraflar, Türk-Libya Tarım ve Hayvancılık Ortak Şirketi’ne arazi kiralanmış olasından ve Türkiye Kalkınma Bankası ile Libya Arap Dış Yatırımlar Şirketi (LAFICO) arasında Ortak Yatırım Şirketi kurulmasıyla ilgili gelişmelerden duydukları memnuniyet ifade etmişlerdir. Libya Tarafı, şirket ana sözleşmesi ile ilgili inceleme ve değerlendirme sonuçlarını Türkiye Kalkınma Bankasına bildirecek ve bu ana sözleşme ile şirketin kurulması anlaşmasının imzalamak üzere Türkiye’ye heyet gönderecektir. 

            - Taraflar, ayrıca Türk-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi’ne ait Benwalid gemisinin satışı ile ilgili olarak 24 Haziran 1990 tarihli Mutabakat Zaptı’nda yer alan kakarın yerine getirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            - Türk-Libya Ortak Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi’nin alacak transferleri dahil tüm sorunların mümkün olan en kısa sürede çözümlenmesi Türk Tarafınca talep edilmiştir. Libya Tarafı, konuyla ilgili olarak gerekli çabayı göstereceğini ve konuyu ilgili makamlarına intikal ettireceğini belirtmiştir. 

            3- ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI 
            Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından iki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın akdedilmesinin önemini belirtmişler ve bu amaçla, konu ile ilgili anlaşma tekliflerini en kısa zamanda teait ederek ilk tur görüşmelere 1990 Aralık ayı içerisinde Ankara’da başlanılmasını kararlaştırmışlardır. 

            II- BANKACILIK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 
            1- Libya Arap Dış Bankasının 5 No’lu Hesabı 
            Taraflar, Libya Arap Dış Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına açılan 5 no’lu hesabın, 10 Ocak 1990 tarihli Mutabakat Tutanağında kararlaştırıldığı üzere 18 Eylül 1988 tarihli Protokol çerçevesinde kapatılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            2- Bankacılık Düzenlemesi 
            Taraflar, 24 Eylül 1985 tarihinde Libya Merkez Bankası, Libya Arap Dış Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında imzalanan Bankacılık Düzenlemesi uyarınca açılan özel hesabın 10 Ocak 1990 tarihli Mutabakat Zaptı’nda da kararlaştırıldığı üzere 24 Eylül 1990 tarihi itibariyle sona erdirilmesini onaylamışlardır.  

            Taraflar, ayrıca anılan hesabın tasfiyesini gerçekleştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Türk Tarafı, iki ülke arasındaki mal ve müteahhitlik hizmetleri ticaretini destekleyecek yeni bir finansal mekanizmayı kurmak için Türk Eximbank’ın Libya otoriteleri ile çalışmaya hazır olduğunu teyid etmişlerdir. Bu konuda, Libya Merkez Bankası ile Türk Eximbank’ın görüşmelere devam etmeleri konusunda mutabakata varılmıştır.  

            3- Türk Kamu Kuruluşlarının Alacakları 
            Türk Tarafı, 18/9/1988 ve 19/9/1989 tarihlerinde imzalanan Protokollerde yer alan Türk kamu kuruluşlarının alacaklarının acilen ödenmesi talebini tekrarlamış ve ilişikteki listeyi Libya Tarafına tekrar tevdi etmiştir (Ek: III). 

            Libya Tarafı, listeyi almış ve konu ile ilgili işlemleri en kısa zamanda tamamlayacağını kabul etmiştir. 

            4- Müteahhit Alacakları 
            Taraflar, Libya’daki Türk müteahhitlerinin durumunu ve Hazinede bekleyen hakedişlerini gözden geçirmişlerdir. 

            Türk Tarafı, iki ülke Merkez Bankaları arasındaki Bankacılık Düzenlemesi’nin 24/9/1990 tarihinde sona ereceğini dikkate alarak, daha sonraki ödemelerin ise iki tarafın üzerinde anlaşma sağlayacağı bir program dahilinde yapılması için gerekli tedbirleri alacağını ifade etmiştir. 

            Libya Tarafı, sözkonusu ödemelerin 24/9/1990 tarihine kadar Bankacılık düzenlemesi çerçevesinde devam edeceğini, daha sonraki ödemelerin ise iki tarafın üzerinde anlaşma sağlayacağı bir program dahilinde yapılması için gerekli tedbirleri alacağını ifade etmiştir. 

            5- Teminat Mektupları 
            Taraflar, 19/9/1989 tarihli 15. KEK I. İzleme Toplantısı Protokolüne ek 2 ve 3 no’lu listelerde yer alan teminat mektupları konusunda gerçekleşen işlemleri gözden geçirerek, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

            - Türk Tarafı, 2 nol’ul listede yer alan 16, 17, 21, ve 22 no’ul teminat mektuplarının işbu anlaşma imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde nakde çevrilmesini kabul etmiştir. 

            - Teknik Komite’ce diğer güçlü firmalara devir kararı alınan 2 no’lu listenin 3, 34, 35 ve 3 no’lu listenin 10 seri numarasında kayıtlı teminat mektuplarından nakde çevrilme talebi, İzleme Toplantısı Tutanağında belirtildiği şekilde bu mektupların yeni teminat mektupları ile değiştirilmesine kadar geçerli olacaktır. 

            - Liste 2’de yer alan, 38, 39 ve liste 3’de yer alan 37 seri numaralı teminat mektuplarına ilişkin sorunlar tamamen çözümlenmiştir. 

            Ayrıca, Taraflar liste 3’de yer alan 15 seri no’lu teminat mektubu ile ilgili sorunun çözümü için gerekli işlemleri yapma hususunda anlaşmışlardır. 

            - 3 no’lu listede yer alan 18 ve 19 seri numaralı teminat mektuplarına ilişkin sorun, ilgili belediyenin kesin hesabı beklenildiğinden henüz çözümlenememiştir. 

            19/9/1989 tarihli Protokol eki 2 ve 3 no’lu listelerde belirtilen teminat mektuplarının son durumu Ek: IV no’lu listede gösterilmiş olup, bu liste Protokolün ayrılmaz bir parçasıdır. 

            Listede belirtilen ve taraflarca yerine getirilmesi gereken işlemlerle ilgili tedbirlerin mümkün olan en kısa sürede alınmasında mutabakata varılmıştır. 

            - Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından düzenlenerek Sahara Bankasına verilen 81216 ve 81217 no’lu teminat mektuplarını, ilgili bulunduğu proje 30/10/1990 tarihinde sona erdirilmesi üzerine T.C. Merkez Bankası; Türk ticari bankaları adına Libya ticari bankalarının 24/9/1990 tarihinden evvel düzenlediği teminat mektuplarıyla ilgili olarak, 10 Şubat 1981 tarihinde Libya Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında imzalanan Protokolden doğan yükümlülüklerinin bu teminat mektuplarının veriliş amaçlarının gerçekleşmesine kadar devam ettiğini kabul etmiştir. 

            III- HAM PETROL, DOĞAL GAZ VE PETROKİMYA 
            1- HAM PETROL 
            - Türk Tarafı, 1/1/1991 tarihinden itibaren yıllık 3 milyon ton ham petrolü uluslar arası piyasa fiyatlarıyla nakit bazda alacağını bildirmiştir. Bu miktar, Tarafların mutabakatı ile 6 milyon tona yükseltilebilir. 

            BIMC ve TÜPRAŞ yetkilileri 1990 yılının 4. çeyreğinde bir araya gelerek anlaşmayı sonuçlandıracaklardır. 

            - Taraflar, şu anda geçerli olan kontratın, 24 Eylül’de sona ermesinden sonra uluslar arası piyasa fiyatlarıyla nakit bazda devam etmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            2- DOĞAL GAZ 
            Türkiye, Libya’dan, daha önceki anlaşmalarda yer aldığı şekilde sıvılaştırılmış doğal gaz alımı hususundaki isteğini tekrarlamıştır. 

            Taraflar, bunu gerçekleştirmek üzere, gerek duyulan fiyat ve teslimat şartlarına ilişkin hususların ayrıntılı bir şekilde incelenmesine devam edilmesine ve bu maksatla, ilgili kuruluşlar olan BOTAŞ ve NOC’nin 1990 Kasım ayı ilk yarısında Türkiye veya Libya’da biraraya gelmesine karar vermişlerdir. 

            3- PETROL ARAMA 
            Taraflar, TPAO ve NOC arasında petrol arama ve petrol hizmetleri alanında işbirliği için isteklerini belirtmiş ve 1990 yılı son çeyreği içinde Ankara veya Trablus”da müzakerelerde bulunmak üzere biraraya gelmeye karar vermişlerdir. 

            4- PETROKİMYA SANAYİİ 
            Taraflar, aşağıdaki konuları not ederek sağlanan gelişmelerden dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

            - PETKİM ile RASCO arasında, Libyalı personelin PETKİM’in Aliağa’daki tesislerinde eğitime ilişkin Eğitim Anlaşması imzalanacaktır. 

            - PETKİM, RASCO’nun Nafta Parçalama Fabrikası dışındaki tesislerine tecrübeli işletme ve bakım personeli sağlanmasına ilişkin teklif vermiştir. Bu teklif Libya Tarafınca değerlendirilecektir. 

            - PETKİM, Ras Lanuf’taki Nafta Parçalama Fabrikası için, kapsam ve karşılıklı yükümlülükleri belirleyen “Komple Fabrika İşletmeciliği ve Bakım” teklif taslağı vermiştir. Libya Tarafı bu teklifi değerlendirecek ve cevap verecektir. 

            - Taraflar, RASCO’nun ikinci faz projelerine ilişkin olarak ortak yatırım imkânlarını araştıracaklardır. 

            - Taraflar, petrokimyasal ürünlere (özellikle PVC, Propilen, Etilen, Amonyak) ilişkin işbirliğini geliştireceklerdir. 

            IV- SANAYİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
            1- SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
            - Taraflar, 2/7/1989 tarihli 15. Dönem Protokolü ve 19/9/1989 tarihli Karma Ekonomik Komisyon 15. Dönem Protokolü I. İzleme Toplantısından sonra sanayi alanındaki işbirliğinde görülen gelişmeleri memnuniyetle müşahade etmişlerdir. 

            - Anılan işbirliğinin devamı mahiyetinde olmak üzere; Türk Tarafı küçük ölçekli ve aile tipi sanayilerin kurulması konusunda hazırlanan bir ön araştırma raporu ile Ras’al Dali bölgesindeki mermer yataklarının değerlendirilmesi ve bu amaçla bir joint-venture kurulması için hazırlanan fizibilite raporunu Libya Tarafına yeniden sunmuştur. Taraflar, bu alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili kuruluşların diplomatik kanallarla en kısa sürede bir araya gelmelerini kararlaştırmışlardır. 

            - Taraflar, iki ülke arasında ağır ve stratejik sanayi alanlarındaki teknik işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            - Taraflar, iki ülke arasında ağır ve stratejik sanayi alanlarındaki işbirliği imkânlarını görüşmek üzere Libya Stratejik Sanayi Sekreterliğinden bir heyetin en kısa zamanda Türkiye’yi ziyaret etmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            - Türk Tarafı, Türk Demir Çelik kuruluşlarının demir, çelik ve diğer ürünlerin imalatıyla mühendislik ve eğitim hizmetlerinde Libya Şirketleri ile işbirliğine hazır olduğunu tekrarlamıştır. 

            - Taraflar, otomotiv sanayinde özellikle traktör, otobüs, kamyon ve binek otomobili ve bunların parçalarının ortak üretimi ve teknik işbirliği imkânlarının araştırılması hususunda mutabık kalmışlardır. 

            - Libya Tarafı, Türk Tarafından Alman normlarına (DIN 17100) uygun sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankları ve armatörlerinin imalinde proje ve teknik işbirliği yapılması için talepte bulunmuştur. Türk Tarafı, bu işbirliğinden memnuniyet duyacağını ifade etmiştir. 

            2- MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK KADRO YETİŞTİRİLMESİ 
            - Taraflar, Türkiye ile Libya arasındaki Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ni geliştirme çerçevesinde 26/12/1989 tarihinde imzalanan tutanaktan duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            - Türk Tarafı, Libyalı teknik öğretmenlerin kısa süreli hizmet içi eğitim konusunda Türkçe ve İngilizce açıklayıcı programları Libya Tarafına sunmuştur. 

            - Türk Tarafı, ayrıca teknik eğitim konusunda Türkçe ve İngilizce açıklayıcı materyalleri de Libya Tarafına sunmuştur. 

            - Parafe edilen sözkonusu tutanakta öngörülen diğer hususların gerçekleşmesi için Taraflar çalışmalarına devam etme arzularını belirtmişlerdir. 

            - Taraflar, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği konularının 1990 yılı son çeyreğinde, Ankara’da ilgili uzmanların katılımı ile yapılacak olan Kültürel Değişim Programı Toplantısında görüşülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 

            3- TARIMSAL İŞBİRLİĞİ 
            - Türk Tarafı, Türk Hava Kurumunun 15. Dönem Protokolünde de ifade edildiği üzere, Libya’daki zirai mücadele uçaklarının kullanımı, bakımı ve pilotlarının yetiştirilmesi konularında Libya kuruluşları ile işbirliğine hazır olduğunu tekrarlamıştır. 

            - Libya Tarafı, bu hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin işbirliğinden memnuniyet duyacağını ifade etmişlerdir. 

            4- DENİZ ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Taraflar, deniz ürünleri alanında işbirliği imkânlarını gözden geçirmişler ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi için, 19/9/1989 tarihinde Trablus’ta imzalanmış bulunan I. İzleme Toplantısı Tutanağında yer alan hususların uygulanmasının önemi konusunda mutabakata varmışlardır. 

            V- SOSYAL GÜVENLİK VE İDARİ İŞBİRLİĞİ 
            I- İŞGÜCÜ 
            Taraflar, işgücü konusunda teati edilen anlaşma taslaklarını görüşmek amacıyla, 1990 Ekim ayının son haftasında Trablus’da iki ülke uzmanlarının biraraya gelmesi gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. 

            2- SOSYAL GÜVENLİK 
            Taraflar, sosyal güvenlik konusunda mevcut teknik sorunları görüşmek üzere, Sosyal Güvenlik Teknik Komisyonu 3. Toplantısının 1990 Eylül ayının üçüncü haftasında Ankara’da yapılması hususunda anlaşmışlardır. 

            Bu toplantıda, Libya’da iş yapan Türk müteahhitlerince sürekli çalıştırılan Türk işçilerinden kesilecek Türk Sosyal Sigortalar Kurumu’na transfer edilmesi gerekin primler konusu görüşülecek, ayrıca Libya Tarafı konuyla ilgili sağlanabilen tüm bilgileri Türk Tarafına sunacaktır. 

            Türk Tarafı, Libya’da bulunan Türk işçilerinden bazılarına ücret karşılığı verilmekte olan sağlık hizmetleri konusunu gündeme getirmiş, Libya Tarafı da konuyu, ilgili kuruluşlarla görüşeceği hususunda söz vermiştir. 
  
            3- ADLİ YARDIMLAŞMA VE KONSOLOSLUK SÖZLEŞMELERİ 
            Taraflar, “Adli Yardımlaşma Sözleşmesi” ile “Konsolosluk Sözleşmesi” nin parafe edilmiş olduğunu not ederek, anılan sözleşmelerin bir an önce yürürlüğe konulmasının önemini vurgulamışlardır. 
İşbu Protokol, 31 Temmuz 1990 tarihinde Sirte’de her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Arapça iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                        LİBYA ARAP HALK SOSYALİST 
               ADINA                                                             BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ADINA 
        IŞIN ÇELEBİ                                                          MATUG MUHAMMED MATUG 
                                                                                        MESLEKİ EĞİTİM VE 
                                                                                        FORMASYON GENEL HALK 
                                                                                        KOMİTESİ SEKRETERİ 
  

                                                                                                                       EK : I 
            TÜRK HEYETİ 
  
Işın Çelebi Devlet Bakanı 
(Türk Heyeti Başkanı)
Yavuz Ege Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı
Ercan Kumcu T. C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Doğan Toğay Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı (Teknik Heyet Başkanı)
Burhan İlbay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı
Hicran Göral Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı
Doğan Cansızlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı
Rıdvan Selçuk Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Ergün Koç Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Seden Hatay Bakan Müşaviri
Süheyla Asyalı Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğü Kambiyo Kontrol Müdürü
Orhan Eken Trablus Büyükelçiliği Uzman Müşaviri
Tuncay Ataöz Trablus Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliği Sosyal Yardımcısı
Şükrü Manav Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Uzaman
            KURULUŞ TEMSİLCİLERİ 
 
Özer Altan TPAO Genel Müdür
Nezihi Berkkam BOTAŞ Genel Müdür
Niyazi Eroğlu Kalkınma Bankası A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Şevket Altunbulaklı PETKİM Holding A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Sami Akşemsettinoğlu BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Metin Karalı ALPET Genel Müdür Yardımcısı
Yücel Özden Vakıflar Bnakası Genel Müdür Yardımcısı
Metin Artim TÖBANK Genel Müdür Yardımcısı
Selim Saval PAMUKBANK Genel Müdür Yardımcısı
Gülgün Erdoğan Pala EXİMBANK Kredi İşlem Dairesi Başkanı
Renan Yalın TÜPRAŞ Ham Petrol İkmal ve Değerlendirme Müdürü
Cahit Bayır Emlak Bankası Krediler İnceleme Grup Müdürü
Serdar Büyükbozkurt Emlak Bankası Takipteki Krediler Müdürü
Öznur Özeniş Ziraat Bankası Risk Değerlendirme Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı
            HEYETE KATILACAK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 
  
Osman Berberoğlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Barlas Turan Libya'daki Türk Müteahhitler Birliği Başkanı
Özer Ölçmen Libya'daki Türk Müteahhitler Birliği Genel Sekteri
Yılmaz Çardak Türkiye-Libya Deniz Nakliyat Ortak A.Ş. Genel Müdürü
Ali Öztürk Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
  
                                                                                                                       EK : II 
            LİBYA HEYETİ 
 
 
Sn. Matug Muhammed MATUG Mesleki Eğitim ve Formasyon Sekreteri
İmbeyye M. GAMMADİ Libya dış İrtibat Bürosu
Ali A.IMŞHAY Libya Dış İrtibat Bürosu
Mohammed ŞARŞARİ Libya Dış İrtibat Bürosu
Al Emin Al ŞAMİS Hazine Sekreterliği
Almutaz AL JAZWİ Planlama Sekreterliği
Faraj M. TLUBA Mesleki Eğitim ve Formasyon Sekreterliği
Muftah A. ALKUR Yüksek Öğretim Sekreterliği
Khalid A. İMBERİŞ Merkez Bankası
Ali S. AL ŞIBYANİ Mesleki Eğitim ve Formasyon Sekreterliği
Faraj A. GAMRA Merkez Bankası
Khalifa BURZA Libya Arap Dış Yatırım Şirketi
İzzeddin DABBAŞ Petrol Müessesesi
Ahmed AYUB Brega Pazarlama Şirketi
Khalifa Al HUMRANİ Libya Arap Dış Bankası
Jurna M. ERHUMA İktisat Sekreterliği
Başhir M. MSALLİ Stratejik sanayiler Sekreterliği
Suleyman A. AL ZEYENİ Wahde Bankası
Mohammed ACCAC Cemahiriye Bankası
Juma H. MOHEMMED Umma Bank
Almabruk A. ZWAGİ Emekli Sandığı
Ali M. AMTREKİ Emekli Sandığı
Saad S. ABUBEKİR Ticaret Bankası
Ramadan Bin ŞABAN Teknik Sanayi Kuruluşu
                                                                                                EK  III 

TÜR KAMU KURULUŞLARININ BEKLEYEN ALACAKLARI

                                          A l a c a k T u t a r ı                                          Libya’daki İlgili 

 
Kuruluş Adı
LD
ABD $
Yıl
Kurum
Karayolları 345.000 1.190.768
1985
Homs Hazinesi
Devlet Su İşleri 67.650 233.494
1982
Merkez Hazine
TÜMAŞ Türk Müh., 
Müt. ve Müş. Şti.
11.487 39.647 
1985
Türk-Libya Ortak 
Müh. ve Müş. Şti.
THY 1.939.625 6.694.616 
1988-89
Hazine
PTT - 1.097.510
1978-89
(İlk 6 ay dahil)
PTT
Konsolosluk 
Hasılatı
2.440.321 8.422.768 1989 yılı 
sonuna kadar
Hazine
TPAO 260.662 899.675
1983-88
Türk-Libya Ortak 
Müh. ve Müş. Şti.
Türk-Libya Ortak 
Müh. ve Müş. Şti. 
Yön. Kur. Üyeleri 
Maaşları
17.786 61.388 1988 sonu itib. Türk-Libya Ortak 
Müh. ve Müş. Şti.
TOPLAM
  18.639.866    
 

                                                                                                                EK IV

TEMİNAT MEKTUPLARI LİSTESİ
 
Seri
No.
Libya
Ref. No.
Türk
Ref. No.
Libya
Bank.
Türk
Bank.
 Proje Adı
Son Durum
3
9028
123
Umma
Ziraat
Mamura 
Zaviye 
200 Konut
Devir işlemleri tamam 
lanmış olup Genel Halk Komitesi kararı 
beklenmektedir.
16
9133
25547
Umma
Emlak
648 Ev 12 
Dispanser 
Bu Projenin devrinin 
sağlanmaması nede- 
niyle söz konusu mek- 
tubun 60 gün içerisin- 
de tazmin edilmesini 
Türk Tarafı kabul Et- 
miştir.
17
9138
25546
Umma
Emlak
648 Ev 12 
Dispanser
Bu Projenin devrinin 
sağlanmaması nede- 
niyle söz konusu mek- 
tubun 60 gün içerisin- 
de tazmin edilmesini 
Türk Tarafı kabul Et- 
miştir.
21
9420
M/820
Umma
Vakıflar
Kirze 100 
Ziraat Evi
Bu Projenin devrinin 
sağlanmaması nede- 
niyle söz konusu mek- 
tubun 60 gün içerisin- 
de tazmin edilmesini 
Türk Tarafı kabul Et- 
miştir.
22
9421
M/819
Umma
 Vakıflar
Kirze 100 
Ziraat Evi
Bu Projenin devrinin 
sağlanmaması nede- 
niyle söz konusu mek- 
tubun 60 gün içerisin- 
de tazmin edilmesini 
Türk Tarafı kabul Et- 
miştir.
34
9422
M/822
Umma
Vakıflar
Tiji 600 
Konut
Bu projenin devri ya- 
pılmış olup, sözleşme- 
si imzalanmıştır. Yeni 
mektupların işlemleri  
yapılmaktadır. 
35
9423
M/821
Umma
Vakıflar
Tiji 600 
Konut
Bu projenin devri ya- 
pılmış olup, sözleşme- 
si imzalanmıştır. Yeni 
mektupların işlemleri  
yapılmaktadır.
38
7287
101/50029
Umma
Pamukbank
Giryan 700 
Konut 
Devir işlemleri tamam 
lanmış olup, konu tüm 
yönleriyle çözümlen- 
miştir.
39
7288
101/50028
Umma
Pamukbank
Giryan 700 
Konut
Devir işlemleri tamam 
lanmış olup, konu tüm 
yönleriyle çözümlen- 
miştir.
10
9155
25548
Umma
Emlakbank
Nallut 7 
Okul
Devir işlemleri tamam 
lanmış olup, sözleş-  
mesi imzalanmıştır. 
Yeni mektupların iş- 
lemleri yapılmaktadır.
15
10039
4713-6258
-32
Umma
Emlakbank
Güney Halı Taraflarca sorunun çö- 
zümü konusunda ge- 
rekli işlemler yapıla- 
caktır.
18
6989
55
Umma
Töbank
Bingazi 
432 Konut
Taraflar, Bingazi Mal- 
hallesi İdaresinin ke- 
sin hesap kararını bek- 
lemektedir.
19
7314
64
Umma
Töbank
Bingazi 
432 Konut
Taraflar, Bingazi Mal- 
hallesi İdaresinin ke- 
sin hesap kararını bek- 
lemektedir.
37
6960
50018
Umma
Pamukbank
ISP Saha 
Tevsii
Konu tüm yönleriyle  
çözümlenmiştir.
  
            Not: Arapça metni 11 Şubat 1991 gün ve 20783 sayılı Resmi Gazete’dedir.