Milletlerarası Antlaşmalar  

 

Resmi Gazete: 15.07.1990 Sayı : 20575 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/483 
Karar Tarihi : 16/05/1990    
     
           Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi ile Macaristan’ın Mortanvasar Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan ekli “Bilimsel İşbirliği Andlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/5/1990 tarihli ve EİDA-90-2397 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/1990 tarihinde kararlaştırmıştır. 
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı V.
M. YAZAR  
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Sağlık Bakanı V.
M. OLTAN SUNGURLU 
Ulaştırma Bakanı V.
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI
            Macaristan Bilim Akademisi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2462 Mortanvasar, Macaristan (bundan böyle sadece Mortanvasar denilecek) ve Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi, P.K.325, Konya, Türkiye(bundan böyle MİKHAM denilecek) buğday araştırmaları üzerinde müşterek anlamda olan bu andlaşmayı kararlaştırmışlardır.

            Taraflar kendi araştırma çalışmaları ve sonuçları konusunda birbirlerine bligi verecekler ve daha sonra üzerinde anlaşacakları belirli konularda ortak çalışma sürdüreceklerdir. Ortak Araştırmaların amaçları ve görevlerini detaylı olarak açıklayan bir proje hazırlanacaktır.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI
I. KISIM
            Buğday Islahı
          1- İki enstitünü ıslahçıları her yılın 15 Eylül’ünde 5-5 geliştirilmiş hat veya varyete (her birinden 2 kg.) değişimi yapacaklardır.

          2- Değişimi yapılan materyallerin özellikleri (verim kapasitesi, hastalıklara dayanıklılık, çıkış gücü, vejetasyon süresi v.b) gözlenecektir.
 
         3- En ümitvar olan hatlar veya varyeteler enstitülerin melezleme programlarında kullanılacaktır.

         4- Heryıl işbirliği çerçevesinde üzerinde çalışılan temel materyale ait sonuçlar iki enstitünün ıslahçıları arasında değiştirilecek, en yeni bilimsel bulgular, yeni ıslah metodları ve ıslah çalışmaları konusunda da birbirlerine bilgi aktaracaklardır.

            5- Bilgi değişim amacına uygun olarak her iki enstitünün ıslahçıları diğer tarafın ıslah nörselerini gözlemleyecektir.

II. KISIM

            Buğday Introdüksiyonu
            1- Taraflar, ortak programda ümitvar görülen birbirlerinin hat veya varyetelerini resmi devlet denemelerine sokma konusunda fikir birliğine varmışlardır.

            2- Resmi devlet denemeleri için gereken giderler, yapılan yerdeki taraf tarafından karşılanacaktır.

            3- Hat veya varyetesi karşı tarafın resmi devlet denemelerine giren ıslahçı denemenin yapılabilmesi için gereken tohumluğu, masrafları kendine ait olmak üzere, karşı taraf için temin edecektir.

            4- Islahçı, resmi devlet denemesi için gerekli olabilecek teknik ve diğer bilgileri karşı tarafa sağlayacaktır.

            5- Resmi devlet denemeleri hakkındaki sonuçlar ve bütün diğer bilgiler ıslahçı için temin edilecektir.

            6- Eğer çeşit adayı arka-arkaya iki yıl resmi devlet denemelerinde iyi performans gösterirse, taraflar ilgili otoritelere tohumluk pazarlama ve satışı için tavsiye hazırlayacaklardır.

III. KISIM
            Melez Buğday Islahı
            1- MİKHAM kendi deneysel hattından ve/veya lokal çeşitlerden 1 kg. gönderecektir.

            2- Mortanvasar bu çeşitleri kendi melez programına dahi edecek ve kendi tecrübeleri temeline dayanarak iyi gördüğü erkek ebeveynden temin edecektir.

            3- Mortanvasar F1’leri kendi denemelerinde test edecek ve tohumların yarısını MİKHAM’a gönderecektir.

            4- MİKHAM bölgede birkaç lokasyonda bir melez buğday denemesi kuracak ve F1’lerin performansını lokal çeşitlerle mukayese edecektir.

            5- Başarılı bir melez buğday ıslahı yapılırsa taraflar diğer kuruluşları da (Macaristan’da Vetomag Vallalat, Türkiye’de TMO ve/veya TİGEM) işe dahil ederek tohumluk üretimini sağlayacaktır.

IV. KISIM

            Genel Konular
            1- İşbirliğin sürdürmek için, taraflar her yıl karşılıklı olarak birbirlerine 10 bilim adamı/gün sağlayacaklardır. Bu 10 gün için kendi milli paralarından 17 Amerikan Doları karşılığı günlük harcırah ve yatacak yer sağlayacaklardır.

            2- Yukarıda üzerinde fikir birliğine varılanlardan başka eğer herhangi bir istek çıkarsa taraflar üzerinde görüşmeyi kabullenmişlerdir.

            3- Taraflar ortak araştırmaların sonuçlarını birlikte yayınlama konusunda mutabık kalmışlar ve herhangi bir sonuçtan pratikte yararlandıkları takdirde bunu her iki tarafın birden ilgi ve avantajları olarak değerlendireceklerdir.

            4- Bu Andlaşma beş yıl için tasarlanmıştır ve tarafların ilgili mercileri tarafından tasdiklenmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

            Andlaşma taraflardan biri tarafından talep edildikten 60 gün sonra sona erer.

            Andlaşmanın sona ermesi o tarihe kadar elde edilmiş araştırma sonuçlarının karşılıklı olarak kullanılmasını kapsamaz.

            5- Andlaşma aynı zamanda işbirliğinde çalışma dili olarak kullanılacak olan İngilizce olarak hazırlanmıştır. 
 

                TEMSİLCİ                                                 TEMSİLCİ
                MORTANVASAR                                    MİKHAM
                Dr. L. Balla                                               Engin KINACI 
                MÜDÜR                                                    MÜDÜR

            Not: İngilizce metni 15 Temmuz 1990 gün ve 20575 sayılı Resmi Gazete’dedir.