Milletlerarası Antlaşmalar  
 
 
Resmi Gazete: 02.07.1990 Sayı : 20566 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/516 
Karar Tarihi : 22/05/1990    
     
            18/4/1990 tarihli ve 3627 sayılı Kanununda onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/5/1990 tarihli ve EİOA-I-3312-2590 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
E. KONUKMAN 
Milli Savunma Bakanı V.
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
G. TANER  
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
M. OLTAN SUNGURLU 
Ulaştırma Bakanı V.
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI ARASINDA İKİ AKİT DEVLETİN HAVA TAŞIMACILIK TEŞEBBÜSLERİNİN FAALİYETLERİ DOLAYISIYLA ALINAN VERGİLERDE KARŞILIKLI MUAFİYET ANLAŞMASI

            Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı uluslar arası trafikte hava taşımacılığı yapan iki Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüslerini karşılıklı olarak vergilerden muaf tutan bir Anlaşma yapmak isteğiyle
aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır.

            Madde 1
            KAVRANAN VERGİLER

            1- Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Akit Devlet namına veya onun politik alt bölümleri ile mahalli idareleri namına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

            2- Menkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile ücretin toplam tutarı üzerinden müteşebbislerse ödenen vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

            3- Anlaşmanın uygulanacağı şu anda mevcut olan vergiler özellikle:

            a) Türkiye’de:
            (i) Gelir vergisi;
            (ii) Kurumlar vergisi;
            (iii) Savunma sanayii ve destekleme fonu;
            (iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu;
            (v) Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu
            (Bundan böyle “Türk vergisi” olarak bahsedilecektir);

            b) Suudi Arabistan Krallığı’nda: 
            Gelir vergisi
            (Bundan böyle “Suudi vergisi” olarak bahsedilecektir).

            4- Bu Anlaşma aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilâve olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Her yılın sonunda, Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

            Madde 2
            TANIMLAR

            1- Bu Anlaşmada, metin aksini öngörmedikçe:

            a) “Bir Akit Devlet” ve “diğer Akit Devlet” deyimleri, metnin gereğine göre, Türkiye Cumhuriyeti  veya Suudi Arabistan Krallığı anlamına gelir;

            b) “Bir Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsü” ve “diğer Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsü” deyimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, yalnızca Türk Hava Yolları A.O. ve Suudi Arabistan Hava Yolları Kurumu bu Anlaşmanın hükümlerinden yararlanacak hava taşımacılık teşebbüsleri olarak kabul edilecektir. Bununla beraber, eğer milli bayrak taşıyıcısı teşebbüsler ileri de değiştirilirse, bu durumda, Akit Devletin yetkili makamları yeni hava taşımacılık teşebbüslerini birbirlerine bildireceklerdir;

            c) “Hava taşımacılığı” deyimi, bir Akit Devlet hava taşımacılık teşebbüsünün, insan, hayvan, mal ve postayı hava yoluyla taşımak suretiyle icra ettiği işletmecilik faaliyeti anlamına gelir. Taşımacılık amacıyla kullanılan bilet ve benzeri belgelerin satışı da bu deyimin kapsamındadır;

            d) “Uluslar arası trafik” deyimi, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından sahip olunan veya kiralanan uçakların işletilmesi suretiyle yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde yapılan taşımacılık bu kapsama dahil değildir;

            e) “Yetkili makam” deyimi:
            (i) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Maliye ve Gümrük Bakanlığını;
            (ii) Suudi Arabistan Krallığı yönünden, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığını ifade eder;

            f) “Bir Akit Devletin mukimi” deyimi, o Devletin mevzuatın gereğince yerleşme, ikametgâh, iş merkezi, kanuni merkez veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir;

            g) “Kişi” deyimi gerçek kişiyi, şirketi, kurumu veya kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsamına alır;

            h) “Şirket” deyimi, herhangi bir kurumu veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

            2- Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmada tamamlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır.

            Madde 3
            HAVA TAŞIMACILIĞI

            1- Bir Akit Devlet teşebbüsünce, uluslar arası trafikte hava taşımacılığından elde edilen gelir ve kazançlar diğer Akit Devlette vergide istisna edilecektir.

            2- 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsünün bir ortaklık veya bir bağlı işletmeye iştirakten elde ettiği gelir ve kazançlara da uygulanacaktır.

            3- Bu maddenin amaçları bakımından, bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslar arası trafikte hava taşımacılık faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar aynı zamanda:

            a) Uçak kiralanmasından veya bakımından;

            b) Uluslar arası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekiciler, mavnalar ve konteyner taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanım, bakım ve kiralanmasından; 

            c) Bir Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsünün diğer Akit Devletin hava taşımacılık teşebbüsüne verdiği eğitim, yönetim ve diğer hizmetler karşılığında
elde ettiği gelirleri de kapsar.

            Madde 4
            KİŞİSEL HİZMETLER KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELER

            Bir hizmet akdi dolayısıyla, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından uluslar arası trafikte işletilen bir uçakta yürütülen hizmetler karşılığında elde edilen ücretler, yalnızca Devlette vergilendirilecektir.

            Madde 4
            KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

            Herbir Akit Devlet, mevcut Anlaşmanın değiştirilmesi, uygulanması veya yorumlanması amacıyla her zaman danışma talebinde bulunabilir. Böyle bir danışma, danışma ile ilgili talebin alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde başlayacak ve kararlar karşılıklı anlaşma ile alınacaktır.

            Madde 6
            YÜRÜRLÜĞE GİRME

            Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bununla beraber Anlaşma, 1987 yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır.

            Madde 7
            YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

            Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Ancak, Akit Devletlerden her biri Anlaşmayı, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının sona ermesinden sonra başlayan dönemler için hüküm ifade etmeyecektir.

            BU HUSUSLARI TEYİDEN, tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar.

            Örnekler halinde Antalya’da 11 Ocak 1989 tarihinde, her üç metin aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

                 Türkiye Cumhuriyeti                                     Suudi Arabistan Krallığı
                             Adına                                                                     Adına
              Yusuf Bozkurt ÖZAL                                     Mohammad ABALKHAİL
               Devlet Bakanı                                                 Maliye ve Milli Ekonomi
              (Ekonomik İşlerden)                                        Bakanı
                        Sorumlu

            Not: İngilizce ve Arapça metinleri 2 Temmuz 1990 gün ve 20566 sayılı Resmi Gazete’dedir.