Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 10.07.1990 Sayı : 20570 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 90/580 
Karar Tarihi : 24/06/1990    
     
            Milli Eğitim Geliştirme Projesi’nin Finansmanı için Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 90.200.000 ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetimizle adı geçen Banka arasında 18 Mayıs 1990 tarihinde imzalanan ilişik İkraz  Anlaşması ve Ek Mektubun, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/6/1990 tarihli ve EİUE-I/2179 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tar.Orman ve Köyişleri Bakanı 
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
        
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AKDEDİLEN
(MİLLİ EĞİTİM GELİŞTİRME PROJESİ) İKRAZ ANLAŞMASI

İkraz no: 3192-TU 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ve ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 18-MAYIS-1990 tarihli ANLAŞMA 

            Borçlu’nun bu Anlaşmanın 2 numaralı Cetvelinde tanımlanan Proje’nin uygulanabilirliğine ve önceliğine inanarak Banka’dan Proje’nin finansmanı hususunda yardım isteği; 

            Banka’nın yukarıda belirtilen gerekçeye bağlı olarak, bu Anlaşmanın hüküm ve şartlarına uygun olarak Borçlu’ya ikraz etmeyi kabul etmiş olduğu dikkate alınarak, taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır. 

            MADDE I 
            Genel Şartlar; Tanımlar 

            Bölüm 1.01 Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir Genel Şartlar”ı (Genel Şartlar), Bölüm 3.02’deki son cümlesinin metinden çıkarılmış haliyle, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Bölüm 1.02 Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar’da tanımlanan bazı terimler zikredildikçe anlamlara gelirler, ilave terimlerin anlamları aşağıda verilmiştir: 

            (a) “MOE”, Borçlu’nun Milli Eğitim Bakanlığıdır. 

            (b) “YÖK”, Borçlu’nun Yüksek Öğretim Kurumu’dur. 

            (c) “BOE”, Borçlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Talim Terbiye Kurulu’dur. 

            (d) “PTC”, Borçlu’nun YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Yüksek Okulu’dur. 

            (e) “ERDC”, Bölüm A (1) (b) ye göre kurulacak olan Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezidir. 

            (f) “Özel Hesap”, bu anlaşmanın 2.02 (b) bölümünde sözü edilen hesaptır. 

            (g) “PUC” bu Anlaşma’daki Cetvel 5 in bölüm A’sına göre kurulacak her iki kurumun Proje Koordinasyon Uniteleridir. 

            (h) “Yatırım Projesi” Bu Proje’nin kısım B (2) si altında bir Türk Üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nce yürütülen herhangi bir yatırım projesi anlamındadır. 

            (i) “PTESC” Bu Anlaşma’nın Cetvel 5 Bölüm (2) (a) sında sözü edilen YÖK’e bağlı İlköğretim Öğretmeni Eğitimi Yönlendirme Komitesidir. 

            (j) “STESC”, Bu Anlaşma’nın Cetvel 5 Bölüm B (2) (b) side tanımlanan Ortaöğretim Öğretmeni Eğitim Yönlendirme Komitesidir. 

            (k) “UGE” Herhangi bir Türk Üniversitesinin Eğitim Fakültesini ifade eder. 

            (l) “FRTVC”, Milli Eğitim Bakanlığının Film, Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi’ni ifade eder. 

            (m) “IDP”, Bu Anlaşma’nın Cetvel 5 Bölüm (2) (a) sına uygun olarak hazırlanan bir Kurumsal Gelişme Planı’nı 

            ifade eder. 

            MADDE II 
            İkraz 

            Bölüm 2.02 Banka, işbu İkraz Anlaşma’sında zikredilen ya da atıfta bulunulan hüküm ve şartlarda Borçlu’ya doksanmilyon ikiyüzbin ABD Doları (90.200.000.-) eşdeğerinde bir meblağı çeşitli paralar cinsinden ikraz olarak vermeyi kabul eder. İkraz hasılasından yapılacak her bir çekim işlemi için, çekim yapıldığı tarih esas alınarak, çekim toplamının Dolar karşılığı değir Banka tarafından tesbit edilir. 

            Bölüm 2.02 (a) Bu Anlaşma’nın 2. numaralı Cetvel’nde tanımlanan Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul maliyetlerini karşılamak üzere yapılmış (ya da Banka uygun gördüğü takdirde yapılacak olan) harcamalar için ikrazın hasılasından ödenmesi gereken ikraz miktarı, bu Anlaşma’nın Borçlu ile Banka arasındaki mutabakatla değiştirilebilir 1 numaralı cetveli’nin hükümlerine göre ikraz hesabı’ndan çekilebilir. 

            (b) Proje’nin amaçları için Borçlu, kendi Merkez Bankası’nda Banka(nın uygun bulduğu hüküm ve şartlarla, ABD doları cinsinden hesap açacaktır. Bu Özel Hesab’a para yatırma ve bu hesaptan çekme işlemleri, bu Anlaşma’nın 6 numaralı Cetveli’ndeki hükümlere göre yapılacaktır. 

            Bölüm 2.03 Kapanış Tarihi 30.Haziran 1997 ya da Banka’nın belirleyeceği daha ileri bir tarih olacaktır. Banka ileri bir tarih belirlediğinde Borçlu’yu hemen haberdar edecektir. 

            Bölüm 2.04 Borçlu Banka’ya zaman zaman çekilmeyen İkraz’ın ana para miktarı üzerinden yıllık yüzde birin dörtte üçü (% 1’in ¾)’ü oranında bir taahhüt komisyonu ödeyecektir. 

            Bölüm 2.05 (a) Borçlu, zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş ana para tutarı üzerinden her faiz dönemi için, bir önceki sömesterde yapılan Borçlanmaların Maliyetine yüzde birin yarısı eklenerek bulunacak olan (% 1’in ½ si) bir faiz ödeyecektir. Bu Anlaşma’nın Bölüm 2.06.’sında belirlenen tarihlerin her birisinde, Borçlu, bur önceki faiz döneminde ana para borç bakiyesi üzerinden tahakkuk eden ve bu faiz dönemi için uygulanabilir oran üzerinden hesaplanacak faizi öder. 

             (b) Her Sömestre’nin bitiminnden sonra mümkün olan en kısa süre içinde, Banka, Borçlu’ya, Banka’nın o, Sömestre ait Borçlanmalarının maliyetini bildirecektir. 

            (c) Bu bölümün amaçları bakımından 

            (i) “Faiz Dönemi” iş bu Anlaşma’nın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlamak üzere Anlaşma’nın 2.06 Bölümünde belirlenen her tarihin bir önceki gününün bitimi ile başlayan altı aylık süredir. 

            (ii) “Borçlanma Maliyeti” Banka tarafından makul ölçülerde belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen, 30 Haziran 1982’den sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş Banka borçlanmalarının, maliyetini de ifade eder ki bu tür borçlar ya da miktarlara Banka’nın finanse etmek için tahsis ettiği: (A) Banka yatırımları (B) Bu bölümün (a) paragrafıyla söylenen ve faiz oranları belirlenmiş Banka’ca 1.Temmuz 1989 tarihinden sonra oluşturulabilecek İkrazların Maliyeti doğru değildir. 

            (iii) “Sömestir” Bir takvim yılının ilk altı ayı ya da ikinci altı ayı anlamına gelir. 

            (d) Altı aydan az olmamak üzere Banka’ca belirlenecek herhangi bir tarihte Borçlu haberdar edilerek bu bölümün (a), (b), (c) ile (iii) maddeleri aşağıda açıklandığı şekilde değiştirilebilir. 

            “(a) Borçlu, zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş ana para Borç Bakiyesi üzerinden üç aylık dönemden bir önceki üç aylık dönem için belirlenen Borçlanma Maliyetine yüzde birin yarısının ( %1’in ½’si) eklenmesiyle elde edilecek bir faizi ödeyecektir. Bu Anlaşma’nın Bölüm 2.06.’sında belirtilen tarihlerin her birisinde, Borçlu, bir önceki üç aylık dönemde Ana Para Borç Bakiyesi üzerinden tahakkuk eden ve bu üç aylık dönem için uygulanabilir oran üzerinden hesaplanacak faizi öder.” 

            “(b) Her üç aylık dönemin bitiminden sonra mümkün olan en kısa süre içinde Banka, Borçlu’ya o üç aylık döneme ait Borçlanma Maliyeti’ni bildirecektir.” 

            “(c) (iii) “Üç Aylık Dönem” Bir takvim yılı içinde 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz , ve 1 Ekim’le başlayan üç aylık süredir.” 

            Bölüm 2.06 Faiz ve diğer ödemeler her yıl 15 Şubat ve 15 Ağustos Tarihlerinde altışar aylık taksitler halinde ödenebilecektir. 

            Bölüm 2.07 Borçlu ana para miktarını, işbu Anlaşma’nın 3 Numaralı Cetve’inde belirlenen plana uygun olarak ödeyecektir. 

            MADDE III 
            Projenin Uygulanması 

            Bölüm 3.01 (a) Borçlu, bu Anlaşma’nın 2 numaralı ek Cetvelinde zikredilen Projenin hedeflerini yerine getirmeyi ve bu amaçla Proje’yi Milli EğitimBakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla, gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun eğitim, yönetim ve mali uygulamalarla yürüteceğini ve Proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları derhal temin edeceğini beyan eder. 

            (b) Bu bölümün (a) paragrafındaki sınırlanmalar olmaksızın, Borçlu ve Banka’nın aksine muvaffakatı bulunduğu haller dışında, Borçlu Anlaşma’nın 5 nolu Cetvel’inde tanımlanan uygulama planına uygun olarak Proje’yi yürütecektir. 

            Bölüm 3.02 Banka’nın aksine muvaffakatı bulunduğu haller dışında, gerekli ve İkraz’dan finanse edilecek malların ve müşavirlik hizmetlerinin satın alınması bu Anlaşma’nın 4 numaralı cetvel’indeki hükümlere göre yapılacaktır. 

           MADDE IV 
            Mali Hükümler 

            Bölüm 4.01 (a) Borçlu, Proje’nin tamamının ya da her herhangi bir kısmının uygulanmasından sorumlu olan dairelerinin ya da kuruluşlarının Proje ile ilgili işlemlerin, kaynaklarını ve harcamalarını yansıtmak için yeterli kayıtları ve hesapları sağlıklı muhasebe usullerine uygun olarak tutacak ya da tutulmasını sağlayacaktır. 

            (b) Borçlu: 

            (i) Bu bölümün (a) paragrafında belirtilen hesaplar ile Özel Hesap’ın her Mali Yıl için, düzenli olarak uygulanan ilgili denetim esaslarına uygun olarak, Banka tarafından kabul edebilir bağımsız murakıplarına denetlettirecektir. 

            (ii) Banka tarafında istenilen ayrıntılarda ve kapsamda, sözü edilen murakıplar tarafından hazırlanan denetim raporunun tasdikli bir kopyasını her yılın sonuna müteakip, en geç altı ay içinde hazır olur olmaz Banka’ya verecektir; ve 

            (iii) Banka’nın zaman zaman makul olarak talep edeceği sözü edilen raporları, hesapları ve denetme sonuçları ile ilgili diğer bilgileri Banka’ya verecektir. 

            (c) Harcama tabloları hesabına dayalı olarak İkraz Hesab’ından yapılan çekimlere ait olan her türlü harcamalar için 

            Borçlu; 

            (i) Bu bölüm’ün (a) paragrafına uygun olarak bu gibi harcamaları gösteren kayıt ve hesapları tutacak ya da tutulmasını sağlayacaktır. 

            (ii) İkraz Hesab’ından yapılan son çekimin yapıldığı mali yılan ait murakıp raporlarını Banka’nın alınmasından sonra en az bir yıl süre ile harcamaları gösteren bütün kayıtları (mukaveleler, teklifler, faturalar, makbuzlar, fişler ve diğer dokümanlar) muhafaza edecektir. 

            (iii) Banka’nın temsilcilerinin bu kayıtları incelemesine imkan verilecektir; ve 

            (iv) Bu bölümün (b) paragrafında zikredilen yıllık denetlemenin harcamalarla ilgili hesap ve kayıtları içermesi ve hazırlanan raporun ayır hesaplar için, sözü edilen deneticiler tarafından bu gibi masraflar için çekilen İkraz hasılasının çekilme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında ayrı görüşleri kapsamasını sağlayacaktır. 

            MADDE V 
            Sona Erme 

            Bölüm 5.01 Bu Anlaşma’nın tarihinden (90) gün sonraki tarih, Genel Şartlar Bölüm 12.04’deki amaçlar uyarınca tespit edilmiştir. 

            MADDE IV 
            Borçlu’nun Temsilcisi;   Adresler 

            Bölüm 6.01. Borçlu’nun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Şartlarda Bölüm 11.03’ün amaçları uyarınca Borçlu’nun temsilcisi olarak tayin edilimiştir. 

            Bölüm 6.02. Genel Şartlar’da bölüm 11.01’in amaçları uyarınca aşağıdaki adresler belirlenmiştir: 

                        Başbakanlık 
                        Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
                        Mithatpaşa Cad. No; 18 
                        Yenişehir-ANKARA 
                        Telgraf Adaresi :                                             Telex: 
                        MALİYE ANKARA                                             821-42285 (MLYE-TR) ya da 
                                                                                                821-42689 (ANK-TR) 
Banka için  : 
International Bank For 
Reconstruction and Development 
1818 h Street, N.W 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Telgraf Adresi ;                                                            Telex: 
INTBAFRAD                                                                        197688   (TRT) 
Washington D.C.                                                            248423   (RCA) ya da 
                                                                                      64145   (WUI) 
                                                                                      82987   (FTCC) 

            Yukarıdaki hususları tasdiken yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta bulunan taraflar, Amerika Birleşik Devletleri’nde District of Colombia’da ilk başta yazılı gün ve yılda bu Anlaşma’nın adlarına imzalanmasını sağlamışlardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Adına 
                                                                        Yetkili                   Temsilci 
ULUSLAR ARASI İMAR VE 
KALKINMA BANKASI 
Adına 
                                                                        Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
                                                                        Bölge 
                                                                        Başkan Yardımcısı Vekili 

            CETVEL I 
            İkraz Hasılasının Çekilmesi 

            1- Aşağıdaki tablo, İkraz hasılasından finanse edilecek kalemlerin Katagori’lerini, her katagori’ye düşen ikraz miktarını ve her Katagori’den finanse edilecek kalemler için harcamaların yüzdelerini göstermektedir. 

                                                Tahsis Edilen 

İkraz Miktarı 
(Dolar Karşılığı 
olarak ifade                       Finanse Edilecek 
edilmiştir.)                        Harcamaların 
                                          Yüzdesi 
Kategori 
(1) Teçhizat 
materyaller                                                                   Dış harcamaların 
                                                                                               % 100’ü, yerel harcamaların 
  (a) Milli Eğitim                 45.700.000.-                       (Fabrika Teslim maliyeti)%100’ü 
Bakanlığı                                                                       ve iç piyasadan satın alınan 
                                                                                           diğer kalemle ilgili 
  (b) Yükseköğretim            8.300.000.-                           harcamaların % 80’i 
        Kurulu 
  (2) Müşavirlik Hizmetleri ve                                                             % 100 
       Burslar 
  (a) Milli Eğitim                  8.000.000.- 
       Bakanlığı 
  (b) Yükseköğretim         14.800.000.- 
        Kurulu 
  (3) Tahsisi yapılmamış  13.400.000.- 
        TOPLAM                  90.200.000.- 

             2- Bu cetvelin amaçları bakımından : 

            (a) “Dış Harcamalar” terimi Borçlu’nun ülkesi dışında ki başka bir ülkeden temin edilen mal ya da hizmetler için Borçlu’nun parasından başka bir para ile yapılan harcamaları ifade eder; ve 

            (b) “Yerel Harcamalar” terimi Borçlu’nun parasıyla yapılan harcamalar ya da Borçlu’nun ülkesinden temin edilen mal ve hizmetler için yapılan harcamaları ifade eder. 

             3- Yukarıda birinci paragraftaki şartlara bakılmaksızın, iş bu Anlaşma’nın tarihinden önceki masrafları karşılamak amacıyla yapılmış ödemeler için para çekilmez, ancak söz konusu tarihten önce fakat 1 Ocak 1990 tarihinden sonra yapılan (2) (a) ve (2) (b) numaralı katagorilere ilişkin ödemeler için toplam tutarı 200.000.- Dolar karşılığını aşmayan miktarlarda para çekilebilir. 

            CETVEL 2 
            Projenin Tanımı 

            Projenin amaçları, İlk ve Ortaöğretim idaresinde ve yönetiminde, idari ve yönetim açısından verimliliği artırmak, İlk ve Ortaöğretim ile bu seviyedeki öğretim için öğretmen eğitiminin kalitesini geliştirmek. 

            Proje amaca ulaşabilmek için Borçlu’nun ve Banka’nın zaman zaman anlaşarak yapacakları değişikliklere açık aşağıdaki bölümlerden meydana gelir. 

             Kısım A:                                  İlk ve Ortaöğretim 

             1- Müfredat politikası ve yönetim: 

            (a) Öğretim materyalleri ders kitapları ve müfredatın güncelleştirilmesi, geliştirilmesi ve planlanması için gerekli düzenlemelerin gözden geçirilmesinin Bakanlık’ça yerine getirilmesi. 

            (b) Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulması, müfredatın kapsamının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, buna paralel olarak öğretim materyalleri ve ders kitaplarının da geliştirilmesi için sorumlulukların birleştirilmesi ve Merkez’in faaliyetleri için gerçekleştirme planının adaptasyonu. 

            (c) Ders kitapları ve öğretim materyallerinin genel dağıtımından önce müfredatdaki değişikliklerin belirlenmiş okullarda test edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bu anlayışla yeni bir sistemin kurulması. 

            (d) Belirlenmiş orta dereceli okulların 10. sınıflarında Bilgisayar Destekli Eğitimin ve Bilgisayarın tanıtılması; ve 

            (e) Yukarıdaki (c) ve (d) paragraflarına göre belirlenmiş okullar için gerekli olan imkan ve malzemelerin sağlanması. 

             2- Ders Kitapları ve Öğretim Materyallerinin Kalitesi: 

            (a) Ders kitaplarının fiziki kalitelerinin iyileştirilmesi için bir grup muhtemel özellikleri incelemek, ders kitaplarının kiralanması için geçerli bir sistem adaptasyonunu incelemek ve bunlarla bağlantılı olarak uygun tavsiyelerde bulunmak 

            (b) Milli Eğitim Bakanlığı’nca uyarlanacak esaslarla ERDC’nin, 

            (i) Ders kitaplarının yayımı safhasında bütün konulardaki sorumlulukları yüklenmesi, ve; 

            (ii) Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nce başlatılacak bütün sınıf seviyeleri için ders kitabı geliştirme programının da dahil olduğu, ders kitaplarının basımı ve ciltlenmesinde kalite standartlarının sağlanmasını temin etmek. 

            (c) Ders kitabı yayıncılığında beceri kazandırılması için Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Personelinin eğitimi, 

            (d) Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi personelinin eğitim ve bu kurum için gereken ekipmanın sağlanması yolu ile öğretim materyallerinin (Ders kitaplarından başka) Tasarımı ve üretimi ile modernize edilmesi ve iyileştirilmesi, 

            (e) Geliştirilmiş depolama ve taşıma ekipman ve imkanların sağlanması ile envanter, sipariş için komputürüze edilmiş modern bir dağıtım sisteminin geliştirilmesi, yerine teslim ve perakende satış düzenlemelerinin geliştirilmesi, bütün yönetim işlemlerinin güncelleştirilmesi ve bu konuda teknik yardımın sağlanması. 

             3- Ölçme ve Değerlendirme 

            (a) Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kalitesini izleme ve değerlendirme teknik yeterliliğini geliştirmek için; (a) Milli Eğitim Bakanlığı ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ni Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi yapısı içinde uyarlama. 

            (b) Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yeterliliğinin geliştirilmesi için; (i) Öğrencilerin başarısı hakkında milli normların oluşturulmak üzere araştırma tesislerinin standartlaştırılması ve testlerin üretilmesi (ii) Başarı testi verilerinin yorumlanması ve periyodik olarak Milli Eğitim sisteminin kalitesinin değerlendirilmesi, böylece bu işlemler diğer ülkelerle karşılaştırmasının yapılmasını ve sistem içerisinde tanımlanmasını  sağlayacaktır. 

            4- Çalışmalar: 

            Çalışmalar, 

            a) Öğretmenlerin kalitesinin gelişimini ölçmede temel veri sistemini kurmak için; Öğretmenlere uygulanacağı bir test programı 

            b) Nüfus eğilimleri ve planlanan öğrenci büyüme oranlarını belirlemek için bir okul sistemi, 

            c) Eğitim personelinin terfisini etkileyen bir faktör olarak, yapılacak çalışmaların içine, hizmet içi öğretmen eğitiminin de dahil edilmesinin araştırılması, 

            d) Gerçek öğretim yükleri ile onların maliyet tasarrufu ve verimlilik açısından ilişkileri, 

            e) Eğitim cihazları ve malzemelerinin envanteri için ihtiyaçların miktarının belirlenmesi; ve 

            f) Ortaokulların tavsiye edilen Fen Bilimleri cihazları, ve öğretmenlerin demostrasyon yapmasını sağlayacak malzemeler ile donatılması ve Fen Bilgisi laboratuvarlarının kullanımı. 

            KISIM B: Öğretmen Eğitimi 

            Öğretmen eğitimine güvenin arttırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi için aşağıdaki hususlarında dahil olduğu tedbirlerin uygulanması; 

             1) Eğitim Yüksek Okullarında verilen öğretmen eğitimi programlarının iyileştirilmesi gayesi ile; 

            (a) Temel fiziki imkanların yenilenmesi, (b) Eğitim cihaz malzeme ve mefruşatın sağlanması, (c) Teknik yardım ve eğitim, 

             2) Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Eğitimi: 

            Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin eğitim personellerinin programlarının geliştirilmesi ile ilgili her Yatırım Projesi bazında iyileştirme ve büyüme. 

            (a) Öğretmen imkanlarının donatımı, mefruşatı ve yenilenmesi, (b) Personel eğitimi ve planlanması, öğretim malzemelerinin ve müfredatın geliştirilmesi için teknik yardım, (c) Yurtiçi ve yurtdışı öğretmen eğitiminin sağlanması, (d) Öğretmen eğitimi programları için ders kitaplarının yayın hakları tercümesi ve basımı için kaynakların sağlanması, (e) Belirlenen yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi. 

             3- Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi: 

            Öğretmen eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, planlama, tasarın ve uygulama gibi ihtiyaçların karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Hizmetiçi Eğitim Dairesi kapasitesinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi bu gaye ile, 

            a) Hizmet içi öğretmen eğitimi malzeme ve programlarının hazırlığı, (b) Dört adet eğitim kaynakları merkezinin, bina, donanım ve personelinin sağlanması, (c) Yılda yaklaşık 50.000 öğretmenin eğitiminin desteklenmesi için eğitim malzeme ve cihazlarının sağlanması, (d) Teknik yardım ve eğitimin sağlanması. 

             KISIM C: Eğitim Sisteminin Yönetimi 

            Eğitim sisteminin yönetimi ve idaresini geliştirmek için aşağıdaki hususların dahil olduğu tedbirlerinin uygulanması; 

            a) İdarecilerin kişisel eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile eğitimini koordine etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yönetim geliştirme ünitesini kurmak, 

            b) Eğitim sistemi içerisinde, idareciler arasında etkileşimi artırmak ve bilgi dağılımını  iyileştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir Haberleşme Programının kurulmasını ve işletimini sağlamak, 

            c) Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın planlama ve koordinasyon yeteneklerinin güçlendirilmesi için teknik yardım ve eğitim sağlamak, 

            d) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Enformasyon Sistemi’ni geliştirmek ve genişletmek için teknik yardım ve teçhizatı sağlamak, 

            e) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi için teknik yardım, temel veri analiz ve işleme cihazlarını sağlamak. 

             - Projenin 13 Aralık 1996 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. 

            CETVEL 3 
            İTFA PLANI 

   Ödeme Tarihi                                                                             Ana para ödemeleri 
                                                                                                                    (Dolar cinsinden)  * 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Her 15 Şubat ve 15 Ağustos’da 
15 Ağustos, 1995’den başlayarak 
15 Ağustos 2006’ya kadar                                                                   3.760.000 
15 Şubat 2007’de                                                                                  3.720.000 
Erken Ödeme Primleri 

            Genel şartların 3.04 (b)’sine göre erken ödeme yapılacak herhangi bir ikraz vadesinin ana para üzerinden ödenebilir primi, aşağıdaki uygulanabilir erken ödeme zaman çizelgesi için belirlenen yüzdelerdir. 
  
    Erken Ödeme Zamanı                                  Prim 
    --------------------------------------                   -------------------------------------- 
                                                                           Erken ödeme gününde , İkrazda bakiye 
                                                                           kısma tatbik edilebilir faiz oranı (yıllık 
                                                                           yüzde olarak ifade edilir) ile çarpılacak 
                                                                           oranlar: 
    Vadeden önce, üç yıl içinde                                                                 0,18 
    Vadeden önce, üç yıl ile altı yıl arasında                                              0,35 
    Vadeden önce , altı yıl ile onbir yıl arasında                                        0,65 
    Vadeden önce , onbir yıl ile onbeş yıl arasında                                  0,88 
    Vadeden önce, onbeş yıldan daha fazla                                             1.00 

               * Bu sutundaki rakamlar çekim tarihleri itibariyle tespit edilen Dolar karşılıklarını temsil ederler. Bak: Genel Şartlar, Bölüm 3.04 Ve 4.03 

            CETVEL – 4 
            Satınalma ve Müşavirlik Hizmetleri 

            BÖLÜM I 
            Malların Satın alınması 

            KISIM- A: Uluslararası İhale 

            Kısım C’deki şekilde sağlananların dışında, mallar ve hizmetler, Banka tarafından Mayıs 1985’te yayınlanan “Guidelines For Procurement Under tIBRD Loans and IDA Credits” Kısım I ve II’sinde zikredilen usule uygun olarak değerlendirilen mukaveleler altında satın alınacaktır. 

            Kısım – B: Yerli İmalatçıların Tercih Edilmesi 

            Kısım A’da yayınlanan usullere uygun olarak malların satın alınmasında, Türkiye’de imal edilen mallar, Guidelines’in 2.55 ve 2.56 numaralı paragrafları v eek 2’nin 1, 2, 3, ve 4’üncü paragraflarındaki hükümler uygun olarak bir tercih sınırı içinde kabul edebilir. 

            Kısım –C: Diğer Satınalma Usulleri 

            1- Herbiri 200.000 Dolar karşılığının daha aza mal olacağı tahmin edilen teçhizat için mukaveleler, Banka’nın kabul edebileceği mevzuata uygun olarak yerel usullerle ilan edilir ve karara bağlanabilir. Bu şeklideki mukavelelerin toplam maliyeti 2.000.000 Dolar karışlığı bir miktarı aşmayacaktır. 

            2- Her birinin maliyeti 50.000 Dolar karşılığı ya da daha az tahmin edilen çeşitli kalemler, Banka’ca kabul edilebilir mevzuata uygun olarak Guidelines’de belirtildiği şekilde özelliklere haiz davet edilen en az üç müteahhit firmanın fiyatlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi esasına dayalı olarak karar bağlanan mukaveleler ile iç piyasadan tedarik edilir, bu şekilde tedarik edilen kalemlerin toplam değeri 2.000.000 Dolar karşılığından daha fazla olmayacaktır. 

            3- Yayın ve tercüme hakları, bilgisayar yazılımları gibi müseccel kalemler için yapılacak mukaveleler müseccel malın sahipleri ile doğrudan pazarlık şekliyle temin edilebilir. Fakat, banka tarafından aksi belirtilmediği takdirde bu şekilde yapılacak mukavelelerin miktarı 4.500.000 dolar karşılığını aşmayacaktır. 

            KISIM D: Satınalma Kararlarının Banka Tarafından İncelemesi 

            1- İhaleye davetlerin, ihale değerlendirmesinin ve nihai mukavelelerin incelenmesi: 

            a) Tahmini maliyeti 100.000 dolar karşılığı (bu cetvelin c (3) paragrafına göre olan mukaveleler hariç) ya da daha fazla olan bir mukavele için Guidelines’in ek 1 ‘indeki g ve 4’üde zikredilen usuller tatbik edilecektir. Bu gibi mukaveleler için Özel Hesap’tan yapılacak olan ödemelerde, sözü edilen paragraf 2(d) ye uygun olarak Banka’ya verilmesi gerekli tasdikli iki mukavele kopyasını garanti etmek için, usullerden gerekli değişiklik yapılacak ve mukaveleye uygun olarak, Özel Hesap’tan ilk ödeme yapılmadan önce Banka’ya verilecektir. 

            b) Bir önceki paragrafta belirtilen usullerle yapılmayan her bir mukaveleye, Guidines’te ek 1’in 3. ve 4. paragraflarında zikredilen usuller uygulanacaktır. BU gibi mukaveleler için Özel Hesap’tan yapılacak ödemelerde, sözü edilen 3. paragrafa uygun olarak Banka’ya verilmesi gerekli tasdikli iki mukavele kopyası ile gerekli diğer bilgileri garanti etmek için sözü edilen usullerde gerekli değişiklik yapılacak ve bu Anlaşmanın 5 numaralı cetvel’inin 4. paragrafına uygun olarak hazırladığının bir delili olarak Banka’ya verecektir. 

            2- %20 rakamı, Guidelines’in Ek 1’indeki 4. paragrafın amaçları bakımından tespit edilmiştir. 

            BÖLÜM II. 
            Müşavirlerin İstihdamı 

            Borçlu’nun proje’yi uygulamasına yardım etmek üzere, Bo6rçlu, yetişkinliği, tecrübesi ve istihdamın iş tanımı Banka tarafından tatminkar bulunan müşavirleri istihdam edecektir. Bu gibi müşavirler, Dünya Bankası’nın esas kabul ettiği ve Ağustos 1981 de yayınladığı “Guidelines for Use of Consultants by World Bank Barrowers and by the World Bank as Executing Agency” adlı yayına göre Banka’yı tatmin edecek prensip ve usullere uygun olarak seçilecektir. 

            CETVEL 5 
            Uygulama Programı 

            A- Proje Yönetimi: 

            1- Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından icra edilecek olan kısım B (1)  ve (2) hariç, Projenin diğer bütün bileşenlerini yürütmekten sorumlu olacaktır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Proje’de kendileri ile ilgili faaliyetlerin yönetimi için birer Proje Koordinasyon Ünitesi kuracaklardır. Bu üniteler; (a) teknik yardımın amaçları için ihtiyaç duyulan uzmanların istihdamının koordinasyonundan (b) Yükseköğretim Kurulunun kuracağı Proje Koordinasyon Ünitesi ile ilgili olarak Proje’nin kısım B (1) ve (2) si altındaki yatırım projeleri için verilen tekliflerin alınması ve değerlendirilmesinden, (c) cihaz ve malzeme alımlarının düzenlenmesinden ve yönetiminden (d) Proje ile ilgili verilerin toplaması ve analizi de dahil olmak üzere proje uygulamasında, gelişmelerin izlenmesi değerlendirilmesi ve rapor edilmesinden, (e) Proje uygulaması için sorumlu birimlere destek sağlanmasından ve (f) Proje muhasebesinin tutulmasından ve gerekli denetimler için hazır bulundurulmasından sorumlu olacaklardır. 

            2- Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, Proje’nin uygulanmasında ilerlemeleri gözden geçirme ve bu ilerlemelerin Proje’nin amaçlarına uygun olması için; her bir kurum birer Danışma Komitesi kuracak ve komitelerin Proje’nin tamamlanmasına kadar devamını sağlayacaklardır. 

            B- Proje Uygulamasında Sorumluluklar 

            1- Milli Eğitim Bakanlığı, Proje Koordinasyon Ünitesi, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Mali İşlerle ilgili Daireler ile Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni kullanarak, Proje’nin A, B (3) ve C kısımlarındaki faaliyetlerini yerine getirecektir. 

            2- Proje’nin kısım B (1) ve (2) sinden zikredilen hizmet öncesi öğretmen eğitimi, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda, Müşavirlerin yardımı, (eğer gerekirse) Yükseköğretim Kurulu Proje Koordinasyon Ünitesi’nin koordinatörlüğünde Proje’ye katılan kuruluşlar (Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Yüksek Okulları) tarafından yerine getirilecektir. 

            a) Proje’nin Kısım B (1)’indeki imkanlardan yararlanmak için, her bir Eğitim Yüksek Okulundan gelen istekler, detaylandırılmış kurumsal gelişme planı olarak Yükseköğretim kurulu sekreteryasına sunulacaktır ve bu planlar; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşan ve 1 Eylül 1990 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulacak olan İlk Öğretmen Eğitimi Yönlendirme Komitesi’nce gözden geçirilecektir. Bu raporlar gözden geçirildikten sonra, onların uygulanması ile ilgili izlenimler, Yükseköğretim Kuruluna tavsiyeler olarak sunulacaktır. Proje’nin Kısım B (1)’inde yer alan satınalma işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun Proje Koordinasyon Ünitesi’nce Koordine edilecek ve satınalma paketleri, onaylanmış kurumsal kalkınma planları esas alınarak mümkün olduğu kadar büyük paketler halinde gruplandırılacaktır. 

            b) Proje’nin kısım B (2)’sinde zikredilen ortaokul ve lise öğretmenlerinin eğitim için kullanılacak imkanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun kontrolu altındaki 17 Eğitim Fakültesinin tamamı için hazır bulundurulacaktır. Eğitim Fakültelerinden, kendi eğitim personelinin gelişim programı içinde güçlenmesini ve gelişmesini sağlayacak detaylandırılmış bir yatırım projesi teklifi istenecektir. Yatırım projeleri için sunulacak bu teklifler; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu temsilcilerinden oluşacak ve 1 Eylül 1990 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulacak, ilk Öğretmen Eğitimi Yönlendirme Komitesi tarafından kararlaştırılmış kriterler esas alınarak Yükseköğretim Kurulu Proje Koordinasyon Ünitesi’nin ve Danışmanlarının da teknik yardımlarıyla değerlendirilecektir. Yatırım Projelerinin onaylanması, böyle bir değerlendirmeye dayalı olarak yapılacak ve ayrıca matematik, sosyal bilgiler, tabii bilimler, rehberlik ve danışmanlık, kütüphanecilik ve okul yönetimi alanlarında personel gelişimi için hazırlanan dokümanları, Yatırım Projelerinde zikredilen faaliyetler için gerekli imkanlar, teçhizatın genel tanımını ve tahmi maliyetini belirten dokümanları, Yatırım Projesinin yürütülmesinde gerekli uygulama ve satınalma düzenlemelerine ilişkin zamanlama çizelgelerini de ihtiva edecektir. 

            C- Özel İhtiyaçlar 

            1- Borçlu, Proje’nin Kısım A (1) (a) da zikredilen gözden geçirme işlemini 1 Eylül 1990 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tamamlanmasını sağlayacaktır. 

            2- Borçlu, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile (i) Kısım (1) (e) de istenilen imkanların değerlendirilmesini tamamlayacak ve (ii) bu tür imkanlar kurulması için gerekli fonları zamanında temin etmeyi taahhüt eder. 

            3- Borçlu, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile Proje’nin kısım A (3) de zikredilen Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin faaliyetlerinden test ve ölçmelerde yardımcı olmak üzere en az üç ehliyetli uzmanı 1 Eylül 1991 tarihinden sonra olmamak üzere istihdam etmeyi taahhüt eder. 

            4- Borçlu, 31 Aralık 1990 tarihine kadar Proje’nin uygulanmasındaki ilerlemelerin yıllık değerlendirilmesi için her iki Proje Koordinasyon Ünitesi tarafından hazırlanan bir planı Banka’nın yorumuna almak üzere Banka’ya göndermeyi sağlayacaktır. 

            5. Borçlu ve Banka birlikte, Proje’nin amaçlarının başarılması için gerekli hareket tarzı ve gerekli kaynaklar üzerinde görüş birliğine varmayı ve Proje’nin değerlendirilmesini yıllık olarak yapacaklardır. 

            CETVEL 6 
            Özel Hesap 

            1- Bu cetvel’in maçları bakımından; 

            (a) “Uygun Kategoriler” bu anlaşmanın 1 numaralı cetvelinin 1. paragrafındaki tabloda zikredilen kategori (1) ve (2) anlamına gelir. 

            (b) “Uygun Harcamalar” terimi, Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul maliyetine göre ve bu Anlaşmanın 1 numaralı Cetvelindeki hükümlere uygun kategorilere tahsis edilen İkraz hasılasından finanse edilecek harcamaların anlamına gelir. 

            (c) “Onaylanmış tahsisat” terimi, İkraz Hesabından çekilecek ve bu ek Cetvelin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılacak 5.000.000.- Dolarlık bir miktar anlamına gelir. 

            2- Özel hesaptan yapılacak ödemeler, bu Cetvelin hükümlerine göre sadece uygun harcamalar için yapılacaktır. 

            3- Banka Özel Hesabın açılması ile ilgili olarak tatminkar delili aldıktan sonra onaylanmış tahsisatın çekimleri ve özel hesaptan yapılan çekimlerle eksilen paranın tamamlanması için yapılacak daha sonraki çekimler aşağıdaki şekilde yapılabilir; 

            (a) Onaylanmış tahsisatın çekimleri için, Borçlu, Banka’ya onaylanmış toplam Tahsisat Miktarını aşmayacak tevdiat ya da tevdiatlar için bir istek ya da istekler üzerine, Banka, Borçlu namına, borçlu tarafından istenilen bir miktar ya da miktarları İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır. 

            (b) (i) Borçlu, Bankanın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesabın tamamlanması için isteklerini Bankaya bildirecektir. 

             (ii) Böyle bir istekten önce ya da istek zamanında, tamamlanması istenen ödeme ya da ödemelere karşı, bu ek Cetvelin 4 numaralı paragrafına uygun olarak gerekli doküman ve diğer delilleri Bankaya verecektir. Böyle her bir istek üzerine, Banka Borçlu  namına, Borçlu tarafından, istenen ve uygun harcamalar için Özel Hesap’dan yapılan ödemelere ait söz konusu dokümanlar ve diğer delillerini gösterdiği bir miktar ya da miktarları İkraz Hesabından geçerek Özel Hesaba yatıracaktır. 

            Bütün bu gibi tevdiatlar, talebi destekleyen adı geçen doküman ve delillerle doğrulanmış karşılığı miktarlarda, Banka tarafından İkraz Hesabından ilgili uygun kategoriler adına çekilir. 

            4- Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılan her bir ödeme için, Borçlu, Banka’nın isteyeceği uygun bir zamanda, uygun masraflar için yapılmış ödemeleri gösteren doküman ve diğer delilleri Banka’ya verecektir. 

            5- Bu ek Cetvelin 3. paragrafındaki hükümlere bakılmaksızın, Özel Hesaba Banka tarafından başka tevdiat yapılması istenmeyecektir. 

            (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka bu anlaşmanın 2.02 Bölümünün (a) paragrafındaki hükümlere uygun olarak, doğrudan doğruya Borçlunun para çekebileceğini tespit etmesi halinde: ya da 

            (b) Bir kez Uygun Kategorilere tahsis edilen İkrazın toplam çekilmemiş miktarından Banka tarafından bu Proje ile ilgili olarak Genel Şartlar’ın 5.02 Bölümüne uygun şekilde konulmuş herhangi bir özel taahhüdün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan Onaylanmış Tahsisat miktarının iki katının karşılığına eşit olması halinde, bundan sonra, uygun kategorilere tahsis edilen ikrazın çekilmeden kalan miktarının İkraz Hesabından çekimleri Banka’nın uygun harcamalar için ödeme yapmada kullanılan ya da kullanılacak usul bildirim tarihi itibariyle Özel Hesapta kalan miktarın tamamı Banka’yı tatmin ettiği ölçüde ve sadece o tarihten sonra yapılacaktır. 

            6- (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda Özel Hesap’tan herhangi bir ödemenin (i) Bu cetvelin 2. numaralı paragrafına uygun olmayan herhangi bir harcama ya da uygun olmayan herhangi bir miktar için ya da (ii) Bir delil ile doğrulanmamış ise (A) Banka’nın isteyebileceği ilave delilleri sağlayacak (B) Tevdiat, Özel Hesab’a ya da (Banka’nın istemesi halinde Banka’ya iade edilir), bu gibi bir ödemenin, ya da Özel Hesaba yatıracaktır. Muhtemelen doğacak bu tür durumda, Banka ile hem fikir olunmaması halinde Borçlu bu tevdiatı yapmadıkça ya da iade etmedikçe Banka Özel Hesab’a başka tevdiat yapmayacaktır. 

            (b) Eğer Banka, herhangi bir zamanda, Özel Hesapta kalan herhangi bir miktarın, uygun harcamaların karşılanması için gerekli olmadığını tespit ederse, Borçlu, Bankanın bildirmesi üzerine kalan miktarı Banka’ya iade edecektir. 

            (c) Borçlu Banka’ya bildirmek suretiyle Özel Hesaptaki tevdiatın tamamını veya bir kısmını Banka’ya ödeyebilir. 

            (d) Bu ek cetvelin (a) (b) ve (c) paragraflarına Banka’ya yapılan geri ödemeler; Genel Şartlarda dahil olmak üzere bu anlaşmanın ilgili hükümlerine göre yapılan iptal ya da takip eden çekim için ikraz hesabına kredilendirecektir. 

            Not: İngilizce metni 10 Temmuz 1990 gün ve 20570 sayılı Resmi Gazete’dedir.