Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 28.08.1990 Sayı : 20619 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/584 
Karar Tarihi : 24/06/1990    
     
            19 Şubat 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Polonya Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı Arasında 1990-1992 Yılları Sağlık ve Tıbbi Bilimler Alanında İşbirliği Planı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/6/1990 tarihli ve EİDA-90-3053 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE POLONYA HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK VE SOSYAL REFAH BAKANLIĞI ARASINDA 1990-1992 YILLARI SAĞLIK VE TIBBİ BİLİMLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ PLANI

            1. MADDE
            Mukavele yapan taraflar aşağıdaki konularla ilgili materyal bilgi ve resmi evrak mübadelesi imkanı tanıyacaktır.

            - Sağlık hizmetleri sistemi
            - Sağlık hizmetleri finansı
            - Salgın hastalıkların epidemiolojisi
            - Ulusal temel sağlık programları
            - Başta Aids olmak üzere hastalıktan korunma yöntemleri
            - Her iki ülkedeki ulusal konferans toplantı ve diğer çalışmaların takvimi (tarihleri)

            2. MADDE 
            Mukavele yapar taraflar, ilgili ülkelerin tıbbi araştırma kuruluşlarıyla işbirliği sağlayacaktır.

            Ortak araştırma projeleri mukaveleyi yapan Kuruluşlarca finanse edilecektir.

            3. MADDE
            Mukaveleyi yapan taraflar yılda 20 kişi/ay olmak suretiyle özellikle aşağıdaki konularda uzman mübadelesinde bulunacaklar:

            - Gastrointestinal Hastalıkları
            - Cardiovaskular Hastalıklar
            - Tropikal Hastalıklar
            - Optolmology 
            - Ana Çocuk Sağlığı
            - Immunology  transplantology
            - Epidemiology ve koruyucu ilaçlar
            - İlaç aşı ve sera üretimleri
            - Temel Sağlık Hizmetleri organizasyonu

            2. maddede bahis konusu uzman değişimi yukarıda belirtilen kota dahilinde gerçekleştirilecektir.

            4. MADDE 
            Taraflar Polonya ve Türkiye’de her sene olmak üzere müştereken kararlaştırılacak olan konularda bir “Tıp günü” ilan edecekler.

            5. MADDE 
            İşbirliğinin daha  da geliştirilmesi imkanını araştırmak ve sağlık bakımı alanındaki ihtiyaçları değerlendirmek üzere taraflar sağlık işleri konulu ortak bir komisyon oluşturacaklardır.

            Komisyon toplantıları tarafların mutabakatında toplanacaktır. Toplantılar yılda bir defadan daha az olmamak kaydı ile Polonya ya da Türkiye’de yapılacaktır.

            Sağlık işleri ortak komisyonunun kararları bu plan için ekler oluşturacaktır.

            6. MADDE
            Anlaşmayı imzalayan her iki taraf, ülke sınırları içinde ülkenin Elçilik personelinin ve geçici kalışları süresince resmi görevlilerin tıbbi ve cerrahi bakımını ücretsiz olarak yapmayı taahhüt ederler.

            7. MADDE 
            Bu işbirliği planının yürütülmesi ile ilgili tüm masrafları aşağıda belirtilen şekilde karşılanacaktır:

            Dokümanların mübadelesi: Enformasyon ve materyaller ücretsiz olacaktır.

            Anlaşmayı imzalayan taraflar, bilim adamı değişimi durumunda, gönderen tarafın seyahat masraflarını (gidiş ve dönüş), alıcı tarafın ise ülkesindeki kalış ve yurtiçi seyahat masraflarını karşılamasını kabul etmişlerdir.

            8. MADDE
            Bu işbirliği planı imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1992 de sona erecektir.
 

            9. MADDE
            19 Şubat 1990 da orijinal iki nüsha ve İngilizce olmak üzere yapılmış ve imzalanmıştır.

            Polonya Halk Cumhuriyeti                                Türkiye Cumhuriyeti
            Sağlık ve Sosyal Refah                                          Sağlık Bakanlığı
            Bakanlığı
            ANDRZEJ KOSINIAK-KAMYSZ                             HALİL ŞIVGIN

            Not: İngilizce metni 28 Ağustos 1990 gün ve 20619 sayılı Resmi Gazete’dedir.