Milletlerarası Antlaşmalar

 

Resmi Gazete: 31.08.1990 Sayı : 20621 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/597 
Karar Tarihi : 24/06/1990    
     
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla akdedilen ekli “Tarımsal ürünlerin Kalitesinin İyileştirilmesi” konulu Proje Anlaşmasının, 9 Mayıs 1990 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 4/6/1990 tarihli ve EİBA-90-3069 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
 
            EBİA-300.559-90-225                                                                        9 Mayıs 1990

            Ekselâns,
            Metni aşağıda bulunan ve Dışişleri eski Bakanı Mesut Yılmaz’a hitaben yazılmış 6 Aralık 1989 tarihli ve Hükümetlerimiz arasında mevcut 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin İyileştirilmesi” konusunda bir proje Anlaşması yapılmasını öneren mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselâns,
            Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti adına, Hükümetlerimiz arasındaki teknik işbirliği hakkındaki 16 Temmuz 1970 Anlaşmasının uygulamasında, karara varılan Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin aşağıdaki Anlaşmayı teklif etmekten onur duymaktayım. 

            1-Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, başlangıç üç yıl için, hasat sonrası teknoloji alanında,

            - Seçilmiş tarımsal ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve orta vadede yüksek kaliteli ürünler için bir kalite standardının uygulanması,

            - Bu tip ürünlerin özellikle, ihracatın artırılmasında ve üretici gelirlerinin (esas olarak küçük üreticilerin) yükseltilmesinde yardımcı olmak amacıyla işbirliği yapacaklardır.

            Proje, Kurucuları arasında özel sektörün yanısıra Hükümet temsilcilerinin de bulunduğu, Ankara’da yerleşik Türk Pazarlama vakfı tarafından yürütülecektir.

            2- Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları yapacaktır.

            (1) Yardım sağlanacak hususlar:

            (a) Üç yıllık bir süre için hasat sonrası teknoloji konusunda bir uzman,

            (b) Tamamı üç yıllık bir süre için kısa dönemde görev yapacak uzmanlar; aşağıda 4 (3) paragrafta yer alan şartlara uygun olarak yardımla görevlendirilen bu uzmanlar, yukarıda birinci paragrafta sözü edilen projenin yürütücüsüne karşı sorumlu olacaklardır.

            (2) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti,

            (a) Uzmanların ve onların ailelerinin kendileri tarafından karışlanması gerekenlerin dışındaki barınma masraflarını,

            (b) Uzmanların resmi seyahat giderlerini karşılayacaktır.

            (3) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti proje mahallindeki malzemeler için (c.i.f. değer) 1.100.000 DM (birmilyonyüzbin DM) temin edecektir.

            Temin edilen bu malzemeler Türk Pazarlama Vakfı’na teslim edildiğinde veya mahalli olarak tedarik edildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkü olacak ve bunlar projenin uygulanması sırasında çalışan uzmanların kullanımında bulunacaktır.

            (4) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti, proje mahallinin dışında, tamamı 50 aya kadar, dönüşlerinde projede istihdam edilecek olan Türk uzmanlar için, hasat sonrası teknolojisi, kalite garantisi ve pazarlama alanlarında üst düzey bir eğitimi programı sağlanmasını düzenleyecektir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları sağlayacaktır:

            (1) Projeyi yürütecek Vakfın kurulmasını ve projenin başlangıcından evvel, özellikle yeterli personel ve finansmana ilişkin, gerekli çalışmaların yapılmasını temin edecektir.

            (2) Yukarıdaki 2 (4) üncü paragrafı gerçekleştirmek için üst düzey eğitim programına uygun adayların, Ankara’daki Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile mutabakat halinde olarak, seçimini sağlayacaktır.

            (3) Yardımla görevlendirilen uzmanların kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerinde isteyebilecekleri herhangi bir yardımı ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde gerekli tüm kayıt ve belgelerin teminini sağlayacaktır.

            (4) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümetinin katkılarının yetersiz olduğu durumlarda, projenin başarıyla uygulanması için gerekli katkıları temin edecektir.

            4- (I) Bu katkıları, Federal Alman Cumhuriyeti adına Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMbH, 6236 Eschborn gerçekleştirecektir.

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti projenin uygulanmasında, I. paragrafta atıfta bulunulan, Türk Pazarlama Vakfı’nı görevlendirecektir.

            (3) Yukarıdaki birinci ve ikinci alt paragrafta belirtilen sorumlu kuruluşlar, projenin yürütülmesi sırasında, projenin uygulamasına ait ayrıntıları bir plan dahilinde birlikte belirliyeceklerdir.

            5- Evvelce zikredilen 16 Haziran 1970 tarihi anlaşmanın Berlin hükmü (madde9) de dahil olmak üzere tüm koşulları bu anlaşmada geçerli olacaktır.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1-5 paragraflardaki önerileri kabul ederse bu mektup ile Hükümetinizin onayını ifade eden siz ekselanslarınızın cevabî mektubu, cevabî mektubun tarihten itibaren geçerli olmak üzere Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma teşkil edecektir.

            Saygılarımın kabulünü rica ederim.”

            Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ali Bozer adına, Ekselanslarına, yukarıdaki mektupta kayıtlı hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edildiğini ve sözkonusu mektup ile cevabını teşkil eden işbu mektubun, mektubumuzun tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Hükümetlerimiz arasıda bir proje Anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derim saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                                                Erdinç ERDÜN
                                                                                                Elçi
                                                                                                İkili Ekonomik İşler
                                                                                                Genel Müdürü

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

            EZ 445 E 48                                                                                    Ankara, 6 Aralık 1989
 

            Ekselans,
            Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti adına, Hükümetlerimiz arasındaki Teknik İşbirliği hakkındaki 16 Temmuz 1970 Anlaşmasının uygulamasında, karara varılan Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin aşağıdaki Anlaşmayı teklif etmekten onur duymaktayım. 

            1-Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, başlangıç üç yıl için, hasat sonrası teknoloji alanında,

            - Seçilmiş tarımsal ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve orta vadede yüksek kaliteli ürünler için bir kalite standardının uygulanması,

            - Bu tip ürünlerin özellikle, ihracatın artırılmasında ve üretici gelirlerinin (esas olarak küçük üreticilerin) yükseltilmesinde yardımcı olmak amacıyla işbirliği yapacaklardır.

            Proje, Kurucuları arasında özel sektörün yanısıra Hükümet temsilcilerinin de bulunduğu, Ankara’da yerleşik Türk Pazarlama vakfı tarafından yürütülecektir.

            2- Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları yapacaktır.

            (1) Yardım sağlanacak hususlar:

            (a) Üç yıllık bir süre için hasat sonrası teknoloji konusunda bir uzman,

            (b) Tamamı üç yıllık bir süre için kısa dönemde görev yapacak uzmanlar; aşağıda 4 (3) paragrafta yer alan şartlara uygun olarak yardımla görevlendirilen bu uzmanlar, yukarıda birinci paragrafta sözü edilen projenin yürütücüsüne karşı sorumlu olacaklardır.

            (2) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti,

            (a) Uzmanların ve onların ailelerinin kendileri tarafından karşılanması gerekenlerin dışındaki barınma masraflarını,

            (b) Uzmanların resmi seyahat giderlerini karşılayacaktır.

            (3) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti proje mahallindeki malzemeler için (c.i.f. değer) 1.100.000 DM (birmilyonyüzbin DM) temin edecektir.

            Temin edilen bu malzemeler Türk Pazarlama Vakfı’na teslim edildiğinde veya mahalli olarak tedarik edildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkü olacak ve bunlar projenin uygulanması sırasında çalışan uzmanların kullanımında bulunacaktır.

            (4) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti, proje mahallinin dışında, tamamı 50 aya kadar, dönüşlerinde projede istihdam edilecek olan Türk uzmanlar için, hasat sonrası teknolojisi, kalite garantisi ve pazarlama alanlarında üst düzey bir eğitimi programı sağlanmasını düzenleyecektir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkıları sağlayacaktır:

            (1) Projeyi yürütecek Vakfın kurulmasını ve projenin başlangıcından evvel, özellikle yeterli personel ve finansmana ilişkin, gerekli çalışmaların yapılmasını temin edecektir.

            (2) Yukarıdaki 2 (4) üncü paragrafı gerçekleştirmek için üst düzey eğitim programına uygun adayların, Ankara’daki Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile mutabakat halinde olarak, seçimini sağlayacaktır.

            (3) Yardımla görevlendirilen uzmanların kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerinde isteyebilecekleri herhangi bir yardımı ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde gerekli tüm kayıt ve belgelerin teminini sağlayacaktır.

            (4) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümetinin katkılarının yetersiz olduğu durumlarda, projenin başarıyla uygulanması için gerekli katkıları temin edecektir.

            4- (I) Bu katkıları, Federal Alman Cumhuriyeti adına Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMbH, 6236 Eschborn gerçekleştirecektir.

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti projenin uygulanmasında, I. paragrafta atıfta bulunulan, Türk Pazarlama Vakfı’nı görevlendirecektir.

            (3) Yukarıdaki birinci ve ikinci alt paragrafta belirtilen sorumlu kuruluşlar, projenin yürütülmesi sırasında, projenin uygulamasına ait ayrıntıları bir plan dahilinde birlikte belirliyeceklerdir.

            5- Evvelce zikredilen 16 Haziran 1970 tarihi anlaşmanın Berlin hükmü (madde9) de dahil olmak üzere tüm koşulları bu anlaşmada geçerli olacaktır.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1-5 paragraflardaki önerileri kabul ederse bu mektup ile Hükümetinizin onayını ifade eden siz ekselanslarınızın cevabî mektubu, cevabî mektubun tarihten itibaren geçerli olmak üzere Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma teşkil edecektir.

            Saygılarımın kabulünü rica ederim.”

                                                                                    Ekkehard EICKHOFF
Ekselansları
Mesut YILMAZ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Dışişleri Bakanı-ANKARA

                Not: İngilizce metni 31 Ağustos 1990 gün ve 20621 sayılı Resmi Gazete’dedir.