Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 04.09.1990 Sayı : 20625 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/622 
Karar Tarihi : 27/06/1990    
     
            Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı Arasında Tarım, Orman ve Balıkçılık Alanlarında Teknik Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği ile İlgili Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/6/1990 tarihli ve EİBA-90-3469 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı  V.
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YENİ ZELANDA TARIM, BALIKÇILIK VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK ALANLARINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT ZAPTI


            T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lütfullah KAYALAR ve beraberindeki Heyet 24-28 Nisan 1990 tarihleri arasında Yeni Zelanda’yı ziyaret etmişlerdir.

            Bu ziyaret sırasında gerek tarımsal ve gerekse tarımsal sanayi alanında işbirliği konusunda müzakereler yapılmıştır. Sözkonusu müzakereler Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki fevkalade ilişkileri aksettiren dostane bir atmosfer içinde geçmiştir.

            Taraflar, ülkelerindeki tarımsal durum ve uygulanmakta olan tarımsal projeler konusunda bilgi vermişler, her iki tarafın da yararına olan tarım, ormancılık ve su ürünleri olanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile karşılıklı tecrübelerden yararlanmakta istekli olduklarını belirtmişlerdir.

            Taraflar, bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde gündeme gelebilecek her türlü işbirliği teklifini olumlu karşılayacaklarını belirtmişlerdir.

            1- Bundan böyle metinde, Türk tarafı olarak belirtilecek olan T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda tarafı olarak belirtilecek olan Yeni Zelanda Tarım Balıkçılık ve Orman Bakanlığı arasında mevcut işbirliği aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir.

            a – Bilimsel ve teknik bilgi ve belge değişimi.

            b – Tarafların ülkelerinde yayınlanan araştırma sonuçlarının karşılıklı olarak değişimi.

            c – Bitkisel ve hayvansal genetik materyallerinin değişimi.

            d – Her iki ülkenin de ilgi alanları doğrultusunda karşılıklı uzman değişimi. 

            e – Her iki ülkeden birinde eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi.

            f – Tarımsal pazarlama konusunda tarafların özel sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak yatırım imkanlarının teşvik edilmesi.

            2- Yeni Zelanda tarafı aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

            a – Tarımsal yayım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere anlaşılır bir portföy geliştirerek yayım broşürlerinin hazırlanmasında işbirliği.

            b – Türk yayımcılık elemanlarına “Eğitmenlerin eğitimi programı” da dahil olmak üzere bütün yayım faaliyetlerini ihtiva eden eğitim imkanı temini.

            Bu programlar Yeni Zelanda da yürütülecek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde uygulanacak özel eğitim programlarının geliştirilmesini de kapsayacaktır. Daha sonraki aşamada, Türkiye’de düzenlenecek olan eğitim kurslarına da yardımcı olmak üzere Yeni Zelanda yayımcılık uzmanlarının Türkiye’yi ziyaret etmeleri sağlanacaktır. 
            Bu eğitim programlarında hayvan üretimi, konusu öncelikli olarak ele alınacaktır. Bununla beraber diğer önemli işbirliği konuları da tespit edilecektir.

            c – Uygulamalı araştırmayı geliştirmek ve eğitimi kolaylaştırmak amacıyla Yeni Zelandalı araştırmacılar, Türkiye’de belirli sürelerde çalışacaklardır. Türk araştırmacılarında Yeni Zelanda zirai araştırma merkezlerine ziyaretleri programlanacak ve uygulanacaktır. İşbirliği konuları daha sonra her iki tarafın yetkilileri tarafından belirlenecektir.

            d – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan koyunculuk ıslahı programının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere hayvancılık ve yem üretimi konusunda uzman ve teknik yardım sağlanacaktır. Ayrıca sütçülük, yem üretimi ve hububat tohumu üretimi konularında imkan sağlanacaktır.

            e – Türk tarafına, Güneydoğu Anadolu Projesinin gerçekleştirilmesinde tarımsal destek sağlanacaktır. Taraflar bölge için gerekli girdilerin tespit edilmesinde işbirliği yapacaklar ve ilk yıl sulama suyu kaynaklarının mevcudiyetini dikkate alarak, gelecek 15-20 yıl içerisinde tarımsal kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunacaklardır.

            3- Türk tarafının talebi üzerine, taraflar aşağıdaki konularda işbirliğini geliştireceklerdir.

            a – Bitkisel Üretim 

            - Taze sebze ve meyvelerin depolama sistemlerinin teşkili, mezatı ve pazarlanması ile ilgili bilgi ve deneyim değişimi, 
            - Yem bitkilerinde tohum ıslahı,

            b – Hayvansal Üretim

            - Koyun, Ankara keçisi ve Kaşmir keçisi genetik materyallerinin deneme amacıyla değişimi meyanında bilgi ve teknik yayınların teatisi,
            - Kangal, Akkaraman ve İvesi koyun ırklarının üçüncü ülkelere pazarlanma projesinin geliştirilmesi ve uygulanması,
            - Üçüncü ülkelere canlı hayvan, et ve yün pazarlanması,
            - Türkiye’de işlenmek üzere ham deri ticaretinin alternatif yollarının geliştirilmesi.

            c – Su Ürünleri Üretimi

            - Su bitkilerinin üretimi ve ıslahı ile ilgili projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,
            - Su ürünleri avlama teknolojilerinin geliştirilmesi,
            - Balık hastalıklarının teşhis ve tedavisinde araştırmalara destek sağlanması ve bilgi alışverişinde bulunulması.

             d – Orman Üretimi

            - Orman ıslahı ve orman üretimi konularında bilgi değişimi yapılmasının yanısıra çeşitli orman ağacı tohumlarının deneme amacı ile değişiminin yapılması,
            - Türkiye’de mobilya sanayi’nin ihtiyacı olan kereste ve tomruğun Yeni Zelanda’dan temini.

            4- Genel Şartlar

            a – Taraflar, bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde yer alan müşterek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önemini müdrik olup, bu hususların kendi ülkelerindeki kanun, nizam ve yönetmelikler gereğince yürütülebileceğini taahhüt ederler.

            b – Taraflar, tarımsal makine ve aletlerin temininde mümessillik ve ihraç esaslarının uygulanacağını kabul ederler.

            c – Taraflar, bu Mutabakat Zaptı’nı ticari açıdan kabul ederler. Bu mutabakat Zaptı’nda yer alan hususlarla ilgili özel projelerin detayları taraflarca veya temsilcilerinde (kaynakların mevcudiyeti, maliyet, mülkiyet haklarının tahsisi ve korunması gibi konular dahil) müzakere edilecek ve her defada yazılı olarak teyit edilecektir.

            d – Bu Mutabakat Zaptı, sadece her iki tarafın yazılı başvurusu üzerine değiştirilebilir ve tadil edilebilir.

            e – Bu Mutabakat Zaptı, taraflardan birinin diğer tarafa en az üç ay evvelden yazılı işar’ı bulunması sureti ile yeniden gözden geçirme ya da sona erdirme işlemine tabi olacaktır.

            Bu Mutabakat Zaptı’nın gözden geçirilmesi ya da sonuçlandırılması yürütülmekte olan programların devamını engellemeyecektir.

            Taraflar, bu Mutabakat Zaptı bünyesinde yer alan düzenlemelerin bu belgenin resmen8 imzalanmasını müteakip yürürlüğe gireceğini dikkate alırlar.

Lütfullah KAYALAR                                               Jim SUTTON
T.C. Tarım Orman ve Köyişleri                                Yeni Zelanda 
Bakanı                                                                           Tarım ve Orman Bakanı 

            Not: İngilizce Metni 4 Eylül 1990 gün e 20625 sayılı Resmi Gazete’dedir