Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 23.09.1990 Sayı : 20644 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/640 
Karar Tarihi : 20/06/1990    
     
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla akdedilen ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerine Danışmanlık Hizmeti” konulu Proje Anlaşmasının, 9 Mart 1990 tarihinden itibaren yürülüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/6/1990 tarihli ve EİBA-90-3095 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ.ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı  V.
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

                                                                                                            9 Mart 1990
            Ekselans, 
            Metni aşağıda bulunan ve Dışişleri eski Bakanı Sayın Mesut Yılmaz’a yızılmış Hükümetimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerine Danışmanlık Hizmeti” konulu bir proje anlaşması yapılmasını öneren 7 Haziran 1989 tarihli mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselans, 
            12-15 Aralık 1988 tarihleri arasında Ankara’da yapılan görüşmelerle ilgili olarak, Hükümetlerimiz arasında Teknik İşbirliği konusunda yapılan 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma uyarınca Türkiye Halk Bankası ile küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi projesi ile ilgili aşağıdaki Anlaşmanın imzalanmasını Federal Almanya Cumhuriyeti adına teklif etmekten şeref duymaktayım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Halk Bankası’nın küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını geliştirmesini ve bunların üretim kapasitesini artırmasının sağlamak için işbirliği yaparlar. Ocak 1989 ile Aralık 1990 arasındaki dönemi kapsayan proje aşamasının ana hedefi aşağıdaki pilot kuruluşların kurulmasıdır.

            a) Eskişehir’de ağaç işleme sektörü ile Konya’da metal işleme sektörü olmak üzere küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının işlerini modernize etmek arzu ve imkanlarını artırmak için sektör bazında iki adet bölgesel geliştirme merkezi;

            b) Bölgesel geliştirme merkezlerini yönlendirmek ve Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarıyla ilgili kalkınma politikasının gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak amacıyla Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde bir koordinasyon bürosu.

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti şu uzmanları gönderecektir.

            a) İki yıl süreyle küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek üzere bir uzman (gönderilen uzmanlar grubunun yöneticisi);

            b) İki yıl süreyle kredi danışmanlığı yapmak üzere bir uzman;

            c) Toplam kırkiki ay süreyle Eskişehir’deki ağaç işleme sektöründe çalışmak üzere iki uzman;

            d) Toplam kırkiki ay süreyle Konya’daki metal işleme sektöründe çalışmak üzere iki uzman;

            e) Toplam altı ay süreyle kısa dönemler için çalışmak üzere uzmanlar.

            Gönderilen uzmanlar 4. Madde 3. fıkra hükümleri uyarınca, Türkiye Halk Bankasına karşı sorumlu olurlar.

            2) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki masrafları karşılar:

            a) Gönderilen uzmanlar ve aileleri için kalacak yer;

            b) Gönderilen uzmanların gerekli resmi gezileri.

            3) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Konya ve Eskişehir’de masrafları kendisine ait olmak üzere aşağıdaki Türk personeli istihdam eder:

            a) Herbiri iki yıl süreyle çalışmak üzere toplam iki kalifiye çevirmen;

            b) Gerekli sayıda daktilograf

            4- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, başta aşağıda gönderilen donanımlar olmak üzere, C.I.F. 500.000 DM (Beşyüzbin Alman Markı) değerinde malzeme gönderir:

            - Bölgesel geliştirme merkezleri için gerekli donanım,
            - Dokümantasyon ve eğitim malzemesi,
            - İki adet motorlu araç.

            Sözkonusu malzemeler Türkiye’ye getirildiklerinde ya da Türkiye’de satın alındıklarında Türkiye Cumhuriyetinin mülkiyetine geçerler; bu malzemeler proje ve gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için sözkonusu uzmanların kullanımına verilir.

            5) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, proje dışından uzmanların hazırladıkları görüşlerin uygulanabilmesini finanse etmek için kurulacak bir fona 50.000 DM (Ellibin Alman Mankı) katkıda bulunur. İlgili ayrıntılar 4. Maddenin 3. fıkrası uyarınca belirlenir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şu katkıda bulunur:

            1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti proje için aşağıdaki onbir uzmanı görevlendirir:

            - Ankara’da bir proje müdürü ile iki nitelikli personel ve iki çevirmen, 
            - Konya ve Eskişehir’de üçer nitelikli personel.

            2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti proje için Ankara’da 1 adet yolcu arabası ve şoförü ile Eskişehir ve Konya’da yeterli taşıma kolaylıkları sağları.

            3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Eskişehir ve Konya’daki geliştirme merkezleri için uygun alanlar sağlar.

            4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları her türlü destekle Türk yasaları çerçevesinde gereken kayıt ve belgeleri sağlar.

            5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti projenin başarıyla yürütülebilmesi için Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin sağladıkları dışında kalan katkılarda bulunmayı garanti eder.

            4- 1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, sağlayacağı katkılar için Alman Teknik İşbirliği Kurumu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammen arbeit (GTZ) Gmbh 6236 Eschborn’u görevlendirir.

            2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin yürütülmesi için Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ni görevlendirir.

            3) İşbu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca görevlendirilen kuruluşlar; proje uygulanması ile ilgili ayrıntıları ortaklaşa hazırlayacakları bir çalışma planı içinde ya da başka bir biçimde belirlerler ve projedeki ilerleme paralelinde gerekli görülecek uyarlamaları yaparlar.

            5- İşbu Anlaşma bakımından diğer bütün hususlarda yukarıda adı geçen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma ve bu anlaşmanın Berlin maddesi (Madde 9) uygulanır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda 1’den 5’e kadar olan maddelerde sıralanan teklifleri kabul etmesi halinde, işbu Nota ile Ekselanslarının Hükümetlerinin bu Anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma oluşturur ve cevabi Nota tarihinde yürürlüğe girer.
Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz”

                                                                        Dr. Ekkehard Eickhoff
                                                                        (İMZA)

            Ekselans,
            Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer adına, Ekselanslarına yukarıdaki mektupta belirtilen konuların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sözkonusu mektupla buna cevap niteliğindeki işbu mektubunun, mektubumuzun tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir proje anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                        Erdinç ERDÜN
                                                                        Elçi
                                                                        İkili Ekonomik İşler
                                                                        Genel Müdürü

FEDERAL ALMANYA 
CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ

                                                                                    Ankara 7 Haziran 1989

            Ekselans,
            12-15 Aralık 1988 tarihleri arasında Ankara’da yapılan görüşmelerle ilgili olarak, Hükümetlerimiz arasında Teknik İşbirliği konusunda yapılan 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma uyarınca Türkiye Halk Bankası ile küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi projesi ile ilgili aşağıdaki Anlaşmanın imzalanmasını Federal Almanya Cumhuriyeti adına teklif etmekten şeref duymaktayım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Halk Bankası’nın küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını geliştirmesini ve bunların üretim kapasitesini artırmasının sağlamak için işbirliği yaparlar. Ocak 1989 ile Aralık 1990 arasındaki dönemi kapsayan proje aşamasının ana hedefi aşağıdaki pilot kuruluşların kurulmasıdır.

            a) Eskişehir’de ağaç işleme sektörü ile Konya’da metal işleme sektörü olmak üzere küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının işlerini modernize etmek arzu ve imkanlarını artırmak için sektör bazında iki adet bölgesel geliştirme merkezi;

            b) Bölgesel geliştirme merkezlerini yönlendirmek ve Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarıyla ilgili kalkınma politikasının gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak amacıyla Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde bir koordinasyon bürosu.

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti şu uzmanları gönderecektir.

            a) İki yıl süreyle küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek üzere bir uzman (gönderilen uzmanlar grubunun yöneticisi);

            b) İki yıl süreyle kredi danışmanlığı yapmak üzere bir uzman;

            c) Toplam kırkiki ay süreyle Eskişehir’deki ağaç işleme sektöründe çalışmak üzere iki uzman;

            d) Toplam kırkiki ay süreyle Konya’daki metal işleme sektöründe çalışmak üzere iki uzman;

            e) Toplam altı ay süreyle kısa dönemler için çalışmak üzere uzmanlar.

            Gönderilen uzmanlar 4. Madde 3. fıkra hükümleri uyarınca, Türkiye Halk Bankasına karşı sorumlu olurlar.

            2) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki masrafları karşılar:

            a) Gönderilen uzmanlar ve aileleri için kalacak yer;

            b) Gönderilen uzmanların gerekli resmi gezileri.

            3) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Konya ve Eskişehir’de masrafları kendisine ait olmak üzere aşağıdaki Türk personeli istihdam eder:

            a) Herbiri iki yıl süreyle çalışmak üzere toplam iki kalifiye çevirmen;

            b) Gerekli sayıda daktilograf

            4- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, başta aşağıda gönderilen donanımlar olmak üzere, C.I.F. 500.000 DM (Beşyüzbin Alman Markı) değerinde malzeme gönderir:

            - Bölgesel geliştirme merkezleri için gerekli donanım,
            - Dokümantasyon ve eğitim malzemesi,
            - İki adet motorlu araç.

            Sözkonusu malzemeler Türkiye’ye getirildiklerinde ya da Türkiye’de satın alındıklarında Türkiye Cumhuriyetinin mülkiyetine geçerler; bu malzemeler proje ve gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için sözkonusu uzmanların kullanımına verilir.

            5) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, proje dışından uzmanların hazırladıkları görüşlerin uygulanabilmesini finanse etmek için kurulacak bir fona 50.000 DM (Ellibin Alman Mankı) katkıda bulunur. İlgili ayrıntılar 4. Maddenin 3. fıkrası uyarınca belirlenir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şu katkıda bulunur:

            1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti proje için aşağıdaki onbir uzmanı görevlendirir:

            - Ankara’da bir proje müdürü ile iki nitelikli personel ve iki çevirmen, 
            - Konya ve Eskişehir’de üçer nitelikli personel.

            2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti proje için Ankara’da 1 adet yolcu arabası ve şoförü ile Eskişehir ve Konya’da yeterli taşıma kolaylıkları sağları.

            3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Eskişehir ve Konya’daki geliştirme merkezleri için uygun alanlar sağlar.

            4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları her türlü destekle Türk yasaları çerçevesinde gereken kayıt ve belgeleri sağlar.

            5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti projenin başarıyla yürütülebilmesi için Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin sağladıkları dışında kalan katkılarda bulunmayı garanti eder.

            4- 1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, sağlayacağı katkılar için Alman Teknik İşbirliği Kurumu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammen arbeit (GTZ) Gmbh 6236 Eschborn’u görevlendirir.

            2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin yürütülmesi için Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ni görevlendirir.

            3) İşbu maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca görevlendirilen kuruluşlar; proje uygulanması ile ilgili ayrıntıları ortaklaşa hazırlayacakları bir çalışma planı içinde ya da başka bir biçimde belirlerler ve projedeki ilerleme paralelinde gerekli görülecek uyarlamaları yaparlar.

            5- İşbu Anlaşma bakımından diğer bütün hususlarda yukarıda adı geçen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma ve bu anlaşmanın Berlin maddesi (Madde 9) uygulanır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda 1’den 5’e kadar olan maddelerde sıralanan teklifleri kabul etmesi halinde, işbu Nota ile Ekselanslarının Hükümetlerinin bu Anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma oluşturur ve cevabi Nota tarihinde yürürlüğe girer.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz

Ekselansları                                                            Dr. Ekkehard Eickhoff
Mesut YILMAZ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Dışişleri Bakanı-Ankara

            Not: İngilizce metni 23 Eylül 1990 gün ve 20644 sayılı Resmi Gazete’dedir.