Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 29.081990 Sayı : 20620 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 90/657 
Karar Tarihi : 09/07/1990    
     
            Avrupa Kültürel İşbirliği Sözleşmesi’nin amaçlarının gerçekleştirilmesi için Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan ekli “Yaratıca Sinematografik ve Görsel-İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı için Avrupa Destek Fonunun Kurulması (EURIMAGES)” hakkındaki Kısmi Anlaşmaya katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/6/1990 tarihli ve KİTÇ/4702-3118 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H.DOĞAN  
Devlet Bakanı
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEVBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
A. BOZER 
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tar.Orman ve Köyişleri Bakanı 
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ 

            (Bakan Delegelerinin 26 Ekim 1988 tarihinde yapılan 420 nci Dönem Toplantısında Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen) 
YARATICI SİNEMATOGRAFİK VE GÖRSEL-İŞİTSEL ESERLERİN ORTAK YAPIMI VE DAĞITIMI İÇİN AVRUPA DESTEK FONUNUN KURULMASI (“EURIMAGES”) 

            Hakkındaki (88) 15 Sayılı KARAR 

            Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, 

            Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’in Bakanlar Komitesindeki temsilcileri, 

            Avrupa Kültürel Sözleşmesi’ni gözönünde tutarak; 

            Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa kültürel işbirliği hakkındaki (86) 3 (sayılı) Kararını gözönünde tutarak; 

            9-10 Aralık 1986’da Viyana’da Kitle İletişim Politikası konusunda yapılan 1 inci Avrupa Bakanlar Konferansında kabul edilen Avrupa’daki görsel-işitsel eserlerin geliştirilmesi hakkındaki 1 no’lu kararı gözönünde tutarak; 

            Bakanlar Komitesinin Avrupa görsel-işitsel yapımın gelişmesi hakkındaki R (86) 3 sayılı tavsiye kararı ile Avrupa’da film dağıtımı hakkındaki R (87) 7 sayılı tavsiye kararını gözönünde tutarak, 

            15-17 Eylül 1987’de Sintra’da yapılan Kültürel İşlerden sorumlu 5 inci Avrupa Bakanlar Konferansının, 13-14 Eylül 1988’de Brüksel’de yapılan Kültürel İşlerden sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansının gayri resmi toplantısının, 3-4 Temmuz 1987’de Rimini’de Kültürel İşbirliği Konseyi’ne bağlı Sinema Hükümet Uzmanları Komitesi tarafından düzenlenen Avrupa bölgesinde ortak film dağıtımı konulu kollokyumun çalışmalarını gözönünde tutarak; 

           Haberleşme ve bilgi verme teknolojisindeki sürekli ilerlemelerin ve yeni neşriyat ve tevziat kanallarının büyük ölçekte ortaya çıkışının, programlar için talebin artmasına ve program piyasasında rekabetin artmasına yol açacağını idrak ederek, 

            Bu yüzden, yeni haberleşme tekniklerinden tam olarak faydalanmak ve onların tekamülünden dolayı ortaya çıkacak kültürel ve ekonomik meydan okumaları karşılayabilmek için, yaratıcı sinematografik ve görsel-işitsel eserlerin ortak yapımını ve dağıtımını özendirmeyi arzulayarak; 

            Avrupa kültürel kimliğinin gelişmesinde önemli bir vasıta olarak film ve görsel-işitsel eserler yapımcılığını teşvik amacıyla işbirliğini ve karşılıklı değişimi yoğunlaştırmayı arzulayarak; 

            Buna uygun olarak, film ve görsel-işitsel eserlerin yapımını ve dağıtımını teşvik etmek ve bu suretle program endüstrilerini geliştirmek için mali alanda somut tedbirler almayı arzulayarak; 

            Kısmi anlaşmalarla ilgili (51) 62 sayılı Bakanlar Komitesi Kararını dikkate alarak; 

            Bakan delegelerinin 420 nci Dönem Toplantısında (Ekim1988) Bakanlar Komitesi tarafından alınan, bu amaçları Avrupa Konseyi içinde bir kısmi anlaşma yoluyla izlemek isteyen üye ülkeleri vekili kılan kararı dikkate alarak; 

            Yaratıcı sinematografik ve görsel-işitsel eserlerin ortak yapımı ve dağıtımı için bir Avrupa destek fonunun, aşağıdaki kurallarla yönetilecek şekilde kurulmasını kararlaştırmıştır: 

            1- FONUN AMACI VE İŞLEVLERİ 
            1.1- Yaratıcı sinematografik ve görsel-işitsel eserlerin ortak yapımı ve dağıtımı için Avrupa destek fonunun amacı – bundan sonra sadece Fon olarak atıfta bulunulacaktır – özellikle bu gibi eserlerin finansmanında yardımcı olmak ve dublaj ve alt-yazı masraflarını kısmen finanse etmek yoluyla, fona üye devletlerde neş’et edecek sinematografik ve görsel-işitsel eserlerin ortak yapımını ve dağıtımını teşvik etmek olacaktır. 

            1.2- Aşağıdaki 2. paragrafa uygun olarak kurulan yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygulamak için, Fon aşağıdaki 4. paragrafa uygun olarak kendisine tahsis edilen kaynakları alacak, muhafaza edecek ve kullanacaktır. 

            1.3- Fonun merkezi Strazburg’da olacaktır. 

            2- YÖNETİM KURULU 
            2.1- Fona her üye devlet, yönetim kuruluna (bir) 1 temsilci atayacaktır. 

            2.2- Mali yardım verilmesiyle ilgili bütün kararları yönetim kurulu alacaktır. Her şeyden önce, ele alınacak eserlerin özellikle fonun hedefleriyle uyumlu kültürel kıstasları yerine getirdiğine emin olduktan sonra, mali yardım verilmesi için politikasını ve usullerini saptayacaktır. 

            2.3- Fonu yönetim kurulu yönetecektir. Bu amaçla, konuyla ilgili profesyonel çevrelerin uzmanlarının ve temsilcilerinin yardımlarına başvurabilir. 

            2.4- Yönetim kurulu kendi usul kararlarını kendisi kararlaştırır. 

            Kararlar, fona üye devletlerin her birinin yalnızca bir oy kullanması suretiyle, kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla alınır. Bu şekilde alınan kararlar, fona üye devletlerin her birinin katkıları temel alınarak hesaplanmak suretiyle, yukarıda bahsolunan çoğunluğun katkılarının toplamının fonun tüm sermayesinin en az yarsana temsil etmesi şartıyla geçerli olacaktır. 

            Bununla beraber, usule dair kararlar, kullanılan oyların salt çoğunluğuyla alınır. 

            3- MURAKABE KURULU 
            3.1- Murakabe kurulu, kamu maliyesinin murakabesindeki vasıfları sebebiyle, fona üye devletlerin hükümetleri tarafından atanan beş üyeden oluşur. 

            3.2- Murakabe kurulu fonun hesaplarını inceleyecek ve yönetim hesabı ile bilançonun doğruluğunu onaylayacaktır. Keza, fonun kaynaklarının belirli amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını da onaylayacaktır. Fona üye devletlerin hükümetlerine sunulmak üzere, fonun yönetimi ve mali durumu hakkında yıllık bir rapor hazırlayacaktır. 

            Rapor Bakanlar Komitesine de sunulacaktır. 

            4- FONUN MALİ KAYNAKLARI 
            4.1- Fonun mali kaynakları: 

            a- fona üye devletlerin her birinin yıllık katkılarından , 

            b- geri ödenen ödünç vermelerin toplamından, 

            c- aşağıda4. 3 sayılı paragrafın şartlarına uygun her türlü ödemeler, hibeler veya 

            fona bırakılan miraslardan oluşacaktır. 

            4.2- Fona üye ülkelerin katkılar her yıl, üye ülkelerin kendi hükümetleri tarafından yetkili kılınmış temsilcileri tarafından saptanacaktır. 

            4.3- Yukarıda 4.1.c. paragrafında sözü edilen ödemeler, bağışlar veya miraslar fona alacak olarak geçilirken, yönetim kurulu tarafından saptanan miktarın fazlası, bu kurulun mutabakatına bağlı olacaktır. 

            4.4- Fonun matlubu Avrupa Konseyi namına iktisap ve muhafaza edilecektir ve böylece ilgili anlaşmalara bağlı olarak Konseyin matlubuna tanınmış olan imtiyazlardan ve muafiyetlerden istifade etmiş olacaktır. Fonun matlubu Avrupa Konseyinin diğer matlubundan ayrı muhafaza edilecektir. 

            5- MALİ YARDIM YAPILMASINA BAĞLI ŞARTLAR 
            5.1- Fona üye bir devlete ait olan filmlerin veya görsel-işitsel eserlerin ortak yapımcılığı, dağıtımı, neşri veya tanıtımı için yardım verilebilir. 

            5.2- Yönetim kurulu, filmler ve/veya görsel-işitsel eserler yapan veya dağıtan veya yayınlayan, fona üye devletlerden birinin kanunlarıyla idare olunan gerçek veya tüzel kişilere mali yardım yapabilir. 

            5.3- Yönetim kurulu, yardım verilip verilmemesine karar vermek için, eserin kalitesini göz önünde bulunduracak ve onun, Avrupa kültürel kimliğine çeşitli mali unsurların katkısını yansıtmaya ve tanıtmaya uygun olup olmadığını araştıracaktır. 

            5.4- Ortak yapımcılık yardımı, fona üye devletlerden en az üç ortak yapımcıyı içine alan projelere verilebilir. 

            Böyle bir yardım, fona üye olmayan devletlerin ortak yapımcılarını da içine alan ortak yapımlar içinde de bunların katkısı ortak yapımın yapım masrafının % 30’unu aşmaması şartıyla, verilebilir. 

            Fona üye devletlerin ortak yapımcılarının her birinin, kamu veya özel kaynaklarından ortak yapıma yaptıkları katkı oranı, ortak yapımın toplam yapım masraflarının % 60’ından fazla olamaz. 

            5.5- Filmlerin ve görsel-işitsel eserlerin ortak yapımına yardım, yayım kurumlarından bağımsız yapımcıların yapacakları, başlıca, sinema gösterimi için amaçlanan ortak yapım eserlerine ve televizyon veya kablo tevziatı vasıtasıyla yayımlanması amaçlanan ortak yapım eserlerine verilecektir. 

            5.6- Dağıtım, yayım ve tanıtım için yardım, yardım müracaatlarında belirtilen, kopyaların imali, alt-yazıların yazımı ve/veya dublaj ve tanıtım için çeşitli vasıtalara başvurma amaçları için gerekli masrafları karşılamak üzere verilir. 

            5.7- Yardım, hibe veya imtiyazlı faiz oranlı borç verme şeklinde tahsis edilecektir. 

            6- KATILMA VE ÇEKİLME 
            6.1- Avrupa Konseyi’nin her üyesi, istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirimde bulunmak suretiyle fona üye olabilir. 

            6.2- Avrupa Konseyi’ne üye olmayan bir devlet, müracaatının fona üye devletler tarafından oy birliği ile kabul edilmesi şartıyla fona katılabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu da aynı şartla fona katılabilir. 

            6.3- Yönetim kurulunda temsil edilen fona üye devletler, her yeni üye devletin kabulünü, fona üye devletler tarafından yapılmış olan katkıların toplamıyla orantılı olarak yeni üyenin yapacağı yıllık mali katkının yüzdesinin saptanması üzerine kararlaştırır. 

            6.4- Her üye devlet, mali yılın bitiminden altı ay önce haber vermek suretiyle fondan çekilebilir. 

            7- SEKRETARYA 
            7.1- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, fonun sekreteri olarak hareket edecektir. 

            8- FAALİYET TARZI 
            8.1- Fonun faaliyet masrafları aşağıdaki şekilde bölüştürülecektir. 

            a- Fonun toplantılarına iştirak edeceklerin seyahat ve tahsisat masrafları fonun her bir üyesi tarafından ödenecektir. 

            b- Yönetim kurulunun kararlarını uygulama masrafları ve ortak sekreterlik masrafları (belgeler, personel resmi seyahat, çeviri, tercüme ve fonun faaliyeti ile ilgili diğer belirli masraflar), finansmanı fona üye devletler tarafından sağlanan bir kısmi anlaşma bütçesinden temin edilecektir. 

            Not: İngilizce metni 29 Ağustos 1990 gün ve 20620 sayılı Resmi Gazete’dedir.