Milletlerarası Sözleşmeler  

 

Resmi Gazete: 28.081990 Sayı : 20619 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 90/706 
Karar Tarihi : 20/07/1990    
     
            Türkiye, İran ve Pakistan’ın oluşturduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde 18/6/1990 tarihinde İslamabad’da imzalanan ekli “İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişiklere İlişkin Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/6/1990 tarihli ve EUGM/EİUK-188-3639 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 ince maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/7/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                 Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
                           
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı  V.
K.İNAN  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı V.
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tar.Orman ve Köyişleri Bakanı 
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişiklere İlişkin Protokol


            İran İslâm Cumhuriyeti, Pakistan İslâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 12 Mart 1977 tarihli İzmir Andlaşması’nın 37. maddesine göre, aşağıdaki değişiklerin anılan Andlaşma’da yapılması hususunda mutabık kalmışlardır:

            1- Üç Hükümet, İzmir Andlaşmasıyla tesis edilmiş olan Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği Teşkilatı’nın (KİBİ) adının, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak değiştirilmiş bulunduğu teyid etmişlerdir.

            2- Anılan Andlaşmanın dibaçesi metinden çıkarılmış bulunduğundan, aşağıda yeralan yeni bir dibaçe Andlaşmaya dahil edilecektir:

            DİBAÇE
            “İran İslâm Cumhuriyeti, Pakistan İslâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri;
 Üç ülke arasındaki güçlü kültürel ve tarihi bağların, aralarındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu dikkate alarak; 

            Mevcut ekonomik ilişkilerinin, bölgesel bir bazda, sürekli gayretlerle daha fazla yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi ihtiyacını kabul ederek;

            Ortak deneyimlerinin ve Dünya ekonomik düzeninde vuku bulmakta olan değişiklerin ışığında, aralarındaki ekonomik işbirliğinin kapsamını genişletmek konusundaki kararlılıklarının teyid ederek ;

            Ekonomik İşbirliği Teşkilatının amaçlarını, hedeflerini ve yapısını bu Andlaşmanın hükümleri çerçevesinde nitelemeye ve tanımlamaya karar vermişler;

            Ve bu amaçla aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır”

            3- I. maddedeki “İran İmparatorluk Hükümeti” deyimi “İran İslâm Cumhuriyeti” şeklinde değiştirilecektir.

            4- I. maddenin beşince paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilecektir:
 “Bakanlar Konseyi, Dışişleri Bakanlarından veya üye hükümetlerin tayin edecekleri tam yetkili bakan düzeyindeki diğer temsilcilerden oluşan Konseyi ifade eder.”

            5- Andlaşmanın III. maddesi metinden çıkarılacak ve bu maddenin atıfta bulunduğu “Bir Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasına Dair Protokol” iptal edilecektir.

            Andlaşma metninden çıkarılacak olan III. madde yerine aşağıdaki metin konulacaktır:

            “Üye devletler, ahdi yükümlülükleri çerçevesinde, ECO tercihli tarife sisteminden kazanılacak tecrübelerin ışığında, ECO bölgesinde, uygun bir zamanda, ticari engellerin mümkün olan en geniş ölçüde indirilmesinin sağlanması olanaklarını inceleyeceklerdir. Üye devletler, bu amaçla, bir ECO tercihli tarifeler sisteminden ayrıntılarını tanımlayan ve düzenleyen bir protokol aktedeceklertir.”

            6- İzmir Andlaşmasının XXV. maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

            “Temsilciler Konseyi, İran Dışişleri Bakanlığının ilgili Genel Müdürü  ile İran’daki Pakistan Büyükelçisi ve Türkiye Büyükelçisinden oluşur.”

            7- Andlaşmanın XXVII. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir:

            “Belirli konularda çalışmak üzere çeşitli komiteler bulunacaktır. Komitelerin raporları Bölgesel Planlama Konseyine sunulacaktır. Bölgesel Planlama Konseyi,bu raporları, incelemek ve onaylamak üzere Bakanlar Konseyi’ne gönderecektir.

            Şimdilik, aşağıdaki Komiteler kurulacaktır:

            i) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi
            ii) Ulaştırma ve Haberleşme Alanlarında İşbirliği Komitesi;
            iii) Teknik ve Sınai İşbirliği Komitesi;
            iv) Tarımsal İşbirliği Komitesi;
            v) Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği Komitesi;
            vi) Enerji Alanında İşbirliği Komitesi;
            vii) Altyapı ve Bayındırlık Alanlarında İşbirliği Komitesi.

             Komitelerin sayı ve konuları, gerektikçe Bakanlar Konseyince değiştirilebilir.

            Bakanlar Konseyi’nin onaylaması kaydıyla, Komiteler, görev sahalarına giren çeşitli işbirliği alanlarında faaliyet göstermek üzere alt-gruplar kurabilirler.

            8- Andlaşma’nın XXVIII. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir:

            “Genel Sekreter tüm Sekreteryanın başı olacak ve Bakanlar Konseyince atanacaktır. Genel Sekreterlik görevi alfabetik sıra ile üye devletler arasıda devredilecek ve görev süresi dört yıl olacaktır.
 ECO’nun tüm ihtisas kuruluş ve kurumları Genel Sekreterin doğrudan sorumluluğu altında bulunacaktır.”

            9- Andlaşma’nın XXX. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir:

         “Bazı işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve kurumları olacaktır. Şimdilik, aşağıdaki alanlarda ihtisas kuruluşları ve kurumları kurulacaktır.

            - ECO Sanayi ve Ticaret Odası,
            - ECO Sigorta Merkezi, Karaçi,
            - ECO Bütünleşmiş Reasürans Birliği, İstanbul.

            Bu kuruluşların sayı, nitelik ve konuları gerektikçe Bakanlar Konseyi tarafından değiştirilebilir.

            Bütün ihtisas kuruluşları;

            i) Faaliyetleri hakkında Genel Sekretere yıllık rapor sunacaklardır;
            ii) Politikaya ilişkin bir karar alınmasında Genel Sekreterin onayını alacaklardır;
            iii) Üye ülkelerle yazışmalarını Sekreterya aracılığıyla yapacaklardır.”

            10- Yukarıdaki değişiklikler, İzmir Andlaşması’nın ve ona ekli “Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü-Milli Temsilciler ve Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma”nın ilgili tüm maddeleri için geçerli olacaktır.

            11- İzmir Andlaşması’nın ve ona ekli “Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü-Milli Temsilciler ve Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma”nın, bu değişiklerin dışında kalan hükümleri, geçerliliklerini koruyacaklardır.

            12- İşbu Protokol, üye Devletler tarafından kendi anayasal kural ve uygulamaları uyarınca onaylandıktan sonra, onay belgeleri İran İslâm Cumhuriyeti Hükümetine sunulacak ve anılan Hükümet de bu onay belgelerinin tasdikli örneklerini diğer üye Devletlere ve Sekretaryaya  intikal ettirecektir.

            13- İşbu Protokol, sonuncu onay belgesinin İran İslâm Cumhuriyeti Hükümetince sunulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

            14- İşbu Protokol, İngilizce dilinde dört asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, dört nüsha da aynı ölçüde geçerlidir.

            15- EİT üyesi devletlerin Olağanüstü Bakanlar Toplantısı’nda, 18 Haziran 1990 tarihinde İslamabad’da düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen tam yetkili temsilciler buna şahit olarak işbu Protokol’u imzalamışlardır.

İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
Dr. Ali Akbar Velayeti
Dışişleri Bakanı

Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
Sahabzada Yakub-Khan
Dışişleri Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
Işın Çelebi
Devlet Bakanı

            Not: İngilizce metni 28 Ağustos 1990 gün ve 20619 sayılı Resmi Gazete’dedir.