Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 16.09.1990 Sayı : 20637 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 30 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/717
Karar Tarihi : 20/07/1990    
     
            Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde 1980 yılında sağlanan 75 milyon AHB (Avrupa Hesap Birimi) tutanaklarındaki hibenin bakiyesi 19 milyon AHB’nin 5.800.000.- AHB tutarındaki kısmının “Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi” projesinin, 2.800.000.- AHB tutarındaki kısmının da “Çevre Kirliliği Kontrol Programı” projesinin finansmanında kullanılması konusunda Hükümetimizle adıgeçen Topluluk arasında imzalanan ilişik Finansman Anlaşmalarının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/7/1990 tarihli ve ATUY-I/824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/7/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı V.
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ. CELEBİ
Devlet Bakanı V.
G. TANER
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. AKKAYA
Devlet Bakanı V.
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU
İçişleri Bakanı
A. BOZER
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı
 
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI
SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
FİNANSMAN ANLAŞMASI

            Bir tarafta,

            Bundan böyle “TOPLULUK” olarak anılacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu adına hareket eden ve bundan böyle “KOMİSYON” olarak anılacak olan Avrupa Toplulukları Komisyonu,

            Diğer taraftan,

            Bundan böyle “LEHTAR DEVLET” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti,

            AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR:

            Aşağıda Madde 1’de yer alan önlemler burada belirtilen hükümlere uygun olarak TOPLULUK bütçe kaynaklarından finanse edilecek ve yerine getirilecektir.

            Bu Anlaşma,

            - “Genel Koşullar” başlığı altında yer alan ve genel nitelikte etkileri olan hükümleri,

            - “Özel Koşullar” ve “Teknik ve İdari Hükümler” başlıkları altında bulunan ve aşağıda Madde 1’de anılan proje münhasır olarak uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

            Özel Koşullar ile Teknik ve İdari Hükümler, Genel Koşulları değiştirir veya ilaveler getirir ve ihtilaf halinde Genel Koşullar karşısında üstün kabul edilirler.
 

ÖZEL KOŞULLAR

            MADDE 1- KONU VE NİTELİK
            TOPLULUK, aşağıdaki projenin finansmanına hibe suretiyle katkıda bulunacaktır.

            Proje Numarası: 9632/88/88/00/01

            İsmi: Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

            Uygulama esasları, ekte yer alan Teknik ve İdari Hükümlerle tanımlanacaktır.

            MADDE 2- TOPLULUĞUN TAAHHÜDÜ
            TOPLULUĞUN taahhüt tutarı 5.800.000 AHB olarak tesbit edilmiştir.

            MADDE 3- YETKİLİ MİLLİ MEMUR
            LEHDAR DEVLET KOMİSYON’a bu Finansman Anlaşmasına konu olan projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak Yetkili Milli Memur’un unvan ve adresini bildirecektir.

            Bu bildirime, LEHDAR DEVLET, yetkili memur ve yardımcısı veya yardımcılarının imza örneklerini üç nüsha halinde ekleyecektir.

            MADDE 4- ÖDEME MAKAMI
            Bu Anlaşma hükümleri gereği yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirirken Ödeme Makamı;

            - LEHDAR DEVLET dahilindeki ödemeler için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası,

            - LEHDAR DEVLET haricindeki ödemeler için ise KOMİSYON’un seçeceği bir mali kuruluş yapacaktır.

            MADDE 5- ANLAŞMANIN DAYANDIĞI METİNLER
            Bu Finansman Anlaşması, AET/Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 2/80 No’lu Kararı hükümleri uyarınca yürütülecektir.

            MADDE 6- KONTRAT’IN GENEL KOŞULLARI
            Genel Koşulların 11’inci Maddesinde yer alan işler ve tedariklere dair kontratlar, kontratın Genel Koşulları temel alınarak hazırlanacak, karara bağlanacak ve uygulanacaktır. Kontratın Genel Koşulları ihaleye katılma çağrısında bulunulmadan önce KOMİSYON ve LEHDAR DEVLET’in karşılıklı mutabakatı sonucunda kararlaştırılacaktır.

            Yukarıdaki hükümler Genel Koşulların 12’nci maddesinde yer alan teknik işbirliği kontratlarına uygulanacaktır.

            MADDE 7- ADRESLER
            Bu Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin yazışmalar, üzerinde özellikle proje ismi ve proje numarası da yer alacak şekilde aşağıdaki adresler arasında gerçekleştirildiği takdirde geçerli olacaktır:

            a) TOPLULUK için:

            Commission of the European Communities
            Directorate-General for External
            Relations,
            200, Reu de la Loi
            B-1049 BRUSSELS
            Telgraf Adresi : COMEUR BRUXELLES
            Teleks : 21877 COMEU B

            b) LEHDAR DEVLET için:

            Başbakanlık
            Devlet Planlama Teşkilatı
            Necatibey Cad. 110
            ANKARA (TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

            MADDE 8- KOPYA SAYISI
            Bu Anlaşma, İngilizce dilinde, aynı derecede geçerli iki nüsha halinde hazırlanmıştır.

            MADDE 9- YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
            Bu Anlaşma, LEHDAR DEVLET yetkililerinin, onay işlemlerinin tamamlandığını KOMİSYON’a bildirdikleri tarihte yürürlüğe girer.

            Anlaşmanın Ek’i Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası addedilecektir.

            Ankara’da yapılmıştır. 28 Şubat 1990

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA TOPLULUK ADINA
Tanşuğ Bleda Abel Matutes
Büyükelçi Avrupa Toplulukları
Dışişleri Bakanlığı Komisyon Üyesi
Müsteşar Ekonomik
İşler Yardımcısı
 

EK
TEKNİK VE İDARİ HÜKÜMLER

YARARLANAN DEVLET : TÜRKİYE CUMHURİYETİ

PROJE İSMİ : Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

HESAP NO : 9632/88/88/00/01

            1- PROJENİN TANIMI
            A- ÖZEL TANIM
            Proje aşağıdaki dört maddeden ibarettir:

            1- Ulusal sağlık sektörü master planının hazırlanması,

            2- Yazılım ve veri işlem ekipmanlı 200 Elektrokardiograf vasıtasıyla kalp hastalıklarını kontrol etmek için yurt çapında bir bilgisayar sisteminin kurulması,

            3- Erzurum alt-projesi

            a) 8 bölge hastanesinde tıbbi malzeme ve vasıta temin ederek,

             ve

            b) bu malzemeleri kullanacak personelin eğitimini sağlayarak,

            13 ilçede bölge bakım kapasitesinin arttırılması,

            4- Muğla alt-projesi:

            - Muğla hastanesi için tıbbi malzeme

            - Civardaki 6 hastaneye ameliyathane malzemesi,

            - Ankara Üniversitesinde kurulacak ihtisaslaşmış ileri teknoloji ekipmanı (özel muayeneler için 2 kamera) temin ederek,

            ve

            - Satın alınacak malzemeyi kullanacak tıbbi ve teknik personelin ayrıntılı çalışmaları ile eğitimi sağlayarak,

            bu bölgede acil müdahale kapasitesinin arttırılması.

            B- DIŞ KATKININ GEREKÇESİ VE NİTELİĞİ
            1- Sağlık Sektörü Master Planı
            Sağlık Sektörü Master Planına:

            - ilgili sistemleri daha genişletmek,

            - uygun metodları veya teknolojileri seçip uygulamak,

            - insan gücünü, tabii ve mali kaynakları en etkin şekilde kullanmak,

            - ve bunların idari ve mali yapıları ile bağlantılarını kurmak,

            için ihtiyaç vardır.

            Sağlık Sektörü Planı:

            - uzun vadedeki hedefleri tayin eder

            - gerekli kaynakları değerlendirir

            - bu kaynakların kullanımı için politikalar belirler.

            Plan ayrıca, ülkenin mevcut mali durumunu gözönünde bulundurarak kısa ve orta vadede öncelik tanınacak bölgeleri tayin eder.

            2- Kalp hastalıklarının izlenmesi
            Koruyucu bir tıbbi önlem olarak, teşhis aletlerinin kullanılabilirliğini artırmak için konuputerize 12 kanallı Elektrokardiografi Sistemine ihtiyaç vardır.

            - Bu tür bir sistem Ankara Üniversitesinde denenmiş, yeterli ve genel kullanım için faydalı bulunmuştur;

            - Türkiye’de kalp hastalıkları için böyle bir sistem gereklidir; çünkü zature, bronşit, efizem, astım ve anormal hücre büyümesi (neoplazma) ülkedeki yetişkin ölümlerinin % 40’nın sebebi olduğu tahmin edilmektedir;

            - Türkiye’de 128.548 yataktan halen sadece 700’ü kalp hastalıkları için ayrılmıştır;

            -EKG aletlerinin kullanımı ve bakımı için Türkiye’de yeterli uzman mevcuttur, fakat belli bir modelin kullanımı ve bakımı için eğitim, ihaleyi kazanan firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

            3- Erzurum alt-projesi
            Erzurum, Türkiye’nin doğusunda en büyük merkezidir. 394.000 nüfusu ve 2000 yatak kapasitesi vardır ve bu nüfusun % 78’i halen köylerde ve bu tesislere uzak mesafelerde yaşamaktadır. Bu köylere en yakın hastane 125 yataklıdır ve 3 sağlık ocağı vardır.

            Bölgede uzun süren kış aylarındaki zor koşullarla iki katına çıkan temel tıbbi malzeme ve vasıta eksikliği, bu bölgedeki sağlık yatırımlarına verilen önceliğin haklı olduğunu göstermektedir.

            4- Muğla alt-projesi
            Muğla’nın genelde kırsal kesimde oturan 420.000 yerleşik nüfusu yılın 8 ayında transit akını % 75 artmaktadır. Yerel nüfus için bile, mevcut tıbbi tesisler kısıtlı olduğundan, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde trafik kazalarının neden olduğu yaralanmalarda tedavi bu önemli turizm bölgesinde özellikle öncelik isteyen bir yatırımdır.

            Bu sağlık projelerinden faydalanacak kişi sayısı toplam olarak 2.8 milyon veyea nüfusun % 5.5’i olarak tahmin edilmektedir.

            C- SÜRE
            Programın süresi: Projenin süresi 3 yıl olacak ve son tamamlama tarihi 30 Haziran 1993 den daha ileri bir tarihe bırakılamayacaktır.

            D- FİNANSMAN KAYNAĞI
            1- Sağlık Sektörü Master Planı: Master Planının maliyeti 930.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa, AET’nin katkısı 800.000 AHB, hibe şeklinde olup, geri kalan miktar Türk Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

            2- Komputerize AKG sistemlerinin satın alınması: Bu alt projenin maliyeti 2.280.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa, AET’nin katkısı 2.000.000 AHB hibe şeklinde olup, geri kalan miktar Türk Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

            3- Erzurum alt projesi: Bu projenin maliyeti 1.970.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa, AET’nin katkısı 1.000.000 AHB hibe şeklinde olup, geri kalan miktar Türk Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

            4- Muğla bölgesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi: Bu alt projenin toplam maliyeti 3.220.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa, AET’nin katkısı 2.000.000 AHB hibe şeklinde olup, geri kalan miktar Türk Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

            II- YÜRÜTME HÜKÜMLERİ
            Devlet Planlama Teşkilatı programının tüm koordinasyonundan sorumlu olacaktır.

            A- MASTER PLANI
            1- Devlet Planlama Teşkilatı Master Planı’nın hazırlanmasından sorumlu olacaktır.

            2- Proje başlamadan önce, Devlet Planlama Teşkilatı planının süresini ve finansmanını belirten detaylı bir çalışma programı sunar. Bu program Komisyonunun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları, proje tamamlanıncaya kadar DTP tarafından Komisyona gönderilir.

            3- Teknik yardım, üye Devlet danışmanları arasında ihaleye sınırlı davet yoluyla seçilir. Danışmanların son listesi, başarılı teklifleri seçecek, düzenleyecek ve sözleşmeleri sonuçlandıracak olan Türk yetkililer ile mutabakat içinde, Komisyon tarafından önerilecektir.

            4- Bu alt proje, hazırlanmasında DÜP’nin tüm gerekli yardımı sağlayacağı alt-projenin teknik yönden gereklerinin kusursuzluğunu onaylayan bir bilirkişi raporunu takiben yürürlüğe girer.

            B- KALP HASTALIKLARININ GÖZETİMİ
            1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kalp hastalıkları için bir izleme sistemi uygulamaya koyar. Bakanlık aynı zamanda teklif edilen katkı ile satın alınacak ekipmanında sahibi olacaktır.

            2) Alt-projenin başlamasından önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı planın süresini ve finansmanını belirten detaylı bir çalışma programı sunar. Bu program, Komisyonun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları, proje tamamlanıncaya kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilir.

            3) AET katkısı ile finanse edilen ekipman, Üye Devletler veya Türkiye menşeli ve AET Üyesi Devletler ile Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişiler eşit şartlarda açık olacak ihaleler için uluslar arası bir teklif konusu olacaktır.

            4) Bu alt-proje, hazırlanmasında DPT’nin tüm gerekli yardımı sağlayacağı alt-proje teknik yönden gereklerinin kusursuzluğunu onaylayan bir bilirkişi raporunu takiben yürürlüğe girer.

            Sözleşmeler, Lehdar Devlet tarafından hazırlanır ve sonuçlandırılır.

            C- ERZURUM ALT-PROJESİ
            1) Sağlık Bakanlığı, projenin yürütülmesinden doğrudan sorumludur. Bakanlık, aynı zamanda, öngörülen katkı ile satın alınan ekipmanın da sahibi olacaktır.

            2) Projenin başlamasından önce, Sağlık Bakanlığı, planının süresini ve finansmanını belirten detaylı bir çalışma programı sunar. Bu program Komisyonunun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları, proje tamamlanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilir.

            3) AET katkısı ile finanse edilen ekipman, AET Üyesi Devletler veya Türkiye menşeli ve AİT Üyesi Devletler ile Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişilere eşit şartlarda açık olacak ihaleler için uluslar arası bir teklif konusu olacaktır.

            4) Bu alt proje, hazırlanmasında DPT’nin tüm gerekli yardımı sağlayacağı alt-projenin teknik yönden gereklerinin kusursuzluğunu onaylayan bir bilirkişi raporunu takiben yürürlüğe girer.

            Sözleşmeler, Lehdar Devlet tarafından hazırlanır ve sonuçlandırılır.

            D- MUĞLA YÖRESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
            1) Sağlık Bakanlığı alt-projenin yürütülmesinden sorumludur. Bakanlık, aynı zamanda, öngörülen katkı ile satın alınan ekipmanın da sahibi olacaktır.

            2) Projenin başlamasından önce, Sağlık Bakanlığı, planının süresini ve finansmanını belirten detaylı bir çalışma programı sunar. Bu program Komisyonunun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları, proje tamamlanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilir.

            3) AET katkısı ile finanse edilen ekipman, AET Üyesi Devletler veya Türkiye menşeli ve AİT Üyesi Devletler ile Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişilere eşit şartlarda açık olacak ihaleler için uluslar arası bir teklif konusu olacaktır.

            4) Bu alt proje, hazırlanmasında DPT’nin tüm gerekli yardımı sağlayacağı alt-projenin teknik yönden gereklerinin kusursuzluğunu onaylayan bir bilirkişi raporunu takiben yürürlüğe girer.

            Sözleşmeler, Lehdar Devlet tarafından hazırlanır ve sonuçlandırılır.

            III- PROJENİN MALİYET ANALİZİ
            A- SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLANI
            Projenin tahmini maliyeti, 930.000 AHB’dir. Maliyet dökümü Ek 1 (a)’da verilmiştir. Bu tahmin için 1989 değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            B- KOMPUTERİZE EKG SİSTEMİ
            Projenin tahmini maliyeti 2.280.000 AHB’dir. Maliyet dökümü Ek 1 (b)’de verilmiştir. BU tahmin için 1989 değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            C- ERZURUM ALT-PROJESİ
            Projenin tahmini maliyeti 1.970.000 AHB’dir. Maliyet dökümü Ek 1 (c)’de verilmiştir. BU tahmin için 1989 değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            D- MUĞLA YÖRESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
            Tahmini proje maliyeti 3.220.000 AHB’dir. Maliyet dökümü Ek 1 (d)’de verilmiştir. BU tahmin için 1989 değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            IV- ÖZEL ŞARTLAR
            A- SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLANI
            1- Devlet Planlama Teşkilatı, bir taraftan Türk katkısından, diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış, yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılacaktır.

            Türk fonları da, AET fonlarından ayrı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesapta tutulacaktır.

            2- Yetkili Milli Memur, birinci yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu anlaşmanın imzalanması üzerine ve Madde II A.4 de bahsedilen bilirkişi raporundan sonra, AET ve Türk katkısının % 30’unu ilk taksit olarak Devlet Planlama Teşkilatı için işler hale getirilecektir. Devlet Planlama Teşkilatının hesapları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belgelen, Yetkili Milli Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan giderlere ve son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacına dayanarak, yıllık çalışma programına göre, yeniden takviye edilir. İlgili talepler yıllık çalışma programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya Özel Faaliyet çerçevesinde AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler, T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve eş etkili diğer vergiler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

            B- KOMPUTERİZE EKG SİSTEMİ
            1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir taraftan Türk katkısından, diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış, yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılacaktır.

            Türk fonları da AET fonlarından ayrı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesapta tutulacaktır.

            2- Yetkili Milli Memur, birinci yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu anlaşmanın imzalanması üzerine ve madde II B.4’de bahsedilen bilirkişi raporundan sonra, AET ve Türk katkısının % 30’unu ilk taksit olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ödeyecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesapları, bu Bakanlık tarafından belgelen, Yetkili Milli Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan giderlere ve son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacına dayanarak, yıllık çalışma programına göre yeniden takviye edilir.

            İlgili talepler yıllık çalışma programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya Özel Faaliyet çerçevesinde AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler, T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve eş etkili diğer vergiler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

            C- ERZURUM ALT-PROJESİ
            1- Sağlık Bakanlığı, bir taraftan Türk katkısından, diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası) Sağlık Bakanlığı tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılacaktır.

            Türk fonları da, AET fonlarından ayrı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesaba aktarılacaktır.

            2- Yetkili Milli Memur, birinci yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu Anlaşmanın imzalanması üzerine ve Madde II C.4 de bahsedilen bilirkişi raporundan sonra, AET ve Türk katkısının % 30’unu ilk taksit olarak Sağlık Bakanlığına ödeyecektir. Sağlık Bakanlığının hesapları, Sağlık Bakanlığı tarafından belgelen, Yetkili Milli Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan giderlere ve son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacına dayanarak, yıllık çalışma programına göre, yeniden takviye edilecektir. İlgili talepler, yıllık çalışma programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya Özel Faaliyet çerçevesinde AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve eş etkili diğer vergiler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

            D- MUĞLA BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ
            1- Sağlık Bakanlığı, bir taraftan Türk katkısından, diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası), Sağlık Bakanlığı tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılır.

            Türk fonları da AET fonlarından ayrı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesapta tutulacaktır.

            2- Yetkili Milli Memur, birinci yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu Anlaşmanın imzalanması üzerine ve Madde II D.4 de bahsedilen bilirkişi raporundan sonra AET ve Türk katkısının % 30’unu ilk taksit olarak Sağlık Bakanlığına ödeyecektir. Sağlık Bakanlığının hesapları, bu Bakanlık tarafından belgelen, Yetkili Milli Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan giderlere ve son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacına dayanarak, yıllık çalışma programına göre, yeniden takviye edilecektir. İlgili talepler, yıllık çalışma programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya Özel Faaliyet çerçevesinde AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve eş etkili diğer vergiler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

 
Ek 1 a)
SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLANININ HAZIRLANMASI
 
  

AHB Olarak Maliyet Hesabı

Toplam
Maliyet
Türk Hükümeti
Katkısı
AET
Katkısı
A-Yabancı uzman ve danışmanların ücretleri
684.000
-
684.000
B- Türk uzmanlarının ücretleri
56.000
-
56.000
C- Gezi giderleri
60.000
-
60.000
D- Koordinatör olarak D.P.T’den uzman
18.000
18.000
-
E. 20 memurdan oluşan bakanlık arası  

çalışma grubu

 
90.000
 
90.000
-
F- Türkiye içinde yerli personelin seyahat  

giderleri

 
5.000
 
5.000
-
G-Muhtelif ve genel giderler
17.000
17.000
-
Toplam No: 1
930.000
130.000
800.000
 
Ek 1 b)
KOMPUTERİZE EKG SİSTEMLERİ
 
 
AHB Olarak Maliyet Hesabı
Toplam
Maliyet
Türk Hükümeti
Katkısı
AET
Katkısı
A- Herbirinin maliyeti 10.000 AHB olan 

200 Ünite, 12 Kanallı, bilgisayar EKG 

sistemi

 
 
2.000.000
 
 
-
 
 
2.000.000
B- 90 adet tam gün çalışacak teknisyenin 

1 yıllık maliyeti

 
120.000
 
120.000
 
-
C- Genel giderler
40.000
40.000
-
D- Bir yıllık bakım (ihaleyi kazanan fir- 

manın altında ve üstündeki sorumluluğu)

 
100.000
 
100.000
 
-
E- Muhtelif
20.000
20.000
-
Toplam No: 1
2.280.000
280.000
2.000.000
 
Ek 1 c)
ERZURUM ALT-PROJESİ
 
 
AHB Olarak Maliyet Hesabı
Toplam
Maliyet
Türk Hükümeti
Katkısı
AET
Katkısı
A- Cerrahi, dahiliye, hariciye, nisaiye, ji- 

nekoloji ve çocuk sağlığı gibi uzmanlık 

dalları da dahil tıbbi ekipman

 
 
667.500
 
 
-
 
 
667.500
B- Taşıma ve haberleşme ekipmanı: özel- 

likle Erzurum medikal bölgeleri için am- 

bulans

 
 
325.000
 
 
-
 
 
325.000
C- Eğitim ve yolculuk masrafları
7.500
-
7.500
D- Tıbbi personel (30 doktor ve hemşire)
75.000
75.000
-
E- Bina bedelleri (nominal kira bedeli)
40.000
40.000
-
F- Vasıta (26 adet)
260.000
260.000
-
G- Eğitim
5.000
5.000
-
H-Fizibilite çalışmalarının tamamlanması
30.000
30.000
-
I- Haberleşme
200.000
200.000
-
J- Genel İşletme giderleri
300.000
300.000
-
K- Muhtelif
60.000
60.000
-
Toplam No: 3
1.970.000
970.000
1.000.000
 
Ek 1 c)
MUĞLA BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
  
AHB Olarak Maliyet Hesabı
Toplam
Maliyet
Türk Hükümeti
Katkısı
AET
Katkısı
A- Muğla bölge hastanesi için özel tara- 

yıcı tıbbi ekipman

 
1.800.000
 
-
 
1.800.000
B- 6 bölge hastanesi için ek ameliyatha- 

ne

 
450.000
 
-
 
450.000
C- Özel muayene için 2 kamera
60.000
-
60.000
D- Haberleşme sistemli 10 ambulansın 

satın alınması

 
310.000
 
-
 
310.000
E- Muğla fizibilite çalışması (1989)
30.000
30.000
-
F- Acil servisin kurulması ve Muğla’da 

gerekli planlamanın yapılması (arazi + 

inşaat 1989)

 
 
600.000
 
 
600.000
 
 
-
G- Eğitimin tamamlanması (1989)
20.000
20.000
-
H- Personel giderleri/40 personel (her  

yıl için) (doktor, hemşire ve teknisyen- 

ler)

 
 
120.000
 
 
120.000
 
 
-
I- Vasıta (10)
100.000
100.000
-
J- Genel giderler
140.000
140.000
-
K- Muhtelif
30.000
30.000
-
L- Haberleşme
180.000
180.000
-
Toplam No: 4
3.220.000
1.120.000
2.000.000
GENEL TOPLAM (TOPLAM 1+TOP- 

LAM 2+TOPLAM 3+TOPLAM 4)

 
8.400.000
 
2.600.000
 
5.800.000
 
GENEL KOŞULLAR
BAŞLIK I: YÜRÜTME MERCİLERİ

            Madde 1: Ulusal Yetkili Memur
            1- Lehdar Devlet Hükümeti, Topluluğun finanse ettiği projelerle ilişkili tüm işlemlerde ulusal yetkilileri temsil edecek bir Ulusal Yetkili Memur tayin edecektir.

            2- Ulusal Yetkili Memur, ihale dosyalarını, ihaleyi açmadan önce mutabakatını almak üzere Komisyona sunacaktır. Bu şekilde üzerinde mutabakat sağlanan kararlara dayanarak ve Komisyon ile yakın işbirliği içinde, ihaleyi açacak, teklifleri alacak, tekliflerin incelenmesine başkanlık edecek ve tekliflerin sonuçlarını karara bağlayacaktır.

            3- Tekliflerin incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonucu ve mutabakatını almak üzere sözleşme taslağını Komisyona iletecektir. Sözleşme ile eklerini ve hesapları imzalayacak ve bundan Komisyonu haberdar edecektir.

            4- Ulusal Yetkili Memur, yetkisine verilen meblağ sınırları içinde harcamada bulunabilir, ya da harcamaya izin verebilir. Sorumlu olduğu yürütme işlemleri Komisyon tarafından kapatılıncaya kadar mali açıdan yükümlü kabul edilir.

            5- Lehdar Devlet Hükümetinin isteği üzerine Komisyon, gerekiyorsa Lehdar Devlet’te projelerin hazırlanması ve maliyetinin belirlenmesine teknik yardımda bulunacaktır.

            6- Komisyon, topluluğun finanse ettiği projelerin mali ve teknik açılardan doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, Ulusal Yetkili Memur’un izin verdiği tüm ödemeler Komisyon tarafından onaylanacaktır. Ancak bu tür bir onay, söz konusu işlemin Komisyon tarafından hesabının kapatıldığı anlamına gelmediği gibi, Ulusal Yetkili Memur’un Madde 1 (4)’deki mesuliyetini ortadan kaldırmayacaktır.

            Madde 2: Ödeme Makamı
            1- Lehdar Devlet’in para biriminden başka bir para birimi üzerinden ödeme yapmak üzere, hibe yoluyla finanse edilen projelere dair hizmetlerin bedeli doğrudan Komisyon tarafından ödenecektir.

            2- Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden ödeme yapmak için, Ödeme Makamı olarak görev yapacak Lehdar Devlet Merkez Bankası’nda Topluluk Üyesi Ülkelerden biri veya diğerlerinin para birimi üzerinden hesaplar açılacaktır.

            3- Fiili nakit ihtiyacı ile ilgili olarak, ikinci Fıkra’da sözü edilen hesaplarda sürekli olarak kullanılabilir bir meblağ bulundurulacaktır. Transferler, topluluk üyesi devletlerden herhangi birinin para birimi üzerinden yapılacak ve Lehdar Devlet’in para birimine, ödemelerin yapılması gerektiği tarihteki geçerli kurlar dikkate alınarak çevrilecektir.

            4- Ödeme Makamı’na hizmetleri karşılığında bir ücret ödenmeyecek, bankaya tevdi edilen fonlara faiz uygulanmayacaktır.

            5- Ödeme Makamı, kullanılabilir fon limitleri içinde, gerekli belgelerin tamamen uygun ve düzgün olduklarını ve ödeme geçerliliğini kontrol ettikten sonra ödemelere izin verecektir.

            6- Ödeme Makamı düzenli olarak en az üç ayda bir Komisyon’a yapılan ödemelere dair bir rapor iletecektir.

BAŞLIK II: PROJELERİN FİNANSMANI

            Madde 3: Topluluğun Taahhüdü
            Anlaşmanın özel koşulları bölümünde Topluluk tarafından her proje için belirlenmiş miktarın Toplulukça taahhüdü, Ulusal Yetkili Memur’un projeyi yürütme ve buna tekabül eden ödemeleri yapma ve yapılmasına izin vermedeki yetki sınırlarını belirleyecektir.

            Ulusal Yetkili Memur tarafından taahhüdünü aşacak şekilde yapılan her harcama Lehdar Devlet tarafından karşılanacaktır.

            Bununla beraber, istisnai bir tedbir olarak, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ek ödenek taahhüt etmeye dair bir karar alınabilir.

            Madde 4: Ek Harcamalar
            Ek harcama; bir sözleşmenin yapılaması veya maliyet tahmini yapılması aşamasında sözleşmenin veya tahminin, miktarı, projenin buna tekabül eden kısmı için öngörülen miktarı geçiyorsa söz konusudur.

            Ek harcama, ayrıca bir sözleşmenin veya tahminin gerçekleştirilmesi sırasında, iş hacminde artış olması veya projenin değiştirilmesi veya uyarlanması-fiyatların revize edilmesinin bilinen veya öngörülebilen etkisine dayanılarak-sözleşmede yapılacak değişiklikler ile ilgili hüküm de dahil olmak üzere, sözleşmenin veya tahminin miktarını aşan harcama içeriyorsa söz konusudur.

            Madde 5: Ek Harcamaların Karşılanması
            Ek harcama ihtimali ortaya çıkar çıkmaz Ulusal Yetkili Memur Komisyon’u haberdar edecek veya projeyi daraltarak ya da ulusal kaynakları kullanarak bu ek harcamayı karşılayabilmek için almayı planladığı önlemleri Komisyon’a bildirecektir.

            Madde 6: Ek Topluluk Taahhüdü
            Proje ölçeğini küçültmek veya ulusal kaynakları kullanarak ek masrafları karşılamak olanaksız görülüyorsa, Komisyon istisnai bir önlem olarak ek kaynak taahhüd etme kararı alabilir. Bu durumda, söz konusu harcama diğer projelerden yapılacak tasarruflarla ya da Komisyon ile ilgili Devlet tarafından ortaklaşa belirlenecek ilave önlemler uygulanmasıyla finanse edilecektir.

BAŞLIK III: SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

            Madde 7: Sözleşmelerin Yapılma Yöntemi
            İş veya tedarik sözleşmelerinin yapılmasından veya teknik işbirliği sözleşmelerinin sonuçlandırılmasından önce izlenecek yöntem, Anlaşma ekinde yer alan teknik ve idari hükümlerle aşağıda tespit edilmiş ilkeler çerçevesinde belirlenecektir.

            Madde 8: İhaleye Katılma
            İhalelere katılım, Üye Devletler ile Lehdar Devlet tabiyetinden bütün gerçek ve tüzel şahıslara, eşit şartlarda olmak üzere, açık olacaktır.

            Bu bağlamda, Genel Koşullar da ihaleye teklif sunanların uyruğunda bulundukları, devleti belirtmeleri ve ulusal mevzuatları uyarınca gerekli kanıtı sunmaları istenecektir.

            İstisnai olarak, Topluluk tarafından finanse edilen sözleşmelere, üçüncü devletler uyruklarının katılmasına Komisyon ve Lehdar Devlet arasında varılacak anlaşma ile izin verilebilir.

            Madde 9: Koşulların Eşitliği
            Komisyon ve Lehdar Devlet’in ilgili yetkili makamları, ihale işlemlerini ve Topluluk tarafından finanse edilen sözleşmelere katılma koşullarının eşitliğini sağlamak üzere gerekli uygulama önlemlerini alacaklardır.

            Bu amaçla, Madde 10 hükümlerine dokunulmaksızın:

            (a) İhale davetlerinin Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesi’nde ve Lehdar Devlet’in Resmî Gazetesi’nde makul bir süre önce yayınlanmasının sağlanmasına;

            (b) Üye Devletlerin ve Lehdar Devlet’in tüm gerçek veya tüzel kişilerin eşit koşullar altında katılmalarını engelleyecek, ayrımcı uygulamaların ya da teknik özelliklerin kaldırılmasına,

            özen gösterebilir.

            Madde 10: İstisnai Durumlar
            Durumun aciliyetinin kabul edildiği veya belirli işlerin veya malzemelerin belirli özellikleri, yapısı veya bunların önemsiz olmaları bu durumu gerektiriyorsa, Lehdar Devlet’in ilgili yetkilileri Komisyon ile mutabakat içinde, istisnai olarak:
 
            - Sözleşmelerin, sınırlı bir ihale açılması sonrasında yapılmasına;

            - Sözleşmelerin doğrudan anlaşma yoluyla yapılmasına;

            - Sözleşmelerin kamu kesimleri birimlerince yürütülmesine,

            yetki verebilir.

            Madde 11: İşler ve Tedarikler
            Komisyon ve Lehdar Devlet’in ilgili yetkilileri her işlemde Madde 9 ve 10’u gözönünde tutacaklar ve seçilen teklifin, özellikle isteklilerde aranan nitelikler ve sunulan garantiler, iş veya tedarik sözleşmesinin özellikle ve yürütme şartları ile sözkonusu iş veya tedarik sözleşmesinin fiyatı, kullanım maliyeti ve teknik değeri hesaba katılarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasını sağlayacaklardır.

            Komisyon ve Lehdar Devlet’İn ilgili yetkilileri, teklif dosyasında bütün tercih kriterlerinin belirtilmiş olmasını sağlayacaklardır.

            İhale ilanları, mümkün olan en erken tarihte Avrupa Topluluğu Remsî Gazetesi’nde yayınlanacaktır.

BAŞLIK IV: SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ

            Madde 12: Büro Kurma ve İkamet
            Tedarik, iş hizmet sözleşmelerinde, ihaleye katılmak üzere seçilebilecek gerçek veya tüzel kişiler, sözleşmenin önemi gereği gereken geçici büro kurmaya ve ikamete hak kazanacaktırlar. Bu hak ancak ihaleye katılma çağrısı yapıldıktan sonra ve ihalelerin hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan teknik kadroya tanınacaktır. Söz konusu hak ihaleyi kazananın belirlenmesinden bir ay sonra sona erer.

            Yukarıda belirtilen ihaleleri kazanan gerçek veya tüzel kişiler Lehdar Devlet içinde ikamet etme hakkına sahip olacaklardır.

            Sözleşmeleri yürütmek üzere ülkeye yerleşen gerçek veya tüzel kişiler, arzu ettikleri takdirde sözleşmeleri yürütmek üzere Lehdar Devlet’e ithal ettikleri her türlü ekipmanı tekrar ihraç etme hakkına sahiptirler.

            Madde 13: Ekipman, Malzeme ve İkmal Maddelerinin Menşei
            Sözleşmenin yürütülmesi için zorunlu olan ekipman, malzeme ve ikmal maddeleri, aksi ilgili Topluluk organınca kararlaştırılmadıkça, Üye Devletler veya Lehdar Devlet menşeli olacaktır.

            Madde 14: İthalat ve Kambiyo Mevzuatı
            Yetkili makamlar, projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli ithal iznini ve dövizin tedariki için gerekli izin verilmesini taahhüd ederler. Yetkililer, ayrıca ulusal kambiyo mevzuatını Topluluk üyesi ülkeler ve Lehdar Devlet arasında ayrım gözetmeden uygulayacaklarını taahhüd edeceklerdir.

            Madde 15: Vergi ve Gümrük Malzemeleri
            İlgili Devlet ulusal mevzuatı çerçevesinde Topluluğun finanse ettiği sözleşmelere diğer uluslar arası kuruluşlara sağladığı ölçüde elverişli muamele uygulanır.

            İhale dosyaları, sözleşmelerin metninde açıkça koşula bağlanmış olan bu muamelenin tam yapısına ilişkin tüm ilgili ayrıntıları içerecektir.

            Madde 16: Ödeme
            1- Komisyon’un yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen tedarik sözleşmeleri, ihaleyi alanın tercihine göre AHB cinsinden ihaleyi alan kuruluşun ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden, ya da tedarikleri üreten ülkenin para birimi üzerinden hazırlanacak ve ödeme yapılacaktır.

            2- İş sözleşmeleri ve Komisyon yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen işlerin denetimi ile ilgili sözleşmelere ilişkin ihalelerin ödemeleri Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden yapılacaktır. Bununla beraber, ihaleyi alan, teklifinde geçerli bir gerekçeye sahip olmak kaydıyla, teklif nonimal miktarının bir bölümünün, ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden ödenmesini talep edebilir. Bu durumda kambiyo kuru olarak teklif verme süresinin sona erdiği aydan bir önceki ayın ilk gününde geçerli olan oranla esas alınır. İhaleyi kazana, ayrıca ihalenin sözkonusu bölümünü yukarıda esas alınan kur oranları üzerinden AHB olarak da isteyebilir.

            3- Komisyon yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen inceleme sözleşmeleri veya teknik işbirliği sözleşmelerinin bedelleri, teklif verenin tercihine göre AHB olarak ya da ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden hazırlanacak ve ödemeler yapılacaktır.

            Bununla beraber, verilen hizmetlerin Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden yapılan harcamalara tekabül eden bölümü bu para birimi üzerinden ödenecektir. Ödeme tutarının farklı para birimleri üzerinden yapılması durumunda ise sözleşmede belirtilen kurlar dikkate alınacaktır.

            4- Tekliflerin AHB cinsinden hazırlanması durumunda, borca ilişkin ödemeler, uygunsa, üye devletlerden birinin para birimi üzerinden ya da sözleşmede belirtildiği şekilde ödemeden bir gün önce geçerli olan AHB değerine göre Lehdar Devlet’İn para birimi üzerinden yapılacaktır.

            5- Ödemenin Lehdar Devlet’in veya ihaleyi kazananın ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimleri dışında bir para birimi üzerinden yapılması durumunda ödeme, ihaleyi kazananın kayıtlı olduğu ülkede kurulmuş ve tasdik edilmiş bir banka ya da temsilcilik aracılığıyla gerçekleştirilir.

            6- Komisyon, ihaleyi kazanana yapılacak olan ödeme emrini mümkün olan en kısa sürede sağlanması amacıyla gerekli her türlü önlemleri alacaktır.

            Herhangi bir nedenle, tamamlanan hizmetlere rağmen sözleşme yükümlülüklerinin tümüyle yerine getirilmediği görüşüne dayanılarak ödemenin onaylanmasında, ödemeye izin verilmesinde ya da ödeme yapılmasında güçlük çıkması durumunda Komisyon, durumun mali sonuçlarına çözüm getirmek ve proje veya projelerin en ekonomik koşullarda tamamlanmasını sağlamak üzere tüm önlemleri alabilir. Komisyon en kısa zamanda Ulusal Yetkili Memur’u bu önlemlerden haberdar eder. Böylece eğer bu ödemeler Komisyon tarafından doğrudan doğruya ihaleyi üstlenen kuruluşa yapılmışsa Topluluk yerel yetkililer önünde kendiliğinden ihaleyi alanın sahip olduğu hakların halefi durumunu geçecektir.

            Madde 17: Lehdar Devlet ve İhaleyi Kazanan Arasındaki İhtilaflar
            Lehdar Devlet Yönetimi ile müteahhit veya tedarikçi kuruluş arasında, Topluluk tarafında finanse edilen sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık Uluslar arası Ticaret Odası’nın uzlaştırma ve hakemlik kuralları uyarınca kesin olarak çözümlenecektir.

            Madde 18: Rapor Verme Sistemi
            Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Komisyonu’na aşağıdaki raporları sunacaktır:

            - İşbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iki ay içinde ve herhangi bir AET finansman aktarımından önce, projenin 3 yıllık süresini kapsayan ve hem yürütme, mali düzenlemeler içeren, detaylı bir faaliyet programı;

            - Her 12 aylık süre sonunda, özellikle sözkonusu rapor verme süresinde elde edilen gelir ve yapılan harcamaları detaylarıyla belirten, gelecek dönem için önerilen faaliyet programını ve maliyet tahminini veya bütçeyi içeren bir gelişme raporu;

            - Avrupa Topluluğu Komisyonu’ndan sağlanan mali desteğin tamamlandığı 3 yıllık dönem sonunda bir nihai rapor.

BAŞLIK V: KOMİSYON VE LEHDAR DEVLET YETKİLİLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

            Madde 19: Destek Misyonları
            Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir teknik, muhasebe ya da mali destek görevini gerçekleştirmesi amacıyla kendi personelini ya da yetkili temsilcilerini gönderme hakkında sahip olacaktır.

            Lehdar Devlet Hükümeti, istenen bütün bilgiler ve ilgili dokümantasyonu sağlamayı ve destek görevini üstlenen kişilerin işlerini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün önlemleri almayı taahhüd edecektir. İlgili Hükümet bu tür görevler için yukarıda sözü edilen personel gönderildiği takdirde haberdar edilecektir.

            Madde 20: Projelerin İzlenmesi
            Komisyon, projelerin gelişimini izleyerek, açıklama veya bilgi isteyebilir ve gerektiği takdirde ilgili Devlet Hükümeti ile mutabakat içinde, varılacak hedefler açısından daha uygun bulduğu yeni bir yaklaşım belirler.

            Bu Anlaşmada belirtilen işlere dair bir taahhüdün yerine getirilmesinde karşılaşılan başarısızlığı telafi etmek üzere gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması halinde Komisyon projenin finansmanını askıya alabilir.

BAŞLIK VI: GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER

            Madde 21: Projenin Lehdar Devlet Tarafından Terkedilmesi
            Lehdar Devlet, Komisyon ile anlaşarak bir projeyi tamamen veya kısmen terkedebilir.

            Bu tür bir terketme için ayrıntıları ile belirtilmiş olan kurallar bir mektup teatisi ile belirlenir.

            Terkedilen projenin henüz harcanmamış fonları, Topluluğun ilgili Devlet’te finanse ettiği diğer projelere tahsis edilebilir.

            Madde 22: Özel Koşulların Değiştirilmesi
            Bu Anlaşma’nın Özel Koşulları’na getirilecek herhangi bir değişiklik, Anlaşmayı imzalayan tarafların mutabakatı ile karara bağlanabilir ve ancak tarafların yazılı onayları alındıktan sonra kabul edilir.

            Madde 23: Metinler
            Bu Anlaşma AET-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 2/80 No’lu Kararı ile Avrupa Toplulukları’nın genel bütçesine uygulanan Mali Tüzük çerçevesinde yürütülür.

            Madde 24: Anlaşmazlıklar
            1- Bu Anlaşma’nın uygulanmasıyla ilgili olarak Akit Taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, anlaşma yoluyla çözümlenememesi halinde, Ortaklık Konseyi’ne havale edilir.

            2- Ortaklık Konseyi ilk toplantısında anlaşmazlığı çözmede başarısız olursa taraflardan biri diğerine bir hakemin tayin edildiğini bildirir. Diğer taraf 2 ay içinde kendi hakemini tayin etmek durumundadır.

            Ortaklık Konseyi bu üçüncü hakem atayacaktır.

            Hakemlerin kararı çoğunluk esasına göre oniki ay içinde alınır.

            Uyuşmazlığı düşen taraflardan her biri hakemlerin kararının uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.

            Madde 25: Tebligat ve Adresler
            Taraflar arasında bu Anlaşma’nın gerektiği her türlü tebligat ya da mutabakat yazılı olarak yapılmalıdır. Bu tür bir tebligat veya mutabakat, kabul etmeye yetkili Makam’a ve bu tarafın bildirdiği adrese mektup yoluyla yapılır. Acil durumlarda, telgraf veya teleks çekilmesi yoluna gidilecek, mesajın geçerli bir biçimde gönderildiği varsayılacak ve bu mesaj derhal mektupla teyid edelecektir.

            Adreslerin ayrıntıları Özel Koşullar bölümünde verilecektir.

  AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI
 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROL PROGRAMI
 
FİNANSMAN ANLAŞMASI

            Bir tarafta,

            Bundan böyle “TOPLULUK” olarak anılacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu adına hareket eden ve bundan böyle “KOMİSYON” olarak anılacak olan Avrupa Toplulukları Komisyonu,

            Diğer taraftan,

            Bundan böyle “LEHTAR DEVLET” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti,

            AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR:

            Aşağıda Madde 1’de yer alan önlemler burada belirtilen hükümlere uygun olarak TOPLULUK bütçe kaynaklarından finanse edilecek ve yerine getirilecektir.

            Bu Anlaşma,

            - “Genel Koşullar” başlığı altında yer alan ve genel nitelikte etkileri olan hükümleri,

            - “Özel Koşullar” ve “Teknik ve İdari Hükümler” başlıkları altında bulunan ve aşağıda Madde 1’de anılan proje münhasır olarak uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

            Özel Koşullar ile Teknik ve İdari Hükümler, Genel Koşulları değiştirir veya ilaveler getirir ve ihtilaf halinde Genel Koşullar karşısında üstün kabul edilirler.

ÖZEL KOŞULLAR

            MADDE 1- KONU VE NİTELİK
            TOPLULUK, aşağıdaki projenin finansmanına hibe suretiyle katkıda bulunacaktır.

            Proje Numarası: 9632/88/88/00/02
 
            İsmi: Çevre kirliliğini kontrol programı

            Uygulama esasları, ekte yer alan Teknik ve İdari Hükümlerle tanımlanmaktır.

            MADDE 2- TOPLULUĞUN TAAHHÜDÜ
            TOPLULUĞUN taahhüt tutarı 2.800.000 AHB olarak tesbit edilmiştir.

            MADDE 3- YETKİLİ MİLLİ MEMUR
            LEHDAR DEVLET KOMİSYON’a bu Finansman Anlaşmasına konu olan projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak Yetkili Millî Memur’un unvan ve adresini bildirecektir.

            Bu bildirime, LEHDAR DEVLET, yetkili memur ve yardımcısı veya yardımcılarının imza örneklerini üç nüsha halinde ekleyecektir.

            MADDE 4- ÖDEME MAKAMI
            Bu Anlaşma hükümleri gereği yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirirken Ödeme Makamı;

            - LEHDAR DEVLET dahilindeki ödemeler için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası,

            - LEHDAR DEVLET haricindeki ödemeler için ise KOMİSYON’un seçeceği bir mali kuruluş yapacaktır.

            MADDE 5- ANLAŞMANIN DAYANDIĞI METİNLER
            Bu Finansman Anlaşması, AET/Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 2/80 No’lu Kararı hükümleri uyarınca yürütülecektir.

            MADDE 6- KONTRAT’IN GENEL KOŞULLARI
            Genel Koşulların 11’inci Maddesinde yer alan işler ve tedariklere dair kontratlar, kontratın Genel Koşulları temel alınarak hazırlanacak, karara bağlanacak ve uygulanacaktır. Kontratın Genel Koşulları ihaleye katılma çağrısında bulunulmadan önce KOMİSYON ve LEHDAR DEVLET’in karşılıklı mutabakatı sonucunda kararlaştırılacaktır.

            Yukarıdaki hükümler Genel Koşulların 12’nci Maddesinde yer alan teknik işbirliği kontratlarına uygulanacaktır.

            MADDE 7- ADRESLER
            Bu Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin yazışmalar, üzerinde özellikle proje ismi ve proje numarası da yer alacak şekilde aşağıdaki adresler arasında gerçekleştirildiği takdirde geçerli olacaktır:

            a) TOPLULUK için:

            Commission of the European Communities
            Directorate-General for External Relations
            200, reu de la Loi
            B-1049 BRUSSELS
            Telgraf Adresi : COMEUR BRUXELLES
            Teleks : 21877 COMEU B

            b) LEHDAR DEVLET için:

            Başbakanlık
            Devlet Planlama Teşkilatı
            Necatibey Cad. 110
            ANKARA (TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

            MADDE 8- KOPYA SAYISI
            Bu Anlaşma, İngilizce dilinde, aynı derecede geçerli iki nüsha halinde hazırlanmıştır.

            MADDE 9- YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
            Bu Anlaşma, LEHDAR DEVLET yetkililerinin, onay işlemlerinin tamamlandığını KOMİSYON’a bildirdikleri tarihte yürürlüğe girer.

            Anlaşmanın Ek’i Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası addedilecektir.

            Ankara’da yapılmıştır. 28 Şubat 1990

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA TOPLULUK ADINA
Tanşuğ Bleda Abel Matutes
Büyükelçi Avrupa Toplulukları
Dışişleri Bakanlığı Komisyon Üyesi
Müsteşar Ekonomik İşler
Yardımcısı

EK
TEKNİK VE İDARİ HÜKÜMLER

Yararlana Devlet : TÜRKİYE

Proje Adı : Çevre Kirliliği Kontrol Programı

Hesap No : 9632/88/88/00/02

            1- PROJENİN TANIMI
            A- ÖZEL TANIM
            Çevre kirliliğini izleme, ölçme ve kontrol etmenin gerekliliği Türkiye’de henüz çok yakında 1983’de yürürlüğe giren ilk Çevre Kanunu ile anlaşılmıştır.

            Türk Hükümeti;

            a) Hem kamu, hem özel sektörün sorun ile ilgili bilincinin büyük ölçüde artırılmasını ve

            b) Ulusal ve bölgesel düzeyde çevre kirliliğini kontrol etme ve onunla mücadele etme araçlarının takviye edilmesini,

            gerekli görmetedir.

            B- DIŞ KATKININ NİTELİĞİ
            Merkezi Hükümet Düzeyinde:

            a) Hem periyodik ölçümleri, hem de acil kontrolleri yapmak için eğitilmiş personel ile birlikte çevre donanımı alanında gereken ileri teknoloji ekipmanı tedarik edecek,

            b) Çevre kirliliğinde alınan cevabın hızını ve etkinliğini arttıracak,

            gezici bir çevre kirliliği ölçme ve izleme sisteminin kurulması.

            Proje kapsamı içinde:

            - gezici sistem için: Özel olarak tasarlanmış kamyonlara monte edecek, kirlilik ölçecek 3 set kapsamlı modern ekipmanın satın alınması,

            - Ankara’da merkezi laboratuvar/donamım için: İşletme personelinin eğitimi,

            yer almaktadır

            Yerel Hükümet Düzeyinde:

            Türkiye’nin nüfus bakımından en yoğun ve en kirli bölgesi olan Marmara Bölgesini ilgilendiren bu proje,

            - çevre idaresini geliştirecek,

            - bölgesel bir kontrol programı kuracak,

            - Marmara Bölgesi Belediyeleri Birliği bünyesinde bir çevre bürosu ve merkez laboratuvarı oluşturacak,

            sabit bir çevre koruma organizasyonu meydana getirmek amacındadır.

            AET’nin projeye katkısı şunlardan oluşur;

            - bir kontrol laboratuvarı ekipmanı,

            - personel ve yabancı danışmanlar,

            - eğitim.

            C- SÜRE
            Programın süresi 3 yıl olacak ve son projenin tamamlanma tarihi 31 Aralık 1993’den daha ileri bir tarihe bırakılamayacaktır.

            D- FİNANSMAN KAYNAĞI
            1- Gezici Çevre Kirliliği Ölçme ve İzleme Sistemi: Bu alt projenin maliyeti 3.085.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa AET’nin katkısı 2.500.000 AHB hibe şeklinde olup, geri kalan miktar Türk Hükümetince karşılanacaktır.

            2- Marmara Bölgesi Çevre Koruması: Bu alt projenin maliyeti 375.000 AHB olarak tahmin edilmektedir. Bu meblağa AET katkısı 300.000 olup, geri kalan miktar yerel kaynaklardan karşılanacaktır.

            II- YÜRÜTME HÜKÜMLERİ
            A- Gezici Çevre Kirliliği Ölçme ve İzleme Sistemi:
            1- Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı bu programın yürütülmesinden sorumlu kuruluş olacaktır. Aynı zamanda öngörülen katkı ile satın alınan ekipmanın da sahibi olacaktır.

            2- Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, projenin başlamasından önce, finansman planını ve zamanlamayı belirten detaylı bir iş programı sunar. Bu program, Komisyonun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları, proje tamamlanıncaya kadar Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından Komisyona gönderilir.

            3- AET katkısı ile finanse edilen ekipman, AET üyesi Devletler veya Türkiye menşeli ve AET üyesi Devletler ile Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişilere eşit şartlarda açık uluslar arası bir ihale konusu olacaktır.

            4- Bu alt-proje, teknik yönden gereklerinin karşılandığını belirten bir uzman raporunu takiben faaliyete geçer. Bu rapor için Devlet Planlama Teşkilatı gerekli yardımı sağlayacaktır.

            B- Marmara Bölgesi Çevre Koruması:
            1- Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği programın yürütülmesinden sorumlu olacak kuruluştur. Aynı zamanda bu kuruluş öngörülen katkı ile satın alınan ekipmanın da sahibi olacaktır.

            2- Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği, projenin başlamasından önce, finansman planını ve zamanlamayı belirten detaylı bir iş programı sunar. Bu program Komisyonun onayına sunulur. Altı aylık gelişme raporları proje tamamlanıncaya kadar Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği tarafından Komisyon’a gönderilir.

            3- AET katkısı ile finanse edilen ekipman, AET üyesi Devletler veya Türkiye menşeli olacak ve AET üyesi Devletler ile Türkiye’deki bütün gerçek ve tüzel kişilere eşit şartlarda açık uluslar arası bir ihale konusu olacaktır.

            4- İşbu Anlaşma, (yalnızca Marmara alt projesiyle ilgili bölümü) bu Finansman Anlaşmasının Avrupa Topluluğu Komisyonu ve T.C. Hükümeti arasında faaliyete geçirilmesinden önce T.C. Hükümeti ve Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği arasında, Komisyonun ön onayından geçmiş bir uygulama anlaşması sonuçlandırıldıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

            III- PROJENİN MALİYET ANALİZİ
            A-Gezici ve Çevre Kirliliği Ölçme ve İzleme Sistemi Kurulması
            Tahmini alt-proje maliyeti 3.085.000 AHB’dir. Bu meblağın maliyet dökümü Ek a’da yer almaktadır.

            Bu tahmin için 1989 cari değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            B- Marmara Bölgesi Çevre Koruması
            Tahmini alt-proje maliyeti 375.000 AHB’dir. Bu meblağın maliyet dökümü Ek b’de yer almaktadır.

            Bu tahmin için 1989 cari değerleri ve 1989 fiyatları temel alınmıştır.

            IV- ÖZEL ŞARTLAR
            A-Gezici Bir Çevre Kirliliği Ölçme ve İzleme Sistemi Kurulması
            1- Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, bir taraftan Türk katkısından diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası) Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılacaktır.

            Türk fonları da, AET fonlarından farklı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesapta tutulacaktır.

            2- Yetkili Millî Memur, ilk yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu Anlaşmanın imzalanması üzerine ve Madde II. A. 4’de bahsedilen bilirkişi raporundan sonra, AET ve Türk katkılarının % 30’unu ilk taksit olarak Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı için işler hale getirilecektir. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının hesapları, Başbakanlık Çevre Müstaşarlığı tarafından belgelen, Yetkili Millî Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacı ve harcamalara dayanarak, yıllık çalışma programına göre takviye edilecektir. İlgili talepler, yıllık iş programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya “Özel Faaliyet” kapsamında AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve harçları ve muadili diğer ödemeler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

            B- Marmara Bölgesi Çevre Koruma Projesi
            1- Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği, bir taraftan Türk katkısından, diğer taraftan AET katkısından yerel para birimleri ile ödenecek kalemleri açıkça belirten ve AET tarafından onaylanmış yıllık iş programına dayanılarak gerekli harcamalar için kredilendirilecektir.

            AET fonları, Ödeme Makamından (T.C. Merkez Bankası) Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği tarafından idare edilen ve bu amaçla ayrı olarak tutulan özel bir hesaba aktarılacaktır.

            Türk fonları da, AET fonlarından farklı olarak, aynı şekilde idare edilen özel bir hesapta tutulacaktır.

            2- Yetkili Millî Memur, ilk yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu Anlaşmanın imzalanması üzerine, AET ve Türk katkılarının % 25’ini ilk taksit olarak Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği için işler hale getirilecektir. Marmara Bölgesi Belediyeler Birliğinin hesapları Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği tarafından belgelen, Yetkili Millî Memur tarafından tasdik edilen ve Komisyona sunulan son altı aylık dönem için gereken tahmini nakit ihtiyacı ve harcamalara dayanarak, yıllık çalışma programına göre takviye edilecektir. İlgili talepler, yıllık iş programında öngörülen tahmini bedeller ile aynı olacaktır.

            3- Proje hesabı kapatıldığında, yapılan tasarruflar sonucunda bir bakiye kalması durumunda, bu bakiye, projeyi tamamlayıcı faaliyetlere veya “Özel Faaliyet” kapsamında AET tarafından finanse edilen diğer projelere tahsis edilecektir.

            Bu faaliyetler T.C. Hükümeti ile mutabakat halinde kararlaştırılacaktır.

            4- Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve harçları ve muadili diğer ödemeler Topluluğun finansmanı dışında bırakılacaktır.

Ek – a
GEZİCİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE İZLEME SİSTEMİ ALT PROJESİ
 
 
 
Maliyet Hesabı (AHB)
 
Toplam
Maliyet
Türk
Hükümetinin
Katkısı
 
AET
Katkısı
A- Kamyonlara monte edilmiş 3 takım gezici 

hava/motor/yüzey/toprak kirliliği ölçüm e- 

kipmanı

 
 
1.620.000
 
 
-
 
 
1.620.000
B- Yukarıdaki ekipman için 2 yıllık servis gider- 

leri

 
45.000
 
-
 
45.000
C- Yabancı bir uzmanın tutulması
115.000
-
115.000
D- 2 yıl için yerel personel
72.000
-
72.000
E- 2 spektrometre ünitesi (2x220.000)
440.000
-
440.000
F- Deneyler için laboratuvar aletleri
13.000
-
13.000
G- Detetör gaz-örnekleme vanası ve kayıt cihazı
25.000
-
25.000
I- Oto-analizör
80.000
-
80.000
J- 2 AAS Ünitesi
90.000
-
90.000
K- Personel harcamaları (2 yıl için 15 yerel Per- 

sonel)

 
120.000
 
120.000
 
-
L- Gezici laboratuvarların çeşitli bölgelerde test 

için taşınma masrafları (2 yıl için)

 
250.000
 
250.000
 
-
M- Haberleşme (2 yıl için)
5.000
5.000
-
N- İşletme giderleri örneğin benzin, bakım (2 yıl 

için)

 
160.000
 
160.000
 
-
O- Muhtelif
50.000
50.000
-
TOPLAM NO: 1
3.085.000
585.000
2.500.000
 
Ek – b
MARMARA BÖLGESİ ÇEVRE ALT PROJESİ
 
 
Maliyet Hesabı (AHB)
Toplam
Maliyet
Yerel
Katkı
AET
Katkısı
A- Kiralık ekipmanla bir laboratuvar oluşturul- 

ması 

 
25.000
 
25.000
 
B- Bakım
20.000
20.000
 
C- Diğer genel giderler
20.000
30.000
 
D- Laboratuvar için bütün teçhizat ve malzeme- 

lerin satın alınması

 
150.000
 
-
 
150.000
E- 20 tam-günlük ve 15 yarım-günlük persone- 

lin ve yabancı danışmanların maaşları

 
150.000
 
-
 
150.000
TOPLAM NO: 2
375.000
75.000
300.000
GENEL TOPLAM 

(TOPLAM NO: 1+TOPLAM NO 2)

 
3.460.000
 
660.000
 
2.800.000
 
GENEL KOŞULLAR
BAŞLIK I: YÜRÜTME MERCİLERİ

            Madde 1: Ulusal Yetkili Memur
            1- Lehdar Devlet Hükümeti, Topluluğun finanse ettiği projelerle ilişkili tüm işlemlerde ulusal yetkilileri temsil edecek bir Ulusal Yetkili Memur tayin edecektir.

            2- Ulusal Yetkili Memur, ihale dosyalarını, ihaleyi açmadan önce mutabakatını almak üzere Komisyona sunacaktır. Bu şekilde üzerinde mutabakat sağlanan kararlara dayanarak ve Komisyon ile yakın işbirliği içinde, ihaleyi açacak, teklifleri alacak, tekliflerin incelenmesine başkanlık edecek ve tekliflerin sonuçlarını karara bağlayacaktır.

            3- Tekliflerin incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonucu ve mutabakatını almak üzere sözleşme taslağını Komisyon’a iletecektir. Sözleşme ile eklerini ve hesapları imzalayacak ve bundan Komisyon’u haberdar edecektir.

            4- Ulusal Yetkili Memur, yetkisine verilen meblağ sınırları içinde harcamada bulunabilir, ya da harcamaya izin verebilir. Sorumlu olduğu yürütme işlemleri Komisyon tarafından kapatılıncaya kadar mali açıdan yükümlü kabul edilir.

            5- Lehdar Devlet Hükümeti’nin isteği üzerine Komisyon, gerekiyorsa Lehdar Devlet’te projelerin hazırlanması ve maliyetinin belirlenmesine teknik yardımda bulunacaktır.

            6- Komisyon, topluluğun finanse ettiği projelerin mali ve teknik açılardan doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, Ulusal Yetkili Memur’un izin verdiği tüm ödemeler Komisyon tarafından onaylanacaktır. Ancak bu tür bir onay, söz konusu işlemin Komisyon tarafından hesabının kapatıldığı anlamına gelmediği gibi, Ulusal Yetkili Memur’un Madde 1 (4)’deki mesuliyetini ortadan kaldırmayacaktır.

            Madde 2: Ödeme Makamı
            1- Lehdar Devlet’in para biriminden başka bir para birimi üzerinden ödeme yapmak üzere, hibe yoluyla finanse edilen projelere dair hizmetlerin bedeli doğrudan Komisyon tarafından ödenecektir.

            2- Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden ödeme yapmak için, Ödeme Makamı olarak görev yapacak Lehdar Devlet Merkez Bankası’nda Topluluk üyesi ülkelerden biri veya diğerlerinin para birimi üzerinden hesaplar açılacaktır.

            3- Fiili nakit ihtiyacı ile ilgili olarak, ikinci Fıkra’da sözü edilen hesaplarda sürekli olarak kullanılabilir bir meblağ bulundurulacaktır. Transferler, topluluk üyesi devletlerden herhangi birinin para birimi üzerinden yapılacak ve Lehdar Devlet’in para birimine, ödemelerin yapılması gerektiği tarihteki geçerli kurlar dikkate alınarak çevrilecektir.

            4- Ödeme Makamı’na hizmetleri karşılığında bir ücret ödenmeyecek, bankaya tevdi edilen fonlara faiz uygulanmayacaktır.

            5- Ödeme Makamı, kullanılabilir fon limitleri içinde, gerekli belgelerin tamamen uygun ve düzgün olduklarını ve ödeme geçerliliğini kontrol ettikten sonra ödemelere izin verecektir.

            6- Ödeme Makamı düzenli olarak en az üç ayda bir Komisyon’a yapılan ödemelere dair bir rapor iletecektir.

BAŞLIK II: PROJELERİN FİNANSMANI

            Madde 3: Topluluğun Taahhüdü
            Anlaşmanın özel koşulları bölümünde Topluluk tarafından her proje için belirlenmiş miktarın Toplulukça taahhüdü, Ulusal Yetkili Memur’un projeyi yürütme ve buna tekabül eden ödemeleri yapma ve yapılmasına izin vermedeki yetki sınırlarını belirleyecektir.

            Ulusal Yetkili Memur tarafından taahhüdünü aşacak şekilde yapılan her harcama Lehdar Devlet tarafından karşılanacaktır.

            Bununla beraber, istisnai bir tedbir olarak, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ek ödenek taahhüt etmeye dair bir karar alınabilir.

            Madde 4: Ek Harcamalar
            Ek harcama; bir sözleşmenin yapılaması veya maliyet tahmini yapılması aşamasında sözleşmenin veya tahminin, miktarı, projenin buna tekabül eden kısmı için öngörülen miktarı geçiyorsa söz konusudur.

            Ek harcama, ayrıca bir sözleşmenin veya tahminin gerçekleştirilmesi sırasında, iş hacminde artış olması veya projenin değiştirilmesi veya uyarlanması -fiyatların revize edilmesinin bilinen veya öngörülebilen etkisine dayanılarak- sözleşmede yapılacak değişiklikler ile ilgili hüküm de dahil olmak üzere, sözleşmenin veya tahminin miktarını aşan harcama içeriyorsa söz konusudur.

            Madde 5: Ek Harcamaların Karşılanması
            Ek harcama ihtimali ortaya çıkar çıkmaz Ulusal Yetkili Memur Komisyon’u haberdar edecek veya projeyi daraltarak ya da ulusal kaynakları kullanarak bu ek harcamayı karşılayabilmek için almayı planladığı önlemleri Komisyon’a bildirecektir.

            Madde 6: Ek Topluluk Taahhüdü
            Proje ölçeğini küçültmek veya ulusal kaynakları kullanarak ek masrafları karşılamak olanaksız görülüyorsa, Komisyon istisnai bir önlem olarak ek kaynak taahhüd etme kararı alabilir. Bu durumda, söz konusu harcama diğer projelerden yapılacak tasarruflarla ya da Komisyon ile ilgili Devlet tarafından ortaklaşa belirlenecek ilave önlemler uygulanmasıyla finanse edilecektir.

BAŞLIK III: SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

            Madde 7: Sözleşmelerin Yapılma Yöntemi
            İş veya tedarik sözleşmelerinin yapılmasından veya teknik işbirliği sözleşmelerinin sonuçlandırılmasından önce izlenecek yöntem, Anlaşma ekinde yer alan teknik ve idari hükümlerle aşağıda tespit edilmiş ilkeler çerçevesinde belirlenecektir.

            Madde 8: İhaleye Katılma
            İhalelere katılım, Topluluk üyesi ülkeler ile Lehdar Devletin bütün gerçek ve tüzel şahıslara, eşit şartlarda olmak üzere, açık olacaktır.

            Bu bağlamda, Genel Koşullar’da ihaleye teklif sunanların uyruğunda bulundukları, devleti belirtmeleri ve ulusal mevzuatları uyarınca gerekli kanıtı sunmaları istenecektir.

            İstisnai olarak, Topluluk tarafından finanse edilen sözleşmelere, üçüncü devletler uyruklarının katılmasına Komisyon ve Lehdar Devlet arasında varılacak anlaşma ile izin verilebilir.

            Madde 9: Koşulların Eşitliği
            Komisyon ve Lehdar Devlet’in ilgili yetkili makamları, ihale işlemlerini ve Topluluk tarafından finanse edilen sözleşmelere katılma koşullarının eşitliğini sağlamak üzere gerekli uygulama önlemlerini alacaklardır.

            Bu amaçla, Madde 10 hükümlerine dokunulmaksızın:

            (a) İhale davetlerinin Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesi’nde ve Lehdar Devlet’in Resmî Gazetesi’nde makul bir süre önce yayınlanmasının sağlanmasına;

            (b) Üye Devletlerin ve Lehdar Devlet’in tüm gerçek veya tüzel kişilerin eşit koşullar altında katılmalarını engelleyecek, ayrımcı uygulamaların ya da teknik özelliklerin kaldırılmasına,

            özen gösterebilir.

            Madde 10: İstisnai Durumlar
            Durumun aciliyetinin kabul edildiği veya belirli işlerin veya malzemelerin belirli özellikleri, yapısı veya bunların önemsiz olmaları bu durumu gerektiriyorsa, Lehdar Devlet’in ilgili yetkilileri Komisyon ile mutabakat içinde, istisnai olarak:

            - Sözleşmelerin, sınırlı bir ihale açılması sonrasında yapılmasına;

            - Sözleşmelerin doğrudan anlaşma yoluyla yapılmasına;

            - Sözleşmelerin kamu kesimleri birimlerince yürütülmesine,

            yetki verebilir.

            Madde 11: İşler ve Tedarikler
            Komisyon ve Lehdar Devlet’in ilgili yetkilileri her işlemde Madde 9 ve 10’u gözönünde tutacaklar ve seçilen teklifin, özellikle isteklilerde aranan nitelikler ve sunulan garantiler, iş veya tedarik sözleşmesinin özellikle ve yürütme şartları ile sözkonusu iş veya tedarik sözleşmesinin fiyatı, kullanım maliyeti ve teknik değeri hesaba katılarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasını sağlayacaklardır.

            Komisyon ve Lehdar Devlet’İn ilgili yetkilileri, teklif dosyasında bütün tercih kriterlerinin belirtilmiş olmasını sağlayacaklardır.

            İhale ilanları, mümkün olan en erken tarihte Avrupa Topluluğu Remsî Gazetesi’nde yayınlanacaktır.

BAŞLIK IV: SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ

            Madde 12: Büro Kurma ve İkamet
            Tedarik, iş hizmet sözleşmelerinde, ihaleye katılmak üzere seçilebilecek gerçek veya tüzel kişiler, sözleşmenin önemi gereği gereken geçici büro kurmaya ve ikamete hak kazanacaktırlar. Bu hak ancak ihaleye katılma çağrısı yapıldıktan sonra ve ihalelerin hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan teknik kadroya tanınacaktır. Söz konusu hak ihaleyi kazananın belirlenmesinden bir ay sonra sona erer.

            Yukarıda belirtilen ihaleleri kazanan gerçek veya tüzel kişiler Lehdar Devlet içinde ikamet etme hakkına sahip olacaklardır.

            Sözleşmeleri yürütmek üzere ülkeye yerleşen gerçek veya tüzel kişiler, arzu ettikleri takdirde sözleşmeleri yürütmek üzere Lehdar Devlet’e ithal ettikleri her türlü ekipmanı tekrar ihraç etme hakkına sahiptirler.

            Madde 13: Ekipman, Malzeme ve İkmal Maddelerinin Menşei
            Sözleşmenin yürütülmesi için zorunlu olan ekipman, malzeme ve ikmal maddeleri, aksi ilgili Topluluk organınca kararlaştırılmadıkça, Üye Devletler veya Lehdar Devlet menşeli olacaktır.

            Madde 14: İthalat ve Kambiyo Mevzuatı
            Yetkili makamlar, projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli ithal iznini ve dövizin tedariki için gerekli izin verilmesini taahhüt ederler. Yetkililer, ayrıca ulusal kambiyo mevzuatını Topluluk üyesi ülkeler ve Lehdar Devlet arasında ayrım gözetmeden uygulayacaklarını taahhüt edeceklerdir.

            Madde 15: Vergi ve Gümrük Malzemeleri
            İlgili Devlet ulusal mevzuatı çerçevesinde Topluluğun finanse ettiği sözleşmelere diğer uluslar arası kuruluşlara sağladığı ölçüde elverişli muamele uygulanır.

            İhale dosyaları, sözleşmelerin metninde açıkça koşula bağlanmış olan bu muamelenin tam yapısına ilişkin tüm ilgili ayrıntıları içerecektir.

            Madde 16: Ödeme
            1- Komisyon’un yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen tedarik sözleşmeleri, ihaleyi alanın tercihine göre AHB cinsinden, ihaleyi alan kuruluşun ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden, ya da tedarikleri üreten ülkenin para birimi üzerinden hazırlanacak ve ödeme yapılacaktır.

            2- İş sözleşmeleri ve Komisyon yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen işlerin denetimi ile ilgili sözleşmelere ilişkin ihalelerin ödemeleri Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden yapılacaktır. Bununla beraber, ihaleyi alan, teklifinde geçerli bir gerekçeye sahip olmak kaydıyla, teklif nonimal miktarının bir bölümünün, ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden ödenmesini talep edebilir. Bu durumda kambiyo kuru olarak teklif verme süresinin sona erdiği aydan bir önceki ayın ilk gününde geçerli olan oranla esas alınır. İhaleyi kazana, ayrıca ihalenin sözkonusu bölümünü yukarıda esas alınan kur oranları üzerinden AHB olarak da isteyebilir.

            3- Komisyon yönetimindeki kaynaklardan finanse edilen inceleme sözleşmeleri veya teknik işbirliği sözleşmelerinin bedelleri, teklif verenin tercihine göre AHB olarak ya da ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimi üzerinden hazırlanacak ve ödemeler yapılacaktır.

            Bununla beraber, verilen hizmetlerin Lehdar Devlet’in para birimi üzerinden yapılan harcamalara tekabül eden bölümü bu para birimi üzerinden ödenecektir. Ödeme tutarının farklı para birimleri üzerinden yapılması durumunda ise sözleşmede belirtilen kurlar dikkate alınacaktır.

            4- Tekliflerin AHB cinsinden hazırlanması durumunda, borca ilişkin ödemeler, uygunsa, üye devletlerden birinin para birimi üzerinden ya da sözleşmede belirtildiği şekilde ödemeden bir gün önce geçerli olan AHB değerine göre Lehdar Devlet’İn para birimi üzerinden yapılacaktır.

            5- Ödemenin Lehdar Devlet’in veya ihaleyi kazananın ticaret siciline kayıtlı olduğu ülkenin para birimleri dışında bir para birimi üzerinden yapılması durumunda ödeme, ihaleyi kazananın kayıtlı olduğu ülkede kurulmuş ve tasdik edilmiş bir banka ya da temsilcilik aracılığıyla gerçekleştirilir.

            6- Komisyon, ihaleyi kazanana yapılacak olan ödeme emrini mümkün olan en kısa sürede sağlanması amacıyla gerekli her türlü önlemleri alacaktır.

            Herhangi bir nedenle, tamamlanan hizmetlere rağmen sözleşme yükümlülüklerinin tümüyle yerine getirilmediği görüşüne dayanılarak ödemenin onaylanmasında, ödemeye izin verilmesinde ya da ödeme yapılmasında güçlük çıkması durumunda Komisyon, durumun mali sonuçlarına çözüm getirmek ve proje veya projelerin en ekonomik koşullarda tamamlanmasını sağlamak üzere tüm önlemleri alabilir. Komisyon en kısa zamanda Ulusal Yetkili Memur’u bu önlemlerden haberdar eder. Böylece eğer bu ödemeler Komisyon tarafından doğrudan doğruya ihaleyi üstlenen kuruluşa yapılmışsa Topluluk yerel yetkililer önünde kendiliğinden ihaleyi alanın sahip olduğu hakların halefi durumunu geçecektir.

            Madde 17: Lehdar Devlet ve İhaleyi Kazanan Arasındaki İhtilaflar
            Lehdar Devlet Yönetimi ile müteahhit veya tedarikçi kuruluş arasında, Topluluk tarafında finanse edilen sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık Uluslar arası Ticaret Odası’nın uzlaştırma ve hakemlik kuralları uyarınca kesin olarak çözümlenecektir.

            Madde 18: Rapor Verme Sistemi
            Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ve Gezici Çevre Kirliliği Ölçüm ve İzleme Sistemi alt-projesi ile ilgili olarak, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği de Marmara Bölgesi Çevre Koruması alt-projesi ile ilgili olarak,Avrupa Topluluğu Komisyonu’na aşağıdaki raporları sunacaktır:

            - İşbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iki ay içinde ve herhangi bir AET finansman aktarımından önce, projenin 3 yıllık süresini kapsayan ve hem yürütme, mali düzenlemeler içeren, detaylı bir faaliyet programı;

            - Her 12 aylık süre sonunda, özellikle sözkonusu rapor verme süresinde elde edilen gelir ve yapılan harcamaları detaylarıyla belirten, gelecek dönem için önerilen faaliyet programını ve maliyet tahminini veya bütçeyi içeren bir gelişme raporu;

            - Avrupa Topluluğu Komisyonu’ndan sağlanan mali desteğin tamamlandığı 3 yıllık dönem sonunda bir nihai rapor.

BAŞLIK V: KOMİSYON VE LEHDAR DEVLET YETKİLİLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

            Madde 19: Destek Misyonları
            Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir teknik, muhasebe ya da mali destek görevini gerçekleştirmesi amacıyla kendi personelini ya da yetkili temsilcilerini gönderme hakkına sahip olacaktır.

            Lehdar Devlet Hükümeti, istenen bütün bilgiler ve ilgili dokümantasyonu sağlamayı ve destek görevini üstlenen kişilerin işlerini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün önlemleri almayı taahhüt edecektir. İlgili Hükümet bu tür görevler için yukarıda sözü edilen personel gönderildiği takdirde haberdar edilecektir.

            Madde 20: Projelerin İzlenmesi
            Komisyon, projelerin gelişimini izleyerek, açıklama veya bilgi isteyebilir ve gerektiği takdirde ilgili Devlet Hükümeti ile mutabakat içinde, varılacak hedefler açısından daha uygun bulduğu yeni bir yaklaşım belirler.

            Bu Anlaşmada belirtilen işlere dair bir taahhüdün yerine getirilmesinde karşılaşılan başarısızlığı telafi etmek üzere gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması halinde Komisyon projenin finansmanını askıya alabilir.

BAŞLIK VI: GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER

            Madde 21: Projenin Lehdar Devlet Tarafından Terkedilmesi
            Lehdar Devlet, Komisyon ile anlaşarak bir projeyi tamamen veya kısmen terkedebilir.

            Bu tür bir terketme için ayrıntıları ile belirtilmiş olan kurallar bir mektup teatisi ile belirlenir.

            Terkedilen projenin henüz harcanmamış fonları, Topluluğun ilgili Devlet’te finanse ettiği diğer projelere tahsis edilebilir.

            Madde 22: Özel Koşulların Değiştirilmesi
            Bu Anlaşma’nın Özel Koşulları’na getirilecek herhangi bir değişiklik, Anlaşmayı imzalayan tarafların mutabakatı ile karara bağlanabilir ve ancak tarafların yazılı onayları alındıktan sonra kabul edilir.

            Madde 23: Metinler
            Bu Anlaşma AET-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 2/80 No’lu Kararı ile Avrupa Toplulukları’nın genel bütçesine uygulanan Mali Tüzük çerçevesinde yürütülür.

            Madde 24: Anlaşmazlıklar
            1- Bu Anlaşma’nın uygulanmasıyla ilgili olarak Akit Taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, anlaşma yoluyla çözümlenememesi halinde, Ortaklık Konseyi’ne havale edilir.

            2- Ortaklık Konseyi ilk toplantısında anlaşmazlığı çözmede başarısız olursa taraflardan biri diğerine bir hakemin tayin edildiğini bildirir. Diğer taraf 2 ay içinde kendi hakemini tayin etmek durumundadır.

            Ortaklık Konseyi bu üçüncü hakem atayacaktır.

            Hakemlerin kararı çoğunluk esasına göre oniki ay içinde alınır.

            Uyuşmazlığı düşen taraflardan her biri hakemlerin kararının uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.

            Madde 25: Tebligat ve Adresler
            Taraflar arasında bu Anlaşma’nın gerektiği her türlü tebligat ya da mutabakat yazılı olarak yapılmalıdır. Bu tür bir tebligat veya mutabakat, kabul etmeye yetkili Makam’a ve bu tarafın bildirdiği adrese mektup yoluyla yapılır. Acil durumlarda, telgraf veya teleks çekilmesi yoluna gidilecek, mesajın geçerli bir biçimde gönderildiği varsayılacak ve bu mesaj derhal mektupla teyid edelecektir.

            Adreslerin ayrıntıları Özel Koşullar bölümünde verilecektir.

            Not: İngilizce metni 16 Eylül 1990 gün ve 20637 sayılı Resmi Gazete’dedir.