Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 22.10.1990 Sayı : 20673 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 90/744 
Karar Tarihi : 01/08/1990    
     
            OECD Türkiye Konsorsiyumu çerçevesinde Hükümetimiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 21 Haziran 1990 tarihinde imzalanan 101.5 milyon DM (Proje kredisi), 15 milyon DM (Program kredisi-XX) ve 13.5 milyon DM (Proje kredisi) tutarındaki mali işbirliğine dair ekli anlaşmaların imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/7/1990 tarihli ve EİUE/I-2439-3970 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
 
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER 
Devlet Bakanı 
K.İNAN 
Devlet Bakanı
H. DOĞAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY 
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN 
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
  
Almanya Federal Cumhuriyeti ile Yapılan Mali İşbirliğine Dair Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği’ne Dair Anlaşma (Proje Kredisi) 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyet ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında mevcut dostane ilişkiler anlayışı içinde, bu dostane ilişkileri taraflar arasındaki mali işbirliği ile güçlendirmek ve yoğunlaştırmak arzusu ile, bu ilişkilerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak,  

            Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:  

            MADDE 1  
            (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Kalkınma Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, inceleme sonunda projeler geliştirmeye layık bulunduğu takdirde, bu projelerin finansmanını karşılamak üzere, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesi içinde ikili alanda mali yardım olarak 1990 yılı için Frankfurt/Main’daki kreditanstalt für Wiederaufbau’dan toplam 92.500.000, DM (doksaniki milyon beşyüzbin Alman Markı)’na kadar ikrazda ve gerekli destek hizmetlerinin sağlanması halinde 9.000.000.- DM(dokuz milyon Alman Markı)’na kadar mali katkıda bulunma imkanı sağlayacaktır.  

            (2) 1 inci paragrafta sözü edilen meblağlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:  

            (a) Ankara Merkezi Kanalizasyon Arıtma Tesisi Projesinin finansmanı amacıyla 70.000.000.- DM (yetmiş milyon Alman Markı)’na kadar;  

            (b) İstanbul Su Temini Projesinin finansmanı amacıyla 18.500.000.- DM (onsekiz milyon beşyüzbin Alman Markı)’na kadar;  

            (c) Konya Büyükşehir Demiryolu Projesi için 4.000.000.- DM (dört milyon Alman Markı)’na kadar;  

            (d) Ankara Merkezi Kanalizasyon Arıtma Tesisi Projesi destek hizmetleri için 6.000.000.- DM (altı milyon Alman Markı)’na kadar;  

            (e) Demiryolları Ekipmanları II ve III projesi destek hizmetleri için 3.000.000.- DM (üç milyon Alman Markı)’na kadar;  

            (3) 2 nci paragrafta (a) ve (e) alt paragrafında belirtilen projeler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mutabakat sağlanması halinde başka projeler ile değiştirilebilir.  

            (4) Yukarıda 1 ve 2 nci paragraflarda sözü edilen ve destek hizmetleri için olan mali katkı, bu gayeler dışında kullanıldığı takdirde ikraz haline dönüştürülecektir.  

            MADDE 2  
            1. Maddede sözü edilen meblağların kullanılması ve diğer kullanma ve sipariş verme usul ve şartları, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak aktolunacak mukavelelerle tespit edilecektir.  

            MADDE 3  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2 nci maddede zikredilen mukavelelerin akdi ve uygulanması sırasında, Türkiye’de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden Kreditantstalt für Wiederaufbau’yu muaf tutacaktır.  
  
            MADDE 4  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikraz ve mali katkıdan karşılanmak suretiyle kara, deniz ve hava yoluyla nakledilecek şahıs ve mallarla ilgili olarak yolcu ve ihracatçılara nakliyat teşebbüslerinin serbest seçimi için müsaade edecek ve işbu Anlaşmanın Alman uygulama alanında mukim olan bu teşebbüslerin adil ve eşit iştiraklerinin değerini azaltabilecek her türlü tedbiri almaktan imtina edecek ve talep edildiğinde gerekli müsaadeye verecektir.  

            MADDE 5  
            Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti, verilen ikraz ve mali katkıdan temin edilecek mal ve hizmetler hususunda Berlin’in ekonomik potansiyelinin kullanılmasının öncelikle gözönünde bulundurulmasına özel bir önem atfetmektedir.  

            MADDE 6  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde Berlin içinde muteber olacaktır.  

            MADDE 7  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için milli vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesi üzerine, imzalandığı tarihten itibaren, makabline şamil olmak üzere yürürlüğe girer.  

            Ankara’da 21 Haziran 1990 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş olup, herbiri bağlayıcıdır. Türkçe ve Almanca metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti                        Almanya Federal Cumhuriyeti  
Hükümeti Adına                                        Hükümeti Adına  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliğine Dair Anlaşma (Program Kredisi XX) 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyet ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında mevcut dostane ilişkiler anlayışı içinde, bu dostane ilişkileri taraflar arasındaki mali işbirliği ile güçlendirmek ve yoğunlaştırmak arzusu ile, bu ilişkilerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak,  

            Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:  

            MADDE 1  
            (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, kalkınma plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile ve finansmanını bu Anlaşma çerçevesinde sağlanacak malların ithalatıyla ilgili olarak cari sivil (askeri olmayan) harcamalarını, bu malların nakliye, sigorta ve montajı ile ilgili döviz ve Türk Lirası ihtiyaçlarının karşılanması için, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesi içinde ikili alanda mali yardım olarak 1990 yılı için Frankfurt/Main’daki Kreditanstalt für Wiederaufbau’dan(Kalkınma Kredileri Teşkilatı) toplam 15.000.000, DM (onbeş milyon Alman Markı)’na kadar kredi imkanı sağlayacaktır.  

            (2) Bu Anlaşma çerçevesinde finanse edilecek mal ve hizmetler, Anlaşmanın ekinde yer alan listeye uygun olacak ve mal ve hizmet sözleşmeleri kredinin taahhüt tarihinden sonra imzalanmış olacaktır.  
  
            MADDE 2  
            1 inci maddede sözü edilen meblağların kullanılması ve diğer kullanma usul ve şartları, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak aktolunacak mukaveleyle tespit edilecektir.  

            MADDE 3  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2 nci maddede zikredilen mukavelelerin akdi ve uygulanması sırasında, Türkiye’de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden Kreditantstalt für Wiederaufbau’yu muaf tutacaktır.  

            MADDE 4  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikrazdan ve mali katkıdan karşılanmak suretiyle kara, deniz ve hava yoluyla nakledilecek şahıs ve mallarla ilgili olarak yolcu ve ihracatçılara nakliyat teşebbüslerinin serbest seçimi için müsaade edecek ve işbu Anlaşmanın Alman uygulama alanında mukim olan bu teşebbüslerin adil ve eşit iştiraklerinin değerini azaltabilecek her türlü tedbiri almaktan imtina edecek ve talep edildiğinde gerekli müsaadeyi verecektir.  
  
            MADDE 5  
            Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti verilen ikraz ve mali katkıdan temin edilecek mal ve hizmetler hususunda Berlin’in ekonomik potansiyelinin kullanılmasının öncelikle gözönünde bulundurulmasına özel bir önem atfetmektedir.  

            MADDE 6  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde Berlin Land’ı içinde muteber olacaktır.  

            MADDE 7  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için milli vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesi üzerine, imzalandığı tarihten itibaren, makabline şamil olmak üzere yürürlüğe girer.  

            Ankara’da 21 Haziran 1990 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş olup, herbiri bağlayıcıdır. Türkçe ve Almanca metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti                            Almanya Federal Cumhuriyeti  
Hükümeti Adına                                            Hükümeti Adına  
Tuncay ALTAN                                      Dr. Ekkehard EICKHOFF  
                                                                       Winfried FUCHS  
            Ek  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 21 Haziran 1990 tarihli Mali İşbirliği Anlaşmasının ekidir. (Program Kredisi XX)  

            1- Anlaşmanın 1 inci maddesine göre kredi kapsamına alınabilecek olan mal ve hizmetlerin listesi aşağıdadır:  

            (a) Sanayi ham ve yardımcı maddeleri ile yarı-mamül maddeler,  
            (b) Sanayi ekipman ve zirai makine ve aletler,  
            (c) Her çeşit yedek parçalar ve aksesuarları,  
            (d) Kimyasal Ürünler,  
            (e) Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasında önem taşıyan diğer sanayi ürünleri,  
            (f) Danışmanlık hizmetleri ve lisans ücretleri.  

            2- Yukarıda listede yer almayan ithalat, ancak Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinden önceden izin alınarak finanse edilebilir.  

            3- Özel ihtiyaçlar için getirilen lüks mallar ve tüketim malları ile askeri maksatlar için kullanılabilecek mal ve tesisat bu kredi ile finanse edilemez.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği’ne Dair Anlaşma (Proje Kredisi) 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyet ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında mevcut dostane ilişkiler anlayışı içinde, bu dostane ilişkileri taraflar arasındaki mali işbirliği ile güçlendirmek ve yoğunlaştırmak arzusu ile, bu ilişkilerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak,  

            Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile,  
 aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:  

            MADDE 1  
            (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Kalkınma Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile,incelemeler soncunda projeler geliştirmeye layık bulunduğu takdirde, bu projelerin finansmanını karşılamak üzere, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesi içinde ikili alanda mali yardım olarak 1990 yılı için Frankfurt/Main’daki Kreditanstalt für Wiederaufbau’dan Yeni Galata Köprüsü için toplam 13.500.000, DM (onüç milyon beşyüzbin Alman Markı)’na ikraz sağlayacaktır.  

            (2) 1 inci paragrafta belirtilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasıda mutabakat sağlandığı halinde başka projeler ile değiştirilebilir.  
  
           MADDE 2  
            1. Maddede sözü edilen meblağların kullanılması ve diğer kullanma ve sipariş verme usul ve şartları, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak aktolunacak mukaveleyle tespit edilecektir.  
  
            MADDE 3  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2 nci maddede zikredilen mukavelelerin akdi ve uygulanması sırasında, Türkiye’de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden Kreditantstalt für Wiederaufbau’yu muaf tutacaktır.  

            MADDE 4  
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikrazdan ve mali katkıdan karşılanmak suretiyle kara, deniz ve hava yoluyla nakledilecek şahıs ve mallarla ilgili olarak yolcu ve ihracatçılara nakliyat teşebbüslerinin serbest seçimi için müsaade edecek ve işbu Anlaşmanın Alman uygulama alanında mukim olan bu teşebbüslerin adil ve eşit iştiraklerinin değerini azaltabilecek her türlü tedbiri almaktan imtina edecek ve talep edildiğinde gerekli müsaadeyi verecektir.  

            MADDE 5  
            Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti, verilen ikraz ve mali katkıdan temin edilecek mal ve hizmetler hususunda Berlin’in ekonomik potansiyelinin kullanılmasının öncelikle gözönünde bulundurulmasına özel bir önem atfetmektedir.  

            MADDE 6  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde Berlin içinde muteber olacaktır.  

            MADDE 7  
            İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için milli vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesi üzerine, imzalandığı tarihten itibaren, makabline şamil olmak üzere yürürlüğe girer.  

            Ankara’da 21 Haziran 1990 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş olup, herbiri bağlayıcıdır. Türkçe ve Almanca metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti                            Almanya Federal Cumhuriyeti  
 Hükümeti Adına                                            Hükümeti Adına  
  
            Not: İngilizce ve Almanca metinleri 22 Ekim 1990 gün ve 20673 sayılı Resmi Gazete’dedir.