Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 13.09.1990 Sayı : 20634 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 90/756 
Karar Tarihi : 01/08/1990    
     
            Avrupa Konseyi sosyal Kalkınma Fonundan sağlanan ( Avrupa Konseyi İskan Fonu ) 65.000.000,-ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak 11 Nisan 1990 tarihinde Paris’te imzalanan ilişik anlaşma ve eklerinin imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/7/1990 tarihli ve EİUK-AKİF-3992 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
K.İNAN
Devlet Bakanı
H. DOĞAN
Devlet Bakanı 
G. TANER
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı
   
Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupadaki Milli mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda;

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Mayıs 1988, 8 Mart 1989, 23 Mayıs 1989, 27 Temmuz 1989, 30 Ekim 1989 ve 21 Kasım 1989 tarihli taliplerini,

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü’nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 Kasım 1988, 1 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 28 Haziran ve 1 Ağustos 1989, 7 ve 12 Aralık 1989 tarihli görüşlerini,

            Guvernör’ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 2 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 18 Temmuz 1989, 1 Ağustos 1989, 12 ve 13 Aralık 1989 tarihli raporlarını,

            Fon Yönetim Kurulu’nun:

            425(1980), 541(1981), 545(1982), 683(1983), 784(1984), 837(1985), 878(1986), 906(1986), 907(1986), 908(1986), 930(1987), 932(1987), 980(1988), 981(1988), 1012(1988), 1013(1988), 1042(1989), 1043(1989), 1044(1989), 1045(1989), 1046(1989), 1047(1989), 1049(1989), 1052(1989), 1053(1989), 1054(1989), 1081(1989), 1096(1989) ve 1097(1989) sayılı kararlarını,

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek üçüncü Protokol’ü, 

            6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

            MADDE 1
            Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç yönetmeliği’ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

            MADDE 2
            Fon Borçlu’ya US $ 65.000.000.- (Altmışbeş milyon Dolar) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin ;

            F/P 152(1980), F/P 257(1981), F/P 279(1982), F/P 395(1982), F/P 508(1984), F/P 711(1985), F/P 726(1986), F/P 732(1988), F/P 742(1986), F/P 756(1986), F/P 768(1987), F/P 778(1987), 805(1988), 807(1988), 830(1988), 837(1988), F/P 871(1989), 872(1989), 875(1989) Ve 876(1989), F/P 905(1989 Ve F/P 916(1989) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca, Borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen8 muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların, görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

            MADDE 3
            Ödüncün vadesi 10 (on) yıldır.

            Faiz oranı yıllık % 9.50’dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 11 Ekim 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 11 Nisan ve 11 Ekim tarihlerinde ödenecektir.

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak 11 Nisan 2000 tarihinde bir defada yapılacaktır.

            MADDE 4
            Fon tarafından kredi miktarı % 0.50 oranında ve $ 325.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 11 Nisan 1990 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar $ 64.675.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Federal Reserve Bank of New York, New York hesabına yatırılacaktır.

            MADDE 5
            Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (Ek:II) zamanında verir.

            Bono, ABD Doları olarak düzenlenir ve ödenir.

            MADDE 6
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

            MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren, 

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

            MADDE 8
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine ABD Doları olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgücü önce, Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle For’un Bank of Amerika International, New York, hesabına Bank of Amerika Anvers US $ No: 52 69 40 77 hesabı aracılı ile geri ödenecektir. 

            MADDE 9
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya röfinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir.

            Ancak hakem işlemleri ile ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde yeralan 25.maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

            MADDE 10
            Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

            MADDE 11
            Borçlu bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde, kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

            MADDE 12
            Ödüncün bu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3 üncü Bölümünün 13 üncü maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

            MADDE 13
            Bu Anlaşma 11 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’un 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir.

            MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu İşbu Anlaşma’da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

            MADDE 16
            Bu Anlaşma her ikisi de yanı derecede geçerli olmak üzere 2 nüsha halinde düzenlenmiştir. Akit taraflardan birinde birer nüsha bulunur.

            Paris’te 11 Nisan 1990 Paris’te 11 Nisan 1990 tarihinde yapılmıştır. tarihinde yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti                         Milli Mülteciler ve Avrupa
Hükümeti Adına                                Nüfus Fazlalıkları İçin Avru-
                                                           pa Konseyi İskan Fonu Adına

 

EK: I-0

İFTA TABLOSU

            (6.4.90-00613/Ed. 06.4.90)

            Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara

            Para Cinsi : ABD $ Tutar : 65.000.000.-

            Faiz Oranı : % 9.500 Emisyon : % 99.500

            Yürürlük Tarihi : 11.4.1990 Vade : 120 Ay
 
 
Vadeler
Anapara
Bakiyesi
İtf. Edilecek
Anapara
Ödenecek
Faiz
Ödenecek
Tutar
11.10.1990
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1991
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1991
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1992
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1992
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1993
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1993
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1994
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1994
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1995
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1995
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1996
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1996
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1997
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1997
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1998
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1998
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.1999
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.10.1999
65.000.000
0
3.087.500
3.087.000
11.04.2000
65.000.000
3.087.500
68.087.500
TOPLAM 0 65.000.000  61.750.000 126.750.000
 

EK : II-01

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ANKARA-BONO

            ABD $ 65.000.000 11 Nisan 1990

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Altmış Milyon Dolar ($ 65.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 
VADE  TAKSİT TUTARI
11.10.1990
3.087.500
11.04.1991
3.087.000
11.10.1991
3.087.000
11.04.1992
3.087.000
11.10.1992
3.087.000
11.04.1993
3.087.000
11.10.1993
3.087.000
11.04.1994
3.087.000
11.10.1994
3.087.000
11.04.1995
3.087.000
11.10.1995
3.087.000
11.04.1996
3.087.000
11.10.1996
3.087.000
11.04.1997
3.087.000
11.10.1997
3.087.000
11.04.1998
3.087.000
11.10.1998
3.087.000
11.04.1999
3.087.000
11.10.1999
3.087.000
11.04.2000
68.087.500
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
Ankara

EK : II-02

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Bank of America, Antwer pen’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 11 Nisan 1990 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bono ile herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
Ankara,

            Not: Fransızca metni 13 Eylül 1990 gün ve 20634 sayılı Resmi Gazete’dedir.