Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 07.09.1990 Sayı : 20658 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 90/827
Karar Tarihi : 26/08/1990     
      
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması ve Avrupa’da Hava Kirliliğinin Takibi ve Değerlendirilmesi Programı (EMEP) çerçevesinde, iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen ekli “Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu Kurulması” konulu Proje Anlaşmasının, 30 Kasım 1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nin 9/8/1990 tarihli ve EİBA-4427 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 ince maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
  
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H. DOĞAN  
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M. YAZAR  
Kültür Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                            30 Kasım 1989
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

            Ekselans,
            Metni aşağıda bulunan ve Dışişleri eski Bakanı Sayın Mesut Yılmaz’a yazılmış Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Avrupa İzleme Değerlendirme Programı (EMEP) çerçevesinde bir Hava-Ölçüm İstasyonu Kurulması” konulu bir proje anlaşması yapılmasını öneren 29 Haziran 1989 tarihli mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselansları,
            Bakanlıkları’nın Temmuz 1986 ve Temmuz 1987 tarihli ve EİBD-OO-300. 559-2/86-475 ve559-87236 sayılı Notalarına atıfta ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca Avrupa İzleme ve Değerlendirme Programı (EMEP) çerçevesinde bir Hava Ölçüm İstasyonu Kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki anlaşmanın imzalanmasını Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten şeref duyarım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti EMEP programı çerçevesinde bir hava ölçüm istasyonunun kurulması için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni destekleyecektir.

            Ortak amaç olan, F. Alman Hükümetinin desteği ile bir hava-ölçüm istasyonu kurulduktan sonra bu istasyonun işletilmesi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı sorumluluğuna verilecektir.

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin katkıları:

            (a) Hava kirleticilerinin izlenmesi, ölçme pratiği, meteoroloji ve analiz konularında yabancı uzman (24 aya kadar)

            (b) Değişik disiplinlerden kısa süreli kalifiye uzmanlar (8 kişi) (metrolojistler, mühendisler ve elektrikçiler) (Toplam 13 kişi/ay)

            (c) EMEP ölçüm programları için bir uzman (6 aya kadar), bu sürenin 3 ayı Federal Almanya Cumhuriyetinde geçirilecektir.

            (2) EMEP istasyonunun kurulması için; teknik ölçüm cihazları, merkezi analiz laboratuvarları teçhizatı bir taşıt ve proje ihtiyaçları doğrultusunda ve 1.200.000 DM (bir milyon ikiyüzbin DM)’a kadar diğer malzemeleri temin edecektir.

            Temin edilecek olan malzemeler bu Sözleşme ekinde sunulmaktadır.

            (3) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki masrafları karşılayacaktır:

            (a) Yabancı uzman ve ailelerinin kendilerince karşılanmayan harcamaları.

            (b) Yabancı uzmanların Türkiye içinde ve dışındaki resmi seyahatleri.

            (c) 2 nci Maddede sözü edilen malzemelerin proje uygulama bölgesine taşınması ve sigortası. (Vergi ve depolama masrafları hariç olmak üzere)

            (d) Proje icapları doğrultusunda ve bilgi edinmek amacıyla Türk uzmanların Avrupa’da EMEP ile ilgili kuruluşu ziyaretleri.

            (4) Ülkeye dönüşlerini takiben proje çalışmalarında görevlendirilecek ve yabancı uzmanların çalışmalarını uygulayacak Türk uzmanları için hava-ölçüm cihazlarının işletilmesi, kirletici analizi, analitik laboratuvarın kurulması ve bakımı, EMEP istasyonunun idaresi, EMEP istasyonlarının organizasyonu, hava ölçüm  istasyonları ve laboratuvarları ile ilgili Federal Almanya Cumhuriyeti veya başka bir Avrupa ülkesinde 27 kişi/ay’a kadar temel veya daha az düzey eğitim sağlamak.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katkıları

            (a) Ölçüm istasyonunun işler durumda olmasından sorumlu, çalışma deneyimi olan ve akademik kariyere sahip bir bilim adamı için daimi bir kadro sağlamak (laboratuvar ve idari konularda deneyimli, iyi derecede İngilizce bilen) ve bu kişiyi eğitim amaçlı olarak 14 aylık bir dönem için izinli saymak.

            (b) Projenin başlamasından itibaren en geç bir yıl içinde; kirletici analizlerde uzmanlaşmış ve kimyasal laboratuvar çalışmalarında kalifiye bir teknisyen/mühendisi daimi olarak görevlendirmek.

            (c) Daha önce belirtilen Türk uzmanlar ile uzun vadeli çalışma ve/veya hizmet sözleşmeleri yapmak.

            (d) Türk uzmanların temel ve daha üst düzeyde eğitim kurs programları sırasında yurt içinde bulunmadıkları dönemlerde maaşlarını ödenmesine devam edeceğini garanti etmek.

            (e) EMEP istasyonuna ait işletme, bakım ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı bünyesindeki analitik laboratuvarlarla ilgili masrafları karşılamak. (Örneğin, elektrik temini, idari masraflar, kimyasal maddeler, yedek parçalar, bakım ve servis işlemleri gibi)

            (f) Projenin yürütülmesi için gerekli olan ve bu proje çerçevesinde Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanmayan katkıların sağlanmasını garanti etmek.

            4- (1) Yabancı uzmanlar ve Türk meslektaşları aşağıda belirtilen görevlerle yükümlü olacaklardır:

            Uzun süreli Alman uzmanlar, Türk bilimadamları ve Türk teknisyen/mühendisleri;

            - Ölçüm aletlerinin bakım sistemi de dahil  olmak üzere EMEP istasyonunun kurulmasını birlikte organize edeceklerdir. (ÇUBUK II)

            - EMEP istasyonu ve merkezi analiz laboratuvarı için gerekli olan bütün aletlerin uygun bir şekilde teslim edilmesini, kurulmasını ve hizmete sokulmasını takip edeceklerdir.

            - Başlangıç safhasındaki deneysel ölçümleri yapacaklardır.

            (2) Yukarıda (1) no’lu alt paragrafta belirtilen görevler çerçevesinde, yabancı uzmanlar, Alman işverenleri ile olan kontratlarını etkilemediği sürece Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığına karşı sorumlu olacaklardır.

            5- Proje içi Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanan malzemeler, Türkiye’ye gelişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetine geçecektir. Malzemeler proje tasarrufunda olacak ve yabancı uzmanların görevlerini ifasında sınırsız olarak kullanılacaktır.

            6- (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti; kendi katkılarının gerçekleştirilebilmesi için, “Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu”nu (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GmbH-GTZ-6236 Eschbon, Federal Almanya Cumhuriyeti) görevlendirecektir.

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı”nı (Ankara) projesinin yürütülmesi için görevlendirecektir.

            (3) Yukarıda alt-paragraf (1) ve (2)’de zikredilen kurumlar biraraya gelerek projenin gerçekleştirilmesine dair ayrıntıları bir çalışma planı şeklinde veya başka bir uygun formda belirleyecek ve projenin yürütülmesi sırasında gerekli uygulamaları yapacaklardır.

            7- İşbu Anlaşma bakımından diğer bütün hususlarda yukarıda adıgeçen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma ve bu Anlaşmanın Berlin maddesi (m.9) uygulanır.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıda “1”den “7” ye kadar olan paragraflarda sunulan önerileri kabul ederse; bu Nota ve Hükümetinizin kabul edildiğini bildiren Ekselansları’na ait cevabî Nota; cevabî Notanız tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma oluşturacaktır.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.
            İmza: Dr. Werner Reichenbaum”

            Ekselans,
            Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer adına, Ekselanslarına yukarıdaki mektupta belirtilen hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince sözkonusu mektup ile buna cevap niteliğindeki işbu mektubunun, mektubumuzun tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir proje anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                                                Erdinç ERDÜN
                                                                                                Elçi
                                                                                                İkili Ekonomik İşler
                                                                                                Genel Müdürü

            EK
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin parasal olmayan katkıları:

            - Yıldırıma karşı korunmalı, havalandırma, su ve elektrik tesisatları ve bağlantılarını içeren bir kabin.
            - SO2 ve SO4 için otomatik ölçüm cihazları veya örnekleme sistemleri.
            - İki 8 günlük numune değiştiren alet.
            - Kalibrasyon ünitesi ile birlikte SO2 Fluorimetre.
            - NO2 8 günlük numune değiştiren alet.
            - Kalibrasyon ünitesi ile birlikte NO2 Fluorimetre
            - Kalibrasyon ünitesi ve 12 gaz silindiri (ayrıca AAS için) ile birlikte O3 Fluorimetresi.
            - Asılı partiküler madde, High-Volume Sampler (Makro pompalar)
            -  HNO3?NO3 Filtreleme yöntemi.
            - NH4/NH3 Filtreleme yöntemi
            - Kimyasal yağmur ölçer.
            - Mast ve kayıt cihazını da içeren rüzgar, sıcaklık, basınç, nem, yağış ve radyasyon ölçümü için meteorolojik cihazlar.
            - Laboratuvar Teçhizatı: 
            - İyon Kromatograf.
            - Fotospektrometre.
            - AAS
            - Mikro Terazi.
            - Distilasyon Cihazı.
            - Kurutma Dolabı.
            - PH seviyesi ve iletkenlik için elektrotlar.
            - Laboratuvar Kompütörü.
            - Buzdolabı.
            - Akış Ölçer.
            - Gerekli kimyasal madde stokları, laboratuvar malzemeleri, hortumlar, özel aletler, numune taşıma kapları.
            - Taşıt.

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ                                     18 Ocak 1988
            BÜYÜKELÇİLİĞİ

            “Ekselansları,
Bakanlıkları’nın Temmuz 1986 ve Temmuz 1987 tarihli ve EİBD-II-300. 559-2/86-475 ve 559-87236 sayılı Notalarına atıfta ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli ve Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca Avrupa İzleme ve Değerlendirme Programı (EMEP) çerçevesinde bir Hava Ölçüm İstasyonu Kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki anlaşmanın imzalanmasını Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten şeref duyarım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti EMEP programı çerçevesinde bir hava ölçüm istasyonunun kurulması için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni destekleyecektir.

            Ortak amaç olan, F. Alman Hükümetinin desteği ile bir hava-ölçüm istasyonu kurulduktan sonra bu istasyonun işletilmesi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı sorumluluğuna verilecektir.

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin katkıları:

            (a) Hava kirleticilerinin izlenmesi, ölçme pratiği, meteoroloji ve analiz konularında yabancı uzman (24 aya kadar)

            (b) Değişik disiplinlerden kısa süreli kalifiye uzmanlar (8 kişi) (metrolojistler, mühendisler ve elektrikçiler) (Toplam 13 kişi/ay)

            (c) EMEP ölçüm programları için bir uzman (6 aya kadar), bu sürenin 3 ayı Federal Almanya Cumhuriyetinde geçirilecektir.

            (2) EMEP istasyonunun kurulması için; teknik ölçüm cihazları, merkezi analiz laboratuvarları teçhizatı bir taşıt ve proje ihtiyaçları doğrultusunda ve 1.200.000 DM (bir milyon ikiyüzbin DM)’a kadar diğer malzemeleri temin edecektir.

            Temin edilecek olan malzemeler bu Sözleşme ekinde sunulmaktadır.

            (3) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki masrafları karşılayacaktır:

            (a) Yabancı uzman ve ailelerinin kendilerince karşılanmayan harcamaları.

            (b) Yabancı uzmanların Türkiye içinde ve dışındaki resmi seyahatleri.

            (c) 2 nci Maddede sözü edilen malzemelerin proje uygulama bölgesine taşınması ve sigortası. (Vergi ve depolama masrafları hariç olmak üzere)

            (d) Proje icapları doğrultusunda ve bilgi edinmek amacıyla Türk uzmanların Avrupa’da EMEP ile ilgili kuruluşu ziyaretleri.

            (4) Ülkeye dönüşlerini takiben proje çalışmalarında görevlendirilecek ve yabancı uzmanların çalışmalarını uygulayacak Türk uzmanları için hava-ölçüm cihazlarının işletilmesi, kirletici analizi, analitik laboratuvarın kurulması ve bakımı, EMEP istasyonunun idaresi, EMEP istasyonlarının organizasyonu, hava ölçüm  istasyonları ve laboratuvarları ile ilgili Federal Almanya Cumhuriyeti veya başka bir Avrupa ülkesinde 27 kişi/ay’a kadar temel veya daha az düzey eğitim sağlamak.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki katkılarda bulunacaktır:

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katkıları

            (a) Ölçüm istasyonunun işler durumda olmasından sorumlu, çalışma deneyimi olan ve akademik kariyere sahip bir bilim adamı için daimi bir kadro sağlamak (laboratuvar ve idari konularda deneyimli, iyi derecede İngilizce bilen) ve bu kişiyi eğitim amaçlı olarak 14 aylık bir dönem için izinli saymak.

            (b) Projenin başlamasından itibaren en geç bir yıl içinde; kirletici analizlerde uzmanlaşmış ve kimyasal laboratuvar çalışmalarında kalifiye bir teknisyen/mühendisi daimi olarak görevlendirmek.

            (c) Daha önce belirtilen Türk uzmanlar ile uzun vadeli çalışma ve/veya hizmet sözleşmeleri yapmak.

            (d) Türk uzmanların temel ve daha üst düzeyde eğitim kurs programları sırasında yurt içinde bulunmadıkları dönemlerde maaşlarını ödenmesine devam edeceğini garanti etmek.

            (e) EMEP istasyonuna ait işletme, bakım ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı bünyesindeki analitik laboratuvarlarla ilgili masrafları karşılamak. (Örneğin, elektrik temini, idari masraflar, kimyasal maddeler, yedek parçalar, bakım ve servis işlemleri gibi)

            (f) Projenin yürütülmesi için gerekli olan ve bu proje çerçevesinde Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanmayan katkıların sağlanmasını garanti etmek.

            4- (1) Yabancı uzmanlar ve Türk meslektaşları aşağıda belirtilen görevlerle yükümlü olacaklardır:

            Uzun süreli Alman uzmanlar, Türk bilimadamları ve Türk teknisyen/mühendisleri;
            - Ölçüm aletlerinin bakım sistemi de dahil  olmak üzere EMEP istasyonunun kurulmasını birlikte organize edeceklerdir. (ÇUBUK II)
            - EMEP istasyonu ve merkezi analiz laboratuvarı için gerekli olan bütün aletlerin uygun bir şekilde teslim edilmesini, kurulmasını ve hizmete sokulmasını takip edeceklerdir.
            - Başlangıç safhasındaki deneysel ölçümleri yapacaklardır.

            (2) Yukarıda (1) no’lu alt paragrafta belirtilen görevler çerçevesinde, yabancı uzmanlar, Alman işverenleri ile olan kontratlarını etkilemediği sürece Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığına karşı sorumlu olacaklardır.

            5- Proje içi Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanan malzemeler, Türkiye’ye gelişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetine geçecektir. Malzemeler proje tasarrufunda olacak ve yabancı uzmanların görevlerini ifasında sınırsız olarak kullanılacaktır.

            6- (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti; kendi katkılarının gerçekleştirilebilmesi için, “Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu”nu (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GmbH-GTZ-6236 Eschbon, Federal Almanya Cumhuriyeti) görevlendirecektir.

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı”nı (Ankara) projesinin yürütülmesi için görevlendirecektir.

            (3) Yukarıda alt-paragraf (1) ve (2)’de zikredilen kurumlar biraraya gelerek projenin gerçekleştirilmesine dair ayrıntıları bir çalışma planı şeklinde veya başka bir uygun formda belirleyecek ve projenin yürütülmesi sırasında gerekli uygulamaları yapacaklardır.

            7- İşbu Anlaşma bakımından diğer bütün hususlarda yukarıda adıgeçen 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma ve bu Anlaşmanın Berlin maddesi (m.9) uygulanır.

            Eğer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıda “1”den “7” ye kadar olan paragraflarda sunulan önerileri kabul ederse; bu Nota ve Hükümetinizin kabul edildiğini bildiren Ekselansları’na ait cevabî Nota; cevabî Notanız tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir anlaşma oluşturacaktır.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.
            İmza: Dr. Werner Reichenbaum”
 
            EK
            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti’nin parasal olmayan katkıları:
            - Yıldırıma karşı korunmalı, havalandırma, su ve elektrik tesisatları ve bağlantılarını içeren bir kabin.
            - SO2 ve SO4 için otomatik ölçüm cihazları veya örnekleme sistemleri.
            - İki 8 günlük numune değiştiren alet.
            - Kalibrasyon ünitesi ile birlikte SO2 Fluorimetre.
            - NO2 8 günlük numune değiştiren alet.
            - Kalibrasyon ünitesi ile birlikte NO2 Fluorimetre
            - Kalibrasyon ünitesi ve 12 gaz silindiri (ayrıca AAS için) ile birlikte O3 Fluorimetresi.
            - Asılı partiküler madde, High-Volume Sampler (Makro pompalar)
            -  HNO3/NO3 Filtreleme yöntemi.
            - NH4/NH3 Filtreleme yöntemi
            - Kimyasal yağmur ölçer.
            - Mast ve kayıt cihazını da içeren rüzgar, sıcaklık, basınç, nem, yağış ve radyasyon ölçümü için meteorolojik cihazlar.
            - Laboratuvar Teçhizatı: 
            - İyon Kromatograf.
            - Fotospektrometre.
            - AAS
            - Mikro Terazi.
            - Distilasyon Cihazı.
            - Kurutma Dolabı.
            - PH seviyesi ve iletkenlik için elektrotlar.
            - Laboratuvar Kompütörü.
            - Buzdolabı.
            - Akış Ölçer.
            - Gerekli kimyasal madde stokları, laboratuvar malzemeleri, hortumlar, özel aletler, numune taşıma kapları.
            - Taşıt.

            Not: İngilizce metni 7 Ekim 1990 gün ve 20658 sayılı Resmi Gazete’dedir.