Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 25.09.1990 Sayı : 20646 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
      
Milletlerarası Anlaşma
 
Karar Sayısı: 90/843 
Karar Tarihi : 31/08/1990     
      
            10 Temmuz 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınai Gelişme Alanında İşbirliği Anlaşması”nın  onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/8/1990 tarihli ve EİUE-II–476-4646 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 ince maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
 
  
Y. AKBULUT  
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
H. DOĞAN  
Devlet Bakanı 
G. TANER  
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Turizm Bakanı
 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınai Gelişme Alanında İşbirliği Anlaşması 

            Bir tarafta, BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (bundan böyle UNIDO olarak geçecektir) diğer tarafta ise Türk Hükümeti (bundan böyle “Hükümet” olarak geçecektir), 

            Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini sağlamak için sınai kalkınma strateji ve politikalarının uygulanmasında UNIDO ile Hükümet arasındaki işbirliğinin bilincinde olarak, 

            Hükümet ile UNIDO arasındaki işbirliği sonucunda meydana gelen olumlu sonuçları hatırda tutarak,  

            Bu işbirliğinin sosyal ve ekonomik gelişmeye ve daha hızlı bir sanayileşmeye katkıda bulunacağına inanarak, 
gelişmekte olan ülkelerin strateji ve politikalarının sanayiin ekonomik ve sosyal rolünü geliştirecek yapısal değişiklikleri hedeflemesi ve halkın bu gelişme sürecine katılımını ve kalkınmadan yararlanmasını garanti altına alması gerektiğinin bilincinde olarak, 

            İşbirliğini, gelişmekte olan ülkelerin yararına olacak şekilde güçlendirmeyi arzu ederek, 

            Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

            Madde 1  
            1.1- Taraflar, etkin bir uygulamayı sağlamak amacıyla ilişkilerini sanayi gelişme alanındaki dört yıllık dönemler için planlayacak ve geliştireceklerdir. Bu işbirliği, seminerler, workshoplar, inceleme gezileri, uzman grup toplantıları, fabrikaiçi eğitim programları, uzman, danışman değişimini, el kitapları hazırlanmasını, muhtelif konularda çalışmalar yapılmasını içerecektir. 

            1.2- İşbu anlaşma Metninde belirtilen işbirliği faaliyetlerinin finansmanı, Hükümet ile UNIDO arasında varılan mutabakata göre, UNIDO’da geçerli kurallar, usuller ve talimatlar uyarınca Hükümetin IDF’e yıllık özel amaçlı gönüllü katkıları, UNIDO’nun olağan bütçesi ve BMKP dahil olmak üzere UNIDO’nun yararlandığı diğer kaynaklardan sağlanacaktır. 

            1.3- UNIDO ve Hükümet bu Anlaşma Metninde öngörülen faaliyetleri 18/5/1984’te kurulan Türk-UNIDO Ortak Komitesi’nin yıllık toplantılarında inceleyecek ve değerlendirecektir. 

            14- Bu Anlaşmaya göre, 1990-1994 döneminde aşağıdaki alanlara öncelik verilecektir: 
            - İnsangücünün geliştirilmesi ve eğitilmesi 
            - Sınai planlama 
            - Sınai ve teknolojik bilgi  
            - Yatırımları teşvik 

            1.5- İşbu Anlaşmada belirlenen işbirliği programı, taraflardan birinin ve/veya gelişmekte olan ülkelerin talep ve önerilerine göre başka alan ve faaliyetleri de kapsayabilecek şekilde genişletilebilir. 

            Madde 2  
            İşbu Metin tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile düzeltilebilir ve değiştirilebilir. Anlaşma, taraflardan herhangi birinin 6 ay önceden bildirimiyle sona erer. Ancak bu sona erme yürürlükte olan faaliyetleri etkilemez. 

            Madde 3 
            İşbu İşbirliği Anlaşması iki tarafın imzalaması ile yürürlüğe girecektir. 

            Ankara’da 10 Temmuz 1990 tarihinde 2 kopya halinde İngilizce olarak düzenlenmiştir. 

            Türk Hükümeti Adına                                                Birleşmiş Milletler Sınai  
                                                                                                Kalkınma Teşkilatı Adına 
            Şükrü Yürür                                                                Domingo L. Siazon, Jr. 
            Sanayi ve Ticaret Bakanı                                         Genel Başkan 

            Not: İngilizce metni 25 Eylül 1990 gün ve 20646 sayılı Resmi Gazete’dedir.