Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 29.09.1990 Sayı : 20650 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:

 
 

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 90/867
Karar Tarihi : 03/09/1990 

          Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun kurulmasına dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 10 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilen ilişik (90) 6 sayılı Karar ve eki Statüye katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/8/1990 tarihli ve ÇTAK-I/2747-4683 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

    Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇEÇİLER 
Devlet Bakanı 
K.İNAN 
Devlet Bakanı
H. DOĞAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı
       
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
M. YAZAR 
Devlet Bakanı 
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY 
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. BOZER
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
K. AKKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V.
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı

Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nu Kuran Bir Kısmî Anlaşma İmzalanmasına Dair Bakanlar Komitesi Kararı (Karar No (90) 6)
(Komisyonun Kurulmasının isteyen üye Devletlerin Bakanlarından oluşan sınırlı terkipli toplantısı.)


            Bakanlar Komitesi’nde yer alan temsilcileri,

            Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin Konferans’ın, anılan Komisyonu, 2 yıllık bir geçiş süresi için kuran kararını (Venedik 19-20 Ocak 1990) gözönünde tutarak;

            Konferansa katılanların, Avrupa Konseyi’nin ilgili organlarını, anılan Komisyonla bilistişare, Avrupa Konseyi ile Komisyon arasındaki kurumsal bağları geliştirmeyi ve ayrıntılı olarak tanımlamayı amaçlayan teklifleri incelemeye davet ettikleri dikkate alarak;

            Üye Devletlerin büyük bir bölümünün Komisyonun çalışmalarına katılma niyetlerini esasen ifade etmiş olmalarını memnuniyetle karşılayarak;

            Komisyonun Avrupa’da demokrasinin geliştirilmesi yolunda temel bir araç teşkil edeceği mülahazasıyla;

            Bakanlar Komitesi’nin oy birliğiyle aldığı ve bu yönde istekli olan üye devletlerin bu hedeflere ulaşmak için bir Kısmî Anlaşma imzalamalarını öngören ... sayılı kararını gözönünde tutarak;

            Hukuk Yoluy’la Demokrasi Komisyonu’nun, işbu karara ekli bulunan Statü’nün hükümlerine tabi olacak şekilde kurulmasına karar vermişlerdir.

         10 Mayıs 1990
 

(90) 6 Sayılı Kararın Eki
Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Statüsü

           Madde 1
            1- Komisyon belirlenmiş faaliyet alanı olarak, yasaların demokrasisinin hizmetine sundukları teminatları gösterir. Komisyon aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışacaktır:

            - Avrupa Konseyi’ne üye devletler ile bu statü çerçevesinde Komisyonun faaliyetlerinden yararlanan diğer devletlerin hukuki sistemlerinin, özellikle bunların birbirlerine yaklaştırılmaları amacıyla öğrenilmesi;
            - Demokratik kurumların işleyişinden doğan sorunların incelenmesi, bu kurumların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi.

            2- Komisyon,

            a) demokratik kurumların verimliliğine ve güçlendirilmesine hizmet eden anayasal tekniklerle,
            b) vatandaşların kurumların yaşamına katılmasıyla ilgili kamu hakları ve özgürlükleriyle,
            c) yerel ve bölgesel yönetimlerin siyasal ve kurumsal rolüyle

            ilgili araştırma çalışmalarına, bu yöndeki girişimlerine ve önerilerine öncelik verecektir.

           Madde 2
            1- Komisyon, kendi faaliyet programı çerçevesinde çalışmalar ve araştırmalar yapacak; gerektiğinde normatif hükümler ve uluslar arası anlaşma taslakları hazırlayabilecektir. Komisyonun tüm teklifleri Avrupa Konseyi’nin yetkili organları tarafından görüşülüp kabul edilebilir.

            2- Komisyon Bakanlar Komitesi’nin, Parlementerler Meclisin, Genel Sekreterliğin, Avrupa Konseyi’ne üye her bir üye Devletin ve Konseye üye olmayan herhangi bir Avrupa Devletinin talebi üzerine görüş bildirecektir.

            3- Avrupa’da yer almayan herhangi bir devletin veya uluslar arası örgütlerin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine, ki sekreterlik keyfiyeti Bakanlar Komitesi’ne bildirecektir, yapacağı talep üzerine Komisyonun faaliyetlerinden yararlanabilir. Komisyon, yukarıda anılan organlarca belirtilebilecek herhangi bir görüş de dahil olmak üzere herhangi bir ilgili unsura dayanarak, Avrupa dışı bir Devlet veya bir uluslar arası örgüt tarafından yapılan bu tür bir talebin izlenmesine karar verecektir.

            4- Çalışmaları sırasında, Komisyon enstitüler ile bilimsel çalışma, dokümantasyon ve araştırma merkezleriyle yakın işbirliği sağlamak için uygun düzenlemeler yapacaktır.

           Madde 3
            1- Komisyon demokratik kurumlardaki tecrübeleri ve siyaset bilimi ile hukukun gelişmesine yaptıkları katkılar yoluyla uluslar arası ün kazanmış şahsiyetlerden oluşacaktır.

            2- Komisyon üyeleri, Kısmî Anlaşmaya taraf olan Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından, her bir devletten 1 temsilci olmak üzere dört yıl için atanacaklar ve yeniden aranmaları mümkün olacaktır. Parlementer Meclisi Başkanı veya Başkanın temsilcisi Komisyonun çalışmalarına katılabilir.

            3- Bakanlar Komitesi, Kısmî Anlaşmaya taraf devletlerin temsilcilerinden oluşan sınırlı şekliyle, Avrupa Konseyi’ne üye olmayan herhangi bir devlet ortak üye olarak Kısmî Anlaşmaya katılmaya oybirliğiyle davet edebilir. Bu şekilde davet edilen herhangi bir devlet Komisyona (1. fıkrada belirtilen niteliklere sahip) ortak bir üye atayabilir.

            4- Komisyona bir üye veya ortak üye atayan her devlet bir yedek üye atayabilir. Yedek  üyelerin Komisyon çalışmalarına katılmalarının tabi olacağı kurallar Komisyon Usul Kurallarında belirlenecektir.

           Madde 4
            1- Komisyon, üyeleri arasında faaliyetleri yönetmek ve komisyonu dışarıda temsil etmek üzere bir başkan ve başkanın görevinde bulunamadığı zamanlarda yerine geçebilecek iki başkan yardımcısı seçecektir.

            2- Komisyon, gerekli olan herhangi bir zamanda, Başkan tarafından tüm üyeleriyle toplantıya çağrılacak, toplantı yeri Başkan tarafından kararlaştırılacaktır. Komisyon kısıtlı bir terkipte toplanabilir. Bu terkip sayıları beşten az olmamak koşuluyla Komisyon tarafından kararlaştırılır.

            3- Tüm üyelerle yapılan Komisyon toplantılarından önce hazırlık çalışması grupları toplanabilir. Bu grupların terkibi Büro tarafından kararlaştırılacak Komisyona bildirilir.

            4- Komisyon usul kurallarını ve çalışma yöntemlerini Tüzüğü aracılığıyla belirleyecek ve çalışmalarının ne ölçüde kamuoyuna bildirileceğini kararlaştıracaktır. Komisyonun çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca olacaktır.

           Madde 5
            1- Komisyon, incelemeye tabi olan ülkenin veya ülkelerin özellikle yasal düzenleri veya kurumsal uygulamaları konusunda söz sahibi olan uzman danışmanlardan istifade edebilir.

            2- Komisyon ayrıca, beher inceleme için münferiden kararlaştırılmak kaydıyla, Komisyon faaliyet alanlarında çalışan ve Komisyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek yetenekte bulunan hükümet dışı örgütleri çalışmalarına katılmaya davet edebilir.

           Madde 6
            1- Faaliyet programlarına ilişkin giderler ile ortak sekreterlik giderleri Komisyona üye Devletler tarafından kurulan ve Avrupa Konseyi bünyesindeki diğer bütçeler için öngörülen mali kurallara tabi bulunan Kısmî Anlaşma Bütçesinden sağlanır.

            2- İlaveten, herhangi bir üye ve ortak üye Devlet, Avrupa Konseyi mali Yönetmeliğinin 4/2. maddesi hükümleri çerçevesinde açılacak özel bir hesaba gönüllü katkılarda bulunabilir.

            3- Veneto Bölge İdaresi Komisyona ücretsiz olarak bir çalışma merkezi temin edecektir. Komisyonun mahalli sekreteryasına ve çalışma merkezine ilişkin giderler İtalyan Hükümeti ve Veneto Bölgesi tarafından bu makamlar arasında varılacak mutabakat uyarınca karşılanacaktır.

            4- Komisyonun asil veya ortak ya da yedek üyesinin seyahat ve katılma masrafları ilgili üye Devlet tarafından karşılanacaktır.

           Madde 7
            Komisyon Bakanlar Komitesi’ne, yılda bir, geçen 12 aydaki faaliyetlerine ilişkin ve aynı zamanda gelecek faaliyetlerinin ana hatlarını içeren bir rapor sunacaktır.

           Madde 8
            1- Genel Sekreterlik Komisyona yardım edecek ve aynı zamanda Komisyonun yerleşik olduğu merkezde İtalyan makamları tarafından görevlendirilmiş olan personelle bağlantı sağlayacaktır.

            2- Komisyonun yerleşik olduğu merkezde İtalyan makamları tarafından desteklenen personel Avrupa Konseyi personeline dahil sayılmayacaktır.

            3- Komisyonun merkezi Venedik’te bulunacaktır.

           Madde 9
            1- Bakanlar Komitesi, Kısmî Anlaşmaya üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan sınırlı şekliyle, Komisyona danıştıktan sonra, Avrupa Konseyi Statüsünün 20/d. maddesinde öngörülen çoğunluk kuralına uygun olarak işbu Statüde değişiklikler kabul edilebilir.

            2- Komisyon, Bakanlar Komitesine, yukarıda belirtilen çoğunluk kuralına uygun şekilde kararlaştırılmak üzere, Statüde değişiklikler önerebilir.

           Not: İngilizce metni 29 Eylül 1990 gün ve 20650 sayılı Resmi Gazete’dedir.