Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 07.10.1990 Sayı : 20658 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
 


Milletlerarası Anlaşma


 

Karar Sayısı: 90/946
Karar Tarihi : 24/09/1990 

           Sağlık Proje’sinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 75.000.000 ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen banka arasında 16 ağustos 1990 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve ek mektupların, imzalandıkları tarihten geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/9/1990 tarihli ve EİUE-I/5363 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı

 
 
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
K.İNAN
Devlet Bakanı
H. DOĞAN
Devlet Bakanı
A. KAHVECİ
Devlet Bakanı V.
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V. 
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı 
       
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK
Turizm Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AKDEDİLEN SAĞLIK PROJESİ İKRAZ ANLAŞMASIİKRAZ: 3057 TU

 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ve ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 16 Ağustos 1990 tarihli ANLAŞMA:

            Borçlunun bu anlaşmanın 2 numaralı cetvelinde tanımlanan Projenin uygulanabilirliğine ve önceliğine inanarak Banka’dan projenin finansmanı hususunda yardım isteği;

            Banka’nın yukarıda belirtilen gerekçeye bağlı olarak, bu anlaşmanın hüküm ve şartlarına uygun olarak borçluya ikraz etmeyi kabul etmiş olduğu dikkate alınarak, taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır.

           MADDE I
           GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR

           Bölüm 1.01 Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir Genel Şartlar”ı (Genel Şartlar), Bölüm 3.02’deki son cümlesinin metinden çıkarılmış haliyle, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

           Bölüm 1.02 Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlarda tanımlanan bazı terimler zikredildikleri anlamlara gelirler, ilave terimlerin anlamları aşağıda verilmiştir:

            (a) “MOH” Borçlunun Sağlık Bakanlığı’dır

            (b) “PCU” Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Proje Koordinasyon Üniti’dir.

            (c) “PCC” Bu anlaşmanın Bölüm A Cetvel 5. Kısmında belirtilen Proje Korrdinasyon Komitesi’dir.

            (d) “Proje Bölgesi” Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Muğla Tokat, Sivas ve Yozgat İlleridir.

            (e) Özel Hesap” bu anlaşmanın 2.02 (b) bölümünde sözü edilen hesaptır.

            (f) “Proje Hazırlık Avansı” Banka tarafından Borçluya 2 Aralık 1987 ve 18 Aralık 1987 tarihinde Banka ile Borçlunun yazıştığı mektupları takiben verilen Proje Hazırlık Avansı’dır.

            (g) “Komiteler”, bu anlaşmanın Cetvel 5. Kısım A.2’sinde sözü edilen Bursiyer Seçim Komitesi, Yönetim Enformasyon Sistemi Yönlendirme Komitesi ve Eğitim Danışman Komitesi’dir.

           MADDE II
           İKRAZ

           Bölüm 2.01 Banka işbu İkraz Anlaşması’nda zikredilen ya da atıfta bulunulan hüküm ve şartlarda Borçluya yetmişbeş milyon ABD. Doları (75.000.000) eşdeğirde bir meblağı çeşitli paralar cinsinden ikraz olarak vermeyi kabul eder.

           Bölüm 2.02 (a) Bu anlaşmanın 2 numaralı cetvelinde tanımlanan proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul maliyetlerini karşılamak üzere yapılmış (ya da Banka uygun gördüğü takdirde yapılacak olan) harcamalar için ikrazın hasılsından ödenmesi gereken ikraz miktarı, bu anlaşmanın Borçlu ile Banka arasındaki mutabakatla değiştirilebilir 1 numaralı cetvelinin hükümlerine göre ikraz hesabından çekilebilir.

            (b) Projenin amaçları için Borçlu, kendi Merkez Bankası’nda Banka’nın uygun bulduğu hüküm ve şartlarla, ABD. Doları cinsinden hesap açacaktır. Bu Özel Hesaba para yatırmak ve bu hesaptan çekme işlemleri, bu anlaşmanın 6 numaralı cetvelindeki hükümlere göre yapılacaktır.

            (c) Geçerlilik (uygulama) tarihini hemen takiben, Banka, Borçlu adına, ikraz hesabından daha önce Proje Hazırlık Avansı olarak alınan miktarda parayı geri ödemek için çeker. Onaylanmış Proje Avansı’nın hesap bakiyesi ise bunu ve ödenmiş hesapları takiben iptal edilir.

           Bölüm 2.03 Kapanış Tarihi 31 Aralık 1997 ya da Banka’nın belirleyeceği daha ileri bir tarih olacaktır. Banka ileri bir tarih belirlediğinde Borçluyu hemen haberdar edecektir.

           Bölüm 2.04 Borçlu Banka’ya zaman zaman çekilmeyen ikrazın ana para miktarı üzerinden yıllık yüzde birin dörtte üçü (% 1’in ¾’ü) oranında bir taahhüt komisyonu ödeyecektir.

           Bölüm 2.05 (a) Borçlu zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş ana para tutarı üzerinde her faiz dönemi için, bir önceki sömestrde yapılan borçlanmaların maliyetine yüzde birin yarısı eklenerek bulunacak olan (% 1’in ½’si) bir faiz ödeyecektir. Bu anlaşmanın Bölüm 2.06’sında belirlenen tarihlerin her birisinde, Borçlu, bir önceki faiz döneminde ana para borç bakiyesi üzerinden tahakkuk eden ve bu faiz dönemi için uygulanabilir oran üzerinden hesaplanacak faizi öder.

            (b) Her sömestrenin bitiminden sonra mümkün olan en kısa süre içinde Banka, Borçluya, Banka’nın o sömestre ait borçlanmalarının maliyetini bildirecektir.

            (c) Bu bölümün amaçları bakımından;

            (i) “Faiz Dönemi” işbu anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlamak üzere anlaşmanın 2.06 bölümünde belirlenen her tarihin bir önceki günün bitimiyle başlayan aylık süredir.

            (ii) “Borçlanma Maliyeti” Banka tarafından makul ölçülerde belirlenen ve yıllık olarak ifade edilen, 30 Haziran 1982’den sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş Banka borçlanmalarının, maliyetini de ifa eder ki, bu tür borçlar ya da miktarlara Banka’nın tahsisi ettiği: (A) Banka Yatırımları (B) Bu bölümün (a) paragrafı ile söylene veya faiz oranları belirlenmiş Bankaca 1 Temmuz 1989 tarihinden sonra oluşturulabilecek ikrazların maliyeti dahil değildir.

            (iii) “Sömestre” bir takvim yılının ilk altı ayı ya da ikinci altı ayı anlamına gelir.

           Bölüm 2.06 Faiz ve diğer ödemeler her yıl 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde altışar aylık taksitler halinde ödenebilecektir.

           Bölüm 2.07 Borçlu ana para miktarını, işbu anlaşmanın 3 numaralı cetvelinde belirlenen plana uygun olarak ödeyecektir.

           MADDE III
           PROJENİN UYGULANMASI

           Bölüm 3.01 (a) Borçlu, bu anlaşmanı 2 numaralı ek cetvelinde zikdedilen projenin hedeflerini yerine getirmeyi ve bu amaçla projeyi Sağlık Bakanlığı aracılığıyla, gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun halk sağlığı, mühendislik, yönetim ve mali uygulamalarla yürüteceğini ve proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları derhal temin edeceğinin beyan eder.

            (b) Bu bölümün (a) paragrafındaki sınırlamalar olmaksızın, Borçlu ve Banka’nın anlaşmanın 5 No.’lu cetvelinde tanımlanan uygulama planına uygun olarak projeyi yürütecektir.

           Bölüm 3.02 Banka’nın aksine muvaffakatı bulunduğu haller dışında, gerekli ve ikrazdan finanse edilecek malların ve müşavirlik hizmetlerinin satın alınması bu anlaşmanın 4 numaralı cetvelindeki hükümlere göre yapılacaktır.

           MADDE IV
           MALİ HÜKÜMLER

           Bölüm 4.01 (a) Borçlu, projenin tamamının ya da her hangi bir kısmının uygulanmasından sorumlu olan dairelerinin ya da kuruluşlarının proje ile ilgili işlemlerini, kaynaklarını ve harcamalarını yansıtmak için yeterli kayıtları ve hesapları sağlıklı muhasebe usullerine uygun olarak tutacak ya da tutulmasını sağlayacaktır.

            (b) Borçlu:

            (i) Bu bölümün (a) paragrafında belirtilen hesaplar ile Özel Hesabın her mali yıl için, düzenli olarak uygulanan ilgili denetim esaslarına uygun olarak, Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız murakıplarına denetlettirecektir.

            (ii) Banka tarafından istenilen ayrıntılarda ve kapsamda sözü edilen murakıplar tarafından hazırlanan Denetim Raporu’nun tastikli bir kopyasını her yılın sonunu müteakip en geç altı ay içinde hazır olur olmaz Banka’ya verecektir.

            (iii) Banka’nın zaman zaman makul olarak talep edeceği sözü edilen raporları, hesapları ve denetleme sonuçları ile ilgili diğer bilgileri Banka’ya verecektir.

           (c) Harcama tabloları esasına dayalı olarak İkraz Hesabından yapılan çekemlere ait olan her türlü harcamalar için,

           Borçlu;

           (i) Bu bölümün (a) paragrafına uygun olarak bu gibi harcamaları gösteren kayıt ve harcamaları tutacak ya da tutulmasını sağlıyacaktır.

           (ii) İkraz Hesabından yapılan son çekimin yapıldığı mali yıla ait murakıp raporlarını Banka’nın almasından sonra enaz bir yıl süreyle harcamaları gösteren bütün kayıtları (mukaveleler, teklifler, faturalar, makbuzlar, fişler, ve diğer dokümanlar) muhafaza edecektir.

           (iii) Bankanın temsilcilerinin bu kayıtları incelemesine imkan verilecektir; ve

           (iv) Bu bölümün (b) paragrafında zikredilen yıllık denetlemenin harcamalarla ilgili hesap ve kayıtları içermesi ve hazırlanan raporun ayrı hesaplar için, sözü edilen denetçiler tarafından bu gibi masraflar için çekilen İkraz Hasılasının çekilme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında ayrı görüşleri kapsamasını sağlayacaktır.

           MADDE V
           SONA ERME

           Bölüm 5.01 Bu anlaşmanın tarihinden 90 gün sonraki tarih, Genel Şartlar Bölüm 12b04’deki amaçlar uyarınca tesbit edilmiştir.

           MADDE VI
           BORÇLUNUN TEMSİLCİSİ

           ADRESLER

           Bölüm 6.01 Borçlunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Şartlarda Bölüm 11.03’ün amaçları uyarınca Borçlunun temsilcisi olarak tayin edemiştir.

           Bölüm 6.02 Genel Şartlarda bulunan Bölüm 11.01’in amaçları uyarınca aşağıdaki adresler belirlenmiştir:

           Borçlu için;
           Başbakanlık
           Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
           Mithatpaşa Caddesi No: 18
           Yenişehir/ANKARA
           Telgraf Adresi: Teleks:
           Maliye ANKARA 821-42285 (MLYE-TR) ya da
           821-42689 (ANK-TR)

           Banka için;
           International Bank For
           Recostruction and Development
           1818 H Street, N. W.
           Washington, D. C. 20433
           United States of America
           Telgraf Adresi: Teleks:
           İNTBAFRAD 197688 (TRT)
           248423 (RCA) ya da
           64145 (WUI)
           82987 (FTCC)

           Yukardaki hususları tastiken, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta buluna taraflar, Amerika Birleşik Devletleri’nde District of Colombia’da ilk başka yazılı gün ve yılda bu Anlaşmanın adlarına imzalanmasını sağlamıştır.

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ            ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA
                        Adına                                                            Adına
           Yetkili Temsilci                              Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkan 
                                                                                                   Yardımcısı Vekili

           CETVEL 1

           1- Aşağıdaki tablo, İkraz Hasılasından finanse edilecek kalemlerin kategorilerini, her kategoriye düşen ikraz miktarlarını ve her kategoriden finanse edilecek kalemler için harcamaların yüzdelerini göstermektedir.
 
 
 

 
 
 

Kategori
 
 
 

Tahsis Edilen İkraz Miktarı

(Dolar karşılığı olarak ifade

edilmiştir.)
 
 
 

 

Finanse Edilecek 

Harcamaların Yüzdesi
 
 
 

(1) İnşaat İşleri
9.000.000

 
% 18

 
(2) Cihaz/Taşıt    
  1. Cihaz
(b) Taşıt
43.000.000
 
 

9.000.000


 

 

Dış Harcamaların % 100’ü Yerel Harcamaların (Fabrika Teslim Maliyeti) % 100’ü ve İç Piyasadan satın alınan diğer kalemlerle ilgili harcamaların % 50’si
(3) Danışmanlık Hizmetleri
ve Yurt Dışı Burslar
5.400.000

 
% 100

 
(4) Yerel Eğitim, Kitap ve 
Materyaller dahil
3.000.000

 
% 80

 
(5) Projenin Hazırlama 
Avansı Ödenmesi
600.000

 
Bu anlaşmanın Bölüm 2.02 (c) miktarına uygun olarak ödenecek miktar
(6) Tahsisi yapılmış 
5.000.000

 
 
TOPLAM                                           75.000.000

           2- Bu cetvelin amaçları bakımından:

           (a) “Dış Harcamalar” terimi Borçlunun ülkesi dışındaki başka bir ülkeden temin edilen mal ya da hizmetler için Borçlunun parasından başka bir para ile yapılan harcamaları ifade eder; ve

           (b) “Yerel Harcamalar” terimi Borçlunun parasıyla yapılan harcamalar ya da Borçlunun ülkesinden temin edilen mal ve hizmetler için yapılan harcamaları ifade eder.

           3- Yukarıda birinci paragraftaki şartlara bakılmaksızın, işbu anlaşmanın tarihinden önceki masrafları karşılamak amacıyla yapılmış ödemeler için para çekilmez.

           CETVEL II
           Projenin Tanımı

           Projenin Amaçları: (i) Proje Bölgesinde temel sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırmak, (ii) Sağlık Hizmetlerinin sunumu ve sağlık sektörünün yönetiminde etkinliği arttıracak önlemleri almak, (iii) Sağlık Bakanlığı’nin teknik ve yönetim kapasitesini güçlendirmektir.

           Borçlunun ve Bankanın üzerinde fikir birliğine vardığı düzenlemeler bağlı olarak belirli amaçlara ulaşmak için, Proje, aşağıdaki kısımları kapsar:

           KISIM A: İL SAĞLIK HİZMETLERİ

           (1) 620 Sağlık Evi, 280 Köy Sağlık Ocağı, 140 Şehir Sağlık Ocağı, 30 İlçe Hastanesi, 8 İl Hastanesi, 8 Sağlık Meslek Lisesi ve Eğitim Merkezi’nin geliştirilmesi;

           (2) 100 Sağlık Evi, , 14 Köy Sağlık Ocağı, 69 Şehir Sağlık Ocağı, 8 İlçe Hastanesi, 2 Halk Sağlığı Laboratuvarı, 2 Araç Tamirhanesi, 6 Sağlık Meslek Lisesi ve 2 Eğitim Merkezi’nin inşaası;

           (3) Birinci ve ikinci paragrafta belirtilen sağlık tesislerine cihaz, donanım ve taşıt alınması, Sağlık Meslek Liselerine kitap ve eğitim materyali alınması;

           (4) Proje Bölgesi’nde, personelin becerisinin arttırılması için hizmet personele adaptasyon eğitimin sağlanması ve halkın sağlıkla ilgili konularda bilincinin arttırılması;

           yoluyla, Proje Bölgesi’nde temel sağlık hizmetlerinin reorganizasyonun ve güçlendirilmesi.

           KISIM B: KURUMSAL GELİŞİM

           (1) (a) Uzman kişilerin desteği ile öğretmen eğitim programlarının revizyonu, öğretmen eğitim için Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nün geliştirilmesi ve donatılması;

           (b) Uzman kişilerin desteği ile, ebe, hemşire ve sağlık memurlarının eğitim müfredatının revizyonu veya düzenlenmesi, sürekli eğitim ve kısa dönem uzmanlık kursları için programların yürütülmesi;

           (c) Halk Sağlığı Personeli için yurt içi ve yurt dışı eğitim burslarının sağlanması;

           (d) Sağlık Meslek Liseleri için kitap, referans materyal ve basım haklarının sağlanması, sağlık eğitimi ve materyallerinin tercüme edilmesi ve basılmasını içerecek şekilde;

           bir insangücü geliştirme programı uygulanması,

           (2) istatistiksel veri tabanı sistemi, hastane yönetimi sistemi, cihaz ve taşıt kontrol sistemi, mali yönetim sistemi, personel sistemi, temel sağlık hizmetleri sistemi, epidemiyolojik sistem ve ana çocuk sağlığı aile planlaması sistemini kapsayan bir yönetim sisteminin kurulması;

           (3) Merkezi Sağlık Kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi için;

           (a) Sağlık Bakanlığı’nın planlama, izleme ve denetim alanındaki yönetim kapasitesini güçlendirmek için yurt dışı bursları, çalışma gezileri ve teknik hizmet sağlanması;

           (b) Uzman kişilerin desteği ile çalışma ve uygulamalı araştırmaların yürütülmesi;

           (c) Proje uygulaması ile ilgili teknik konularda Proje Koordinasyon Birimi’ne teknik destek verilmesinin kapsayan bir programın uygulanması,

           yoluyla sağlık sektörünün kurumlarını güçlendirilmesi ve kaynaklarının etkili kullanımının arttırılması.

           Projenin 30 Haziran 1997’de tamamlanması beklenmektedir.

           CETVEL III
           İtfa Planı
 
 
 
ÖDEME TARİHİ ANA PARA ÖDEMELERİ (Dolar cinsinden)(X)
Her 15 Mayıs ve 15 Kasım’da 
15 Kasım 1994’den başlayarak
15 Mayıs 2006’ya kadar 
3.125.000

           (X) Bu sütundaki rakamlar çekim tarihleri itibariyle tesbit edilen dolar karşılıklarının temsil ederler. (Bakınız: Genel Şartlar, Bölüm 3.04 ve 4.03)

           ERKEN ÖDEME PRİMELRİ

           Genel Şartların 3.04 (b)’sine göre erken ödeme yapılacak herhangi bir ikraz vadesinin anapara üzerinden ödenebilir primi, aşağıdaki erken ödeme zaman çizelgesi için belirlenen yüzdelerdir.
 
 
 
ERKEN ÖDEME ZAMANI PRİM
  Erken ödeme gününde, İkrazda bakiye kısıma tatbik edilebilir faiz oranı (yıllık yüzde olarak ifade edilir) ile çarpılacak oranlar:
Vadeden önce, üç yıl içinde  0.18
Vadeden önce, üç ile altı yıl arasında 0.35
Vadeden önce, altı yıl ile onbir yıl arasında 0.65
Vadeden önce, onbir yıl ile onbeş yıl arasında 0.88
Vadeden önce, onbeş yıldan daha fazla 1.00

           CETVEL IV
           Satınalma ve Müşavirlik Hizmetleri

           BÖLÜM –I MALLARIN VE İŞLERİN SATINALINMASI

           KISIM-A: ULUSLAR ARASI İHALE

           Kısım C’deki sağlananların dışında, mallar ve hizmetler, Banka tarafından Mayı 1985’te yayınlanan “Guidelines For procurement Under IBRD Loans and IDA Credits” Kısım I ve II’sinde zikredilen usule uygun olarak değerlendirilen mukaveleler altında satın alınacaktır.

           KISIM-B: YERLİ İMALATÇILARIN TERCİH EDİLMESİ

           Kısım A’da yayınlanan usullere uygun olarak malların satın alınmasında, Türkiye’de imal edilen mallar, Kılavuz’un 2.55 ve 2.56 numaralı paragrafları ve Ek 2’nin 1, 2, 3 ve 4. paragraflarındaki hükümlere uygun olarak bir tercih sınırı içinde kabul edilebilir.

           KISIM C: DİĞER SATINALMA USULLERİ

           1- İnşaat işleri Banka tarafından uygun görülen yöntemlerle satınalınacaktır. Yerel olarak ilan edilip, rekabete açık arttırma ile satınalma yapılabilir. 6.000.000 Dolar’a kadar olan inşaat işlerinde Bankanın uygun gördüğü “Emanet Usulü” yöntemi kullanılabilir.

           2- Aşağıdaki paragraf 4’e uygun olarak satınalınamayacak tıbbi aletler için kontratlar ve ofis teknolojisi aletleri (Her kontrat için 400.000 Dolar karşılığını geçmeyecek ve toplam maliyeti 7.000.000 Dolar olan) Banka’nın uygun gördüğü yöntemler doğrultusunda yerel olarak ilan edilip ihale ile satınalınabilir.

           3- Her kontratta tahmini miktarı 100.000 Dolar’ı, toplam olarak 2.000.000 Dolar’ı geçmeyecek malzeme ve aletler, bu malzemeyi temin eden en az üç firmadan alınacak fiyatların değerlendirilmesi yoluyla ve teklif usulü ile satın alınabilir.

           4- Tahmini miktarı 5.000.000 Dolar’ı geçmeyen tıbbi alet Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) pazarlık usulü ile satın alınabilir.

           KISIM D: SATINALMA KARARLARININ BANKA TARAFINDAN İNCELENMESİ

           1- İhaleye davetlerin, ihale değerlendirilmesinin ve nihai mukavelelerin incelenmesi:

           (a) Tahmini maliyet 500.000 Dolar veya daha çok olan inşaat işleri ve tahmini maliyeti 400.000 Dolar veya daha çok olan malzemeler de mukavele için Kılavuz’un Ek 1’indeki 2 ve 4’ünde zikredilen usuller tatbik edilecektir. Bu gibi mukaveleler için Özel Hesaptan yapılacak ödemelerde, sözü edilen paragraf 2 (d)’ye uygun olarak Banka’ya verilmesi gerekli taktikli iki mukavele kopyasının garanti etmek için, usullerde gerekli değişiklik yapılacak ve mukaveleye uygun olarak, Özel Hesaptan ilk ödeme yapılmadan önce Banka’ya verilecektir.

           (b) Bir önceki paragrafta belirtilen usullerle yapılmayan her bir mukaveleye, Kılavuz’da Ek 1’in 3 ve 4. paragraflarında zikredilen usuller uygulanacaktır. bu gibi mukaveleler için Özel Hesaptan yapılacak ödemelerde sözü edilen 3. paragrafa uygun olarak Banka’ya verilmesi gerekli tastikli iki mukavele kopyası ile gerekil diğer bilgileri garanti etmek için sözü edilen usullerde gerekli değişiklik yapılacak ve bu anlaşmanın 6 numaralı cetvelinin 4. paragrafına uygun olarak hazırlandığının bir delili olarak Banka’ya verilecektir.

           (c) Harcama makbuz karşılığı İkraz Hesabından onaylanarak yapılan harcamalardan yukardaki paragrafın (a) ve (b) alt başlıklarında sözü edilen yöntem uygulanmaz. Bu tür mukaveleler, bu anlaşmanın 4.01 Bölümünde (c) (ii)’ine uygun olarak yapılır.

           2- % 15 rakamı, Kılavuz’un ek 1’indeki 4. paragrafın amaçları bakımından tesbit edilmiştir.

           BÖLÜM-II MÜŞAVİRLERİN İSTİHDAMI

           Borçlunun projeyi uygulamasına yardım etmek üzere, Borçlu, yetişkinliği, tecrübesi ve istihdamı iş tanımı Banka tarafından tatminkar bulunan müşavirleri istihdam edecektir. Bu gibi müşavirler, Dünya Bankası’nın esas kabul ettiği ve Ağustos 1981’de yayınladığı “Guidelines for Use of Consultants by World Bank Barrowers and by The World Banks as Executing Agency” adlı yayına göre Bankayı tatmin edecek prensip ve usullere uygun olarak seçilecektir.

           CETVEL V
           Uygulama Programı

           KISIM A: Proje Yönetimi

           1- Projenin tümünün sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nın Müsteşarının Başbakanlığında kurulan ve Borçlunun, YÖK, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan Koordinasyonu Komitesi’ne (PCC) verilmiştir. Proje Koordinasyon Komitesi proje uygulamasını illerde ve merkezde yönlendirecek ve koordine edecek ve böyle uygulamanın durumunu denetleyecektir.

           2- Sağlık Bakanlığı, Bursiyer Seçme Komitesi, Yönetim Enformasyon Sistemleri Yönlendirme Komitesi ve Eğitim Danışma Komitesi’nin her birisinin, projenin bunlarla ilgili faaliyetlerinin tamamlanmasına kadar varlığını sağlıyacak ve devam ettirecektir.

           KISIM B: Uygulamasına İlişkin Sorumluluk

           1- Proje yönetiminin genel sorumluluğu yeterince sayıda personel sağlanacak olan ve bir Proje Koordinatörü Başkanlığındaki, Proje koordinasyonu Ünitesi’ne (PCU) verilecektir. Proje Koordinasyonu Ünitesi, Proje Koordinasyon Komitesinin genel yönlendirmesi ile:

           (a) Proje kapsamındaki tüm faaliyetleri koordine edecek ve denetleyecek,

           (b) Borçlunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile, Proje içerisindeki inşaat programlarının zamanında ve etkin biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla iş birliği yapacaktır,

           (c) Proje dahilindeki satınalmaları yapacak ve ikrazın çekilmesi ile ilgili gerekli dokümantasyonları hazırlayacaktır,

           (d) Proje için gerekli bütçe tahminlerini yapacak ve bu tahminlerin ilgili Devlet otoritelerine zamanında verilmesi ile ilgili gerekli dokümanları hazırlayacaktır,

           (e) Proje uygulamasındaki , gelişmeleri izleyecek, proje hesabını tutacak ve denetlenmesi için gerekli düzenlemeyi yapacak, ve

           (f) Anlaşmada belirtilen proje uygulaması ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını sağlıyacaktır.

           2- Proje bölgesindeki her ilde, Proje koordinasyon Ünitesi karşı sorumlu ve bir Koordinatörce yönetilecek, tam gün esasına göre çalışacak bir il ekibi kurulacaktır.

           3- Proje içerisinde yürütülecek özel faaliyetlerin sorumluluğu Proje Koordinasyon Ünitesi’nin Proje Koordinatörü ile yakın işbirliği içinde aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

           (a) Projenin Kısım A’sındaki sağlık hizmetlerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi programlarının şekillendirilmesi, Temel Sağlık Hizmetleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlükleri ve Bakanlığın diğer ilgili birimlerinin sorumluluğunda olacaktır;

           (b) Proje içerisindeki tüm eğitim faaliyetleri, Eğitim Danışma Komitesi’nin yönlendirilmesi ile Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü içerisinde kurulacak Merkez Eğitim Ekibi, Proje Koordinasyon Ünitesi ile yakın iş birliği içinde, proje destekli eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu, il seviyesinde adaptasyonun yapılacak kursların hazırlanması, eğitim materyalinin hazırlanması ve üretiminin denetlenmesi, ilgili operasyonal araştırmaların karşılanması, Proje Bölgesindeki illerde yürütülen eğitim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesini yapacaktır. Proje Bölgesindeki illerdeki İl Eğitim Ekipleri, eğitim programlarının kendi illerine uyarlanması ve yürütülmesinden ve bu programların etkinlik ve yararının ölçülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan sorumlu olacaktır.

           (c) Projenin Kısım B (2)’sinde sözü edilen Yönetim Enformasyon Sistemi, YES Sistemi, Yönetim enformasyon Sistemi Yönlendirme Komitesinin genel yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’nın Araştırma Planlama ve Koordinasyonu Kurulu Başkanlığının katkısı ile kurulacaktır.

           KISIM C: Özel Şartlar

           Borçlu, Sağlık Bakanlığı kanalıyla;

           (a) Genel Şartların 9.09 Bölümündeki amaçlara uygun olarak, inşaat işleri için gerekli arsaların 31 ARALIK 1991 tarihinden daha geç olmayacak şekilde kamulaştırılmasını sağlayacaktır.

           (b) Proje uygulaması amacıyla bu kısımda belirtilen Proje Koordinasyon Komitesi ve Proje Koordinasyon Ünitesi ve tüm diğer kurumsal yapılanmaların Proje kapanış tarihine kadar devamını sağlıyacaktır.

           (c) Proje dahilinde yürütülecek çalışmaların bulgularını ve önerilerini Bankaya temin edecek ve bu önerilerin uygulanması için Banka ile görü alışverişinde bulunacaktır.

           (d) Kısım A (I)’de sözü edilen Sağlık Meslek Liselerine uygun eleman sağlanması konusunda teminat verecektir ve,

           (e) Projede sağlanan bursların en az 2/3’ünün proje uygulamasında çalışan personellerin yararlanmasını sağlayacaktır.

           KISIM D: Fon Sağlanması

           Borçlu, Sağlık Bakanlığı kanalıyla;

           (a) Her mali yılın başlamasından önceki 3 aydan geç olmamak üzere o mali yıl için Projenin tahmini fon gereksinmelerinin hazırlanmasını ve,

           (b) Bu anlaşmanın Kısım 3.01’inde söz edilen ihtiyaçlar için gerekli yeterli kaynakların tahsis edilmesini

           sağlayacaktır.

           KISIM E: Rapor Etme

           Sağlık Bakanlığı, Proje Koordinasyonu Ünitesi kanalıyla;

           (a) 6 ayda bir proje uygulamasını gelişme raporlarını,

           (b) Genel Şartlar 9.07 (c) kısmında söz edilen proje tamamlama raporunun hazırlanması ve Bankaya verilmesini

           sağlayacaktır.

           CETVEL VI
           Özel Hesap

           1- Bu cetvelin amaçları bakımından;

           (a) “Uygun Kategoriler” bu anlaşmanın 1 numaralı cetvelinin 1. paragrafında yer alan 1, 2, 3, 4 ve 6 no’lu kategoriler anlamına gelir.

           (b) “Uygun Harcamalar” terimi, Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul maliyetlerine göre ve bu anlaşmanın 1 numaralı tahsis edilen ikraz hasılasından finanse edilecek harcamalar anlamına gelir.

           (c) “Onaylanmış Tahsisat” terimi İkraz Hesabından çekilecek ve bu ek cetvelin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılacak 8.000.000 Dolarlık bir miktar anlamına gelir.

           2- Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu cetvelin hükümlerine göre sadece uygun harcamalar için yapılacaktır.

           3- Banka, Özel Hesabın açılması ile ilgili olarak tatminkar delili aldıktan sonra onaylanmış tahsisatın çekimleri ve özel hesaptan yapılan çekimlerle eksilen paranın tamamlanması için yapılacak daha sonraki çekimler aşağıdaki şekilde yapılabilir;

           (a) Onaylanmış tahsisatın çekimi için; Borçlu, Bankaya onaylanmış Toplam Tahsisat Miktarını aşmayacak tevdiat ya da tevdiatlar için bir istek veya istekler gönderecektir. Banka, Borçlu namına, Borçlu tarafından istenilen bir miktar ya da miktarları İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır.

           (b) (i) Borçlu, Bankanın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesabın tamamlanması için isteklerini Bankaya bildirecektir.

           (ii) Böyle bir istekten önce ya da istek zamanında, tamamlanması istenen ödeme ya da ödemelere karşı, bu cetvelin 4 numaralı paragrafına uygun olarak gerekli doküman ve diğer delilleri Bankaya verecektir. Böyle her bir istek üzerine, Banka Borçlu namına, Borçlu tarafından, istenen ve uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılan ödemelere ait söz konusu dokümanlar ve diğer delillerini gösterdiği bir miktar ya da miktarları İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır.

           Bütün bu tevdiatlar, talebi destekleyen adı geçen doküman ve delillerle doğrulanmış karşılığı miktarlarda, Banka tarafından İkraz Hesabından ilgili kategoriler adına çekilir.

           4- Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılan her bir ödeme için, Borçlu, Bankanın isteyeceği uygun bir zamanda, uygun masraflar için yapılmış ödemeleri gösteren doküman ve diğer delilleri Bankaya verecektir.

           5- Bu cetvelin 3. paragrafındaki hükümlere bakılmaksızın, Özel Hesaba Banka tarafından başka tevdiat yapılması istenmeyecektir.

           (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka bu anlaşmanın 2.02 Bölümünün (a) paragrafındaki hükümlere uygun olarak, doğrudan doğruya Borçlunun para çekebileceği tesbit halinde; ya da

           (b) Bir kez uygun kategorilere tahsis edilen ikrazın toplam çekilmemiş miktarından Banka tarafından bu proje ile ilgili olarak Genel Şartların 5.02 numaralı bölümüne uygun bir şekilde konulmuş herhangi bir özel taahhüdün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan Onaylanmış Tahsisat miktarının iki katının karşılığına eşit olması halinde, bundan sonra uygun kategorilere tahsis edilen ikrazın çekilmeden kalan miktarının İkraz Hesabından çekikleri Bankanın Borçluya bildireceği usullere uygun olarak yapılacaktır. Bu gibi daha sonraki çekimler, Bankanın uygun harcamalar için ödeme yapmada kullanılan ya da kullanılacak usul bildirim tarihi itibarıyla Özel Hesapta kalan miktarın tamamı Bankayı tatmin ettiği ölçüde ve sadece o tarihten sonra yapılacaktır.

           6- (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda özel Hesap’tan herhangi bir ödemenin

           (i) Bu cetvelin 2. numaralı paragrafına uygun olamayan herhangi bi harcama ya da uygun olmayan herhangi bir miktar için ya da

           (ii) Bir delil ile doğrulanmamış ise

           (A) Banka’nın isteyebileceği ilave delilleri sağlıyacak

           (B) Tevdiat, Özel Hesab’a ya da (Banka’nın istemesi halinde Banka’ya iade edilir), bu gibi bir ödemenin, ya da uygun bulunmayan ya da doğrulanmayan kısmın miktarına eşit bir miktar Özel Hesab’a yatıracaktır. Muhtemelen doğacak bu tür durumda, Banka ile hemfikir olunmamamsı halinde Borçlu bu tediatı yapmadıkça ya da iade etmedikçe Banka Özel Hesab’a başka tevdiat yapmayacaktır.

           (b) Eğer Banka, herhangi bir zamanda, Özel Hesap’taki tevdiatın tamamını veya bir kısmını Banka’ ya ödeyebilir.

           (c) Borçlu, Banka’ya bildirmek suretiyle Özel Hesab’taki tevdiatın tamamını veya bir kısmını Banka’ya ödeyebilir.

           (d) Bu ek cetvelin (a), (b) ve (c) paragraflarına göre Banka’ya yapılan geri ödemeler; Genel Şartlar da dahil olmak üzere bu anlaşmanın ilgili hükümlerine göre yapılan iptal ya da takip eden çekim için İkraz Hesabına kredilendirilecektir.

           DÜNYA BANKASI 1818 H. Street, N. W. MEKTUP NO:1

Washington, D. C. 20433
U.S.A.

Sayın Falih SELEKLER
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri
2523 Massachusettes Ave. , N. W.
Washington, D. C. 200008

İLGİ : İkraz No: 3057 TU (Sağlık Projesi)

Mahalli Satınalma Usulleri

           Sayın Bay,
           1- Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ve Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasındaki Kredi Anlaşması için Cetvel 4, Kısım I, Bölümler C.1 ve C.2’ye ilgil tutulmaktadır. Biz Banka olarak, bu yazı ile, bu proje için İkrazdan finanse edilecek kalemler ve yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak kontratlar için, 3 Eylül 1983 tarihli 2886 Sayılı Borçlu’nun İhale Kanunu ve 17 Mart 1984 tarihli 2290 Sayılı Kanun’da tarif edilen Kapalı Zarf İhale Usullerini, aşağıda belirtilen hususların ihale prosedürlerinde uygulanması şartı ile kabul etmekteyiz:

           (i) İhaleye katılması muhtemel adayların tekliflerini vermeleri için kendilerine birinci ilan tarihinden itibaren en azından otuz günlük bir süre tanınacaktır.

           (ii) Teklifler, sadece “Tahmin Edilen Bedeli” aştıkları gerekçesiyle red edilmeyecektir. Teklif edilen meblağların tahmini bedelin çok üstünde olması durumunda, bununla ilgili bütün bilgi Banka’ya verilecek ve Borç Alan, Bankayla mutabakat halinde, şartnameleri düzeltmek ve yeniden ihaleye çıkarmak veya teklifi en düşük olarak değerlendirilen teklif sahibi ile müzakereye oturmak hususunda karar verecektir.

           (iii) İhaleyle ilgili olarak izlenilen usullere itiraz hakkı, teklif açma toplantısına bu teklif sahiplerinin veya bunların temsilcilerinin mevcut bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, bütün teklif sahiplerine tanınacaktır.

           (iv) Banka tarafından finanse edilen malzemeler konusunda yerli şirketlerin tercihli işlem görmesine dair hüküm uygulanmayacaktır.

           (v) Sözleşmeler, yapılan değerlendirmede teklifleri en düşük olduğu belirlenen ve gerek yeterlik gerekse mali kaynaklar bakımından uygun görülen teknik standartları karşılayan teklif sahibiyle yapılacaktır. Teklif evrakı, fiyatın yanı sıra, teklif değerlendirilmesinde dikkate alınacak ilgili faktörleri tesbit edecek ve bu faktörlerin değerlendirmede en düşük teklifi vermiş olan teklif sahibinin belirlenmesinde nasıl uygulanacağını ortaya koyacaktır.

           (vi) Sözleşmeler, başlangıçta tahmin edilen iş kapsamını aşan veya bunun altında kalan hususlarda hakkaniyete uygun düzeltmelere imkan verecektir.

           2- Ayrıca, Borçlu’nun 2885 ve 2990 Sayılı Kanunlarda yapılan herhangi bi değişikliği ve yukarıda belirtilen prosedürlere göre yürütülen tedarik işlerine uygulanması mümkün yeni mevzuatı Banka’ya bildirmesi zorunluluğunu anlıyoruz

           Saygılarımla,

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgeleri 2. Başkan Vekili

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MEKTUP NO:2

Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası 16 Ağustos 1990
1818 H. Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
Amerika Birleşik Devletleri

İLGİ: İkraz no 3057 TU (Sağlık Projesi) Genel Şartlar Bölüm 9.02

Mali ve Ekonomik Veri

           Sayın Baylar,
           Yukarıda belirtilen Proje için Türkiye Cumhuriyeti’ne verilen çeşitli paralar cinsinden 75.000.000.- Dolar eşdeğerindeki İkrazla bağlantılı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış borcu ile ilgili aşağıdaki gerçekleri belirtmek için yazıyorum:

           1- Genel Şartlar Bölüm 9.02’inin amaçları için, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Banka tarafından istenilen yeni “İkraz Taahhütleri” (Şubat 1980 tarihli Dünya Bankası’nın Borç Raporlama Sistemi El Kitabı’nda tanımladığı gibi) borcun üstlenildiği yıl çeyreği sonundan sonra tozu günde geç olmamak üzere rapor etmesi ve “Borç Altında Uygulamalar”ı (tanımlandığı gibi) raporun ilgili olduğu yılı izleyen yılın 31 Mart’ından daha geç olmamak üzere rapor etmesi gerektiğini anlıyor ve kabul ediyoruz

           2- Genel Şartlar’ın Bölüm 9.03 (c) paragrafına uygun olarak hariç tuulanlardan gayri hiçbir kamu malından hiçbir dış borç için güvenlik amacıyla haciz, rehin, ödeme, imtiyaz, öncelik yada başka hakiki ihtiyati hacizin bulunmadığını beyan ediyoruz, burada atıf yapılan herhangi bir dış kamu borcu ile ilgili ya da yukarıda bahsedilen hiçbir dokümana tahhüdünü yerine getirmeme hali mevcut değildir.

           Bizim anlayışımız odur ki; İkraz’ın yapılmasında, Banka burada zikredilen ve yukarıda bahsedilen dokümandaki ifadelere ve gerçeklere güvenebilir.

           Saygılarımla,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Ankara Falih SELEKLER
Yetkili Temsilcisi

           Not: İngilizce metni 7 Ekim 1990 gün ve 20658 sayılı Resmi Gazete’dedir.