Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 23.10.1990 Sayı : 20674 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
 


Milletlerarası Anlaşma


 

Karar Sayısı: 90/949
Karar Tarihi : 27/09/1990 

           Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)’ndan sağlanan 11.000.000.000 Yen ve 100.000.000 ABD Doları tutarındaki kredilerle ilgili olarak 26 Nisan 1990 ve 11 Mayıs 1990 tarihlerinde Paris’te imzalanan ilişki Anlaşmalar ile eklerinin, imza tarihlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/9/1990 tarihli ve EİUK-2068-5208 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

İ. Kaya ERDEM
Cumhurbaşkanı V.

 
 
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı V.
A. KAHVECİ
Devlet Bakanı V.
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V. 
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı 
       
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK
Turizm Bakanı

Avrupa Konseyi İskan Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kredi Anlaşması


 

           Avrupa Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda,

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Kasım 1988, 8 Mart 1989, 23 Mayıs 1989, 27 Temmuz 1989, 30 Ekim 1989 ve 21 Kasım 1989 tarihli taleplerini,

           Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü’nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 Kasım 1988, 1 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 28 Haziran ve 1 Ağustos 1989, 7 ve 12 Aralık 1989 tarihli görüşlerini,

           Guvernör’ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 2 Aralık 1988, 22, 23, 28, 29 ve 31 Mart 1989, 18 Temmuz 1989, 1 Ağustos 1989, 12 ve 13 Aralık 1989 tarihleri raporlarını,

           Fon Yönetim Kurulu’nun:
           425 (1980), 514 (1981, 545 (1982), 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (Ş1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1045 (1989), 1046 (2989), 2047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989) ve 1097 (1989) sayılı kararını,

           Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek Üçnücü Protokol’ü,

           6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

          MADDE 1
           Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'’deki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

          MADDE 2
           Fon Borçlu’ya Yen 11.000.000.000.- (Onbir Milyar Yen) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

           Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin ;

           F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1982), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 742 (1986), F/P 756 (1986), F/P 768 (1987), F/P 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), F/P 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989),  F/P 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989) ve 876 (1989), 905 (1989) ve 916 (1989) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

           Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir.

           Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların, görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

          MADDE 3
           Ödüncün vadesi, 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 (on) yıldır.

           Faiz oranı yıllık % 7.75’dir.

           Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 26 Ekim 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 26 Nisan ve 26 Ekim tarihlerinde ödenecektir.

           Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak ilki 26 Nisan 1996 ve sonuncusu 26 Nisan 2000’de  olmak üzere 5 eşit taksitte yapılacaktır.

          MADDE 4
           Fon tarafından kredi miktarı  % 0.50 oranında ve Yen 55.000.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 26 Nisan 1990 tarihinde ödenecektir.

           Net tutar Yen10.945.000.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Citibank, Tokyo’daki hesabına yatırılacaktır.

          MADDE 5
           Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (Ek:II) zamanında verir.

           Bono, Yen olarak düzenlenir ve ödenir.

          MADDE 6
           Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

          MADDE 7
           Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

           Bu ek faiz:

           a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

           b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

           Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

          MADDE 8
           Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon adına Yen olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgücü önce, Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Long Term Credit Bank of Japon Ltd, Tokyo’daki 528816 No.lu hesabına geri ödenecektir.

          MADDE 9
           Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya röfinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir.

           Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde yeralan 25 inci maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

          MADDE 10
           Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

          MADDE 11
           Borçlu bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

           Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

          MADDE 12
           Ödüncün bu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3 üncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

          MADDE 13
           Bu Anlaşma 26 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe girecektir.

          MADDE 14
           Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’un 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir.

          MADDE 15
           Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

           Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır.

           Borçlu İşbu Anlaşma’da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

          MADDE 16
           Bu Anlaşma her ikisi de yanı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.
Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

           Paris’te 26 Nisan 1990                                           Paris’te 26 Nisan 1990
           tarihinde yapılmıştır.                                                     tarihinde yapılmıştır.

Tuncay ALTAN                                                      Hoger Vanden BRANDEN
Dış Ekonomik İlişkiler                                          Guvernör
Genel Müdürü                                                        Milli Mülteciler ve Avrupa
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                             Nüfus Fazlalıkları İçin Avrupa
Adına                                                                     Konseyi İskan Fonu Adına

            İFTA TABLOSU
                                                                                                              EK: I.01

(17.11.89 - 00496/Ed. 17.11.1989)

           Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara
           Para Cinsi                  : Yen                         Tutar         : 11.000.000.000.-
           Faiz Oranı                   : % 7.750                 Emisyon  : % 99.500
           Yürürlük Tarihi            : 26/4/1990              Vade        :  120 Ay
 

            VADELER ANAPARA BAKİYESİ ÖDENECEK ANAPARA ÖDENECEK FAİZ ÖDENECEK TUTAR
 
 
 
 
VADELER
ANAPARA
BAKİYESİ
ÖDENECEK
ANAPARA
ÖDENECEK
FAİZ
ÖDENECEK
TUTAR
26.10.1990
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1991
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.10.1991
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1992
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.10.1992
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1993
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.10.1993
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1994
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.10.1994
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1995
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.10.1995
11.000.000.000
0
426.250.000
426.250.000
26.04.1996
8.800.000.000
2.200.000.000
426.250.000
2.626.250.000
26.10.1996
8.800.000.000
0
341.000.000
341.000.000
26.04.1997
6.600.000.000
2.200.000.000
341.000.000
2.541.000.000
26.10.1997
6.600.000.000
0
255.750.000
255.750.000
26.04.1998
4.400.000.000
2.200.000.000
255.750.000
2.455.750.000
26.10.1998
4.400.000.000
0
170.500.000
170.500.000
26.04.1999
2.200.000.000
2.200.000.000
170.500.000
2.370.500.000
26.10.1999
2.200.000.000
0
85.250.000
85.250.000
26.04.2000
2.200.000.000
85.250.000
2.285.250.000
TOPLAM 0 11.000.000.000  6.820.000.000 17.820.000.000

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                      EK: I. 02

            ANKARA-BONO

           Yen 11.000.000.000                                                                  26 Nisan 1990

           Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Onbir Milyar Yen (Yen  11.000.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir.

           Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.

          VADE  TAKSİT TUTARI
 
 
VADE  TAKSİT TUTARI
26.10.1990
426.250.000
26.04.1991
426.250.000
26.10.1991
426.250.000
26.04.1992
426.250.000
26.10.1992
426.250.000
26.04.1993
426.250.000
26.10.1993
426.250.000
26.04.1994
426.250.000
26.10.1994
426.250.000
26.04.1995
426.250.000
26.10.1995
426.250.000
26.04.1996
2.626.250.000
26.10.1996
341.000.000
26.04.1997
2.541.000.000
26.10.1997
255.750.000
26.04.1998
2.455.750.000
26.10.1998
170.500.000
26.04.1999
2.370.500.000
26.10.1999
85.250.000
26.04.2000
2.285.250.000

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
           Ankara
                                                                                                         EK : II-02

           Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Long Term Credit Bank of Japan Ltd. Tokyo Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

           Bu Bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 26 Nisan 1990 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

           Bu Bono ile herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

           Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
           Ankara,
           Not: Fransızca metni 13 Eylül 1990 gün ve 20634 sayılı Resmi Gazete’dedir.
 
 
 

Avrupa Konseyi İskan Fonu İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kredi Anlaşması


 
 
 
 
 

           Avrupa Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON”
denilecektir) bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda,

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980, 13 Nisan 1981, 19 Şubat 1982, 17 Kasım 1983, 13 Ağustos 1984, 22 Kasım 1985, 17 Şubat 1986, 22 ve 27 Mayıs 1986, 13 Ağustos 1986, 17 Eylül 1986, 4 Şubat 1987, 18 Mayıs 1987, 8 Nisan 1988, 6 Mayıs 1988, 4 ve 15 Kasım 1988, 8 Mart 1989, 23 Mayıs 1989, 27 Temmuz 1989, 30 Ekim 1989 ve 21 Kasım 1989 tarihli taleplerini,

           Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü’nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980, 15 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 29 Kasım 1983, 19 Kasım 1984, 25 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 5 Haziran 1986, 19 ve 22 Eylül 1986, 10 Mart 1987, 26 Mayıs 1987, 19 ve 20 Mayıs 1988, 28 Kasım 1988, 1 Aralık 1988, 22, 23, 28 ve 29 Mart 1989, 27 ve 28 Haziran ve 1 Ağustos 1989, 7 ve 12 Aralık 1989 tarihli görüşlerini,

           Guvernör’ün 31 Temmuz 1980, 18 Haziran 1981, 4 Mart 1982, 7 Aralık 1983, 5 Aralık 1984, 28 Kasım 1985, 7 Mart 1986, 4 Haziran 1986, 2 ve 23 Eylül 1986, 3 Mart 1987, 5 Mayıs 1987, 20 ve 24 Mayıs 1988, 29 Kasım 1988, 2 Aralık 1988, 22, 23, 28, 29 ve 31 Mart 1989, 18 Temmuz 1989, 1 Ağustos 1989, 12 ve 13 Aralık 1989 tarihleri raporlarını,

           Fon Yönetim Kurulu’nun:
           425 (1980), 514 (1981), 545 (1982), 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (Ş1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1045 (1989), 1046 (2989), 1047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989) ve 1097 (1989) sayılı kararını,

           Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek Üçnücü Protokol’ü,

           6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

          MADDE 1
           Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'’deki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

          MADDE 2
           Fon Borçlu’ya US $ 100.000.000.- (Yüz Milyon ABD Doları) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

           Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin ;

           F/P 152 (1980), F/P 257 (1981), F/P 279 (1982), F/P 395 (1982), F/P 508 (1984), F/P 711 (1985), F/P 726 (1986), F/P 732 (1986), F/P 742 (1986), F/P 756 (1986), F/P 768 (1987), F/P 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), F/P 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989),  F/P 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989) ve 876 (1989), 905 (1989) ve 916 (1989) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

           Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir.

           Bunun dışında Borçlu, Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların, görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

          MADDE 3
           Ödüncün vadesi, 10 (on) yıldır.

           Faiz oranı yıllık % 9.75’dir.

           Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 27 Ekim 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 27 Nisan ve 27 Ekim tarihlerinde ödenecektir.

           Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak 27 Nisan 2000 tarihinde bir defada yapılacaktır.

          MADDE 4
           Fon tarafından kredi miktarı  % 0.25 oranında ve US $ 250.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 11 Mayıs 1990 tarihinde ödenecektir.

           Net tutar US $ 99.750.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara’nın Federal Reserve Bank of New York, New York’daki hesabına yatırılacaktır.

          MADDE 5
           Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (Ek:II) zamanında verir.

           Bono, US Dolar olarak düzenlenir ve ödenir.

          MADDE 6
           Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

          MADDE 7
           Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

           Bu ek faiz:

           a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

           b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

           Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

          MADDE 8
           Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine US Dolar olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgücü önce, Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Bank of America, Anvers’deki  52 69 4077 sayılı hesabına geri ödenecektir.

          MADDE 9
           Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya röfinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir.

           Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde yeralan 25 inci maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

          MADDE 10
           Akit Taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

          MADDE 11
           Borçlu bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

           Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

           MADDE 12
           Ödüncün bu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3 üncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

          MADDE 13
           Bu Anlaşma 11 Mayıs 1990 tarihinde yürürlüğe girecektir.

          MADDE 14
           Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’un 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede Fransız Hukukuna tabidir.

          MADDE 15
           Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

           Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır.

           Borçlu İşbu Anlaşma’da adı geçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

          MADDE 16
           Bu Anlaşma her ikisi de yanı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.
Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

           Paris’te 11 Mayıs 1990                                           Paris’te 11 Mayıs 1990
           tarihinde yapılmıştır.                                                 tarihinde yapılmıştır.
           Tuncay ALTAN                                                         Hoger Vanden BRANDEN
           Dış Ekonomik İlişkiler                                              Guvernör
           Genel Müdürü                                                           Milli Mülteciler ve Avrupa
           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                Nüfus Fazlalıkları İçin
            Adına                                                                        Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına
 
 

İFTA TABLOSU


 

                                                                                                              EK: I.01

(11. 05.90 - 00630/Ed. 15.05.1990)

           Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara
           Para Cinsi                   : ABD $                         Tutar           : 100.000.000.-
           Faiz Oranı                    : % 9.750                      Emisyon     : % 99.750
           Yürürlük Tarihi             : 11/05/1990                 Vade           :  120 Ay
 

           VADELER ANAPARA BAKİYESİ ÖDENECEK ANAPARA ÖDENECEK FAİZ ÖDENECEKTUTAR
 
 
 
 


VADELER
 
 

ANAPARA
BAKİYESİ
ÖDENECEK
ANAPARA
ÖDENECEK
FAİZ
ÖDENECEK
TUTAR
27.10.1990
100.000.000
0
4.495. 833
4.495. 833
27.04.1991
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1991
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1992
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1992
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1993
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1993
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1994
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1994
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1995
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1995
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1996
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1996
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1997
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1997
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.1998
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1998
1000.000.000
0
4..875.000
4..875.000
27.04.1999
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.10.1999
100.000.000
0
4.875.000
4.875.000
27.04.2000
100.000.000 
4.875.000
104.875.000
TOPLAM
0
100.000.000  97.120.833 197.120.833

 
 
 

                                                                                                            EK : II-01
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
            ANKARA-BONO

            ABD 100.000.000                                                                  11 Mayıs 1990

           Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Yüz Milyon Dolar ( $ 100.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir.

           Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.

            VADE  TAKSİT TUTARI
 
 
 
VADE  TAKSİT TUTARI
27.10.1990
4.495. 833
27.04.1991
4.875.000
27.10.1991
4.875.000
27.04.1992
4.875.000
27.10.1992
4.875.000
27.04.1993
4.875.000
27.10.1993
4.875.000
27.04.1994
4.875.000
27.10.1994
4.875.000
27.04.1995
4.875.000
27.10.1995
4.875.000
27.04.1996
4.875.000
27.10.1996
4.875.000
27.04.1997
4.875.000
27.10.1997
4.875.000
27.04.1998
4.875.000
27.10.1998
4..875.000
27.04.1999
4.875.000
27.10.1999
4.875.000
27.04.2000
104.875.000

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
           Ankara
                                                                                                         EK : II-02
           Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Bank of America, Antwerpen’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

           Bu Bono, Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 11 MAyıs 1990 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

           Bu Bono ile herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusurda bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

           Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
           Ankara,

           Not: Fransızca metni 23 Eylül 1990 gün ve 20674 sayılı Resmi Gazete’dedir.