Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 16.11.1990 Sayı : 20697 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:


Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 90/950
Karar Tarihi : 27/09/1990 

            18 Temmuz 1990 tarihinden itibaren Kanberra’da imzalanan ekli “Türkiye-Avustralya Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/9/1990 tarihli ve EİBA-5223 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T. ÖZAL
Cumhurbaşkanı 

 
 
Y. AKBULUT
Başbakan
 
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
K.İNAN
Devlet Bakanı
H. DOĞAN
Devlet Bakanı V.
A. KAHVECİ
Devlet Bakanı V.
       
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı V. 
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı 
       
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK
Turizm Bakanı

AVUSTRALYA İLE TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİTESİ BİRİNCİ DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI           1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti arasında 21 Kasım 1988 tarihinde imzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın VIII. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Avustralya Ticaret, Ekonomik ve Teknik işbirliği Karma Komitesi Birinci Dönem Toplantısı 18 Temmuz 1990 tarihinde Kanberra’da yapılmıştır.

           2- Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Hüsnü Doğan, Avustralya Heyetine Dışişleri ve Ticaret Bakanı Senatör Gareth Evans başbakanlık etmişlerdir.

           3- Heyet üyeleri Ek: 1 ve Ek: II’de gösterilmiştir.

           4- Sayın Hüsnü Doğan, ziyareti sırasında Senatör Gareth Evans’a bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

           5- Sayın Hüsnü Doğan’a ziyareti sırasında refakat eden Türk özel sektör temsilcileri Heyeti, Avustralyalı muhatapları ile mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yoğun temaslarda bulunmuşlardır.

           6- Açılış oturumunda, heyet başkanları ülkelerindeki ekonomik durumu özetlenmişler ve Türkiye-Avustralya arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için istek ve potansiyelin mevcut olduğu vurgulanarak, iki ülkenin birlikte çalışabileceği ve işbirliği yapabilecekleri alanlar belirlenmiştir.

           7- Toplantı esnasında karşılıklı ilgi duyulan muhtelif konular müzakere edilmiş olup, görüşmelerin neticeleri aşağıda özetlenmiştir.

           İKİLİ TİCARET
           8- Taraflar, geçmiş yıllarda iki ülke arasındaki ticarette kaydedilen gelişmeleri not etmişler ve ikili ticaretin sürekli arttırılması ve daha da çeşitlendirilmesi için önemli bir potansiyelin mevcut olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

           9- Taraflar, Türkiye-Avustralya arasındaki ikili ticaretin dengeli bir hale getirilmesi ile uyumlu ve karşılıklı yarar sağlayan bir temeli dayandırılmasının gerektiği hususunda anlaşmışlardır.

           10- Taraflar, bu amaca ulaşmak için, firma ve kuruluşlarının ticaret fuarlarına daha çok iştirak etmeleri, daha sık ticari heyet mübadelesi, ortak teşebbüs ve sınai işbirliğinin teşvik edilmesi ile deniz ve hava taşımacılığı imkanlarının geliştirilmesi gereğini vurgulamışlardır.

           11- Türk Tarafı, Türk kuru kayısılarının Avustralya pazarına ihracatında karşılaşılan sorunlara atıfta bulunmuştur. Avustralya Tarafı, bu hususu not etmiş ve konunun Avustralya Eyalet makamlarının sorumluluk alanında olduğunu belirtmiştir. Avustralya Tarafı, karşılıklı tatminkar bir çözüm bulunması amacıyla sözüedilen makamların Türk Tarafı ile işbirliği yapmak ve yardımlaşmak arzusunda olduklarını bildirmiştir.

           12- Türk Tarafı, Avustralya firmalarının 4-8 Ekim 1989 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen “AGRO-GAP” Fuarına katılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve Avustralya’yı Uluslar arası İzmir Fuarına katılmaya davet etmiştir.

           13- Taraflar, Melburn ve Sidney’deki Türkiye-Avustralya Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yürütülen, iki ülke özel sektör firmaları arasındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacına yönelik faaliyetleri memnuniyetle kaydetmişlerdir.

           EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
           Yatırım İmkanları
           14- Türk Tarafı, Türkiye’deki yatırım imkanları ve geliştirilmiş hukuki çerçevesi ile birlikte mevcut yatırım teşvikleri hakkında genel bilgiler vermiştir. Bu bilgiler, Türk ekonomisinin öncelikleri ile ilgili açıklamaları da kapsamıştır.

           İş Komitesi
           15- Taraflar, iki ülke özel sektörleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamışlardır. Bu meyanda, Taraflar, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) ile muhatabı Avustralya kuruluşunun desteğinde bir Ortak İş Komitesi kurulması hususunu ele almayı kararlaştırmışlardır. Sözkonusu Komite, iki ülke özel sektörleri arasındaki düzenli bilgi değişimi ile ticari heyet mübadelesinin teşvik edilmesi için kurumsal bir forum oluşturarak, müstakbel “joint-venture” taraflarının belirlenmesine yardımcı olabilecektir.

           16- Bu amaçla, Türk Tarafınca bir Anlaşma taslağı ile iş Komitesinin oluşturulması ve işlevlerinin esasları hakkında bir belge tevdi edilmiştir.

           Serbest Ticaret Bölgeleri
           17- Türk Tarafı, Türkiye’deki serbest ticaret bölgeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiş ve anılan bölgelerde, Avustralya menşeli hammaddeler, yarımamul ürünler ve mamul mallar için, işleme, üretim ve dağıtım merkezleri kurulması hususlarında Avustralya tarafı ile işbirliği yapmak arzusunda olduğunu ifade etmiştir.

           Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
           18- Taraflar, böyel bir anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi ve özel sektör yatırımlarının akışını teşviki için önemli bir adım olabileceğini düşünmektedirler. Türk Tarafı, Avustralya Tarafına, sözkonusu anlaşmanın yapılması için resmen başvurmuş ve bir anlaşma taslağı metni tevdi etmiştir.

           Avustralya Tarafı, Türkiye’nin talebini, Avustralya Hazine makamlarına mümkün olan en kısa sürede iletmeyi kabul etmiştir.

           Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması
           19- Türk Tarafı, iki ülke arasında, yatırımların teşviki ve korunması ile ilgili bir anlaşma yapılmasına duyduğu ilgiyi ifade ederek, bir anlaşma taslağı tevdi etmiştir. Avustralya Tarafı, sözkonusu anlaşma taslağının incelemeyi kabul etmiştir.

           SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ
           Demir-Çelik Sanayi
           20- Türk Tarafı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri (TDÇİ) ve Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri’nin (ERDEMİR) Avustralya firmaları ile aralarındaki işbirliğinin arttırılmasına duydukları ilgiyi dile getirmiştir.

           21- Türk Tarafı, Türkiye Demir-Çelik işletmelerinin (TDÇİ), bahsekonu maddelerin temini için Avustralyalı muhatapları ile ota ve uzun vadeli mukaveleler yapmaya duyduğu ilgiyi ifade etmiştir.

           22- Türk Tarafı, Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin, üçüncü ülkelerde çelik konstrüksiyon ve makine parçaları imali ile anahtar teslimi sanayi tesisleri kurulmasında, Avustralya firmaları ile işbirliğine duyduğu ilgiyi vurgulamıştır.

           23- Avustralya Tarafı, 1980’li yıllarda Türk Çelik sanayinde kaydedilen hızlı gelişmeyi ve Türkiye’nin, Avustralya koklaşabilir taş kömürü ve demir cevherinin başlıca ithalatçısı olmasını memnuniyetle karşılamıştır.

           24- Avustralya Tarafı, TDÇİ’nin son dönemlerdeki bazı ihalelerine Avustralya kömürü tipine uygun spesifikasyonların Avustralyalı muhataplarıyla orta ve uzun vadeli mukaveleler yapmak yönündeki isteğini uygun bulmuş ve bu yöndeki düzenlemelerin gerek alıcı, gerekse satıcı için teminat sağlayacağını belirterek, Erdemir’in de aynı yöntemle demir cevheri satın alma imkanını dikkate almasını önermiştir.

           Enerji
           25- Türk Tarafı, Avustralya’nın katılımıyla kömüre dayalı elektrik santrali projeleri geliştirmeye ilgi duyduğunu ifade etmiştir.

           26- Avustralya Tarafı, Avustralya’nın dünyanın en büyük kömür ihracatçısı olduğunu ve Türkiye’nin enerji sektörünün başlıca kömür tedarikçisi ülke durumuna gelmeye ilgi duyduğunu kaydetmiştir.

           TARIM
           Güney Doğu Anadolu Projesi
           27- Türk Tarafı, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) hakkında, Avustralyayı firmalar için ortak teşebbüsler, Yap-İşlet-Devret Modeli ve doğrudan yabancı sermaye bazında yatırım imkanları da dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi vermiş ve aşağıdaki işbirliği alanlarını belirlemiştir.

           - Kontrollü sulama,
           - Sulu ve kuru tarım alanlarında “Annual Medic” gibi münavebe bitkileri ve sistemleri
           - Tarımsal mekanizasyon,
           - Bağcılık
           - Kuru ve sulu koşullarda koyun yetiştiriciliği,
           - Harran ve Şanlıurfa ovalarında sulama tesislerinin ve tarla içi çalışmalarının yapımı,
           - Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (BOT)
           - Karkamış, Cizre ve Ilısu Barajları ve Hidro Elektrik Santralleri (BOT)

           28- Türk Tarafı, GAP çerçevesindeki projeleri finanse etmek üzere teşkil edilecek OECD-Konsorsiyumu hakkında bilgi vermiş ve Avustralya Tarafının bu düzenleye katılmaya davet etmiştir.

           TEKNİK İŞBİRLİĞİ
           29- Taraflar, tarım alanındaki işbirliğini önemli rolüne vakıf olarak, aşağıdaki alanlarda teknik işbirliği yöntemlerini araştırmayı kararlaştırmışlardır. 

           - Koyun yetiştiriciliğinde suni döllenme teknikleri alanında teknik işbirliği ve laboratuvar çalışmaları ve laboratuvarların iyileştirilmesi,
           - Avustralya’nın değişik bölgelerindeki çeşitli koyun ırklarının, Türkiye’nin benzer bölgelerindeki şartlara tam uyumunun araştırılması dahil, koyun yetiştiriciliğinde teknik işbirliği,
           - Türkiye’de, narenciye ağaçlarındaki “planacocus citri”zararlısının kontrolunda kullanılan “cryptolaemus montouzieri” böceğinin dişi ve erkek türle ile ilgili materyal değişimi.

           Ulaştırma
           30- Taraflar, aşağıdaki ikil ulaştırma konuları hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

           31- Taraflar, deniz taşımacılığının ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesindeki önemli rolünü kabul etmişler ve bu alandaki işbirliğinin artırılmasına karar vermişlerdir.

           32- Türk Tarafı, Avustralya limanlarında Türk özel sektör gemilerince ödenen navlun vergisinin tamamen kaldırılmasını talep etmiştir.

           33- Türk Tarafı, Türk Havayollarının, Türkiye-Avustralya arasındaki düzenli seferler tesisine duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. Avustralya Tarafı, tarifeli seferler için henüz iki ülke arasında yeterince trafik bulunmadığı görüşünü belirtmiştir. Taraflar, her iki ülke ilgili makamlarının, mümkün olan en kısa sürede havacılık konularında yazılı bir mutabakata varmaları gerektiğini kabul etmişlerdir.

           Turizm
           34- Taraflar, turizm alanındaki işbirliğinin genişletilmesi arzularını ifade etmişler ve Türkiye ile Avustralya arasındaki turist akımını artırmak amacıyla iki ülke Seyahat Acentaları Birlikleri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

           Bilimsel İşbirliği
           35- Taraflar, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin yararını vurgulamışlardır. Türk Tarafı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştıram Kumumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan anlaşma ve uygulama protokolu taslaklarını incelenmek üzere Avustralya Tarafına tevdi etmişlerdir.

           Sosyal Güvenlik
           36- Taraflar, sosyal güvenlik ile ilgili konuları müzakere etmişle ve kapsamlı bir Sosyal Güvenlik Anlaşması akdetmeyi arzuladıklarını ifade etmişlerdir.

           37- Türk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 1990 Ağustos ayında Avustralya’ya ve Avustralya Sosyal Güvenlik Bakanının1990 Eylül ayında Türkiye’ye yapacakları ziyaretlere atfen, Taraflar, bu ziyaretlerin, sosyal güvenlik alanında, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceği yönündeki ümitlerini izhar etmişlerdir.

           38- Taraflar, Karma Komite İkinci Dönem Toplantısının, diplomatik kanallardan üzerinde mutabakata varılacak bir tarihte, Ankara’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

           39- 18 Temmuz 1990 tarihlerinde Kanberra’da, İngilizce iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                            AVUSTRALYA
HÜKÜMETİ ADINA                                                      HÜKÜMETİ ADINA
HÜSNÜ DOĞAN                                                          Senatör GARETH EVANS
DEVLET BAKANI                                                        Q. C. DIŞİŞLERİ VE
                                                                                       TİCARET BAKANI

                                                                                                              EK : I
        TÜRK HEYETİ
 
Sayın Hüsnü DOĞAN Devlet Bakanı
Yalıçın BÜRÇAK Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı
Yaşar YAZICIOĞLU Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,İhracat Genel Müdürü
İstemi GÜRSAL Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Sencer İMER Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürü
Afif DEMİRKAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uygulama ve İzleme Dairesi Başkanı

                                                                                                             EK : II
            AVUSTRALYA HEYETİ
 
Senatör Gareth EVANS Dışişleri ve Ticaret Bakanı Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı
Mike Lightowler Müsteşar Yardımcısı
David Shires Dışişleri ve Ticaret Bakanı
Özel Kalemi, Danışman
Garry Conroy Amerika ve Avrupa Bölümü, Genel Müdür Vekili
Don Withefort Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi
Bob Whitty Batı Avrupa Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Vekili
John Sullivan Batı Avrupa Şubesi, Müdür
Robert Walters Ticaret Stratejisi Birliği
Trevor Paacock Batı Avrupa Şubesi Temel Sanayiler ve Enerji Bakanlığı
John Sharpe FAO ve Gelişme Yolundaki Ülkeler Bölümü
Peter Hurley
Bruce Lindenmayer Kömür Pazarlarının Geliştirilmesi, Müdür
AUSTRADE Loftus Harris Hindistan, Orta Doğu, Afrika Bölge işletmecisi
Colin Mckenzie Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Yönetici
Karl Lisners Ticaret Müşaviri, İstanbul Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı
John Mckenna Batı Avrupa Şubesi, Müdür

           Not: İngilizce 16 Kasım 1990 gün ve 20697 sayılı Resmi Gazete’dedir.