Milletlerarası sözleşmeler  
Resmi Gazete: 07.02.1991 Sayı : 20821 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 91/1472 
Karar Tarihi : 21/03/1991 
     
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde mektup teatisi yoluyla akdedilen “Milli Metroloji ve Kalibrasyon Merkezinin Kurulmasına Yardım” konulu proje anlaşmasının cevabi mektubumuzun imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/2/1991 tarihli ve EİBA-686 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/2/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.   
Turgut ÖZAL 
Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
K. İNAN
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı 
       
İ. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
M. YAZAR
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı 
       
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı 
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı 
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
K. AKKAYA
Devlet Bakanı 
       
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı 
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
H. DOĞAN
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
İçişleri Bakanı. 
       
H. DOĞAN
Dışişleri bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı 
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. ŞIVĞIN
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı 
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı 
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı 
 

            Ekselans
            Metni aşağıda bulunan ve Türk Dışişleri Bakanı’na hitaben yazılmı5ş Hükümetlerimiz arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Milli Metroloji ve Kalibrasyon Merkezinin Kurulmasına Yardım” konulu bir proje anlaşması yapılmasını öneren 29 Ağustos 1988 tarihli mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duyarım.

            “Ekselans, 
             Mali ve Teknik İşbirliği ile ilgili 11 Aralık 1988 tarihli Alman-Türk Hükümetlerarası görüşmelerin özet Tutanağına atıfla ve Hükümetlerimiz arasındaki Teknik İşbirliği ile ilgili 16 Haziran 1970 Anlaşmasına uygun olarak bir Ulusal Ölçme ve Kalibrasyon Merkezinin Kurulmasını Destekleme Projesine ilişkin aşağıdaki anlaşmanın sonuçlandırılmasını Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten şeref duyarım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortaklaşa olarak Gebze Araştırma Merkezi’ndeki TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’nin (MFÖSM), Türk Ölçme Sistemi içinde en yüksek konuma getirilmesini ve hassas bilimsel ve teknik ölçümleri gerçekleştirmesini, fiziksel birimleri uluslararası standartlar düzeyinde temsil etmesini ve yeterli doğrulukta kalibrasyonlar yapmasını sağlamak amacı ile destekleyeceklerdir.

            Projenin teknik ayrıntıları, ikil Teknik İşbirliği konusunda Türkiye Cumhuriyetindeki ölçme, standartlar, test ve kalite sistemlerinin yükseltilmesi olanakları ile ilgili Mart 1986 Raporunda yapılan tavsiyelere dayanmaktadır.

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:

            (1) Azami toplamı, 15 kişi/ay kadar olan kısa-vadeli uzmanlar görevlendirecektir.

            (2) )Nakliye ve sigorta masrafları dahil olmak üzere azami toplamı 1.451.000 DM (bir milyon dörtyüz ellibir bin Alman Markı) tutarında donanım cihazlarını temin edecektir. Kesin donanım hacmi özellikle Türk endüstrisinin gereksinimlerine göre aşağıdaki 5(3). paragrafa uygun olarak kaleme alınacak çalışma planında ortaya koyacaktır. Donanım cihazları Federal Almanya Cumhuriyeti’nde tedarik edilecek ve Türkiye’ye varıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyeti altına girecektir.

            (3) Ölçme, standartlar, test ve kalite sistemleri alanında, azami 12 Türk uzmana Federal Almanya Cumhuriyeti’nde toplam 144 kişi/ay’a varan temel ve ileri eğitim vermek için hazırlıklı olacaktır. Bu Almanca lisan eğitimini de kapsayacaktır. İstisnai durumlarda, en fazla iki aylık kısa süreli temel ve ileri eğitim İngilizce olabilir. Ayrıntılar ilgili yürütücü kuruluşlarca hazırlanacaktır.

            (4) Aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.

            (a) Türkiye’deki Türk uzmanlara yeterli Almanca bilgisinin verilmesi için azami 40.000 DM. (kırkbin Alman Markı);

            (b) Eğitsel malzemenin, teknik konuda yazılmış eserlerin, standartlar ve ölçme mevzuatının temini;

            (c) Yardımcı uzmanların Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki resmi seyahatleri;

            Ekselanslarına

            Türkiye Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanı
            Sayın Mesut Yılmaz
            Ankara 

            (d) Yardımcı uzmanların kendilerince karşılanmayan kendilerinin ve ailelerinin konaklama masrafları;

            (e) Yukarıda 3. alt paragrafta söz edilen uzmanların Federal Almanya Cumhuriyeti dahilindeki seyahat ve ikametleri.

            (5) TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’nden (MFÖSM) uzman ve yöneticiler için Federal Almanya Cumhuriyeti’ne araştırma gezileri düzenleyecektir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır.

            (1) Projenin yürütülmesinde yukarıdaki 2. paragrafa uygun olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üstlenilmeyen gerekli katkıların tedarikini sağlayacaktır.

            (2) MFÖSM’den yeter sayıda uygun nitelikte uzmanın projeyi yürütmek için hazır bulunmasını sağlayacaktır. Proje tarafından desteklenecek her alan için en az iki uzman hazır bulundurulacaktır.

            (3) Sıcaklık değişmezliği, nem ve binayla ilgili titreşimlerin bastırılması ile ilgili uluslararası gerekli koşulları taşıyan yeterli laboratuvar binalarını hazır bulunduracaktır.

            (4) Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi (MFÖSM)’nin Türk ve Alman katkılarının içerik ve zamanlaması için bir koordinatör atamasını sağlayacaktır.

            (5) Yukarıdaki 2(39. paragrafa uygun eğitime tabi tutulacak uzmanları seçecek ve 2(1). paragrafta anılan uzmanlara karşılık gelenleri atayacaktır. Seçilen uzmanlar temel ya da ileri eğitimlerini tamamladıktan sonra en az üç yıl süreyle proje üzerinde çalışacaklarına dair yükümlülük altına gireceklerdir.

            (6) Türk uzmanlarının Goethe Enstitüsü veya uygun başka bir kuruluş tarafından düzenlenen kurslara devam ederek yeterli Almanca bilgisine sahip olmalarını sağlayacaktır. Kurslar temel ve ileri eğitim faaliyetleri başlamadan önceki uygun bir zamanda düzenlenecektir.

            (7) Yukarıda 2(3). paragrafta sözü geçen uzmanlara ailelerinin geçimine temin etmek için yeterli ücreti ödeyecektir.

            (8) Proje konusunda aşağıdaki masraflar da dahil olmak üzere işletme maliyetini üzerine alacaktır.

            (a) Yukarıdaki 2(2). paragrafa uygun olarak temin edilen donanım bakım ve onarımı.

            (b) Türk uzmanların Türkiye Cumhuriyeti’ndeki nakil vasıtaları, yolculuk ve ikametleri ile Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gidiş ve geliş seyahatleri.

            (9) Kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerinde yardımcı uzmanların ihtiyaç duyacakları her türlü yardımı ve eldeki gerekli bütün kayıtları, dokümanları, sarf malzemesini ve gerektiğinde sürücüsü ile birlikte resmi bir arabayı temin edecektir.

            (10) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına temin edilen malzemenin Türkiye Cumhuriyeti’ne varışından sonra, gecikmeden gümrükten geçmesini temin edecek ve projenin serbest kullanıma ve görevlerini yerine getirmeleri için yardımcı uzmanlara verilmesini sağlayacaktır.

            (11) Aşağıda 5(2). paragrafta sözü geçen işbirliği yapan kuruluş için yeterli bütçe ödeneklerinin hazır bulundurulmasını sağlayacaktır.

            4- Proje döneminin en fazla dördüncü yılında, proje amacına uygun sonuçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için bu Anlaşma altında yürütülen faaliyetler yeniden gözden geçirilecektir.

            5- (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti katkılarının yerine getirilmesiyle ilgili olarak D-3300 Braunschweig’daki Physikalisch - Technische Bundesanstalt (Federal Standartlar Laboratuvarı) PTB’yi görevlendirecektir.

            (2) Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Gebze Araştırma Merkezi’ndeki TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’ni (MFÖSM) görevlendirecektir.

            (3) Yukarıdaki 1 ve 2. alt paragraflarda belirtilen görevli kuruluşlar, projenin uygulama ayrıntılarını projenin ilerleyişi ile uyumlu, gerektiğinde üzerinde yapılacak uyarlamalarla bir çalışma planı içinde ortaklaşa ortaya koyacaklardır.

            6- Diğer bütün hususlarda daha önce bahsedilen 16 Haziran 1970 Anlaşmasının hükümleri (Berlin fıkrası( Madde 9) dahil) şimdiki Anlaşmaya uyacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıda 1’den 6’ya kadar olan paragrafların içerdiği teklifleri kabul ettiği takdirde bu yazı ve buna Hükümetinizin mutabakatını bildiren Ekselanslarının cevabı Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma oluşturacak ve cevap yazınızın üzerindeki tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselansları, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.”

            Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer adına, Ekselanslarına yukarıdaki mektupta belirtilen hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Sözkonusu mektup ile buna cevap niteliğindeki işbu mektubunun, mektubumuzun tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Hükümetlerimiz arasında bir proje anlaşması oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

            Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

            Erdinç Erdün
            Elçi
            İkili Ekonomik İşler 
            Genel Müdürü
            Ankara, 29 Ağustos 1988

            Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği

            “Ekselans, 
            Mali ve Teknik İşbirliği ile ilgili 11 Aralık 1988 tarihli Alman-Türk Hükümetlerarası görüşmelerin özet Tutanağına atıfla ve Hükümetlerimiz arasındaki Teknik İşbirliği ile ilgili 16 Haziran 1970 Anlaşmasına uygun olarak bir Ulusal Ölçme ve Kalibrasyon Merkezinin Kurulmasını Destekleme Projesine ilişkin aşağıdaki anlaşmanın sonuçlandırılmasını Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten şeref duyarım.

            1- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortaklaşa olarak Gebze Araştırma Merkezi’ndeki TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’nin (MFÖSM), Türk Ölçme Sistemi içinde en yüksek konuma getirilmesini ve hassas bilimsel ve teknik ölçümleri gerçekleştirmesini, fiziksel birimleri uluslararası standartlar düzeyinde temsil etmesini ve yeterli doğrulukta kalibrasyonlar yapmasını sağlamak amacı ile destekleyeceklerdir.

            Projenin teknik ayrıntıları, ikil Teknik İşbirliği konusunda Türkiye Cumhuriyetindeki ölçme, standartlar, test ve kalite sistemlerinin yükseltilmesi olanakları ile ilgili Mart 1986 Raporunda yapılan tavsiyelere dayanmaktadır.

            Ekselanslarına

            Türkiye Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanı
            Sayın Mesut Yılmaz
            Ankara 

            2- Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır:

            (1) Azami toplamı, 15 kişi/ay kadar olan kısa-vadeli uzmanlar görevlendirecektir.

            (2) )Nakliye ve sigorta masrafları dahil olmak üzere azami toplamı 1.451.000 DM (bir milyon dörtyüz ellibir bin Alman Markı) tutarında donanım cihazlarını temin edecektir. Kesin donanım hacmi özellikle Türk endüstrisinin gereksinimlerine göre aşağıdaki 5(3). paragrafa uygun olarak kaleme alınacak çalışma planında ortaya koyacaktır. Donanım cihazları Federal Almanya Cumhuriyeti’nde tedarik edilecek ve Türkiye’ye varıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyeti altına girecektir.

            (3) Ölçme, standartlar, test ve kalite sistemleri alanında, azami 12 Türk uzmana Federal Almanya Cumhuriyeti’nde toplam 144 kişi/ay’a varan temel ve ileri eğitim vermek için hazırlıklı olacaktır. Bu Almanca lisan eğitimini de kapsayacaktır. İstisnai durumlarda, en fazla iki aylık kısa süreli temel ve ileri eğitim İngilizce olabilir. Ayrıntılar ilgili yürütücü kuruluşlarca hazırlanacaktır.

            (4) Aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.

            (a) Türkiye’deki Türk uzmanlara yeterli Almanca bilgisinin verilmesi için azami 40.000 DM. (kırkbin Alman Markı);

            (b) Eğitsel malzemenin, teknik konuda yazılmış eserlerin, standartlar ve ölçme mevzuatının temini;

            (c) Yardımcı uzmanların Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki resmi seyahatleri;

            (d) Yardımcı uzmanların kendilerince karşılanmayan kendilerinin ve ailelerinin konaklama masrafları;

            (e) Yukarıda 3. alt paragrafta söz edilen uzmanların Federal Almanya Cumhuriyeti dahilindeki seyahat ve ikametleri.

            (5) TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’nden (MFÖSM) uzman ve yöneticiler için Federal Almanya Cumhuriyeti’ne araştırma gezileri düzenleyecektir.

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır.

            (1) Projenin yürütülmesinde yukarıdaki 2. paragrafa uygun olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üstlenilmeyen gerekli katkıların tedarikini sağlayacaktır.

            (2) MFÖSM’den yeter sayıda uygun nitelikte uzmanın projeyi yürütmek için hazır bulunmasını sağlayacaktır. Proje tarafından desteklenecek her alan için en az iki uzman hazır bulundurulacaktır.

            (3) Sıcaklık değişmezliği, nem ve binayla ilgili titreşimlerin bastırılması ile ilgili uluslararası gerekli koşulları taşıyan yeterli laboratuvar binalarını hazır bulunduracaktır.

            (4) Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi (MFÖSM)’nin Türk ve Alman katkılarının içerik ve zamanlaması için bir koordinatör atamasını sağlayacaktır.

            (5) Yukarıdaki 2(39. paragrafa uygun eğitime tabi tutulacak uzmanları seçecek ve 2(1). paragrafta anılan uzmanlara karşılık gelenleri atayacaktır. Seçilen uzmanlar temel ya da ileri eğitimlerini tamamladıktan sonra en az üç yıl süreyle proje üzerinde çalışacaklarına dair yükümlülük altına gireceklerdir.

            (6) Türk uzmanlarının Goethe Enstitüsü veya uygun başka bir kuruluş tarafından düzenlenen kurslara devam ederek yeterli Almanca bilgisine sahip olmalarını sağlayacaktır. Kurslar temel ve ileri eğitim faaliyetleri başlamadan önceki uygun bir zamanda düzenlenecektir.

            (7) Yukarıda 2(3). paragrafta sözü geçen uzmanlara ailelerinin geçimine temin etmek için yeterli ücreti ödeyecektir.

            (8) Proje konusunda aşağıdaki masraflar da dahil olmak üzere işletme maliyetini üzerine alacaktır.

            (a) Yukarıdaki 2(2). paragrafa uygun olarak temin edilen donanım bakım ve onarımı.

            (b) Türk uzmanların Türkiye Cumhuriyeti’ndeki nakil vasıtaları, yolculuk ve ikametleri ile Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gidiş ve geliş seyahatleri.

            (9) Kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerinde yardımcı uzmanların ihtiyaç duyacakları her türlü yardımı ve eldeki gerekli bütün kayıtları, dokümanları, sarf malzemesini ve gerektiğinde sürücüsü ile birlikte resmi bir arabayı temin edecektir.

            (10) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına temin edilen malzemenin Türkiye Cumhuriyeti’ne varışından sonra, gecikmeden gümrükten geçmesini temin edecek ve projenin serbest kullanıma ve görevlerini yerine getirmeleri için yardımcı uzmanlara verilmesini sağlayacaktır.

            (11) Aşağıda 5(2). paragrafta sözü geçen işbirliği yapan kuruluş için yeterli bütçe ödeneklerinin hazır bulundurulmasını sağlayacaktır.

            4- Proje döneminin en fazla dördüncü yılında, proje amacına uygun sonuçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için bu Anlaşma altında yürütülen faaliyetler yeniden gözden geçirilecektir.

            5- (1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti katkılarının yerine getirilmesiyle ilgili olarak D-3300 Braunschweig’daki Physikalisch - Technische Bundesanstalt (Federal Standartlar Laboratuvarı) PTB’yi görevlendirecektir.

            (2) Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Gebze Araştırma Merkezi’ndeki TÜBİTAK Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi’ni (MFÖSM) görevlendirecektir.

            (3) Yukarıdaki 1 ve 2. alt paragraflarda belirtilen görevli kuruluşlar, projenin uygulama ayrıntılarını projenin ilerleyişi ile uyumlu, gerektiğinde üzerinde yapılacak uyarlamalarla bir çalışma planı içinde ortaklaşa ortaya koyacaklardır.

            6- Diğer bütün hususlarda daha önce bahsedilen 16 Haziran 1970 Anlaşmasının hükümleri (Berlin fıkrası( Madde 9) dahil) şimdiki Anlaşmaya uyacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıda 1’den 6’ya kadar olan paragrafların içerdiği teklifleri kabul ettiği takdirde bu yazı ve buna Hükümetinizin mutabakatını bildiren Ekselanslarının cevabı Hükümetlerimiz arasında bir Anlaşma oluşturacak ve cevap yazınızın üzerindeki tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

            Ekselansları, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.”

            Not: İngilizce metni 21 Mart 1991 gün ve 20821 sayılı Resmi Gazete’dedir.