Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 05.07.1991 Sayı : 20920 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1717 
Karar Tarihi : 12/05/1991 
     
            27 Ekim 1988 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 27/9/1990 tarihli ve 3663 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuveyt Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/4/1991 tarihli ve EİOA-I-2075-2145 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
 
M. KEÇECİLER 
Başbakan V.
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
    
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI


            Türkiye Cumhuriyeti ve Kuveyt Devleti (bundan böyle, birlikte “Akit Devletler” ve herbiri “Akit Devlet”) olarak anılacaktır. 

            Aralarındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve özellikle bir Akit Tarafın yatırımcılarının diğer Akit Taraf ülkesinde Akit Devletlerin müşterek menfaatleri için değişik kalkınma faaliyetlerine yatırımları için daha elverişli şartlar yaratmak üzere, 

            Uluslararası anlaşmalar altında, bu tür yatırımcıların teşviki ve karşılıklı korunmasının iş girişimlerini etkileyerek her iki Akit Devlet ülkesinde zenginliği arttıracağını kabul ederek, 
            aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır.  

            Madde 1 
            Tanımlar 
            İşbu Anlaşmada; 
            1. “Yatırım” bir Akit Devlet’in yatırımcıları tarafından dolaylı veya dolaysız malik olunan veya kontrol edilen ve mal varlığı, özvarlık, borç, alacak ve hizmet dahil diğer akit Devlet’in ülkesindeki her türlü yatırımı ifade eder ve aşağıdakileri ihtiva eder: 

            a) İpotek, ihtiyati haciz ve rehin intifa haklar dahil olmak üzere benzeri ayni haklar, taşınır ve taşınmaz her türlü mamelek, 

            b) Bir şirketi veya hisse senetlerini veya bir şirketteki başka menfaatleri ve Devlet tahvillerinden doğan diğer menfaatleri, 

            c) Bir para alacağını veya ekonomik değeri olan ve yatırımla ilişkili bulunan bir işlemin yapılması talebini, 

            d) Telif hakları, patentler, markalar, ticari ünvanlar, endüstri tasarımları, ticari sırlar ve teknik geliştirme “know-how” ve peytemaliye dahil diğer sınai mülkiyet haklarını, 

            e) Kanun veya sözleşme ile elde edilen her türlü hak ve kanuna uygun olarak sağlanan tüm lisans ve izinleri, tabii kaynakları araştırma, çıkartma ve işleme dahil, 

            f) Hasılatın yeniden yatırımını ifade eder. 

            2. Mal varlıklarının yatırımı veya yeniden yatırım biçiminde değişiklik, bunların yatırım diye sınıflandırılmasını etkilemez. 

            3. “Yatırımcı” diğer Akit Devlet ülkesinde yatırım yapan bir Akit Devlet gerçek veya tüzel kişisini ifade eder. 

            4. “Yatırım” Anlaşmazlığı: (a) bir Akit Devlet ile diğer Akit Devlet yatırımcısı arasındaki bir yatırım anlaşmasının uygulanması veya yorumlanması; (b) bir Akit Devlet yabancı yatırımlarla ilgili makamının, sözkonusu yatırımcıya verdiği veya uygun gördüğü herhangi bir yatırım izninin uygulanması veya yorumlanması; veya (c) bir yatırım ile ilgili olarak ve bu Anlaşma ile verilen veya yaratılan harhangi bir hakkın çiğnenmesi ile ortaya çıkan anlaşmazlıkları ifade eder. 

            5. “Gerçek Kişi” Akit Devletlerden her birinin kanunlarına göre, o Devlet’in vatandaşlığına sahip olan kişiyi ifade eder. 

            6. “Tüzel Kişi” Akit Devletlerden herhangi birinin kanunlarına göre kurulmuş ve o kanunlara göre tüzel kişilik kazanmış herhangi bir kişiliği olan enstitü, kalkınma fonu, ajans, teşebbüs, kooperatif, şirket, makam, fon, ortaklık, firma, yatırım, organizasyon, ticari dernek dahil ve benzeri kuruluşları ifade eder. 

            7. “Malik” olmak veya “Kontrol Etmek” bağlı şirketleri veya iştirakleri yoluyla dahi dolaylı veya dolaysız mülkiyeti veya kontrolü ifade eder. 

            8. “Hasılat” kar, onaylanmış kredilerin faizi, sermaye kazancı, temettü, royalti, veya ayni ödemeler ve kar dahil bir yatırımdan elde edilen meblağı ifade eder. 

            9. “İlgili Faaliyetler”. işin yürütülmesi, sözleşmelerin yapılması, ifası ve infazı, fikir ve sınai mülkiyet hakları dahil her türlü malın iktisabı, kullanımı, muhafazası ve tasarrufu, fonların ödünç alınması, hisse senetlerinin satın alınması ve ihraç edilmesi ve ithalatta döviz satın alınması için şirketlerin, şubelerin, temsilciliklerin, büroların, fabrikaların veya diğer tesislerin organizasyonu, kontrolü, işletilmesi, bakımı ve tasfiyesini ifade eder. 

            10. “Ülke” bir Akit Devletin kanunlarının geçerli olduğu ülke ile o Devletin uluslararası hukuka göre tabii kaynakları arama ve işleme için hükümranlık haklarına sahip olduğu deniz sahasını ifade eder.  

            Madde 2 
            Yatırımların Teşviki ve Korunması 
            1. Akit Devletlerden herbiri, diğer Akit Devlet’in yatırımcılarının kendi ülkesinde yatırım yapmasını teşvik edecek ve uygun şartlar oluşturacak ve kendi kanunlarına uygun olarak yatırımları ve ilgili faaliyetleri kabul edecektir. 

            2. Yatırımlar, yapıldıktan sonra, uluslararası hukuka uygun olacak şekilde ve her zaman korunma ve emniyetten istifade edeceklerdir. 

            3. Akit Devletler her bir diğer Akit Devlet yatırımcılarının yatırımlarını her zaman eşit ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutacaktır. Akit Devletlerden her biri, diğer Akit Devlet yatırımcılarının kendi ülkesindeki yatırımlarının idaresi, işletilmesi, bakımı, kulanımı, faydalanılması, iktisabı, tasfiyesi, veya yatırıma ve ilgili faaliyetlerine ilişkin hakların kullanılmasına keyfi, gayrı makul veya ayırımcı hareketlere maruz bırakılmamasını veya zarara uğratılmamasını sağlayacaktır. 

            4. Her iki Akit Devlet yatırımcıları ev sahibi ülkede yetkili makamlara uygun mekan ve teşviklerden faydalanmak için müracaat hakkına sahip olacaklar ve ev sahibi ülkede onlara kendi kanun ve tebliğleri ile zaman zaman tesbit edilecek nisbet ve şartlara göre onay, lisans ve yetki verecektir. 

            5. Akit Devletlerin her biri vergi politikaları açısından, diğer Akit Devlet yatırımcılarının yatırımlarına hakkaniyetle ve eşit muamele yapmaya özen göstermelidir. 

            6. Akit Devletler bu maddeye uygun olacak Akit Devletlerden birinin veya onun kuruluş veya aracı organlarının malik olduğu ve sözü edilen Akit Devletin ülkesinde bulunan yatırımlarla rekabet halinde olan diğer Akit Devlet yatırımcılarının özel mülkiyetinde bulunan veya kontrol ettiği yatırımlar arasında rekabet eşitliği şartlarının sürdürülmesini kabul eder. 

            7. Bu Anlaşmanın amacına ulaşması için, Akit Devletler ortak tüzel kişiliklerin; her iki Akit Devlet yatırımcıları arasında orta yatırım, holding şirketler, anonim şirketler veya benzeri ticari kuruluşlar gibi ev sahibi ülkenin kanun ve kararlarına göre değişik ekonomik sektörlerde yatırım projeleri yapmak, geliştirmek ve uygulamak üzere kurulmalarını teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. 

            8. Akit Devletlerin yatırımcılarının ev sahibi ülke kanunlarının müsaade ettiği ölçüde tabiiyetlerine bakılmaksızın üst düzey idari personel çalıştırmalarına izin verilecektir. 

            9. Akit Devletlerden her biri, üretilen malların ihracını isteyen veya mecbur kılan, veya mal veya hizmetlerin mahallinden teminini gerektiren veya diğer herhangi benzer mecburiyetler getiren yatırımların tesisi, tevsii veya idamesi için uygulama şartlarından kaçınmaya çılaşacaktır. 

            10. Akit Devletlerden herbiri yatırım anlaşmaları ve yatırım izinlerine ilişkin olarak talep ve hakların gerçekleşmesini temin edecek tedbirler alacaktır. 

            11. Akit Devletlerden herbiri yatırımlarla ilgili olan veya yatırımlara tesir edecek olan bütün kamu yönetmelik, tebliğ ve usuller ile, kararları yayınlayacaktır. 

            12. Bu Anlaşma, her iki Akit Devlet yatırımcıları tarafından, diğer Akit Devlet ülkesinde yürürlüğe girmeden önce yapılmış olan yatırımlara da uygulanacaktır. 

            Madde 3 
            En Ziyade Müsaadeye Mazhar Devlet Hükümleri 
            1. Akit Devletlerden her biri kendi ülkesindeki diğer Akit Devlet Yatırımcılarının yatırımlarına ve hasılatlarına kendi yatırımcılarının yatırımlarına ve hasılatlarına veya üçüncü bir devletin yatırım ve hasılatlarına uygulanandan hangisi daha elverişli ise, ondan daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 

            2. Akit Devletlerden her biri diğer Akit Devlet yatırımcılarına kendi ülkesinde kendi yatırımcılarına veya üçüncü bir devletin yatırımcılarına uygulanandan hangisi daha elverişli ise, ondan daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 

            3. Hammadde, yan madde, enerji, yakıt ve üretim ve işletme için gerekli malzemenin her türlüsünün alımı, satımı ve taşımacılığına evsahibi ülke veya üçüncü bir devlet yatırımcılarının yatırım ve ilgili faaliyetlerine uygulanandan hangisi daha elverişli ise, o muamele uygulanacaktır. 

            Ancak, ne bu madde, ne de hemen önceki maddedeki hükümler Akit Devletlerden hiç birine sermaye akımı için kurulmuş bir Akit Devletlerden hiç birinin üye olduğu gümrük birliği, ekonomik birlik, serbest ticari bölge, bölgesel ve alt bölgesel uygulamalar neticesinde herhangi bir Devlet veya yatırımcılarına uyguladığı muamele, tercih veya ayrıcalığı diğer Akit Devlet yatırımcılarına uygulamak zorundadır şeklinde yorumlanmayacaktır. 

            Madde 4 
            Zarar veya Kayıp İçin Tazminat 
            Bir Akit Devlet’in yatırımcıları, yatırımlarının diğer Akit Devlet ülkesinde savaş veya silahlı çatışma, olağanüstü hal, ayaklanma, iç karışıklıklar veya benzeri olaylar yüzünden zarara uğramaları halinde, o Akit Devlet tarafından böyle durumda veya üçüncü bir devlet yatırımcılarına uygulanacak muameleden daha az elverişli şartlarda olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise, o muameleye tabi tutulacaklardır. 

            Madde 5 
            Devletleştirme veya Kamulaştırma 
            (i) Akit Devletlerden her birinden yatırımlar diğer Akit Devlet’in ülkesinde kamu amacı ile yapılacaklar dışında ve ayrım gözetmeyecek biçimde ve yeterli ve etkin tazminatın zamanında ödendiği ve yürürlükteki kanunlara ve devletin çıkarlarına uygun hareket edildiği haller dışında doğrudan doğruya kamulaştırılmayacak veya devletleştirilmeyecek veya kamulaştırma ve devletleştirmeye doğrudan doğruya ve dolaylı benzer işlemlere (zorunlu transfer veya dondurma gibi) tabi tutulmayacaktır. 

            (ii) Akit Devletlerden herbirinden yatırımlar diğer Akit Devlet ülkesinde el koyma, müsadere veya benzeri muameleye, yürürlükteki mevzuata göre yetkili ticaret veya hukuk mahkemeleri kararları olmadan, tabi tutulmayacaklardır. 

            (iii) Tazminat, kamulaştırma kararının alındığının açıklandığı veya öğrenildiği anda, kamulaştırılan yatırımın adil piyasa değeri üzerinden piyasa değerinin hesaplanması prensiplerine göre hesap edilecektir. Piyasa fiyatının tesbit edilememesi halinde, tazminat miktarı genelde kabul edilen eşit prensiplere göre tayin edilecektir. Tazminat gecikmeksizin ödenecek, tamamiyle nakte çevrilebilecek ve serbestçe transfer edilebilecektir. Tazminat ödemesi geciktiği takdirde, bu tazminat kamulaştırma tarihinde hemen ödenmiş olsaydı, yatırımcı hangi durumda olacak idiyse, daha az elverişli şartlarda olmamasını temin edecek şekilde ödenecektir. 

            Madde 6 
            Transferler 
            1. Akit Devletlerden her biri ülkesinden aşağıdakilerin gecikmeksizin serbest konvertibl para cinsinden transferine izin verecektir. 

            a) Diğer Akit Devlet yatırımcısının yatırımından doğan net kar, temettü, royalti, teknik yardım, teknik hizmet ücretleri ve diğer hasılat, 

            b) Diğer Akit Devlet yatırımcısının yatırımının satışından veya tümünün ve bir kısmının tasfiyesinden elde edilen meblağ, 

            c) Onaylanmış kredi anlaşmalarının ana para ve faizleri, 

            d) Madde 4 ve 5’e göre ödenecek tazminat bedelleri ve yatırım anlaşmazlığından doğacak ödemeler,  

            e) Bir Akit Devlet’in diğer Akit Devlet’te bir yatırıma ilişkin olarak çalışmasına izin verilen vatandaşlarının, o ülke kanun ve kurallarına göre, elde ettiği gelirleri. 

            2. Bu Anlaşma’nın 3 üncü maddesinin genelliğini daraltmayacak şekilde bu maddenin birinci paragrafında adı geçen transferlere, üçüncü bir devletin yatırımcılarının yatırımlarından doğan transferlerine uyguladığı derecede elverişli bir muamele uygulayacaktır. 

            3. İşbu Anlaşmada transferlerde, transfer olunacak para cinsi veya cinsleri için transfer günü spot işlemlerde uygulanan cari resmi kur veya piyasa döviz kuru, hangisi uygulanabiliyorsa, o uygulanacaktır. 

            4. İşbu Anlaşma için “gecikmeksizin” ifadesi transferlerin normal ticari işlemlerin yapılmasına uygun en çabuk süreyi ve herhalukarda müracaat gününden itibaren üç ayı aşmayı ifade eder. 

            5. Transferler, gene de ev sahibi ülkede zaman zaman yürürlüğe girecek olan bazı makul düzenleyici usullere tabi olacak ve ev sahibi ülkenin, Uluslararası Para Fonu Uygulamalarına uygun olarak, geçici süreler için makul kısıtlama hakkına konu olacaktır. 

            Madde 7 
            Yatırım Sigortası 
            1. Bir Akit Devlet ile, diğer Akit Devletin yatırımcıları arasında yatırım anlaşmazlığı çıkması halinde, anlaşmazlık, öncelikle, iyi niyetle girişilecek istişara ve müzakerelerle çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu istişare veya müzakerelerin başarılı olmaması halinde, sözkonusu yatırımcı ile diğer Akit Devlet arasında birlikte tesbit edilecek, ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü taraf usulleri ile anlaşmazlık giderilebilir. Eğer anlaşmazlık, yukarıdaki yöntemlerle halledilemezse, daha önceden kararlaştırılmış herhangi bir usule uygun olarak çözümlenecektir. 

            2. a) İlgili yatırımcı, aşağıdaki şartlara uyma koşulu ile, anlaşmazlığın vukuundan itibaren bir yıl geçtikten sonra herhangi bir zamanda, anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (Merkez)’ine başvurmaya yazılı olarak rıza göstermeyi seçebilir. 

            i) Anlaşmazlık, herhangi bir nedenle, anlaşmazlığa taraf olanlarca önceden kararlaştırılmış, tatbiki kabil anlaşmazlık çözümleme kurallarına göre çözümlenmek üzere, yatırımcı tarafından bir mercie tevdi edilmemiş olmalıdır, 

            ve 

            ii) İlgili yatırımcı, anlaşmazlığı, anlaşmazlığa taraf olan Devlet’in adli veya idari mahkemelerine veya yetkili başka kazai organları huzuruna getirmemiş olmalıdır ve kesin karar alınmamış olmalıdır. 

            b) Bu şekilde, Akit Devletlerden her biri, yatırm anlaşmazlığının, hakem marifetiyle çözülmesi için Merkez’e başvurulmasına muvafakat etmektedir. 

            c) Bu gibi anlaşmazlıkların hakem marifetiyle çözülmesi, Devletler ile başka Devletlerin Vatandaşları arasındaki yatırım anlaşmazlıklarının çözümlenmesine ilişkin konvansiyon hükümleri ve Merkez’in “Tahkim Kuralları”na göre yapılcaktır. 

            3. Yatırım Sözleşmesinde belirtilen ve kamulaştırmaya ilişkin bir anlaşmazlığın çözümü için getirilen kurallar bağlayıcı olmaya devam edecektir ve yatırım sözleşmesinin, mahalli kanunların ilgili maddeleri ve hakem kararlarının tenfizine dair yürürlükteki uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerine uygun olarak tenfiz edilecektir. 

            4. İşbu madde amaçları için Akit Devletlerden birinin veya mülki mahalli organlarının yürürlükteki kanun ve kararnamelerine uygun olarak, ancak anlaşmazlığı doğuran hadise veya hadiselerin meydana gelişlerinden hemen önce, diğer Akit Devletin şirketlerinin veya vatandaşlarının bir yatırımı olarak kurulmuş olan bir şirket diğer Akit Devlet’in yatırımcısı gibi muameleye tabi tutulacaktır. 

            5. Akit Devletler, tahkime konu edilen herhangi bir mesele için duruşmalar bitmeden ve Akit Devletlerden birisinin hakem heyetinin kararına uymama veya kararını uygulamaktan kaçınmadıkça, diplomatik yollara başvurmayacaklardır. 

            Madde 9 
            Akit Devletler Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi 
            1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanması konusunda aralarında vaki olacak herhangi bir anlaşmazlığı dolaysız ve anlamlı müzakerelerle çözümlemeye çalışacaklardır. 

            2. Anlaşmazlıklar bu şekilde çözümlenemez ise, Akit Devletlerden herhangi birinin talebi üzerine, anlaşmazlık, bu madde hükümlerine göre tahkime götürülebilir. 

            3. Hakem Heyeti şu şekilde teşkil edilecektir. Tahkim talebinin tebellüğünden itibaren iki ay içinde, her bir Akit Devlet birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem Türkiye Cumhuriyeti ve Kuveyt Devleti’nin diplomatik ilişkileri olan üçüncü bir Devlet’in vatandaşı olan üçüncü bir hakemi başkan olarak seçeceklerdir (bundan böyle Başkan diye anılacaktır). Başkan diğer iki hakemin seçilmesini takip eden üç ay içinde seçilecektir. 

            4. Bu maddenin üçüncü paragrafında öngörülen sürelerde tarafların hakemlerini seçmemesi veya iki hakemin Başkan’ı seçme hususunda anlaşmalaları halinde, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı’na seçimi yapmak üzere bir talepte bulunabilir. Onun Akit Devletlerden herhangi birinin vatandaşı olması, veya görevlerini yerine getirmekten alıkonması halinde seçimi, Başkan Yardımcısının yapması istenecektir. Başkan Yardımcısının da Akit Devletlerden herhangi birinin vatandaşı olması veya görevlerini yerine getirmekten alıkonması halinde, Uluslararası Adalet Divanı Üyelerinden en yaşlı olup, her iki Akit Devlet vatandaşı olmayan kişi seçimi yapmaya davet edilecektir. 

            5. Hakem Heyeti kendi usul hukukunu tayin edecektir. 

            6. Hakem Heyeti oy çoğunluğuyla karar verecektir. Bu karar bağlayıcı olacaktır. Akit Devletler tahkimdeki kendi hakem ve avukatlarının ücretlerini kendileri karşılayacak, Başkan ve diğer tahkim giderleri eşit olarak paylaşılacaktır. Bununla birlikte, Hakem Heyeti giderlerinin daha yüksek bir nisbetinin Akit Devletlerden biri tarafından ödenmesine resen karar verebilir. 

            Madde 10 
            Hükümetler Arası İlişkiler 
            Mevcut Anlaşma’nın hükümleri akit Devletler arasında diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin varlığı aranmaksızın uygulanacaktır. 

            Madde 11 
            Çeşitli Hükümler 
            Bu Anlaşma 
            a) Akit Devletlerden her birinin kanunları, kararnameleri, tebliğleri veya idari veya adli kararlarına, 

            b) Uluslararası hukuki yükümlülüklere, 

            c) Akit Devletlerden herhangi biri tarafından, bir yatırım sözleşmesi veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil, üstlenilen yatırımları ve ilgili faaliyetleri, benzer durumlarda anlaşma ile sağlananlardan daha elverişli bir muameleye tabi kılan yükümlülüklere aykırı olmayacaktır.  

            Madde 12 
            Değişiklikler 
            Bu Anlaşma, Akit Devletler arasınd ayazılı bir anlaşma ile tadil edilebilir. Herhangi bir tadilat, Akit Devletlerden her birinin diğer Taraf’a tadilatın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine, yürürlüğe girecektir. 

            Madde 13 
            İstişare 
            1. Akit Devletler, Anlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığı çözümlemek veya Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin herhangi bir hususu görüşmek için, Taraflardan birinin talebi üzerine vakit geçirmeden istişarede bulunmayı kabul ederler. 

            2. Akid Devletlerden biri, kendi yatırımcılarının Akit Devlet ülkesindeki yatırımları ile ilgili olarak karşı Taraftan yazılı olarak bilgi talep ederse, diğer Akit Devlet yürürlükteki karar ve kararnameler çerçevesinde ve ticari gizliliğe bağlı kalarak bu gibi bilginin temini için uygun usul ve düzenlemeler yapmaya gayret edecektir. 

            Madde 14 
            Yürürlüğe Giriş 
            Bu Anlaşma onay belgelerinin teatisinin tamamlanmasından otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            Madde 15 
            Süre ve Sona Erme 
            1. Bu Anlaşma on yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve başlangıç süresinin ve takibi sürelerin bitiminden bir yıl önce Akit Devletlerden bir yazılı olarak feshi ihbar etmedikçe benzeri süre veya süreler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Feshi ihbar diğer Akit Devlet tarafından tebellüğ edilmesinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

            2. Bu Anlaşmanın son bulmasından önce yapılan yatırımlar için, Anlaşmanın hükümleri, feshi ihbarın yürürlüğe girmesinden itibaren bir onbeş yıl daha yürürlükte kalacaktır. 

            Bu Anlaşmayı Hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri imzalamışlardır. 

            Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer metin olarak 16 Rebiülevvel 1409 H ye tekabül eden 27 Ekim 1988 günü Ankara’da aktedilmiştir. 

            Metinlerde çelişki olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.  

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                KUVEYT DEVLETİ 
            Hükümeti Adına                                                            Hükümeti Adına 

            Dr. Ali TİGREL 

            Not: Arapça ve İngilizce metinleri 5 Temmuz 1991 gün ve 20920 sayılı Resmi Gazete’dedir.