Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 13.07.1991 Sayı : 20928 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1850 
Karar Tarihi : 12/05/1991 
     
            1- 25 Şubat 1991 tarihinde Taşkent’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlğı Arasında, Tıp ve Sağlık Alanında 1991-1995 Yıllarına ilişkin İşbirliği Anlaşması’nın, 
            2- 23 Şubat 1991 tarihinde Aşkabat’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında, Tıp ve Sağlık Alanında 1991-1995 Yıllarına İlişkin İşbirliği Anlaşması’nın, 
            3- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında tıp ve sağlık alanında işbirliğine ilişkin 26 Şubat 1991 tarihinde imzalanan ekli Protokolu’un, 
            Onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/5/1991 tarihli ve EİDA-2782,2783,2784 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
 
Y. AKBULUT 
Başbakan 
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN 
Adalet Bakanı V.
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
    
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ÖZBEKİSTAN SOVYET  SOSYALİST CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLĞI ARASINDA, TIP VE SAĞLIK ALANINDA 1991-1995 YILLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 


            Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sağlık Bakanlığı arasında 31/5/1990 tarihinde imzalanan Anlaşmanın devamı olarak, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

            MADDE 1  
            Taraflar, Milli Sağlık Hizmetleri Sistemlerinin daha da mükemmelleştinilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğini geliştirmede mutabık kalmışlardır. 

            MADDE 2  
            Taraflar, aşağıda belirtilen konularda detayları belirlemek üzere bir “Koordinasyon Komitesi” kurulmasına kabul etmişlerdir. 

            Koordinasyon Komitesi her iki Bakanlık arasında imzalanan bu anlaşmanın uygulanması için gerekli şartları hazırlar, yeni gelişmelere göre anlaşmaya yön verir, ortaya çıkabilecek güçlüklerin halledilmesi yollarını araştırır, aşağıdaki maddelerde bahsedilen bursların hangi alanlarda kaç adet ve hangi tarihlerde geçerli olacağını belirler. Yılda en az iki kez (biri Taşkent diğeri Ankara’da olmak üzere) toplanır, yılda iki kez her iki Bakanlığa rapor verir. Komite Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında üç (3) kişiden oluşur. 

            Koordinasyon Komitesi’nin üyeleri en geç bir ay içerisinde seçilerek taraflara bildirilecektir. 

            Koordinasyon Kümitesi’nin ilk toplantısı 1991 yılı Haziran ayında yapılacaktır. 

            MADDE 3  
            Taraflar, aşağıdaki alanlarda bilimsel ve teknik işbirliği yapacaklardır. 

            - Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, 
            - Onkoloji, 
            - Hematoloji, 
            - Ana-Çocuk Sağlığı ve aile planlaması, 
            - Diagnostik radyoloji (rontgeno-radyoloji) 
            - Transplantasyon (organ nakli) 
            - Kardiyotorasik, endoskopik ve vasküler cerrahi, 
            - Mikroşirürji ve lazer şirürjisi, 
            - Üroloji, 
            - Anesteziyoloji ve reanimasyon, -Tıbbi cihaz üretimi. 

            Taraflar, yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla Koordinasyon Komitesi’nce belirlenecek süre ve sayıda uzman teatisinde bulunacaklardır. 

            Taraflar, ayrıca genel tıp açısından önemli olan aşağıdaki konularda ortak araştırmalar yapılmasını teşvik edeceklerdir. 

            - Immunoloji, 
            - Kaplıca hizmetleri, 
            - Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma, 
            - Acil yardım tıp hizmetleri, 
            - Çevre sağlığı, 
            - Meslek hastalıkları, 
            - Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kullanımının kontrolü ve etkilerinin incelenmesi, 
            - İlaç ve eczacılık hizmetleri, 
            - Adverse ilaç etkileri.  

            MADDE 4  
            Taraflar, 1991-1992 ders yılından başlayarak, eğitim programlarında denklik olmak kaydıyla, öğrencilerin Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tıp Enstitüsü ile Türkiye’deki üniversitelerde eğitimi için her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede burs temin edeceklerdir.  

            Taraflar, bu eğitimlerin sağlanabilmesi için, lisan sorununa çözüm getirmek amacıyla her türlü ders kitabı ve diğer eğitim malzemelerini ortaklaşa kurulacak bir komisyona hazırlatmayı ve bir yıl lisan eğitimi vermeyi kabul ederler. 

            MADDE 5  
            Taraflar, ayrıca genç bilim adamlarının çeşitli sağlık alanlarında inceleme ve araştırma çalışmalarında bulunmaları için 1991-1995 yılları süresince her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede burs temin edeceklerdir. 

            MADDE 6  
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede konferans ve sempozyum düzenleyeceklerdir. 

            Sempozyumların kesin tarihi, konusu ve konuşmacıları Koordinasyon Komitesi tarafından belirlenecektir. 

            MADDE 7  
            Taraflar, Koordinasyon Kümitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık kuruluşlarında öğrenci heyetlerinin ve uzman hekimlerin, bilgi görgü artırmak için çalışma yapmalarını ve pratisyen hekimlerin diğer ülkede uzmanlık eğitimi (ihtisas) görmelerini kararlaştırmışlardır. 

            MADDE 8  
            Taraflar, hastaları, çeşitli sağlık alanlarında teşhis ve tedavi için birbirlerine tarafların mutabakatı üzerine ve mütekabiliyetleri esasına uygun olarak gönderebileceklerdir. 

            Ayrıntılar, Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilecektir. 

            MADDE 9  
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imali için ortak yatırım imkanlarını araştırmak ve ortak ecza depoları, ortak eczaneler ve ortak tesisler kurmak ve işletmek için anlaşmışlardır. Bu hususlara ilişkin esaslar, ayrı bir protokolle belirlenecektir. 

            MADDE 10  
            Taraflar, çevre zararlılarının kontrolü, tarımda zirai ilaçların kullanımının hijyenik değerlendirilmesi, halkın sağlık durumunun incelenmesi üzerine yeni yöntemler konusunda devamlı olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır. 

            MADDE 11  
            Taraflar, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşların; mütekabiliyet esasına göre, karşılıklı temaslarda bulunmaları ve bu tür ilişkilerin geliştirilebilmesi için katkıda bulunacaklardır. 

            Taraflar, Sağlık Hizmeti sistemleri konusunda bilgi edinmeleri amacıyla Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayıda sağlık heyetlerinin ve sağlıkla ilgili kuruluşların karşılıklı ziyaretlerini organize edeceklerdir. 

            MADDE 12  
            Taraflar, “Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Master Planı Etüdü” projesi için bir teknik komitenin kurulmasına karar vermişlerdir. 

            Bununla ilgili usül ve esaslar ayrı bir protokolle belirlenecektir. 

            MADDE 13  
            Anlaşmada ön görülen uzman, uzman hekim, pratisyen hekim ve öğrenci teatisi ile ilgili harcamalar, mütekabiliyet esasına uygun olarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: 

            - Uzman hekim ve öğrenci gönderen taraf, kabul eden tarafın başkentine kadar gidiş ve dönüş masraflarını karşılayacaktır. 
            - Kabul eden taraf, ülkesinde bulunan uzman, hekim ve öğrencilerin, bu süre içindeki bilimsel faaliyetleri ile ilgili harcamalar da dahil olmak üzere, iaşe ve ibate masrafları ile yurtiçi seyahat harcamalarını karşılayacaktır. 

            MADDE 14  
            Taraflar, bu anlaşma çerçevesinde, topraklarında bulunan karşı taraf uzman, hekim ve öğrencilerin ani hastalanmaları halinde, (diş protez dışında) ücretsiz tıbbi yardımda bulunacaklardır. 

            MADDE 15  
            Bu protokol, imzalandığı tarihten itibaren 31 Aralık 1995 tarihine kadar geçerli olacaktır.   

            1996-2000 yıllarına ait müteakip anlaşma, Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilecek bir tarihte görüşülüp Ankara’da imzalanacaktır.  

            Bu Anlaşma, 25 Şubat 1991 tarihinde Taşkent’de her iki nüsha da aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Rusça olarak hazırlanmıştır. 

                   Halil ŞIVGIN                                                Said Celal BAKHRAMOV 
            Türkiye Cumhuriyeti                                    Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
                   Sağlık Bakanı                                                            Bağlık Bakanı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRKMENİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA, TIP VE SAĞLIK ALANINDA 1991-1995 YILLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 


            Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sağlık Bakanlığı arasında 31/5/1990 tarihinde imzalanan Anlaşmanın uzantısı olarak, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğini geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

            MADDE 1  
            Taraflar, Milli Sağlık Hizmeti Sistemlerinin daha da mükemmelleştirilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğini geliştirmede mutabık kalmışlardır. 

            MADDE 2  
            Taraflar aşağıda belirtilen konularda detayları belirlemek üzere bir “Koordinasyon Komitesi” kurulmasını kabul etmişlerdir.  

            Koordinasyon Komitesi her iki Bakanlık arasında imzalanan bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli şartları hazırlar, yeni gelişmelere göre anlaşmaya yön verir, ortaya çıkabilecek güçlüklerin halledilmesi yollarını araştırır, aşağıdaki maddelerde bahsedilen bursların hangi alanlarda kaç adet ve hangi tarihlerde geçerli olacağını belirler. Yılda en az iki kez (biri Aşkabat diğeri Ankara’da olmak üzere) toplanır, yılda iki kez her iki Bakanlığa rapor verir. Komite Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında üç (3) kişiden oluşur.  

            Koordinasyon Komitesi’nin üyeleri en geç bir ay içerisinde seçilerek taraflara bildirilecektir.   

            Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı 1991 yılı Mayıs ayında yapılacaktır. 

            MADDE 3  
            Taraflar, aşağıdaki alanlarda bilimsel ve teknik işbirliği yapacaklardır.  

            - Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, 
            - Onkoloji, 
            - Hematoloji, 
            - Ana-Çocuk Sağlığı ve aile planlaması, 
            - Diagnostik radyoloji (rontgeno-radyoloji) 
            - Transplantasyon (organ nakli) 
            - Kardiyotorasik, endoskopik ve vasküler cerrahi, 
            - Mikroşirürji ve lazer şirürjisi, 
            - Üroloji, 
            - Anesteziyoloji ve reanimasyon,  

            Taraflar, yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğini geliştirmek amaycıyla Koordinasyon Komitesi’nce belirlenecek süre ve sayıda uzman teatisinde bulunacaklardır.   

            Taraflar, ayrıca genel tıp açısından önemli olan aşağıdaki konularda ortak araştırmalar yapılmasını teşvik edeceklerdir.  

            - Immunoloji, 
            - Kaplıca hizmetleri, 
            - Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma, 
            - Acil yardım tıp hizmetleri, 
            - Çevre sağlığı, 
            - Meslek hastalıkları, 
            - Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kullanımının kontrolü ve etkilerinin incelenmesi, 
            - ilaç ve eczacılık hizmetleri, 
            - Adverse ilaç etkileri. 

            MADDE 4  
            Taraflar, 1991-1992 ders yılından başlayarak, eğitim programlarında denklik olmak kaydıyla, öğrencilerin Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tıp enstitüsü ile Türkiye’deki üniversitelerde eğitimi için her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede burs temin edeceklerdir.  

            Taraflar, bu eğitimlerin sağlanabilmesi için, lisan sorununa çözüm getirmek amacıyla her türlü ders kitabı ve diğer eğitim malzemelerini ortaklaşa kurulacak bir komisyona hazırlatmayı kabul ederler. 

            MADDE 5  
            Taraflar, ayrıca genç bilim adamlarının çeşitli sağlık alanlarında inceleme ve araştırma çalışmalarında bulunmaları için 1991-1995 yılları süresince her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede burs temin edeceklerdir. 

            MADDE 6  
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde her yıl Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede konferans ve sompozyum düzenleyeceklerdir.  

            Birinci sempozyum Aşkabat’da 1991’de, sonraki Türkiye’nin şehirlerinden birinde (1992) yapılacaktır. Aşkabat ve Ankara’daki sempozyumların kesin tarini, konusu ve konuşmacıları Koordinasyon Komitesi tarafından belirlenecektir. 

            MADDE 7  
            Taraflar, Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilen sayı ve sürede Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sağlık kuruluşlarında uzman hekimlerin ve öğrenci heyetlerinin bilgi-görgü artırmak için çalışma yapmalarını ve pratisyen hekimlerinin diğer ülkede 2,3 yıl süre ile uzmanlık eğitimi (ihtisas) görmelerini kararlaştırmışlardır. 

            MADDE 8  
            Taraflar, çeşitli sağlık alanlarında teşhis ve tedavi için karşılıklı mutabakat ve mütekabiliyet esaslarına uygun olarak birbirlerine hasta gönderebileceklerdir. 

            MADDE 9  
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imali için ortak yatırım imkanlarını araştırmak ve ortak ecza depoları, ortak eczaneler ve ortak tesisler kurmak için anlaşmışlardır. 

            MADDE 10  
            Taraflar, çevre zararlılarının kontrolü ile (tarımda zirai ilaçların kullanımı dahil) halk sağlığı ile ilgili yeni yöntemler ve gelişmeler alanında devamlı olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır. 

            MADDE 11  
            Taraflar, sağlık hizmeti sistemleri konusunda bilgi edinmeleri amacıyla, Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayıda sağlık heyeti ve sağlıkla ilgili kuruluşların karşılıklı ziyaretlerini organize edeceklerdir.  

            MADDE 12  
            Taraflar, “Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Master Planı Etüdü” projesinin yapılması için bir teknik Komitenin kurulmasına karar vermişlerdir.  

            Bununla ilgili usül ve esaslar ayrı bir protokolle belirlenecektir. 

            MADDE 13  
            Anlaşmada öngörülen uzman, uzman hekim ve pratisyen hekim teatisi ile ilgili harcamalar, mütekabiliyet esasına uygun olarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.  

            - Uzman ve hekim gönderen taraf, kabul eden tarafın başkentine kadar gidiş ve dönüş masraflarını karşılayacaktır. 
            - Kabul eden taraf, ülkesinde bulunan uzman ve hekimlerin bu süre içindeki bilimsel faaliyetleri ile ilgili harcamalar da dahil olmak üzere, iaşe ve ibate masrafları ile yurtiçi seyahat harcamalarını karşılayacaktır.  

            MADDE 14  
            Taraflar, bu anlaşma çerçevesinde, topraklarında bulunan karşı taraf uzman, hekim ve öğrencilerinin ani hastalanmaları durumunda (diş protez dışında) ücretsiz tıbbi yardımda bulunacaklardır. 

            MADDE 15  
            Bu Anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 31 aralık 1995 tarihine kadar geçerli olacaktır.   

            1996-2000 yıllarına ait müteakip anlaşma, Koordinasyon Komitesi’nce tespit edilecek bir tarihte görüşülüp Ankara’da imzalanacaktır.  

            Bu Anlaşma, 23 Şubat 1991 tarihinde Aşkabat’da her iki nüsha da aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Rusça olarak hazırlanmıştır.  

                   Halil ŞIVGIN                                    Aksultan Torayevna ATAYEVA 
            Türkiye Cumhuriyeti                        Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
                   Sağlık Bakanı                                                Sağlık Bakanı 

PROTOKOL 

            Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında yapılan tıp ve sağlık alanında işbirliği anlaşması (protokolu) gereğince,   

            1) Tıp eğitimi görmek üzere 5 öğrenci Türkiye’den Kazakistan’a; 5 öğrenci de Kazakistan’dan Türkiye’ye gönderilecektir. (Md.4’e göre,)  

            2) 10 uzman hekim Türkiye’den Kazakistan’a 10 uzman hekim de Kazakistan’dan Türkiye’ye bilgi-görgü artırmak amacıyla gönderilecektir. (Md.7)  

            3) Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimi için (ihtisas) 50 pratisyen hekim Türkiye’den Kazakistan’a, 50 pratisyen hekim de Kazakistan’dan Türkiye’ye gönderilecektir.  

            4) Tıpta uzmanlık eğitimi için gönderilecek pratisyen hekimlerle ilgili harcamalar, Md. 13’teki hükümlere tabi olacaktır.  

            5) Mart ayında toplanacak Koordinasyon Komitesi aşağıdaki şekilde teşkil edilecektir:  

            Türk Tarafı:                                                                        Kazak Tarafı: 
            - Müsteşar                                                                        - Müsteşar 
            - Müsteşar Yardımcısı                                                     - Enstitü Direktörü 
            - Tedavi Hizmetleri Genel                                               - Farmasi Genel Direktörü 
                Müdürü veya Yardımcısı  

            6) Bu protokol, 1 yıl geçerli olup, sonuçların değerlendirilmesinden sonra her yıl için yenilenebilecektir. (26 Şubat 1991) 

                   Halil ŞIVGIN                                    Aksultan Amanbayevic AMANBAYEV 
            Türkiye Cumhuriyeti                                                Kazakistan Sovyet Sosyalist 
                   Sağlık Bakanı                                                Cumhuriyeti Sağlık Bakanı  

            Not: Rusça metni 13 Temmuz 1991 gün ve 20928 sayılı Resmi Gazete’dedir.