Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 12.071991 Sayı : 20927 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1892 
Karar Tarihi : 23/05/1991    
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan ve Hükümetimiz adına 4/4/1991 tarihinde imzalanan TUR/90/015 sayılı “Orta Anadolu’da Koyunlarda Yavru Atma Konusunda Epidemiyolojik Araştırma” konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/5/1991 tarihli ve EİUE/II/1288-3108 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                    Turgut ÖZAL 
                                                                                                    Cumhurbaşkanı 
 
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı V.
Ş. YÜRÜR 
Devlet Bakanı V.
       
A. KAHVECİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı V.
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı 
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Turizm Bakanı V.
  
 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ PROJESİ
PROJE DÖKÜMANI
 
Projenin Numarası ve İsmi : TUR/90/015/B/01/12 Orta Anadolu’da Koyunlarda Yavru Atma Konusunda Epidemiyolojik Araştırma.
Süresi : 2 yıl
Proje Mahalli : Konya ili 
ACC/UNDP Sektör ve Alt Sektörü : Tarım Orman ve Balıkçılık 0430 Hayvan Sağlığı Servisi.
Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü : Tarım ve Veteriner Hizmetleri
Uygulayıcı Hükümet Kuruluşu : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı.
İşbirliği yapılan Hükümet 
Kuruluşu
: a) Konya ve Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüleri, 

b) Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Yürütücü Kuruluş : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)
Tahmini başlama Tarihi : Kasım, 1990
Hükümet Girdileri 

493.000.000 TL

: UNDP ve Sağlanan Gider Yardımı 
IPF:                125.000 ABD Doları 
Hükümet veya üçüncü şahıs gider yardımı:NIL 
Toplam :         125.000 ABD Doları
Özet Tanımlama: 
Projenin amacı, Orta Anadolu’da koyunlarda yüksek oranda görülen yavru atmanın belli başlı sebeplerinin tesbiti ve bu yüksek oranın azaltılması için doğrudan destek yoluyla tavsiyelerde bulunulmasıdır.
 
İmza Tarih
İsim/Ünvan
Hükümet Adıma . . . . 4.4.1991 Sumru NOYAN 
Uluslararası Ekonomik 
Kuruluşlar Dairesi Başkanı
Yürütücü Kuruluş . . . . 8.11.1990 Jan DOORENBOS 
FAO Representative
UNDP . . . . 2.5. 1991  Edmund J. CAİN 
Mukim Temsilci
              Proje dökümanın son imza tarihinde BM resmi kambiyo rayici: 1.00 ABD Doları: 4.000 TL.

            A. Konuyla İlgili Genel Bilgiler

            1. Alt sektörün tanımı

            Türkiye’de hayvancılığın önemli bir kısmını teşkil eden koyunun, Anadolu’da M.Ö. 9000 yılından beri evcil olarak yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. 2.8 milyon’u Konya’da olan 37.5 milyon baş koyun nüfusu ile Türkiye dünyadaki koyun üreticisi/ilk on ülke arasındadır. Koyunlar ülkenin yıllık toplam et üretiminin %32 sini ve toplam süt veriminin % 22 sini teşkil etmektedir. 37.5 milyon başın %97 si yerli ırklar, % 3 ü merinos ve yabancı menşelilerle melezleştirilmiş koyunlardır. Orta Anadolu’da Akkaraman, Dağlıç ve Merinos gibi ırklar bulunmaktadır.

            Türkiye genelinde ve Konya’da koyunlarda 1989 yılındaki hastalık ve ölüm sayısını gösteren bir cetve aşağıda verilmiştir. 

            Türkiye
 

Hastalık
Mihrak
Hasta Hayvan Sayısı
Ölen ve Kesilen
Hayvan Sayısı
Şap
147
445
2
Koyun Çiçeği
845
17864
1302
Anthrax
276
1202
1142
Brusellosis
186
7518
7518
Kuduz
753
932
932
Toplam 
Konya 
Şap
2207
 
  11
28303
 
  47
11235
 
  1
Koyun Çiçeği
63
819
26
Anthrax
4
29
29
Brusellosis
20
1618
1618
Toplam
98
2513
1674
            2. Uygulayıcı Ülke Stratejisi

            Türk Hükümetinin hedefi gerek yem kalitesini geliştirerek ve teminini kolaylaştırarak gerekse koyun ırklarını ıslah ederek ve hayvancılık tekniklerini geliştirerek koyun sayısını ve genel verimliliği artırmaktadır.

            3. Önceki veya devam etmekte olan yardım

            Türkiye’de koyun üretimi üzerinde odaklanan dışardan finanse edilen çeşitli projeler uygulanmıştır. Bunlar her ikisi de bu alt sektörle ilgili maddeleri ihtiva eden Dünya Bankası destekli IV. ve V. Hayvancılık Projeleri ile birlikte çayır ve mera ıslahı ile ilgili bir Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP) projesi (TUR/81/001) ve halen devametmekte olan Awassi ırkı ıslan çalışmaları çerçevesindeki FAO Daimi Programıdır.

            4. Alt Sektör ile ilgili Yapısal Çerçeve

            Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Proje Uygulama Genel Müdürlükleri koyun üretimi ile ilgilenmektedir. Bu proje ile ilgili olarak diğer faaliyetler Konya Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü personeli tarafından yürütülecektir.

            B. Projenin Gerekçesi

            1. Ele alınması Gereken Problem ve Şimdiki Durum

            Yavru atma koyunlarda verimliliği tehdit eden problemler arasındadır.

            Büyük ekonomik kayıplara yol açan yavru atmaların önemli bir nedeni mikroorganizmalar ile ilgili epidemik enfeksiyonlardır. Bunlar, bakteriyel, viral, parazitolojik ve mikotik menşeli olabilir. Enfeksiyöz faktörler dışında dengesiz beslenme, mineral ve vitamin eksiklikleri gibi sebeplerden dolayı toplu yavru atmalar gözlenebilir.

            Bakterilerin yol açtığı yavru atma vakalarında Brusellosis, Campylobacteriosis, Leptospirosis, Listeriosis, Salmonella, Chlamydiosis ve yüksek ateş sık sık gözlenir. Viral nedenli yavru atma vakalarında Koyun Çiçeği ve Border hastalığı gözlenmektedir. Toksoplazmosis parazit kökenli yavru atmalarla ilgili olarak tesbit edilmektedir. 1980 ve 1986 yılları arasında, Türkiye’deki oniki Yerel Araştırma Laboratuvarında koyunlarda yavru atmayla ilgili olarak yürütülmüş olan serooljik testlerin sonuçlarına göre bu vakaların %11.72sinde neden Brusellosis, %7.18 inde Campylobacteriosis, %1.03 ünde Salmonellosis %3.35 inde de Chlamydiosis olmuştur. Aynı laboratuvarların patolojik testleri aşağıdaki gibi rapor edilmiştir:

            %16.09 Brucellosis, % 3.05 Campylobacteriosis, %3.27 Salmonellosis, %.0.26 Chlamydiosis, % 0.26 Listeriosis ve % 0.42 mikotik yavru atmalar. Bu oranlar da göstermektedir ki Brusellosis ve Campylobacteriosis diğerlerinden daha çok yaygındır.

            Enfeksiyöz yavru atmalara yol açan faktörler (amiller) genellikle hastalıklı hayvanların enfekte ettiği yem, su, çayır ve kullanılan aletler vasıtasıyla yayılır.

            Yavru atmalar sadece yavruların kaybına değil aynı zamanda süt ve % 20 ye kadar et kaybına ve hatta dişi koyunların ölümüne yol açar. Elde koyunlarda yavru atmayla ilgili güvenilir istatistik veriler olmamasına rağmen atıkların % 50 den fazlası Orta Anadolu’da gözlenmiştir.

            Diğer bir deyişle, Orta Anadolu bölgesinde her yıl yaklaşık olarak 300.000 koyun yavru atmaktadır. Buda yılda 300.000 koyun kaybı demektir. Orta Anadolu’da yavru atmadan dolayı ekonomik kaybın şimdiki değeri ise 300.000 x 200.000 TL/Koyun = 60 milyar TL dir. Bunun yanısıra yün, süt, sakatat vb. kayıplarda gözönüne alındığında birçok faktörün sebep olduğu enfeksiyöz yavru atmalar her yıl yüzlerce milyar TL sına eşit ekonomik kayıplara yol açar.

            Türk Veteriner teşkilatı, bilinen faktörlerin sebep olduğu yavru atmalarla ve tedavisi bilinen hastalıklarla mücadelede oldukça başarılıdır. 

            Fakat birçok vakalarda yetersiz laboratuvar aletleri ve yetişmiş eleman eksikliğinden dolayı sebep tanımlanamamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de koyunlada yavru atma konusundaki epidemiyolojik araştırma çabalarının güçlendirilmesi için bu proje vasıtasıyla UNDP yardımı talep edilmiştir.

            2. Projeden beklenen sonuç

            Bu proje çerçevesinde, koyunlarda yavru atmanın sebeplerinin analiz edileceği araştırma yürütülecektir. Bu araştırmanın yavru atmaya yol açan nedenlerin büyük ölçüde giderilmesini sağlayacak önlemlere ilişkin tavsiyelerle sonuçlanması beklenmektedir. 

            Araştırma sonucuna bağlı olarak ek UNDP yardımı için ihtiyaç olup olmadığı tartışılacaktır.

            3. Projeden Yararlanması Hedeflenenler

            Öncelikle proje hedef bölgesindeki fakat daha sonralarıda ülkenin her yerindeki koyun üreticileri koyun yavru atmalarına sebep olan faktörlerin daha iyi bir şekilde kontrol edilmesinden yararlanacaktır.

            4. Proje Stratejisi ve Uygulama Hazırlıkları

            Enfekte (hastalığa maruz kalmış, yavru atmış) koyunlardan ve atık kuzulardan alınan kan örnekleri ve tipik yem numuneleri toplanacak ve atıkların muhtemel nedenlerinin tesbiti için analiz edilecektir.

            Daha sonra, yavru atmanın önlenmesi ile ilgili yeni geliştirilmiş metodların etkilerinin denenmesi için enfekte koyunların tedavisi ve diğer önleyici tedbirler deneysel esasa dayanılarak uygulanacaktır.

            Projenin hedefine ulaşabilmesi için, araştırma ile uzantıları arasındaki bağlantıya daha çok öncelik verilecektir.

            5. UNDP/FAO Yardımının Gerekçesi

            Türkiye Hükümeti şu anda yerel uzmanların koyunlardaki yavru atma üzerine epidemiyolojik araştırmayı yürütebilecek yeterlilikte olmadığını düşünmekte ve bundan dolayı UNDP/FAO’dan dış eğitim, danışmanlık ve bazı özel alet şeklinde yardımını istemektedir.

            6. Özel Mülâhazalar

            Yoktur.

            7. Koordinasyon Çalışmaları

            Bu konudaki mevcut tüm çalışmalar projeye iştirak edecek çeşitli enstitülerce yürütülmektedir. Koordinasyon Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

            8. Proje iştirakçilerinin (Tarafların) Destek kapasitesi

            Şu anda yeterli alt yapı ve elemana sahip olan projede işbirliği yapan üç enstitü (Konya Selçuk Üniversitesi, Konya ve Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüleri) tarafından araç, sekreterlik hizmetleri ve diğer lojistik materyaller gibi destekleyici imkanlar projeye sağlanacaktır.

            C. Projenin Gelişmeyi Katkısı

            Projenin gelişmeye katkısı, Orta Anadolu’da koyunlarda yavru atmanın yol açtığı kayıpların azaltılmasıyla koyun üretiminin artırılması ve bunun ülkenin diğer bölgelerine yayılmasıdır.

            D. Kısa vadeli Hedefler, Sonuçlar ve Faaliyetler

            1. Kısa Vadeli Hedef 1
            Koyunlarda yavru atmaya yol açan amillerin ve faktörlerin tesbiti.

            1.1. Sonuç 1
            Koyunlarda enfeksiyöz yavru atma sebepleri hakkında detaylı bir rapor

            1.1.1. Faaliyet 1
            Bir epidemiyoloğ’un ziyareti.* Kan örneklerinin, atık kuzuların organları, Plesantaları ve koyun sütü toplanması ve bakteriyolojik, serolojik ve patolojik olarak analiz edilmesi. 

            1.1.2. Faaliyet 2
            Ekipman ve ikmal maddelerinin temini

            1.1.3. Faaliyet 3
            2 adet burs tesisi

            2. Kısa Vadeli Hedef 2
            Beslenmenin koyunların sağlık durumları üzerindeki etkisinin analizi ve değerlendirilmesi

            2.1. Sonuç 1
            Beslenmenin koyunlarda yavru atma üzerinde etkisi hakkında detaylı rapor.

            2.1.1. Faaliyet 1
            Yem örneklerindeki muhtemel eksiklikler veya zehirli maddelerin tesbiti için numute almak ve tahlil etmek üzere hayvan besleme konusunda bir danışman proje bölgesini ziyaret edecektir.

            2.1.2. Faaliyet 2
            Ekipman ve ikmal maddesi temini

            2.1.3. Faaliyet 3
            1 adet burs tesisi

            3. Kısa Vadeli Hedef 3
            Koyunlarda yavru atma hastalıklarının eradikasyonu ve önlenmesi için uygun programları hazırlamak ve bu programların uygulanmasını başlatmak.

            3.1. Sonuç 1
            Koyunlarda yavru atma hastalıklarının eradikasyonu ve önlenmesi için bir pilot programın planlanması.

            3.1.1. Faaliyet 1
            Ulusal proje koordinatörü danışmanların bütün tavsiyeleri derleyecek ve koyunlarda yavru atmanın eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili bir pilot program hazırlayacaktır.

            3.1.2. Faaliyet 2
            Bir burs tesisi

            E. Girdiler
            1. Hükümet Girdileri

            Hükümet, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi görevlileri ile birlikte Konya ve Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitülerinden de Uluslararası danışmanlarla işbirliği yapmak üzere görevlendirme yapacaktır. Tüm görevlilerin bütün yerel masraf larını Türk Hükümeti karşılayacaktır. Projenin uygulanması için gerekli bütün yerel lojistik unsurları temin edecektir.

            Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ülke proje koordinatörlüğünü yapacak bir görevli tayin edecektir. Yeterince ingilizce bilecek ve projeyle ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olacaktır. Ülke Proje Koordinatörünün görev alanı Ek 1 de verilmiştir.

            2. UNDP Girdileri
            Hedefle İlgili Girdiler 1

            -1 Epidemiyolog-iki ziyaret (Ocak 1991/Mayıs 1992)
            2 haftalık inceleme turu (3 kişi; Etlik, Konya Hayvan Hast. Araş. Enst. ve S.Ü. Vet. Fak.’den birer kişi)
            -2 Burs (Viroloji, Patoloji) 1991 ve 1992 de 2 şer ay 
            -2 CO2 inkübatörü
            -2 ELIZA okuyucusu
            -1 Mikroskop (+ foto ekipmanı)
            -1 Dipfriz

            Tüketilir Malzeme

            Hedefle İlgili Girdiler 2

            1 Hayvan beslenmesi konusunda danışman 1 ay, Mayıs 1991 

            1 Burs (yem analizi) 2 ay 1991

            1 Atomik absorbsiyon spektrofotometre

            Hedefle İlgili Girdiler 3

            1 burs (epidemiyoloji) 2 ay 1992

            F. Riskler

            Bu konudaki tek (ve ihtimal dışı) risk, projenin uygulanması esnasında herhangi bir nedenle yavru atma insidansının azalması ve danışmanların çalışmalarını öngörüldüğü şekilde yürütememeleridir. Bu durumda gözlem sahası yavru atmaların daha yüksek olduğu bölgelere kaydırılabilir. 

            G. Ön Yükümlülükler ve Ön Şartlar

            Yoktur.

            H. Projenin İncelenmesi, Raporlar ve Değerlendirme

            a) Proje üç taraflı incelemeye tabi tutulacaktır. (Hükümet temsilcileri, projeyi yürüten teşkilatı ve UNDP tarafından ortak inceleme) ve bu inceleme proje süresince yılda en az bir defa yapılacaktır. Bu toplantıların birincisinin tam uygulamanın başlamasından itibaren 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Ülke Proje Koordinatörü bir proje Performans Değerlendirme Raporu (RPER) hazırlayarak üç taraflı inceleme toplantısına sunacaktır.

            b) Son üç taraflı inceleme toplantısında ele alınmak üzere bir proje sonuç raporu hazırlanacaktır. Bu rapor son üç taraflı inceleme toplantısından en az dört ay önce, yürütücü kuruluş tarafından (FAO) tetkik ve teknik kontroluna imkân sağlayacak kadar önceden hazırlanmış olacaktır.

            I. Yasal Hükümler

            Bu proje dökümanı ilişikteki “Proje Dökümanına Ek Hükümler” de öngörülen belge olacaktır. Projenin uygulandığı ülkedeki uygulayıcı kuruluş Proje Dökümanına Ek Hükümler Uyarınca, Ek Hükümlerde belirtilen işbirliği halindeki hükümet kuruluşu olacaktır.

            Ancak UNDP daimi temsilcisinin imzasının bulunması halinde projede aşağıdaki revizyonlar yapılabilir. Aynı zamanda UNDP daimi temsilcisinin, proje dökümanını imzalayan tarafların önerilen değişikliklere itirazları bulunmadığından emin olması gerekmektedir.

            a) Proje dökümanına ek belgelerin herhangi birinde yapılacak değişiklik veya ilaveler (SBAA dışı ülkelerle ilgili değiştirilemeyecek Standart Yasal Hükümler ve UNDP yardımı için bir ön hüküm olan anlaşma hariç).

            b) Projenin kısa vadeli hedef, sonuç ve faaliyetlerinde önemli değişiklikler getirmeyen fakat daha önceden kararlaştırılmış girdilerin tekrar düzenlenmesi veya enflasyon nedeniyle artan maliyetlerin yol açtığı değişiklikler.

            c) Tesbit edilmiş proje girdilerini veya enflasyon nedeniyle artan uzman masraflarını veya diğer harcamaları yeniden safhalandıran (dönem) veya harcamalarda esneklik sağlayan zorunlu yıllık değişiklikler. 
 

ÜLKE: TÜRKİYE                                                     YAYIN TARİHİ: 5.11.1990
                                                                                  SAYFA: 1
PROJE NO : TUR/90/015/B/01/12
PROJE BAŞLIĞI: Orta Anadolu'da koyunlarda Yavru Atma konusunda
Epidemiyolojik Araştırma.
UNDP Katkısını içeren Proje Bütçesi (Amerikan doları)
 
Proje Giderleri
Toplam AMT
M/M
1991 AMT
M/M
1992 AMT
M/M
*010 PROJE PERSONELİ
*11 Uzmanlar
011-510 Epidemiyolog
 
011-520 Hayvan Besleme Uzmanı
 
11-99 Alt toplam (*)
 
 
16.000
2.0
8.000
1.0
24.000
3.0
 
 
8.000
1.0
8.000
1.0
16.000
2.0
 
 
8.000
1.0
8.000
1.0
       
019 TOPLAM GİDER (**)
24.000
3.0
16.000
2.0
8.000
1.0
*30 EĞİTİM
031.000 Burslar
032.000 Grup Eğitimi
 
28.000
10.0000
 
18.000
 
10.000
10.000
039 TOPLAM GİDER (**)
38.000
18.000
20.000
*40 EKİPMAN
041.000 Tüketilen ekipman
042.000ç Tüketilemeyen ekipman
 
5.000
55.000
 
 5.000
55.000
 
049 TOPLAM GİDER (**)
60.000
60.000
 
*50 ÇEŞİTLİ
051.000 Çeşitli
052.000 Rapor Masrafı
 
1.000
2.000
 
750
 
250
2.000
059 TOPLAM GİDER (**)
3.000
750
2.250
099 TOPLAM BÜTÇE (***)
125.000
3.0
94.750
2.0
30.250
1.0
999 UNDP TOPLAM (***)

 

125.000
3.0
94.750
2.0
30.250
1.0
 
AYNI HÜKÜMET KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (TL)

ÜLKE                        : Türkiye
Projenin Adı            : Orta Anadolu'da Koyunlarda Yavru Atma Konusunda Epidemiyolojik Araştırma
Sayı                        : TUR/90/015/B/01/12
 
Proje Personeli
TOTAL
1991
1992
 
m/m
TL
m/m
TL
m/m
TL
Uzmanlar      
Ülke Proje Müdürü
Virolog (2)
Bakteriyolog (2)
Patolog
Biyokimyacı
Hayvan Besleme Uzmanı
24
48
48
24
24
24
42.000.000
60.000.000
60.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
12
24
24
12
12
12
18.000.000
24.000.000
24.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12
24
24
12
12
12
24.000.000
36.000.000
36.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
Alt Toplam
192
252.000.000
96
102.000.000
96
150.000.000
Yardımcı Personel            
Laboratuvar teknisyeni (5)
Sekreter (1)
Şoför (1)
140
24
24
119.000.000
12.000.000
12.000.000
70
12
12
49.000.000
4.800.000
4.800.000
70
12
12
70.000.000
7.200.000
7.200.000
Alt Topam
188
143.000.000
94
58.600.000
94
84.400.000
Ekipman ve kimyasal maddeler
İşletme masrafları
Yol masrafları
Çeşitler
 
50.000.000
15.000.000
20.000.000
13.000.000
 
20.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
 
30.000.000
10.000.000
10.000.000
8.000.000
Hükümet Katkısı (Toplam)  
493.000.000
 
200.600.000
 
292.400.000
 
                                                          EK: I

Ön Çalışma Planı
Proje faaliyetlerine Ocak 1991'de başlanacaktır.

                                    -Şubat 1991 : Ekipman siparişi

                                    - Mayıs 1991 : Epidemiyolog, baş danışmanın 1 aylık ziyareti.

            Epidemiyolog iki Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü ve Konya Üniversitesi ile işbirliği halinde ayrıntılı bir çalışma planı hazırlayacaktır.

            Ayrıntılı çalışma planı, Aralık 1992'ye kadar projenin yönetimi için faaliyetler sırasında referans olacaktır.

 
                                                                                                                       EK: II

 

Görev Tarifi
Ülke Proje Koordinatörü

            Ülke Proje Koordinatörü, UNDP destekli bir projede, projeyi yürüten Hükümet kuruluşunun görevli bir üyesidir. Bu kişi yürütücü kuruluşun önerisi üzerine seçilir.

            Ülke proje Koordinatörü bir taraftan, yürütücü kuruluş, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı, diğer taraftan ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ve BM Yürütücü Kuruluşu arasında projenin girdi ve çıktılarının koordinasyonunu sağlar. Özel olarak koordinatör projede görevlendirilen UNDP personeliyle yakın temas halinde çalışır.

            1. Proje dökümanının ve Hükümetin imzasını (onayını) gerektiren daha sonraki proje bütçe revizyonlarının Devlet Planlama Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığına zamanında ve mevcut prosedürlere uygun olarak ulaşmasını sağlar.

            2. Projede görevlendirilen UNDP personeliyle yakın işbirliği içinde projenin yıllık faaliyet planlarını hazırlar ve Yürütücü Kuruluşa (FAO) direkt olarak veya UNDP vasıtasıyla sunar.

            3. Yıllık çalışma planındaki önceden görülebilen muhtemel değişikliklere dikkati çekerek ve gerçekçi tadilat ve büdtçe revizyonları önererek UNDP ile ilgili BM Yürütme Kuruluşuyla yakın temas içinde bulunur.

            4. UNDP'ye ve ilgili BM Kuruluşuna, proje dökümanındaki şartlara uyup uymadıklarını tesbit ettikten sonra projede gövrev alacak danışmanların çalışma alanlarını bildirir.

            5. Yeterli niteliklere sahip oldukları ve yeterli derece yabancı dil bildikleri tesbit edildikten sonra bursiyerlerle ilgili tamamlanmış aday formalarını Dışişleri Bakanlığına zamanında iletir.

            6. Bursiyerlerin dönüşlerinde eğitimleri ile ilgili raporlarını tamamlayarak UNDP ve ilgili BM Proje Yürütme Kuruluşuna (FAO) iletmelerini sağlamak.

            7. Ayrıntılı şartnamelerin hazırlanması ve gerçekçi tahminlerin yapılmasından sonra UNDP'ye ve ilgili BM Proje Yürütme Kuruluşuna ekipman talep formu gönderilmesi.

            8. Projeyle ilgili ekipmanın gümrüklerden zamanında geçmesinin sağlanması.

            9. Yabancı ve Türk danışmanların görev mahallerinde uygun çalışma şartlarınn sağlanması ve bunların görev tariflerine göre yerine getirilmesini sağlamak.

            10. Projenin başlangıcında gelişme ve diğer raporların veriliş programını tesbit etmek ve bunu UNDP'ye ve ilgili BM Proje Yürütme Kuruluşuna (FAO) sunmak.

            11. Rapor programı uyarınca ingilizce periyodik gelişme raporları/iç değerlendirme raporları ve taslak kuruluş nihai raporu hazırlamak ve bunları UNDP'ye ve ilgili BM Proje Yürütme Kuruluşuna sunmak.

            12. UNDP'nin Ankara bürosuna ve ilgili BM Proje Yürütme Kuruluşuna, proje ile ilgili üç taraflı inceleme toplantılarının tertiplenmesi ve toplantı tutanaklarının tutulmasında yardımcı olmak.

 

                                                                                                                        EK: III

GÖREV TANIMI

            Epidemiyolog danışman baş danışman olarak görev yapacaktır.

            Konya ve Etlik Hayvan Hastalıkları Merkezi ve Konya Üniversitesi ile yakın işbirliği içinde olan Epidemiyolog:

            - Özellikle bölgedekiler olmak üzere koyunlarda yavru atma hastalıkları konusunda somut ve pratik deneyim sahibi olacaktır.

            - Ülke görevlisinin işbirliği ile koyunlarda yavru atma hastalıkları ile ilgili çalışmaları değerlendirecektir.

            - Hastalığın nedenlerini belirleyecektir.

            - Hastalığın bertaraf edilmesi ile ilgili yolları ve önlemleri bildirecektir.

            - Ayrıntılı bir çalışma planı tesbit edecektir.

                                                                                               EK: IV

SBAA Dışı Ülkeler İçin Standart
Yasal Hükümler

            Bu proje dökümanı, 21 Ekim 1965'de T.C. Hükümeti ve BM Kalkınma Teşkilatı arasında Teknik Yardım ile ilgili olarak imzalanan Revize Standart Anlaşma çerçevesinde uygulanacaktır. Bu anlaşmanın V. Madde,1. paragrafındaki, Hükümeti, Hak ve Muafiyetler Anlaşmasının hükümlerini uygulamakla mükellef kılan şartlar, bu proje ile ilgili olarak yapılan teknik yardıma ayrıntılara yönelik değişiklikler yapılarak uygulanacaktır.

            Not: İngilizce metni 12 Temmuz 1991 gün ve 20927 sayılı Resmi Gazete'dedir.