Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)'ndan Sağlanan Krediye  
Resmi Gazete: 09.07.1991 Sayı : 20924 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1901
Karar Tarihi : 30/05/1991 
     
            Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi'nin dış finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)'ndan sağlanan 11.500.000,-SDR (Özel Çekme Hakkı)'lık krediye ilişkin Hükümetimiz ile adıgeçen Fon arasında 6 Mart 1991 tarihinde Roma'da imzalanan ekli İkraz Anlaşması'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/5/1991 tarihli ve EİUE/II-3090 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı 
G. TANER
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
       
I. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı V.
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
     
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
K. İNAN
Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. ŞIVGIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU
ARASINDAKİ
6/3/1991 TARİHLİ
İKRAZ ANLAŞMASI
(YOZGAT KIRSAL KALKINMA PROJESİ)
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bundan böyle burada "Borçlu" diye anılacaktır) ile ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (bundan böyle burada "IFAD" diye anılacaktır) arasındaki 6.3.1991 tarihli ANLAŞMA.

            (A) Borçlunun, işbu Anlaşmanın 1 numbaralı cetvelinde tanımlanan projeyi (bundan böyle burada "Proje" diye anılacaktır) finanse etmek amacıyla IFAD'dan bir ikraz talebinde bulunduğu;

            (B) İkrazın, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca Borçlu ile IFAD tarafından tayin olunacak işbirlikçi Kuruluş tarafından kullandırılacağı; ve

            (C) IFAD'ın, diğer şeyler arasında yukarıda belirtilen esaslara göre, İşbu Anlaşmada belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak Borçluya bir ikraz vermeyi kabul ettiği

            dikkate alınarak Taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 1
Genel Şartlar, Tarifler, İşbirlikçi Kuruluş

            Bölüm 1.01. 19 Eylül 1986 tarihli IFAD'ın ikraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanan Genel Şartlar (bundan böyle burada "Genel Şartlar" diye anılacaktır). İşbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Bölüm 1.02. Genel Şartlarda ve işbu Anlaşmanın Önsözünde tanımı yapılan çeşitli terimler, yapılan tanım başka türlü bir anlam gerektirmedikçe, işbu Anlaşmada nerede kullanılsın karşılarında belirtilen anlamları ifade ederler. Aşağıdaki ek terimler ise şu anlamları taşırlar:

            (a) "TBMAE", Borçlunun Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünü ifade eder;

            (b) "OGM", Borçlunun Orman Genel Müdürlüğünü ifade eder;

            (c) "PUGEM", Borçlunun Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünü ifade eder;

            (d) "KHGM", Borçlunun Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ifade eder;

            (e) "Uygulayıcı Kuruluş(lar)", OGM, PUGEM ve KHGM'yi ifade eder;

            (f) "NAE", Borçlunun Hayvancılık Araştırma Enstitüsünü ifade eder;

            (g) "TOKB", Borçlunun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder;

            (h) "PK", işbu Anlaşma kapsamında tayin olunacak bir Proje Koordinatörünü ifade eder;

            (i) "TİM", Proje Alanındaki Tarım İl Müdürlüğünü ifade eder;

            (j) "KHİM", Proje Alanındaki Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü ifade eder;

            (k) "İOİM", Proje Alanındaki İl Orman İşletmeleri Müdürlüğünü ifade eder;

            (l) "PG", Proje kapsamında tayin olunacak Proje Görevlisini ifade eder;

            (m) "İPKK" Proje kapsamında kurulacak İl Proje Koordinasyon Komitesini ifade eder;

            (n) "Proje Alanı", Borçlunun Yozgat İlini ve Borçlu ile IFAD arasında zaman zaman üzerinde mutabık kalınabilecek diğer alan veya alanları ifade eder;

            (o) "İK", Proje kapsamında kurulacak İnceleme Komitesini ifade eder;

            (p) "YK", Proje kapsamında kuluracak Yönetim Komitesini ifade eder;

            (q) "Özel Hesap", İşbu Anlaşmanın 3.02. sayılı Bölümü uyarınca açılacak hesabı ifade eder;

            (r) "TCZB", Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını ifade eder;

            (s) "TKK", Tarım Kredi Kooperatiflerini ifade eder;

            (t) "Türk Lirası", Borçlunun para birimini ifade eder,

            Bölüm 1.03. Borçlu ve IFAD, İşbu Anlaşma hükümleri uyarınca ikrazi kullandırmak üzere Genel Şartların V. Maddesinde belirtilen sorumluluklarla İşbirlikçi Kuruluş olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/Proje Hizmetleri Ofisini (BMKP/PHO) tayin etmeyi kabul ederler.

            Bölüm 1.04. İşbu Anlaşmanın başka bir yerinde özel olarak aksine bir hüküm bulunmadıkça veya IFAD tarafından aksi talep edilmedikçe Borçlu, Anlaşma ile ilgili her türlü haberleşmeyi burada belirtilen yerlerle yapacak ve ilgili her türlü bilgi ve belgeleri burada belirtilen yerlere verecektir;

            (a)

            (i)            İşbu Anlaşmanın 3,4 ve 5 numaralı Ekleri de dahil olmak üzere İşbu                                                 Anlaşmanın IV. Maddesi kapsamındaki ve

            (ii)            bu Bölümün (b) paragrafında belirtilen Bölümler hariç olmak üzere Genel Şartların VI. ve XI. Maddeleri kapsamındaki

bütün konularda İşbirlikçi Kuruluş ile;

            (b) Genel Şartların 6.01, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 11.07, 11.11, 11.12, 11.13 ve 11.18 sayılı Bölümleri ile ilgili bütün konularda hem IFAD hem de İşbirlikçi Kuruluş ile; ve

            (c) diğer bütün konularda IFAD ile (bir nüshası İşbirlikçi Kuruluşa gönderilmek kaydıyla).
 

 MADDE II
İkraz

            Bölüm 2.01. IFAD, on bir milyon beş yüz bin Özel Çekme Hakkı (11.500.000 SDR) eşdeğerinde çeşitli para birimleri üzerinden bir tutarı düzenli kaynaklarından Borçluya ödünç vermeyi kabul eder. 

            Bölüm 2.02. Borçlu, ikrazın zaman zaman İkraz Hesabından çekilip geri ödenmemiş tutarı üzerinden yılda yüzde sekiz (% 8) oranında faizli IFAD'a ödeyecektir.

            Bölüm 2.03. İkrazın faizi, İşbu Anlaşmanın 2.05 sayılı Bölümünde atıfta bulunulan para birimi üzerinden her yılın 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir ödenecektir.

            Bölüm 2.04. Borçlu, İkraz Hesabından çekilen ikrazın esas tutarını, İşbu Anlaşmanın 2.05 sayılı Bölümünde atıfta bulunulan para birimi üzerinden 383.300 SDR tutarında 29 eşit altı aylık taksitler halinde geri ödeyecektir. Taksitler, 15 Mayıs 1994 tarihinde başlayıp 15 Mayıs 2008 tarihinde sona ermek üzere her yılın 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde ödenecek ve 384.300 SDR tutarında bir taksit te 15 Kasım 2008 tarihinde ödenecektir.

            Bölüm 2.05. Genel Şartların 4.03 sayılı Bölümünün amaçları bakımından Amerika Birleşik Devletlerinin para birimi belirlenmiştir.

MADDE III
İkraz Hasılasının Kullanılması, İkraz Hesabından Para Çekilmesi

            Bölüm 3.01. Borçlu, İkraz hasılasının, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca Proje kapsamında yapılacak harcamaların finanse edilmesi için kullanılmasını sağlayacaktır.

            Bölüm 3.02. Borçlu, Projenin amaçları bakımından IFAD tarafından tatminkar bulunacak bir ticari bankada IFAD tarafından tatminkar bulunacak hüküm ve şartlarla bir Özel Hesap açacak ve bu hesabı devam ettirecektir. Özel Hesaba para yatırılması ve Özel Hesaptan para ödenmesi, işbu Anlaşmanın 5 numaralı Ek'inin hükümleri uyarınca yapılacaktır.

            Bölüm 3.03. Genel Şartların 6.08 sayılı Bölümünde hükme bağlandığı üzere ikraz hasılasının tahsisi, işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinin 1.paragrafında verilen Tahsis Tablosuna uygun olarak yapılacaktır.

            Bölüm 3.04. Kapanış Tarihi, 30 Haziran 1999 veya IFAD tarafından tesbit edilecek daha sonraki bir tarih olacaktır. IFAD, bu sonraki tarihi Borçluya derhal bildirecektir.

 MADDE IV
Projenin Yürütülmesi

            Bölüm 4.01. Borçlu, Projeyi, İşbu Anlaşmaya ve özellikle işbu Anlaşmanın 4 numaralı Ekine uygun olarak yürütecek veya yürütülmesini sağlayacaktır.

            Bölüm 4.02. Borçlu, işbu Anlaşmanın 4 numaralı Ek'inin 11 paragrafında tanımlanan Yıllık Çalışma Programı ve Bütçede tahmin edildiği şekilde Proje harcamaları ile ilgili yıllık programı karşılayacak kadar iç kaynağı yıllık bütçesinde tahsis edecek ve bütçeye konulan bu fonları Proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere zamanında serbest bırakacaktır.

            Bölüm 4.03 (a) İkraz hasılasından finanse edilecek mal, iş ve hizmetlerin tedariki, işbu Anlaşmanın 3 numaralı Ek'inde belirtilen usüllere uygun olarak yapılacaktır.

            (b) Borçlu, Projenin yürütülmesinde ve Proje kapsamında tamamlanan tesislerin işletme ve bakımında, Borçlu ve IFAD tarafından tatminkar bulunacak derecede ve Borçlu ve IFAD tarafından tatminkar bulunacak hüküm ve şartlarla Borçlu ve IFAD tarafından kabul edilebilir nitelikli uzmanları ve müteahhitleri istihdam edecektir.

            (c) İkraz hasılasından finanse edilecek danışmanlık hizmetleri, işbirlikçi Kuruluşun usullerine uygun olarak sağlanacaktır. Diğer şartlar eşit olduğu takdirde Borçlunun ülkesinin ve gelişme yolundaki IFAD üyesi ülkelerin uzmanları tercih edilecektir.

            Bölüm 4.04. 

            (a) Genel Şartların 11.08 (b) sayılı Bölümünün amaçları bakımından mali kayıtlar, Borçlu tarafından her yılın 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık bir esasa göre hazırlanacak ve Genel Şartların 11.08 sayılı Bölümünde belirtilen iki aylık süreye bakılmaksızın inceleme altındaki dönem içerisinde ikraz hasılasından yapılan harcamalarla ilgili detaylı bildirimler, bu dönemin bitimini müteakip en geç dört ay içerisinde IFAD'a ibraz edilecektir.

            (b) Genel Şartların 11.10 (a) sayılı Bölümünün amaçları bakımından Proje hesaplarının teftişi için mali yıl, her yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arası olacaktır;

            (c) Genel Şartların 11.10 (b) sayılı Bölümünün amaçları bakımından Bölümde belirtilen dört aylık süreye bakılmaksızın Borçlu, mali yılın bitimini müteakip en geç dokuz ay içinde Teftiş Raporunun onaylı nüshalarını IFAD'a ve İşbirlikçi Kuruluşa verecektir; ve

            (d) Genel Şartların 11.10, 11.11, 11.12 ve 11.13 sayılı Bölümlerinin amaçları bakımından Borçlunun IFAD'a rapor vermekte kullanacağı dil İngilizce olacaktır.

            Bölüm 4.05 Borçlu, Projenin çevresel faktörler gözönüne alınarak yürütülmesini sağlamak üzere her türlü makul tedbirleri alacaktır.

 MADDE V
İzleme ve Değerlendirme

            Bölüm 5.01 (a) Borçlu, İşbirlikçi Kuruluş ile istişarede bulunarak Proje uygulamasının gelişimini izlemek ve Projenin etkilerini ve çeşitli komponentlerinin Proje lehdarları üzerindeki tesirini değerlendirmek için IFAD ve İşbirlikçi Kuruluş tarafından tatminkar bulunacak düzenlemeleri yapacaktır.

            (b) IFAD aksini kabul etmedikçe Borçlu, bu Bölümün (a) paragrafında belirtilen izleme ve değerlendirme konusundaki düzenlemeler ve görev tanımları ile ilgili teklifini, işbu Anlaşmanın tarihini müteakip en geç oniki ay içerisinde aşağıdaki hususlarla ilgili bilgilerle beraber görüşleri için IFAD'a ve İşbirlikçi Kuruluşa ibraz edecektir:

            (i)            Borçlu adına izleme ve değerlendikmeyi yürütmekten sorumlu olacak                                     kuruluşların organizasyonu, personel durumu, yeri ve statüsü;

            (ii)             İzleme ve değerlendirme için çalışma programı ve Borçlu tarafından önerilen                         bütçe tahsisatı;

            (iii)             Borçlunun IFAD'a ve İşbirlikçi Kuruluşa rapor verme programı; ve 

            (iv)             IFAD veya İşbilikçi Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer hususlar

            (c) Borçlu, bu Bölümde atıfta bulunulan izleme ve değerlendirme ile ilgili düzenlemeleri, teklifi üzerinde IFAD'ın tavsiyeleri olduğu takdirde bu tavsiyelere uygun olarak kesinleştirecek ve İşbirlikçi Kuruluş ile istişarede bulunarak bunları uygulamaya koyacaktır.

            Bölüm 5.02. Proje tamamlama değerlendirmesi için IFAD, Borçlu ile istişarede bulunmak suretiyle ya bağımsız olarak ya da İşbirlikçi Kuruluş ile işbirliği yaparak kendi tercih edeceği bir kuruluşu veya uzmanları Projenin tamamlanan kısımlarının ve tamamının Proje lehdarı üzerindeki etkisini anahtar göstergelere göre değerlendirmek üzere tayin edebilir.

            Bölüm 5.03. IFAD tarafından aksi kabul edilmedikçe Borçlu, bu Madde kapsamındaki mükellefiyetlerini yerine getirirken IFAD tarafından zaman zaman tadil edilebilecek IFAD'ın "Kırsal Kalkınma Projeleri ve Progrıamlarında İzleme ve Değerlendirmenin tasarlanması ve Kullanımı ile ilgili Rehber İlkeler"ini gözönünde bulunduracaktır.

            Bölüm 5.04. Borçlu, Projeyi yürüten kuruluştan ve Projenin uygulanması ve Proje kapsamında tamamlanan tesislerin işletilmesi ve bakımı ile ilgilenen diğer kuruluşlardan alınacak gerekli tüm verilerin ve diğer bilgilerin bu Madde kapsamında herhangi bir görevin yürütülmesiyle görevlendirilen uzmanlara/kuruluşa derhal verilmesini sağlayacaktır.

 

MADDE VI
Yürürlük, Sona Erme

            Bölüm 6.01. IFAD tarafından aksi kabul edilmedikçe aşağıdakiler, Genel Şartların 10.01 (g) sayılı Bölümünün amaçları bakımından, işbu Anlaşmanın yürürlüğü için ilave şartlar olarak belirlenmiştir:

            (a) Özel Hesabın, işbu Anlaşmanın 3.02 sayılı Bölümüne uygun olarak açılmış                                     olması;

            (b) Herbiri IFAD tarafından kabul edilebilir niteliklere ve tecrübeye sahip Proje Koordinatörünün (PK) ve üç uygulayıcı kuruluştaki (TİM, KHİM ve İOİM) Proje Görevlilerinin Borçlu tarafından tayin edilmiş olması; ve 

            (c) İPKK, YK ve İK'nın Borçlu tarafından kurulmuş olması.

            Bölüm 6.02. Genel Şartların 10.04 sayılı Bölümünün amaçları bakımından işbu Anlaşmanın yürürlüğü için işbu Anlaşmanın tarihinden doksan (90) gün sonraki bir tarih belirlenmiştir.

            Bölüm 6.03. Borçlu ve IFAD aksine mutabık kalmadıkça, Borçlunun işbu Anlaşmanın V. Maddesi kapsamındaki mükellefiyetleri, işbu Anlaşmanın sona ereceği tarihte veya işbu Anlaşma tarihinden on yıl sonraki bir tarihte (hangisi önce olursa) sona erecektir.

 MADDE VII
Temsilciler, Adresler

            Bölüm 7.01. Genel Şartların 14.02 sayılı Bölümünün amaçları bakımından, Borçlunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Borçlunun temsilcisi olarak belirlenmiştir. 

            Bölüm 7.02. Genel Şartların 14.01 sayılı Bölümünün amaçları bakımından aşağıdaki adresler belirlenmiştir:

Borçlunun Adresi:

            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
            Mithatpaşa Caddesi No: 18
            06420 Yenişehir-ANKARA-TÜRKİYE

Teleks Numaraları:

            0607-44285 (MLYE-TR)
            0607-42689 (ANK-TR)

Telefaks Numarası:

            904-1322828

IFAD'ın Adresi:

            International Fund for Agricultural Development
            107 Via del Serafico
            00142 Roma, İtalya

Telgraf Adresi:

            IFAD ROME

Teleks Numarası:

            620330 IFAD I

Telefaks Numarası:

            (396) 5043463

İşbirlikçi Kuruluşun Adresi:

            United Nations Development Programme/Office
            For Project Services (UNDP/OPS)
            220 East 42nd Street (14 th Floor)
            New York, N.W. 10017
            Amerika Birleşik Devletleri

Telgraf Adresi

            UNDPS
            NEWYORK

Teleks Numaraları:

            662293 OPS UNDP
            645495 OPS UNDP
            824608 OPS UNDP

Telefaks Numaraları:

            (212)            906 6904
            (212)            906 6501
            (212)            906 6052

            Yukarıdaki hususları tasdiken, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta bulunan taraflar, işbu Anlaşmanın yukarıda yazılı gün ve yılda Roma, İtalya'da imza edilmesini sağlamışlardır.

                                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                     Yetkili Temsilci
                                                                                     Lutfullah KAYALAR
                                                                                     Tarım Orman ve Köyişleri
                                                                                     Bakanı

                                                                                    ULUSLARARASI TARIMSAL
                                                                                     KALKINMA FONU
                                                                                                 Başkan
                                                                                                İdriss JEZAIRY

 Ek 1
Projenin Tanımı

            1- Projenin genel amacı, Proje Alanında yaşayan en fakir ailelerin yaşam standartlarının geliştirilmesi için bu ailelere mevcut doğal kaynakları tehlikeye atmadan ve mümkünse verimliliklerine arttırarak bu kaynakları kullanmaları hususunda yardımcı olmaktır.

            2- Proje, aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır. Ancak bu kısımlar, bu gibi amaçlara ulaşmak için zaman zaman Borçlu ile IFAD'ın üzerinde mutabık kalabilecekleri değişikliklere tabi olacaktır:

            Kısım A: Kırsal Altyapı

            (1) 70 köy içme suyu sisteminin inşaatı; bu sistemler inşa edildikten sonra köy grupları tarafından işletilip idare edilecektir.

            (2) Yaklaşık 125 kilometre yolun iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bakımı,

            Kısım B: Küçük Ölçekli Sulamanın Geliştirilmesi

            (1) Yaklaşık 70 küçük ölçekli sulama projesinin inşaatı; bunların herbiri, Proje Alanındaki dağ köylerinde yaklaşık 70 hektarlık alanı kapsayacak ve küçük regülatörler ile bunlara bağlı cazibe sistemli kanallar ve dağıtım kanallarını kullanacaktır.

            (2) Altı adet mevcut küçük ölçekli sulama projesinin iyileştirilmesi.

            (3) Sulama projelerinin inşaa edilmesinden veya iyileştirilmesinden sonra işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenecek Su Kullanıcıları Gruplarının veya kooperatiflerinin proje lehdarları tarafından inşaat veya iyileştirmeden önce oluşturulması.

            (4) Küçük proje inşaat ve iyileştirmelerinin tasarlaması ve denetlemesi ve sulama teknolojileri ile ilgili olarak yayım servisine destek temin etmesi hususunda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne (KHİM) kurumsal destek sağlanması.

            (5) Kadılı Araştırma İstasyonunun geliştirilmesi suretiyle sulama-uygulamalı araştırmanın güçlendirilmesi

            (6) Sulama için Proje lehdarlarına artan üretim kredisi sağlanması.

            Kısım C: Kuru Şartlarda Bitkisel Üretim

            (1) Daha ziyade tarla deneyleri vasıtasıyla Proje Alanında yüksek verimli kalıcı çiftçilik sistemlerini belirlemek için ağırlığı Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne (HAE) verilmek üzere sınırlı uyarlamalı araştırma kapasitesinin oluşturulması amacıyla Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüne (TBMAE) yardım sağlanması.

            (2) Projenin C ve D kısımları ile ilgili olarak Proje lehdarlarına daha fazla doğrudan yardım sağlanması için Tarım İl Müdürlüğü (TİM) yayım servisinin eksikliklerinin giderilmesi.

            (3) Proje lehdarlarına artan bitkisel üretim kredisi sağlanması.

            Kısım D: Hayvancılığın Geliştirilmesi

            (1) Mevcut imkanların tamamlanması suretiyle Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün geliştirilmesi.

            (2) Uygun mahallerdeki köylere yaklaşık sekiz yeni Boğa Merkezinin kurulması.

            (3) Süt arzının yeterli olduğu ve tesisin işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenecek bir kooperatif kurulmasının lehdarlarca kabul edildiği köylerde yaklaşık beş adet Süt Toplama Merkezinin tesis edilmesi. 

            (4) Yaklaşık 150 adet küçük peynir imalathanesinin kurulması için fakir ailelere kredi sağlanması.

            Kısım E: Ormancılık

            (1) 25 dağ köyünde yaklaşık 3000 hektar orman arazisinin ve 20001 hektar müşterek arazinin ağaçlandırılması,

            (2) 25 dağ köyünde yaklaşık 2000 hektar orman arazisinde ortakların tesis edilmesi ve geliştirilmesi

            (3) Yaklaşık 25 dağ köyünün yakınındaki bozuk orman arazisi üzerindeki yaklaşık 1300 hektar meşeliğin gençleştirilmesi.

            (4) Yaklaşık 5-10 dağ köyündeki yaklaşık 100 hektar bozuk çiftlik arazisi/orman üzerinde toprak muhafaza çalışmalarının yürütülmesi.

            (5) Köy Ormancılığı için Orköy Fonundan kredi sağlanması

            (6) Projenin E Kısmı kapsamındaki faaliyetlerini yürütebilmesi ve denetleyebilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) kurumsal destek sağlanması.

            Kısım F: Gelir Getirici Faaliyetler

            (1) Arıcılık, ipek böcekçiliği ve halı dokumacılığı konularında fakir ailelerin üyelerine köy seviyesinde eğitim verilebilmesi için ev ekonomistlerine, Proje Alanındaki fakir ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitim sağlanması.

            (2) Proje kapsamında eğitim alan yaklaşık 120 köye 480 adet halı/kilim tezgahı sağlanması.

            (3) Yaklaşık 430 aile için herbiri 20 kovandan oluşan yaklaşık 430 arıcılık ünitesinin kurulması ve yaklaşık 9 köyde yaklaşık 45 hektarlık dut ağacının yetiştirilmesi.

            (4) Gelir getirici faaliyetler için Proje kapsamında eğitim alan ailelerin gerekli alet ve malzemeleri edinebilmeleri amacıyla Orköy ve Destek Fonlarından kredi sağlanması.

            Kısım G: Proje Yönetimi

            İzleme ve değerlendirme de dahil olmak üzere Projenin yönetimi ve koordinasyonu için kurumsal düzenlemelerin tesis edilmesi.

            3- Projenin 30 Haziran 1998'de tamamlanması beklenmektedir.

 EK 2
İkraz Hasılasının Tahsisi ve Çekimi

            1- Genel Şartların 6.08 sayılı Bölümünde belirtildiği üzere aşağıdaki Tablo, İkraz hasılasından finanse edilecek mallaren, işlerin, hizmetlerin ve diğer kalemlerin kategorilerini, ikrazdan her kategoriye tahsis edilen tutarları ve her kategoriden finanse edilecek kalemler için yapılacak harcamaların yüzdelerini göstermektedir. Sözü edilen yüzdeler, Borçlu ile IFAD arasında varılacak anlaşma ile zaman zaman değiştirilebilir.
 

 
Kategori
Tahsis edilen ikraz
tutarı (SDR eşdeğeri 
olarak ifade edilmiştir)
Harcamaların finanse
edilecek yüzdesi
(%)
I. İnşaat İşleri
2.920.000
% 40
II. Araçlar makine ve
ekipman
2.020.000
Dış harcamaların % 100 ü iç harcamaların (fabrika teslim fiyatı) % 100'ü veya diğer iç harcamaların % 75'i
III. Teknik yardım ve eğitim
2.300.000
% 100
IV. Artan cari giderler
(personel maaşları dahil)
1.960.000
% 25
V. Tahsis edilmemiş
2.3000.000
 
TOPLAM
11.500.000
 
 

            2- Borçlu ve IFAD aksine mutabık kalmadıkça, IFAD üyesi olmayan ülkelerde yapılan harcamalar için veya bu gibi ülkelerden temin edilen mal veya hizmetler için ikraz hesabından para çekilmeyecektir.

            3- Tutarı 40000 $ eşdeğeri veya daha az olan mukaveleler kapsamında yapılan ödemeler, yurtiçi eğitim giderleri, emanet usulü ihale işleri ve artan cari giderlerle ilgili olarak İkraz Hesabından para çekimleri, onaylı harcama bildirimlerine karşılık yapılacaktır. Bunlarla ilgili dökümanların IFAD'a ibrazı gerekmemekle birlikte bu dökümanlar, Genel Şartların 11.09 sayılı Bölümü uyarınca IFAD ve İşbirlikçi Kuruluşun temsilcileri tarafından periyodik olarak teftiş edilmek üzere Borçlu tarafından saklanacaktır.

 EK 3
Tedarik

            A- Genel

            1- IFAD, İşbirlikçi Kuruluş ile görüşerek aksini kabul etmedikçe, ikraz hasılasından finanse edilecek malların, inşaat işlerinin ve hizmetlerin tedarikinde bu Ek'in aşağıdaki paragraflarında belirtilen usuller uygulanacaktır.

            2- İkraz hasılasından finanse edilecek mal ve inşaat işlerinin tedariki zaman zaman IFAD tarafından değiştirilen "Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunun Mali Yardımı ile Yapılan Tedariklerle ilgili 1982 Yılı Rehberi"nin (bundan böyle burada "Tedarik Rehberi" olarak anılacaktır) hükümlerine tabi olacaktır.

            3- Tedarik, mümkün olduğu ölçüde, her teklif paketinin veya önerilen mukavelenin uluslararası rekabetçi ihaleye uygun büyüklükte olmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Tedarikin başlamasından önce Borçlu, tedarik edilecek malların listesini veya listelerini, bu mallarla ilgili olarak önerilen gruplandırmayı ve yapılacak inşaat işleri ile ilgili mukavelelerin önerilen sayısını ve kapsamını onaylanmak üzere IFAD'a verecektir. 

            B- Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB)

            4- Bedeli 200.000 $ eşdeğerinden fazla olarak tahmin edilen araçlar, tarım ekipman ve makinaları, göze ve kulağa hitabeden ekipman ve ofis ekipmanı temini için yapılacak her mukavele, ICB esasına göre gerçekleştirilecektir. ICB usulleri, Tedarik Rehberinde belirtilmiştir.

            C- Diğer Tedarik Usulleri

            5- Uluslararası Satınalma: Bedeli 200.000 $ eşdeğeri veya daha az fakat 100.000 $ eşdeğerinden daha fazla olarak tahmin edilen hayvan aşıları ve ilaçlar, kimyasal maddeler, 10 adet Proje başlangıç aracı, köy içme suyu sistemleri için pompalar ve bunlarla ilgili elektrikli ve mekanik ekipmanlar için her mukavele, PUGEM, KHGM ve DGM tarafından, IFAD üyesi değişik ülkelerden en az üç yeterli firmadan istenilen tekliflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

            6- Mahalli Rekabetçi İhale (LCB): Bedeli 40.000 $ ile 100.000 $ eşdeği arasında tahmin edilen toplam tutarı her uygulayıcı kuruluş için 500.000 $ eşdeğerini aşmayan kalemlerle ilgili her mukavele, IFAD'ı tatmin edecek usullere uygun bir şekilde mahalli olarak ilan olunan rekabetçi ihale esasına göre gerçekleştirilecektir.

            7- Mahalli Satınalma veya Doğrudan Mukavele Yapılması: Bedeli 40.000 $ eşdeğerinden az olan ve toplam tutarı her uygulayıcı kuruluş için 200.000 $'ı aşmayan kalemler veya kalem grupları ile ilgili her mukavele IFAD tarafından kabul edilebilir usullere uygun olarak işbu Anlaşma kapsamında uygun en az üç firmadan istenilecek tekliflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması suretiyle veya IFAD'ı tatmin edecek hüküm ve şartlarla bir müteahhit veya malların satıcısı ile doğrudan mukavele yapılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

            8- Mahalli Rekabetçi İhale (LCB) Kapsamındaki İnşaat İşleri: Ofis binaları, lojmanlar ve kırsal altyapı (küçük ölçekli sulama ve köy içme suyu) ile ilgili inşaat işleri için her mukavele, IFAD tarafından tatminkar görülecek usullere uygun şekilde mahalli olarak ilan olunan rekabetçi ihale esasına göre gerçekleştirilecektir.

            9- Emanet Usulü İhale: Projenin D ve E kısımları kapsamında yapılacak altyapı inşaatları ile Projenin A (2) Kısmı kapsamında yapılacak yol inşaatı ve bakımı Borçlu tarafından sırasıyla DGM ve KHİM vasıtasıyla emanet usulü ihaleyle yürütülebilir.

            D- Tedarik ile İlgili Kararların IFAD Tarafından Gözden Geçirilmesi:

            10- (a) Yukarıda 5.-8. paragraflarda atıfta bulunulan mukavelelerle ilgili olarak Borçlu, mukavelenin imzalanmasından sonra derhal ve mukavele ile ilgili olarak İkraz Hesabından para çekmek için IFAD'a ilk müracaatın yapılmasından önce mukavelenin aslının aynı bir nüshasını IFAD'a, iki nüshasını ise İşbirlikçi Kuruluşa verecektir. Uygun olduğu takdirde aslının aynı nüshalarla birlikte ilgili tekliflerin analizi, ihalenin kime verileceği hususundaki tavsiyeler ve IFAD veya İşbirlikçi Kuruluşun makül olarak talep edeceği diğer bilgiler de verilecektir. Eğer IFAD, yapılan ihalenin Tedarik Rehberine veya bu Ek'e uygun olmadığını tesbit ederse durumu derhal Borçluya bildirecek ve bunun nedenlerini açıklayacaktır.

            (b) Harcama bildirimleri esasına göre işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinin 3.paragrafı kapsamında İkraz hasılasından para çekilmesine izin verilen mukavelelere (a) paragrafının hükümleri uygulanmayacaktır. Bu gibi mukaveleler saklanacak ve bunların nüshaları, Genel Şartların 11.09 sayılı Bölümün şartlarına uygun olarak verilecektir.

            11- Bir mukavelenin hüküm ve şartlarında herhangi bir önemli değişiklik yapılmasını veya bu hüküm ve şartlardan feragat edilmesini kabul etmeden veya mukavelenin uygulanması için belirlenen zamanın uzatılmasına razı olmadan veya mukavele kapsamında orijinal mukavele bedelini % 10'dan fazla arttıracak bir değişiklik talimatı verdemen (Son derece acil haller hariç) önce Borçlu, teklif edilen değişiklik, feragat, uzatma veya değişiklik talimatından ve bunların gerekçelerinden IFAD'ı haberdar edecektir. Eğer IFAD, sözü geçen teklifin işbu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyeceğini tesbit ederse durumu derhal Borçluya bildiricek ve bu tesbitinin gerekçelerini açıklayacaktır.

 EK 4
Uygulama, İşletme, Diğer Hususlar

            1- IFAD aksini kabul etmedikçe Borçlu, işbu Anlaşmanın diğer bölümlerindeki hükümlere ilave olarak bu Ek'te belirtilen şartlara uygun bir şekilde Projeyi yürütecek ve Proje kapsamında tamamlanan tesislerin işletme ve bakımını gerçekleştirecektir.

            A- Organizasyon ve Yönetim

            2- Proje, 6 Genel Müdürlük (GM'ler), TOKB içindeki Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu (APKK) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yönetilecektir.

            3- Terkibi, fonksiyonları ve sorumlulukları IFAD tarafından kabul edilebilir bir İnceleme Komitesi (İK) kurulacaktır. İK, yılda en az bir kere toplanacak, TOKB'yi temsil edecek, YK'ya üst seviyede destek sağlayacak ve IFAD ile mutabık kalınabileceği üzere proje komponentleri ve alt komponentleri arasında bütçenin yeniden tahsisini onaylayacaktır. 

            4- Terkibi, fonksiyonları ve sorumlulukları IFAD tarafından kabule dilebilir bir Yönetim Komitesi (YK) kurulacaktır. YK, en az üç ayda bir toplanarak Yıllık Çalışma Programını ve Bütçeyi alışını müteakip bir takvim ayı içinde onaylayarak, Proje uygulamasını daha önce onaylanmış Yıllık Çalışma Programı ve Bütçelerle kıyaslayarak gözden geçirecek, Proje uygulamasındaki bellibaşlı darboğazları belirleyecek, koordinasyon gerektiren konuları gözden geçirip çözümleyecek ve aldığı kararları uygulama yetkisini Proje Koordinatörüne verecektir.

            5- PUGEM, nitelikleri ve tecrübesi IFAD tarafından tatminkar bulunacak kıdemli ve tecrübeli bir kişiyi Proje Koordinatörü (PK) olarak atayacaktır. PK, Ankara'da PUGEM içerisinde bir ofiste faaliyet gösterecektir. Yozgat TİM, KHİM ve İOİM'e nitelikleri ve tecrübeli IFAD tarafından tatminkar bulunacak Proje Görevlileri atanacaktır. PK ve TİM Proje Görevlilerine uygun destek personeli ve imkanları sağlanacaktır.

            6- PK, PUGEM, YK ve İPKK'ya sunmak üzere üç ayda bir durum raporları hazırlayacak ve TOKB ile IFAD'a altı aylık ve yıllık gelişme raporları sunacaktır. Bu raporlar İngilizceye terçüme edilip ilgili rapor verme döneminin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde IFAD'a ibraz edilecektir.

            7- TİM, KHİM ve İDİM İl Müdürleri, PK, HAE Müdürü ve Yozgat TCZB Müdürü ile birlikte, terkibi, fonksiyonları ve sorumlulukları IFAD tarafından kabul edilebilir İl Proje Koordinasyon Komitesini (İPKK) oluşturacaklardır. İPKK'nın Başkanı Yozgat İlinin Valesi olacaktır.

            8- Proje; HAE, TİM, KHİM, İDİM ve resmi ve gayriresmi hedef grup kurumları tarafından uygulanacaktır. Projenin kredi ihtiyaçları, TCZB, TKK, Orköy, Destek ve Ağaçlandırma Fonlar'ı ile ve bazı durumlarda da gayriresmi Hedef Grup Döner Sermayelerinin kendiliğinden oluşmasıyla karşılanacaktır.

            B- Finansman

            9- Proje Koordinatörü, Proje için ayrı bir hesap tutacak ve her üç aylık dönemin sonunda IFAD ile mutabık kalınan bir forma uygun olarak Proje harcamaları ile ilgili detaylı bir bildirim hazırlayarak IFAD'a sunacağı altı aylık gelişme raporlarına böyle bir bildirimi ekleyecektir.

            10- Her hedef grubun (veya bunların alt gruplarının) benimsemeyi seçebileceği Proje müdahalelerini uygulama ve devam ettirme kapasitesi ile ilgili olarak müştereken mutabık kalınan değerlendirmelere uygun Yıllık Çalışma Programı ve Bütçeler her yılın en geç Mart ayında İPKK tarafından hazırlanıp onaylanacak ve her yılın en geç Mayıs ayında incelemesi için YK'ya sunulacaktır. Yıllık Çalışma Programı ve Bütçelerin hazırlanması, müdahale, ilçe, uygulayıcı kuruluş ve İl seviyeleri de dahil olmak üzere birkaç idari seviyede gerçekleştirilecektir.

            11- Borçlu, ilgili mali yılın başlangıcından en az iki ay önce teklif edilen Yıllık Çalışma Programını ve Bütçeyi incelemesi ve mütaalada bulunması için IFAD'a sunacaktır. Borçlu, sözü geçen Yıllık Çalışma Programı ve Bütçe kesinleştirilmeden önce IFAD'ın mütalaalarını Yıllık Çalışma Programı ve Bütçeye dahil edecektir.

            12- Her yılın Yıllık Çalışma Programı ve Bütçesinde tahmin edildiği şekilde Proje kapsamında artan kredi (mevsimsel ve orta vadeli) ihtiyacı, Proje planları, modelleri ve ürün bütçelerine uygun olarak Borçlu'nun ilgili kurumları (tarımsal kredi için TCZB ve TKK, gelir getirme kredisi için Orköy Fonu ve Destek Fonu, ağaçlandırma kredisi için Ağaçlandırma Fonu) tarafından Proje lehdarlarına sağlanacaktır. Proje kapsamında çiftçinin kredi için müracaatları, ilgili uygulayıcı kuruluş (tarımsal ve gelir getirme kredileri için TİM, ağaçlandırma kredisi için İDİM) tarafından onaylanacak ve ikrazın değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetimi, ilgili kredi kurumlarının o sırada yürürlükte olan usullerine uygun olarak yapılacaktır.

            13- Borçlu, Proje kapsamında bir katılımcı planlama ve bütçe mekanizması oluşturacaktır. Bu mekanizma vasıtasıyla her hedef grup, önceden belirlenmiş bir bütçe içinde kendi ihtiyaçlarını algılamasına göre ve işbu Anlaşmaya Borçlunun yürürlükte olan kanunlarına ve her hedef grubun (veya bunların alt gruplarının) benimsemeyi seçebileceği Proje müdahalelerini uygulama ve devam ettirme kapasitesi ile ilgili müştereken mutabık kalınan değerlendirmelere uygun olarak Proje müdahaleleri ile ilgili önceliklerini belirleyecektir.

            14- Borçlu, enflasyonun maliyetler üzerindeki etkilerini de gözönüne alarak tahmin edilen yıllık harcamalar programını karşılayacak Bütçe tahsisatlarının 1991-97 yılları arasında yapılmasını ve 1991 yılı bütçesine 1991 yılı Proje tahsisatlarının da dahil edilmesini sağlayacaktır.

            C- Diğer Hususlar

            15- Borçlu, PK, Proje Görevlileri ve bilgisayar operatörünün hizmetlerinin devamını sağlamak için bu kişilere yapılan ödemelerin yıllık olarak arttırılmasını sağlayacaktır.

            16- Borçlu, her köydeki ormancılık faaliyetlerinin başlamasından önce o köye ait kadastro sörveyinin tamamlanmasını sağlayacaktır. 

            17- Borçlu, Proje kapsamındaki görevlerde çalışacak personelin Proje ile ilgili görevlerine başlamadan önce resmi tayinlerinin tamamlanmasını sağlayacaktır.

            18- Borçlu, yurtdışı eğitimi için aday olacak kişilerin ve bunların eğitilecekleri kurumların niteliklerinin IFAD'ı tatmin etmesini sağlayacaktır. 

            19- Borçlu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün (TBMAE), Hayvancılık Araştırma Enstitüsüne (HAE) ait arazide bir araştırma alt istasyonu kurulabilmesi için HAE'nin görev alanını genişletecektir.

            20- Borçlu, kredi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere izleme ve değerlendirmeyi (İ ve D) uygulayan tüm kuruluşların normal iç İ ve D çalışmalarını yürütmelerini ve TİM Proje Görevlisinin IFAD tarafından kabul edilebilir İ ve D usüllerini uygulamasını ve tüm uygulayıcı kuruluşlar tarafından kullanılan ve üretilen verileri ve analizleri elde edebilmesini sağlayacaktır.

            21- Borçlu; Projeyi gerekçesini, amaçlarını, komponentlerini, organizasyon ve yönetimini ve izleme ve değerlendirmesini tanıtmak üzere Yürürlük Tarihinden sonra derhal iki başlangıç semineri yapacaktır. Bunların birincisi, YK ve İK, OGM (Kayseri) Bütçe Teşkilatı ve KHGM (Amasya) Bütçe Teşkilatı üyeleri, TİM, KHİM ve İDİM Müdürleri ve Proje Görevlileri ve tüm araştırma istasyonlarının ve alt istasyonlarının temsilcileri ile yapılacak, ikincisi ise Proje Görevlileri ile yapılacak ve Projenin birinci yılındaki tüm faaliyetler için bir zaman çizelgesi tesbit edilmesini amaçlayacaktır.

            22- Borçlu, Proje ile inşa edilen köy içme suyu ve sulama projeleri ve Süt Toplama Merkezleri ve aynı zamanda ormancılık, otlak amenajmanı ve gelir getirici faaliyetlerle ilgili işletme ve yönetim için lehdar grupların ve kurumların oluşturulmasını sağlayacaktır.

            23- Borçlu, Proje kapsamındaki gelir getirici faaliyetlerin uygulanması ile ilgili detaylı teklifleri 31 Aralık 1991 tarihine kadar AFAD'a verecektir.

 
EK 5
Özel Hesap

            1- Bu Ek'in amaçları bakımından:

            (a) "kategori" terimi, işbu Anlaşmanın 2 n umaralı Ekinin 1.paragrafındaki Tahsisat Tablosunda belirtildiği gibi ikraz hasılasından finanse edilecek bir kalemler kategorisini ifade eder;

            (b) "uygun harcamalar" terimi, Proje kapsamında gerekli olup, işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ek'inin hükümleri uyarınca ikraz hasılasından finanse edilecek mal ve hizmetlerin makül maliyetleri ile ilgili harcamaları ifade eder; ve

            (c) "Yetki Verilmiş Tahsisat" terimi, bu Ekin 3 (a) paragrafı uyarınca İkraz Hesabından çekilip Özel Hesaba yatırılacak 1.000.000 $ tutarındaki parayı ifade eder.

            2- IFAD İşbirlikçi Kuruluş ile görüşerek aksini kabul etmedikçe Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu Ek'in hükümleri uyarınca sadece uygun harcamalar için yapılacaktır.

            3- Özel Hesabın usulüne uygun olarak açıldığına dair IFAD'ı tatmin edecek delillerin IFAD tarafından alınmasını müteakip yetki verilmiş tahsisattan çekimler ve daha sonra Özel Hesabı tazelemek için yapılacak çekimler aşağıdaki şekilde yapılabilir:

            (a) toplamı, Yetki Verilmiş Tahsisatın toplam tutarına ulaşan bir depozito veya depozitolar için Borçlu tarafından yapılan bir talep veya talepler esasına göre IFAD, Borçlu adına, Borçlu tarafından talep edilen tutarı veya tutarları İkraz Hesabından çekip Özel Hesaba yatıracaktır.

            (b) Borçlu, Özel Hesabın tazelenmesi için yapacağı talepleri, IFAD'ın belirleyeceği aralıklarla IFAD'a verecektir. Bu talepler esasına göre IFAD, Özel Hesabı tazelemek için gerekli olan ve uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılan ödemelerin tutarını geçmeyen tutarları İkraz Hesabından çekip Özel Hesaba yatıracaktır. Bu gibi depozitoların herbiri, bu Ek'in 4.paragrafı uyarınca bu gibi depozitolar için yapılan talebi desteklemek için verilecek delil ile haklı görüleceği üzere ilgili kategoriler kapsamında ve ilgili eşdeğer tutarlarda IFAD tarafından İkraz Hesabından çekilecektir.

            4- Borçlu, Özel Hesaptan yaptığı ve bu Ekin 3 (b) paragrafı uyarınca tazeleme talebinde bulunduğu her ödeme için bu talebin yapıldığı sırada veya daha önce bu ödemenin uygun harcamalar için yapıldığını gösteren ve IFAD'ın makül olarak talep edeceği dökümanları ve diğer delilleri IFAD'a verecektir.

            5- (a) Bu Ek'in 3.paragrafının hükümlerine bakılmaksızın aşağıdaki durumlardan herhangi biri vukubulduğunda (hangisi önce vukubulursa) IFAD tarafından Özel Hesaba başkaca bir depozito yarıtılmayacaktır:

            (i)            Genel Şartların 6.01 sayılı Bölümünün (a) paragrafının hükümleri uyarınca Borçlunun müteakip para çekimlerinin tümünü doğrudan doğruya İkraz Hesabından yapacağının IFAD tarafından tesbit edilmiş olması; veya

            (ii)            İkrazın çekilmemiş toplam tutarı eski Genel Şartların 6.02 sayılı Bölümü uyarınca IFAD tarafından üstlenilen herhangi bir ödenmemiş özel taahhüdün tutarı, Yetki Verilmiş Tahsisat tutarının iki katının eşdeğerine eşit olduğu zaman.

            (b) Bundan sonra, ikrazın çekilmemiş geriye kalan tutarının İkraz Hesabından çekilmesinde IFAD'ın Borçluya ihbarda bulunarak belirleyeceği usuller uygulanacaktır. Bu gibi müteakip para çekimleri, ancak sözü geçen ihbarın yapıldığı tarihte Özel Hesapta depozito olarak bulunan bu gibi tüm tutarların uygun harcamaların ödenmesi için kullanıldığı veya kullanılacağı hususunda IFAD'ın tatmin edilmesinden sonra ve tatmin edileceği derecede gerçekleştirilecektir.

            6- (a) Herhangi bir zamanda IFAD, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin (i) bu Ekin 2.paragrafı uyarınca uygun olmayan herhangi bir harcama için veya uygun olmayan bir tutarda yapıldığını veya (ii) bu Ekin 4.paragrafı uyarınca verilen delillerle haklı görülmediğini tesbit ederse Borçlu, IFAD'ın ihbarı üzerine derhal, sözü geçen ödemenin tutarına veya o tutarın uygun görülmeyen veya haklı görülmeyen kısmına etiş bir tutarı Özel Hesaba depozito olarak yatıracak veya IFAD talepte bulunduğu takdirde, IFAD'a geri ödeyecektir. Borçlu bu şekilde bir depozito veya geri ödeme yapana kadar IFAD tarafından Özel Hesaba başkaca depozito yatırılmayacaktır. 

            (b) Özel Hesapta kalmış bir tutarın uygun harcamalar için yapılacak ödemelere gerekli olmadığının herhangi bir zamanda IFAD tarafından belirlenmesi halinde, Borçlu, IFAD'ın ihbarı üzerine derhal söz konusu tutarı İkras Hesabına geçirilmek üzere IFAD'a geri ödeyecektir.

            (c) IFAD aksini kabul etmedikçe, bu Ekin 6.paragrafı kapsamında ve Özel Hesaptan IFAD'a yapılacak herhangi bir geri ödeme, İkraz Hesabından para çekimleri için IFAD tarafından kullanılan para birimi üzerinden yapılacaktır.

            Not: İngilizce metni 9 Temmuz 1991 gün ve 20924 sayılı Resmi Gazete'dedir.