Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Yapılan Hava Ulaştırmasına  
Resmi Gazete: 05.07.1991 Sayı : 20920 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1903
Karar Tarihi : 30/05/1991 
     
            Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 12 Nisan 1991 tarihinde Moskova'da imzalanan hava ulaştırmasına ilişkin ekli Mutabakat Muhtırası'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/5/1991 tarihli ve ÇTAD/I-3101 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı 
G. TANER
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
       
I. ÇELEBİ
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı V.
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
K. İNAN
Milli Savunma Bakanı V.
A. AKSU
İçişleri Bakanı
A.K. ALPTEMOÇİN
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H. ŞIVGIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı
 

Mutabakat Muhtırası

            29 Ağustos 1967 tarihli Türk Sovyet Hava Ulaştkırma Anlaşmasının 14. maddesi uyarınca ve 25 Aralık 1987 tarihinde imzalanmış Mutabakat muhtırasını gözönünde tutarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Heyetleri, 9-12 Nisan 1991 tarihlerinde Moskova'da hava ulaşımı alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapmışlardır.

            Taraflar aşağıdaki hususları incelemiş ve üzerinde mutabakata varmışlardır:

            1. Heyetler, taraflarca belirtilen Havayolu Şirketlerinin uçuşları için Türkiye ve SSCB topraklarında yeni noktalar belirlenmesi konusunu incelemişler ve 1967 tarihli Hava Ulaştırma Anlaşmasının EK-1'in 4. maddesi uyarınca, iki ülke arasındaki hava ulaşımında Baku'nun SSCB'deki ikinci nokta olarak belirlenmesine rızalarını vurgulamışlardır.

            Heyetler, ayrıca, ileride, Havayolu Şirketlerinin, Akid Tarafların topraklarında, ikişer noktaya daha uçuşlar düsenleyeceklerini ve bunların Sivil Havacılık İdareleri arasındaki mutabakat ile belirleneceğini kararlaştırmışlardır.

            Taraflar, ayrıca, 25 Aralık 1987 tarihli Mutabakat Muhtırası ile aynı tarihli Tutanağın hükümlerini dikkate alarak, 1967 tarihli Hava Ulaştırma Anlaşmasının 14. maddesi, 2.fıkrasına dayanarak, anılan Anlaşmanın EK-1'inde (1. (a) ve 2. (a) paragraflar) uygun değişiklikler yapılmasında mutabık kalmışlardır. Bu konudaki metin EK-I'dedir.

            2. Heyetler, Tarafların Sivil Havacılık Makamlarınca imzalanan 25 Aralık 1987 tarihli Mutabakat Muhtırası hükümleri uyarınca, her iki istikamette, İstanbul-Moskova-Tokyo güzergahında uçuşlar başlatılması konusunu görüşmüşlerdir.

            Türk Havayolları ile Aeroflot arasında 12 Nisan 1991 tarihinde imzalanmış olan Ticari Anlaşma hükümleri uyarınca, anılan uçuşların 1 Haziran 1991 tarihinden itibaren her iki Havayolu Şirketi tarafından başlatılacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

            Sibirya toprakları üzerinden, mevcut uluslararası yollar vasıtasıyla yapılacak İstanbul-Moskova-Tokyo uçuşlarında Türk Hava Yolları Beşinci Trafik Hakkını Moskova-Tokyo arasında her iki istikamette kullanabilir. Türk Hava Yolları tarafından, anılan hatta uçuşlar başlayınca, AEROFLOT da Beşinci Trafik Hakkını İstanbul-Dubai ve İstanbul-Muskat arasında her iki istikamette kullanacaktır.

            3. 25 Aralık 1987 tarihli Mutabakat muhtırasının 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetince tayin olunmuş Havaeyolu Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kendi taşımacılık belgelerini satma hakkına ve ayrıca bu belgelerin satışı için serbestçe bilet satış acentası belirleme hakkına sahiptir.

            Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tayin olan Havayolu Şirketi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği topraklarında mukabil haklara sahiptir. 

            Bu haklar, Akid Tarafların topraklarında yürürlükte olan kanun ve kurallara uygun şekilde kullanılacaktır.

            4. İşbu Mutabakat Muhtırası, Akit Taraflar arasında tasdik edildiğini teyit eden diplomatik Nota teatisini takiben yürürlüğe girecektir.

            5. Taraflar, 29 Ağustos 1967 tarihli Hava Ulaştırma Anlaşması ve 25 aralık 1987 tarihli Mutabakat Muhtırası'nın, işbu Mutabakat Muhtırası ile değiştirilmeyen hükümlerinin yürürlükte olduğunu teyid etmişlerdir.

            Görüşmeler dostluk ve karşılıklı anlayış havasında geçmiştir.

            Heyetlerin kuruluşu EK-II'de gösterilmiştir.

            Moskova'da, 12 Nisan 1991 tarihinde Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

            Çınar ALDEMİR                                                Leonid V. SVEDENTSOV
            Türkiye Cumhuriyeti                                    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
            Hükümeti Adına                                                Sivil Havacılık Bakanlığı Adına

 

                                                                                                                        EK-I

 

12/4/1991 Tarihli Mutabakat Muhtırası'nın Ekidir

            29/8/1967 tarihli Hava Ulaştırma Anlaşmasının EK, 1'i (1. (a) ve 2. (a) paragraflar) aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir:

            1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tayin olunmuş Havayolu Şirketi, aşağıdaki güzergahlarda, her iki istikamette hava hattı işletmek hakkına sahiptir:

            (1) Türkiye'deki noktalar -ara noktalar- Moskova ve/veya Baku-Avurapa'daki noktalar.

            (2) Türkiye'deki noktalar - SSCB'deki iki ilave nokta,

            (3) İstanbul veya Ankara - Moskova - Pekin,

            (4) İstanbul veya Ankara - Moskova - Tokyo,

            (5) İstanbul veya Ankara - Moskova - Pekin - Tokyo,

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tayin olunmuş Havayolu Şirketi, 1 (1) nolu güzerghtaki uçuşlar esnasında, Viyana, Budapeşte ve Varşova'yı ara noktalar olara, Helsinki'yi de Avrupa'daki nokta olarak kullanabilir.

            Yukarıda belirtilen noktalar, Akid Tarafların Sivil Havacılık İdareleri arasında mutabakata varılmak suretiyle değiştirilebilir ve bunlara ilaveler yapılabilir. Güzergah 1 (2)'de yer alan SSCB'deki iki ilave nokta, Akid Tarafların Sivil Havacılık İdareleri arasında sağlanacak mutabakat ile tesbit edilecektir.

            2. SSCB Hükümetince tayin olunmuş Havayolu Şirketi, aşağıdaki güzergahlarda her iki istikamette hava hattı işletmek hakkına sahiptir:

            (1) SSCB'deki noktalar - ara noktalar - İstanbul ve/veya Ankara - Orta Doğu'daki noktalar.

            (2) SSCB'deki noktalar - Türkiye'deki iki ilave nokta.

            (3) İstanbul veya Ankara - Moskova - Pekin.

            (4) İstanbul veya Ankara - Moskova - Tokyo.

            (5) İstanbul veya Ankara - Moskova - Pekin - Tokyo.

            SSCB Hükümetince tayin olunmuş havayolu şirketi, 2 (1)'de belirtilen istikamette uçmaya başladığı zaman, Orta Doğu'daki Dubai ve Muskat noktalarını kullanabilir.

            Yukarıda belirtilen noktalar, Akit Tarafların Sivil Havacılık İdareleri arasında mutabakata varılmak suretiyle değiştirilebilir ve bunlara ilaveler yapılabilir. Güzergah 2 (1)'de belirtilen ara noktalar ve güzergah 2 (2)'de yer alan Türkiye'deki iki ilave nokta, Akit Tarafların Sivil Havacılık İdareleri arasında mutabakat ile tesbit edilecektir.

                                                                                                                        EK -II

 12/4/1991 Tarihli Mutabakat Muhtırası'nın Ekidir
Türkiye Cumhuriyeti Heyeti Listesi
Çınar ALDEMİR            : Heyet Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Havacılık Sorunları
                                          Dairesi Başkanı.

Erol CENGİZ                   : Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı.

Turgut ALTAY                  : Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü, Pazarlama Başkanı.

 Sovyet Heyeti
 

            Leonid V. SVEDENTSOV
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası İlişkiler
            Genel Müdür Yardımcısı

            Boris B. GULNİTSKİY
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası Ticari
            Politika Dairesi Başkanı

            Vladislav V. KHRAMOV
            Uluslararası Hava Servisleri
            Genel Müdürlüğünde Uzman

            Victor S. GORDEEV
            Hava Trafik Kontrolu
            Genel Müdürlüğünde 
            Şube Müdürü

            Tatiana N. BABKİNA
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası İlişkiler 
            Dairesinde Hukuk Müşaviri

            Boris A. RUSİN
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası İlişkiler Dairesinde
            Başmemur

            Sergey A. SESKUTOV
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası İlişkiler Dairesinde
            Başmemur

            Anatoliy I. KOVALEV
            Sivil Havacılık Bakanlığı
            Uluslararası İlişkiler Dairesinde
            Başmemur

            Not: Rusça ve İngilizce metinleri 2 Temmuz 1991 gün ve 20920 sayılı Resmi Gazete'dedir.