Pakistan ile Yapılan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası  
Resmi Gazete: 14.07.1991 Sayı : 20929 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1929
Karar Tarihi : 04/06/1991 
     
            4 Nisan 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye-Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu Sekizinci Toplantı Protokolü'nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/5/1991 tarihli ve EİOA-II-3383 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'8ca 4/6/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
Y. AKBULUT
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı 
G. TANER
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı
       
A. KAHVECİ
Devlet Bakanı V.
V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
K. AKKAYA
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU
Adalet Bakanı
M. YAZAR
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
İçişleri Bakanı
V. DİNÇERLER
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM
Turizm Bakanı
 

TÜRKİYE-PAKİSTAN EKONOMİK VE 
TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAKANLARARASI
KARMA KOMİSYONU SEKİZİNCİ TOPLANTI 
PROTOKOLÜ

            Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı sayın Kâmran İnan'ın daveti üzerine, Pakistan İslam Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Sayın Sartaj Aziz 2-5 Nisan 1991 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

            Sayın Sartaj Aziz ziyareti esnasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından kabul edilmiş ayrıca, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci ile görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler Taraflara, karşılıklı ilgi duydukları uluslararası, bölgesel ve ikili konularda görüş teati etme fırsatı vermiştir.

            Sözkonusu ziyaret sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu'nun Sekizinci Toplantısı 3-4 Nisan 1991 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. Türk Heyetine Sayın Kâmran İnan, Pakistan Heyetine de Sayın Sartaj Aziz başkanlık etmişlerdir. Heyetlerin listeleri Ek I ve II'de gösterilmiştir.

            Karma Komisyon görüşmeleri iki ülke arasında mevcut sıcak ve kardeşçe ilişkileri yansıtan karşılıklı anlayış ve tam bir işbirliği havasında gerçekleşmiştir. Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülkelerinin ekonomik durumları hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunmuşlar, Türkiye ve Pakistan arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişler ve çeşitli uluslararası ekonomik ve siyasi konularda yararlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

            Karma Komisyon Toplantısının sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

            I- TİCARİ İLİŞKİLER

            1- Taraflar ikili ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve 1990 yılında 130 milyon ABD dolarına ulaşmış bulunan ticaret hacmindeki artışı memnuniyetle not etmişlerdir. Bununla beraber, Taraflar mevcut ikili ticaret seviyesinin iki ülkenin gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmadığını vurgulamışlardır.

            Taraflar bu nedenle, iki ticaretin dengeli şekilde ve karşılıklı yarar esaslarına göre mümkün olan en üst düzeye çıkarılması ve çeşitlendirilmesi için birlikte çaba göstermek hususunda anlaşmışlardır.

            2- Taraflar, Türkiye-Pakistan İş Konseyi'ne faaliyetlerini her iki ülkenin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda belirlenecek muayyen projelerde yoğunlaştırması tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırmışlardır. Türkiye-Pakistan İş Konseyi'nin gelecek toplantısının 1991 Haziran ayı ikinci yarısında Pakistan'da yapılması hususunda da mutabık kalınmıştır.

            Taraflar ayrıca, iki ülke işadamları arasındaki düzenli ziyaretlerin İş Konseyi toplantıları yoluyla ivme kazanmış olmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

            3- Taraflar ülkelerinde düzenlenecek ticaret fuarlarına ve sergilerine katılımın önemini vurgulamışlardır. Bu amaçla, ihtiyaç duyulabilecek her türlü kolaylığın sağlanmasını kararlaştırmışlardır.

            Türk Tarafı, bu yıl içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Pakistan'da Türk Sanayi Ürünleri sergisi açmak yolundaki niyetini ifade etmiştir. Pakistan Tarafı bu bilgiyi memnuniyetle not etmiş ve bu amaçla TOBB'ne her türlü yardımın sağlanacağını bildirmiştir.

            4- Türk Tarafı, Pakistan maknamlarının Türkiye'den yapılan ithalatta gözetim hizmetleri için Türkiye'de yerleşik firmaları tayin edebileceğini ifade etmiştir. Türk Tarafı ayrıca, gözetim hizmetlerinin sadece bir tek İsviçre firmasınca yapılmasının daha uzun zaman aldığını ve yüklemlerde gecikmeler neden olduğunu ilave etmiştir.

            Pakistan Tarafı, öneriyi not etmiş ve tüm gözetim ve değerlenduirme düzeninin gözden geçirildiğini bildirmiştir.

            5- Türk Tarafı, Türk ürünlerine uygulanan ad valorem gümrük vergisi oranları nedeniyle Türk İhracatçılarının karşılaştıkları güçlükleri açıklamıştır.

            Pakistan Tarafı bunu not etmiş ve konuyu incelenmek üzere ilgili makamlarına iletmeyi taahhüt etmiştir.

            6- Taraflar, Türkiye'den Pakistan'a geçmişte yapılan üçlü süper fosfat gübresi ihracatından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. İslam Kalkınma Bankası'nın uzun Vadeli Ticaret Kredisi çerçevesinde temin edilebilir 50 milyon ABD dolarlık kredinin, Türkiye tarafından, Pakistan'a yapılacak üçlü süper fosfat ihracatında kullanabileceği de ayrıca not edilmiştir.

            7- Taraflar iki ülke bankacılık ve mali kuruluşları ile menkul kıymetler borsaları arasındaki temasların artırılmasında mutabık kalmışlardır. Anılan kuruluşların biraraya getirilmelerini teminen seminerlere, bankacılık kurslarına ve çalışmalara katılımın teşvik edilmesi hususu da ayrıca kararlaştırılmıştır.

            Pakistan Tarafı, Habib Bank'ın İstanbul'da bir şube açtığını belirtmiş ve Türk Bankalarına Pakistan'da şube açmaları davetined bulunmuştur.

            II- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

            1- Taraflar Karma Ekonomik Komisyon'un Yedinci Toplantısından bu yana ikili ekonomik işbirliğini gözden geçirmiş ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            2- Taraflar, ortak yatırımları da içeren ekonomik işbirliğinin önemini idrak ederek çeşitli alanlarda karşılıklı yarar esasına göre işbirliği imkanlarını müzakere etmişlerdir.

            3- Taraflar, sektörel bazda, özellikle otomotiv ve yedek parçaları, mühendislik, kimyasal ürünler, tekstil, deri, cam, porselen ve kristal, inşaat, enerji ve telekomünikasyon alanlarında doğrudan temasları teşvik etmek için işadamları ve sanayicilerden oluşan heyetleri teati etmeyi kararlaştırmışlardır.

            4- Taraflar Serbest Ticaret Bölgelerinin/İhracat İşlem Bölgelerinin ekonomileri için önemini tekrarlamışlar ve birbirlerinin bilgelerindeki kolaylıkları ve işbirliği imkanlarını incelemek üzere bilgi, döküman ve heyet teati etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu amaçla Türk Tarafı, Türkiye'deki Serbest Ticaret Bölgelerini ziyaret etmek üzere Pakistan Tarafını davet etmiştir. Pakistan Tarafı bu daveti not etmiş ve sözkonusu ziyaretin biran önce gerçekleştirilmesini teminen ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir. 

            III- SANAYİ İŞBİRLİĞİ

            1- Türk Tarafı, Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş.'nin (TEMSAN) Pakistanlı muhataplarıyla hidroelektrik teçhizatının ortak üretimi ve montajı ile bunların ihracatı/ithalatında işbirliğine duyduğu yakın ilgiyi ifade etmiştir.

            Taraflar bu konuda Türkiye'den TEMSAN ile Pakistan'dan Ağır Makina Kompleksi arasında ayrıntılı müzakerelerin yakın gelecekte başlatılabileceği hususunda mutabık kalmışlardır.

            2- Türk Tarafı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı (KÖSGEB) ve faaliyetleri hakkında Pakistan Tarafına bilgi vermiş, Pakistan'da mevcut küçük ve orta ölçekli sanayilerin modernizasyonu ve yenilerinin kurulmasında deneyim ve teknolojinin yanısıra uzman teatisi yoluyla işbirliği yapma arzusunu ifade etmiştir.

            Pakistan Tarafı, KÖSGEB'in Pakistan Sanayinin anılan kesiminin, özellikle küçük ölçekli mühendislik sanayinin, modernizasyonu ve iyileştirilmesi programını belirlemesi için Pakistan'da sektörel bir çalışmayı yürütmesine ilgil duyduğunu da belirtmiştir. 

            3- Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayileri A.Ş. (TÜLOMSAŞ)'ın faaliyetleri ile 101 lokomotifin yenilenmesi, yüksek kapasiteli yagonların yapımı ve demiryollarının bakımı ve onarımı, 64 adet lokomotifin üretimi gibi Pakistan'ın çeşitli demiryolu projelerine duydukları ilgi hakkında Pakistan Tarafına bilgi vermiştir.

            Pakistan Tarafı bu bilgiyi ilgi ile not etmiş ve bu sektördeki değişik projeler hakkında bilgi temin etmeyi kabul etmiştir.

            4- Türk Tarafı, Türkiye'den Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TELETAŞ) ve Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş. (NETAŞ)'ın çeşitli telekomünikasyon ürünlerinin ortak imalatı ve pazarlanması arzusu hakkında Pakistan tarafına bilgi vermiştir.

            Türk Tarafı, TELETAŞ, NETAŞ ve Türk PTT'sinin Pakistan telefon şebekesinin yenilenmesi konusunda Pakistanlı muhataplarıyla işbirliği yapmayı arzu ettiğini beyan etmiştir. Taraflar, bu alandaki işbirliği imkanlarını araştırmayı kabul etmiştir.

            Türk Tarafı ayrıca, telekomünikasyon sektöründeki işbirliğinin Yapı-İşlet-Devret (YİD) modeli esas alınarak üstlenilebileceğini ifade etmiştir.

            5- Türk Tarafı Askeri Elektronik Sanayi A.Ş.'nin (ASELSAN) Pakistanlı muhataplarıyla muayyen komünikasyon teçhizatının (askeri ve sivil) tedariki ve yerel üretimi konularında işbirliği yapma arzusunu ifade etmiştir.

            Pakistan Tarafı, Türk Tarafının işbirliği teklifini not etmiştir.

            6- Taraflar teknik işbirliği, mühendislik, eğitim, bilgisayar, araştırma ve geliştirme alanlarının yanısıra, PTA (Saf Teraftalik Asit), monoetilen glikol vb. gibi petrokimya sektöründe ortak yatırımlar konusunda işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır. Bir Türk Heyeti 1991 yılının ikinci çeyreğinde ayrıntılı müzakereler için Pakistan'ı ziyaret edecektir.

            7- Taraflar, Uluslararası Türk Petrol Şirketi (TPIC) ile Pakistan Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketi (OGDC) arasındaki işbirliğini memnuniyetle not etmiş ve bunun daha da güçlendirilmesi yolundaki arzularını izhar etmişlerdir.

            8- Taraflar, TÜRKPAK Ltd.'e Türkiye, Pakistan ve üçüncü ülkelerde ihale temin etmek için yardımcı olmayı kararlaştırmışlardır. Taraflar ayrıca, gelecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısında şirketin geleceği hakkında karar vermek amacıyla TÜRKPAK'ın faaliyetlerini yeniden değerlendirmek hususunda mutabık kalmışlardır. TÜRKPAK'ın karşılıklı yarar sağlayacak sanayi projelerinin belirlenmesi hususunda iki ülke Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği/Federasyonu'na deneyimlerini ve yardımlarını sağlaması da ayrıca kararlaştırılmıştır.

            9- Taraflar Karaçi ve İskenderun'daki çelik fabrikaları için yerel olarak üretilen yedek parçaların değişimini kararlaştırmışlardır. Bu amaçla, mümkün olacak en kısa sürede heyet teatisi konusunda da ayrıca mutabık kalınmıştır.

            10- Taraflar, pompalar, akslar, jantlar, şaftlar, püskürtücüler gibi otomotiv parçalarının üretiminde işbirliği hususunda mutabık kalmışlardır. Muayyen projelerin formüle edilmesi amacıyla uzman değişimi de ayrıca kararlaştırılmıştır.

            11- Taraflar, İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde gelişen işbirliğinden duydukları memnuniyet ve takdiri ifade etmişlerdir.

            12- Taraflar, türkiye'den Hema Hidrolik ile Agrı Autos ya da diğer Pakistan firmaları arasında, traktör hidrolik kaldırıcı kapakları, hidrolik pompalar ve diğer ilgili yedek parçaların Pakistan'da yerel üretimi için öngörülen ortak yatırımların teşvik edilmesi ve yardım sağlanması konularında anlaşmışlardır.

            IV- MÜTEAHHİTLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

            1- Taraflar, müşavirlik hizmetleri alanında işbirliği imkanlarını gözden geçirmişlerdir. Bu amaçla, Taraflar bu alandaki işbirliğini geliştirmek ve özellikle üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını araştırmak için meslak kuruluşlarına birbirleriyle daha yakın temasa geçmelerini tavsiye etme kararı almışlardır.

            2- Türk Tarafı, Türkiye'den Sezai Türkeş Fevzi Akkaya Şirketi'nin (STFA) Pakistan'da açılan beş ihaleye başvurduğunu belirtmiş ve bu ihalelerin sonuçlandırılmasında Pakistan tarafının yardımını talep etmiştir.

            Pakistan Tarafı bu talebi incelenmek üzere not etmiş ve Türk müteahhitlik firmalarını Lahor-İslamabad otoyolu ihalesine katılmaya davet etmiştir.

            3- Pakistan Tarafı ayrıca, Türkiye Müteahhitler Birliği'ne, bu alandaki potansiyeli değerlendirmek amacıyla, uygun olacak en yakın zamanda Pakistan'ı ziyaret etmek üzere davatte bulunmuştur.

            Türk Tarafı bu daveti takdirle karşıladığını belirtmiş ve sözkonusu ziyaretin kısa sürede gerçekleştirilmesi için işlemleri kazandırmaya söz vermiştir.

            4- Türk Tarafı Asya Kalkınma Bankası üyeliğine atıfta bulunmuş ve Banka tarafından sağlanan mali imkanlardan yararlanarak Pakistan'ın kalkınma projelerine iştirak etmeye hazır olduğunu bildirmiştir.

            V- TEKNİK İŞBİRLİĞİ

            1- Taraflar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında Teknik İşbirliği Programı'nın uygulanmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

            2- Taraflar 1989 yılında imzalanan ve 1989/92 yıllarını kapsayan Kültürel Değişim Programını memnuniyetle not etmişlerdir.

            Taraflar bu alandaki işbirliğinin boyutlarını geliştirme imkanlarının araştırılmasında mutabık kalmışlardır.

            3- Pakistan Tarafı değişik tür otomotiv döküm parçalarının üretimi için Türk Tarafından teknik yardım talebinde bulunmuştur. Türk Tarafı bu konudaki ayrıntılı önerilerin alınmasından sonra yardım sağlamak konusunda mutabık kalmıştır.

            4- Pakistan Tarafı ayrıca, mühendislik mamülleri, plastik, çelik üretiminde bilgisayarlı seri döküm işlemi ile envanter yönetimi ve yedek parçaların standardizasyonu alanlarında, gelişmiş teknoloji ile eğitim için teknik yardım talebinde bulunmuştur.

            Türk Tarafı eğitim imkanlarının bulunduğu alanların listesini sağlamak konusunda mutabık kalmıştır.

            5- Taraflar TCDC programları çerçevesinde iki ülke arasında geliştirilmiş seviyedeki teknik işbirliğini memnuniyetle not etmiş ve bu tür programların daha da artırılması yolundaki arzularını ifade etmişlerdir.

            6- Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) standartlarının Pakistan makamlarınca tanınmaması nedeniyle ikili ticarette karşılanan güçlükleri gözden geçirmişlerdir. Bu tür problemlerin çözümü görüşüyle Taraflar, TSE ile PSI arasında Mayıs 1986'da imzalanan Protokola atıfta bulunarak, TSE standartlarının Pakistan'da kabul edilmesi için ivedi tedbirler alınmasını kararlaştırmışlardır.

            7- Türk Tarafı, Türkiye'nin 1980'den bu yana gerçekleştirdiği yapısal ekonomik reformlar ve serbest pazar ekonomisine geçiş deneyimlerinden Pakistan Tarafının yararlanma arzusunu not etmiştir. Taraflar, bu alanda, diğer hususlar yanında, uzman değişiminde de mutabık kalmışlardır.

            Pakistan Tarafı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk İşbirliği Ajansı (TİA) tarafından devrevi olarak düzenlenen Grup Eğitim Programlarına Pakistan'dan iştirakçilerin davet edilmesi hakkındaki Türk önerisini takdirle not etmiştir. Türk Tarafı, 1991 yılı için sözü edilen programların bir ön listesini tevdi etmiş ve başvuru formları ile ilgili dökümanların diplomatik kanallar aracılığıyla gönderileceğini belirtmiştir. 

            VI- TARIMSAL İŞBİRLİĞİ

            Taraflar tarımda işbirliğinin geliştirilmesine duydukları ilgiyi ifade etmişler ve aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır.

            - Bitkisel üretim (tropik, sub-tropik, tıbbi ve aromatik), hayvan yetiştiriciliği, ormancılık, bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarının kontrolü hakkında teknik bilgi, materyal ve döküman değişimi,

            - Balıkçı teknelerinin yapımı konusunda döküman değişimi,

            - Orman ağacı tohum ve fidelerinin değişimi,

            - Tarımda mekanizasyon ve tarımsal mikanaların bakımı konularında Pakistanlı teknisyenlere eğitim programları,

            - Hububat ve bakliyat depolama teknikleri ve zararlılardan korunma ve un ile ekmek kalitesinin artırılması konularında Pakistan'a uzmanların gönderilmesi, 

            - Su ürünleri yetiştiriciliği ve karides ile istiridye avlama teknikleri konularında Türk uzmanlara Pakistan'da eğitim programları.

            VII- ULAŞTIRMA

            1- Deniz Ulaştırması

            Taraflar ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde deniz ulaştırmasının önemini vurgulamışlar ve iki ülke arasında gemicilik hizmetlerinin özendirilmesi ve teşvik edilmesi için gerekli gayreti göstermeyi kararlaştırmışlardır.

            2- Hava Ulaştırması

            Taraflar sektörel işbirliğinin artırılması amacıyla, hava ulaştırması, trafiki hakları, frekanslar ve kapasite konularında iki ülke Sivil Havacılık Makamları ile Milli Havayollarının ikili müzakerelere başlamasını kararlaştırmışlardır. Tarafların teknik işbirliğine girmesine de mutabık kalınmıştır.

            Taraflar, ikili ticaretin artırılması amacıyla, Milli Havayollarına iki ülke ihracatçılarına her türlü yardım ve imkanını sağlanması tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırmışlardır.

            Taraflar, Karma Ekonomik Komisyon kararlarının resmi düzeyde üç ayda bir yapılacak izleme toplantıları ile gözden geçirilmesinden anlaşmışlardır.

            Karma Komisyonunun Dokuzuncu Toplantısı, diplomatik kanallarla kararlaştırılacak tarihlerde İslamabad'a yapılacaktır.

            Ankara'da, 4 Nisan 1991 tarihinde, aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak yapılmış ve imzalanmıştır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                        PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ
            HÜKÜMETİ ADINA                                  HÜKÜMETİ ADINA
            KAMRAN İNAN                                        SARTAJ AZİZ
            DEVLET BAKANI                                    MALİYE VE EKONOMİK İŞLER
                                                                                BAKANI

                                                                                                                        EK : I
 
TÜRK HEYETİ LİSTESİ
Kâmran İNAN
 
Dr. İbrahim ÇAKIR

Yılmaz AYMAN
 

İstemi GÜRSAL

Erol Cengiz

:

:

:
 

:

 :

Devlet Bakanı
Heyet Başkanı
Hazine ve Dışticaret 
Müsteşar Yardımcısı
AT Koordinasyon Genel Müdürü,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 
Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı,
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı,
Ulaştırma Bakanlığı
Deniz VANK
 
Mehmet ÇAĞIRANKAYA

 

Metin ONURSAL

Haluk TANSUK
Gaye GÜRPINAR
Mustafa ŞİRİN

:
 
:

 :
 
:

:
 
:

Deniz Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı,
Ulaştırma Bakanlığı
AT Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Daire Başkanı,
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı
Daire Başkanı,
Dışişleri Bakanlığı
Daire Başkanı
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Daire Başkanı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
KURULUŞ TEMSİLCİLERİ
Çetin ATUK
 
 

Arif ERTEN

 
Mustafa MERÇ
 

Figen FINDIKOĞLU

 
Ahmet KURTER

 

Refik ONSEKİZOĞLU

 Uğur Bekir COŞKUNER

:
 
 

:

 
:

 
:

 
:

 

:

:

Genel Müdür,
TÜMAŞ, Türkiye Mühendislik,
Müteahhitlik ve Müşavirlik A.Ş.

Daire Başkanı,
Türk Eximbank

Daire Başkanı,
D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

Daire Başkanı,
TCDD Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı,
Türk Standartları Enstitüsü
Genel Müdür,

DEPA Dışticaret ve Pazarlama A.Ş.

Daire Başkanı,
TEMSAN, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

 

                                                                                                                        EK : II
 
PAKİSTAN HEYETİ LİSTESİ
Sartaj AZİZ

 
K. A. Aziz KHAN
Dr. Mutawakkil KAZI
Nisar Hussain KHAN
M. Saeed KHALID

 
Ajmal Mahmood QURESHİ

:

 
:
:
:
:

 
:

Maliye ve Ekonomik İşler Başkanı,
Heyet Başkanı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi
Genel Müdür, Üretim Bakanlığı
Genel Müdür, Ekonomik İşler Bölümü
Müsteşar,
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği

İstanbul Başkonsolosu

KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİ
Raja Abdul REHMAN

S.M. MUNEER

Shamoon Bakir ALI

M. Yaqup TABANI

Muhammed Arif KAPADIA

Hassan M. NAQVI

Amjad AGHA

E.I. JOHRI

Hamayen FARID

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Başkan, FPCCI

Başkan Yardımcısı, FPCCI

Sayman, ECO Ticaret Odası

Müdür, ECO Ticaret Odası

Müdür, ECO Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKPAK Limited

Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKPAK Limited

Müdür, TÜRKPAK Ltd.

İşadamı

            Not: ingilzce metni 14 Temmuz 1991 gün ve 20929 sayılı Resmi Gazete'dedir.