Dünya Bankasından Sağlanan "Teknoloji Geliştirme Projesi"ne Ait İkraz  
Resmi Gazete: 04.07.1991 Sayı : 20919 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1939 
Karar Tarihi : 14/06/1991 
     
            Dünya Bankasından sağlanan 100 milyon Dolar tutarındaki "Teknoloji Geliştirme Projesi"ne ait ilişik İkraz Anlaşması, Proje Anlaşması ile Ek Mektubun, 17/6/1991 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/6/1991 tarihli ve EIUE-1910 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
I. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A.K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

                                                                                                           5 Nisan 1991 

            International Bank for 
            Reconstruction and Development 
            1818 H Street N:W. 
            Washington D.C. 20 433 
            U.S.A. 

            İLGİ:            Kredi No: 3296-TU (Teknoloji Geliştirme Projesi) 
                               Genel Şartlar-Finansal ve Ekonomik Veriler Bölüm 9.02. 

            Sayın Baylar, 

            Çeşitli para birimlerinden oluşan 100.000.000 ABD doları eş değeri tutarındaki yukarıdaki sözkonusu proje ile ilgili Türkiye Cumhuriyetine sağlanan kredi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdakileri beyan ediyorum. 

            1. Genel Şartlar bölüm 9.02'ye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Dünya Bankasına, yeni İkraz taahhütlerini borcun alınmış olduğu üç aylık dönemden engeç 30 gün sonrasına kadar ve İkraz çerçevesindeki işlemleride ilgili raporun gönderileceği takip eden yılın en geç 31 Mart tarihine kadar bildirilmesini kabul ediyoruz. 

            2. Dış borçların teminatı bakımından, Genel Şartların 9.03 Bölümünün (c) paragrafına uygun olarak dışarıda bırakılanlar haricinde ve sözkonusu bölümde tarif edilen müddet zarfında kamu varlıkları üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, haciz, ayrıcalık, öncelik veya benzeri ihtiyati alacak olmadığınız beyan ediyoruz. Kamunun dışborçları açısından geri ödememe durumu yoktur. 

            Bankanın ikrazda bulunurken burada sıralanan maddelere itimat edebileceğini ve gerektiğinde atıfta bulunabileceğini kabul ediyoruz. 

                                                                                               Saygılarımla 
                                                                                       Türkiye Cumhuriyeti 
                                                                                       Falih SELEKLER 
                                                                                      T.C. Adına Yetkili Temsilci 
  

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
ARASINDA 5 NİSAN 1991 TARİHLİ
İKRAZ ANLAŞMASI
(TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ)
            Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında 5 Nisan 1991 tarihli Anlaşma. 

            Buna göre (A) Müstakriz işbu Anlaşmanın 2 sayılı ekinde tarif edilen Projenin yapılabilirliğine ve önceliğine kani olarak Banka'dan, Projenin finansmanına yardımcı olmasını istemiştir; 

            (B) Proje, Müstakrizin Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Vakıf) tarafından yürütülecektir; 

            (C) Projenin yürütülmesinde, yukarıda adı geçen teşkilatlara yardımının bir bölümünden olarak, Müstakriz, TÜBİTAK, TSE ve Vakıf'a bu Anlaşma ile sağlanan İkraz Hasılasını kullandıracağına; ve Banka ise yukarıdaki hususlara dayanarak, işbu Anlaşma ve Banka ile TÜBİTAK ve TSE arasındaki Proje Anlaşmasında belirtilen hüküm ve şartlarla bu İkrazı Müstakrize sağlamayı kabul etmiştir. 

            Buna göre taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 
  

 MADDE 1
Genel Şartlar; Tanımlar

            Bölüm 1.01. Bankanın 1 Ocak 1985 tarihli ve bölüm 3.02'nin son cümlesi çıkarılmış hali ile "İkraz ve Garanti Antlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar" (Genel Şartlar) bu Anlaşmanın bütünlüğünü sağlayan bir parçasını teşkil eder. 

            Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlarda ve bu Anlaşmanın giriş kısmındı tanımlanan tabirler yerinde ifade ettiği anlamı, aşağıdaki ilave tabirler de aşağıdaki anlamları ifade eder: 

            (a) "Proje Anlaşması" zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri ile birlikte, Banka ile TÜBİTAK ve TSE arasında yapılan aynı tarihli anlaşmayı ifade eder ve bu tabir, Proje Anlaşmasının tamamlayıcı ek ve anlaşmalarını da kapsar. 

            (b) "Devir Anlaşması" bu anlaşmanın 3.01. (b) bölümüne göre Müstakriz ile TSE arasında yapılacak ve zaman zaman değiştirilebilecek anlaşmayı ifade etmekte olup, bu tabir Devir Anlaşmasının tüm eklerini kapsar. 

            (c) "MSTK" Türkiye'nin Metroloji, Standartlar, Test Etme ve Kalite Sistemi demektir. 

            (d) "MKK" TSE bünyesinde oluşturulan Milli Kalite Konseyi demektir. 

            (e) "MÖSK" TÜBİTAK Milli Ölçüm Bilim Standardlar kurumu demektir. 

            (f) "Özel Hesap" bu anlaşmanın bölüm 2.02. (b) bendinde bahsedilen hesaptır. 

            (g) "PYB" Proje tahdında benzer faaliyetlerin koordine edilmesi maksadı ile TSE ve TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan Proje Uygulama Birimleri demektir. 

            (h) "SPK" Müstakriz'in Sermaye Piyasası Kurulu demektir. 

 MADDE 2
İkraz

            Bölüm 2.01. Banka İkraz Anlaşmasında öngörülmüş veya atıf yapılmış vade şartlarla Müstakrize değişik para birimlerinden her para çekme tarihinde Banka tarafından belirlenen değerler ile ikraz hasılasının çekiş toplamı olan (yüzmilyon dolar 100.000.000,-$) borcu vermeyi kabul eder. 

            Bölüm 2.02. (a() İkraz tutarı, Anlaşmanın 2 sayılı ekiinde tarif edilen ve ikraz hasılasından finanse edilecek olan Proje için gereken mal ve hizmetlerin makul bedelini karşılamak üzere yapılan ödemeler için (veya, Banka onayladığı takdirde yapılacak ödemeler) bu Anlaşmanın 1 sayılı Ek'i hükümlerine göre İkraz Hesabından çekilebilir. 

            (b) Müstakriz, Proje maksadı çerçevesinde Merkez Bankası'nda, Bankayı tatmin edecek koşullarda dolar cinsinden özel bir hesap açtıracak bu hesabı muhafaza edecektir. Özel hesaba tevdiat veya hesaptan yapılacak ödemeler bu Anlaşmanın 4 sayılı Eki hükümlerine göre yapılacaktır. 

            Bölüm 2.03. İkraz kapanış tarihi 31 Aralık 1996 veya Bankanın tayin edeceği daha sonraki bir tarihtir. İlerki bir tarih söz konusu olduğunda, Banka Müstakrizi derhal haberdar edecektir. 

            Bölüm 2.04. Müstakriz Bankaya, İkrazın zaman zaman çekilmemiş olan anaparası üzerinde yıllık, yüzde birin üç bölü dördü (%1'in 3/4'ü) oranında taahhüt ücreti ödeyecektir. 

            Bölüm 2.05. (a) Müstakriz, her Faiz Dönemi için, zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş bulunan İkrazın anapara miktarı üzerinden, bir önceki altı aya ilişkin olarak, bankanın Kendi Borçlanma Maliyeti üzerine yüzde bir'in yarısı (%1'in 1/2'si) oranında faiz eklenmesi suretiyle belirlenen faizi ödeyecektir. Müstakriz İşbu Anlaşmanın bölüm 2.06 sında öngörülen tarihlerin herbirinde, bir önceki faiz döneminde ödenmemiş anapara miktarı üzerinden tahakkuk ettirilmiş bulunan ve ilgili faiz döneminde uygulanan oran kullanılmak sureti ile hesaplanan faizi ödeyecektir. 

            (b) Her altı aylık devrenin sonunda, Banka mümkün olan en kısa süre içinde, bu döneme ait Kendi Borçlanma Maliyetini Müstakriz'e bildirecektir. 

            (c) Bu bölümün amacı açısından: 

            (i) "Faiz dönemi" bu Anlaşmanın imzalandığı faiz dönemi ile başlayan ve bu Anlaşmanın bölüm 2.06'sında belirtilmiş bulunan her tarihin hemen öncesinde yer alan altı aylık dönem ile son bulan devreyi belirtir. 

            (ii) Borçlanma Banka tarafından makul bir şekilde belirlenen ve yıllık bir yüzde olarak ifade edilmiş, 30 Haziran 1982 tarihinden sonra çekilmiş bulunan bakiye banka borçlarını ifade eder ki buna bankanın aşağıda kaynak sağlamak amacına tahsis etmiş olduğu alanlar ve bunların kısımları hariçtir.; (A) Bankanın yatırımları, (B) Bankacı, 1 Temmuz 1959 tarihinden sonra, işbu bölümün paragrafında açıklanan usül dışında belirlenmiş bulunan bir faiz oranı ile sağlanan ikrazlar, 

            (iii) "Yarıyıl" bir takvim yılının birinci altı ayını veya ikinci altı ayını belirtir. 

            (d) Bankanın, altı aydan az olmayacak bir süre içinde borçluya bildirimde bulunmak sureti ile belirleyebileceği bir tarihte, bu bölümdeki paragraf (a), (b) ve (c) (iii)'de paragrafları, aşağıda olduğu gibi tadil edilecektir; 

            "(a) Müstakriz, İkrazın zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş olan miktarı üzerinden, bir önceki üç aylık süre için belirlenmiş bulunan Kendi Borçlanma Maliyeti üzerinde yüzde 1'in yarısı (%1'in 1/2'si) oranında bir faiz eklenmek suretiyle belirlenecek fazi ödeyecektir. Bu Anlaşmanın bölüm 2.06'sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde, Müstakriz, bir önceki faiz döneminde ödenmemiş anapara miktarı üzerinden tahakkuk ettirilen, bu faiz dönemi için uygulanacak oranlarda kullanılarak hesaplanmış olan faiz tutarını ödeyecektir." 

            "(b) Her üç aylık devrenin sonunda mümkün olan en kısa sürede, Banka, bu çeyrek devreye ait olarak belirlenmiş Kendi Borçlanma Maliyetini Müstakriz'e bildirecektir." 

            " (c) (iii) "Çeyrek" herhangi bir takvim yılında, 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim tarihlerinden başlayan üç aylık dönemleri ifade eder." 

            Bölüm 2.06. Faiz ve diğer masraflar, her yıl 15 Ocak ve 15 Temmuz'da olmak üzere altı ayda bir ödenecektir. 

            Bölüm 2.07. Müstakriz, İkrazın anapara miktarını, bu Anlaşmanın Ek 3'ünde belirlenen ifta planına göre geri ödeyecektir. 

 MADDE 3
Projenin Uygulanması

            Bölüm 3.01. (a) Müstakriz, projenin bu Anlaşmanın 2 sayılı Ek'inde belirtilen amaçlarını benimsediğini beyan eder ve bu maksat ile, İkras Anlaşması yükümlülüklerinin tümüne herhangi bir kısıtlama ve sınırlama getirmemek kaydı ile, TÜBİTAK ve TSE'nin Proje Anlaşması tahtındaki tüm yükümlülüklerini Anlaşma hükümleri uyarınca yerine getirmelerini sağlar, TÜBİTAK ve TSE'nin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli fon hükümleri, üstyapı servis ve kaynaklarda dahil olmak üzere ihtiyaç duyuldukça temin etme yoluna gider veya gidilmesini sağlar ve bunun tatbikini önleyecek veya bozacak girişimlere izin vermez. 

            (b) Müstakriz bu Anlaşmanın Ek 1'inde belirtildiği gibi grup (1) (b), (2) (b), (3) (b) ve 4 mali kategorilerde TSE'ye tahsis edilen İkraz Hasılasını TSE'nin mali yükümlülüklerinin belirlenmesine ödeme gücünün nazarı itibare ve şartların Banka tarafından tatminkar bulunacağı bir Devir Anlaşması çerçevesinde TSE'ye devredecektir. 

            (c) Müstakriz Devir Anlaşması ile doğan haklarını, Müstakrizin ve Bankanın çıkarlarının korunması ve İkrazın amacına ulaşması doğrultusunda kullanır ve Banka aksini kabul etmediği müddetçe Müstakriz Devir Anlaşmasını veya herhangi bir hükmünü devir, tadil, iptal veya bunlardan feragat edemez. 

            (d) Müstakriz bu Anlaşmanın Ek 1'inde yeralan (1) (a), (2) (a) ve (3) (a) No.lu kategoriler altında TÜBİTAK için tahsis edilen İkraz Hasılasını, tali bir anlaşma ile ve hibe şeklinde, TÜBİTAK'ın kullanımına sunacaktır. 

            Bölüm 3.02. Müstakriz (a) uygun ve ehliyetli bir şahsın Vakıf'ın Genel Sekreteri olarak tayinini ve Genel Sekreter ofisinin 31 Ekim 1991 den geç kalmamak üzere çalışır hale gelmesini sağlar; (b) bu Anlaşma Projenin B Bölümü için Ek 1'in (1) (c), ve (2) (c) No.lu kategorilerden için tahsis edilen ikraz hasılasını tali bir anlaşma ile alakalı olarak, bu Anlaşmanın Ek 5'inde belirtilen hükümlerini, Tali Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak eklenmesini garanti eder. 

            Bölüm 3.03. Müstakriz: (a) 31 Aralık 1994 tarihine kadar Milli Kalite Konseyi'nin (MKK), kalite sertifikasyonu ve akreditasyondan sorumlu, bağımsız bir milli Kuruluş haline dönüşmesi için gerekli bütün tedbirleri alır; (b) 31 Aralık 1994 tarihine kadar, mevcut kanunları gerektiği gibi revize ederek, kalite belgeleme ve akreditasyon hizmetleri temininde rekabete yol açacak çerçevenin oluşmasını sağlar. 

            Bölüm 3.04. Müstakriz (a) Müstakrizin üniversiteleri ve kuruluşları tarafından projenin B kısmının gerçekleşmesi maksadı ile Vakaf'a sağlanacak hizmetlerin, serbest pazarlık sonucu yapılacak sözleşmelerle, (b) kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması dolayısı ile, Vakıf'ın kanuni gerekleri yerine getirerek, vergiden muaf statüye kavuşmasını sağlar. 

            Bölüm 3.05. Teşebbüs sermayesi sağlamaya yönelik şirketleşmenin büyümesini teşvik etmek için, Müstakriz projenin C kısmında ön görülen yönetmelikleri hazırlarken, teşebbüs sermayesi sağlamaya yönelik yatırım fonların yarattığı gelirlerin SPK tarafından teşebbüs sermayesi fonları olarak tescil edilen çifte vergiye tabi olmamalarını sağlamak maksadı ile, ilgili yasalarda uygun değişiklikleri de hazırlar. 

            Bölüm 3.06. Bankanın aksine mutabakatı olmadığı hallerde; (a) Proje Kısım A için gerekli olup İkraz Hasılasından finanse edilecek malların, imar ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması Proje Anlaşması Ek 1'in hükümlerine tabi olacaktır; (b) Projenin Kısım B için gerekli olup, İkraz Hasılasından finanse edilecek malların, imar ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, işbu Anlaşmanın Ek 5 hükümlerine tabi olacaktır. 

            Bölüm 3.07. Genel Şartların 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 ve 9.08 bölümlerinde (sigorta, mal ve hizmetlerin kullanımı planlar ve çizelgeler, kayıtlar ve raporlar ve bakım hususları ile ilişkili) yer alan yükümlülüklerinin Projenin A Kısmı yönünden, Proje anlaşmasının 2.03 bölümüne uygun olarak, TÜBİTAK ve TSE tarafından herbiri Projenin kendisi ile ilgili faaliyetleri yönünden yürütüleceği hususunda burada anlaşmışlardır. 

            Bölüm 3.08. Müstakriz, Banka ile düzenli olarak, Müstakrizin teşebbüs sermayesi iş kolundaki gelişmeler hakkında, görüş alışverişinde bulunur. 

MADDE 4
Mali ve Diğer Hükümler

            Bölüm 4.01. (a) Tüm harcamalar ile alakalı olarak ikraz hesabından yapılacak çekişlerin, harcama beyanına göre yapılması için Müstakriz; 

            (i) Sağlam muhasebe tatbikatına uygun olarak bu tür harcamaları yansıtan kayıtlar ve hesaplar tutar veya tutulmasını sağlar; 

            (ii) Bu harcamaları tevsik eden bütün kayıtları, (mukaveleler, siparişler, faturalar, hesap pusulaları, vesair dökümanları) İkraz Hesabından çekilişin yapıldığı mali yıla ait denetleme raporunun Banka tarafından alındığı tarihden itibaren en az bir yıl süre ile muhafaza eder; 

            (iii) Bu kayıtları Banka temsilcilerinin tetkikine açık tutar. 

            (b) Müstakriz 

            (i) Her mali yıla ait bu Bölümün (a) (i) bendinde belirtilen Özel Hesaba ait kayıtları ve hesapları Bankaca kabul edilebilir bağımsız denetçilere, yaygın muhasebe usullerine göre denetlettirir. 

            (ii) Her mali yıl sonundan itibaren engeç altı ay içinde, Bankanın makul surette talep ettiği kapsam ve ayrıntılar da denetçiler tarafından hazırlanacak olan denetim raporunu, o mali yıl içinde tevdi edilen masraf özetleri, bunların hazırlanmasında kullanılan usullerin ve dahili kontrollerin ilgili para çekişlerini doğrulama hususunda güvenilebilir olup olmadıklarına dair, denetçiler tarafından hazırlanan ayrı bir görüş raporu ile birlikte hazır olduğunda Bankaya sunar; ve 

            (iii) Bu kayıtlar, hesaplar ve bunların denetimi ile ilgili olarak Bankanın zaman zaman makul surette isteyeceği sair bilgileri Bankaya sunar. 

            Bölüm 4.02. 1991 mali yılından başlamak üzere, Müstakriz, TÜBİTAK''ın teknoloji geliştirme için konsolide tahsis ve harcamalarını ortaya çıkartacak bir çerçeve oluşturmak için TÜBİTAK'ın harcamalarını ayıracak bir çerçeve oluşturmasına imkan sağlar. 
  

MADDE 5
Bankanın Müeyyideleri

            Bölüm 5.01. Genel Şartların 6.02 (k) bölümünün anlamı çerçevesinde aşağıdaki ilave hadiseler belirtilmiştir. 

            (a) TÜBİTAK veya TSE'nin, Proje Anlaşması kapsamındaki herhangi bir yükümlülüklerini yerine getirememesi, 

            (b) İkraz Anlaşmasının akdi tarihinden sonra vuku bulan hadiselerin neticesi olarak, TÜBİTAK veya TSE'nin proje anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini imkansız hale getirecek fevkalade bir durumun meydana gelmesi. 

            Bölüm 5.02. Genel şartları 7.01 bölümüne uygun olarak aşağıda belirtilen ilave edilmiştir. Şöyle ki, bu Anlaşmanın 5.01 bölümü (a) bendinde belirtilen hadisenin vuku bulması ve keyfiyetin Banka tarafından Müstakrize bildirilmesinden itibaren altmış gün devam etmesi. 

 MADDE 6
Yürürlüğe Giriş Tarihi; Son Buluşu

            Bölüm 6.01. İkraz Anlaşmasının Genel Şartlar 12.01 (c) Bölümündeki anlamda yürürlüğe girmesi konusunda, Devir Anlaşmasının Müstakriz ve TSE adına imzalanmış olması, ilave şart olarak belirtilmiştir. 

            Bölüm 6.02. Aşağıdaki hususlar, Genel Şartların 12.02 (c) Bölümündeki anlam çerçevesinde Bankaya sunulacak mütalaa veya mütalaalara dahil edilecek ilave hususlar olarak belirtilmiştir: 

            (a) Proje Anlaşmasının TÜBİTAK ve TSE tarafından usulü dairesinde kabul veya tasvip edildiği ve şartları çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE'yi hukuken bağlayıcı olduğu, 

            (b) Devir Anlaşmasının Müstakriz ve TSE tarafından usulü dairesinde kabul ve tasvip edildiği ve şartları çerçevesinde Müstakriz ve TSE'yi bağlayıcı 

            Bölüm 6.03. Genel Şartların 12.04. Bölümü hükümü uyarınca işbu Anlaşma tarihinden itibaren doksan gün sonraki tarih tayin edilmiştir. 

 MADDE 7
Müstakrizin Temsilcisi; Adresler

            Bölüm 7.01. Genel Şartların 11.03 Bölümü ile ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı Müstakrizin temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 

            Bölüm 7.02. enelGGenel Şartların 11.01. Bölümü ile ilgili olarak aşağıdaki adresler belirtilmiştir. 

            Müstakriz için: 

                        Başbakanlık 
                        Hazine ve Dış Ticaret 
                        Müsteşarlığı 
                        Bakanlıklar, ANKARA 
                        Telgraf :                                    Teleks: 
                        HAZİNE                                    821-42285 (MIYE-TR) or 
                        Ankara                                                821-42689 (ANK-TR) 

            Banka için: 
                        International Bank for 
                        Reconstruction and Development 
                        1818 H Street, N.W. 
                        Washington, D.C. 20433 
                        United States of America 
                        Telgraf :                                    Teleks: 
                        INTBAFRAD                                    197688 (TRT), 
                        Washington, D.C.                        248423 (RCA) 
                                                                             64145 (WUI) or 
                                                                            82987 (FTCC) 

            İşbu Anlaşmadaki hususları tasdiken taraflar, giriş kısmında belirtilen gün ve yıl itibari ile, kendileri namına, yetkili temsilcilerine, Amerika Birleşik Devletleri, Columbia'da bu Anlaşmayı'da imza ettirmişlerdir. 

                                                                       Türkiye Cumhuriyeti 
                                                                       Adına 

                                                                       Yetkili Temsilci 

                                                                        Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
                                                                        Adına 
                                                                        Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
                                                                        Bölge Başkan Yardımcısı 

  

EK 1
İkraz Hasılasının Çekilişi

            1. Aşağıdaki Tabloda İkraz Hasılasından finanse edilecek kalemlerin kategorileri her kategoriye tahsis edilecek meblağlar ve her kategoride bu suretle finanse edilecek kalemler için harcama yüzdeleri belirtilmiştir. 

  
  
  
Kategori : 
Tahsis Edilen 
İkrazın Miktarı 
(Dolar eşdeğeri 
ifade edilmiştir.)
  

Finanse Edilecek  
Harcamaların %'si

(1) Mallar: 
(a) TÜBİTAK 
(b) TSE 
(c)VAKIF
 
9.800.000,-
24.100.000,-
32.600.000,-
  
Yurtdışı harcamaların % 100'ü 
Yerli Harcamaların % 100'ü 
Yerli temin edilen diğer kalem 
harcamalarının (fabrika çıkış fiyatı) % 50'si
(2) Danışmanlık Hizmeti: 
(a) TÜBİTAK 
(b) TSE 
(c) VAKIF
 
2.300.000,-
4.000.000,-
10.700.000,-
 
(3) Eğitim  
(a) TÜBİTAK 
(b) TSE
2.200.000,-
4.300.000,-
Yurtdışı harcamaların 
% 100'ü
(4) TSE Tesisleri 
için inşaat işleri: 
TOPLAM:
10.000.000,-
100.000.000,-
% 80
  

            2. Bu ek'le ilgili olarak 

            (a) "Yurtdışı Harcamalar" tabiri Müstakrizin ülkesinden başka, bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetler için; Müstakrizin parasından başka bir para birimi ile yapılan harcamalar demektir. 

            (b) "Yerli Harcamalar" tabiri Müstakrizin ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için, Müstakrizin parası ile yapılan harcamalar demektir. 

            3. Yukarıdaki 1. bend hükümlerine bakılmaksızın bu anlaşma tarihinden önce ve harcamalar için yapılan ödemelere karşılık, çekiliş yapılamaz. Ancak anlaşma gününden önce ve fakat 1 Şubat 1991 tarihinden sonra, ödemeler için 2.000.000,- Amerikan dolarını geçmemek kaydı ile çekiş yapılabilir. 

 EK 2
Projenin Tanımı

            Projenin amacı (a) MSTK sistemini milletlerarası standarta çıkarmak; (b) Özel yatırımı endüstriyel teknoloji geliştirme konusunda uyarmak; (c) Teşebbüs sermayesi Endüstrisinin büyümesini sağlamak; (d) TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanda yeni konulara önayak olabilmesi için kapasitesini artırma; çabalarında Müstakrize yardımcı olmaktır. 

            Bu amaçların yerine getirilmesi için Müstakriz ve Bankanın zaman zaman mutabık kalarak yapacakları değişikliklere bağlı olarak, proje aşağıdaki kısımlardan meydana gelmiştir. 

            Kısım A : Metroloji, Standartlar, Test ve Kalite Sistemi (MSTK Sistemi) 

            1. (a) TÜBİTAK Milli Ölçü Standartlarının (MÖS) gelişmesi için orta vade bir plan uygulayarak, ebat metrolojisi, elektrik, mekanik, termik basınç hacmi, kütle ve optik ölçüm alanlarında endüstriyel gereksinimlerin sağlanarak ana standartlara ulaşılması için (i) teknik kadronun genişletilmesi (ii) özel eğitim sağlanması (iii) ekipman sağlanması (iv) fiziki tesislerin inşaası; ve (b) TÜBİTAK Operasyonlarının tümüyle verimli hale gelmesi için, 1991-1993 arası bir program uygulanması. 

            2. MSTK Sisteminin idare ve koordinasyon prodesürlerinin takdimi için (i) Eğitim tesisleri, kalibrasyon araçları ve elektrik, kimyasal çevre bilgisi, elektronik, mekanik, paketleme ve inşaat malzemeleri alanlarını da içererek test ve uygulamalı araştırma laboratuarlarının bulunacağı İstanbul yakınında kilate garanti eğitimi ve sertifikalanması Merkezi kurulması (ii) Kalite takdiri, uygulamalı bilgisayar, imalatçı kalite garanti ve prosedürü, üreticinin güvenilirliği konularında eğitim verilmesi (iii) Modern Mali ve İdari bilgi sistemi kurulması; ve (iv) Milli Kalite Konseyi vasıtası ile, ürün kalite garantisinin anlaşılması için yaygın bir kaleti kampanyasına önayak olunması, dahil olmak üzere, TSE tarafından orta-vade bir plan uygulanması. 

            3. Eğitim, ekipman ve teknik yardımda içeren hükümlerin sağlanmasıyla (MKK) Milli Kalite Konseyinin (MAK) Milli Akreditasyon Konseyine dönüşerek işlerlik kazanması. 

            3. Eğitim, ekipman ve teknik yardımda içeren hükümlerin sağlanmasıyla (MKK) Milli Kalite Konseyinin (MAK) Milli Akreditasyon Konseyine döşünerek işlerlik kazanması. 

            4. Kalite garantisi, mesleki vasıfların (Qualifikasyon) alanlarında yaratılması ve MSTK sistemlerinde, milletlerarası gelişmeleri üyeleri namına izlenmesi için, idareci, teknikler ve tahakkuk memurlarının eğitiminden sorumlu olacak profesyonel bir kalite garanti enstitüsü kurulması. 

            Kısım B: Teknolojik Araştırma ve Geliştirme 

            1. Türkiye sanayisinin değişen milletlerarası pazarde rekabet edebilmesi hususu ile alakalı olarak vakıf tarafından çalışmalar yapılması. Bu çalışmalar, oto yedekparça sanayisinin ihracat imkanları, OECD tekstil sanayiinde rekabet, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeleri, enerji muhafaza teknolojisi, Avrupa elektronik tüketim sanayiindeki imkanlar, araştırma ve geliştirme konularında anahtar konuları kapsayacaktır. 

            2. Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesinde potansiyel projeler için çekirdek sermayenin sağlanmasında vakıf tarafından muhtelif mali araçların kullandırılması. 

            Kısım C: Teşebbüs Sermayesi 

            Sermaye Piyasası Kurulu Kanununda, teşebbüs sermaye şirketlerinin kurulması ve işletilmesi ve yukarıdaki hususlara istinaden, bu şirketlerin hukuki yapıları ve idari düzenlemeleri mali talimatname ve kayıtları, denetleme ve rapor zorunlulukları ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bunların faaliyetlerinde yol gösterici otoritesini kapsayan, gerekli değişimlerin kanunlaşmasını takiben 3 ay içinde Müstakrizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) vasıtası ile üstlenmesi. 

            Projenin 30 Haziran 1996'da tamamlanması beklenmektedir. 

 EK 3
Amortisman Tablosu
                                                                             Anapara Ödemesi 
                        Vade Tarihi                                 (dolar olarak ifadesi)* 
           Her 15 Nisan ve 15 Ekim 
           1996 Ekim 15'den başlayarak 
           Ekim 15 2007'ye kadar                                  4.165.000,- 
           Nisan 15 2008                                                4.205.000,- 
  Erken Ödemeler Üzerinden Prim

            İkraz anapara tutarının Genel Şartların 3.04 (b) Bölümü uyarınca vadeden önce herhangi bir anapara geri ödemesinde uygulanacak primler yüzde olarak aşağıda belirtilmiştir. 

Erken Ödeme Tarihi
Prim
  İkraza vadeden önce geri ödeme tarihinde uygulanan (yıllık % olarak) faiz oranının aşağıdaki rakam ile çarpılması suretiyle
Vade tarihinden önce üç yılı 
aşmamak kaydı ile 
Vade tarihinden önce  
üç ila altı yıl arasında 
Vade tarihinden önce 
altı ila onbir yıl arasında 
Vade tarihinden önce 
onbir ile onbeş yıl arasında 
Vade tarihinden önce 
onbeş yıldan fazla
0.18 

 
0.35 
 
0.65 

0.88 

1.00

  
EK 4
Özel Hesap

            1. Bu ekteki maksatlar için; 

            (a) "Uygun Kategoriler" tabiri, Anlaşmanın 1 sayılı Ek'inin 1. paragrafındaki tabloda belirtilen kategorilerdir. 

            (b) "Uygun Harcamalar" deyimi, proje için gereken ve bu Anlaşmanın 1 sayılı Eki hükümlerine göre zaman zaman uygun kategorilerin ikraz hasılasından finanse edileceği mal ve hizmetlerin makul bedeli ile ilgili harcamalarını ifade eder. 

            (c) "Onaylanmış Tahsisat" deyimi, bu ekin 3 (a) bendi uyarınca ikraz hesabından çekilip özel hesaba yatırılacak olan 5.000.000.,-$ eşdeğeri belirtir. 

            2. Özel hesaptan yapılacak ödemeler, münhasıran bu ek hükümlerine göre uygun harcamalar için yapılacaktır. 

            3. Özel Hesabın usulüne uygun açıldığına ait tatminkar delillerin Bankaca alınmasını takiben, onaylanmış tahsisattan para çekme ve özel hesabı ikmal için müteakip çekişler aşağıdaki gibi yapılır. 

            (a) Onaylanmış tahsisattan para çekilebilmesi için, Müstakriz onaylanmış tahsisatın toplam miktarını aşmayacak tevdiat veya tevdiatlar için, Bankadan talepte veya taleplerde bulunur. Banka bu şekilde yapılan talep veya taleplere dayanakak Müstakriz nam ve hesabına, Müstakriz tarafından talep edilen miktar veya miktarları ikraz hesabından çekerek, özel hesaba yatırır. 

            (b) (i) Müstakriz özel hesabın ikmal edilmesi için, özel hesaba para yatırılması taleplerini, Bankanın belirleyeceği zaman dilimleri ile bankaya sunar. 

            (ii) Müstakriz, her ikmal talebinden önce veya talebi sırasında, ikmali istenen ödeme veya ödemeler için bu Ek'in 4. bendinde istenilen belgeleri ve diğer kanıtları Bankaya sağlar. 

            Bu talebe dayanarak Banka, Müstakriz tarafından talep edilen ve belgelerde vesair kanıtlarla uygun harcamalar için Özel Hesaptan çekilmiş olduğu ispatlanan tutarı Müstakriz nam ve hesabına İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatırır. 

            Bütün bu gibi çekişler, Banka tarafından, İkraz hesabından ayrı ayrı uygun kategorilere göre ve uygun miktarlarda, söz konusu belgeler ve diğer kanıtlar ile doğrulanarak çekilir. 

            4. Müstakriz tarafından özel hesaptan yapılan her ödeme için Müstakriz, Bankanın makul olarak talep edeceği zamanlarda, bu ödemenin münhasıran uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belgeleri ve sair kanıtları Bankaya sunar. 

            5. Bu Ek'in 3. bendi hükümlerine bakılmaksızın Banka; 

            (a) Eğer herhangi bir zamanda, Banka, Müstakrizin Genel Şartlar Madde 5 ve bu Anlaşmanın kısım 2.02, a bendinde belirtilen hükümlere uygun bir şekilde İkraz Hesabından para çekebileceğini belirlemiş olması; veya 

            (b) Uygun kategorilere tahsis edilmiş bulunan ikrazın toplam çekilmeyen miktarından, Banka tarafından bu proje ile ilgili olarak Genel Şartlar Bölüm 5.02'ye uygun olarak herhangi bir özel taahhütün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonraki miktarın onaylanmış tahsisat'ın iki katına eşit olması halinde; Özel Hesaba ve tevdiat yapmaya devam etmek zorunda değildir. 

            Bundan sonra, uygun Kategorilere tahsis edilmiş ikrazın çekilmeyen miktarının İkraz Hesabından Çekilmesi Bankanın Müstakrize bildireceği prosedürler takip edilmek sureti ile çekilir. Bu şekilde yapılacak sonraki çekimler Bankanın Özel Hesapta, İhbar tarihinde kalan miktarın uygun harcamalar için yapılacağı konusund atatmin olduğu ölçüde ve bundan sonra yapılır. 

            6. (a) Banka Özel Hesaptan yapılacak herhangi bir ödemenin (i) Bu Ek'in 2.bendine göre uygun olmayan bir harcama veya tutarda yapıldığını (ii) ve Bankaya sunulan gerekçe ile kanıtlanmadığına kanaat getirdiği takdirde, Müstakriz Bankanın kendisine ihbarı üzerine, ivedi olarak A) Bankanın talebi üzerine ilave delilleri sağlar, B) Bu ödemenin tutarına veya uygun olmayan veya doğrulanmayan kısmına eşit bir miktarı Özel Hesaba (veya Bankanın bu şekilde talep etmesi üzerine, Bankaya) yatırır. Banka aksini kabul etmedikçe, Müstakriz bu belgeleri sağlayınca, veya sözkonusu tevdiatı veya geri ödemeyi yapıncaya kadar, Banka tarafından Özel Hesaba başka tevdiat yapılmaz. 

            (b) Banka Özel Hesapta kalan bakiyenin uygun harcamalar için müteakip ödemeleri karşılamak için gerekmeyeceğine karar verdiği anda, Müstakriz, Bankanın kendisine bildirmesi üzerine ivedi olarak bu bakiye meblağı Bankaya geri ödeyecektir. 

            (c) Müstakriz, Bankaya ihbarda bulunmak sureti ile Özel Hesapta bulunan meblağın tamamını veya bir kısmını Bankaya geri verebilir. 

            (d) Bu Ek'in 6 (a), (b) ve (c) bendleri uyarınca Bankaya iade edilen meblağlar, müteakip çekimler veya iptaller için işbu Anlaşmanın ve Genel artların ilgili hükümleri uyarınca, İkraz Hesabına kredilendirilir. 

EK 5
Projenin B Kısmının Uygulanması

            Aşağıdakiler Bu anlaşmanın Bölüm 3.02 (b) bendi hükümlerine göre Müstakriz ve Vakıf arasında yapılacak devir anlaşmasında da belirtilecek olan Projenin B kısmının uygulanmasına ait yükümlülüklerdir. 

            A. Genel Yükümlülükler: 

            1. Projenin B kısmının yürütülmesinden vakıf sorumludur. 

            2. Vakıf (a) Müstakriz ve Bankanın tatmin olacağı şekilde kriterler ve zaman programına göre, projenin Kısım B 1. Bendinde öngörülen alanlarda yapılacak çalışmaların bir ön listesi ile bu çalışmaların takvimini ve yapılacak ayarlamaların özetini hazırlar ve Bankaya takdim eder. b) Listeye yapılacak eklemeleri veya çıkarımları Banka ile görüş birliği içerisinde yapar. c) Bankaca tatminkar görülen ilkeler ile uyum içinde her çalışmayı yürütür. 

            3. Proje Kısım B 2. bendine göre Vakıf'tan mali destek talebinde bulunacak müracaatçılar, teklif ettikleri yatırımı yürütecek, teknik idari ve mali kapasiteye sahip olduklarını ve bu yatırımın, belirlenmiş pazarları olduğunu göstermek zorundadır. 

            4. Vakıf; (a) Proje kısım B 2. Bendi uyarınca, Bankanın tatmin olacağı bir zaman çizelgesine göre, Vakfın yatırımları finanse ederken takip edeceği uygulama prosedürleri talimatnamesini, Projenin kısım B 1. bendine göre, Vakfın programları ve yöneltimlerinin tümü ile formüle edilmesi için yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların faydalı kılınması prosedürleri ile beraber Banka ve Müstakrize sunar; (b) proje kısım B 2. bendine göre finanse edilecek projelerin bir ön listesini, Bankayı tatmin edecek bir zaman çizelgesine göre, Banka ve Müstakrize hazırlar ve sunar. 

            5. Vakıf proje kısım B uygulaması ile alakalı olarak, Vakıfa, karar sorumluluklarını alabilecek bir Genel Sekreter ataması dahil olmak üzere, elemanlarının yeteneklerini geliştirmek için, Bankanın tatmin olacağı, Personel eliştirme planını yürütür. 

            6. Vakıf, (a) Bun anlaşmanın Kısım A, Bölüm 1 ek 1 hükümlerine göre Milletlerarası ihaye prosedürleri çerçevesinde, anlaşmalar ile satınalınacak malların değerinin 250.000 Amerikan Doları eşdeğeri veya fazla olması (b) bu Anlaşmanın Kısım C, Bölüm 1. Ek 1 hükümlerine göre belli milletlerarası ihale prosedürleri çerçevesinde anlaşmalar ile sağlanacak malların özellik göstermesi ve 250.000 Amerikan Doları ile 1.000.000 Amerikan Doları arasında olması (c) en az üç tanınmış satıcının teklif fiyatlarının mukayesesine dayanarak, anlaşmalar ile sağlanacak bu malların değerinin 250.000 Amerikan Doları eşdeğerini aşmaması; hallerinde Proje Kısım B 2. bend hükümlerince malların tedarik edilebilmesi için mali yardım alınmasına ihtiyaç duyar. 

            7. Vakfın vereceği hizmetler sonucu alınacak ücretlerin oluşturduğu hesap, Vakıf'ın 1993 ve 1995 yılları idari harcamalarının %20 ve %33'ünden az olmayacak bir mertebeye gelene kadar, Vakıf hizmetleri karşılığında alacağı ücretleri gitgide artırır. 

            B. Denetleme 

            1. Vakıf proje kapsamında yapacağı işlerin, kaynakların ve harcamaların, sağlam muhasebe uygulamaları çerçevesinde yeterince yansıtacak hesap ve kaytılarını tutar. 

            2. Vakıf: 

            (i) bu bölümün 1. bendinde belirtildiği gibi Bankanın kabul edeceği, bağımsız denetçiler tarafından, uygun denetleme prensiplerine göre her mali yıl için devamlı yapılan denetimlerin kayıt ve hesaplarını tutar, 

            (ii) elde edildikten hemen sonra, her yılın sonundan itibaren altı ayı aşmayan bir süre içinde sözkonusu bağımsız denetçiler tarafından yapılmış bulunan bu denetim raporunu, Bankanın makul olarak talep edeceği kapsam ve ayrıntılara göre sağlar; ve 

            (iii) sözkonusu kayıtlar ve hesaplara ait olduğu gibi bunların denetimine ait diğer bilgileri, Banka ve Müstakrizin, daha ziyade Bankanın zaman zaman makul olarak talep edeceği bilgileri, Banka ve Müstakrize verir. 

            C. Proje Kısım B Kapsamında Alımlar 

            1. Malların Tedariki 

            (a) Uluslararası Rekabete Açık İhale 

            Bu belgenin Kısım C'de belirtilenleri hariç, mal ve hizmetlerin satın alınması Mayıs 1985'te Banka tarafından yayınlanmış bulunan IBRD ikrazları ve IDA Kredileri çerçevesindeki satın almalara ait Rehber Bölüm 1 ve 2'si altında belirlenmiş bulunan usullere göre ihale edilmek sureti ile gerçekleştirilir. 

            (b) Yerli İmalatçıların Tercih Edilmesi 

            Burada Ek 2. de verilmiş 1'den 4'e kadar olan bendler ve Rehberin 2.55 ve 2.56 bentleri hükümlerine tabi ve bunlara uygun ve yine burada Kısım A'da açıklana poresüdlere uygun olarak, malların satın alınmasında, Türkiye Cumhuriyetinde imal edilmiş bulunan mallara bir tercih marjı tanınabilir. 

            (c) Diğer Tedarik Prosedürleri 

            (i) Özellik gösteren veya, toplam tutarı 1.000.000 Amerikan Doları eşdeğeri veya daha az olan mallar, Rehbere göre kabul görecek ve Rehberin Bölüm 1 ve 2 hükümlerine göre (buradaki 2.8, 2.9, 2.55 ve 2.56 bentleri hariç) en az üç tanınmış satıcıdan davet usulü, milletlerarası ihale prosedürleri çerçevesinde alınacak fiyat tekliflerinin değerlendirmesine dayanarak yapılacak anlaşmalar ile tedarik edilebilir. 

            (ii) Beher sözleşme bedeli 250.000 dolar eşdeğerinden az, sözleşmeler toplamı bedelleri 9.000.000 doları geçmeyen mallar Rehbere göre kabul görecek en az üç bilinen satıcıdan alınacak fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine dayanılarak yapılacak anlaşmalar ile ve Bankaca kabul edilebilir prosedürler çerçevesinde tedarik edilebilir. 

            (d) Satınalma Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 

            İhaleye davetler, önerilen firmalar ve kesin sözleşmelerin incelenmesi: 

            (i) Tahmini bedeli 500.000 Amerikan Doları eşdeğeri veya daha fazla olan sözleşmeler için Rehber Ek 1'in 2. ve 4. bentleri hükümleri uygulanır. Bu şekilde belirlenen sözleşme ödemelerinin Özel Hesaptan yapılması halinde, prosedürlerde değişiklik yapılması suretiyle, sözkonusu bent 2 (d) altında belirtilenlere göre Bankaya verilmesi gerekli olan mukavelenin iki onaylı nüshasının, mukaveleye ilişkin ilk ödemenin Özel Hesaptan yapılmasından önce Bankaya verilmesi sağlanmış olmalıdır. 

            (ii) Takibeden bent hükümlerine girmeyen her sözleşmeye, Rehber Ek 1'in 3 ve 4. bentlerinde öngörülen posedürler uygulanır. Bu şekilde belirlenen sözleşme ödemelerinin Özel Hesaptan yapılması halinde, prosedürlerde değişiklik yapılması sureti ile kontratın, 2 onaylı kopyesi, yukarıda adı geçen 3. bent tahtında Bankaya verilmesi gereken diğer bilgilerle beraber, İkraz Anlaşmasının Ek 4.4. bendi hükümlerine göre verilmesi gereken kanıtların bir bölümü olarak Bankaya verilir. 

            (iii) Takibeden tali (b) bendi hükümleri, Bankanın harcamalar hakkındaki ifadelere dayanarak çekişlere yetki verdiği sözleşmelere uygulanmaz. 

            2. Danışmanların İstihdamı 

            Vakıf, Projenin Kısım B altındaki aktivitelerini yerine getirmesinde Vakıf'a yardımcı olabilmek için, yeterliliği, tecrübesi, koşul ve durumu Bankac kabule şayan danışmanları istihdam edecektir. Bu şekilde istihdam edilecek danışmanlar, Banka tarafından 1981 yılının Ağustos ayında yayınlanmış bulunan "Dünya Bankasından Borç Alanlar için ve Uygulayıcı Kuruluş Olarak dünya Bankası için Danışman Kullanımı Konusunda Rehber"de belirtilen esaslara göre, Banka tarafından tatminkar görülen ilke ve prosedürlere uygun bir şekilde seçilir. 

  

PROJE ANLAŞMASI
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) İLE TÜRKİYE
BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) VE TÜRK
STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) ARASINDA
5 NİSAN 1991 TARİHLİ ANLAŞMA

            Taraflar (a) Bankanın sadece TÜBİTAK ve TSE'nin bu Anlaşmada öngörüldüğü gibi Bankaya karş ısorumlulukları yüklenmesi şartı ile, aynı tarihte, Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ve Banka arasında aktedilen işbu İkraz Anlaşması ile, İkraz Anlaşmasında öne sürülen şart ve durumlarda, Müstakrize 100.000.000 Amerikan Doları eşdeğeri meblağı, çeşitli para birimlerinden sağlayacağını; 

            (B) İkraz Anlaşması tahdında sağlanan ikraz hasılasının bir kısmının, Müstakriz ve TSE arasında yapılacak Devir Anlaşması dahil olmak üzere değişik düzenlemelerle, TÜBİTAK ve TSE tarafından kullanılmasının sağlanacağını; ve 

            TÜBİTAK ve TSE'nin ezcümle Bankanın Müstakriz ile İkraz Anlaşması akdetmesine dayanarak, bu anlaşmada öne sürülen yükümlülükleri kabul ettiğini; 

            Gözönünde tutarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

  

MADDE I
Tanımlar

            Bölüm 1.01. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlarda tanımlandığı gibi, işbu Anlaşmanın Girişinde ve işbu İkraz Anlaşmasında tanımlanan çeşitli terimler verildikleri anlamı taşır. 

  

MADDE II
Projenin Yürütülmesi

            Bölüm 2.01. TÜBİTAK ve TSE, İkraz Anlaşmasının ek 2'sinde belirtildiği gibi, Projenin amaçlarına bağlı kalacağını, buna göre, TÜBİTAK'ın Proje Kısım A (1) ve TSE'nin Projenin Kısım A (2), (3) ve (4)'ünü yürütülmesi için gereken çaba ve etkinliği idari, mali mühendislik ve kamu uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğini ve proje için gerekli olan fonları, tesisleri, hizmet ve diğer kaynakları, ihtiyaç duyulduğunda anında sağlayacağını veya sağlanmasına imkan tanıyacağını beyan eder. 

            (b) Bu bölümün (a) bendi hükümleri ile bağlı olmaksızın ve Banka ile Müstakriz aksini kabul etmedikçe, TÜBİTAK ve TSE, Bu Anlaşmanın Ek 2 de belirtilen uygulama programına göre, Projenin kendilerini alakadar eden faaliyetlerini sürdürürler. 

            Bölüm 2.02. Müstakriz ile Banka arasında aksine bir mutabakat olduğu haller hariç, Projenin Kısım A da öngörülen malların ve danışmanlık hizmetlerinin tedariki ve İkraz hasılasından finanse edilmesi işbu Anlaşmanın Ek 1 hükümlerine göre idare olunur. 

            Bölüm 2.03. TÜBİTAK ve TSE yükümlülüklerini, Proje Anlaşmasının Genel Şartlar (sigorta, malların ve hizmetlerin kullanımı, Plan ve ekler kayıt ve raporlar ve bakım ile alakalı olarak) ayrı, ayrı, Bölüm 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 ve 9.08'de öngörüldüğü gibi ve Proje Kısım A ve B'deki kendilerine ait faaliyetler kapsamında yürütürler. 

            Bölüm 2.04. TSE Devir Anlaşmasındaki tüm yükümlülüklerini icab ettiği gibi yerine getirir. Müstakriz ile Banka arasında aksine bir mutabakat olduğu haller hariç, TSE, Devir Anlaşmasını veya herhangi bir hükmünü, devir, tadil, iptal veya feragat edici, hiçbir hareket veya müdahalede bulunmaz. 

            Bölüm 2.05. (a) TSE ve TÜBİTAK, herbiri Proje tutarındaki faaliyetleri ile alakalı olarak, Bankanın talebi üzerine, Projenin gelişmesi, bu Anlaşma tahtındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, TSE'nin Devir Anlaşması tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile alakalı olarak Banka ile görüş alışverişinde bulunur. 

            b) TÜBİTAK ve TSE, herbiri Proje tahtındaki faaliyetleri ile alakalı olarak, Projenin gelişmesine, İkrazın amacına ulaşmasına, veya TÜBİTAK veya TSE'nin bu anlaşma tahtında yükümlülüklerini yerine getirmesine müdahale edecek veya müdahale için tehdit oluşturacak koşulları anında Bankaya bildirir. 

  

MADDE III
TÜBİTAK ve TSE'nin Yönetim ve Faaliyetleri

            Bölüm 3.01. TÜBİTAK ve TSE, herbiri sağlam idari, mali ve teknik uygulamalara uygun olarak, ayrı ayrı, faaliyetlerini yürütürler ve işlerini icra ederler. 

            Bölüm 3.02. TSE ve TÜBİTAK, herbiri, mali teknik ve mühendislik uygulamalarına uygun olarak daima tesislerini, makinalarını ekipman ve diğer mallarını iyi durumda muhafaza eder, zaman zanan, ihtiyaç gözüktüğünde tüm gereken tamirat ve yenilemeleri yapar. 

            Bölüm 3.03. TSE, risklerine karşı sigortalanma hususlarını, Mesuliyetine müdrik sigortacılar ile yürütürek veya kabul görmüş uygulamalarla, Bankayı tatmin edecek hükümlerle sağlar. 

  

MADDE IV
Mali Hükümler

            Bölüm 4.01 (a) TÜBİTAK ve TSE proje tahtındaki faaliyetlerini kaynakları ve harcamaları sağlam muhasebe tatbikatlarına uygun olarak yansıtacak şekilde kayıt ve hesaplar tutar. 

            (b) TÜBİTAK ve TSE herbiri: 

            (i) her mali yıla ait, bu bölümün (a) paragrafında belirtilen kayıtlarını ve hesaplarını Bankaca kabul görecek bağımsız denetçilere, yaygın denetim usullerine göre denetlettirir. 

            (ii) hazır olunca, ancak her mali yılın sonundan itibaren en geç altı ay içinde, Bankanın makul surette talep ettiği kapsam ve ayrıntılarla hazırlanmış olan denetim raporunu Bankaya verir; ve 

            (iii) bu kayıtlar ve hesaplar ve bunların denetimi ile ilgili olarak Bankanın zaman zaman makul surette isteyeceği sair bilgileri Bankaya verir. 

  

MADDE V
Yürürlüğe Giriş; Sona Erme; İptal ve Tehir

            Bölüm 5.01. Bu Anlaşma, İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihde geçerlilik ve yürürlülük kazanır. 

            Bölüm 5.02. Bu Anlaşma, Banka ve TÜBİTAK ve TSE'nin yükümlülükleri, İkraz Anlaşmasının şartlarına uygun olarak sona ereceği günde son bulur ve Banka zamanında TÜBİTAK ve TSE'yi haberdar eder. 

            Bölüm 5.03. Bu Anlaşmanın bütün hükümleri, Genel Şartlar tahtındaki iptal ve tehirler ile bağlı olmaksızın tüm etkinliği ile yürürlüğünü ve geçerliliğini sürdürür. 

  

MADDE VI
Muhtelif Hükümler

            Bölüm 6.01. Bu Anlaşma tahtında yapılması gereken, yapılmasına izin verilen veya yapılan herhangi bir ihbar veya talep veya bu Anlaşma ile taraflar arasında yapılması ihtimal dahilinde olan herhangi bir sözleşme yazılı olarak yapılır. Böyle bir ihbar veya talep, elden, posta ile telgraf, teleks, radyogram vasıtası ile, yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen veya yapılan tarafın, işburada belirtilen adresine, veya ihbarda veya talepte bulunan tarafa diğer tarafın bildireceği başka bir adrese yapıldığında, hukuken verilmiş veya yapılmış addedilir. Bu şekilde belirlenen adresler aşağıdaki gibidir: 

            Banka için: 

                        International Bank for 
                        Reconstruction and Development 
                        1818 H Street, N.W. 
                        Washington, D.C. 20433 
                        United States of America 
            Telgraf Adresi:                                                            Teleks: 
                        INTBAFRAD                                                197688 (TRT) 
                        Washington, D.C.                                    248423 (RCA) 
                                                                                     64145 (WUI) veya 
                                                                                     82987 (FTCC) 

            TÜBİTAK için: 

                        TÜBİTAK 
                        211 Atatürk Bulvarı 
                        06100 Kavaklıdere 
                        Ankara 
                        Türkiye 

            Telgraf Adresi:                                                            Teleks: 
                     TÜBİTAK, ANKARA                        90 4 43186 BTAK TR 
                                                                                    Faks: 
                                                                                    90 4 127 74 89 
  
            TSE için: 
                        Türk Standartları Enstitüsü 
                        112 Necatibey Caddesi 
                        Ankara 
                        Türkiye 

            Telgraf Adresi:                                                            Teleks: 
                        TSE, ANKARA                                    90 4 42047 TSE TR 
                                                                                      Faks: 
                                                                                    90 4 125 43 99 

            Bölüm 6.02. Bu Anlaşma tahtında, yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen iş veya hazırlanması gereken veya hazırlanmasına izin verilen evraklar, TÜBİTAK ve TSE namına Başkanları veya ilgili Başkanca yazılı olarak yetkilendirilmiş diğer şahıs veya şahıslarca yapılır veya hazırlanır ve TÜBİTAK ve TSE böyle şahısların tastikli imza sirküleri ve yeterli yetki kanıtlarını Bankaya verir. 

            Bölüm 6.03. Bu Anlaşma, herbirinin orjinal olacağı, ancak hepsinin tek sayılacağı, bir kaç kopye olarak tanzim ve muteber kılınabilir. 

            İşbu Anlaşmayı, Taraflar, başta yazılı gün ve yıl itibariyle kendi namlarına, yetkili temsilcilerine Amerika Birleşik Devletleri, Colombia'da imza ettirmişlerdir. 

                                                            ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 
                                                            BANKASI 
                                                            Adına 

                                                                                                Avrupa, Ortadoğu ve 
                                                                        Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı 

                                                            TÜBİTAK 
                                                            Adına 
                                                                                                Yetkili Temsilci 

                                                            TSE 
                                                            Adına 

                                                                                                Yetkili Temsilci 

  

EK 1
Proje Kısım A Tahtında Tedarikler ve
Danışmanlık Hizmetleri

            Bölüm I : Malların ve İşlerin Tedariki 

            Kısım A : Milletlerarası Rekabete Açık İhale 

            İşbu Kısım C'de belirtilenler haricinde, yapılacak sözleşmeler tahtında malların ve işlerin tedariki, Banka tarafından Mayıs 1985'te yayınlanan "Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İkrazları ve IDA Kredileri Tahtında Tedarik Rehberi" (Rehber) Bölüm I ve II'de öngörülen prosedürlere uygun olarak yapılır. 

            Kısım B : Yerli İmalatçıların Tercih Edilmesi 

            Malların tedarikinde Rehber ek 2'de yer alan 1'den 4'e kadar olan bentler ve Rehberin 2.55 ve 2.56 bentlerinde öngörülen hükümlere uygun olarak burada Kısım A'ta tarif edilen prosedürler çerçevesinde, Türkiye'de imal edilmiş mallara bir tercih marjı tanınabilir. 

            Kısım C : Diğer Tedarik Prosedürleri 

            1. Özellik gösteren, veya toplam tutarı 1.000.000 Amerikan Doları eşdeğeri veya daha az olan mallar Rehbere göre kabul görecek ve Rehber 1. ve 2. hükümlerine göre )2.8, 2.9, 2.55 ve 2.56 bentleri hariç) en az üç tanınmış satıcının, davet edileceği, sınırlı milletlerarası ihale prosedürleri çerçevesinde alınacak fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine dayanarak yapılacak anlaşmalar ile tedarik edilebilir. 

            2. Beher sözleşme bedeli 250.000 dolar eşdeğerinden az, toplam sözleşmeler bedelleri 5.000.000 doları geçmeyen mallar, Rehbere göre kabul görecek en az üç bilinen satıcıdan alınacak fiyat tekliflerinin değerlendirilmesine dayanarak yapılacak anlaşmalar ve Bankaca kabul görecek prosedürler çerçevesinde tedarik edilebilir. 

            Kısım D : Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 

            1. İhaleye davetler, önerilen firmalar ve kati sözleşmenin incelenmesi. 

            (a) Tahmini bedeli 500.000 Amerikan Doları eşdeğeri veya daha yüksek sözleşmeler için Rehber Ek 1'in 2. ve 4. bentleri hükümleri uygulanır. Bu şekilde belirlenen sözleşme ödemelerinin Özel Hesaptan yapılması halinde, prosedürlerde değişiklik yapılması sureti ile söz sonusu bent 2 (d) altında belirtilenlere göre Bankaya verilmesi gerekli olan mukavelenin iki onaylı nüshasının mukaveleye ilişkin ilk ödemenin, Özel Hesaptan yapılmasından önce Bankaya verilmesi sağlanmış olmalıdır. 

            (b) Bir önceki bent hükümlerine girmeyen her sözleşmeye, Rehberin Ek 1'in 3. ve 4. bentlerinde öngörülen prosedürler uygulanır. Bu şekilde belirlenen sözleşme ödemelerinin Özel Hesaptan yapılması halinde, prosedürlerde, değişiklik yapılması sureti ile kontratın 2 tastikli kopsayı, yukarıda adı geçen 3. bent tahtında Bankaya verilmesi gereken diğer bilgilerle beraber, işbu İkraz Anlaşmasının Ek 4 4. bendi hükümlerine göre, verilmesi gereken kanıtların bir bölümü olarak Bankaya verilir. 

            (c) Bir önceki (b) bendi hükümleri Bankanın harcamalar hakkındaki bildirimlere dayanarak çekişlere yetki verdiği sözleşmelere uygulanmaz. 

            2. İşbu % 15 rakamı Rehberin Ek 1'in 4. bendinin öngördüğü maksatlar için belirtilmiştir. 

            Bölüm II. Danışmanların İstahdamı 

            TÜBİTAK ve TES, Projenin Kısım A tahtındaki faaliyetlerini yerine getirmelerinde, kendilerine yardımcı olacak, yeterliliği, tecrübesi, koşulları ve drurumu Bankaca kabule şayan danışmanları istihdam eder. Bu şekilde istihdam edilecek danışmanlar, Banka tarafından 1981 yılının Ağustos ayında yayınlanmış bulunan "Dünya Bankasından Borç Alanlar ve Uygulayıcı Kuruluş olarak Dünya Bankası için Danışman Kullanımı Konusunda Rehber" de belirtilen esaslara göre Banka tarafından tatminkar görülen ilke ve prosedürlere göre, uygun bir şekilde seçilir. 

  EK 2
Uygulama Programı
(Projenin A Kısmı)

            A. Uygulama Düzenlemeleri 

            1. TÜBİTAK, Proje Kısım A (1)'de bahsedilen, Milli Ölçüm Bilim ve Standartlar Kurumunun (MÖSK) geliştirme planının yürütülmesinden sorumludur. TÜBİTAK; (a) böyle bir planı Aralık 1996'da bitecek şekilde beş senede yürütülmesini; (b) 1991, 1992 ve 1993 yıllarında her sene on kişiden az olmamak üzere MÖSK için yeni profesyonel eleman işe almayı ve eğitmeyi; (c) bu planın yürütülmesi süresince, her sene 1 Martta, bir sonraki sene içindeki faaliyetleri ve bu faaliyetleri finanse edecek kaynakları belirleyerek bir taslak bütçe hazırlamayı ve Bankaya vermeyi taahhüt eder. 

            2. TÜBİTAK, MKK tarafından resmileştirilen akreditasyon prosedürlerine göre, 30 Haziran 1993 tarihine kadar, test hizmetlerinin uygunluğunun sınamasını tamamlamayı taahhüt eder. 

            3. TÜBİTAK, 31 Aralık 1991'den geç olmamak şartı ile, MÖSK'e belli birdereceye kadar mali ve idari otonomi sağlayarak kuruluşun fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlayacak prosedürü başlatacak kararları alır. 

            4. TÜBİTAK, 1991 ila 1993 yılları arasındaki devrede, (a) Türkiye'nin mevcut bilimsel ve teknolojik araştırma yapısının ekspertizi (b) bilim ve teknoloji idaresi danışmanlığı, (c) kadro gelişimi, (d) belli öncelikli alanlarda teknik dahışmanlık, (e) Marmara Araştırma Merkezinin yenilenmesi; dahil olmak üzere, faaliyetlerinin tümüyle verimliliğini artıracak bir program uygular. 

            5. TSE ve TÜBİTAK, Proje tahdında tüm idari hizmetleri verecek, kendi Proje Uygulama Birimlerini (PUB), bu PUB'ler için gerekli kaynak ve kadrolar ile varlıklarını südrürmelerini sağlar. 

            6. TSE, Projenin Kısım A (2), (3), (4) bentlerinin uygulanmasından sorumludur. Bu maksatla, TSE; 

            a) Kendi Başkanının başkanlığı altında özel sektör ve kamu sektörününde katılımı ile (TÜBİTAK dahil) MKK'yı kurar. 

            b) MKK vasıtası ile aşağıdaki fonksiyonları icare eder; (i) Akreditasyon usullerinin geliştirilmesi; (ii) Proje Kısım A (4) bentte bahsedilen Kalite Garanti Enstitüsü faaliyetlerinin kontrol edilmesi; (iii) Proje Kısım A (2) (IV) bendinde bahsedilen yaygın kamu kampanyasının yürütülmesi. 

            c) TSE'ye İş Geliştirme Müdürü atanması yanında TSE elemanlarının yeteneklerinin yükseltilmesi için, Bankanın da kabul edeceği, bir personel geliştirme planı yürütür. 

            d) MKK tarafından oluşturulan prensipler dahilinde, 30 Haziran 1993'e kadar sertifikalandırma ve test hizmetlerini kontrol etmeyi taahhüt eder. 

            e) 30 Haziran 1992'ye kadar, endüstriyel ürün s tandartlarının hazırlanmasında, verimliliği iyileştirmek için prosedürü hazırlar; ve 

            f) 31 Aralık 1991'e kadar, Bankanın kabul edeceği şartlar dahilinde, Sanayi Olalarının sahip olacağı ve idare edeceği test laboratuarlarının kurulması için bir fizibilite çalışması tamamlar. 

            B. Rapor 

            TÜBİTAK ve TSE beraberce, Vakıfla bağlantılı olarak, Bankanın kabul edeceği formatta, Proje kısım A ve B'nin yürütülmesindeki gelişmelere ait 3 aylık raporları hazırlar ve Bankaya verir. 

            Not: İngilizce metni 4 Temmuz 1991 gün ve 20919 sayılı Resmi Gazete'dedir.