Romanya ile İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Protokol'un Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı  
Resmi Gazete: 08.08.1991 Sayı : 20954 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1983 
Karar Tarihi : 08/07/1991 
     
            Türkiye ile Romanya arasında 5 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ait ekli Protokol'un onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 
PROTOKOL

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti arasındaki Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması hükümleri uyarınca, Türkiye-Romanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 3-5 Nisan 1991 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştır.

            İki heyetin listesi Ek 1 ve Ek2'de gösterilmiştir.

            Aşağıdaki toplantı gündeki kabul edilmiştir.

            1- Uluslararası ikili karayolu taşımacılığı hususunda istatistiki bilgi teatisi.

            2- Eşya taşımacılığı, karayolu taşımacılığının incelenmesi ve 1991 yılı için eşya taşımacılığı geçiş belgesi kotasının tesbiti.

            3- Yolcu taşımacılığı.

            4- Diğer konular.
 

 Madde 1

            İki Taraf, kara taşımacılığının gelişimi, ve bu tür taşımacılığa karş ıbeklenilen politikayı gözönüne alarak, her iki ülkede gerçekleştirilen kara taşımacılığını, ekonomik ve sosyal gelişmeleri yansıtan mevcut bilgileri incelemiştir.

            İki Taraf, temelde taşımaların mevcut Anlaşmalar uyarınca yapıldığını belirtmiştir.

            Her iki ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmeler; ikili ilişkilerde eşya ve yolcu taşımacılığında düzenli bir artış sağlayabilir.

            Sözkonusu artış; ikili taşıma sürecinde, gelecekteki ilişkilerde uygun bir inceleme ve çözüm bekleyen bir eğilim olabilir. İki Taraf, kara tışmacılığının gelişmesi ve kara taşımacılığı modeli ile ilgili olarak alternatiflerin sunulması ve izin verilmesi için, diğer taşıma modelleriyle işbirliği hakkında gerekli önlemlerin alınması konusunu incelemek hususunda mutabakata varmışlardır. 
 

 Madde 2

            İki Taraf, eşya taşımacılığı konusunda ayrıntılı olarak, bilgi teatisinde bulunmuş ve Türk Tarafınca belirtilen aşağıdaki problemlerin ele alınması hususunda mutabık kalmışlardır.

            - Sınır noktasındaki yetkili kuruluşların gelişmesi, sınır formalitelerindeki zaman kaybının azalmasına neden olacaktır. Romanya Tarafı, ilgili yetkililere bildirmek ve Romanya sınır noktalarında bu konuda bir gelişme kaydetmek için, mümkün olduğu kadar çabuk hareket etme konusunda mutabakatını bildirmiştir.

            - Kamyonların transit geçiş süresinin azaltılması. Romanya, topraklarında karayolunu geliştirme programı ve karayolunun yapımı, trafik, kontrol, güvenlik önlemleriyle ilgili mevzuatlarda beklenilen gelişmeler hususunda bilgi vermiştir. Türk Tarafı, Romanya topraklarında daha iyi bir karayolu taşımacıalığını mümkün kılabilecek planlanan programlardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

            Ro-Ro taşıma şirketi ve etkinliği

            Her iki Tarafca, ilgili yetkililerce, servisin kalitesini ve etkinliğini artırmak ve Ro-Ro hattını Türkiye-Romanya ve 3. ülke taşımaları için ticari yönden daha cazip hale getirmek için gerekli önlemlerin alınacağı bildirilmiştir.

            Her iki Taraf, karayolu güzergahıyla yapılan taşımacılıkla beklenilen fiyat artışının (yol, yakıt ve motor yağı fiyatlarının artışı), Ro-Ro hat işletmesindeki etkili tarifelerin kabul edilmesine imkan vereceği konusunda mutabakata varmıştır.

            Ro-Ro hat işletmesinde yer alan Türk şirketi ve ilgili Romen Şirketince, Ro-Ro işletmesinin daha etkili olması için alınacak önlemlerin ayrıca görüşülmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

            Türk Tarafınca belirtilen liman terminalindeki şartların iyileştirilmesi ve Köstence Ro-Ro terminalinde zaman kazanma önlemlerinin alınması hususları ile ilgili olarak, Romanya Tarafı liman işletme aktivitelerini geliştirmek için harekete geçeceklerini ve zaman kazanma prosedürlerinin göz önüne alınması için sınır yetkililerine bildirileceğini belirtmiştir. Bununla ilgili olarak İstanbul ve Köstence terminallerinde gemi tarifeleri ve işletmesiyle ilgili daha iyi bir haberleşme sistemi yararlı olabilecektir.

            - 1991 yılı için geçiş belgesi kotasında, aşağıdaki şekilde mutabık kalınmıştır:

            Türk Tarafı için, 26.000 transit geçiş belgesi (10.000'i karayolu vergisinden muaf) ve Romanya'dan Türkiye'ye dönüş seyahatleri için 600 özel belge.

            Romanya Tarafı için, 10.000 belge (5.000'i karayolu vergisinden muaf) Türkiye'den Romanya'ya dönüş seyahatleri için 600 özel belge, Türkiye'den 3. ülkelere ve 3. ülkelerden Türkiye'ye yüklü seyahatler için 350 özel belge.

            1992 yılı için geçici belge kotası miktarınnı aynı kalması temelde kabul edilmekle birlikte, Romanya'da değişen tüzük ve mevzuata bağlı kalmak üzere bu konu Türk Tarafına daha sonra bildirilecektir.

            Her iki taraf, ilave geçiş belgelerinin bir ay içerisinde teatisi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

            Her iki taraf bu yılki belgelerin gelecek yılın ilk ayı içinde de geçerli olacağı konusunda mutabakata varmıştır.

 
Madde 3

            Her iki taraf iki ülke arasındaki karayolu yolcu taşıma trafiğinin düzenli artışından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve düzenli yolcu taşımacılığını teşvik etmek, yasal olmayanları engellemek ve mevcut anlaşmalara göre hareket edilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının gerekli olduğu görüşünde mutabık kalmışlardır.

            Her iki taraf yolcu taşımacılığıyla ilgili Romen-Türk ortak şirketlerinin taleplerine ilişkin izin işlemlerini kolaylaştırmak görüşünde mutabık kalmışlardır.

            Sözkonusu trafiği disipline etmek için taleple ilgili bir izin belgesi sisteminin teknik açıdan incelenmesi görüşünde de anlaşmaya varmıştır. Sözkonusu inceleme sonucu karşılıklı olarak teati edilecektir.

            Romanya tarafı bu konu ile ilgili olarak bir öneri sunmuştur.
 

 Madde 4

            Türk Tarafı, Romanya Tarafından güvenli park yeri ve Türk taşıtlarının ve sürücülerinin Romanya topraklarından geçişleri sırasında gerekli önlemlerin alınması için talepte bulunmuştur.

            Romanya Tarafı, özel şirketler aracılığıyla ana güzergah boyunca uygun park yerleri inşası, karayolları ve ayrıca güzergah trafiği, kontrol ve güvenlikle ilgili yeni mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını belirtmiştir.

            Türk Tarafı, Romanya'da yürürlükte olan dingil ağırlık sistemi konusunu tekrarlamış ve sözkonusu sistemin bütün taşıtın toplam ağırlık sistemi dikkate alınarak, tekrar gözden geçirilmesini talep etmiştir.

            Romanya Tarafı karayolunun muhafazası için dingil ağırlık sistemi kullanımının önemi hususunda açıklamada bulunmuş ve toplam ağırlık sisteminin kullanımına ait talebin, bugünkü uygulanan sisteme alternatif olarak dikkate alınması için, Ulusal Güzergah İdaresine sunulacağını bildirmiştir. İncelemenin sonucu ve olabilecek mevzuat değişiklikleri Türk Tarafına bildirilecektir.

            Toplantı dostluk ve karşılıklı anlayış havasında geçmiştir.

            5 Nisan 1991 tarihinde İngilizce dilinde iki nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

                        Türk Heyeti Adına                                                Romen Heyeti Adına
                        Muammer IŞIKOĞLU                                    Valentin MİRESCU

                                                                                                                        EK-1

            ROMANYA HEYETİ

            Valentin MIRESCU                        : Heyet Başkanı
                                                                       Devlet Müsteşarı
                                                                       Ulaştırma Bölümü

            Ghearghe BARBU                        : Genel Müdür
                                                                      Uluslararası anlaşmalar ve işbirliği
                                                                      Genel Müdürü
                                                                      Ulaştırma Bölümü 

            Dan MANOLESON                        : Müdür
                                                                       Denizcilik Devlet Müsteşarı
                                                                       Ulaştırma Bölümü

            Stefan AVRAM                        : Müdür
                                                                 Kara Ulaştırması
                                                                 Devlet Müsteşarı
                                                                 Ulaştırma Bölümü

            Stefan D. POPA                        : Müşavir
                                                                   Dış Ticaret Bölümü
                                                                   Ticaret ve Turizm Bakanlığı

            Corneliv PAVN                        : ROMTRANSS. A. Temsilcisi.

                                                                                                                        EK-2

            Türk Heyeti

            Muammer IŞIKOĞLU            : Heyet Başkanı
                                                               Ulaştırma Bakanlığı
                                                               Müsteşar Yardımcısı

            Yaşar ÇOBAN                        : Ulaştırma Bakanlığı
                                                               Kara Ulaştırması Genel Müdür Yrd.

            Altan KÖSEOĞLU                        : Ulaştırma Bakanlığı
                                                                      İstanbul Bölge Müdürü

            Cemil BAYÜLGEN                        : D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş.
                                                                      Genel Müdürlüğü
                                                                      Daire Başkanı

            Saffet ULUSOY                        : Uluslararası Nakliyeciler Derneği
                                                                 Başkanı

            Necati AKTAŞ                        : Uluslararası Yolcu Taşımacılar Derneği
                                                               Temsilcisi

            Not: İngilizce metni 8 Ağustos 1991 gün ve 20954 sayılı Resmi Gazete'dedir.