Arnavutluk Ekonomi Bakanlığı ile İmzalanan Teknik Yardım ve Müşavirlik Protokolu'nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı  
Resmi Gazete: 09.08.1991 Sayı : 20955 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2008
Karar Tarihi : 16/07/1991 
     
            11 Haziran 1991 tarihinde Tirana'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik Yardımve Müşavirlik Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/7/1991 tarihli ve EİDA-4199 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı
       
S. ARAS 
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ 
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İLE
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI ARASINDA
TEKNİK YARDIM VE MÜŞAVİRLİK PROTOKOLU
            Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti, iki ülke arasında mevcut olan dostluk ilişkilerine dayalı olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında işbirliği gleiştirmek için aşağıdraki hususlarda görüş birliğine varmışlardır. 
  
 Madde 1

            Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Planlama alanındaki işbirliğini gerçekleştirmek ve ekonomik reform politikalarının uygulanmasında birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak amacıyla 10 Ocak 1991 tarihinde Tirana'da imzalanan protokol çerçevesinde bir Türk-Arnavut Ortak Komisyonu kurulmasında mutabıktırlar. 

            Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinden oluşacak Ortak Komisyon'a gerektiğinde ilgili Bakanlık ve Kuruluşlardan da temsilciler iştirak ettirilebilir. 

Madde 2

            Türk-Arnavut Ortak Komisyonu'nun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

            - Merkeziyetci bir ekonomiden serbest piyasa ekenomisine geçişi kolaylaştıracak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler ile ekonomik reform programlarını hazırlamak, 

            - Arnavutluktaki ekonomik reform politikalarının uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve yeni öneriler oluşturmak ve ortaya çıkabilecek sorunlar üzerinde çalışmalar yapmak, 

            - Arnavutlukta piyasa ekonomisine geçişin gerektireceği istatistiki veri tabanının oluşturulması konusunda teknik çalışmalar yapmak, 

            - Reform programının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla sektörel programlar hazırlamak ve proje geliştirmek, 

            - Her iki ülkenin ekonomi politikaları ile ilgili alanlardaki uygulama ve değerlendirmeleri sürekli izlemek, 

            - İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

            - Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde karşılaşabilecek sorunlara ilişkin olarak sempozyum ve seminerler düzenlemek. 
  

Madde 3

            Ortak Komisyon, toplantılarında görev kapsamını genişletebilir ve bunlarla ilgili istişaralerde bulunulmasına ilişkin, karşılıklı olarak mutabık kalınan kararlar verebilir. Toplantıların sonuçları, görüşülen konular ve Ortak Komisyon'un müteakip toplantısının gündeki üzerinde varılan karşılıklı mutabakatlar, her iki Tarafça kendi ilgili kuruluşlarına duyurulur. 
  

Madde 4

            Ortak Komisyon'un Protokolun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ayda bir defa, gerektiğinde karşılıklı mutabakatla daha sır olmak üzere toplanması hususunda Taraflar mutabıktırlar. 
  

 Madde 5

            Ortak Komisyon toplantılarına, toplantıya ev sahipliği yapan tarafın heyet başkanı başkanlık eder. 

            Misarfir heyet mensuplarının iaşe ve ibate giderleri evsahibi ülke tarafından karşılanır. 

 
 Madde 6
 

            Bu Protokol, Protokolun onaylandığını bildirir diplomatik bildirimlerin yapılmasını müteakip yürürlüğe girer ve 1 yıl yürürlükte kalır. Taraflar bitim tarihinden 3 ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde Protokolun yürürlük süreci otomatik olarak 1'er yıllık süreler halinde uzar. 

            Bu Protokol her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Arnavutça dillerinde ikişer nüsha olarak 11 Haziran 1991 tarihinde Tirana'da imzalanmıştır. 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                            Arnavutluk Cumhuriyeti 
             Hükümeti Adına                                                             Hükümeti Adına 
             Dr. Yavuz EGE                                                             Luan SHAHOLLARI 
            Devlet Planlama Teşkilatı                                                Ekonomi Bakan Yardımcısı 
             Müsteşar Yardımcısı 

            Not: Arnavutça metni 9 Ağustos 1991 gün ve 20955 sayılı Resmi Gazete'dedir