Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Yapılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkında Anl  
Resmi Gazete: 30.07.1991 Sayı : 20945 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2017
Karar Tarihi : 18/07/1991 
     
            12 Haziran 1991 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanllığı'nın 9/7/1991 tarihli ve KKVM/KOKD-I-5025-4334 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 10 uncu, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
       
F. KURT
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı
       
S. ARAS 
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE PASAPORT YERİNE KİMLİK BELGESİ İLE SEYAHAT ETMELERİ HAKKINDA
ANLAŞMA
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
 

            İki ülke arasında mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve bu alanlardaki işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması için, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlarının 25 Temmuz 1990 tarihinde imzaladıkları "Belge" de yer alan hedefler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne 3 aylık sürelerle kimlik belgesi ile seyahat edebilmelerini teminen aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 
 

MADDE 1
Anlaşma Kapsamına Giren Kişiler
            Bu anlaşma maddeleri, taraf devletlerin vatandaşı olan kişilere uygulanır.
 
MADDE 2
Kimlik Belgesinin Tanımı

            Bu anlaşmada geçen "kimlik belgesi", Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından, nüfus cüzdanı'nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları açısından ise, doğum kâğıdına veya vatandaşlık belgesine dayalı olarak verilen kimlik kartını ifade eder. 

MADDE 3
Uygulama Esasları

            a) Taraf ülke vatandaşları diğer tarafın ülkesine en fazla üç ay süre için yapacakları yolculuklarda, ülkeye giriş-çıkış ve sepahatleri esnasında isterlerse pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz edip kullanabilirler. Ancak, pasaport yerine kimlik belgesi kullanmak isteyenlerden, muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmeti çağında bulunanlarla, Silahlı Kuvvetler mensupları, yetkili askeri makamlardan alacakları seyahatlerine mani bir hal bulunmadığına dair bir belgeyi; reşit olmayanlarla mahcurlar, yalnız seyahat etmeleri halinde kanuni mümessillerinin muvafakatlerini belirten ve noterce tasdik edilmiş veya resmi makamlardan alınmış bir vesikayı ayrıca ibraz etmekle yükümlüdürler. 

            b) Taraf ülkelerde herhangi bir sebeple üç aydan fazla ikamet etmek isteyenler ülkeye giriş, çıkış ve seyahatleri esnasında pasaport kullanmakla yükümlüdürler. 

            c) İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi kullananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında örneği ekli "Giriş-Çıkış Formu'nu düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, istenildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yükümlüdürler. 

            d) Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının yararlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetleri ve diğer haklar, taraf ülkelerin mevzuatlarına göre belirlenir. 

            e) Taraf ülkelerden başka ülkelere girişte ve başka ülkelerden taraf ülkelere gelişte pasaport kullanılması zorunludur. 

            f) Seferberlik ve savaş halinin ilân edilmesi durumunda taraf ülkeler arasında ancak pasaport ile seyahat edilebilir. 

MADDE 4
Uygulama Makamları

            Bu anlaşma hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti'nde Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bu Bakanlıkların muadili Bakanlıklar uygulanır. 

MADDE 5
Düzenlemeler

            Bu anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla taraf ülke uygulama makamları bu anlaşmaya aykırı olmamak kaydıyla, gerekli düzenlemeleri yapabilirler. 

 
MADDE 6
İşbirliği ve Yardım

            Taraflar, Milli mevzuatları uyarınca, ülkeye giriş veya çıkış yasağı bulunanlarla ilgili olarak, uygun gördükleri tedbirleri almaya devam ederler ve bu konuda işbirliği yaparlar. Sözkonusu kişilerden diğer taraf ülkeye girdiği tespit edilenlerin, ülkelerine iade edilmeleri sağlanır. 

MADDE 7
İmza, Onay ve Yürürlüğe Giriş

            Bu anlaşma taraf ülkelerin yetkili makamlarınca imzalanması ve onay belgelerinin teati edilmesinden sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 8
Geçerlilik Süresi

            Bu anlaşma bir yıl süreyle geçerli olup, geçerlilik süresinin bitiminden 3 ay önce taraflardan biri tarafından yazılı olarak feshi ihbar edilmedikçe, kendiliğinden aynı süre ile uzatılmış sayılır. 

            Bu anlaşma 12 Haziran 1991 tarihinde Lefkoşa'da Türkçe olarak iki nüsha halinde imza edilmiştir. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                        KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
            HÜKÜMETİ ADINA                                  HÜKÜMETİ ADINA 
            Ertuğrul Kumcuoğlu                                  Kenan Atakol 
            Türkiye Cumhuriyeti                                  Dışişleri ve Savunma Bakanı 
            Lefkoşa Büyükelçisi