Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)'ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşma ve Eklerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı  
Resmi Gazete: 25.08.1991 Sayı : 20971 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2021
Karar Tarihi : 15/07/1991 
     
            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)'ndan sağlanan 40.000.000.- ECU (Avrupa Para Birimi) tutarındaki krediyle ilgili olarak 15 Şubat 1991 tarihinde Paris'te imzalanan işilik Anlaşma ve eklerinin, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/7/1991 tarihli ve EİUK-2322-4429 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar kurulu'nca 18/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
F. KURT
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
 ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda,

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980; 13 Nisan 1981; 19 Şubat 1982; 17 Kasım 1983; 13 Ağustos 1984; 22 Kasım 1985; 17 Şubat, 22 ve 27 Mayıs, 13 Ağustos, 17 Eylül 1986; 4 Şubat, 18 Mayıs 1987; 8 Nisan, 6 Mayıs, 4 ve 15 K asım 1988; 8 Mart, 23 Mayıs, 27 Temmuz, 30 Ekim, 21 Kasım 1989, 17 Nisan, 2 Mayıs, 18 Haziran, 18 Temmuz, 24 Eylül ve 19 Kasım 1990, tarihli taleplerini,

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümü'nün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980; 15 Haziran 1981; 4 Mart 1982; 29 Kasım 1983; 19 Kasım 1984; 25 Kasım 1985; 7 Mart, 5 Haziran, 19 ve 22 Eylül 1986; 10 Mart, 26 Mayıs 1987; 19 ve 20 Mayıs, 28 Kasım, 1 Aralık 1988; 22,23,28 ve 29 Mart, 27 ve 28 Haziran, 1 Ağustos, 7 ve 12 Aralık 1989; 14 ve 29 Mayıs, 30 Temmuz, 4 Eylül, 30 Ekim, 21,22,27 ve 30 Kasım, 3,10 ve 11 Aralık 1990 tarihli görüşlerini,

            Guvernör'ün 31 Temmuz 1980; 18 Haziran 1981; 4 Mart 1982; 7 aralık 1983; 5 Aralık 1984; 28 Kasım 1985; 7 Mart, 4 Haziran, 2 ve 23 Eylül 1986; 3 Mart, 5 Mayıs 1987; 20 ve 24 Mayıs, 29 Kasım, 2 aralık 1988; 22,23,28,29 ve 31 Mart, 18 Temmuz, 1 Ağustos, 12 ve 13 Aralık 1989; 15 ve 29 Mayıs, 7 Ağustos, 5 Eylül, 13,21,23 ve 29 kasım, 3,4,10 ve 12 Aralık 1990 tarihli raporlarını, 

            Fon Yönetim Kurulu'nun:

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982), 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1044 (1989), 1045 (1989), 1046 (1989), 1047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1125 (1990). 1147 (1990). 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1990), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990). 1159 (1990), 1160 (1990), ve 1161 (1990) sayılı kararlarını, Avrupa Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi'ne ek üçüncü Protokol'ü,

            6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
 

MADDE 1

            Bu Ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.
 

MADDE 2

            Fon, Borçlu'ya ECU 40.000.000.- (Kırk Milyon Avrupa Para Birimi) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            ECU'nu değeri Ek III'de belirtilmektedir.

            Fonds/Projets 152 (1980), 257 (1981), 279 (1982), 395 (1983), (1984), 711 (1985), 726 (1986), 732 (1986), 742 (1986), 756 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989), 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989), 876 (1989), 905 (1989), 916 (1989), 941 (1990), 942 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 967 (1990), 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 972 (1990), 974 (1990), 975 (1990) ve 976 (1990) veya fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanılacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.
 

 MADDE 3

            Ödüncün vadesi, 3 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 15 (Onbeş) yıldır.

            Faiz oranı yıllık % 10.50'dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek 1'de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 20 Haziran 1990 tarihinde olmak üzere her yılın 20 Haziran ve 20 Aralık tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak ilki 20 Aralık 1994 ve sonucunu 20 aralık 2005'e olmak üzere 12 taksitte yapılacaktır.

 MADDE 4

            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve ECU 200.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 28 Şubat 1990 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar ECU 39.800.000.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara'nın Generale de Banque, Bruxelles'deki no 291-11-18-296.80-461 hesabına yatırılacaktır.

 MADDE 5

            Ödüncon kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (EK:II) zamanında verir. 

            Bono, ECU olarak düzenlenir ve ödenir.

MADDE 6

            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

 MADDE 7

            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş bir meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.
 

 MADDE 8

            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine ECU olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Banque Internationale a Luxembougr, Luxembourg'daki No: 7-157/6168/700 hesabına geri ödenecektir.
 

MADDE 9

            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncoün garanti veya röfinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4 üncü Bölümünde yeralan 25 inci maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

MADDE 10

            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

 MADDE 11

            Borçlu, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçünçü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.
 

 MADDE 12

            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2 nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 3 üncü Bölümünden 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.
 

 MADDE 13

            Bu Anlaşma, 15 Şubat 1991 tarilinde yürürlüğe girecektir.

 
 MADDE 14

            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol'ün 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir.
 

MADDE 15

            Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu İşbu Anlaşma'da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

 MADDE 16

            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

            Paris'te 15 Şubat 1991                                    Paris'te 15 Şubat 1991
            tarihinde yapılmıştır.                                                tarihinde yapılmıştır.
            Murat Ata KUDAT                                                Roger Vanden BRANDEN
            Dış Ekonomik İlişkiler                                                Guvernör
            Genel Müdür Yardımcısı

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                        Milil Mülteciler ve Avrupa
                                                                                                  Nüfus Fazlalıkları İçin
                                                                                                  Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına

                                                                                                                        EK : 1.01

İFTA TABLOSU

            (05.02.91-00811/Ed. 11.02.1991)

            Ödünçten Yararlanan      : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara
            Para Cinsi                        : ECU                             Tutar                   : 40.000.000.-
            Faiz Oranı                         : % 10.500                     Emisyon            : % 99.500
            Yürürlük T arihi                  : 15.02.1991                 Vade                  : 180 ay
 

 
Vadeler
Anapara 
Bakiyesi
Ödenecek
Anapara
Ödenecek
Faiz
Ödenecek
Tutar
20.06.1991
40.000.000,00
0,00
1.458.333,33
1.458.333,33
20.12.1991
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.06.1992
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.12.1992
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.06.1993
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.12.1993
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.06.1994
40.000.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
20.12.1994
39.000.000,00
1.000.000,00
2.100.000,00
3.100.000,00
20.06.1995
39.000.000,00
0,00
2.047.500,00
2.047.500,00
20.12.1995
38.000.000,00
1.000.000,00
2.047.500,00
3.047.500,00
20.06.1996
38.000.000,00
0,00
1.995.000,00
1.995.000,00
20.12.1996
37.000.000,00
1.000.000,00
1.995.000,00
2.995.000,00
20.06.1997
37.000.000,00
0,00
1.942.500,00
1.942.500,00
20.12.1997
36.000.000,00
1.000.000,00
1.942.000,00
2.942.000,00
20.06.1998
36.000.000,00
0,00
1.890.000,00
1.890.000,00
20.12.1998
33.000.000,00
3.000.000,00
1.890.000,00
4.890.000,00
20.06.1999
33.000.000,00
0,00
1.732.500,00
1.732.500,00
20.12.1999
30.000.000,00
3.000.000,00
1.732.500.00
4.732.500.00
20.06.2000
30.000.000,00
0,00
1.575.000,00
1.575.000,00
20.12.2000
27.000.000,00
3.000.000,00
1.575.000,00
4.575.000,00
20.06.2001
27.000.000,00
0,00
1.417.500,00
1.417.500,00
20.12.2001
24.000.000,00
3.000.000,00
1.417.500,00
4.417.500,00
20.06.2002
24.000.000,00
0,00
1.260.000,00
1.260.000,00
20.12.2002
18.000.000,00
6.000.000,00
1.260.000,00
7.260.000,00
20.06.2003
18.000.000,00
0,00
945.000,00
945.000,00
20.12.2003
12.000.000,00
6.000.000,00
945.000,00
6.945.000,00
20.06.2004
12.000.000,00
0,00
630.000,00
630.000,00
20.12.2004
6.000.000,00
6.000.000,00
630.000,00
6.630.000,00
20.06.2005
6.000.000,00
0,00
315.000,00
315.000,00
20.12.2005
0,00
6.000.000,00
315.000,00
6.315.000,00
TOPLAM
0,00
40.000.000,00
47.658.33,33
87.658.333,33
 

                                                                                                                        EK : II.01
            Global Ödünç

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA-BONO

            ECU 40.000.000.-                                                                        15 Şubat 1991

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonu'nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Kırk Milyon Para Birimi (ECU 40.000.000.-) tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.

Vade
Taksit Tutarı
20.06.1991
1.458.33,33
20.12.1991
2.100.000,00
20.06.1992
2.100.000,00
20.12.1992
2.100.000,00
20.06.1993
2.100.000,00
20.12.1993
2.100.000,00
20.06.1994
2.100.000,00
20.12.1994
3.100.000,00
20.06.1995
2.047.500,00
20.12.1995
3.047.500,00
20.06.1996
1.995.00,00
20.12.1996
2.995.000,00
20.06.1997
1.942.500,00
20.12.1997
2.942.500,00
20.06.1998
1.890.000,00
20.12.1998
4.890.000,00
20.06.1999
1.732.500,00
20.12.1999
4.732.500,00
20.06.2000
1.575.000,00
20.12.2000
4.575.000,00
20.06.2001
1.417.500,00
20.12.2001
4.417.500,00
20.06.2002
1.260.000,00
20.12.2002
7.260.000,00
20.06.2003
945.000,00
20.12.2003
6.945.000,00
20.06.2004
630.000,00
20.12.2004
6.630.000,00
20.06.2005
315.000,00
20.12.2005
6.315.000,00
 

            Global Ödünç                                                                                                EK : II-03

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banque Internationale á Luxembourg, Luxembourg'a, Türkiye Cumhuriyet Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 15 Şubat 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ,
            Ankara,

                                                                                                                        EK : III

ECU'NUN DEĞERİ

            - Bu yardım anlaşmasının konosunu teşkil eden paranın (ECU) değeri, Avrupa Para Sisteminde kullanılan ve aşağıda gösterildiği üzere Avrupa Topluluğu üyesi oniki ülkenin paralarının tescil edilmiş miktarlarından oluşan Avrupa Para Birimine (ECU) eşittir.

            - AET'nin 3180/78 sayılı kararının 1 inci maddesini değiştiren 1971/89 sayılı ve 19 Haziran 1989 tarihli Konsey Kararı uyarınca ECU'nun değeri aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

 

0.6242

0.08784

1.332

151.8

0.2198

3.301

Alman Markı

Sterlin Lirası

Fransız Frangı

İtalyan Lireti

Hollanda Florini

Belçika Frangı

0.13

0.1976

0.008552

1.440

6.885

1.393

Lüksemburg Frangı

Danimarka Kronu

İrlanda Lirası

Yunan Drahmisi

İspanyol Pezetası

Portekiz Eskudosu

            ECU'ya esas olan bu birimlerin, Avrupa Toplulukları tarafından değiştirilmesi halinde ECU'nun değeri de bu esasa bağlı olarak değişecektir.

            - ECU'nun Avrupa Para Sisteminde kullanılmaması halinde, ECU'nun ilgili gün itibariyle bileşimine dahil olan paralar cinsinden değeri, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda Lüksemburg Borsası tarafından belirlenecektir.

            ECU'ya esas olan birimler, Avrupa Para Sisteminde son olarak kullanılan ECU'yu oluşturmuş parasal tutarlar olacaktır. ECU'nun değeri; bileşenlerinin Amerikan Doları cinsinden değerleri toplamı olarak hesaplanacaktır. Her bileşenin Amerikan Doları cinsinden değeri; her değerleme gününde, söz konusu paranın emisyonunu gerçekleştirecek ülkenin ilk sırada yer alan bir veya birçok bankası nezdinde Lüksemburg Borsası tarafından Lüksemburg saati ile 14.30'da hesaplanmış ortalama kurlara dayanılarak saptanacaktır.

            Not: Fransızca metni 25 Ağustos 1991 gün ve 20971 sayılı Resmi Gazete'dedir.