Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 01.09.1991 Sayı : 20978 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2027
Karar Tarihi : 18/08/1991 
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 31/5/1991 tarihinde imzalanan TUR/90/016 sayılı "Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 9/7/1991 tarihli ve EİUE/II/1891-4330 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar kurulu'nca 18/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
F. KURT
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
TÜRKİYE
Hükümeti Projesi
PROJE DÖKÜMANI

            Proje Numarası ve Başlığı: DP/TUR/90/016/A/01/37- Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi.

Süre                 : 2 yıl                                     UNDP ve Masrafa Katılım Finansmanı
Proje Yeri        : İzmit ve ilgili diğer             UNDP
                         SEKA Fabrikaları               IPF                                    $ 43.900
                                                                       HÜKÜMET

ACC/UNDP Sektörü ve Alt-Sektörü          :    Masraf Katılımı            $ 43.900

            Sanayi (05) Sınai Kalkınma
            Destek Hizmetleri. (0510)                               Toplam            $ 87.800 

            Hükümet Sektörü ve Alt-Sektörü        : Sanayi, Selüloz ve Kağıt
            Hükümetin Uygulama Kuruluşu          : SEKA, Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü.

 

            Yürütücü Kuruluş : Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı
            (UNIDO)
            Tahmini Başlama Tarihi            : Ocak 1991
            Hükümet Girdileri                       : 
            (Ayni)                                            TL. 775,000,000


            Bu proje verimlilik, maliyet ve kalitenin iyileştirilmesi yönünde Türk Selüloz ve Kağıt Sanayiinin modernizasyonunu/şeniden yapılaşmasını desteklemek amacındadır. Projede aynı zamanda Türkiye ve Avrupadaki kağıt üretimlerinin mukayesesi yapılacaktır.


                                    İmza                        Tarih                                    Adı/Ünvanı

Hükümet Adına            ---            31/5/1991                                    Sumru Noyan
                                                                                                Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
                                                                                                            Dairesi Başkanı 

Yürütücü Kuruluşu Adına:                         6/12/1990                   Mr. N.N. Tandon
Telex No. 87964                                                                        Director PPD/AREA
                                                                                                            UNIDO

UNDP adına                        ---            19/6/1991                        Edmund J. Cain
                                                                                                        Mukim Temsilci

            Proje dökümanının son imza tarihinde Birleşmiş Milletlerin resmi kuru:

            $ 1.00 = 4000 TL. 'dir.

            A. Konu

            Türkiye 1980'den beri dışarıya yönelik bir ekonomi politikası uygulamaktadır. Bu politikanın başlıca unsurları şunlardır: Bir açık pazar ekonomisinin izlenmesi, ihracatın büyük oranda yükseltilmesine özel önem verilerek dış ticaret hacminin arttırılması ve dünya piyasalarında rekabet edebilmelerini teminen büyük sınai sektörlerin geliştirilmesi/yeniden yapılaştırılması. 1987 sonlarında Hükümetin AT'ye katılmak için almış olduğu kesin karar muvacehesinde, bir sınai yeniden yapılaşma programına olan ihtiyaç şimdi mutlak bir lüzum haline gelmiştir.

            1. Alt-Sektörün Tanımı

            1978 yılında faaliyet halinde olan 18 kağıt fabrikasının toplam üretim kapasitesi 0.5 milyon ton/yıl civarında idi. 1980'li yıllarda selüloz ve kağıt sanayii geniş bir tevsi programına tabi olmuştur. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde yeni selüloz ve kağıt fabrikalarının kurulması sonucunda toplam üretim kapasitesi çok büyük şekilde artmış ve hemen hemen ikiye katlanarak 1 milyon ton/yıl seviyesini aşmıştır. Ülkede halen 8'i SEKA tarafından işletilen kamu sektörüne ve geri kalanı özel sektöre ait olmak üzere toplam 41 kağıt-karton tesisi üretim faaliyetini sürdürmektedir. Özel sektördeki bu fabrikalardan yalnızca dördünün yıllık üretim kapasitesi 25.000 tonun üzerindedir. SEKA'nın payı toplam üretimde % 66 dolaylarında olup, üretim kapasitesi toplamın %55'i dir.

            2. Türkiye'nin Stratejisi

            Bugün Türkiye'de hemen hemen bütün kağıt cinsleri gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. Aynı zamanda, mevcut üretim kapasitesinden tam olarak yararlanmak için yerli üretimin bir kısmının ihraç edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kağıt sanayiinin halen başlıca görevi üretim ünitelerinin randımanı ile ürünlerin kalitesini yükseltmek ve açık pazardaki rekabete dayanmaktır.

            3. Daha önceki ve Halen Devam Eden Yardımlar

            Bundan önce BMKP/BMSKT (UNDP/UNIDO), TUR/75/053 No.lu proje tahtında teknik elemanlarının eğitiminde SEKA'ya yardımcı olmuştur. Bu yardım, Proje TUR/81/018 tahtında devam etmiştir. Bu ikinci projenin amacı, SEKA'nın çeşitli selüloz ve kağıt fabrikalarına teknik destek sağlayabilmesi için SEKA Araştırma ve Geliştirme Dairesinin güçlendirilmesi olmuştur.

            4. Alt Sektörün Kurumsal Çerçevesi

            Kamu sektöründe yalnızca bir tek kuruluş, yani Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi (SEKA) mevcuttur. Bütün kamu ve özel sektör kuruluşları Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı'nın üyesidir.

            B. Projenin Gerekçesi

            1. Ele Alınacak Problem ve Halihazır Durum

            Türkiye'de selüloz ve kağıt sanayii 1980'den sonra geniş bir tevsi programına tabi olmuştur. Yeni fabriklarda uygulanan ileri teknoloji ve prosesler, geçmiş tecrübelerini 1936'da kurulan İzmit'teki eski üretim ünitelerinde kazanmış bulunan mevcut işletme personelinin çoğu için yeniydi.

            Mevcut şartlar altında SEKA yönetimi, modern işletmeciliği sağlamak üzere muayyen seviyedeki personelinin ihtisas ve becerilerini arttırma ihtiyacını duymuştur. Bunun sonucu olarak önce SEKA Eğitim Merkezi kurulmuş ve daha sonra bu merkez, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim dairesi şekline tevsi edilmiştir. Dairenin fonksiyonlarına, işletme problemlerinin tesbitinde, incelenmesinde ve çözümünde çeşitli fabrikalara yardımcı olunması da dahil edilmiştir. Daireni, hizmetlerini özel sektör fabrikalarına yayması da öngörülmüştür.

            Özel sektör fabrikalarının çoğu küçük üretim birimleridir. Özel sektördeki 26 fabrikadan sadece 11'inin kapasitesi 20.000 ton/yıl'ın üzerindedir. Devletin sahip olduğu bir kuruluş olarak SEKA, lifli hammadde ihtiyacının %84,5'unu devletin işlettiği ormanlardan, % 10,4'ünü bitkisel liflerden (kamış-kendir-saman v.b.) %5,1'ini ise eski kağıt'tan karşılamaktadır. Ancak özel sektör, eski kağıt (%49), selüloz (%25) ve saman ve benzeri tarım artıkları kullanmaktadır. SEKA kendi tesislerinin üretimini arttırmaya ve saman ve kamış selülozu kullanmak suretiyle hammaddelerini çeşitlendirmeye gayret sarfetmektedir. Bu teşebbüste şimdiden bazı başarılar elde edilmiştir.

            Selüloz ve kağıt sanayiinde randımanı yükseltmek için gayretlere devam edilmesine rağmen, yüksek üretim giderleri hala ana dar boğazı oluşturmaktadır. türkiye Hükümeti tam üyelik için AT'ye başvurmuş olduğundan, kağıt sanayiinin yakın gelecekte karşı karşıya olduğu başlıca görev üretim birimlerinin randımanını ve bunların açık pazardaki rekabet gücünü arttırmaktadır.

            2. Projenin Sonunda Beklenen Durum

            Proje, bazı farikaların kurulu kapasitelerinden istifadeyi arttırmakta, üretim maliyetlerinin optimize edilmesinde ve ürünlerinin kalitelerinin iyileştirilmesinde yardımcı olacaktır. Keza Türkiye ile Avrupadaki kağıt üretim seviyelerine ait mukayeseli bir çalışma da projeden beklenecektir.

            3. Projeden Kimlerin Yararlanmasının Hedeflendiği

            Projeden yararlanacak olanlar SEKA ve özel sektör tesisleridir.

            Türkiye'de halihazır selüloz ve kağıt üretimi hakkında hazırlancak olan teknik rapor, gerek kamu sektörünün gerek özel sektörün ileriye ait planları için önemli bir başvuru kaynağı görevini görecektir. 

            4. Proje Stratejisi ve Kurumsal Düzenlemeler

            Türkiye'de mevcut selüloz ve kağıt fabrikalarının teknik yönden zayıf znoktalarını ve ihtiyaçlarını tesbit etmek için, bunların Avrupa7daki benzer fabrikalarla karşılaştırmalı olarak bir değerlendirmesi yapılacaktır. Kaliteyi ve randımanı iyileştirmeye yönelik faaliyetlere özellikle önem vermek suretiyle, fabrika personeli ile uluslararası uzmanlar arasında etkin bir işbirliği yapılarak işletme problemleri tesbit ve formüle edilip çözümlenecektir.

            5. BMKP/İcra Kuruluşunca yardım sağlanmasının nedeni

            İki safhalı BMKP/BMSKT projesi tahtında SEKA'ya sağlanmış bulunan yardım elle tutulur sonuçlar vermiştir. SEKA tarafından hazırlanan raporlar, BMSKT (UNIDO) danışmanlarının sağlamış oldukları yardımların çeşitli fabrikalarda prodüktivite üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Hükümet AT'ye katılma kararı almış oludğundan, Türk selüloz ve kağıt sanayii Avrupa sanayiinin rekabetine karşı durabilmek için teknik yardıma şimdi eskisinden çok ihtiyaç duymaktadır. Zengin uzman portföyü ve yüksek seviyede teknik destek kadrosu ile UNIDO, bu hususta çok değerli bir destek olarak görülmektedir.

            6. Özel Düşünceler

            Resmi bir kuruluş olmayan Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı'nın, proje tahtında yürütülecek değerlendirme etüdünü desteklemede önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Özel sektör, proje faaliyetlerinin yürütülmesiyle dolaylı veya direkt olarak ilişkili olacaktır.

            7. Koordinasyon Düzenlemeleri

            Milli Proje Baş Koordinatörü SEKA'nın Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), Koordinatörler İşletmeler Daire Başkanı ve SEKA Müessese Müdürleri olacaktır.

            8. Eş Uzman Destek Kapasitesi

            SEKA, toplam proje bütçesinin % 50'sini üstlenmeye ve gerekli yerel katkıları sağlamaya arzulu olduğunu teyit etmiştir. SEKA Genel Müdür (teknik) Yardımcısının tüm proje faaliyetlerinin yürütülmesini koordine edeceği ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire başkanlıkları ile müesseselerin teknik elemanlarının projenin yürütülmesine doğrudan katılacakları da belirtilmiştir. SEKA teknik elemanlarının görev süreleri boyunca uluslararası uzmanlara eş uzman olarak refakat edecekleri beklenmektedir.

            C. Gelişme Amaçları

            Projenin gelişme amaçları Türk selüloz ve kağıt fabrikalarının prodüktivitesini yükseltmektir.

            D. Kısa Vadeli Amaçlar, Çıktılar ve Faaliyetler

            1. Kısa Vadeli Amaç 1

            Genel oharak Türk selüloz ve kağıt fabrikalarının ve özel olarak SEKA fabrikalarının halihazır çalışmalarının benzer Avrupa tesisleriyle karşılaştırmalı şekilde değerlendirilmelerinin yapılması.

            1.1. Çıktı 1

            Avrupa ülkelerindeki benzer tesislerle karşılaştırmalı olarak Türkiye'de halihazır selüloz ve kağıt üretimi hakkında hazırlanacak bir rapor.

            Rapor hammaddeler, uygulanan teknolojiler, makineler, destek hizmetler, araştırma tesis ve imkanları, iç pazarın boyutu ve ihracat imkanlarını kapsayacaktır. Raporda Türk tesislerinin zayıf noktaları (teknik, işgücü, yasal... v.s.) tebarüz ettirilecek ve durumu düzeltici çareler tavsiye edilecektir (1991 sonuna kadar).

            1.1.1. Faaliyet 1

            Uluslararası bir uzmanın Türkiye'ye 2 a / a süre ile gönderilmesi ve yerli bir danışman tutulması.

            1.1.2. Faaliyet 2

            SEKA ve Türk selüloz ve kağıt fabrikaları konusunda daha önce hazırlanmış bütün raporların incelenmesi.

            1.1.3. Faaliyet 3

            Üretim, maliyetler, cinsler ve kaliteler üzerinde özel önemle durularak, tüm SEKA ve Türk selüloz ve kağıt fabrikalarının bir etüdünün yapılması.

            1.1.4. Faaliyet 4

            Benzer Avrupa tesislerinin karşılaştırılabilir üniteleri hakkında teknik done derlenmesi.

            2. Kısa Vadeli Amaç 2

            Selüloz ve Kağıt Fabrikalarında 2-3 işletme probleminin çözülmesi.

            2.1. Çıktı 1

            Çeşitli Selüloz Fabrikalarında 2-3 işletme probleminin nasıl çözüldüğüne dair teknik raporlar (Eylül 1992'ye kadar).

            2.1.1. Faaliyet 1

            Uluslararası uzmanlarla birlikte çalışmak üzere işletme perbonelini ve SEKA Araştırma ve Geliştirme elemanlarını ihtiva eden ortak ekipler oluşturulması.

            2.1.2. Faaliyet 2

            Teknik problemlerin tespiti, bu problemleri çözmek için çalışma planları hazırlanması ve bu planların gerçekleştirilmesi.

            2.1.3. Faaliyet 3

            Problem çözmeye yönelik olarak aşağıdaki konular için 3 ilâ 4 uzmanın toplam 6 adam/ay süre ile görevlendirilmesi.

            - İşletme kalite kontrolu/kalite güvencesi,

            - Bilgisayarlı bakım,

            - enerji tasarrufu, enerji yönetimi,

            - Kağıt ve karton kuşeleme teknolojisi,

            - Kısa elyaf üretimi/kullanımı,

            - Mürekkep giderme ve gazete kağıdı üretimi için sekonder elyaf (eski kağıt) kullanılması,

            - Hammaddelerin Türk selüloz ve kağıt sanayii için optimum şekilde kullanımı, 

            - Mevcut kağıt makineleri kullanımının iyileştirilmesi.

            2.2. Çıktı 2

            Seçilmiş selüloz ve kağıt fabrikalarında işletme problemlerinin çözülmesinin bu fabrikalarda prodüktivitenin artması üzerindeki etkileri konusunda değerlendirme raporu (raporları) (Ekim 1992'ye kadar).

            3. Kısa Vadeli Amaç 3

            En az beş Türk selüloz ve kağıt uzmanının ve SEKA Araştırma Geliştirme personelinin eğitilmesi.

            3.1. Çıktı 1

            Proje faaliyetleri ile ilgili seçilmiş alanlarda gereği gibi eğitilmiş en az beş selüloz ve kağıt uzmanı (ikinci yılın sonuna kadar).

            3.1.1. Faaliyet 1

            Dış ülkelere bir teknik gezi.

            E. Girdiler

            A. Hükümet Girdileri

            Hükümet projenin yürütülmesi için gerekli lojistik ve idari desteği sağlayacak olup SEKA Genel Müdür Yardımcısını Milli Proje Koordinatörü (MPK) oharak görevlendirecektir (Milli Proje Koordinatörünün görev tanıma Ek.1'de dir).

            Yeterli sayıda SEKA teknik elemanı da hem danışmanlara Türkiye'deki görevleri boyunca eş uzman olarak, hem de dış eğitim için sağlanacaktır.

            BMKP/BMSKT danışmanlarının Türkiye içindeki seyahatları Hükümet tarafından sağlanacaktır. 

            Hükümet, $ 49,607 lik bir meblağ ile proje giderlerini paylaşacaktır (idari destek ve işyeri idari giderleri dahil).

            B. UNDP Girdileri

                        Kısa süreli danışmanlar            8 a/a                        $ 77,600
                        Ulusal danışman                                                           $ 2,500
                        15-00 Resmi seyahat                                                  $ 1,200
                        Teknik Gezi                                                                   $ 6,000
                        Müteferrik                                                                         $ 500
                                                                                    Toplam            $ 87,500

            F. Riskler

            Proje tahtında çözülecek olan işletme problemleri büyük yatırımlar/rehabilitasyon v.s. gerektiren problemleri ihtiva etmektedir. Bu gibi problemler ortaya çıktığı takdirde, gerekli fonların sağlanmasında, projeden yararlananların desteğine ihtiyaç olacaktır. 

            Faamiyetlerin, yani proje tahtında öngörülen girdi ve çıktıların etkin bir şekilde koordine edilebilmesi için, projeye atanacak olan MPK tercihan üst yönetim yetkilerine sahip biri olmalıdır.

            G. Ön Yükümlülükler ve ön şartlar

            Ön Yükümlülükler

            Yoktur.

            Ön şartlar

            Yoktur.

            H. Projenin gözden geçirilmesi, rapor hazırlanması ve değerlendirme

            a) Proje en azından her 12 ayda bir defa olmak üzere üçlü gözden geçirmeye tabi olacak (Hükümet, Yürütüca Kuruluş ve BMKP temsilcileri tarafından ortak gözden geçirme) ve bu toplantıların ilki tam uygulamanın başlatılmasından itibaren 12 ay içinde yapılacaktır. Billi proje koordinatörü her üçlü gözden geçirme toplantısı için bir Proje Performansı Değerlendirme Raporu (PPDR) hazırlayıp toplantıya sunacaktır. Projenin yürütülmesi sırasında, gerektiğinde, ilâve PPDR'ları hazırlanması talep edilebilir.

            b) Son üçlü gözden geçirme toplantısında mütalâa edilmek üzere bir proje bitiş raporu hazırlanacaktır. Bu rapor, Yürütücü Kuruluşun gözden geçirip teknik yönden tasvibine zaman bırakmak üzere son üçlü gözden geçirme toplantısından en az dört ay önce taslak halinde hazırlancaktır.

            c) Proje, BMKP tarafından bu amaçla tesisb edilen politikalar ve usullere uygun olarak değerlendirmeye tabi olacaktır. Organizasyon, iş tanımları ve değerlendirme zamanlaması, Hükümet, BMKP ve Yürütücü Kuruuş arasında istişare edilerek kararlaştırılacaktır.

            I. Hukuki Çerçeve

            Bu proje dökümanı ekteki Proje Dökümanı Ek Hükümlerinde öngörülen belge olacaktır. Evsahibi Ülkenin proje uygulayıcı kuruluşu, proje dökümanı Ek Hükümlerinin amaçları konusunda Ek Hükümlerde söz edilen ve Hükümet adına işbirliğini yürüten kuruluşa başvuracaktır.

            Bu proje dökümanına ancak BMKP daimi temsilcisinin diğer tarafların da itirazının olmadığından emin olarak imzalaması ile aşağıda belirtilen revizyonlar yapılabilir.

            a) Proje dökümanının eklerine revizyon veya eklemeler (BMKP desteği için bir ön koşul olan ve değiştirilmeyen, SBAA üyesi olmayan ülkeler için hazırlanmış standard yasal metin hariç olmak üzere),

            b) Projenin amaçlarında, sonuçlarında ve faaliyetlerinde önemli değişiklikler yaratmayan, ancak kabul edilmiş bulunan proje girdilerinin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı olan fiyat artışı gibi nedenler ile gerekli olan revizyonlar ve

            c) Mutabık kalınan proje girdilerinin teslim termininde değişiklik veya enflasyon nedeniyle artan uzman ve diğer masraflar veya kurum harcama esnekliğini dikkate alan zaruri yıllık revizyonlar.

            Ülke                        : TÜRKİYE
            Proje No            : TUR/90/016/A/01/37
            Proje Başlığı            : Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD $ olarak)
PROJE UNSURLARI
Toplam Tutar
A / A
1991 Tutarı
A / A
1992 Tutarı
A / A
* 010 PROJE PERSONELİ
* 11 Uzmanlar
 
011-970 Kısa Süreli Danışmanlar
 
11-99 Ara Toplam (*)
 
77,600
8.0
77,600
8.0
 
37,800
4.0
37,800
4.0
 
39,800
4.0
39,800
4.0
* 15 Resmi Seyahat:
015-000 Proje Seyahati
15-99 Ara Toplam (*)
 
 1,200
1,200
 
600
600
 
600
600
* 17 Yerli Uzmanlar:
017-000 Yerli Uzmanlar
 
17-99 Ara Toplam
 
2,500
2.0
2,500
2.0
 
2,500
2.0
2,500
2.0
 
19 UNSURLAR TOPLAMI (**)
81,300
10.0
40,900
6.0
40,400
4.0
* 030 EĞİTİM
032 000 İnceleme Gezisi
 
6,000
 
 
6,000
039 UNSUR TOPLAMI (**)
6,000
 
6,000
* 050 MÜTEFERRİK
051 000 Müteferrik
 
500
 
200
 
300
059 UNSUR TOPLAMI (**)
500
200
300
099 BÜTÇE TİPİ TOPLAMI (***)
87,800
10.0
41,100
6.0
46,700
4.0
            Ülke                   : TÜRKİYE
            Proje No            : TUR/90/016/A/01/37
            Proje Başlığı      : Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi
BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD $ olarak)
PROJE UNSURLARI
Toplam Tutar
A / A
1991 Tutarı
A / A
1992 Tutarı
A / A
101 000 Gider Paylaştırma
-43,900
-21,000
-22,900
109 UNSUR TOPLAMI (**)
-43,900
-21,000
-22,900
999 BMKP TOPLAMI (***)
73,900
10.0
20,100
6.0
23,800
4.0

            Ülke                    : TÜRKİYE
            Proje No            : TUR/90/016/A/01/37
            Proje Başlığı      : Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi

HÜKÜMET KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD $ olarak)
* 100 GİDER PAYLAŞTIRMA
101 000 Gider Paylaştırma
 
43,900
 
21,000
 
22,900
109 UNSUR TOPLAMI (**)
43,900
21,000
22,900
* 150 GİDER PAYLAŞTIRMA
GENEL GİDERLERİ
156 000 Destek Maliyeti
 
8,707
 
2,730
 
2,977
159 UNSUR TOPLAMI (**)
5,707
2,730
2,977
199 BÜTÇE TİPİ TOPLAM (***)
49,607
23,730
25,877
ÖDEME PLANI GİDER PAYLAŞTIRMA (ABD $ olarak)
                        TARİH                        MİKTAR                        KATKIYI YAPAN

                        TEMMUZ 1991            23,730                       TÜRKİYE
                        TEMMUZ 1992            25,877                       TÜRKİYE

 

            NOTLAR

            Not 1            : Ödemeler, proje faaliyetlerinden önce ödeme planında belirtilen tarihlerden                          daha geç olmamak üzere yapılacaktır.

            Not 2            : Avans ödemesi BMKP Hesabı, Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Hesap No. 624-21'e yapılacaktır (Proje numarası ve başlığı belirtilerek).

            Not 3            : Muhtemel TL. ödemeleri ancak ödeme tarihindeki Türk Lirasının geçerli kuru üzerinde BMKP ile varılacak mutabakattan sonra ve BMKP'nın Türk Lirasını kullanabilme kapasitesine bağlı olarak ve ödenmiş TL. miktarı ile ödeme tarihinden sonraki 6 ay içinde TL.nın alacağı en düşük değer (1Amerikan doları karşılığı en yüksek TL. olarak tanımlanır.) arasındaki farkın ayrıca ödenmesi kaydıyla yapılacaktır.

            Not 4            : Yerli para birimiyle ödemeler BMKP'nın Türk Lirasını kullanabilme durumuna bağlıdır. Kabulden önce BMKP Hazine Dairesinden mutlaka müsaade alınmalıdır.

            Not 5            : BMKP'nın yukarıdaki Katılma Payı ödenmesine kısmen veya tamamen kabul edememesi halinde bütçe buna göre azaltılmalıdır.

GÖREV TANIMI
MİLLİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
            Milli Proje Koordinatörü, BMKP'nın parasal olarak desteklediği bir projede Hükümetin uygulayıcı kuruluşunun kadrolu bir elemanıdır. Bu kişi bu göreve uygulayıcı kuruluşun teklifi üzerine atanmıştır.

            Milli Proje Koordinatörü ve/veya Milli Proje Müdürü bir taraftan uygulayıcı kuruluşu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı (DB) ve diğer taraftan BMKP ile BM Yürütücü Kuruluşu arasında proje girdi ve çıktılarının koordinasyonunu sağlar. Spesifik olarak, projeye atanmış bulunan BMKP elemanları ile yakın teması idame ettirir ve:

            1.Proje dökümanının ve Hükümetin imzasını gerektiren müteakip proje bütçesi revizyonlarının vaktinde ve yerleşmiş prosedürlere uygun olarak DPT ve DB'na gönderilmesini sağlar;

            2.Proje atanmış bulunan BMKP elemanları ile yakın işbirliği ile yıllık proje planlarını hazırlar ve bunları doğrudan veya BMKP kanalı ile BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            3.BMKP ile ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşu ile yakın temasları idame ettirerek, yıllık iş planlarında önceden tahmin edilebilen değişiklikleri belirtir ve realist tadiller ve bütçe revizyonları önerir;

            4.Proje için istihdam edilecek danışmanların görev tanımlarını, bunların proje dökümanı hükümlerine uygun olup olmadığını inceledikten sonra, BMKP'ye ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            5.Dış ülkelerde eğitim görecek adayların yeterli derecede kalifiye olduklarını ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduklarını tesbit ettikten sonra, doldurulmuş aday formlarını vaktinde DB'na sunar;

            6.Eğitim gören elemanların yurda döndükten sonra eğitim raporlarını hazırlamalarını sağlar ve bunları BMKP'ye ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            7.Detaylı spesifikasyonların ve gerçekçi tahminlerin sağlanmış/yapılmış bulunduğundan emin olduktan sonra, teçhizat talep formlarını BMKP'ye ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            8.Proje teçhizatının gümrükten vaktinde geçirilmesini sağlar;

            9.Yabancı ve yerli danışmanların görev yerlerinde uygun çalışma şartlarının idame ettirilmesini ve bu danışmanların çalışmalarını görev tanımlarına uygun olarak yapmalarını sağlar;

            10.İngilizce olarak periyodik faaliyet ilerleme raporlarını/dahili değerlendirme raporlarını ve proje bitiş raporu taslağını hazırlayıp bunları BMKP'ye ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            11.            Proje üçlü gözden geçirme toplantı tutanaklarının organize edilmesinde ve kaleme alınmasında BMKP Ankara ofisine ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna yardımcı olur;

            12.            Projenin iç planına göre ilerlemesini izler ve Yürütücü Kuruluşun yerel temsilcisini varsa, önceden tahmin edilebilecek gecikmelerden zamanında haberdar eder.

STANDARD TEMEL YARDIM ANLAŞMASINA (SBAA) DAHİL OLMAYAN ÜLKELER İÇİN HUKUKİ METİN
            Bu proje dökümanı, değerleri meyanında, 21 Ekim 1965 tarihinde T.C. Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan Teknik Yardım ile ilgili Düzeltilmiş Standart Anlaşmanın Kanuni çerçevesinde uygulanacaktır. Özellikle, Hükümeti Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Anlaşmasının hükümlerini uygulamaya mecbur kılan Madde V. Paragraf 1 hükmü, ayrıntıda gerekli değişiklikler yapılarak bu projeye uygun olarak yürütülen teknik yardıma uygulanacaktır.
AYNİ OLARAK HÜKÜMET KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ
(1000 Türk Lirası Cinsinden)

            Ülke                   : TÜRKİYE
            Proje no            : DP/TUR/90/016/A/01/37
            Proje Başlığı     : Türkiye'de Mevcut Kağıt Sanayiinin Geliştirilmesi
 

 
 
A / A
Toplam
TL.
1991
1992
11.99 Profesyonel Personel
13 İdari Personel
49 Büro Ekipmanı
59 Çeşitli
99 Toplam
72
72
460,000.
230,000
60,000
25,000
775,000
192,000
96,000
25,000
10,000
323,000
268,000
134,000
35,000
15,000
452,000
            Not: İngilizce metni 1 Eylül 1991 gün ve 20978 sayılı Resmi Gazete'dedir.