Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İle İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Tutanağın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı  
Resmi Gazete: 20.08.1991 Sayı : 20966 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2043
Karar Tarihi : 07/08/1991 
     
            Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 1/6/1991 tarihinde Moskova'da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ait ekli Protokol'un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/7/1991 tarihli ve EİDA-4435 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                               Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 
PROTOKOL

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması uyarınca, Türk ve Sovyet heyetleri arasında uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin görüşmeler 31 Mayıs-1 Haziran 1991 tarihlerinde Moskova'da yapılmıştır.

            Heyet listeki ektedir. 

            Çalışmalar aşağıdaki gündeme göre yürütülmüştür.

            1. İki ülke arasında 1991 yılında yapılan karayolu yolcu ve eşya taşımacılığı ile 1991 yılı taşımacılığının gelişimi konusunda bilgi alışverişi.

            2. Yolcu ve eşya taşımacılığı ile 1991 yılı geçiş belgesi kotalarının tesbiti.

            3. Diğer konular.

            Yapılan görüşmeler sonucunda:

            Madde 1- Taraflar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve SSCB Hükümeti arasında mevcut 20/6/1988 tarihli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.

            Taraflar, Türkiye ile SSCB arasındaki ticaret hacminin dinamik bir şekilde artmasınını, karayolu taşımacılığının gelişmesine yardımcı olduğuna işaret etmişlerdir.

            Her iki Taraf, iki ülke arasında karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak gereken enformasyon ve istatistiki bilgilerin teatisinde bulunmuşlardır. Ayrıca her iki ülke karayolu taşımacılığında gelişme kaydedildiği hususunda memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu arada türk taşıtları ile yapılan taşımacılık daha hızlı bir tempo ile gelişmiştir. Türk taşımacılarının katılım payı, Türkiye ve SSCB arasındaki genel taşıma hacminde fazlalık göstermektedir.

            Sovyet tarafı, ithalat ve ihracat mallarının taşınmasında görülen önemli dengesizliğe ilişkin endişelerini bildirmiş ve bu dengesizliğin kara taşıtlarının etkin bir şekilde kullanılmamasına neden olduğunu belirtmiştir. Buna mukabil, dönüş yükü taşımacılığında Türk araçlarının daha avantajlı olduklarını işaret etmişlerdir.

            Sovyet Tarafı, Sovyetler Birliğinde Türk taşımacılarının dönüş yükü almalarında hiç bir sınırlama olmadığını ifade ederek, Türkiye Tarafından sovyet taşımacılarına dönüş yükü almada uygulanan özel iznin kaldırılmasına ilişkin teklifini tekrarlamıştır.

            Türk Tarafı, mevcut milli mevzuatlar muvacehesinde, SSCB taşıtlarına dönüş yükü verilmesi konusunda mümkün olan her türlü kolaylığı gösterdiklerini ve gerektiğinde özel izin belgesi vermek suretiyle ilave taşımalara da imkan sağlandığını ifade etmiştir.

            Taraflar, düzenli ortak otobüs hatlarının açılması da dahil, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesi konusunda değinmişlerdir.

            Taraflar, taşımacılarının yeni düzenli hatlar açılmasına izin verilmesi hususundaki müracaatları inceleyerek kısa sürede sonuçlandıracaklardır.

            Madde 2- Taraflar, 1991 yılı kesin ve 1992 geçici izin kotaları hususunda aşağıda belirtilen miktarlar üzerinde mutabakata varmışlardır:

            Yolcu Taşımacılığı
            - İkili taşımalar                        : 250 adet
            - Transit taşımalar                  : 100 adet

            Eşya Taşımacılığı
            - İkili taşımalar                        : 1500 adet
            - Direkt transit taşımalar        :   500 adet
            - Üçüncü ülke taşımaları         :   100 adet
            - Dönüş yükü (özel izin)          :    200 adet

            1991 yılı ilave izin belgeleri en geç 2 ay içerisinde teati edilecektir.

            Ayrıca Taraflar, ikili ve transit taşımacılıkta geçerli olmak üzere tek tip belge tanzim edilmesi ve 1992 yılına ait diğer belgelerle birlikte Kasım 1991 tarihinde teati edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

            İki ülke arasındaki taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla, ilâve ikili ve direkt transit taşımalarla ilgili olarak Taraflarca yapılacak talepleri olumlu şekilde değerlendireceklerini ifade etmişlerdir.

            SSCB Tarafı, üçüncü ülke taşımalarında, Sarp hudut kapısına ilaveten, diğer hudut kapılarının da kullanılmasını talep etmiştir.

            Bu teklife karşılık olarak Türk Tarafı, konuyu inceleyeceğini ve en geç iki ay içerisinde neticeyi diplomatik kanalla bildireceğini belirtmiştir.

            Madde 3- 3.1. Sovyet Tarafı, "Sovinteravtoservis" kuruluşunun SSCB topraklarında Türk taşıtlarına sunduğu hizmetler hakkında bilgi vermiştir. Bununla ilgili olarak sözkonusu hizmetlerin geçlüklü karşılaşılmadan verilebilmesi için, Türk sürücülerinin SSCB topraklarında "Sovinteravtoservis"in servis karnelerini taşımalarını ve bununla ilgili bütün konularda doğrudan anılan kuruluşa müracaat etmelerini tavsiye etmiştir.

            Sovyet Heyeti, ayrıca bir bölüm Türk yük taşıtının, geçiş belgesi bulunmadan SSCB'ne geldiklerini belirtmiş ve Türk tarafından bu tür taşımaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.

            Türk Heyeti, konuyu not aldığını ve geçiş belgesi bulunmayan taşıtların çıkışına izin verilmemesi hususunun ilgililere bildirileceğini ifade etmiştir.

            3.2. Sovyet Heyeti, Türkiye topraklarındaki TRİPTİK adlı gümrük belgesinin uygulanması hakkında, Türk Tarafından açıklayıcı bilgi vermesini istemiştir. Ayrıca, taşıtların zaman kaybının önlenmesi için bu belgenin Sovyet taşımacıları için kaldırılması hususunda gerekli çabanın gösterilmesini talep etmiştir.

            Türk Tarafı, bu konuda Sovyet Taraına yazılı olarak bilgi vereceğini ifade etmiştir.

            Her iki Taraf, toplantının dostane ve yapıcı bir hava içinde yapılmasından duydukları memnuniyetlerini ifade etmişler ve 1992 yılında Türkiye'de yapılacak olan gelecek toplantının Mart ayında yapılması hususunda mutabakata varmışlardır.

            Görüşmelerin tarihinin diplomatik kanalla tesbit edilmesini uygun görmüşlerdir.

            İşbu Protokol, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak 1 Haziran 1991 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.

                        Türk Heyeti Adına                                    Sovyet Heyeti Adına
                         Faik KOÇ                                     A.A. SUVOROV

TÜRK HEYETİ

Faik KOÇ                               Heyet Başkanı 
                                                Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

M. Atilla TEKEOĞLU            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürü

Servet TAŞDELEN               Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo
                                                Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Ömer BACAK                       Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler
                                                Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

SOVYET HEYETİ

A. A. SUVOROV                   Heyet Başkanı RSFSC Ulaştırma Bakan Yardımcısı

A. İ. VALOV                           RSFSC Ulaştırma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler 
                                                Daire Başkanı

Yu. S. ZAHAROV                  RSFSC Ulaştırma Bakanlığı Şube Müdürü

A. V. BURAVOV                   SSCB Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi

E. V. TRİŞNEVSKİY             "Sovinteravtoservis" Kuruluşu Genel Müdürü

V. A. MALIHİN                       Uluslararası Sovyet Nakliyecileri Derneği Danışman

V. V. LAPŞİN                        "Sovtransavto" Kuruluşu Müdürü

V. V. PETROV                      "Sovtransavto" Bölüm Başkanı

M. V. DANİLOÇKİN              "Soyuzvneştrans" Şirketi Uzman

            Not: Rusça metni 20 Ağustos 1991 gün ve 20966 sayılı Resmi Gazete'dedir.