Çekoslovakya İle İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 11 inci Toplantısına Ait Protokolun Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı  
Resmi Gazete: 22.08.1991 Sayı : 20968 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2044
Karar Tarihi : 07/08/1991 
     
            Türkiye ile Çokoslovakya arasında 12/6/1991 tarihinde Prag'da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 11 inci toplantısına ait ekli Protokol'un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/7/1991 tarihli ve EİDA-4444 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı
       
S. ARAS 
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ 
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
  
PROTOKOL
 

            Uluslararası Kara Taşımacılıı hakkında 30 Haziran 1991 tarihli Türkiye cUmhuriyeti Hükümeti ve Çekoslovakya Sosyalist Cumhuryieti Hükümeti arasındaki Anlaşmanın 19. maddesine göre 11-12/6/1991'de Prag'da toplanan Uluslararası Kara Taşımacılığı hususunda Karma Komisyonunun onbirinci toplantısı. 

  

HEYETLER
TÜRK HEYETİ

            Atilli TEKEOĞLU                        : Heyet Başkanı 
                                                                     Kara Ulaştırması Genel Müdürü 
                                                                     Ulaştırma Bakanlığı 

            Cahit SOYSAL                            : Daire Başkanı 
                                                                    Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
  

ÇEKOSLOVAK HEYETİ

            Mr. Jan KYNCL                      : Heyet Başkanı 
                                                               CSFR Federal Ulaştırma Bakanlığı 
            Mr. Miroslav JALC                 : CSFR Federal Ulaştırma Bakanlığı 
            Mr. Jozef TİSOVSKY             : Solvak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
                                                               Ulaştırma Kurulu 
            Mr. Jan MEDVED                  : Çek Cumhuriyeti 
                                                                Ekonomi Politikası ve Gelişmesi Bakanlığı 
                                                                Ulaştırma Kurulu 
            Mr. Vladimir KOOP                : CESMAD Derneği Genel Sekreteri 
            Mr. Frantisek PAPEZ             : CESMAD Derneği Temsilcisi 
            Mr. Jiri POLAK                        : CESMAD Derneği Temsilcisi 

            İki heyetin resmi tanıtımından sonra, Uluslararası Kara Taşımacılığı hakkındaki Karma Komisyonun onbirinci toplantısı için aşağıdaki gündem kabul edilmiştir: 

            1- Karma Komisyonun son toplantısından beri 1981 Anlaşması çerçevesindeki gelişmeler 

            2- Karayolu taşımacılığı hakkında istatistiki bilgi değişimi 

            3- 1991 yılı kesin ve 1992 yılı geçici kota oranı tespiti 

            4- Yolcu taşımacılığı 

            5- Diğer konular 

            MADDE 1 : 

            Heyetler Türkiye Cumhuriyeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin 1981 Anlaşmasının hali hazırdaki mevcut şartlarının uygun olduğunu belirtmişlerdir ve herhangi bir değişiklik veya düzeltme önermemişlerdir. 

            Heyetler toplantı zamanına kadar 1991 yılı için aşağıdaki gibi izin belgelerinin teatisinin yapıldığını teyit etmişlerdir. 

            İki taraflı taşımacılık için geçerli olmak üzere Çekoslovak taşımacılar için 1500 izin belgesi ve Türk taşımacılar için 2000 izin belgesi. 

            Her iki taraf için vergiden muaf transit taşımacılık için geçerli 600 izin belgesi. 

            Her iki taraf için üçüncü ülke taşımacılığında geçerli olmak üzere 400 izin belgesi. 

            Bunun yanısıra, Çekoslovak tarafı, Türk taşımacılarının istekleri üzerine 9000 kota üstü izin belgesi vermiştir. 

            MADDE 2 : 

            Türk Tarafı, her iki devlet arasındaki ticaret hacmi hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Çek ve Slovak Cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriyetine yaptığı ihracatın, Türkiye'nin Çekoslavakya'ya yaptığı ihracattan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminde görülen artışla karayolu taşımacılığındaki artışla uyum içinde olduğu görülmüştür. 

            Çekoslovak karayolu taşımacılarının iki ülke arasındaki ikili taşımalarda, Türk taşımacılarının ise Batı Avrupa ülkelerine yaptığı transit taşımacılıktaki payları yüksektir. 

            Çek Heyeti, Türk Heyetine Çek ve Slovak Federal Cumhuriyetin ekonomik sistemlerindeki değişimler ve kara taşımacılığındaki özel teşebbüslerin büyük gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Bu durumun uluslararası kara taşımacılığına etkileri görülmektedir. 

            Türk Heyeti, Çekoslavakya'nın CEMT organizasyonunun daimi üyesi olabilmesi için kara taşımacılığı politikasına destek vereceklerini ifade etmiştir. 

            MADDE 3 : 

            Çekoslovak Heyeti, FRG sınır kapılarındaki durumun halen elverişsiz olduğunu, bu nedenle Çekoslovak topraklarından transit geçişleri düzenlemek gerektiğini bildirmiştir. 1988 yılı için kabul edilmiş önlemler sürekli olarak yürürlüktedir. 

            Gümrüklerin ve nakliye acentelerinin çalışma zamanlarını azaltmak amacıyla Alman yetkili makamlarının taahhütlerini henüz yerine getirmedikleri, bu nedenle Çek Heyeti, Türk Heyetinden yürürlükteki düzenlemelerinin değiştirilmeyeceği hususunda Çekoslavak Tarafına anlayış göstermesini istemiştir. 

            Türk Heyeti Çek Heyetine Türk taşımacıları için Batı Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda Çekoslovakya'nın önemini belirterek sınırlamaların Türk arayolu taşımacılığının gelişmesinde önemli yeri olduğunu bildirmiştir. 

            Türk Heyeti Çek Heyetinden transit taşımacılar için toplam 28000 izin belgesi vermesini istemiştir. 

            Çek Heyeti bu gibi bir artışın şu anda mümkün olmadığını belirtmiştir. Şimdiye kadar verilen 9000 adet transit izin belgesinin dikkate alındığında buna ilave olarak 19000 adet izin belgesinin daha verilmesi gerekeceğini, bunun ise sınır kapılarında daha kötü durum yaratacağına işaret etmiştir. 

            19.000 adetlik miktar 1988 yılının kota limitidir. 

            Türk Heyeti Türk karayolu taşımacılığının ihtiyacı olan aylık izin belgesi miktarını bildirmiştir. Bildirilen rakam aylık 2500 adet izin belgesidir. 

            Bu bilgi 1991 yılının ikinci yarısı için izin belgelerinin kararlaştırılmasında bir başlangıç noktası olmuştur. Görüşlerin ayrıntılı teatisinden sonra, her iki Heyet her iki devletin taşımacıları için 1991 yılı izin belgelerini ve 1992 geçici izin belgelerini aşağıdaki şekilde vermeyi kabul etmişlerdir. 

            - İki taraflı taşımacılıklar için geçerli olmak üzere 2500 izin belgesi. 

            - Vergiden muaf transit ve 3. ülke taşımacılıkları için geçerli olmak üzere 1600 izin belgesi. 

            Her iki Tarafın çıkarları ve izin belgelerinin kotalarından daha fazla yararlanmaya katkıda bulunması bakımından yönetimle ilgili ücretle sorumlu olmayan transit ve 3. ülke taşımalarına ilişkin belgeler birleştirilmiştir. 

            Bu uygulama 31/7/1991'de geçerli olmaya başlayacaktır ve iki taraf derhal yetkili gümrük makamlarının haberdar edeceklerdir. 

            Çek Heyeti yukarıda bahsi geçen izin belgeleri hariç yönetimle ilgili ücretden sorumlu 23400 adet transit izin belgesini Türk taşımacılarına vermeye söz vermiştir. 

            Her iki Heyet 1991 yılına ait izin belgelerini Temmuz ayı sonuna kadar 1992 yılı geçici izin belgesi teatisinin de 1991 Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            MADDE 4 : 

            Heyetler düzenli ve düzenli olmayan otobüs taşımacılğı koşullarını açıklamışlardır. 

            Çek Heyeti lisanslar için başvuruların önerilen işlem zamanından önce yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etmiştir. Çekoslovak Heyeti; 1981 anlaşması hükümlerine göre, türk taşımacılarının, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında başlayıp Türkiye Cumhuriyetinde biten sadece turist grupları düzensiz taşımacılığını, herhangi bir izin belgesi gerekmeksizin yapabileceklerini hatırlatmıştır. 

            Her iki Heyet bo otobüslerin sefer faaliyet işlemleri açıklamışlardır. Çekoslovakya yerel kanunu herhangi bir izin belgesini gerektirmemektedir. Türkiye kanunu teknik açıdan hasara uğramış otobüslerin yolcularını taşıyacak otobüsler için ön bilgi gerektirmektedir. 

            MADDE 5: 

            Heyetler kendi topraklarında kara taşımacılığı şartları hakkında diğer bilgileri teati etmişlerdir. 

            Türk Heyeti, Çekoslovak taşımacılarına şimdiye kadar verilmiş 1991 yılı izin belgelerinin geçerli olduğunu bildirmiştir. Ayrıca resmi benzin istasyonlarının dışında yakıt almanın yasak olduğu konusunda Türk taşımacılarının uyarılacağını açıklamıştır. 

            Her iki Heyet, toplantı ve görüşmelerin karşılıklı anlayış ortamı içinde yürütüldüğü konusunda mutabık kalmışlardır. 

            Türk Heyeti, Çekoslovak Heyetini 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak karma komisyonunu onikinci toplantısı için davet etmiştir. 

            Çekoslovak Heyeti katılacağına söz vermiştir. 

            Prag'da, 12/6/1991'de yapılmıştır. 

  

            Türk Heyeti Adına                                                Çekoslovak Heyeti Adına 
            Atilla TEKEOĞLU                                                            Jan KYNCL 

            Not: İngilizce metni 22 Ağustos 1991 gün ve 20968 sayılı Resmi Gazete'dedir.