Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 29.08.1991 Sayı : 20975 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:970
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2102
Karar Tarihi : 09/08/1991    
     
            28 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu 6.Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması;Dışişleri Bakanlığı’nın 25/7/1991 tarihli ve EİOA-I-4722 sayılı yazısı üzerine , 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3üncü ve 5inci maddelerine göre , Bakanlar Kurulu’nca 9/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
  
 
     Turgut ÖZAL  
 Cumhurbaşkanı 
A.Mesut YILMAZ  
Başbakan
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı 
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
 
TÜRKİYE-TUNUS KARMA EKONOMİK KOMİSYONU 6.DÖNEM TOPLANTISI TUTANAĞI


ANKARA, 27-28 MAYIS 1991 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Uzun Dönemli İktisadi Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 10.Maddesi uyarınca kurulmuş olan Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonu 6.Dönem Toplantısını 27-28 Mayıs 1991 tarihleri arasında Ankara’da yapmıştır. 

            Türk Heyeti’ne Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü YÜRÜR , Tunus Heyeti’ne ise Milli Ekonomi Bakanı Sayın Sadok RABAH başkanlık etmişlerdir. 

            Türk ve Tunus Heyeti üyeleri Ek .I ve Ek.II’de gösterilmiştir. 

            Tunus Milli Ekonomi Bakanı Sayın Sadok RABAH , ziyareti sırasında , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL ve Başbakan Sayın Yıldırım AKBULUT tarafından kabul edilmiştir. 

            Konuk Bakan , ayrıca , Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN , Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan KAHVECİ ve Tarım , Orman ve Köy işleri Bakanı Sayın Lütfullah KAYALAR ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Karma Ekonomik Komisyon çalışmaları iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yansıtan sıcak ve samimi bir atmosfer içinde cereyan etmiştir. 

            Açılış oturumunda , Heyet Başkanları özellikle uluslararası , bölgesel ve ulusal ekonomik ortama yönelik açıklamalarda bulunmuşlar ve ikili ticari , ekonomik ilişkiler ile bu ilişkileri geliştirme hedeflerini gözden geçirmişlerdir. 

            İki Bakan , 29 Mayıs 1991 tarihinde  İstanbul’da , Türkiye-Tunus işbirliğinin geliştirilmesini teminen her iki ülke işadamlarını bir araya getirecek yuvarlak masa toplantısının  kapanışına başkanlık etmeyi ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını imzalamayı kararlaştırmışlardır. 

            Karma Ekonomik Komisyon , daha sonra gündeminde yer alan hususları incelemeye başlamıştır. Çalışmalarının sonuçları  aşağıda belirtilmektedir. 

            I-TİCARİ İLİŞKİLER 
            Taraflar , aralarındaki ikili ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve ticari mübadelelerin hacminin , iki ülke piyasalarının arz ettiği potansiyelin ve ekonomilerinin ulaştığı gelişme düzeyinin gerisinde kaldığını not etmişlerdir. 

            Bu cümleden olmak üzere , taraflar karşılıklı çıkarlarını göz önünde bulundurarak , ikili ticaretin artırılması , çeşitlendirilmesi ve dengelenmesi için birlikte çaba göstermeye karar vermişledir. 

            Tunus tarafı , Türk pazarına yönelik gübre ihracatının düştüğünü müşahede ederek , durumun iki ülke işletmeleri düzeyinde telafisi gibi tedbirlerle yeniden 1988 seviyesinde tesis edilmesini umduğunu ifade etmiştir. 

            Türk tarafı , gübre alımlarının uluslararası ihalelerle gerçekleştiğini ve uygun fiyatlarla yapılırsa Tunus menşeli ithalatın artabileceğini izah etmiştir. 

            Taraflar , bu kapsamdaki önlemler çerçevesinde özellikle aşağıdaki hususların üzerinde durmuşlardır. 

            1- Türk-Tunus İş Konseyi ve diğer mesleki kuruluşların faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının önemi , her türlü ortaklığın geliştirilmesi ve işadamları arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması hedefleri çerçevesinde müteşebbis heyetleri mübadelesinin desteklenmesi. 

            2- Ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuar ve sergilere karşılıklı olarak iştirak edilmesinin sağlayacağı faydalar meyanında , Türk tarafı , Tunus’un 1991’de Uluslararası İzmir Fuarına iştirakini arzu ettiğini ifade etmiştir. 

            3- Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)   ile Tunus İhracatı Geliştirme Merkezi (CEPEX) arasındaki İşbirliği Anlaşmasının , canlandırılmasının yararı dikkate alınarak , özellikle iki ülkenin müteşebbislerine karşılıklı yardım , bilgi dağıtımı ve mübadelesi , ticari veri bankalarının işletilmesi , ticari mübadelelerin geliştirilmesi ve ticari işbirliğinin teşviki için gerekli vasıtaların etüd edilmesine önem verilmesi. Bu amaçla , anılan iki kuruluş arasında sağlanacak mutabakatla eylem programları tespit edilecektir. 

            4- Müteşebbisleri teşvik etmek ve ikili ticaretin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla , ilgili kuruluşlarca yapılan taahhütlere riayet edilerek , tarife dışı tedbirlerin kaldırılması , idari işlemlerin ve ödemelere ilişkin formalitelerin hızlandırılmasının gerekliliği. 

            Bankacılık İlişkileri 
            1- Taraflar , ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminde büyük ağırlığı olan bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla , iki ülke bankacılık sektörleri arasında işbirliğinin arttırılmasının ve çeşitlendirilmesinin önemini vurgulamışlar ve ülkelerindeki mali ve bankacılık kuruluşlarını , özellikle karşılıklı hesap açılması yoluyla muhabirlik ilişkilerini geliştirmelerine imkan verecek yakın bir işbirliğine girmeye davet etmişlerdir. 

            2- Taraflar , T.C. Merkez Bankası ile Tunus Merkez Bankası nezdinde 3 Eylül 1987 tarihli Bankacılık Düzenlenmesine uygun olarak açılan ve 31 Aralık 1990 tarihinde sona eren özel hesapların en kısa sürede kapatılmasını kararlaştırmışlardır. 

            3- Ayrıca taraflar , Türk Eximbank heyetinin Tunus’a yaptığı ziyaretin  ( 23-26 Nisan 1991) sonuçlarına atıfta bulunarak, karşılıklı iki ülkenin ilgili mali kuruluşlarını , ticari mübadeleleri kolaylaştıracak nitelikte finansman anlaşmaları imzalamasını desteklemeye davet etmişlerdir. 

            Tunus tarafı , bu vesile ile Türk tarafına yukarıda belirtilen ziyaret esnasında ifade ettiği , EXİMBANK’ın Tunus Bankalarına , Tunus’un Türkiye’den yapacağı ithalatın finansmanı için vermeyi teklif ettiği  kredileri desteklemek amacıyla , Türk tarafınca özel koşullarla kredi vermesi talebini hatırlatmıştır. 

            II-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
             I-Sınai İşbirliği 
            Taraflar ,sınai işbirliği üzerinde görüş teatisinde bulunmuş ve bu konuda daha önceki toplantıların tutanaklarında yer alan kararların gerçekleştiğini görme arzularını yeniden belirtmişledir. 

            Bu kapsamda taraflar aşağıdaki alanlarda aktif bir işbirliğinin geliştirilmesi imkanı olduğunu teyit etmişlerdir: 

            a) Türk-Arap Gübre Projesi 

            Taraflar , Gübre Şirketi TAGAŞ’ın Yönetim Kurulu’nu en kısa sürede toplanmaya ve mevcut sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almaya davet etmişlerdir. 

            b) Çimento Sanayii 

            Türk tarafı , Türk firmalarının bu dalda deneyimleri , malzeme ve yeterli eğitim sağlama imkanları bulunduğunu , çimento mühendisliği ile çimento fabrikalarının kurulması , yönetimi ve bakımı alanlarında işbirliği ilişkileri kurmak istediklerini Tunus tarafına bildirmiş ve kuruluşlarının çimento ve toprak sanayilerinde Tunus firmaları  ile işbirliğine hazır olduğunu hatırlatmıştır. 

            c) Mekanik ve Otomotiv Sanayii 

            Taraflar otobüs , otomobil , vagon , greyder , ekskavatör , oto yedek paçaları , tarım makinaları alanlarında teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesini teminen firma ve kuruluşları arasında mevcut  temasların artırılmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            d) Deri İşleme Sanayii 

            Taraflar , deri işleme alanında başlatılan işbirliği faaliyetlerini memnuniyetle not etmişler ve öngörülen ortak projelerin hızla gerçekleştirilmesinin iki ülke firmalarının üçüncü ülkelere yönelik ortak girişimleri için örnek oluşturacağını vurgulamışlardır. 

            e) Elektronik ve Transmisyon Ekipmanları 

            Türk tarafı , Türk telekomünikasyon  kuruluşlarınca ulaşılan teknolojik seviye hakkında Tunus tarafına bilgi vermiş ve uluslararası piyasalarda büyük rekabet gücüne sahip olduklarını belirtmiştir. Bu kuruluşlar Türkiye PTT Genel Müdürlüğünün himayesindeki bir konsorsiyum dahilinde , Tunus’a hizmet sunmaya ve telekomünikasyonun bütün dallarında Tunuslu personelin eğitimini sağlamaya hazırdır. 

            Tunus tarafı  , Türk tarafının sunduğu bu imkanları dikkatle not etmiş ve V. Dönem Karma Komisyon tavsiyelerine uygun olarak yapılacak bu tür işbirliğine ilgi duyduğunu beyan etmiştir. 

            f) Gemi Sökümü Projesi 

            i- Taraflar , Tunus’ta kurulacak ortak bir şirket aracılığıyla hurda işleme ve gemi sökümü alanlarında işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

            ii- Taraflar , 10 Mayıs 1991 tarihinde imzalanan Protokolü teyit etmişler ve aşağıdaki faaliyeti protokole uygun olarak taahhüt etmişlerdir. 

            - MKE’nden bir heyet Tunus Kalkınma Bankası (BDEF) ile bir fizibilite etüdü hazırlamak amacıyla Tunus’a gideceklerdir. Bu etüt 1991 yılı Ekim ayı sona ermeden tamamlanmış olacaktır. 

            iii- Uluslararası piyasalar üzerine yapılan piyasa ve fizibilite etütleri olumlu sonuçlar verdiği takdirde , ortak bir şirket kurulmasını amaçlayan çalışmalar 1991 yılı Aralık ayı sona ermeden başlamış olacaktır. 

            2-Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri 

            Taraflar , iki ülke arasında müteahhitlik , müşavirlik ve mühendislik hizmetleri alanında işbirliği imkanlarının mevcudiyetinin ve bu alanlardaki işbirliğinin teşvik edilmesinin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını teyit etmişlerdir. 

            Taraflar , ulusal ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak bir  yer edinilebilmesi için , iki ülkenin ilgili kuruluşlarının kapsamlı bir işbirliği geliştirmek amacıyla birbirleriyle temasa geçmelerini tavsiye etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

            3- Tarımsal İşbirliği 

            Taraflar , 23 Mayıs 1989 tarihinde Tunus’da imzalanan Tarımsal İşbirliği Anlaşmasına biran önce işlerlik kazandırılması gerektiğine karar vermişlerdir. 

            Taraflar , aynı zamanda , tarlaların ekime hazırlanması , derin su kuyuları için malzeme ve hidrolik ekipman (pompalar, motorlar) sağlanmasının yanı sıra , zirai karantina , zeytin ve pamuk yetiştiriciliği , sünger işlenmesi ve Tunus’da sulama projelerinin gerçekleştirilmesi alanlarında işbirliğine gidilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Türk tarafı bu muhtelif işbirliği konuları için Tunus Tarım Bakanını resmi bir ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye davet etmiştir. 

            Bu ziyaret diplomatik yollarla bildirilecektir. 

            4- Ulaştırma 

            a) Deniz Ulaştırması 

            Taraflar , 20 Ekim 1990 tarihinde imzalanan Tutanak çerçevesinde , deniz ulaştırması alanında başlatılmış  olan çalışmaları memnuniyetle gözden geçirmişler ve bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesinin ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. 

            Taraflar, iki ülkeyi birbirine bağlayan bir deniz taşımacılığı hattının tesisi ve ortaklaşa işletilmesi konusundaki projeden memnuniyet duyduklarını dile getirmişler ve ilgili kuruluşların bu hattın açılmasına ilişkin yöntemleri saptamaya davet etmişlerdir. 

            b) Demiryolu Taşımacılığı 

            Taraflar , 16-20 Ekim tarihleri arasında Türk ve Tunus Ulaştırma heyetlerinin Tunus’da yaptıkları görüşmeler sonucunda imzaladıkları Tutanak’da öngörülen bu alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla demiryolu uzmanları arasında karşılıklı ziyaretlerin teşvik edilmesini kararlaştırmışlardır. 

            5- Turizm 

            Taraflar , iki ülke arasında turizm eğitimi konusunda işbirliği  yapılması , seyahat acentaları arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılması ve turizmin çeşitli alanlarında uzman , bilgi ve doküman teatisinde bulunulmasını kararlaştırmış ve Tunus’da yapılacak Turizm Karma Komitesi III. Dönem toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            6- El Sanatları 

            Taraflar , her iki ülkede mevcut kültür ve el sanatları mirasının zenginliğini göz önünde bulundurarak ,bu alanda işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar Genel Müdürlüğünün yetkili ve uzmanlardan oluşan bir heyet , Tunus tarafının daveti üzerine , ortak çalışma ve yardım alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi için Tunus’a gidecektir. Söz konusu heyet , el sanatları alanında Türk tarafının teknik desteğinden yararlanacak bir eğitim merkezi kurulması imkanını , bu konuda yapılacak etüdü esas alarak inceleyecektir. 

            Taraflar , ayrıca her iki ülkede bir bankacılık kuruluşunun belirlenmesini tavsiye etmişlerdir. Bu iki banka , her iki ülkedeki ortak projelere yatırım fırsatlarını araştırmakla ve ortak çıkar sağlayacak ekonomik projelerin fizibilite , uygulama ve izleme etütlerini yapmakla görevlendirilecektir. 

            İki banka mezkur etüdü en kısa sürede gerçekleştirecektir. Söz konusu etüt  esas alınarak , aynı etüdün sonuçlarını ve işbirliği projeleri hazırlanması imkanlarını görüşmek amacıyla Tunus ve Türkiye’de seminerler düzenlenecektir. İlk seminer Tunus’da düzenlenebilecektir. 

            Taraflar , stanartizasyon ve kaliteyi geliştirme milli kuruluşlarının ( TSE ve INNORPI) girişimlerini , özellikle de ürünlerin standartlara ve teknik spesifikasyonlara uygunluğunun belgelendirilmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            III-TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
            Taraflar , başta gemi , demiryolu ve çimento sanayileri olmak üzere her alanda teknik işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

            Taraflar , 6.Dönem Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerine hakim olan açık yüreklilik ve dostluk havasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            Karma Ekonomik Komisyonun 7.Dönem Toplantısının Tunus’ta yapılması ve toplantı tarihinin diplomatik yollarla tespit edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

            Ankara’da 28 Mayıs 1991 tarihinde Fransızca dilindeki iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                TUNUS CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA                                                            HÜKÜMETİ ADINA 
Şükrü YÜRÜR                                                                   Sadok RABAH 
Sanayi ve Ticaret Bakanı                                                  Milli Ekonomi Bakanı 

  
            TÜRK HEYETİ 
 
Şükrü YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Türk Heyeti Başkanı
Erdoğan  HÜRBAŞ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürü (Teknik Heyet Başkanı)
Yılmaz AYMAN  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürü 
İstemi GÜRSAL Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan İLKBAY Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Ergun ÖZEL Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı 
Ahmet GÜNKUT Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı 
Mehmet ÇEKİNMEZ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı 
Ayhan ÇEKİÇ Ulaştırma Bakanlığı , Deniz Taşımacılığı ve Trafiği Daire Başkanı 
Nursun BEŞELİ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Sanayi Daire Başkanı 
            KURULUŞ TEMSİLCİLERİ 
 
Gülgün ERDOĞAN PALA Türkiye İhracat Kredi Bankası (TÜRK EXIMBANK) Kredi İşlem Daire Başkanı 
Fügen FINDIKOĞLU TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanı 
Nihat SOBACI Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Pazarlama ve İhracat Daire Başkanı 
Danyal HERGÜNSEL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel  Md. Daire Başkanı 
  
            MESLEK KURULUŞU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİCİLERİ 
 
Okan ÜÇER Türkiye Ticaret , Sanayi , Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı 
Atilla ARTAM Türk-Tunus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fahrettin ÖZTÜRK Türk-Tunus İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
Yaşar YAMAN Türk-Tunus İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
Bahattin AYGÜN Türk-Arap Gübre A.Ş. Genel Müdürü 
  
            TUNUS HEYETİ 
 
Sayın Sodok RABAH Milli Ekonomi  Bakanı 
Sayın Mohammed MEGDICHE Tunus Büyükelçisi 
Sayın Ahmed BEN Türk-Tunus İş Konseyi Eş Başkanı 
Sayın Hosny TOUMI Milli Ekonomi Bakanlığı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Genel Müdürü 
Sayın Bechir GUELLOUZE Dışişleri Bakanlığı Müdür Yardımcısı 
Sayın Hedi BEN ROMDHANE İhracatı Geliştirme Merkezi (CEPEX) Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Mongi GRINE Tunus Merkez Bankası Dış Ödemeler Müdürü 
Sayın Ali OUERGHI Maliye Bakanlığı  Finansman Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı 
Sayın Amor BOUCHIBA Tunus Sanai, Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA) Elektrik ve Elektronik Federasyonu Başkanı 
Sayın Lassaad EL BEJI Tunus Sanayi Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA) El Sanatları ve Küçük Sanatkarlar Federasyonu Bşk. 
Sayın Abdesselem BEN AYED Tunus Sanayi  Ticaret  ve El Sanatları Birliği (UTICA) Yürütme Kurulu Üyesi 
Sayın Fadhel ZRELLI Tunus Demir-Çelik Şirketi-ELFOULADH Genel Müdürü 
Sayın Moncef DRISS Tunus Gemi Onarımı ve İnşa Şirketi(SO.CO.ME.NA.) Genel Müdürü 
Sayın Mohamed BEN HADEJ Tunus Fosforik Asit ve Gübre Sanayi Şirketi(SIAPE) Ticaret Müdürü 
Sayın Mohamed BEL KEFI Tunus Büyükelçiliği / Birinci Katip 
Sayın Mohsan CHEIHIDA Tunus Büyükelçiliği / Birinci Katip 

            Not : Fransızca metni 29 Ağustos  1991 gün ve 20975 sayılı Resmi Gazete’dedir.