Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 18.091991 Sayı : 20995 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1030
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2150
Karar Tarihi : 15/08/1991    
     
            1957 yılında kurulan ve merkezi Fransa'da bulunan Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonu'nun ekli Statüsüne katılmamız Dışişleri Bakanlığı'nın 1.8.1991 tarihli ve EİUE II-1608-4881 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 15.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
 
     Turgut ÖZAL 
 Cumhurbaşkanı  
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
H.B.DOĞU 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY 
Orman Bakanı V.
 
Uluslararası İpekböcekliği Komisyonu Statüsü

            Ekonomik alanda İpekböcekçiliği üretiminin ve ipekböcekleri üzerinde bilimsel çalışmanın önemini anlayan ve şu andaki statünün iştirakçileri olan devletler, Uluslararası İpekböcekçiliği Kongresinin Sürekli Komisyonunun "Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonu" olarak adlandırılarak uluslararası organizasyon haline getirilmesini kararlaştırdılar ve şu andaki statü kabul edildi. 

            BÖLÜM I 

            Amaç 
            Madde 1- Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonunun amaçları, İpekböcekçiliği konusundaki tüm faaliyetler ile teknolojik ve ekonomik hususlardaki gelişme ve ilerlemelerin teşvik edilmesi (dutçuluk, tohumların kutulanması, ipekböcekçiliği ve ham ipek çekim dahil) 

            Madde 2- Bu amaçlara ulaşmak için Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonunun faaliyetleri aşağıdaki gibidir. 

            a- Üye ülkeler arasında bilgi değişimi 

            b- Periyodik bülten ve özel yayınların çıkarılması ile toplantılar tertip edilmesi, 

            c- Bir ipekböcekçiliği dökümantasyon merkezinin kurulması, 

            d- İpekböcekçiliği konularında uluslararası toplantılar organize edilmesi 

            e- Araştırma ve incelemelerin yürütülmesi, 

            f- Çalışmaların geliştirilmesi ve koordinasyonu ile ipekböceği ve diğer ipek üreten böcekleri bir biyolojik model haline getirmek, 

            g- Kendi ilgi alanı ve fonksiyonları ile ilişkili her kuruluşta işbirliği yapmak. 

            BÖLÜM II 

            Merkez 
            Madde 3- Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonunun merkezi Ales'tedir. Fransa Genel Kurul kararı ve yönetim kurulu istekleri dışında bu yer değişmez. 

            BÖLÜM III 

            Üyeler 
            Madde 4- Ülkeler halihazır statüyü onaylar veya kabul ederlerse komisyon üyesi olurlar. Bu ülkelerin delegelerinin herbiri milli delege olmaya hak kazanırlar. 

            Her üye ülke kendi delegasyon başkanını tayin eder. 

            BÖLÜM IV 

            Organlar 
            Madde 5- Komisyonun organları Genel Kurul, Yönetim Kurul ve Genel Sekreterliktir. 

            Genel Kurul 
            Madde 6- Genel Kurul üye ülkelerin en fazla 5 tane olmak üzere atayacakları milli delegelerden oluşur. Bunlardan en az biri ipekböcekçiliği ile ilgili bir kuruluştan olmalıdır. 

            Madde 7- Statünün 1.maddesiyle ilgili tüm soruları genel kurul karara bağlar. Yönetim kurulunun sunduğu raporları tartışır, kabul eder ve son kararları onaylar. 

            Madde 8- En geç üç yılda bir toplanır. Gündem maddelerini belirler, başkanını seçer ve bir sonraki genel kurul yapılacak yeri tespit eder. 

            Madde 9- Üye olmayan ülkelerin milli kuruluşlarının faaliyetleri genel sekreterin önerisi ve yönetim kurulunun kabulü ile genel kurulda görüşebilir. Bu ülkelerden birer kuruluş gözlemci olarak genel kurulu izleyebilir. 

            Madde 10- Genel Kuruldaki oylama iştirakçi milli delegelerin mutlak çoğunluğuna dayalıdır. Herbiri tek oya sahiptir. 

            Madde 11- Yönetim Kurulu ve üye ülkelerin delegasyon başkanlarından oluşur. 

            Madde 12- Genel kuruldaki kararlara göre birinci maddedeki amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip eder. 

            Madde 13- Yılda bir defa toplanır. Genel sekreter tarafından teklif edilen bütçeyi onaylar ve genel kurul gündemi konusundaki düşüncelerini belirtir. 

            Madde 14- Onbir üyeyi geçtiğinde, yönetim kurulu, üyelerin dörtte birinden oluşan bir kurula yetki verebilir. 

            Madde 15- Yönetim kurulunca yapılan oylamalarda nisbi çoğunluk sistemi uygulanır. Posta ile oy kulanılabilir. 

            Genel Sekreter 
            Madde 16- Genel Sekreter kurulan teklifi ile genel kurulca seçilir. 

            Madde 17- Genel Kurulca onaylanan kararlar Yönetim kurulu kontrolünde Genel Sekreter tarafından uygulanır. 

            Madde 18- Bütçeyi hazırlayıp yönetim kurulu onayına sunar. Bütçeyi yönlendirir. Mali raporu geçici kurula sunar ve bu konudaki soruları cevaplandırır. 

            Madde 19- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını organize eder. 

            Madde 20- Yönetim Kurulu toplantılarında oturumlar arasında üyelerden yazılı görüş alabilir. 

            Madde 21- Yönetim Kurulunun kontrolünden komisyonun verimliliğine katkıda bulunacak girişimlerde bulunur. Gerekli görülen görevler ona havale edilir. 

            Mali Durumu 
            Madde 22- Komisyonun gelirleri üye ülkelerin ve iştirakçi milli kuruluşların parasal katkılarından oluşmaktadır. 

            Parasal katkılar iki adet yıllık aidattan oluşmaktadır. 

            Bilimsel olanı nüfus miktarına göre, teknik ve ekonomik olanı ise yaş koza miktarına göre hesaplanır. 

            İştirakçi milli kuruluşlar bu ödemelerin yarısını yaparlar. 

            Madde 23- Komisyon amaçları doğrultusunda değişik kaynaklarca yapılacak bağış ve yardımları kabul edebilir. 

            Genel sekreter bunların harcanması ile ilgili bilgileri yönetim kuruluna verir. 

            BÖLÜM VI 

            Genel Şartlar 
            Madde 24- Şimdilik statü Fransa Dışişleri Bakanlığında 1 Haziran 31 Ekim 1957 tarihleri arasında imzaya açıldı. 

            Bu haliyle kabul edildi. 

            Onay belgeleri Fransa Hükümetince saklandı ve onay tarihleri imzalayan ülkelere bildirildi. 

            Madde 25- İmzalamayan devletlere katılmaları için yukarıda bahsedilen sürenin sonunda izin verildi. 

            Katılma belgeleri Fransa Hükümetince muhafaza edildi ve üye devletlere bildirildi. 

            Madde 26- Şimdiki statü onaylama ve katılma belgelerinin emanete alınmasından 30 gün sonra yürürlüğe girdi. 

            Fransa Hükümeti statünün yürürlüğe girme tarihini ilgili yerlere bildirdi. 

            Madde 27- Üye ülkeler statünün değiştirilmesini teklif edebilirler. 

            Yürürlüğe girdiği yıl içinde değişiklik teklifi yapılamaz. 

            Değişiklik teklifi Fransa hükümetine gönderilmelidir. Gerekli çalışma için hükümet onu Komisyon Yönetim Kuruluna gönderir. İncelemeden sonra genel kurulda sunulan bu önerilerle ilgili görüşler Fransa hükümetine bildirilir. 

            Kabul edilen tekliflerin Fransa Hükümetince kabulü veya reddi üye ülkelere bildirilir. 

            Üye ülkeler yazılı görüşlerini Fransa Hükümetince kabulü veya reddi üye ülkelere bildirilir. 

            Teklif üye ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse statüye ilave edilir. 

            Tekliflerin kabulü ile ilgili belgeler Fransa hükümeti tarafından saklanır ve üye ülkelere bilgi verilir. 

            Teklif yürürlüğe girdikten sonra, kabul edilmedikçe ülkelerin hiçbiri katılmaz veya onaylamaz. 

            Madde 28- Üye ülkeler istedikleri zaman statü hakkındaki aksaklıkları yazı ile Fransa hükümetine bildirebilirler. 

            Fransa Hükümeti bu uyarıları zaman geçirmeden üye ülkelere ve komisyona bildirir. 

            Madde 29- Bu statü Fransızca olarak yazıldıktan sonra orjinali Fransa hükümet arşivinde saklanır. Daha sonra gerçek kopyaları imzalayan ülkelere gönderilir. 

            Madde 30- Her ülke onay tarihinde veya başka zaman bu statünün ülke sınırlarının tamamındamı yoksa bir bölümündemi uygulanacağını Fransa hükümetine bildirir, bu dış ilişkilerin sorumluluğundadır. 

            Madde 31- Uluslararası İpekböcekçiliği Komisyonunun resmi dili Fransızcadır. 

            Bununla birlikte çalışma ve tartışmalarda kullanılacak bir veya birkaç diğer lisan genel kurulca önceden bilinecektir. 

            Madde 32- Genel Kurul kararından komisyon sorumlu olacaktır. 

            Ayrıca delegelere kararların, oy verme zamanının ve yetkilerin bildirilmesi sağlanacaktır. 

            - Konferans Aks'de yapıldığından 1976 Merkez Lyon'a taşınmıştır. Adres 25 guai Jean Jasgues Rousseau 69350 La Mulatiere Fransa 

            - Bankog Konferansında 1987 teknik ve ekonomik aidatların ham ipek üretimi miktarına göre hesaplanması kararlaştırılmıştır. 

            Not: Fransızca metni 18 Eylül 1991 gün ve 20995 sayılı Resmi Gazetedir.