Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 25.09.1991 Sayı : 21002 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1033
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2151
Karar Tarihi : 15/08/1991    
     
            1- 8.5.1991 tarihli ve 3731 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Haziran 1958 Tarihinde New York'ta yapılan sözleşmenin mezkur Kanunun 2 nci maddesinde yeralan beyan yapılmak. 
            2- 8.5.1991 tarihli ve 3732 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol"un mezkur Kanunun 1 inci maddesinde yer alan ihtirazi kayıt dermeyan olunmak, 
            Kaydıyla onaylanması Dışişleri Bakanlığının 30.5.1991 2.8.1991 tarih ve KKVMKOKD-I-3863-3503,3865-3500,5544-4906 sayılı yazıları üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
H.B.DOĞU 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY 
Orman Bakanı V.
  
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında
10 Haziran 1958 Tarihinde New York'ta Yapılan Sözleşme

            I MADDE
            1- İşbu Sözleşme tabii veya hükmi şahıslar arasında zuhur eden ve tanınması ve icrası bahis mevzuu devlet arazisinden gayri bir devlet arazisinde verilen hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında tatbik olunur. Sözleşme aynı zamanda tanınması ve icrası istenen devlette milli addolunmayan hakem kararları hakkında da tatbik edilir. 

            2- "Hakem Kararı" terimi ile sadece münferit meselelerin halli için tayin olunan hakemlerin değil aynı zamanda tarafların başvurdukları daimi hakemlik organlarının da verdikleri kararlar adlandırılır. 

            3- İşbu sözleşmeyi imza veya tasdik, buna İltihak veya Sözleşme hükümlerini 10 uncu maddenin derpiş ettiği yerlere teşmil ihbarı sırasında, her devlet, mütekabiliyet esası dairesinde, Sözleşme hükümlerini münhasıran diğer bir akit devletin arazisinde sadır olan hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında tatbik edeceğini beyan edebilir. Bunun gibi her devlet sözleşmenin tatbikini, akti veya akti olmayan hukuki münasebetlerden mütevellit ihtilaflar arasında kendi milli kanununa nazaran münhasıran ticari mahiyette sayılanlara hasredeceğini açıklayabilir. 

            II MADDE 
            1- Akit devletlerden her biri, tarafların, akte müstenid olan veya akti olmayan, muayyen bir hukuk münasebetinden aralarında doğmuş veya ileride doğabilecek, hakemlik yolu ile halledilmesi mümkün bir meseleye taalluk eden ihtilafların tamamını veya bir kısmını hakeme hallettirmek üzere birbirine karşı taahhüde girişimlerini mutazammın yazılı anlaşmalarını muteber addeder. 

            2- "Yazılı anlaşma" teriminden karşılıklı olarak teati edilmiş mektup veya telgraflarda mündemiç bulunan veya taraflarca imzalanmış bir mukaveleye derecedilmiş olan bir hakem şartı veya bir hakem mukavelesi anlaşılır. 

            3- Bir akit devlet mahkemesi, tarafların işbu maddenin anladığı manada anlaşma aktettikleri bir meseleye taalluk eden ihtilafına vaziyed ettiği takdirde, anlaşmanın hükümden düşmüş, tesirsiz veya tatbiki imkansız bir halde olduğunu tespit etmedikçe, bunları birinin talebi üzerine, hakemliğe sevkeder. 

            III MADDE 
            Akit devletlerden her biri hakem kararının muteberliğini tanıyacak ve kararın öne sürüldüğü memlekette cari prosedür kaidelerine tevfikan aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dairesinde, bunun icrasına hüküm verecektir. İşbu sözleşmenin şumulü içine giren hakem kararlarının tanınması ve icrası için milli hakem kararlarına nispetle oldukça daha ağır şartlar tahmil edilmiyecek ve oldukça daha yüksek adli harç alınmayacaktır. 

            IV MADDE 
            1- Bundan evvelki maddede derpiş olunan tanıma ve icranın temini için, tanıma ve icra kararı verilmesini talep eden tarafın, bu babtaki talebiyle birlikte aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmesi icabeder. 

            a- Hakem kararının aslının usulü dairesinde mevsuk bir nüshasını yahut da aslına uygunluğunu mübeyyin şeraiti ihtiva eden bir suretini 

            b- II maddede hükmünde derpiş edilen hakem anlaşmasının aslını, veya aslına uygunluğunu mübeyyin şeraiti ihtiva eden bir suretini. 

            2- Eğer bahis mevzuu karar veya zikri geçen hakem anlaşması dermeyan edildiği memleketin resmi bir dilinde tanzim edilmemiş bulunursa, hükmün tanınması ve icrasını talep eden tarafın, mezkur vesaikin bu dile çevrilmiş bir tercümesini ibraz etmesi lazımdır. Tercümenin resmi veya yeminli bir tercüman yahut da bir diplomatik veya konsolosyuk ajanı tarafından tasdik edilmesi şarttır. 

            V MADDE 
            1. Aleyhine hakem kararı dermeyan edilen tarafın talebi sevketmez ve mumaileyh, kararın tanınması ve icrası istenen memleketin selahiyetli makamı huzurunda aşağıdaki hususları ispat etmez ise, hakem kararını tanınması ve icrası talebi reddolunmaz 

            a- II maddede derpiş olunan anlaşmayı akteden taraflar, haklarında tatbiki gereken kanuna göre ehliyetsiz olur yahut da mezkur anlaşma taraflarca tabi kılındığı kanuna ve babta serahat mevcut değilse hakem kararının verildiği mahal kanununa göre hükümsüz bulunur ise veya 

            b- Aleyhine hakem hükmü dermeyan olunan taraf hakemin tayininden veya hakemlik prosedüründen usulü dairesinde haberdar edilmemiş olur, yahut da diğer bir sebep yüzünden delillerini ikame etmek imkanını elde edememiş bulunur ise veya 

            c- Hakem kararı hakem mukavelesinde veya hakem şartında derpiş edilmiyen bir ihtilafa müteallik olur yahut hakem mukavelesi veya hakem şartının şumulünü aşan hükümleri muhtevi bulunursa bununla beraber hakem kararının hakemliğe tabi bulunan meseleler hakkındaki hükümleri bunun dışında kalan hükümlerinden tefrik edilebilecek durumda ise bunların tanınması ve icrası cihetine gidilebilir, yahut 

            d- Hakem mahkemesinin teşkili veya hakemlik prosedürü tarafların mukavelesine ve mukavelede serahat olmayan hallerde hakemliğin cereyan ettiği mahal kanunu hükümlerine uygun değilse yahut 

            e- Hakem kararı tarafları için henüz vacibürriaye olmamış olur veya, bunun verildiği memleket kanunu yahut tabi olduğu kanun bakımından selahiyetli bir makam tarafından iptal veya hükmünün icrası geri bırakılmış bulunursa. 

            2- Hakem kararının tanınması ve icrası istenen memleketin selahiyetli makamı tarafından aşağıdaki hallerin mevcudiyeti müşahede edilecek olursa, tanıma ve icra talebi kezalik reddolunabilir. 

            a- Tanıma ve icra talebinin öne sürüldüğü memleketin kanuna göre ihtilaf mevzunun hakemlik yolu ile halle elverişli bulunmaması veya 

            b- Hakem kararının tanınma ve icrasının mezkur memleletin amme intizamı kaidelerine aykırı olması. 

            IV MADDE 
            V maddenin I (e) bendinde derpiş edilen selahiyeti makamdan hakem kararının iptali veya icrasının tatiki talep edilmiş olması halinde, huzurunda hakem kararı dermayan edilen otorite, muvafık görürse, bunun icrası hükmünün verilmesini ileriye bırakabilir ve kezalik, kararın icrasını isteyen tarafın talebi üzerine, karşı tarafı münasip teminat itası ile mükellef kılabilir. 

            VII MADDE 
            1. İşbu sözleşme hükümleri akit devletler arasında mün'akit hakem kararlarının tanınması veya icrasına dair, iki yahut çok taraflı anlaşmaların muteberliğine halel getirmez ve alakadar taraflardan hiçbirini bir hakem hükmünden, bunun dermeyan edildiği memkelekit mevzuat ve muahedeleri ahlakı dairesinde faydalanabilmek imkanını haiz olma hakkından mahrum etmez. 

            2. Hakem şartlarına müteallik 1923 tarihli Cenevre protokolü ile yabancı hakem kararlarının icrasına dair 1927 tarihli Cenevre Sözleşmesi-akit devletler işbu anlaşma gereğince yekdiğerine karşı bağlandıkları andan itibaren ve bağlılıkları nispetinde - muteberliklerini zayi ederler. 

            VII MADDE 
            1. İşbu Sözleşme, 31 Aralık 1958 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler üyesi bulunan yahut Birleşmiş Milletlerin bir veya müteaddit mütehassıs müesesesi üyesi ünvanını haiz veya bu ünvanı iktisap edecek olan, yahut Milletlerarası Adalet Divanı statüsünde yer alan, nihayet Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun davetine muhatap olacak olan bütün devletlerin imzasına açık bulunduracaktır. 

            2. İşbu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik senetleri Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. 

            IX MADDE 
            1. VIII maddede depiş edilen bütün devletler işbu Söleşmeye iltihat edebilirler. 

            2. İltihak, Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecek bir iltihak senedi ile yapılır. 

            X MADDE 
            1. Her devlet bu Sözleşmeyi imza, tasdik veya buna iltihak sırasında Sözleşme hükümünün, milletlerarası sahada temsil ettiği ülkelerin hepsine, birine veya bazılarına şamil olacağını beyan edebilir. Bu beyan Sözleşmenin mezkur devlet hakkında mer'iyet iktisap ettiği andan itibaren hüküm ifade eder. 

            2. Bunhdan sonra bahis mevzuu mahiyettik Bil'umum teşmiller Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel sekreterine tevcih edilmiş bir ihbarla yapılacak ve bu, Genel sekreter ihbarnameyi aldıktan doksan gün sonra yahut da eğer mezkur devlet hakkında sözleşme bilahare mer'iyet iktisap ediyorsa bu son tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. 

            3. Sözleşme hükmünün, imza, tasdik ve iltihak tarihinde tatbik edilmediği ülkelerin durumuna gelince, alakadar devletlerden her biri, indelhace ve esas teşkilat sebebleri gerektiriyorsa mezkur ülkelerin hükümetlerinhin de muvafakatini istihsal etmek kaydı ile, Sözleşme hükmünü bu yerlere de teşmil için gerekli tedbirlerin ittihazı imkanlarını araştırmayı taahhüt eder. 

            XI MADDE 
            Aşağıdaki hükümler federatif olan veya müttehid olmayan hakkında tatbik olunur: 

            (a) Federal hükümetin vecibeleri, Sözleşmedeki hükümler federal kuvvetin kanun yapma selahiyetinin şumulü içine girdiği nispette, federatif olmayan akit devletlerinkinin aynıdır. 

            (b) İşbu sözleşmenin, Federatif devleti teşkil eden mütemmim devlet veya vilayetlerin herbirinin kanun yapmaya yetkisine taalluk eden vebunların federsayonununesas teşkilat sistemi gereğince kanuni tedbirler ittihazı ilek mükellef bulunmadıkları hükümlerine gelince, federal hüküme, en yakın bir zamanda bu hükümleri müspet mütalaası ile birlikte mütemmim devlet veya vilayetlerin selahiyetli makamlarının ittilaına ulaştırmaya taahhüt eder. 

            (c) İşbu sözleşmede taraf olan her federatif devlet, Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri vasıtası ile kendisine ulaştırılacak olaın akit herhangi bir devletin talebi üzerine, Sözleşmenin şu veya bu hükmüne dair federasyonda ve onu teşkil eden birliklerde mer'i olan mevzuat ve tatbikat hakkında bir muhtıra tebliğ edecek ve bunda bahis mevzuu hükmün müessir hale gelmesi yolunda ittihaz edilen teşrii ve diğer tedbirlerin şumulünü açıklayacaktır. 

            1- İşbu sözleşme üçüncü tasdik veya iltihak senedinin tevdii tarihini takip eden doksanıncı gün meriyete girecektir. 

            2- Üçüncü tasdik veya iltihak senedinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi tasdik veya buna iltihak edecek olan devletlerden herbiri hakkında Sözleşme, tasdik veya iltihak senedinin tevdiini takip eden doksanıncı gün mer'iyete girecektir. 

            XIII MADDE 
            1- Akit devletlerden herbiri bu sözleşmenin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine gönderilecek yazılı bir tebligat ile feshini ihbar edebilir. Feshin ihbarı, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri tebligatı aldığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder. 

            2- X madde hükmü dairesinde beyan veya ihbarda bulunan her devlet Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine sonradan yapacağı tebligatla Sözleşmenin, tebligatın vuku bulduğu tarihten bir sene sonra bahismevzuu ülkede tatbik edilmesinin sona ereceğini bildirebilir. 

            3- İşbu sözleşme, feshi ihbarın hüküm ifade etmesinden evvel haklarında tanıma ve icra prosedürü başlamış bulunan hakem kararları hakkında tatbiki kabil bir halde kalır. 

            XIV MADDE 
            İşbu sözleşme hükümlerini her akit devlet, diğer bir akit devlete karşı, ancak kendisi tatbik etmekle mükellef olduğu nispette dermeyan edebilir. 

            XV MADDE 
            Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri VIII maddede derpiş edilen bütün devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir. 

            a- VIII maddede derpiş edilen imza ve tasdikleri 

            b- IX madede derpiş edilen iltihakları 

            c- I,X ve XI nci maddelerde derpiş edilen beyan ve tebliğleri 

            d- XII madde mucibinde işbu Sözleşmenin mer'iyete girdiği tarihi 

            e- XIII maddede derpiş edilen feshi ihbar ve tebliğleri 

            XVI MADDE 
            1. İngilizce Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri musavi olarak hüküm ifade eden işbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Teşkilatının arşivlerinde hıfzedilecektir. 

            2- Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin aslına uygunluğu tasdik edilmiş bir suretini VIII maddede derpiş edilen devletlere ulaştıracaktır. 
 

SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 
EK İKİNCİ PROTOKOL 

            Bu protokol'u imzalamış bulunan Avrupa Konseyine üye Devletler. 

            13 Aralık 1977 tarihinde Paris'te imzaya açılmış bulunan Suçluluların İadesi Hakkında Avrupa Sözleşmesinin bundan böyle Sözleşme diye adlandırılacaktır mali suçlar alanında uygulanmasını kolaylaştırmayı arzulayarak 

            Sözleşmeye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek 

            Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır 

            BÖLÜM I 

            MADDE I 
            Sözleşme'nin 2.maddesinin 2.paragrafına aşağıdaki hüküm eklenecektir. 

            Bu hak sadece nakdi müeyyideleri müstelzim suçlara da teşmil edilecektir. 

            BÖLÜM II 

            MADDE 2 
            Sözleşmenin 5.maddesi yerine aşağıdaki hükümler ikame edilecektir. 

            Mali Suçlar 

            1- Vergi, resim, gümrük ve kambiyo ile ilgili suçlar, bunların Talebeden Taraf mevzuatına göre aynı nitelikte bir suça tekabul etmesi halinde Sözleşen Taraflar arasında Sözleşme hükümlerine tevkifan iade konusu olacaktır. 

            2- İade talebi Talebeden taraf mevzuatının aynı nevi vergi veya resmi tarhetmediği veya Talebedilen Taraf mevzuatının aynı neviden vergi, resim, gümrük veya kambiyo kurallarını ihtiva etmediği gerekçesiyle reddedilmeyecektir. 

            BÖLÜM III 

            MADDE 3 
            Sözleşmeye aşağıdaki hükümler eklenecektir. 

            Gıyabi Hükümler 

            1- Akid Taraflardan birinin diğer bir Akit Taraftan, bir kimsenin gıyabına verilmiş bir mahkumiyetin veya tutuklama kararının infazı için iadesini istemesi halinde, Talebedilen Taraf, karara yol açan soruşturmada, suçla itham olunan bir kimseye tanınması gereken asgari savunma harklarının tanınmadığı görüşünde ise, bu nedenle iade talebini reddedebilir. Bununla birlikte, Talebeden Tarafın, iadesi istenilen kişiye savunma haklarını teminat altına alacak şekilde yeniden yargılanma hakkı verileceğine dair yeterli görülecek teminatı vermesi halinde, iade talebi yerine getirilecektir. Bu karar, Talebeden Tarafı, mahkum edilen kişinin itirazda bulunmaması halinde söz konusu mahkümiyetin infazı, veya aksi halde bu kişi hakkında soruşturma yapılması için yetkili kılacaktır. 

            2. Talebedilen Taraf gıyabında hüküm verilmiş olan kişinin iadesinin talep edildiğini bu kişiye bildirmesi halinde Talebeden Tarafça, bu bildirim ceza muhakemesi usulü açısından bu Devlette yapılmış resmi bir tebliğ olarak addedilmeyecektir. 

            BÖLÜM IV 

            MADDE 4 
            Sözleşmeye aşağıdaki hüküm eklenecektir. 

            "Af" 

            "İadeye konu olan suçun Talebedilen Devlette çıkarılan bir af kanunu kapsamına girmesi ve bu Devletin kendi ceza kanununa göre bu suçu kovuşturma yetkisi olması halinde iade talebi kabul edilemeyecektir." 

            BÖLÜM V 

            MADDE 5 
            Sözleşmenin 12.maddesinin 1.paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "İade talebi, Talebeden Taraf Adalet Bakanlığınca yazılı olarak Talebedilen Taraf Adalet Bakanlığına hitaben yapılacaktır. Bununla birlikte diplomatik kanalın kullanılması kapsam dışı bırakılmamıştır. İki veya daha ziyade Taraf arasında doğrudan varılacak mutabakat ile başka haberleşme yolları tesis olunabilir." 

            BÖLÜM VI 

            Madde 6 
            1- Bu protokol Sözleşmeyi imza etmiş bulunan Avrupa Konseyi Üyesi evletlerin imzasına açık tutulacaktır. Protokol, onaylama, kabul veya tasvibe tabi olacaktır. Onaylama, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

            2- Protokol üçüncü onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini takip eden 90 gün sonunda yürürlüğe girecektir. 

            3- Protokol bunu sonradan imza, kabul veya tasvip eden Devlet yönünden onay kabul veya tasvip eden Devlet yönünden onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini takibeden 90 gün sonunda yürürlüğe girecektir. 

            4- Avrupa Konseyine üye olan bir Devlet, daha evvel veya aynı zamanda Sözleşmeyi onaylamış olmadıkça bu Protokolü onaylayamaz, kabul veya tasvip edemez. 

            Madde 7 
            1- Sözleşmeye katılmış olan herhangi bir Devlet, bu Protokole yürürlüğe girmesinden sonra katılabilir. 

            2- Böyle bir katılma, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiini takip eden 90 gün sonra yürürlüğe girecek bir katılma belgesinin tevdii ile sağlanacaktır. 

            Madde 8 
            1- Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul tasvip veya katılma belgesini tevdii ederken bu protokolün uygulanacağı ülke veya ülkeleri belirtebilecektir. 

            2- Her Devlet, onay, kabul, belgesini tevdii ederken veya daha sonra her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacağı beyan ile, bu Protokolü beyanında belirtilenlerden başka veya Uluslararası ilişkilerinde sorumlu olduğu veya adına yükümlülük üstlenme yetkisi verilen ülke veya ülkelere teşmil edebilir. 

            3- Önceki paragraf uyarınca yapılan herhangi bir beyan, bu beyanda belirtilen herhangi bir ülke ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapılacak bir beyan ile geri alınabilir. Bu geri alma, bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alınmasını takibeden 6 ay sonunda geçerli olacaktır. 

            MADDE 9 
            1- Herhangi bir Devlet tarafından sözleşme hükümlerine konulmuş bulunan rezervler, bu Devlet tarafından Protokolün imzası sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belygesini tevdii ederken aksi beyan edilmiş olmadıkça aynı şekilde bu Protokole de uygulanacaktır. 

            2- Herhangi bir Devlet imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdii ederken 

            a- I. Bölümü kabul etmediğini 

            b- II. Bölümü kabul etmediğini, veya bu bölümü sadece muayyen suçlar veya 2.maddede zikredilen suçların muayyen kategorileri ile ilgili olarak kabul ettiğini, 

            c- III. Bölümü kabul etmediğini, veya sadece 3.maddenin 1.paragrafını kabul ettiğini, 

            d- IV. Bölümü kabul etmediğini, 

            e- V. Bölümü kabul etmediğini, 

            3. Akit Taraflardan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapılacak ve alındığı tarihten itibaren geçerli olacak bir beyan ile yukarıdaki paragraflara uygun olarak yapmış bulunduğu rezervi geri alabilir. 

            4. Sözleşmenin bir hükmü ile ilgili olarak koyduğu bir rezervi bu Protokolede uygulayan veya bu Protokolün bir hükmü ile ilgili olarak rezerv koyan Akid bir taraf, bu hükmün bir başka Akid Tarafça uygulanmasını talep edemeyecektir bununla birlikte, bu Tarafın koyduğu rezerv kısmı veya şartlı ise bu hükmün yerine getirilmesini kendi kabul ettiği nisbette talep edebilecektir. 

            5- Bu Protokol hükümlerine başka rezerv konulamayacaktır. 

            Madde 10 
            Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesine bu Protokolün uygulanmasından bilgi verilecek ve Komite bu Protokolün uygulanmasından doğabilecek herhangi bir sorunun dostça çözümlenmesini kolaylaştırmak için gerekli olan işlemi yerine getirecektir. 

            Madde 11 
            1- Akid Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacağı bir beyan ile, kendisi için Protokolü feshedebilir. 

            2- Böyle bir fesih, beyanın Genel Sekreter tarafından alınmasını takibeden 6 ay sonunda yürürlüğe girecektir. 

            3- Sözleşmenin feshedilmesi otomatikman bu Protokolün de feshi anlamına gelir. 

            Madde 12 
            Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konseye Üye Devletlere ve Sözleşmeye katılan herhangi bir Devlete 

            a- Bu protokolün her imzalanışını 

            b- Onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdii olunduğunu 

            c- Bu protokolün 6 ve 7 inci maddelerine göre yürürlüğe giriş tarihini 

            d- 8 inci maddenin 2 ve 3 üncü paragrafı hükmüne göre alınan her bildirimi 

            e- 9 uncu maddenin 1 inci paragrafı hükmüne göre alınan her bildirimi 

            f- 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına göre konulan her rezervi 

            g- 9 uncu maddenin 3 üncü paragrafı hükmüne göre konulmuş bulunan rezervin geri alınmasını 

            h- 11 inci madde hükmüne göre alınan her bildirimi ve feshin geçerli olduğu tarihi, bildirecektir. 

            Yukarıdaki hükümleri onaylama için gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Protokol imzalamışlardır. 

            Bu protokol, Fransızca ve İngilizce dillerinde her iki metinde aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde Strasbourg'da 17 Mart 1978 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi arşivlerine konulacak olan tek nüshanın aslına uygun onanmış örneklerini Genel Sekreter, imzacı ve Protokolü imzalayan ve katılan devletlere gönderecektir. 

            Not: İngilizce ve Fransızca metinleri 25 Eylül 1991 tarihli ve 21002 sayılı resmi Gazetededir.