Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 21.09.1991 Sayı : 20998 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1041
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2153
Karar Tarihi : 18/08/1991    
     
            20 Mayıs 1991 tarihinde Doha'da imzalanan ekli "Türkiye Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantı Tutanağı"nın onaylanması Dışişleri Bakanlığı'nın 25.7.1991 tarihli ve EİOA-I-5761-4721 sayılı yazası üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 8.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk. Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
H.B.DOĞU 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY 
Orman Bakanı V.
  
Türkiye Katar 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 
Birinci Dönem Toplantı Tutanağı 

            Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi beraberinde üst düzey bir heyetle, Katar Devleti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani'nin daveti üzerine 18-20 Mayıs 1991 tarihleri arasında Katar'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

            Sayın Işın Çelebi ziyareti sırasında Katar Devleti Emiri Sayın Şeyh Khalifa Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmiş ve Sayın Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında 1985 tarihli Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 9.maddesi gereğince kurulmuş olan Karma Komisyonun Birinci Dönem Toplantısı bu vesileyle Doha'da yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Katar Heyetine Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Şeyh Hamad Bin Jassem Al Thani başkanlık etmişlerdir. İki Heyetin üyelerini gösteren listeler sırasıyla Ek 1 ve 2 de yer almaktadır. 

            Karma Komisyonun görüşmeleri, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve kardeşlik bağlarını yansıtan anlayış ve tüm bir işbirliği havası içerisinde cereyan etmiştir. 

            Açılış Toplantısında, Heyet Başkanları sırasıyla ülkelerinin ekonomik durumları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmuşlar ve Türkiye ile Katar arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin tümünü gözden geçirmişlerdir. 

            Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

            I- TİCARET VE BANKACILIK 

            1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerdeki gelişmeyi gözden geçirmişler ve ikili ticarette gelişme sağlanmış olmasına rağmen, ticaret hacminin iki ülke potansiyellerini tama olarak yansıtmadığını kaydetmişlerdir. 

            2- Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin önemi konusunda görüş birliğine varmışlar ve ikili ticaret hacmini çeşitlendirmek ve artırmak üzere her türlü gayreti sarfetmeyi kararlaştırmışlardır. 

            3- Türk Tarafı, bu amaçla Katar'da daimi bir ticaret merkezi açma konusundaki ilgisini belirtmişlerdir. Katar Tarafı bu öneriyi memnunlukla karşılamış ve Katar mevzuatı çerçevesinde incelemeyi kabul etmiştir. 

            4- Taraflar, ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları arasında sık temas kurulmasını ve karşılıklı ziyaretler düzenlenmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            5- Taraflar, ikili ticareti artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ortak ticaret şirketi kurulması imkanlarını araştırmayı ve böyle bir şirketin kuruluşu için fizibilite çalışmasını yürütmek üzere Ticaret ve Sanayi Odalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            6- Türk Tarafı, fuar ve sergilerin ikili ticaretin genişletilmesindeki önemli rolünün bilincinde olarak, Katar Tarafını 1991 Uluslararası İzmir Fuarına katılmaya davet etmiştir. Katar Tarafı bu daveti memnuniyetle karşılamıştır. 

            7- Türk Tarafı, Türkiye'de yeni yürürlüğe konarak İstanbul'da kıyı bankacılığı imkanları sağlayan bankacılık mevzuatı hakkında Katar tarafına bilgi vermiş ve Katar bankalarını bu imkanlardan yararlanmaya davet etmiştir. 

            8- Taraflar, Birleşik Türk Körfez Bankasının faaliyetlerini memnuniyetle kaydetmişler ve Bankanın iki ülkedeki yatırım imkanlarını belirlemede, ilgili tarafları biraraya getirmede ve ortak girişimlere mali katkıda bulunmadaki önemli rolünü vurgulamışlardır. 

            II- EKONOMİK SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

            1- Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini daha çok teşvik etme konusundaki arzularını ifade etmişlerdir. 

            2- Taraflar, doğal gazın boru hattı ile Katar'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması amacıyla Türkiye'den BOTAŞ ve Katar'dan OGPC tarafından yürütülen çalışmaları memnuniyetle not etmişlerdir. 

            3- Taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

            a- Katar doğal gazının Türkiye'ye ve diğer ülkelere boru hattı veya sıvılaştırılmış olarak taşınması imkanlarının araştırılması BOTAŞ ve QGPC uzmanları bu girişimin teknik ve ekonomik fizibilitesini değerlendirmek ve konuyu takip etmek için daha evvelce başlamış olan görüşmelerine devam edeceklerdir. 

            b- Türkiye'deki doğal gaz pazarında işbirliği imkanlarının araştırılması 

            4- Taraflar iki ülkenin daha yakın bir işbirliği hususundaki isteklerini gözönüne alarak, Katar'da aşağıda belirtilen ortak girişim projelerinin gerçekleştirilmesini ve bu amaçla fizibilite çalışmalarını yapacak ortak çalışma ekiplerinin oluşturulmasını kararlaştırmışlardır. 

            a- Amonyak üre tesisi 

            b- Etilen ve etilen türevleri kompleksi 

            c- Sünger demir tesisi 

            Yukarıda belirtilen projeler için oluşturulacak ortak çalışma ekipleri, 1991 Temmuz ayının üçüncü haftasında Katar'da biraraya geleceklerdir. 

            5- Katar'daki petrol ve gaz sahalarında arama faaliyetlerinde işbirliği yapmak üzere, veri inceleme ve bu safhada Beş Numaralı alanla ilgili ihaleye iştirak etmek amacıyla TPAO Katar'a bir ay içerisinde uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecektir. 

            6- Türk Tarafı, küçük ve orta ölçekli sanayi projelerinde ortak şirketler yoluyla ve bilgi teknoloji ve teknik uzman sağlamak suretiyle Karar Tarafı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Katar Tarafı bu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve Türk Tarafına, Katar'daki yeni yatırım imkanlarına ilişkin bir liste sunarak ilgisini göstermiştir. 

            7- Türk Tarafı, Milas Alümina Projesinin son durumu hakkında Katar Tarafına bilgi vermiş ve ilgili Katar kuruluşunu bu projede yeralmaya davet etmiştir. 

            8- Türk Tarafı, ilgili Türk şirketleri ile, TÜMAŞ, BOTAŞ vb. kuruluşların aşağıda gösterilen mühendislik ve müşavirlik alanlarında Katar'lı muhatapları ile işbirliği yapabileceklerini belirtmiştir. 

            - Petrol sanayi 

            - Petrokimya sanayi 

            - Gübre sanayi 

            - Kimya Sanayi 

            - Ham petrol boru hatları 

            - Doğal gaz boru hatları 

            Katar Tarafı, bu önerileri not etmiş ve ilgili kuruluşlarına iletmeyi kabul etmiştir. 

            9- Türk Tarafı, Türk müteahhitlik şirketleri tarafından verilen müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri hakkında bir açıklamada bulunmuştur. Taraflar, yukarıda belirtilen alanlarda şirket ve kuruluşlarını Türkiye ve Katar'ın yanısıra üçüncü ülkelerde de işbirliği yapmaları hususunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            10- Taraflar, ilişkilerini genişletmek ve ortak yatırımlara zemin teşkil etmek amacıyla turizm alanında işbirliğine arzulu olduklarını belirtmişlerdir. 

            11- Taraflar, bölge barışı ve istikrarı üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak, Türkiye tarafından önerilen Barış Suyu Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi hususunda isteklerini belirtmişlerdir. 

            12- Türk Tarafı, serbest bölgeler, yabancı sermaye mevzuatı ve yabancı yatırımcılara tanınan teşvikler hakkında kısa bilgi vermiştir. Taraflar, müteşebbislerini birbirlerinin ülkelerinde ortak yatırımlarda bulunmaya davet ve teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            III- ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

            1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde ulaştırmanın önemli rolünü idrak ederek, kara, deniz ve hava ulaştırmasına ilişkin konuları gözden geçirmişlerdir. 

            Türk Tarafı, kara ulaştırması konusunda Türk mallarının büyük çoğunluğunun Katar'a kamyonlarla sevkedildiğini belirtmiş ve belgelerin tasdikinin, şoförlerin vize işlemlerinin ve özellikle bozulabilir malların gümrük kontrolünün kolaylaştırılmasını ve çabuklaştırılmasını talep etmiştir. 

            2- Taraflar, kara, deniz veya hava ulaştırması alanında faaliyet gösterecek bir ortak kargo şirketi kurulması imkanlarının araştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            3- Katar Tarafı, iki ülke arasında ulaştırma alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek için, Türk Tarafından 

            a- Türkiye ile Katar arasında uçak seferleri konulmasını, 

            b- Katar'lı pilotlar, uçak bakım teknisyenleri ve diğer sivil havacılık personeline eğitim imkanı sağlamasını, 

            c- Katar'lı gemi adamları ve denizcilikle ilgili diğer personele eğitim imkanı sağlamasını 

            talep etmiştir. 

            Türk Tarafı, bu talebi not etmiş ve incelemek üzere ilgili Türk makamlarına iletmeyi kabul etmiştir. 

            4- Taraflar, haberleşmeyle ilgili tüm alanlarda işbirliği amacıyla görüşmeler yapmaları için ilgili haberleşme makamlarına talimat vermeyi kararlaştırmışlardır. 

            IV TARIM 

            1- Taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletmek arzusu ile, tarım, balıkçılık, hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvanları ve bitki üretiminin tüm alanlarında bilgi, belge, materyal ve uzman değişimi şeklinde işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Türk Tarafı, bu çerçevede Katar'lı uzmanlara aşağıdaki konularda 2-3 haftalık dönemler için ilave eğitim imkanları teklif etmiştir. 

            - Bitki üretimi (iki uzman için) 

            - Hayvan yetiştiriciliği (iki uzman için) 

            - Bahçe tarımı (iki uzman için) 

            - Kümes hayvancılığı (iki uzman için) 

            2- Türk Tarafı, hayvan sağlığı korunmasına ve hayvan hastalıklarına ilişkin serumlar, kimyasal ve biyolojik aşılar sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir. 

            3- Türk Tarafı ayrıca tarım alanında ortak yarıtımlarda bulunma konusunda istekli olduğunu belirtmiştir. 

            Türk Tarafı, Karma Komisyon Birinci Dönem Toplantısında Katar Tarafınca gösterilen sıcak ve cömert misafirperverlik ve yapılan mükemmel organizasyon için şükranlarını belirtmiştir. 

            Taraflar, Karma Komisyonunun gelecek toplantısının diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarih ve düzeyde Ankara'da yapılmasını kararlaştırmışlardır. 

            20 Mayıs 1991 tarihinde Doha'da İngilizce ve Arapça dillerinde yapılmıştır. İhtilaf halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                    KATAR DEVLETİ 
            HÜKÜMETİ ADINA                                                HÜKÜMET ADINA 

            IŞIN ÇELEBİ                                                HAMMAD BİN JASSEM AL 
            DEVLET BAKANI                                    THANİ EKONOMİ VE TİCARET 
                                                                                                    BAKANI 

                                                                                                            EK:1 

                                                                                    TÜRK HEYETİ 
 
Dr. İbrahim ÇAKIR : Müsteşar Yardımcısı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teknik Heyet Başkanı
Turgut TÜTEN : Müsteşar Yardımcısı 
Devlet Planlama Teşkilatı
Yılmaz AYMAN Genel Müdür Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı
Tanzer GÜVEN : Daire Başkanı, HDTM
Tuncer MAÇİNLİ : Daire Başkanı, HDTM
Erdoğan ENGİN : Daire Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı
Mehmet İHTİYAROĞLU : Daire Başkanı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Alev BAÇ : Danışman, Devlet Bakanlığı
Tevfik OKYAYÜZ : Danışman, Devlet Bakanlığı
Seden HAYAT : Danışman Devlet Bakanlığı
Kuruluş Temsilcileri : Genel Müdür, TPAO
DR. Faruk YAĞIZ : Genel Müdür, PETKİM
Dr. Oktay VURAL : Genel Müdür, BOTAŞ
Recep MIZRAK : Genel Müdür, EBK
Çetin ATUK : Genel Müdür, TÜMAŞ
Özcan BEŞERGİL Genel Müdür Yardımcısı, PETKİM
Atilla YÜCE Genel Müdür Yardımcısı TDÇİ
Dr. Yurdakul YİĞİTGÜDEN Genel Müdür Yardımcısı ETİBANK
Hicbai DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı, İGSAŞ
Yavuz Erkut  Daire Başkanı, TÜPRAŞ
İbrahim YILDIRIM Genel Müdür Danışmanı, T.Kalkınma Bankası
Özel Sektör Temsilcisi  
Ziya KARALAR Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB
   
 
          KATAR HEYETİ 

Şeyh Khalifa bin Jassem                         : Müdür, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bin Mohd. Al Thani 
 
Abdul Latheef Hassan Al-Jaber Uzman Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Ali Hasan Al Khalaf Ekonomik İlişkiler Bölümü Müdürü Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Şeyh Abdulla Bin Saud Al Thani Ticaret İşleri Bölümü Müdür Yardımcısı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Ahmet Abdul Aziz Al Baker Özel Kalem Müdürü, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Abdulla İbrahim  Fuarlar Bölümü Müdür Vekili 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Şeyh Hamad bin Faisal Al Thani Gümrükler Genel Müdürü, 
Maliye ve Petrol Bakanlığı
Abdul Aziz Yosuf Al Khulaif Araştırmacı Maliye ve Petrol Bakanlığı
Nasser Al Hajiri Araştırmacı, Maliye ve Petrol Bakanlığı
Abdul Aziz Mohammed Al Noaimi Sivil Havacılık Müdürü, 
Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı
Ghulam Abdulla Al Janeer Limanlar Müdürü, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı
Majid Abdulla Al Malki Sanayi İşleri Müdürü, Sanayi ve Bayındırlık Bakanlğı
Şeyh Abdulla Bin Ahmed Al Thani Sanayi ve İşleri Müdür Yardımcısı, Sanayi ve Bayındırlık Bakanlığı
DR. Jaber Al Marri Genel Müdür Katar Genel Petrol Şirketi (OGPC)
Abdul Aziz Al Dolaimi Müdür, OGPC
Ahmet Al Salem Uzman, OGPC
Şeyh Hammad bin Jassem bin Mohd. Al Thani Başkan, Katar Ticaret ve Sanayi Odası
Saleh Mübarek Al Kholaifi Başkan Yardımcısı, Katar Ticaret Sanayi Odası

 
NOT: İngilizce ve Arapça metinleri 21 Eylül 1991 gün ve 20998 sayılı Resmi Gazetedir.