Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 17.09.1991 Sayı : 20994 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1061
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2186
Karar Tarihi : 23/08/1991    
     
            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan ve 28 Haziran 1991 tarihinde imzalanan 200 milyon ABD doları tutarındaki özel yatırım kredisi projesine ait ilişik ikraz anlaşması ile ek mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması Dışişleri Bakanlığı'nın 16.8.1991 tarihli ve EİUE/I-2642-5241 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 23.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
A.Mesut YILMAZ
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR
Devlet Bakanı
İ.AYKUT
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C.TUNCER
Devlet Bakanı
S.ARAS
Devlet Bakanı
M.KALEMLİ
İçişleri Bakanı
M.ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
İçişleri Bakanı
H.B.DOĞU
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY
Tarım ve Köyişleri Bakanı
G.MARAŞ
Kültür Bakanı
R.K.YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ
Kültür Bakanı
B.AKARCALI
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY
Orman Bakanı V.
 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Arasında İmzalanan
28 Haziran, 1991 Tarihli
 KRAZ ANLAŞMASI
(Özel Yatırım Kredisi Projesi)
İkraz No: 3346 TU
 
İKRAZ ANLAŞMASI

            Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında imzalanan 28 Haziran, 1991 tarihli ikraz Anlaşması.

            (A) Müstakriz, bu Anlaşmadaki EK: 1'de belirtilen Projenin yapılabilirliği ve önceliği konusunda yeterli kanaat elde ederek Banka'dan Proje'nin finansmanına yardımcı olmasına talep ettiği,

            (B) Proje'nin A bölümünün iştirakçi Ticari Bankalar (bundan böyle tanımlandığı üzere PCB'ler) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Sınai Yatırımı ve Kredi Bankası SYKB tarafından ve Müstakriz'in yardımı ile yürütüleceği ve bu yardımın bir parçası olarak Müstakriz'in ikraz meblağını bu Anlaşma'da belirtildiği üzere PCB'lere TSKB'ye ve SYKBye kullandıracağı ve 

            C projenin b bölümünün PCB'ler, TSKB SYKB tarafından ve kendi kaynakları ile yürütüleceği ve

            Banka diğer hususların yanısıra yukarıda belirtilenlere dayanarak bu Anlaşma ve Banka ile TSKB veya SYKB arasında imzalanan ayni tarihli Proje Anlaşmasında belirtilen şart ve hükümler uyarınca Müstakrize ikrazı vermeyi kabu ettiği CİHETLE

            Bu anlaşmanın tarafları, burada aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır. 

            MADDE I
            Genel Şartları Tanımlar
            Kısım 1.01. Bu anlaşmada Ek: 7'de belirtilen tadilatlarla birlikte Genel Şartlar Banka'nın ocak 1 1985 tarihli İkraz ve Garanti Anlaşmalarına uygulanan Genel Şartları bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

            Kısım 1.02. Metinde aksi belirtilmedikçe Genel Şartlar'da ve bu Anlaşma'nın önsözünde geçen bazı terimler burada belirtilen anlamlarda ve aşağıdaki ek terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmışlardır. 

            a- "PFI'ler" toplu olarak İştirakçi Mali Kuruluşları ifade eder ve PCB'ler iştirakçi Ticari Bankalar TSKB ve SYKB'den oluşmaktadır PFIG bu iştirakçi mali kuruluşlardan her birini ayrı ayrı ifade eder.

            b- PCB'LER toplu olarak bu Anlaşmanın Ek 4 ündeki A.1 paragrafında belirtilen kriterler bazında Proje'ye iştirak etmesi uygun görülen ticari bankaları ifade eder PCB ise iştirakçi ticari Bankalardan herbirini ayrı ayrı ifade eder.

            c- Proje Anlaşması Banka ile TSKB ve SYKB arasındaik aynı tarihli ve belirli zamanlarda tadil edilebilecek anlaşmayı ifade eder ve bu terim ayrıca Proje Anlaşmasının tamamlayıcı nitelikteki diğer anlaşma ve eklerini de kapsar. 

            d- İkraz Devir Anlaşmaları bu Anlaşma'daki Kısım 3.01 uyarınca Müstakriz ile her PCB, ve TSKB ve SYKB ile ayrı ayrı imzalanacak ve belirli zamanlarda tadil edilebilecek anlaşmaları ifade eder ve bu terim İkraz Devir Anlaşmalarıının tamamlayıcı nitelikteki eklerini de kapsar.

            e- Tali İkraz bir yatırım projesi için bir yatırım girişimine bir PFI tarafından ikraz tutarından verilen veya verilmesi teklif edilen ikrazı ifade eder.

            f- Serbest limitli tali ikraz tanımlandığı gibi bu Anlaşmadaki EK 4 c.1 b veya duruma göre EK 5 b.4 b paragrafı uyarınca serbest limitli Tali İkraz olarak nitelenen tali ikrazdır.

            g- Yatırım Girişimi PFI'nın Tali İkraz verdiği veya vermeyi teklif ettiği bir özel sektör yatırım girişimini ifade eder.

            h- Yatırım projesi, bir yatırımı girişiminin bir tali ikraz tutarını kullanarak gerçekleştireceği belirli bir kalkınma projesini ifade eder.

            i- PCB'lere ait Özel Hesap bu Anlaşma'daki Bölüm 2.02. c de adı geçen PCB'ler hesabını ifade eder.

            j- TSKB'ye ait Özel Hesap bu Anlaşmadaki Bölüm 2.02. c de ve proje anlaşmasındaki kısım 2.01. b de TSKB hesabını ifade eder.

            k- SYKB'ye ait Özel Hesap bu Anlaşmadaki Bölüm 2.02 c de ve proje anlaşmasındaki kısım 2.01 b de SYKB hesabını ifade eder.

            l- Özel hesaplar toplu olarak PCB'lerin TSKB'nin ve SYKB'nin özel hesaplarını ifade eder Özel Hesap ise bu hesaplardan herbiri ve herhangi birini ifade eder.

            m- Yan Kuruluş oy hakkına sahip ihraç edilmiş ve tedavülde olan hisse senetlerinin veya diğer mülkiyet haklarının çoğunluğu PFI veya bir PFI'nın bir veya daha fazla sayıda yan kuruluşunun veya bir PFI ve onun bir veya daha fazla sayıda yan kuruluşunun elinde bulunan veya bunlar tarafından etkin biçimde kontrol edilen herhangi bir şirkettir.

            n- TL veya Türk Lirası müstakrizin para birimidir.

            o- Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıdır

            P- Bankalar Kanunu Müstakriz'in 3182 sayılı ve Mayıs 2, 1985 tarihli ve zamanla tadil edilmiş Kanunun ifade eder.

            g- LIBOR Londra Bankalar arası faiz haddini ifade eder.

            r- WPI Müstakriz'in Toptan Eşya Fiyat Endeksini ifade eder.

            s- FY vey Mali Yıl Ocak 1 ile Aralık 31 tarihleri arasında geçen dönemi ifade eder.

            MADDE II
            İKRAZ
            Kısım 2.01 Banka, İkraz Anlaşmasında belirtilen veya sözü geçen şart ve hükümler çerçevesinde Müstakrize, muhtelif para birimlerden oluşan ve toplam olarak her çekim tarihini müteakip Banka tarafından söz konusu tarih itibariyle değerlendirilecek ve ikraz tutarından yapılan çekimlerin toplamını oluşturacak iki yüz milyon dolara ($200.000.000.-) eşdeğer bir meblağı vermeyi kabul eder.

            Kısım 2.02 a i bu Anlaşmadaki Ek:. 4 veya Ek: 5'in hükümlerine uymayan bir tali ikraz ile ii bu Anlaşmanın tarihinden önceki harcamalar için yapılan ödemelerle ilgili olmaması kaydıyla ikraz meblağı, ikraz hesabından para çekilmesinin istendiği Yatırım Projesi için gerekli olan teçhizat ve malzemeyle ilgili döviz harcamalarının %100 ünü iç harcamaların %50 sini fabrika çıkış fiyatı üzerinden ve iç piyasadan temin edilen diğer kalemler için yapılan iç harcamaların %70 ini karşılamak üzere bir Yatırım Girişimi tarafından bir tali ikraz çerçevesinde çekilen meblağlar hesabına PFI tarafından ödenen veya Banka kabul ederse ödenecek olan meblağlar için projenin a bölümü çerçevesinde İkraz Hesabından çekilebilir.

            b -Bu kısımdaki a paragrafı ile ilgili olarak i döviz harcamaları terimi Müstakriz'in kendi ülkesi dışındaki herhangi bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetler için Müstakriz'in kendi para birimi dışındaki diğer herhangi bir para birimi ile yapılan harcamaları ifade eder iç harcamalar terimi Müstakriz'in para birimi ile veya Müstakriz'in kendi ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları ifade der.

            c- Müstakriz, PCP'ler tarafından Proje'nin A bölümüyle ilgili olarak yapılacak tali ikrazlar için kendisi tarafından, TSKB ile SYKB tarafından projenin A bölümüyle ilgili olarak yapılacak tali ikrazlar için ise sırasıyla TSKB ve SYKB tarafından bir ticari bankada, veya Merkez Bankasında veya TSKB veya SYKB durumunda duruma göre TSKB veya SYKB7de mahsup el koyma veya hacize karşı uygun şekilde korunmuş olmasının yanısıra Banka'nın uygun bulacağı hüküm ve şartlar çerçevesinde özel bir dolar mevduat hesabı açılmasını ve idame ettirilmesini sağlayacaktır. Özel hesaplara yatırılan meblağlar ve bu hesaplardan yapılan ödemeler PCB'ler durumunda bu Anlaşmadaki Ek: 6 ve TSKB ile SYKB durumunda ise Proje Anlaşmasındaki Ek'in şart ve Hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

            Kısım 2.03 son kullanma tarihi Aralık 31 1996 veya Banka'nın tayin edeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, tayin edeceği bu ileri tarihi Müstakriz'e kısa sürede bildirecektir.

            Kısım 2.04. Müstakriz Bankay'ya İkraz'ın belirli zamanlarda çekilmemiş ana parası üzerinden yıllık yüzde birin dörtte üçü (%1 in 3/4'ü) oranında taahhüt komisyonu ödeyecektir.

            Kısım 2.05. Müstakriz İkraz'ın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş olan ana parası üzerinden her faiz dönemi için bir önceki yarıyıl için tespit edilen Şartlı İstikraz Maliyeti'ne yüzde birim yarısını ilave ederek ödeyecektir. Bu Anlaşmadaki, Ek 2.06. da belirtilen tarihlerin her birinde Müstakriz, bir önceki faiz döneminde geri ödenmemiş ana para için tahakkuk eden ve böyle bir faiz dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir.

            b- Banka her yarıyıl sonunda itibaren ilk fırsatta söz konusu yarıyıl için tespit edilen şartlı istikraz Maliyetini Müstakriz'e bildirecektir.

            c- Bu kısımla ilgili olarak

            i- Faiz dönemi, bu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Döneminden başlamak üzere bu Anlaşmaya Ek 2.06.'da belirtilen her tarihten bir önceki tarihte sona eren altı aylık dönemi ifade eder.

            ii- Şartlı istikraz maliyeti, Banka tarafından makul bir şekilde tespit edildiği üzere ve Banka'nın Haziran 30, 1982 tarihinden sonra kullandığı ödenmemiş borçlarının yıllık yüzde olarak ifade edilen maliyeti anlamına gelmektedir, ancak A Banka yatırımlarına ve B Banka tarafından Temmuz, 1, 1989 tarihinden sonra yapılabilecek ve bu kısmın a paragrafında öngörülen faiz oranlarından başka oranlara tabi ikrazlara fon teşkil etmek üzere tahsis edilen borç ve borç bölümleri bu kapsamın dışında kalacaktır.

            iii- Sömestr bir takvim yılının ilk veya ikinci altı aylık dönemini ifade eder.

            d- Banka'nın belirleyeceği ve engeç altı ay öncesinden Müstakrize bildireceği tarihlerde bu kısmındaki a,b ve c iii paragrafları aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

            (a) Müstakriz İkraz'ın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş olan anaparası üzerined her üç aylık dönem için bir önceki üç aylık dönem ile ilgili olarak tayin edilen Şartlı İstikraz Maliyetine yüzde birin yarısı (%1'in 1/2si) ilave ederek ödeyecektir. Bu Anlaşmada Ek 2.06 da belirtilen tarihlerin her birinde Müstakriz, bir önceki faiz döneminde geri ödenmemiş ana para için tahakkuk eden ve böyle bir faiz dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir.

            b- Banka her üç aylık dönemin sonunda itibaren ilk fırsatta söz konusu Üç Aylık Dönem için tespit edilen Şartlı İstikraz Maliyetini Müstakriz'e bildirecektir.

            c- Üç aylık dönem bir takvim yılında Ocka 1 Nisan 1 Temmuz 1 veya Ekim 1 tarihlerinde başlayan üç aylık dönemleri ifade eder.

            Kısım 2.06. Faiz ve diğer ücret ödemeleri her yıl altı ayda bir 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde yapılacaktır.

            Kısım 2.07. Müstakriz ikrazın ana parasını bu Anlaşmadaki Ek: 2 de verilen itfa tablosu uyarınca geri ödeyecektir.

            MADDE III
            Projenin Yürütülmesi
            Kısım 3.01. a Bu Anlaşmadaki Ek 1'de belirtilen Proje hedefleriyle ilgili taahhüdünü ve bu amaçla, diğer yükümlülüklerinden herhangi birin herhangi bir kısıtlama veya sınırlama öngörmeksizin aşağıdaki hususları yerine getireceğini beyan eden müstakriz

            i- Proje'nin A bölümünü, PCB'ler tarafından yapılacak Tali İkrazlarla ilgili olduğu sürece ve bu Anlaşmadaki Ek 4 de belirtilen şartları da ihtiva edecek şekilde Banka'ca uygun görülecek bir yönetim düzenlemesi içinde PCB'ler aracılığıyla yürütecektir.

            ii- Proje'nin B bölümünü uygun idari, mali ve eğitim uygulamaları çerçevesinde ve Proje'nin B bölmününün gerektirdiği fonlar, olanaklar, hizmet ve kaynakların PFI'ler tarafından zamanında temin edilmesini sağlayacak ve gerekli ihtimam ve etkinlikle PFI'lar aracılığıyla yürütecektir.

            iii- TSKB ve SYKB'nin Proje Anlaşması hükümlerinin öngördüğü yükümlülüklerini bu hükümler çerçevesinden yerine getirmelerini sağlayacak, bu yükümlülüklerin TSKB ve SYKB tarafından yerine getirilmesi için gerekli veya uygun önlemleir alacak veya alınmasını sağlayacak ve bu performansı önleyecek veya engelleyecek herhangi bir işleme başvurmayacak veya başvurulmasına izin vermeyecektir.

            b- Müstakriz, Proje'nin A bölümünün uygulanması amacıyla İkraz meblağından aşağıdaki tutarları yeniden ikraz edecektir.

            i- PCB'lere Müstakriz ile PCB'ler arasında imzalanacak bir ikraz devir anlaşması ile bu Anlaşmadaki Ek 3 de belirtilen şart ve hükümleri de kapsamak üzere Banka'ca uygun bulunacak şart ve hükümler çerçevesinde ve PCB'ler tarafından "ilk gelen yararlanır" ilkesine dayalı olarak kullanılacak toplam 110.000.000 dolara eşdeğer meblağ.

            ii- TSKB'ye bu Anlaşmadaki Ek 3 de belirtilen şart ve hükümleri de kapsamak üzere Banka'ca uygun bulunan şart ve hükümleri öngören ve Müstakriz ile TSKB arasında imzalanacak bir ikraz devir anlaşması çerçevesinde 50.000.000 dolara eşdeğer meblağ.

            iii- SYKB'ye bu Anlaşmadaki Ek 3'de belirtilen şart ve hükümleri de kapsamak üzere Banka'ca uygun bulunan şart ve hükümleri öngören ve Müstakriz ile SYKB arasında imzalanacak bir ikraz devir anlaşması çerçevesinde 40.000.000 dolara eşdeğer meblağ.

            c- Müstakriz, Yönetim Anlaşması ile İkraz Devir Anlaşmaları çerçevesindeki haklarını Müstakriz ve Banka'nın menfaatlerini korumak ve İkraz'ın amacına ulaşmak doğrultusunda kullanacak ve Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça İkraz Devir Anlaşmaları'nı veya onların herhangi bir hükmünü devretmeyecek tadil etmeyecek ve feshetmeyecek veya bu anlaşmalardan feragat etmeyecektir.

            Kısım 3.02. Müstakriz, Banka başka şekilde mutabakata varmadığı sürece, PCB'lerin, bu Anlaşma'daki Ek 4'te belirtilen şart ve hükümler ve belirlenen usuller uyarınca Tali İkraz sağlayacaklarını taahhüt eder.

            MADDE IV
            Mali Taahhütler
            Kısım 4.01. Müstakriz, Proje'nin A bölümü uyarınca PCB'lerin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak her Yatırım Projesini (maliyeti ve elde edilecek yararlar da dahil) izlemek ve gelişimini kontrol etmek için yeterli kayıt ve esasları tutmalarını ve Proje ile ilgili kaynak ve işlemlerini insicamlı tutulmuş geçerli muhasebe esaslarına uygun olarak yansıtmalarını sağlayacaktır.

            Kısım 4.02. a Müstakriz,

            a- Kısım 4.01.'de belirlenen kayıtlar ile denetlenen her mali yıl için PCB'lerin Özel Hesabı ile ilgili kayıt ve hesapların Banka'ca uygun görülen bağımsız denetçiler tarafından insicamlı tutulmuş geçerli denetleme ilkelerine göre denetlenmesini sağlayacak,

            b- Hazır olur olmaz ancak her mali yılın sonundan itibaren beş ayı geçememek şartıyla, Banka'nın makul şekilde talep edeceği kapsam ve ayrıntıyı içeren ve denetçilerin PCB'lerin sırasıyla bu Anlaşma'daki Ek 4 de bulunan A.1 c, d ve e paragraflarında öngörülen makul kurallara uyup uymadığına ve söz konusu oranları devam ettirip ettirmediğine dair verdikleri ayrı bir mütalaayı da kapsayan ve söz konusu denetçiler tarafından ilgili denetleme için hazırlanmış raporu Banka'ya gönderecektir.

            c- Banka'nın belirli zamanlarda makul şekilde talep edeceği söz konusu kayıtları ve hesapları ve ilgili denetlemeye ait diğer bilgileri Banka'ya gönderecektir.

            MADDE V
            Banka'nın Müeyyideleri
            Kısım 5.01. Genel Şartlar'ın 6.02 k maddesi uyarınca aşağıdaki durumlar ek olarak belirlenmiştir.

            a- TSKB veya SYKB'nin Proje Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi

            b- Bu Anlaşma tarihinden sonra ortaya çıkan olayların sonucu olarak TSKB veya SYKB'nin Proje Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini imkansız kılacak olağanüstü bir durumun ortaya çıkması.

            c- Müstakriz veya yargı yetkisine sahip diğer bir mercinin, TSKB veya SYKB'nin tasfiyesi veya resmi niteliğini kaybetmesi ve faaliyetlerini durdurması için herhangi bir işleme başvurması.

            Kısım 5.02. Genel Şartların 7.01 h madesi uyarınca aşağıda belirtilen ek durumlar belirlenmiştir.

            a- Bu Anlaşma'da Kısım 5.01 deki a paragrafında sözü geçen durumun ortaya çıkması ve Banka'nın Müstakriz'e yapacağı ihbarı müteakip altmış gün içinde bu durumun devam etmiş olması ve 

            b- Bu Anlaşma'da Kısım 5.01 deki c paragrafında belirlenen olayın meydana gelmesi.

            MADDE VI
            Yürürlüğe Giriş Tarihi Sona Erme
            Kısım 6.01 Müstakriz ile TSKB veya SYKB ve bir PCB tarafından ikraz devir anlaşmalarının imzalanması Genel Şartlar'ın Kısım 12.01. c paragrafındaki anlamı kapsamında İkraz Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ek şartı olarak belirlenmiştir.

            Kısım 6.02 Aşağıda belirtilen hususlar, Banka'ya sunulacak görüş veya görüşlere dahil edilmek üzere Genel Şartlar'ın Kısım 12.02. c paragrafındaki anlamı kapsamında ek hususlar olarak belirlenmiştir.

            a- Proje Anlaşması TSKB ve SYKB tarafından usulüne uygun olarak teyit veya tasdik edilmiştir, ve hüküm ve şartları gereğince TSKB ve SYKB'yi hukuken bağlayıcı kılmaktadır, ve

            b- Bu anlaşmanın Kısım 6.01'de atıf yapılan İkraz Devir Anlaşmaları, Müstakriz ve duruma göre TSKB veya SYKB ile ilgili PCB tarafından usulüne uygun olarak teyit veya tastik edilmiştir ve hüküm ve şartları gereğience Müstarkiz ve duruma göre TSKB veya SYKB ve ilgili PCB'yi hukuken bağlayıcı kılmaktadır.

            Kısım 6.03. Bu anşama tarihinden doksan 90 gün sonraki tarih, burada Genel Şartlar'daki Kısım 12.04'ün amaçları doğrultusunda belirlenmiştir.

            Madde VII
            Müstakriz'in Temsilcisi, Adresler
            Kısım 7.01 Müstakriz'in Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Genel Şartlar'da kısım 11.03'ün amaçlarıyla ilgili olarak Müstakriz'in temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Kısım 7.02 Aşağıdaki adresler, Genel Şartlar'da Kısım 11.01'in amaçlarıyla ilgili olarak belirlenmiştir.

            Müstakriz için
            Başbakanlık
            Hazine ve Dış Ticaret
            Müsteşarlığı
            Bakanlıklar Ankara

            Telgraf Adresi                                                                Teleks
            MALİYE HAZİNE                                                           821-422865 
                                                                                                    821-42689

            Banka için
            International Bank for
            Reconstruction and Development
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C. 20433
            United States of America
            Telgraf Adresi                                                            Teleks:
            Washington D.C.                                                197688 (TRT)
                                                                                          248423 RCA
                                                                                            64145 (WUI veya
                                                                                            82987 (FTCC)

            YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, kendilerine gerekli yekiler verilmiş olan temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, bu Anlaşma'nın başlangıcında yazılı olan tarihte Amerika Birleşik Devletleri, Washington, D.C.'De imzalanmasını sağlamışlardır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            Falih Selekler
            Yetkili Temsilci

            MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
            Michael H.Wiehen
            Bölge Başkan Vekili
            Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

            EK 1
            Projenin Tanımı
            Projenin hedefleri a Müstakriz'in ekonomik yönden etkin olduğu özellikle ihracata yönelik faaliyetlerde tarım dışında ticarete konu mal ve hizmet üretebilme kapasitesini artırmak için Müstakriz'in çalışmalarına yardımcı olmak, ve bu amaçla b sözkonusu alanlarda faaliyet gösteren ve mali ve ekonomik geçerliliğe sahip olan özel yatırımlara PFI'lar aracılığıyla finansman sağlamak c- TSKB ve SYKB'ye iş alanlarını ve kaynaklarını çeşitlendirme çalışmalarında yardımcı olmaya devam etmek ve d- PCB'lerin süregelen çalışmalarının mali açıdan sağlam ve randımanlı faaliyetler olmasını temin etmek.

            Proje, Müstakriz ve Banka'nın belirli zamanlarda söz konusu amaçları gerçekleştirmek için mutabık kalacakları değişikliklere tabi olmak üzere aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

            Bölüm A: Yatırım Projeleri

            Özel teşebbüslere sağlanacak Tali İkrazlar yoluyla özel kalkınma projelerinin finanse edilmesi.

            Bölüm B: Teknik Yardım ve Eğitim

            PFI'lara proje değerlendirme ve denetleme kapasitelerini geliştirmede yardımcı olmak için teknik danışmanlık hizmetleri, eğitim ve teçhizat sağlanması.

            Projenin 30 Haziran 1996 yılına kadar tamamlanması öngörülmektedir.

            EK 2
            İtfa Tablosu
            Ödeme Tarihi                                                Ana Para Ödemesi

                                                                     (Dolar olarak ifade edilmiştir)

            15 Ekim 1996 tarihinde başlamak 
            ve 15 Ekim 2007 tarihine kadar
            devam etmek üzere her
            15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde                        8.335.000
            15 Nisan 2008 tarihinde                                       8.295.000

            Erken Ödemelere Verilecek Primler

            Genel Şartlar'da Kısım 3.04 b paragrafı ile ilgili olarak, erken ödenecek ikrazın vadesi gelmiş ana parası üzerinden ödenecek prim, aşağıdaki uygun erken ödeme tarihi için belirlenen yüzde miktarında olacaktır.

            Erken Ödeme Süresi                                    Prim
                                                                        Erken ödeme tarihinde ikrazın
                                                                        ödenmemiş bakiyesine aşağıda
                                                                        oranlarda çarpılacak 
                                                                        uygulanacak faiz oranı yıllık
                                                                        yüzde olarak ifade edilmiştir

 

            Vade tarihinden önce üç                                                0.18
            yılı aşmayan süre için

            Vade tarihinden önce üç
            yılı aşan ancak altı
            yılı aşmayan süre için                                                      0.35

            Vade tarihinden önce altı 
            yılı aşan ancak onbir
            yılı aşmayan süre için                                                     0.65

            Vade tarihinden önce onbir
            yılı aşan ancak onbeş 
            yılı aşmayan süre için                                                    0.33

            Vade tarihinden önce onbeş 
            yılı aşan süre için                                                           1.00
 
            EK 3

            Bu anşamanın kısım 3.01 b paragrafında
            sözü geçen PFI'lara İkraz Tutarından Yeniden
            İkrazına İlişkin Hüküm ve Şartlar

            Müstakriz ve Banka aksine karar vermedikçe

            a- Her PCB, kendisi tarafından verilen her Tali İkraz meblağınını 3/4 ü yüzde birin üç çeyreği tutarında proje idare ücreti ödeyecektir.

            b- TSKB ve SYKB, bu Anlaşma'nın Kısım 2.04'ünde berilenen oranda kendisine yeniden ikraz edilen ikraz tutarının çekilmemiş meblağı üzerinden bir taahhüt ücreti ödeyeceklerdir.

            c- her PFI, kendisi tarafından çekilen ve ödenmemiş olan Banka ikrazlarına uygulanan kredi faizine % 7,20 yüzde birin yirmide yedisi oranındaki bir yeniden ikraz komisyonu ilavesiyle bulunacak orana eşit olacak biçimde, her üç ayda bir ayarlanacak değişken oranda bir yıllık faiz ödeyecektir.

            d- Her PFI, kendisine yeniden ikraz edilen ikraz meblağını 5 yıllık mehil dönemi de dahil olmak üzere onyedi yıllık bir süre içinde geri ödeyecektir. PFI tarafından geri ödenecek ana para, yapılan her çekimin para birimlerinde Banka tarafından çekimin yapıldığı tarih itibariyle değerlendirilen ve PFI tarafından yapılan çekimlerin toplamından oluşacaktır.

            e- Projenin a Bölümü çerçevesinde İkraz Hesabından yapılacak çekimlerin onaylanması veya bunlara yetki verilmesi için her PFI'nın Banka'ya yeni bir Tali İkraz başvurusu veya talebi ibraz etme hakkı, TSKB ve SYKB söz konusu olduğunda aa- PFI'nın statülerinin tadili için Banka'nın ön mutabakatını almaması veya bb- bu kuruluşlara uygulanabilir olduğu ölçüde, Bankalar Kanunu gereğince muhtemel zararlar için karşılık ayrılması veya kredi yoğunlaşması ile ilgili standartlara, veya diğer standartlara uymaması, veya cc- Proje Anlaşmas'ının Kısım 3.01,3.02,3,05,3,06 ve 3,08'i çerçevesinde PFI'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi, veya PCB söz konusu olduğunda, PFI'nın dd PFI'nın statülerinin tadili için Banka'nın ön mutabakatını almaması veya ee- Bankalar Kanunu gereğince muhtemel zararlar için ayrılacak karşılık kredi yoğunlaşması ve sermaye yeterliliği ile ilgili makul kurallara uymaması veya ff bu Anlaşma'nın Ek 4'ünün A.1 d paragrafında sözü geçen özsermaye karlılığı oranını herhangi bir yıl içinde elde etmemesi veya gg bu anlaşmanın ek 4'ünün A.1 e paragrafında sözü geçen asgari tahsilat oranını herhangi bir yıl içinde devam ettirememesi halinde geçici olarak durdurulabilecektir, bu geçici durdurma, Müstakriz'in ve Banka'nın uygun bulacağı düzeltici önlemlerin PFI tarafından başlatılmasına kadar devam edecektir ve ii ilgili tebligat Müstakriz tarafından PFI'ya gönderildikten 180 gün sonra söz konusu durdurma devam ettiği takdirde söz konusu hak iptal edilecektir.

            EK 4

            Projenin A Bölümü çerçevesinde PCB'ler tarafından yürütülecek Kredi Alt Bölümünün Yönetimi ve PCB'lerce verilecek Tali İkrazların Prosedür, Hüküm ve Şartları

            A- Kredi Alt Bölümünün Yönetimi

            1. Tali İkrazlar ancak aşağıda belirtilenleri gerçekleştiren PCB'ler aracılığıyla sağlanacaktır.

            a- Kendi yönetim kurulları tarafından onaylanmış uygun politika ve stratejilerin benimsenmiş olması

            b- Bankaca uygun bulunan banka dışı denetçiler tarafından denetlenen ve herhangi bir şarta bağlı olmayan mali tabloların hazırlanmış olması,

            c- Bankalar Kanunu gereğince ikraz zararı için karşılık ayrılması, kredi yoğunlaşması ve sermaye yeterliliği konularında makul kurallara uyulmuş olması,

            d- Yıl sonu vergiden sonraki net karın aynı yılın başındaki toplam özsermayeye oranından aynı yıla ait toptan eşya fiyat endeksi TFE rakkamının çıkarılmasıyla elde edilen oran olarak tanımlanan reel pozitif özsermaye karlılığının her yıl için elde edilmiş olması

            e- Her mali yıl içinde, kanuni, takibatı devam eden veya terkin edilen tutarlar dışında orjinal vadesi bir yılı aşan ve söz konusu yıl için olan tüm alacaklarla ilgili tahsilat oranının en az %85 olması ve

            f- Projenin A bölümü çerçevesinde finanse edilmek üzere teklif edilen Yatırım Projelerini değerlendirme ve denetleme kapasitesi, veya alternatif olarak sözkonusu Yatırım Prouelerinin değerlendirilmesi ve denetlenmesine yardımcı olmak için uygun teknik hizmetleri ihale etme isteğinin olması,

            2. Müstakriz ve Banka aksi şekilde mutabakata varmadıkça her PCB, ilgili PCB'nin tenkisata uğramamamış sermayesi artı birikmiş ihtiyatları olarak tanımlanan öz varlıklarının %100 ü veya 30.000.000 $ eşdeğerinden az olanının aşmayacak toplam tutarda Tali ikraz sağlamaya hak kazanacaktır.

            3- PCB'lere, ikraz Anlaşmasında belirtilen kural ve usulleri Tali İkrazların sağlanmasında ve yönetiminde de uygulamaları şart koşulacaktır.

            4- İkraz tutarının, Tali ikraz hesabından çekilebilmesine ilişkin başvuru ve talepler PCB'ler tarafından düzenlenecek ve Banka'ya ibraz edilecektir.

            B- Tali İkrazların Şart ve Hükümleri

            1- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, Tali ikrazlar sadece, sermaye payının çoğunluğu, münferit veya toplu olarak, siyasi veya idari bölümleri de dahil olmak üzere Müstakrizin sahip olmadığı veya hisselerinin çoğunluğuna Müstakrizin sahip olduğu iktisadi teşebbüslerin mülkiyetinde bulunmayan bir girişim anlamında tanımlanacak olan özel sektör Yatırım Girişimlerine kullandırılacaktır.

            2- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, a - Tali ikraz tutarı 500.000 $ eşdeğerinden az ve 8.000.000 $ eşdeğerinden fazla olmayacaktır. b- böyle bir Tali ikrazın sağlanmasında sonra i PCB tarafından bir Yatırım Girişimine ikraz meblağından sağlanacak toplam tutar, sözkonusu PCB'nin özvarlıklarının %10'unu aştığı, veya ii ikraz meblağından bir yatırım girişimine veya bu yatırım girişiminde her birinin %25 hisseye sahip olduğu diğer yatırım girişimlerine sağlanan toplam tutar bu tali ikrazın yapılmasını müteakip, PCB'nin tenkisata uğramamış sermayesi birikmiş ihtiyatlar olarak tanımlanan öz varlıklarının %50 sini aştığı takdirde PCB tarafından Yatırımı Girişimine herhangi bir Tali İkrnaz sağlanmayacaktır, ve c Tali İkrazın sağlanmasından sonra bir tek Yatırım Projesinin finansmanı için ikraz tutarlarından sağlanan toplam meblağ 20.000.000.- eşdeğerini aştığı takdirde, sözkonusu Yatırım Projesinin finansmanı için hiçbir Tali İkraz sağlanmayacaktır.

            3. Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, Yönetici Kuruluşlar, sağlanan her Tali İkrazla ilgili olarak her PBB'nin a beş ana para birimi olarak Alman Markı, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, ABD doları ve JaPON yeni arasından, ikrazdan yararlanan Girişimin seçeceği bir veya daha fazla döviz cinsini belirlemesini b Tali İkrazın çekilen ve gerii ödenmemiş olan anapara tutarı için geçerli olan 6 aylık LIBOR'a ilgili PCB ve ikrazdan yararlanan Yatırım Girişimi arasındaki bir anlaşma ile tesbit edilecek marj ilavesiyle bulunan orana eşit olacak biçimde her altı ayda bir ayarlanacak değişken oranda yıllık bir faiz uygulamasını, ve c Tali İkrazın üçüncü yılından itibaren ikrazdan yararlanan Yatırım Girişimi tarafından cezasız olarak erken ödeme yapılmasına olanak sağlanmasını talep edeceklerdir.

            4- Yukarıdaki paragraf 3'te sözü geçen ücretlere ilaveten, Müstakriz, her Tali İkraz için ilgili sözleşmenin imzalanması sırasında tahsil edilecek olan ve Tali İkraza ait anaparanın %34 unu temsil eden bir ücret almalarını PCB'lerden talep edecektir. Bu ücretler hesabına tahsil edilecek meblağlar, PCB'ler tarafından derhal Müstakriz'e transfer edilecektir.

            C. Tali İkraz Prosedürleri

            1- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça bir Yatırım Projesi için gerekli olan mal ve hizmetler için yapılan harcamalar aşağıdaki şekilde yapılmadığı sürece ikraz meblağından finanse edilmeyecektir.

            a- Sözkonusu Yatırım Projesine verilecek Tali İkraz Banka tarafından onaylanmış olacak ve sözkonusu harcamalar Banka'nın Tali İkraz ile ilgili olarak aşağıdaki 2 a paragrafında öngörülen başvuru ve bilgileri aldığı tarihten önceki 180 yüzseksen günden daha erken bir tarihte yapılmamış olacaktır.

            b- Böyle bir yatırım Projesi için verilen Tali İkraz Bankanın İkraz meblağından para çekilmesine onaylandığı serbest limitli bir Tali İkraz olacak ve sözkonusu harcamalar Banka'nın böyle bir serbest limitli Tali İkrazla ilgili olarak aşağıda 2 a paragrafında öngörülen başvuru ve bilgileri aldığı tarihten önceki 180 yüzseksen günden daha erken bir tarihte yapılmamış olacaktır. Bu EK'in amaçları doğrultusunda serbest limitli bir Tali İkraz, PCB tarafından bir Yatırım Projesi için yapılan ve ikraz meblağından finanse edilecek ancak tutarı, PCB'nin Yatırım Projelerinin değerlendirilmesi ve denetimi konusunda Banka'yı tatmin edecek standartlara ulaşması üzerine Banka tarafından söz konusu PCB için tespit edilecek ve ikraz meblağından finanse edilen veya edilmesi öngörülen ödenmemiş bir meblagğa veya böyle bir Yatırım Projesiyle doğrudan ve önemli ölçüde ilgili olan mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılan veya kullanılmakta olan ve Müstakriz ile Banka veya Banka ve söz konusu PCB arasında imzalanan herhangi bir ödenmemiş diğer bir İkraz Anlaşması çerçevesindeki ödenmemiş meblağlara eklendiğinde belirli bir tutarı aşmayacak olan bir Tali İkrazdır.

            2- a- Bir Tali İkrazın Bankanın onayına sunulması sırasında PCB'ler, i ikraz meblağından karşılanması öngörülen harcamaların tanımı da dahil olmak üzere sözkonusu Yatırım Girişiminin tanımı ve Yatırım Projesinin değerlendirilmesini, ii- Tali İkraz'ın geri ödenmesini gösteren itfa tablosu da dahil olmak üzere Tali İkraz için önerilen şart ve hükümleri iii- ilgili olduğunda, Yatırım Projesinin çevre kirliliği üzerindeki etkileri hakkında bir rapor ve gerekli olduğunda bu konuda alınacak düzeltici önlemleri, ve iv Banka'nın makul olarak talep edebileceği diğer bilgilerle birlikte Banka için tatminkar olacak formatta hazırlanmış bir başvuruyu Banka'ya ibraz edeceklerdir.

            b- Serbest limitli bir Tali İkraz ile ilgili olarak ikraz hesabından yapılacak para çekimleri için PCB tarafından yapılacak her yetki talebi i ikraz meblağından karşılanması öngörülen harcamaların tanımı da dahil olmak üzere söz konusu Yatırım Girişiminin ve yatırım projesinin özet tanımı ii Tali İkraz'ın geri ödemesini gösteren itfa tablosu da dahil olmak üzere Tali İkraz için önerilen şart ve hükümleri iii ilgili olduğunda Yatırım Projesinin çevre kirliliği üzerine etkileri hakkında bir rapor ve gerekli olduğunda bu konuyla ilgili olarak önerilen düzeltici önlemleri de kapsayacaktır.

            c- Bu paragrafın a ve b alt paragrafları hükümleri uyarınca yapılacak başvurular Banka'ya 31 Aralık 1994 tarihinde veya daha önce ibraz edilmiş olacaktır.

            3- Tali İkrazlar, PCB'lerin aşağıdaki haklar da dahil olmak üzere, Bankanın Müstakrizin ve PCB'lerin menfaatlerini korumak için gerekli haklarının Yatırım Girişimi ile yapılan yazılı sözleşme veya diğer bir hukuki belge ile temin edilmesini sağlayacak hükümler çerçevesinde yapılacaktır.

            a- Yatırım girişiminin, yatırım projesini gerekli özen ve verimlilik esaslarına ve sağlam teknik, mali ve yönetim standartlarına göre yürütmesini ve işletmesin ve gerekli kayıtların tutulmasını talep etme hakkı

            b- i- İkraz meblağından finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul fiyattan satın alınacağının ve teslim süresi ve malların güvenirlik ve verimliliği ve bakım yedek parça temin olanaklarının ve hizmetlerin satın alınmasında hizmetin kalitesi ve hizmeti sağlayanların yeterliliklerinin dikkate alınacağının ii maliyeti herbiri için 5.000.000 $'ın eşdeğerine veya üzerine çıkacağı tahmin edilen sözleşmeler çerçevesinde temin edilecek mal veya işlerin standartlaştırılmış veya özel patent veya hak konusu olan ve tesisin modernizasyonu ve tevsii için gerekli olan veya sınırlı sayıda satıcı firma tarafından sağlanan veya teknik nedenlerle farklı bir tedarik yönteminin daha uygun olduğu teçhizat ve makina dışında, Banka tarafından tatminkar bulunacak uluslararası ihale esaslarına ICB göre temin edileceğinin iii maliyeti, herbiri için 5.000.000 $ ın eşdeğerinin altında kalacağı tatmin edilen sözleşmeler çerçevesinde temin edilecek mal veya işlerin ilgili Banka tarafından tatminkar bulunacak sınırlı uluslararası ihale LIB esasları veya uluslararası satınalma IS esaslarına göre temin edileceğinin iv uygulanan tedarik yöntemlerinin, alınan fiyat teklifleri özetlerinin ve ikraz meblağından finanse edilecek mal ve hizmetlerin temin edilmesi için sonuçlanan ihalelerin uygun bir şekilde kayıtlarının tutulacağının sözkonusu mal ve hizmetlerin sadece ilgili Yatırım Projesinin yürütülmesi için kullanılacağının taahhüt edilmesini talep etme hakkı,

            c- Yalnız veya Banka istediği takdirde Banka temsilcileri ile müşterek olarak Yatırım Projesinin kapsadığı sözkonusu mal ve işletme alanlarını, iş faaliyetlerini, tesis ve inşaatları ve bunların işletilmesini ve ilgili diğer herhangi bir kayıt veya belgeyi kontrol etme hakkı,

            d- i Yatırım Girişiminin, güvenli iş uygulamaları, doğrultusundaki risklere karşı ve bu uygulamalar için gerekli olan tutarlarda sorumlu sigorta şirketlerine sigorta yaptırmasını ve bu sigortayı devam ettirmesini ve ii yukarıdakilere herhangi bir kısıtlama getirmeksizin bu sigortanın, İkraz meblağından finanse edilen malların satın alınması, tesisat veya kullanım yerine kadar olan ulaşımı ve tesimi ile ilgili riskleri kapsamını ve herhangi bir tazminat sözkonusu olduğunda, malların yenilenmesi veya onarımı için Yatırım Girişimi tarafından serbestçe kullanılabilecek bir para biriminde ödeme yapılmasını isteme hakkı,

            e- Tali ikrazın sağlanmasına ilişkin bir koşul olarak i her Yatırım Projesinin, Yatırım Projesinin faydalı ömrü boyunca TFE'ye uygun olarak enflasyona ayarlandıktan sonra ölçülen, herbiri %15'ten az olmayan bir ekonomik bir mali iç karlılık oranına sahip olmasını ve ii ihracata yönelik olduğu takdirde, Yatırım Girişiminin azami50.50 lik borç sermaye oranı ile asgari 1.5:1'lik bir borç karşılama oranına sahip olmasını, ihracata yönelik olmadığı takdirde azami 40-60 lık bir borç sermaye oranı ile asgari 2:1'lik bir borç karşılama oranına sahip olmasını talep etme hakkı.

            f- Yukarıdakiler ve Yatırım Grişiminin Yönetimi, işletme faaliyetleri ile mali durumu ve Yatırım Projesinden elde edilecek yararlar konusunda Banka, Müstakriz veya ilgili PCB'nin makul olarak talep edebileceği bilgilerin temin edilmesini isteme hakkı,

            g- Yatırım Girişiminin, ilgili PCB ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Yatırım Girişiminin İkraz meblağını kullanma hakkını durdurma veya sona erdirme hakkı.

            EK 5

            TSKB ve SYKB Tarafından Yapılacak Tali İkrazların 
            Esasları, Şart ve Hükümleri

            A- Şart ve Hükümler

            1- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça Tali ikrazlar sadece, sermaye payının çoğunluğu, münferit veya toplu olarak, siyasi veya idari bölümleri de dahil olmak üzere Müstakrizin elinde bulunmayan veya hisselerinin çoğunluğuna Müstakrizin sahip olduğu iktisadi teşebbüslerin elinde bulunmayan yatırım girişimlerine kullandırılacaktır.

            2- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, a tutarı 500.000 eşdeğerinden daha az ve 8.000.000 eşdeğerinden daha fazla olan yatırımlara Tali İkraz verilmeyecektir b gerek TSKB gerekse SYKB bir Yatırım Projesi için kendileri veya diğer bir PFI tarafından aynı Yatırım Projesi için sağlanan diğer bir Tali İkraz veya Tali İkrazlara ilave edildiğinde, toplam meblağı 20.000.00 eşdeğerini aşacak hiçbir Tali ikraz veya tali ikraz'da bulunmayacaktır.

            3- Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, TSKB veya SYKB tarafından yapılacak Tali İkraz 

            a- beş anapara birimi olarak Alman Markı, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, ABD doları ve Japon Yeni arasından ikrazdan yararlanan Yatırım Girişimi tarafından seçilen bir veya birden fazla döviz cinsi ile belirlenecektir.

            b- Tali ikrazın çekilen ve geri ödenmemiş olan anapara tutarı için geçerli olan 6 aylık LIBOR'a, duruma göre TSKB veya SYKB ile ikrazdan yararlanan Yatırım Girişimi arasındaki bir anlaşmayla tespit edilecek marj ilavesiyle bulunan orana eşit olacak ve sözkonusu harcamalar, Banka'nın serbest limitli Tali İkrazla ilgili olarak bu Ek'in 5b paragrafında öngörülen başvuru ve bilgileri aldığı tarihten önceki 180 yüzseksen günden daha erken bir tarihte yapılmamış olacaktır. Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, serbest limitli bir Tali İkraz ikraz meblağından finanse edilen veya edilmesi öngörülen veya Müstakriz ile Banka veya duruma göre TSKB veya SYKB arasında bu Anlaşma'nın tarihinden önce imzalanan herhangi ödenmemiş bir ikraz anlaşmasında öngörülen ve meblağı böyle bir yatırım projesiyle doğrudan doğruya ve önemli ölçüde ilgili olan mal ve hizmetlerin finansmanında kullanılan veya kullanılmakta olan herhangi diğer bir ödenmemiş ikraz meblağına eklendiğinde TSKB tarafından verildiğinde toplam 6.000.000 eşdeğerini SYKB tarafından verildiğinde 3.000.000 eşdeğerini aşmayacak tutarda bir Yatırım Projesine verilecek bir Tali İkraz olacaktır. 

            5. a- Bir Tali İkrazın (serbest limitli Tali İkraz dışında) Banka'nın onayına sunulması sırasında, TSKB veya SYKB, duruma göre, i ikraz meblağından karşılanması öngörülen harcamaların tanımı da dahil olmak üzere sözkonusu Yatırım Girişiminin tanımı ve Yatırım Projesinin değerlendirmesi ii- Tali ikrazın itfa tablosu da dahil olmak üzere Tali İkraz için önerilen şart ve hükümler 

            iii- ilgili olduğunda, Yatırım Projesinin çevre etkileri üzerinde bir rapor ve gerekli olduğunda bu konuda alınacak düzeltici önlemler ve 

            iv- Banka'nın makul olarak talep edebileceği diğer bilgilerle birlikte Banka için tatminkar olacak bir başvuruyu Banka'ya temin edecektir.

            b- Bir serbet limitli limitli Tali İkrazla ilgili olarak, duruma göre, TSKB veya SYKB tarafından İkraz Hesabından para çekilmesi amacıyla yapılacak her yetki talebi 

            i- İkraz meblağından finanse edilmesi öngörülen harcamaların tanımı da dahil olmak üzere sözkonusu Yatırım Girişimi ve Yatırım Projesinin özet tanımını

            ii- İtfa tablosu da dahil olmak üzere Tali İkrazın şart ve hükümlerini ve

            iii- ilgili olduğunda Yatırım Projesinin çevre etkileri üzerine bir raporu ve gerektiğinde bu konuda alınacak düzeltici önlemleri kapsayacaktır.

            C- Bu paragrafın a ve b alt paragraflarının hükümleri uyarınca yapılacak başvuru ve talepler Banka'ya 31 Aralık 1994 tarihinde veya dah önce ibraz edilmiş olacaktır.

            6. Tali ikrazlar, duruma göre, TSKB veya SYKB'nin aşağıdaki haklar da dahil olmak üzere, Bankanın, ve duruma göre TSKB veya SYKB'nin menfaatlerini korumak için gerekli haklarının Yatırım Girişimi ile yapılan yazılı sözleşme veya diğer bir hukuki belge çerçevesinde temin edilmesini sağlayacak hükümler çerçevesinde yapılacaktır.

            a- Yatırım Girişiminin, Yatırım Projesini gerekli özen ve verimlilik esaslarına ve sağlam teknik, mali ve yönetim standartlarına göre yüürtmesi ve işletmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını talep etme hakkı

            b- i- İkraz meblağından finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul fiyattan satın alınacağının ve teslim süresi ve malların güvenirlik ve verimliliği ve bakım ve yedek parça temin olanaklarının, ve hizmetler alınmasında, hizmetin kalitesi ve hizmeti sağlayan tarafların yeterliliklerinin dikkate alınacağının ii- maliyeti, herbiri için 5.000.000 eşdeğerine veya üzerine çıkacağı tahmin edilen sözleşmeler çerçevesinde temin edilecek mal ve işlerin standartlaştırılmış veya özel patent veya hak konusu olan ve tesisin modernizasyonu ve tevsii için gerekli olan veya sınırlı sayıda satıcı firma tarafından sağlanan veya teknik nedenlerle farklı bir tedarik yönteminin daha uygun olduğu teçhizat ve makine dışında ilgili Banka tarafından tatminkar bulunacak uluslararası ihale esaslarına ICB göre temin edileceğinin iii maliyeti, herbiri için 5.000.000 $'ın eşdeğerinin altında kalacağı tahmin edilen sözleşmeler çerçevesinde temin edilecek mal veya işlerin ilgili Banka tarafından tatminkar bulunacağı sınırlı uluslararası ihale LIB esasları veya uluslararası satınalma IS esaslarına göre temin edileceğinin iv uygulanan tedarik yöntemlerinin, alınan fiyat teklifleri özetlerinin ve ikraz meblağından finanse edilecek mal ve hizmetlerin temin edilmesi için sonuçlanan ihalelerin uygun bir şekilde kayıtlarının tutulacağının ve söz konusu mal ve hizmetlerin sadece ilgili Yatırım Projesinin yürütülmesi için kullanılacağının taahhüt edilmesini talep etme hakkı,

            c- Kendi başına veya TSKB veya SYKB ve Banka istediği takdirde, duruma göre TSKB ve SYKB ve Banka temsilcileri ile müşterek olarak Yatırım Projesinin kapsadığı sözkonusu mal ve işletme alanlarını, iş faaliyetlerini, tesis ve inşaatları ve bunların işletilmesini ve ilgili diğer herhangi bir kayıt veya belgeyi kontrol etme hakkı,

            d- i Yatırım girişiminin, güvenli iş uygulamaları doğrultusundaki risklere karşı ve bu uygulamalar için gerekli olan tutarlarda sorumlu sigorta şikretlerine sigorta yaptırmasını ve bu sigortayı devam ettirmesini ve ii- yukarıdakilere herhangi bir kısıtlama getirmeksizin bu sigortanın, ikraz meblağından finanse edilen malların satın alınması veya tesisat veya kullanım yerine kadar olan ulaşımı ve teslimi ile ilgili riskleri kapsamını ve herhangi bir tazminat sözkonusu olduğunda, malların yenilenmesi veya onarımı için Yatırım Girişimi tarafından serbestçe kullanılabilecek bir para biriminde ödeme yapılmasını isteme hakkı,

            e- Tali ikrazın sağlanmasına ilişkin bir koşul olarak i her Yatırım Projesinin, Yatırım Projesinin faydalı ömrü boyunca TFE'ye uygun olarak enflasyona ayarlandıktan sonra ölçülen, herbiri %15'ten az olmayan bir ekonomik ve mali iç karlılık oranına sahip olmasını ve ii ihracata yönelik olduğu takdirde, Yatırım Girişiminin azami 50:50lik bir borç sermaye oranı ile asgari 1.5 lik bir borç karşılama oranına sahip olmasını, ve ihracata yönelik olmadığı takdirde azami 40.60 lık bir borç sermaye oranı ile asgari 2.1 lik bir borç karşılama oranına sahip olmasını talep etme hakkı.

            f- Yukarıdakiler ve Yatırım Girişiminin yönetimi, işletme faaliyetleri ve mali durumu ve Yatırım Projesinden elde edilecek yararlar konusunda Banka ve duruma göre, TSKB veya SYKB'nin makul olarak talep edebileceği bilgilerin temin edilmesini isteme hakkı,

            g- Yatırım Girişiminin, duruma göre TSKB veya SYKB ile yaptığı sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda, Yatırım Girişiminin ikraz meblağını kullanma hakkını durdurma veya sona erdirme hakkı.

            EK 6

            Özel Hesap

            1- Bu Ek'in amacıyla ilgili olarak,

            a- Uygun harcamalar terimi Yatırım Projeleri için gerekli ve bu Anlaşmanın 2.02 a sayılı kısmının hükümleri çerçevesinde PCB'ler tarafından ikraz meblağından finanse edilmesi öngörülen mal ve hizmetlerin makul bedelleri ile ilgili olarak yapılan harcamaları ifade eder.v

            b- "Yetkili tahsisat" bu Ek'in 3 a paragrafı uyarınca ikraz meblağından çekilerek Özel Hesaba yatırılacak $ 15.000.000 eşdeğerindeki meblağı ifade eder.

            2- Özel hesaptan yapılacak ödemeler bu EK'in hükümleri uyarınca sadece uygun harcamalar için yapılacaktır.

            3- Banka'nın, özel hesabın uygun şekilde açılmış olduğuna dair tatminkar bulacağı belgeleri almasını müteakip Yetkili Tahsisat'tan para çekilmesi ve Özel Hesabın yenilenmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

            a- Yetkili Tahsisatın çekilmesi için, Müstakrniz Yetkili Tahsisatın toplam turarını aşmayacak miktarda bir veya birden fazla mevduat için olan talep veya talepleri Banka'ya ibraz edecektir. Böyle bir talep veya taleplere istinaden, Banka, Müstakriz namına, İkraz Hesabından Müstakrizin talep etmiş olacağı meblağ veya meblağları çekecek ve özel hesaba yatıracaktır.

            b- i- Özel hesabın yenilenmesi için, Müstakriz, Banka'nın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesaba yatırılacak meblağlarla ilgili talepleri Banka'ya bildirecektir.

            ii- Böyle bir talebin yapıldığı tarihte veya daha önce, Müstakriz yenilenme talebinin ilgili olduğu ödeme veya ödemeler için bu Ek'in 4.paragrafı uyarınca gerekli belge ve diğer vesaiki Banka'ya ibraz edecektir. Böyle bir talebin herbirine istinaden, Banka, Müstakriz namına ikraz Hesabından, Müstakrizin talep etmiş olacağı ve özel hesaptan uygun harcamaların karşılanması için yapılmış olduğu sözkonusu belge ve diğer vesaikte belirtilmiş olan meblağı çekecek ve özel hesaba yatıracaktır.

            Yatırılan bütün bu mevduatlar, sözkonusu belge ve diğer kanıtlarla gerekçelenen ilgili eşdeğerleri tutarında, Banka tarafından ikraz hesabından çekilecektir.

            4. Özel Hesap'tan Müstakriz tarafından yapılan her ödeme için Müstakriz Bankanın makul şekilde talep edeceği herhangi bir zamanda sözkonusu ödemenin yalnızca uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belge ve kanıtları Banka'ya gönderecektir.

            5. Bu Ek'in 3. paragrafından belirtilen hükümlere bakılmaksızın aşağıdaki durumlar ortaya çıktığı takdirde, Banka tarafından Özel Hesaba herhangi bir meblağ yatarılması şartı koşulmayacaktır.

            a- Genel Şartların V. Maddesi ve bu Anlaşma'nın 2.02 sayılı kısmının a paragrafı uyarınca Banka, herhangi bir zamanda, bundan böyle Müstakriz tarafından çekilecek meblağların doğrudan doğruya ikraz hesabından çekilmesini öngördüğünde veya

            b- Genel Şartlar'ın 5.02 sayılı kısmı uyarınca Banka tarafından sözkonusu Yatırım Projeleri ile ilgili olarak yapılan Özel taahhütlerin ödenmemiş bakiyesi düşüldükten sonra PCB'ler tarafından finanse edilecek Yatırım Projelerine tahsis edilen ikraz'ın toplam çekilmemiş tutarı yetkili tahsisat tutarının iki katı eşdeğerine tekabül ettiğinde.

            Bundan böyle, ikraz hesabından sözkonusu Yatırım Projelerine tahsis edilen İkraz'ın çekilmemiş bakiyesinden para çekilmesinde Banka'nın Müstakrize tebliğ ederek bildireceği şartlara uyulacaktır. Bunu takiben yapılacak para çekimleri sadece Banka tebligatın yapıldığı tarih itibariyle özel hesapta kalan sözkonusu tüm meblağların uygun harcamalar için yapılacak ödemelerde kullanılacağı konusunda tatmin olduğu ölçüde ve tatmin olduktan sonra yapılacaktır.

            6.a- Banka, herhangi bir tarihte, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin i bu Ek'in 2. paragrafına uygun olmayan bir tutarda veya uygun olmayan bir harcama için yapıldığını veay ii Banka'ya sağlanan kanıtla gerekçelenmediğini tesbit ettiği takdirde, Müstakriz, Banka'dan alınacak tebligat üzerine derhal A- Banka'nın talep edebileceği ilave kanıtları sağlayacak ve B- Özel Hesaba, uygun olmayan veya gerekçelenemeyen ödemeyi veya uygun olmayan bölümüne eşdeğer tutardaki meblağı yatıracaktır. (veya Banka'nın talebi üzerine Banka'ya iade edecektir). Banka başka şekilde mutabakata varmadıkça, Müstakriz, bu duruma göre, gerekli kanıtları sağlanıncaya veya gerekli meblağı yatırıncaya veya iade edinceye kadar, Banka tarafından özel hesaba herhangi bir meblağ yatırılmayacaktır.

            b- Banka herhangi bir tarihte Özel Hesapta bulunan ödenmemiş herhangi bir meblağın uygun harcamalar için yapılacak yeni ödemelerin karşılanması için gerekli olmadığını tesbit ettiği takdirde Müstakriz, Banka'nın yapacağı tebligat üzerine derhal sözkonusu ödenmemiş meblağı Banka'ya iade edecektir.

            c- Müstakriz Banka'ya tebligat yaparak Özel Hesapta bulunan mevduatın tamamını veya herhangi bir bölümünü Banka'ya iade edebilir.

            d- Bu Ek'in 6 (a), (b) ve (c) paragrafları uyarınca Banka'ya yapılacak iadeler Genel Şartlar da dahil olmak üzere bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine uygun olarak bundan sonra yapılacak çekimler ve iptaller için Kredi Hesabına alacak kaydedilecektir.

            EK 7

            Genel Şartlardaki Değişiklikler

            Bu anlaşmanın amaçlarıyla ilgili olarak Genel Şartların hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

            1- Kısım 3.02'nin son cümlesi çıkarılmıştır.

            2- Banka Müstakriz ve Garantöre tebligatta bulunarak, Müstakrizin sözkonusu meblağ ile ilgili para çekme hakkını sona erdirebilir. Böyle bir tebligatın yapılması üzerine İkraz'ın sözkonusu meblağı iptal edilecektir. şeklinde kısım 6.03'ün sonunda yer alan bölüm çıkarılarak yerini aşağıdaki paragraf alacaktır.

            "veya (f) İkraz Anlaşmasının 4'üncü Ek'inin C.2 paragrafının c alt paragrafında belirtilen tarihe kadar, Banka İkraz'ın herhangi bir bölümüyle ilgili olarak i sözkonusu paragrafın a ve b alt paragrafı uyarınca herhangi bir talep veya başvuru almamış veya ii böyle bir talep veya başvuruyu reddetmiş ise veya g ikraz Anlaşmasının 5.Ek'inin B.5 paragrafının c alt paragrafında belirlenen tarihekadar Banka, İkraz'ın herhangi bir bölümüyle ilgili olarak, i sözkonusu paragrafın a ve b alt paragrafları uyarınca hiçbir başvuru veya talep almamış veya ii böyle bir başvuru veya talebi reddetmiş ise Banka Müstakriz ve Garantöre tebligatta bulunarak, Müstakrizin, sözkonusu böyle bir meblağ veya İkraz'ın herhangi bir bölümüyle ilgili olarak, duruma göre, böyle bir başvuru veya talepte bulunma veya ikraz hesabından para çekme hakkını sona erdirilebilir. Böyle bir tebligatın yapılması üzerine İkraz'ın sözkonusu meblağ veya bölümü iptal edilmiş olacaktır."

                                                                                                            Mektub 1

                        TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                28 Haziran 1991
            International Bank for
            Reconstruction and Development
            1818 H. Street N.W.
            Washington D.C. 20 433
            U.S.A

            İLGİ: Kredi No 3346 TU Özel Sektör Yatırım Kredisi
            Genel Şartlar Finansal ve Ekonomik Veriler Bölüm 9.02

            Sayın Baylar

            Çeşitli para birimlerinden oluşan 200.000.000 ABD Doları eş değeri tutarındaki yukarıdaki sözkonusu proje ile ilgili Türkiye Cumhuriyetine sağlanan kredi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdakileri beyan ediyorum.

            1. Genel Şartlar Bölüm 9.02 ye uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinin Dünya Bankasına yeni ikraz taahhütlerini borcun alınmış olduğu üç aylık dönemden engeç 30 gün sonrasına kadar ve ikraz çerçevesindeki işlemleride ilgili raporun gönderileceği takip eden yılın en geç 31 Mart tarihine kadar bildirilmesini kabul ediyoruz.

            2. Dış borçların teminatı bakımından Genel Şartların 9.,03 Bölümünün c paragrafına uygun olarak dışarıda bırakılanlar haricinde ve sözkonusu bölümde tarif edilen müddet zarfında kamu varlıkları üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, haciz, ayrıcalık, öncelik ve benzeri ihtiyati olacak olmadığını beyan ediyoruz. Kamunun dışborçları açısından geri ödememe durumu yoktur.

            Bankanın ikrazda bulunurken burada sıralanan maddelere itimat edebileceğini ve gerektiğin de atıfta bulunabileceğini kabul ediyoruz.x

            Saygılarımla

            Türkiye Cumhuriyeti
            Falih SELEKLER
            T.C. Adına Yetkili Temsilci

                                                                                    Mektub.2

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                28 Haziran 1991

            International Bank for
            Reconstruction and Development
            1818 H Street N.W.
            Washington, D.C. 20433
            United States of America

            İLGİ: Kredi No: 3346 TU Özel Sektör Yatırım Kredisi

            Dış Krediler Kur Farkı Fonu

            Sayın Baylar,

            Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aynı tarihte ilgide yeralan proje için imzalanan İkraz Anlaşmasının Bölüm 3.01 a bendi ile birlikte İkraz Anlaşmasında tanımlanan Genel Şartların Bölüm 6.02 sine atıfta bulunuruz.

            Projenin hedefleri doğrultusunda taahhütlerimizin kanıtı olarak, yeni alınacak kredilerin Dış Krediler Kur Farkı Fonu FERIS kapsamına alınmayacağı konusundaki kararı teyid ediyoruz. Aynı zamanda sözkonusu kararın 1992 yılı sonunda tekrar gözden geçirilmesine dair bir kararın olmasına rağmen bu kredinin kullanımı süresince FERİS'in tekrar faaliyete geçirilmeyeceğinde teyid ediyoruz.

            Bankanın ikrazda bulunurken burada bilirtilen ifadelerle itimat edebileceğini ve gerektiğin de atıfta bulunabileceğini kabul ediyoruz.

            Saygılarımla

            Türkiye Cumhuriyeti
            Falih SELEKLER
            T.C. Adına Yetkili Temsilci

Not: İngilizce metni 17 Eylül 1991 gün ve 20994 sayılı Resmi Gazetedir.