Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 29.09.1991 Sayı : 21006 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1107
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2241
Karar Tarihi : 13/09/1991    
     
            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)ndan sağlanan toplam 12.000.000.000.- Yeni tutarındaki krediyle ilgili olarak 5 Mart 1991 tarihinde Paris'te imzalanan ekli Anlaşmaların imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması, Dışişleri Bakanlığı'nın 28.8.1991 tarihli ve EİUK-1852-5502 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 13.9.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                İ.Kaya ERDEM
                                                                                                Cumhurbaşkanı V.
 
E.PAKDEMİRLİ
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR
Devlet Bakanı
İ.AYKUT
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C.TUNCER
Devlet Bakanı
S.ARAS
Devlet Bakanı
E.KOÇAK
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.A.ALBAYRAK
Devlet Bakanı
S.BİLGİ
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU
Milli Savunma Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU
İçişleri Bakanı
İ.S.GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
II.ÖRÜÇ
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
S.YALINPALA
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A.T.ÖZDEMİR
Çevre Bakanı
B.AKARCALI
Turizm Bakanı
M.KALEMLİ
Orman Bakanı V.
 
            MADDE I
            Bu ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliğindeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

            MADDE 2
            Fon Borçluya Yen 6.000.000.000.- (Altı milyar Yen) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi kabul edilebilir gecikmeler hariç zamanında ve F/P916(1989)-2 dilim, Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Soydaşlarımıza 20.000 Adet Konut Temini projesinin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir fon ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumun belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

            MADDE 3
            Ödüncün vadesi, 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıldır.

            Faiz oranı yıllık %7.125'dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek 1'de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 5 Eylül 1991 tarihinde olmak üzere her yılın 5 Mart vev 2001'de olmak üzere 5 taksitte yapılacaktır.

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak ilki 5 Mart 1997 ve sonuncusu 5 Mart 2001'e olmak üzere 5 taksitte yapılacaktır.

            MADDE 4
            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve Yen 30.000.000.-tutarındaki prim kesildikten sonra 5 Mart 1991 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar Yen 5.970.000.000.- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara'nı Citibank, Tokyo hesabına yatırılacaktır.

            MADDE 5
            Ödüncün kullanılması maksadıyla Borçlu Fon ilişik Bonoyu zamanında verir. Bono, Yen olarak düzenlenir ve ödenir.

            MADDE 6
            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde,Borçlu Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

            MADDE7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz

            a- Gerekli faiz ödenmesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

            b- Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu taktirde ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

            MADDE8
            Bu ödünç gereğince Borçlu tarafından Fon lehine Yen olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirmek suretiyle Fon'un Long Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo No 0528816 hesabına geri ödenecektir.

            MADDE 9
            Gerek bu Anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer masraflar Borçlu'ya aittitr.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliğinin 4 üncü Bölümünde yer alan 25.maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

            MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliğinin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak masadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

            MADDE 11
            Borçlu bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

            MADDE 12
            Ödüncün bu Anlaşma'nın 2 nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 3 üncü Bölümünün 13 h maddesi hükmü uyarınca kredinin durdurulması iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılırb.

            MADDE 13
            Bu Anlaşma 5 Mart 1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın 6 Mrt 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol'ün 1 nci maddesi, 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekli ve Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir.

            MADDE 15 
            Fon yönetim Kurulunca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu İşbu Anlaşma'da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

            MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

            Paris'te 5 Mart 1991                        Paris'te 5 Mart 1991
            tarihinde yapılmıştır                          tarihinde yapılmıştır.
            MURAT KUDAT                              Roger Vanden BRANDEN
            Dış Ekonomik İlişkiler                     Guvernör
            Genel Müdür Yardımcısı 
        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti            Milli Mülteciler ve Avrupa
        Adına                                                     Nüfus Fazlalıkları için
                                                                        Avrupa Konseyi İskan Fonu
                                                                        Adına

 
İTFA TABLOSU

(01/03/91-00821/Ed. 01.03.1991)

Ödünçten Yararlanan      : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara
Para Cinsi                       : Yen                          Tutar           : 6.000.000.000
Faiz Oranı                        : %7.125            Emisyon           : %99.500
Yürürlük Tarihi                 : 05.03.1991 Vade                      : 120 ay

            Ödünçten Yararlanan Proje: Fonds Project 916 1989 II.dilim
 

 
VADELER
ANAPARA BAKİYESİ
ÖDENECEK ANAPARA
ÖDENECEK FAİZ
ÖDENECEK TUTAR
05.09.1991
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1992
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1992
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1992
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1993
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1994
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
 
 
VADELER
ANAPARA BAKİYESİ
ÖDENECEK ANAPARA
ÖDENECEK FAİZ
ÖDENECEK TUTAR
05.09.1994
6.000.000.000
0
213.750.000.000
213.750.000
05.03.1995
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.19925
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1996
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1996
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1997
4.800.000.000
1.200.000.000
213.750.000
1.413.750.000
05.09.1997
4.800.000.000
0
171.000.000
171.000.000
05.03.1998
3.600.000.000
1.200.000.000
171.000.000
1.371.000.000
05.09.1998
3.600.000.000
0
128.250.000
128.250.000
05.03.1999
2.400.000.000
1.200.000.000
128.250.000
1.328.250.000
05.09.1999
2.400.000.000
0
85.500.000
85.500.000
05.03.2000
1.200.000.000
1.200.000.000
85.500.000
1.285.500.000
05.09.2000
1.200.000.000
0
42.750.000
42.750.000
05.03.2001
0
1.200.000.000
42.750.000
1.242.750.000
TOPLAM
0
6.000.000.000
3.420.000.000
9.420.000.000
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA BONO

            Yen 6.000.000.000.-

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonunca aşağıdaki gösterilen tarihlerde taksitler halinde Altı Milyar Yen 6.000.000.000.- tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 

VADE
TAKSİT TUTARI
05.09.1991
213.750.000
05.03.1992
213.750.000
05.09.1992
213.750.000
05.03.1993
213.750.000
05.09.1993
213.750.000
05.03.1994
213.750.000
05.09.1994
213.750.000
05.03.1995
213.750.000
05.09.1995
213.750.000
05.03.1996
213.750.000
05.09.1996
213.750.000
05.03.1997
1.413.750.000
05.09.1997
171.000.000
05.03.1998
1.371.000.000
05.09.1998
128.250.000
05.03.1999
1.328.250.000
05.09.1999
85.500.000
05.03.2000
1.285.500.000
05.09.2001
42.750.000
05.03.2001
1.242.750.000
 

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Long Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo'a Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 5 Mart 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu bono, ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin, tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödencektir.

            Bono sahibinin bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
            Ankara,

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA 
KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bunlardan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda,

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 22 Mayıs 1980 13 Nisan 1981 19 Şubat 1982 17 Kasım 1983 13 Ağustos 1984, 22 Kasım1985 17 Şubat 22 ve 27 Mayıs, 13 Ağustos, 17 Eylül 1986 4 Şubat 18 Mayıs 1987 8 Nisan 6 Mayıs 4 ve 15 Kasım 1988 8 Mart 23 Mayıs 27 Temmuz 30 Ekim 21 Kasım 1989 17 Nisan, 2 Mayıs, 18 Haziran, 18 Temmuz, 24 Eylül ve 19 Kasım 1990 tarihli taleplerini

            Avrupa Konseyi Nüfus ve Mesleki Eğitim Bölümünün kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980 15 Haziran 1981 4 Mart 1982 29 Kasım 1983 19 Kasım 1984 25 kasım 1985 7 Mart 5 Haziran 19 ve 22 Eylül 1986 10 mart 26 Mayıs 1987 19 ve 20 Mayıs, 28Kasım 1 Aralık 1988 22 ve 23, 28 ve 29 Mart, 27 ve 28 Haziran 1 Ağustos 1 ve 12 Aralık 1989 14 ve 29 Mayıs 30 Temmuz, 4 Eylül, 30 Ekim, 21,22,27 ve 30 Kasım 3,10 ve 11 Aralık 1990 tarihli görüşlerini,

            Guvernör'ün 31 Temmuz 1980 18 Haziran 1981 4 Mart 1982 7 Aralık 1983 5 Aralık 1984 28 Kasım 1985 7 Mart 4 Haziran 2 ve 23 Eylül 1986 3 Mart 5 Mayıs 1987 20 ve 24 Mayıs, 29 Kasım 2 Aralık 1988 22,23,28,29 ve 31 Mart, 18 Temmuz, 1 Ağustos 12 ve 13 Aralık 1989 15 ve 29 Mayıs, 7 Ağustos, 5 Eylül, 13,21,23 ve 29 Kasım 3,4,10 ve 12 Aralık 1990 tarihli raporlarını,

            Fon Yönetim Kurulu'nun

            425 1980, 514 1981,545 1982, 683 1983, 784 1984, 837 1985,878 1986, 906 1986 907 1986, 908 1986, 930 1987, 932 1987 980 1988,981 1988,1012 1988,1013 1988,1042 1989,1043 1989,1044 1989,1045 1989,1046 1989,1047 1989, 1049 1989,1052 1989,1053 1989,1054 1989,1081 1989,1096 1989,1097 1989,1123 1990,1124 1990,1125 1990,1147 1990, 1153 1990,1154 1990,1155 1990,1156 1990,1157 1990, 1158 1990,1159 1990,1160 1990 ve 1161 1990 sayılı kararlarını, 

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine ek üçüncü Protokol'ü 

            6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç yönetmeliğini gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

            MADDE 1
            Bu ödünç bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliğindeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

            MADDE 2
            Fon, Borçluya Yen 6.000.000.000.- (Altı milyar yen) bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin

            Fonds Projets 152 1980,25 1981,279 1982, 395 1983, 1984, 711 1985, 726 1986,732 1986, 742 1986,756 1986, 768 1987, 778 1987,.805 1988,807 1988, 830 1988,837 19888,867 1989, 868 1989, 869 1989, 870 1989,871 1989,872 1989, 875 1989, 876 1989,905 1989,916 1989,941 1990, 942 1990, 954 1990,955 1990,967 1990,968 1990,969 1990,970 1990,971 1990,1972 1990,974 1990,975 1990 ve 976 1990 veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon' ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformason heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

            MADDE 3
            Ödüncün vadesi, 5 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıldır.

            Faiz oranı yıllık %7.125'dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün üzerinden hesaplanan faizler aylık devreler halide Ek 1 de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 5 Eylül 1991 tarihinde olmak üzere her yılın 5 Mart ve 5 Eylül tarihlerinde ödenecektir.

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak ilki 5 Mart 1997 ve ve sonuncusu 5 Mart 2001'de olmak üzere 5 taksitte yapılacaktır.

            MADDE 4
            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve Yen 30.000.000.- tutarınndaki prim kesildikten sonra 5 Mart 1991 tarihinde ödenecektir. 

            Net tutar Yen 5.970.000.000.- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara'nın Citibank, Tokyo hesabına yatırılacaktır.

            MADDE 5
            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu Ek zamanında verir. Bono, Yen olarak düzenlenir ve ödenir.

            MADDE 6
            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3'üncü maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

            MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz

            a- Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

            b- Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

            MADDE 8
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Yen olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Long Term Credit Bank of Japan Ltd. Tokyo No: 0528816 hesabına geri ödenecektir.

            MADDE 9
            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya röfinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliğinin 4 üncü Bölümünden yeralan 25 inci maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

            MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili ve uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

            MADDE 11
            Borçlu, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslara olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

            MADDE 12
            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2 nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliğinin 3 üncü Bölümünün 13 h Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

            MADDE 13
            Bu Anlaşma, 5 Mart 1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri,2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın 6 Mart 1959 tarihli üçüncü Katma Protokol'ün 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtidiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir.

            MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulunca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu İşbu Anlaşma'da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığı beyan eder.

            MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

            Paris'te 5 Mart 1991            Paris'te 5 Mart 1991
            tarihinde yapılmıştır.             tarihinde yapılmıştır.
            MURAT KUDAT                   Roger Vanden BRANDEN
            Dış Ekonomik İlişkiler          Guvernör
            Genel Müdür Yardımcısı 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
            Adına                                                Milli Mülteciler ve Avrupa
                                                                        Nüfus Fazlalıkları için
                                                                        Avrupa Konseyi İskan Fonu
                                                                        Adına

 
İTFA TABLOSU

            (01/03-91-00821/Ed.01.03.1991)
            Ödünçten Yararlanan: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara
            Para Cinsi            : Yen                               Tutar      : 6.000.000.000
            Faiz Oranı            : % 7.125                        Emisyon: %99.500
            Yürürlük Tarihi: 05.03.1991                        Vade      : 120 ay
 

 
VADELER
ANAPARA BAKİYESİ
ÖDENECEK ANAPARA
ÖDENECEK FAİZ
ÖDENECEK TUTAR
05.09.1991
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1992
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1992
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1993
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1993
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1994
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1994
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1995
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1995
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1996
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.09.1996
6.000.000.000
0
213.750.000
213.750.000
05.03.1997
4.800.000.000
1.200.000.000
213.750.000
1.413.750.000
05.09.1997
4.800.000.000
0
171.000.000
171.000.000
05.03.1988
3.600.000.000
1.200.000.000
171.000.000
1.371.000.000
05.09.1988
3.600.000.000
0
128.250.000
128.250.000
05.03.1999
2.400.000.000
1.200.000.000
128.250.000
1.328.250.000
05.09.1999
2.400.000.000
0
85.500.000
85.500.000
05.03.2000
1.200.000.000
1.200.000.000
85.500.000
1.285.500.000
05.09.2000
1.200.000.000
0
42.750.000
42.750.000
05.03.2001
0
1.200.000.000
42.750.000
1.242.750.000
TOPLAM
0
6.000.000.000
3.420.000.000
9.420.000.000
         
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA-BONO

            Yen 6.000.000.000.-

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonunca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Altı Milyar Yen 6.000.000.000.- tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 

VADE
TAKSİT TUTARI
05.09.1991
213.750.000
05.03.1992
213.750.000
05.09.1992
213.750.000
05.03.1993
213.750.000
05.09.1993
213.750.000
05.03.1994
213.750.000
05.09.1994
213.750.000
05.03.1995
213.750.000
05.09.1995
213.750.000
05.03.1996
213.750.000
05.09.1996
213.750.000
05.03.1997
1.413.750.000
05.09.1997
171.000.000
05.03.1998
1.371.000.000
05.09.1998
128.250.000
05.03.1999
1.328.250.000
05.09.1999
85.500.000
05.03.2000
1.285.500.000
05.09.2001
42.750.000
05.03.2001
1.242.750.000
            Global Ödünç

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Logn Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim ve harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu bono Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 5 Mart 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödemesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibi bu bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feregat sayılmayacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

            Ankara,

            Not: İngilizce ve Fransızca metinleri 29 Eylül 1991 gün ve 21006 sayılı Resmi Gazetededir.