Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 12.10.1991 Sayı : 21019 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1126
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2284 
Karar Tarihi : 21/09/1991    
     
            Devlet ve il yolları projesinin finansmanı için uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan 300.000.000. ABD doları tutarındaki krediye dair hükümetimizle adı geçen banka arasında 28 Haziran 1991 tarihinde imzalanan ilişik ikraz anlaşması ve ek mektubun imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması Dış İşleri Bakanlığının 16/09/1991 tarihli ve EİUE/I-2800-5887 sayılı yazısı üzerine 31/05/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 ncü ve 5 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 21/09/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
H.B.DOĞU 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
M.KALEMLİ 
Orman Bakanı V.
ikraz anlaşması
(Devlet ve İl Yolları Projesi)
            TARAFLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI Tarih 28 Haziran 1991

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasındaki 28 Haziran 1991 tarihli ikraz anlaşması. 

            Buna göre Borçlu, Bu anlaşmaya ekli Ek-2 deki belirtilen projenin yapılabilirliği ve önceliği konusunda tatmin olmuş olarak, projenin finansmanına yardımcı olunmasını Banka'dan talep ettiğinden 

            Bankada yukarıdaki esaslara göre, bu Anlaşmada belirtilen kayıt ve şartlarla Borçluya ikraz sağlamayı kabul ettiğinde 

            Taraflar arasında aşağıda belirtildiği gibi bir Anlaşma sağlanmış bulunmaktadır. 

            MADDE I 
            GENEL ŞARTLAR TANIMLAR 
            Bölümler 1.01 Bankanın 1 Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanacak Genel Şartlar" Genel olarak anılacak aşağıdaki değişikliklerle birlikte bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            a- Bölüm 3.02 nin son cümlesi çıkarılacaktır. 

            b- Bölüm 6.02'deki başlıklı alt paragraf başlıklı paragraf olarak değiştirilecek ve aşağıdaki gibi yeni bir alt paragrafı ilave edilecektir. 

            " k ikrazdan daha fazla para çekilmesi gibi Bankanın Anlaşma Maddelerinden Madde III Bölüm 3 hükümlerine aykırı olacağı, olağanüstü bir durumun meydana gelmiş olması" 

            Bölüm 1.02 Metin aksini gerektirmedikçe Genel Şartlar'da tarif edilen bazı terimler orada kendilerine verilmiş olan anlamalra haiz olacak ve aşağıda verilen ilave terimler de, yanlarındaki anlamları taşıyacaktır. 

            a- "KGM" Borçlu'nun bir kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü anlamına gelecek ve 

            b- "Özel Hesap" bu Anlaşma'nın Bölüm 2.02 b sinde belirtilen hesabı ifade edecektir. 

            MADDE II 
            İKRAZ 
            Bölüm 2.01 Banka, İkraz Anlaşmasında belirtilen veya atıf yapılan kayıt ve şartlarda, Borçlu'ya her para çekme tarihinde Banka tarafından değerlendirilecek muhtelif para birimlerinde olmak üzere toplam değeri üçyüz milyon dolara eşit olacak miktarda borç vermeyi kabul etmiştir. 

            Bölüm 2.02. Anlaşmanın Ek 2 sinde tanımlanan proje için gerekli olan ve ikrazdan finanse edilecek mal ve hizmetlerin makul giderlerini karşılamak üzere yapılan yada Banka uygun gördüğü takdirde yapılacak olan harcamalara için gereken miktar, bu Anlaşma'nın Ek-1 indeki hükümlere uygun olarak ikraz hesabından çekilebilir. 

            b- Borçlu, projenin amaçları için, Banka'nın uygun göreceği kayıt ve şartlarda bir Özel Hesabı, Türkiye Merkez Bankasında, Amerikan Doları cinsinden açacak ve muhafaza edecektir. Bu Özel Hesaba para yatırılması ve çekilmesi, bu Anlaşma'nın EK-5 inde yer alan hükümlere uygun olarak yapılacaktır. 

            Bölüm 2.03 Kapanış tarihi 30 Haziran 1997 veya Bankanın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka bu tarihi en kısa sürede Borçlu'ya bildirecektir. 

            Bölüm 2.04 Borçlu zaman zaman çekilmemiş bulunan ikraz anapara miktarı üzerinden, yılda yüzde birinin dörtte üçü oranında Banka'ya bir taahhüt komisyonu ödeyecektir. 

            Bölüm 2.05 Borçlu her faiz dönemi için zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş bulunan ikrazın anapara miktarı için, bir evvelki sömestirle ilgili olarak belirlenen Şarta Bağlı İkrazların Maliyetinden, yüzde birin bir bölü ikisi (%1'in 1/2'si) fazlası oranıda bir faiz ödeyecektir. Borçlu bu Anlaşmanın Bölüm 2.06'sında belirtilmiş bulunan tarihlerin her birinde bir önceki faiz döneminde ödenmemiş anapara miktarı için tahakkuk ettirilmiş bulunan ve adı geçen faiz döneminde uygulanan oran kullanılmak sureti ile hesaplanan faizi ödeyecektir. 

            b- Her sömestrinin sona ermesinden sonra pratik olarak mümkün olan en kısa zaman içinde Banka bu sömestr için belirlenen Şarta Bağlı İkraz Maliyetini Borçluya bildirecektir. 

            c- Bu bölüm amaçları için 

            i- Faiz Dönemi, bu Anlaşmanın imzalandığı Faiz döneminde başlayan ve bu Anlaşmanın Bölüm 2.06 'sında belirlenen her tarihten heme önceki tarihte sona eren altı aylık bir dönemdir. 

            ii- "Şarta Bağlı İkraz Maliyeti", A Banka'nın yatırımları ve B Bu Bölümün a paragrafında belirtilenlerin dışında belirlenmiş olan faiz oranlarını taşıyan 1 Temmuz 1989 dan sonra Bankaca yapılan ikrazlar veya bunların bölümleri için Banka'nın tahsis ettikleri hariç olmak üzere Bankadan 30.6.1982 den sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş borçlanmaların makul ölçülerde Bankaca belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. 

            iii- "Sömestir" bir takvim yılının ilk altı ayını veya ikinci altı ayını ifade eder. 

            d- Bankanın altı aydan az olmayacak bir zamanda Borçlu'ya bildirimde bulunmak şartı ile belirleyeceği bu tarihte, bu Bölümdeki paragraf a,b ve c iii aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

            "a Borçlu, her çeyrek üç aylık dönem için zaman zaman çekilen ve geri ödenmemiş bulunan ikraz anapara miktarı için, bir evvelki çeyrek döneme göre belirlenen Şarta Bağlı İkrazların Maliyetinden yüzde birin yarısı (%1'in 1/2 si) fazlası oranında bir faiz ödeyecektir. Borçlu bu Anlaşma'nın Bölüm 2.06'sında belirtilmiş bulunan tarihlerin herbirinde bir önceki faiz döneminde ödenmemiş anapara miktarı için tahakkuk ettirilmiş bulunan ve bu faiz döneminde uygulanan oran kullanılmak sureti ile hesaplanan faizi ödeyecektir. 

            "b her çeyrek dönemin sona ermesinden sonra pratik olarak mümkün olan en kısa zamanda Banka, bu üç aylık dönem için belirlenen Şarta Bağlı İkraz Maliyetini Borçluya bildirecektir." 
            "c iii çeyrek deyimi bir takvim yılında 1 Ocak 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim tarihlerinden başlayan üçer aylık dönemleri ifade eder." 

            Bölüm 2.06 Faiz ve diğer komisyon giderleri, her yıl 15 Şubat ve 15 Ağustos'ta olmak üzere altı ayda bir ödenecektir. 

            Bölüm 2.07 Borçlu, ikrazın anaparasını, bu Anlaşmanın Ek 3 ünde belirtilmiş bulunan itfa planına göre geri ödeyecektir. 

            MADDE III 
            PROJENİN UYGULANMASI 
            Bölüm 3.01 

            a- Borçlu bu Anlaşma'nın Ek-2 de belirlenen projenin amaçlarına bağlı olduğunu beyan eder ve bu maksatla projeyi Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla ve gerekli çaba etkinlik içinde ve gerekli idari, mali ve teknik uygulamalara uygun olarak gerçekleştireceğini ve gerektiğinde hemen, proje için ihtiyaç duyulan foları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları sağlamayı taahhüt eder. 

            b- Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğünün 31 Ekim 1991 tarihine kadar Bölge birimleri ve çeşitli daire başkanlıkları arasında proje çalışmalarında koordinasyonu sağlamaktan sorumlu bir proje koordinatörünü tayin etmesini ve ii- Genel Müdürlükçe projenin uygulanmasını yönlendirecek ve bu uygulamayı kolaylaştıracak gerekli tavsiyelerde bulunacak bir komitenin Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında gerekli zamanlarda toplanmasını sağlayacaktır. 

            C- Borçlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Borçlu ve Banka tarafından tatminkar bulunan kriterlere uygun olarak projenin A kısmındaki iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi gereken yol kesimlerini seçmesini ii- Belirtilen işlerin yapılması için açılacak ihalelere davetten evvel, seçilmiş yol kesimlerinde istenilen kriterlerin teknik ve ekonomik şartlarının sağlandığını kanıtlayan bir fizibilite çalışmasının hazırlanmasını ve Banka'ya sunulmasın ve yine proje uygulama çalışmalarının gelişmelerini gösteren Bankaca tatminkar bulunan kapsamda altı aylık raporların hazırlanması ve Banka'ya sunulması. 

            Bölüm 3.02 Banka'nın aksine mutabakatı olduğu haller hariç proje için gerekli olan malların işlerin ve müşavirlik hizmetlerinin temini ve ikrazdan finanse edilmesi bu Anlaşmanın Ek-4'ü hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

            MADDE IV 
            MALİ VE DİĞER HÜKÜMLER 
            Bölüm 4.01 

            a- Borçlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje için gerekli işlemlerinin kaynak ve giderlerini, geçerli muhasebe usullerine uygun olarak yansıtacak yeterli kayıt ve hesapları tutacak veya tutturacaktır. 

            b- Borçlu 

            i- Bu bölüm'ün paragraf a'sında sözü edilen kayıt ve hesapların, Özel Hesap dahil, sürekli uygulanmakta olan geçerli denetleme prensiplerine göre, her mali yıl için, Banka'nın kabul edebileceği bağımsız kontrolörce denetlenmesini 

            ii- Banka'nın makul olarak talep edeceği kapsam ve ayrıntıda, sözkonusu denetçiler tarafından hazırlanmış bir denetleme raporunu, her halukarda her yılın bitiminden itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla mümkün olduğunca en kısa zamanda Bankaya verilmesini ve 

            iii- Sözü edilen kayıtlar, hesaplar ve bunların denetimi hakkında Banka'ca zaman zaman talep edilebilecek makul bilgileri Banka'ya verecektir. 

            c- Borçlu Harcama Beyan Belgeleri esasına göre ikrazdan çekilecek bütün masraflarla ilgili olarak 

            i- Bu tür harcamaları gösteren kayıt ve hesapları, bu Bölümün paragraf a sına uygun şekilde tutacak veya tutturacaktır. 

            ii- İkraz Hesabından son para çekmenin veya özel hesaptan ödemenin yapıldığı mali yıl ile denetçi raporunun Banka tarafından alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sonrasına kadar, bu masrafları kanıtlayan bütün belgeleri sözleşmeler, sipariş emirleri, faturalar, masraf bildirme belgeleri, makbuzlar ve diğer belgeleri muhafaza edecektir. 

            iii- Bu belgeleri Banka temsilcilerinin incelemelerini mümkün kılacak ve 

            iv- Bu Bölümün b paragrafında değinilen yıllık denetim raporuna, bu kayıt ve hesapların dahil edilmesinin ve bu denetleme raporlarında, raporların hazırlanmasında içsel kontroller ve yöntemlerle birlikte söz konusu mali yıl boyunca verilmiş Harcama Beyan Belgelerinin, ilgili para kullanımlarının kanıtı olarak güvenilip güvenilemeyeceğini konusunda denetçiler tarafından bildirecek, ayrı bir görüş bölümünü de içermesini sağlayacaktır. 

            MADDE V 
            SONA ERME 
            Bölüm 5.01. Genel Şartların Bölüm 12.04'ünün amaçları bakımından, bu Anlaşmanın tarihinden doksan gün sonraki tarih tespit edilmiştir. 

            MADDE VI 
            BORÇLUNUN TEMSİLCİSİ ADRESLER 
            Bölüm 6.01 Genel Şartların Bölüm 11.03ün amaçları bakımından Borçlunun temsilcisi olarak, Borçlunun Hazine v Dış Ticaret Müsteşarlığı tayin edilmiştir. 

            Bölüm 6.02 Genel Şartlar Bölüm 11.01'in amaçları bakımından aşağıdaki adresler belirlenmiştir. 

            Borçlu için 
            Başbakanlık 
            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
            Bakanlıklar Ankara 
            Telgraf Adresi                                    Teleks 
            Hazine                                                 821-422285 (MLYE-TR)veya 
            Ankara                                                821-42689 (ANK-TR) 

            Banka için 
            International Bank for Reconstruction 
            and Development 
            1818 H Street, N.W. 
            Washington D.C. 20433 
            United States of America 
            Telgraf Adresi                                         Teleks 
            INTBAFRAD                                           248423 
            Washington, D.c                                    82987 (FTCC) 
                                                                             64145 (WUI) veya 
                                                                             197688 (TRT) 

            Bu esasları teyiden taraflar adına yetkilileri iş bu Anlaşmayı Amerika Birleşik Devletlerindeki District of Colombia'da yukarıda belirtilen gün ve yılda imzalamışlardır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ Adına 
            Yetkili Temsilcisi 
            ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI Adına 
            Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı 

 
EK I
İkrazdan Kullanım

            1 İkrazdan finanse edilecek iş kalemleri Kategorileri, herbir Kategoriye tahsis edilen ikraz miktarları ve her Kategoriden finanse edilecek kalemler için harcama yüzdeleri aşağıda Tabloda gösterilmiştir. 
 

  

Kategori

Tahsis Edilen 
İkraz Miktarı 
(Dolar Eşdeğeri olarak)
Harcamaların Bankaca Finanse Edilecek Yüzdesi
1- İnşaat işleri 150.000.000 %50
2- Bitüm 50.000.000 Dış harcamaların %100
3- Makina ve Malzemeler 85.000.000 Dış harcamaların yerel harcamaların fabrika teslimi%100
4- Danışmanlık hizmetleri ve eğitim 2 000 000 %100
5- Tahsis'i yapılmamış 13.000.000  
TOPLAM 300.000.000  
  

            2- Bu Ek'in amaçları bakımından 

            a- Dış harcamalar deyimi, Borçlu'nun ülkesi dışında diğer herhangi bir ülke sınırları içinde sağlanan mal veya hizmetler için borçlunun para birimi hariç herhangi bir para biriminden yapılan harcamalar için kullanılmıştır ve 

            b- Yerel Harcamalar deyimi, Borçlu ülke para birimi ile yapılan harcamaları veya Borçlu ülke sınırları içinden sağlanan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları belirtir. 

            3- Anlaşmanın imza tarihinden önce fakat 1 Nisan 1991 tarihinden sonra yapılmış bulunan harcamalar için toplam tutar 25.000.000 Dolar eşdeğerini geçmeyen para çekilmeleri hariç, yukarıda 1.paragrafta belirtilen şartlara bakılmaksızın, bu Anlaşma tarihinden önceki hiçbir harcama için ikrazdan ödeme yapılmayacaktır. 

            4- Banka'nın aksine mutabakatı olduğu haller hariç, Borçlu Kategori 1'de finansmanı öngörülen işlere ait sözleşmelerin 30 haziran 1993 tarihine kadar onaylanmasını ve finanse edilmeleri için Bankaya gönderilmesi sağlayacaktır. 

  

            EK 2 
            Projenin Tanımı 

            Projenin amaçları 

            a- Yol ağının uygun bir şekilde yenilenmesi ve bakımını sağlamak suretiyle, taşıma maliyetlerindeki artışı kontrol etmek, 

            b- Birikmiş yol iyileştirme çalışmalarını azaltmak 

            c- Karayolları Genel Müdürlüğü makina parkının işletiminin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve makina parkının küçültelmesi çalışmalarına devam etmek, 

            d- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün planlama ve proje kapasitesini güçlendirmek ve modernleştirmek ve 

            e- Yol ağının işletme ve güvenlik şartlarını iyileştirmektir. 

            Bu amaçların gerçekleştirilmesi için zaman zaman Banka'nın ve Borçlu'nun mutabık kalacakları değişikliklere tabi olmak şartı ile proje aşağıdaki kısımlardan oluşmuştur. 

            Kısım A: Yol İşleri ve Ekipman 

            1- Yaklaşık 650 km.lik Devlet Yolunun yeniden inşa edilmesi 

            2- Yaklaşık 300 km.lik İl Yollarının her türlü hava şartlarında hizmet verecek şekilde iyileştirilmesi. 

            3- Karayolları Genel Müdürlüğü için, çok amaçlı arazi bakım araçları 4 tekeride güç alan, damperli kamyonlar, yükleyiciler, dozerler ve asfalt distribütörlerini de kapsayan yol bakım makinalarının temini. 

            4- Karayolları Genel Müdürlüğünün birimleri için, araştırma, planlama, etüt ve proje işleri için teçhizat temini. 

            5- 150 km.lik tehlikeli yol kesiminden otokorkuluk tesisi dahil olmak üzere yol güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve trafik levhalar ve yol işaretlemeleri için malzemeler ve portatif tartı ekipmanı temini. 

            Kısım B İşletim İyileştirmeleri 

            1- Halen devam etmekte olan Karayolları Genel Müdürlüğü yönetiminin reorganizasyon uygulamaları ve bilgisayarlarla donanımı için gerekli ekipmanın temini 

            2- Karayolları Genel Müdürlüğünün Ankara'daki eğitim merkezi için ekipman ve Karayolları personeli ve merkezin eğitmenleri için eğitim burslarının temini. 

            3- Üstyapı araştırma ve yönetimi, Karayolu güvenliğinin iyileştirilmesi ve eğitim merkezinin yönetimi ve işletilmesini de içeren bazı konularda Karayolları Genel Müdürlüğüne teknik yardım. 

            Projenin 31 Aralık 1996 da tamamlanması beklenmektedir. 

  

            EK 3 

            İtfa Planı 
            Ödeme Tarihi                                                Anapara Ödemesi 
                                                                                    Dolar olarak 
            Her 15 Şubat ve 15 Ağustos'ta 
           15 Şubat 1997'de başlamak                        12.500.000 
            ve 15 Ağustos 2008'e kadar 
            devam etmek üzere 
            Erken Ödeme Primleri 

            Genel Şartların Bölüm 3.04 b'sine uygun olarak erken ödeme yapılacak herhangi bir ikraz vadesinin anapara üzerinden ödenebilir primi, uygulanabilir erken ödeme zamanına göre aşağıda belirtilen yüzdelerde olacaktır. 

Erken Ödeme Zamanı                                    Prim 

                                                                        Erken ödeme tarihinde, ikraza 
                                                                        uygulanabilicek faiz oranı 
                                                                        (yıllık yüzde ile ifade edili 
                                                                        aşağıdaki katsayılarla çarpılacaktır 

Vade tarihinden önce, üç yıldan çok 
olmayan erken ödemeler için                          0.18 

Vade tarihinden önce, üç yıldan fazla 
fakat altı yıldan az erken ödemeler için            0.35 

Vade tarihinden önce, altı yıldan fazla 
fakat onbir yıldan az erken ödemeler için        0.65 

Vade tarihinden önce, onbir yıldan fazla 
onbeş yıldan az erken ödemeler için                0.88 

Vade tarihinden önce 15 yıldan fazla erken 
ödemeler için                                                   1.00 

            EK 4 

            Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri 

            Bölüm I.Malların ve Hizmetlerin Tedariki 

            Kısım A: Uluslararası Rekabete Açık İhaleler 

            1- Burada Kısım C'de belirtilenler hariç, mal ve işler Banka tarafından Mayıs 1985'de yayınlanan "IBRD ve IDA İkrazları ile Yapılacak Alımlar için Rehber" in bölüm I ve II sinde belirlenen prosedüre uygun ihale edilmek sureti ile temin edileceklerdir. 

            2. Projenin Kısım A'sında belirtilen inşaat işlerine teklif verenler, Rehber'in paragraf 2.10 u altında açıklandığı üzere bir ön seçimle tespit edileceklerdir. 

            Kısım B Yerli İmalatçıların Tercih Edilmesi 

            Burada Kısım A.1'de açıklanan prosedürlere uygun olarak malların tedarikinde, Türkiye'de imal edilmiş olan mallara, Rehberin Ek 2 sinin 1 den 4 e kadar olan paragraflar ve Rehberin 2.55 ve 2.56 paragraflar hükümlerine uygun ve tabi olmak üzere bir tercih tanınabilir. 

            Kısım C Diğer Tedarik Yöntemleri 

            1. Otokorkuluk tesisi ve termoplastik yol işaretlemeleri, malzeme tedariki sözleşmeye dahil edilmemişse i Bankaca kabul edilecek prosedüre uygun olarak, yerel duyuru yapılarak, rekabete açık ihale esasına göre yapılan sözleşmelerle sağlanabilir veya ii Eğer Banka tarafından uygun görülürse, Karayolları Genel Müdürlüğünün kendisi tarafından emanet usulü ile yaptırılabilir. 

            2. İhale davetlerinin ihale tekliflerinin ve kesin sözleşmelerin incelenmesi 

            a i İnşaat işleri ve bütün ihalelerinin herbirine ve ii bedeli 300 000 Dolar eşdeğerinde veya daha fazla olan malzeme ve ekipman ihalelerinin herbiri için, Rehber'in Ek 1 paragraf 2 ve 4 ünde belirtilen yöntemler uygulanacaktır. Bu ihaleler için ödemelerin Özel Hesaptan yapılması halinde, bu işlemler paragraf 2 d ye göre Banka'ya verilmesi gereken sözleşmenin onaylı iki suretinin, sözkonusu sözleşme ile ilgili olarak Özel Hesaptan ilk ödemenin yapılmasından önce Banka'ya gönderilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

            b- Yukarıda belirtilen paragrafın kapsamadığı her bir taahhüt için,Rehbere göre Ek-1 de yeralan paragraf 3 ve 4te belirtilen prosedürler uygulanacaktır. Bu tür sözleşmeler için Özel Hesaptan ödeme yapılması durumunda, sözü edilen prosedürler, sözleşmenin iki onaylı nüshasının söz konusu paragraf 3 e göre Bankaya gönderilmesi gerekli diğer bilgiler ile birlikte bu Anlaşmanın Ek-5 paragraf 4 e uygun olarak Banka'ya gönderilecek belgelerin bir parçası olarak Banka'ya verilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

            c- Bankanın Harcama Beyan Belgeleri esasına göre para çekme yetkisi verdiği taahhütlere yukarıdaki alt paragraf b hükümleri uygulanmayacaktır. 

            3. Rehberin Ek-1 paragraf 4 te belirtilen amaçları için burada %15 rakamı tespit edilmiştir. 

            Bölüm II: Danışmanların İstihdamı 

            Projenin Kısımı B, 2 ve 3 maddelerinin uygulanmasında Borçlu'ya yardım amacıyla, Borçlu, özellikleri deneyimleri, istihdam şekil ve şartları Bankaca uygun görülen danışmanları istihdam edecektir. Bu danışmanlar, Banka tarafından Ağustos 1981'de yayınlanan "Dünya Bankasından Borç Alanlarca ve Uygulayıcı Kuruluş Olarak Dünya Bankasınca Danışman Kullanılması için Rehberin esasları dahilinde, Banka tarafından tatminkar görülen ilke ve prosedürlere uygun olarak seçilecektir. 

EK 5
Özel Hesap

            1. Bu Ekin amaçların bakımından 

            a- "Uygun kategoriler" deyimi, bu Anlaşma'nın Ek-1 paragraf 1'inde yer alan tabloda belirtilen Kategorilerdir. 

            b- "Uygun harcamalar" deyimi, proje için gerekli olan ve bu Anlaşmanın Ek-1 de yer alan hükümlerine göre zaman zaman uygun Kategorilere ikraz gelirlerinden yapılan tahsisatlardan karşılanacak mal ve hizmetlerin makul maliyetlerine ilişkin harcamalardır ve 

            c- "Onaylanmış Tahsisat" deyimi İkraz Hesabından çekilecek ve bu Ek'in paragraf 3 a sında belirtilenlere göre Özel Hesaba yatırılacak 20 000 000 Amerikan Doları eşdeğerinden bir miktardır. 

            2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, özellikle bu Ek hükümleri dahilindeki uygun harcamalar için yapılacaktır. 

            3. Banka Özel Hesabın açıldığına dair tatminkar delilleri aldıktan sonra, onaylanmış tahsisattan para çekmeler ve Özel Hesabın tekrar tamamlanması için müteakip çekemeler aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

            a- Onaylanmış Tahsisattan para çekilmesi için, Borçlu Banka'ya onaylanmış tahsisin toplam miktarını aşmıyacak tevdiat veya tevdiatlar için bir talep veya talepler gönderecektir. Bu talep veya talepler üzerine, Banka, orçlu adına,Borçlu tarafından talep edilmiş bulunan bu miktar veya miktarları İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır. 

            b- i- Özel Hesabın tamamlanması için borçlu, Özel Hesaba para yatırılmasını isteyen taleplerini, Bankanın beirleyeceği zaman aralıklarında Bankaya gönderecektir. 

            ii- Bu şekilde yapılmış bulunan taleplerin herbirinin talep tarihinde veya daha önce, Borçlu, hesabın tekrar tamamlanması talebi ile ilgili ödeme ve ödemeler için bu Ekin paragraf 4 ün uygun döküman ve diğer gerekli belgeleri Bankaya gönderecektir. Bu şekilde yapılan her bir talep esas alınmak suretiyle, Banka, Borçlu namına, Borçlu taranfından talep edilmiş olan ve Özel Hesaptan uygun harcamalar için ödenmiş olduğu söz konusu döküman ve diğer delillerle kanıtlanmış bulunan bu miktarı, İkraz Hesabından çekerek Özel Hesaba yatıracaktır. 

            Bütün bu gibi tevdiatlar, Bankaca İkraz Hesabından ilgili uygun kategorilere göre ve sözkonusu belgeler ve diğer delillerle kanıtlanmış bulunan kendi eş değer miktarlarda çekilecektir. 

            4. Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılacak her bir ödeme için, Borçlu, Banka'nın makul olarak talep edebileceği zamanlarda, Banka'ya ödemenin özellikle uygun masraflar için yapıldığını gösteren belge ve diğer delilleri sunacaktır. 

            5. Bu Ek'in 3 üncü paragrafında belirtilen hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki durumlarda, Bankadan Özel Hesaba daha tevdiat yapması talep edilmeyecektir. 

            a- Eğer Banka, herhangi bir zamanda, Bankanın, Borçlunun bundan böyle çekeceği miktarların, Genel Şartlar Madde V ve bu Anlaşmanın Kısım 2.02 paragraf a sında belirtilen hükümlere uygun olarak doğrudan İkraz Hesabından ödenebileceğini saptadığında veya 

            b- Uygun kategorilere tahsis edilmiş bulunan İkrazın çekilmemiş toplam miktarından bu projeyle ilgili olarak Genel Şartlar Bölüm 5.02'ye uygun olarak Bankaca konulan herhangi bir özel taahhüdün bakiye miktarı çıkarıldıktan sonra miktarın onaylanmış tahsisatın eş değer miktarının iki katına eşit olması halinde. 

            Bundan sonra, uygun kategorilere tahsis edilen İkrazın geri kalan çekilmemiş miktarının İkraz Hesabından çekilmesi, Bankanın saptayarak Borçluya bildireceği prosedürlere göre yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak sonraki çekimler, Bankanın bu bildirim tarihi itibariyle Özel Hesapta kalan bu tür miktarların uygun harcamaların ödenmesi için kullanılacağı konusunda tatmin olduğu ölçüde ve ancak bundan sonra yapılabilecektir. 

            6- a- Eğer Banka, herhangi bir zamanda Özel Hesaptan yapılacak herhangi bir ödemenin i- bu EK'in paragraf 2'si esaslarına uygun olmayan herhangi bir harcama veya miktar için yapıldığına veya ii- Bankaya sunulan delillerle kanıtlanamadığı takdirde, Borç.u, Bankadan kendisine bildirimde bulunması üzerine, ivedi olarak 

            A- Bankanın talep edebileceği şekilde bu ilave delilleri sağlayacak veya 

            B- Bu ödemenin miktarına veya uygun görülmeyen yada doğrulanmayan kısmına eşit bir miktarda Özel Hesaba veya Bankanın talep etmesi halinde, Bankaya iade olarak yatıracaktır. Bankaca aksi kabul edilmedikçe, Borçlu, duruma göre, sözkonusu delilleri sununcaya veya sözkonusu tevdiatı yatırıncaya yada geri iadeyi yapıncaya kadar, Banka tarafından Özel Hesaba daha fazla tevdiat yapılmayacaktır. 

            b- Eğer Banka herhangi bir zamanda, Özel Hesapta kalan bakiye miktarın ilerideki uygun harcamaların karışlanması için gerekli olmayacağını kararlaştırırsa, Borçlu Bankanın kendisine bildirmesi üzerine, ivedi olarak, bu kalan miktarı Bankaya geri ödeyecektir. 

            c- Borçlu, Bankaya bildirimde bulunmak suretiyle, Özel Hseptakı tevdiatın tamamını veya bir kısmın Bankaya geri ödeyebilir. 

            d- Bu Ekin 6 a,b ve c paragraflarına göre, Bankaya yapılacak iadeler, Genel Şartların hükümleri de dahil olmak üzere, bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine göre yapılacak iptaller veya müteakip çekimler için İkraz Hesabına alacak kaydedilecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası            28 Haziran 1991 
1818 H. Street N.W. 
Washington, D.C.20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

            İLGİ: 3324 tu Nolu Kredi 
            (Devlet ve İl yolları Projesi) 
            Genel Şartların Bölüm 9.02 
            Mali ve Ekonomik Veriler 

            Sayın Baylar, 

            Yukarıda başlıkta bahsedilen proje için, çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyetine 300 000 000 ABD Doları eş değerinde İkraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri yazıyorum 

            1. Biz anladık ve kabul ettik ki, Genel Şartlar Bölüm 9.02'nin amaçları için, Türkiye Cumhuriyetinin (Bankanın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gibi) yeni "İkraz Taahhütleri" ni borcun yapılacağı çeyrek dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmemek üzere ve "İkrazdan Yapılacak İşlemler" i belirtildiği gibi raporun yapılmasını takip eden yılın 31 Mart'ını geçmemek üzere göndermesi gerekmektedir. 

            2. Biz beyan ederiz ki, Dışsal Borçlar için teminat olarak Genel Şartların Bölüm 9.03, paragraf c ye göre hariç tutulanlardan başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi Devlet Malları üzerinde hiçbir ipotek, taahhüt, yük, imtiyaz, öncelik veya diğer hacizler bulunmamaktadır. Dışsal Devlet Borçları ile ilgili olarak ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir. 

            Biz, İkrazın yapılmasında, Bankanın burada belirtilen veya ilgili kurulan beyanlara güvenebileceğini inanıyoruz. 

                                                                                                Saygılarımızla 
                                                                                                Türkiye Cumhuriyeti 
                                                                                                Fatih SELEKLER 
                                                                                                Yetkili Temsilci 

            Not: İngilizce metni 12 Ekim 1991 gün ve 21019 sayılı Resmi Gazetedir.