Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 23.10.1991 Sayı : 21030 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1135
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2311
Karar Tarihi : 15/09/1991    
     
            Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete Yetki verilmesine Dair 5016 sayılı Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair ekli Anlaşmanın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 9.9.1991 tarihli ve 5737 sayılı yazısı üzerine 31.5.1983 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 15.9.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.A.ALBAYRAK 
Devlet Bakanı
S.BİLGE 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.S.GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
II.ÖRÜÇ 
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
S.YALINPALA 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY 
Orman Bakanı V.
  
Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde
            Üçüncü Değişiklik Önerisi

            İşbu Anlaşmanın kendileri adına imzalanmış bulunduğu Hükümetler aşağıdaki gibi mutabakata varmışlardır. 

            1- Madde XXVI, Kısım 2aşağıdaki şekilde deiştirilecektir. 

            "a Herhangi bir üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Fon, o üyenin Fon'un genel kaynaklarını kullanamayacağını açıklayabilir. Bu kısımdaki hiçbir hükmün Madde V Kısım 5 veya Madde VI, Kısım 1 deki hükümleri kısıtlayacağı varsayılmaz. 

            b- Eğer yukarıda a'da belirtilen açıklamayı takip eden makul bir süre sonunda, üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmaya devam ederse, Fon toplam oy gücünün yüzde yetmiş çoğunluğu ile o üyenin oy hakkını askıya alabilir. Askıya alınma döneminde L Çizelgesinde yer alan hükümler uygulanır. Fon toplam oy gücünün yüzde yetmiş çoğunluğu ile askıya alma işlemini her zaman sona erdirebilir. 

            C- Eğer yukarıda b'de belirtilen askıya alma kararını takip eden makul bir süre sonunda, üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmayan devam ederse, o üyenin, toplam oy gücünün yüzde seksenbeşini oluşturan Guvernörler çoğunluğu tarafından alınan Guvernörler Kurulu kararıyla üyelikten çekilmesi istenebilir. 

            d- Herhangi bir üyeye karşı yukarıda a,b veya c de belirtilen şekilde harekete geçilmeden makul bir önce üyeye yazılı ve sözlü olarak hakkındaki şikayet bildirilecek ve durumunu iyileştirmesi için yeterli fırsat verilecektir. 

            2. Aşağıda yer alan L Çizelgesi Anlaşmaya ilave edilecektir. 

            Çizelge L
Oy Haklarının Askıya Alınması

            Madde XXVI, Kısım 2 b çerçevesinde üyenin oy haklarının askıya alınması halinde, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 

            1. Üye 

            a- Madde XXVIII b uyarınca tüm üyelerin kabul etmesi gereken veya münhasıran Özel Çekme Hakları Dairesi ile ilgili bulunan Anlaşma değişikliği harcinde bu Anlaşmaya ilişkin değişiklik teklifinin kabulüne iştirak edemeyecek veya bu amaç için toplam üye sayısı içinde dikkate alınmayacaktır. 

            b- Guvernör veya Guvernör Vekili atamayacak, Danışman ve Danışman Vekili atamayacak veya atanmasına iştirak edemeyecek İcra Direktörü atayamayacak, seçemeyecek veya seçimine iştirak edemeyecektir. 

            2. Üyeye tahsis edilmiş bulunan oy sayısı Fon'un hiçbir bölümünde hesaba alınmayacaktır. Münhasıran Özel Çekme Hakları Dairesi ile ilgili teklifinin kabulüne ilişkin amaçlar dışında üyenin oy sayısı toplam oy gücünün hesaplanmasına dahil edilmeyecektir. 

            3. a- Üye tarafından atanmış bulunan Guvernör ve Guverör Vekili görevinden ayrılacaktır. 

            b- Üye tarafından atanmış bulunan veya üyenin katılımı ile ataması yapılmış olan Danışman ve Danışman Vekili görevinden ayrılacaktır, ancak sözkonusu Danışmanın oy hakkı askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oyları kullanma yetkisi bulunuyorsa, bu üyeler tarafından D Çizelgesi çerçevesinde bir başka Danışman ve Danışman Vekili atanacaktır, sözkonusu atamanın halinde, Danışman ve Danışman Vekili askıya alma tarihinden itibaren en fazla otuç gün daha görevine devam edecektir. 

            c- Üye tarafından atanmış ve seçilmiş bulunan veya üyenin katılımı ile seçimi yapılmış olan İcra Direktörü görevinden ayrılacaktır, ancak, sözkonusu İcra Direktörünün oy hakkı askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oyları kullanma yetkisi bulunuyorsa, bu durumda, 

            i- Müteakip olağan İcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre varsa, sözkonusu diğer üyelere tarafından oy çoğunluğu ile, hizmet süresinin geri kalan bölümü için bir İcra Direktörü seçilecektir, bu seçimin ertelenmesi halinde, İcra Direktörü askıya alma tarihinden itibaren en fazla otuz gün daha görevine devam edecektir. 

            ii- Müteakip olağan İcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre yoksa, İrca Direktörü hizmet süresinin geri kalan bölümünde görevine devam edecektir. 

            4. Üye, Guvernörler Kurulunun Konsey'in veya Yönetim Kurulunun herhangi bir toplantısına iştirak etmek üzere temsilci göndermeye yetkili kılınacaktır, ancak tetkik aedilen üyeyi özellikle etkileyen bir husus bulunması veya üyenin talebi üzerine söz konusu Kurulların komite toplantılarına katılmak üzere temsilci gönderilmeyecektir. 

            3. Aşağıda yer alan paragraf madde XII, Kısım 3 i'e ilave edilecektir. 

            "v Madde XXVI, Kısım 2 b uyarınca üyenin oy haklarının askıya alınmasının sona ermesi ve üyenin İcra Direktörü atamaya yetkili kılınmaması halinde, askıya alınma döneminde olağan İcra Direktörü seçimi yapılmamış olması, askıya alma kararından önce üyenin İcra Direktörü seçimine katılmış olması veya halefinin L Çizelgesinin 3 c i veya yukarıdaki f paragrafı uyarınca seçilmiş olması kaydıyla, üye, kendisine tahsis edilmiş oyların bu İcra Direktörü tarafından kullanılması hususunda İcra Direktörü seçmiş bulunan tüm üyelerle mutabık kalabilir. Üyenin, kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya yetkili İcra Direktörünün seçimine katıldığı varsayılacaktır." 

            4. Aşağıda yer alan paragraf D Çizelgesinin 5.paragrafına ilave edilecektir. 

            " f İcra Direktörü, Madde XII, Kısım 3 i v uyarınca üyeye tahsis olunan oyları kullanmaya yetkili kılındığı takdirde bu İcra Direktörünün seçmiş bulunan üyelerin oluşturduğu grup tarafından atanan Danışman, bu üyeye tahsis olunan oyları kullanmaya yetkili kılınacaktır. Üyenin kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya yetkili Danışmanın atanmasına katıldığı varsayılacaktır. 

            Not İngilizce metni 23 Ekim 1991 gün ve 21030 sayılı Resim Gazetededir.