Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 01.11.1991 Sayı : 21038 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1137
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2331
Karar Tarihi : 09/10/1991    
     
            21 Ağustos 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Polonya Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dokuzuncu Dönem Protokolü'nün onaylanması Dışişleri Bakanlığının 19.9.1991 tarihli ve EİDA-5993 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddeleine göre, Bakanlar Kurulunca 9.10.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
A.Mesut YILMAZ
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR
Devlet Bakanı
İ.AYKUT
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C.TUNCER
Devlet Bakanı
S.ARAS
Devlet Bakanı
E.KOÇAK
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.A.ALBAYRAK
Devlet Bakanı
S.BİLGE
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU
Milli Savunma Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU
İçişleri Bakanı
İ.S.GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
S.YALINPALA
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K.YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ
Kültür Bakanı
B.AKARCALI
Turizm Bakanı
M.Kalemli 
Orman Bakanı
A.T.ÖZDEMİR
Çevre Bakanı
 
Türkiye Polonya
Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği
Karma Komisyonu Dokuzuncu Dönem
Protokolü

            Türkiye Polonyo Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı 19-21 Ağustos 1991 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

            Türk Heyetine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Dr. Sayın Namık Kemal KILIÇ, Polonya Heyetine ise Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Müsteşarı Sayın Zbigniew W. OKONSKI başkanlık etmiştir.

            Heyet Üyeleri Ek 1 ve 2 de yer almaktadır.

            Karşılıklı anlayış ve geleneksel dostluk havası içinde geçen Karma Komisyon Toplantıları süresince taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hususundaki istek ve kararlılıklarını belirtmişlerdir.

            Taraflar ticaret ve ekonomik işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişler, Sekizinci Dönem Karma Komisyonu Toplantısından bu yana elde edilen sonuçlar ile ticaret ve ekonomik işbirliği alanlarındaki mevcut durum hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. 

            Taraflar, ayrıca her iki ülkenin giderek büyüyen ekonomik potansiyelini ve izlenen liberalleşme politikalarını dikkate alarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve ekonomik işbirliğini daha da geliştiecek imkanları gözden geçirmişlerdir.

            Karma Komisyon çalışmaları sırasında Sayın Zbigniew W.OKONSKİ Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Sayın Ekrem, PAKDEMİRLİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Muzaffer ARICI tarafından kabul edilmiş Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Dr. Sayın Namık Kemal KILIÇ, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Alig TİGREL, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın Hamit CEMİLOĞLU ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akın ÇAKMAKÇI ile görüşmelerde bulunmuştur.

            Karma Komisyonu çalışmalarını aşağıdaki konular üzerinde yürütmeyi kararlaştırmıştır.

            1- TİCARİ İLİŞKİLER

            Taraflar Türkiye Polonya Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısından bu yana ülkelerin ekonomik durumu ile karşılıklı ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişlerdir.

            Taraflar ticaret hacminin 1990 yılından artmasından duydukları memnuniyeti kaydederek, ticaret hacminin mevcut seviyesinin çok ötesine ulaşma yönündeki arzularını ifade etmişlerdir.

            Bu amaçla iki ülke ekonomilerinin tamamlayıcı özelliğini ve ülkelerinin artan ekonomik potansiyelini gözönünde bulunduran Taraflar iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı yarar ve denge esasına dayalı olarak mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılması ve çeşitlendirilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

            Bu çerçevede, Türk Tarafı, Türkiye'nin Polonya'nın GSP programından çıkartılmasının, ticari ilişkilerin geliştirilmesinde olumsuz etkileri olacağına işaret ederek, Polonya yetkililerinin bu programdan Türkiye'nin yararlandırılması hususunu yeniden gözden geçirmelerini talep etmiştir.

            Taraflar, Türk Eximbank kredisi imkanının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek için bir fırsat olacağına inandıklarını belirtmişlerdir.

            Taraflar ayrıca ülkelerinin pazar eğilimleri ve ekonomik potansiyellerine ilişkin bilgi değişiminin iki ülke pazarlarına girişi kolaylaştırma ve özendirmedeki teşvik edici önemine değinmişlerdir.

            Taraflar, sempozyum, panel, seminer vb. şeklindeki karşılıklı temasların iki ülke özel ve kamu sektörleri arasındaki ziyaretlerinin arttığını not etmişlerdir.

            Taraflar, bu temas ve ziyaretleri son yıllarda iki ülkedeki mevcut pazar imkanları ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin daha iyi anlaşılmasındaki önemini vurgulamışlardır.

            Taraflar, fuar ve ihtisas sergilerinin önemini yinelemişler ve Türkiye'nin Poznan Uluslararası Fuarına Polonya'nın da İzmir Uluslararası Fuarına katılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

            Taraflar Türkiye Polonya İş Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın Polonya Ticaret Odası ile Türk Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK temsilcileri arasında 22 Ağustos 1991 tarihinde İstanbul'da imzalanacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Taraflar ayrıca iş konseyinin ilk toplantısının bu yılın sonuna kadar yapılabileceğini ümit ettiklerini belirtmişlerdir.

            Bu çerçevede taraflar, Türkiye Polonya İş Konyesinin iki ülkenin özel sektörleri arasındaki temasların arttırılmasında önemli bir rol oylanacağına olan inançlarını belirtmişlerdir.

            Taraflar, firma ve kuruluşlarının Konseyin çalışmalarını katılımın teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            II- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 

            Taraflar mevcut işbirliği projelerini gözden geçirmişler ve bu güne kadar gerçekleştirilen somut gelişmelerden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

            1- Enerji

            Taraflar, Yatağan ve Yeniköy Termik Santrallarının programa uygun olarak faaliyete geçtiğini ve tatminkar bir şekilde üretimini sürdürdüğünü memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar iki ülkenin ilgili kuruluşları arasındaki etkin işbirliğinin bir sonucu olarak Kemerköy Termik Santralının inşaat ve montaj çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesini takdirde karşılamışlardır.

            Taraflar, ayrıca vadesi geçmiş ödemelerin TEK ve ELEKTRIM arasında varılan mutabakata uygun olarak yapıldığını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

            Polonya Tarafı ayrıca Kemerköy Termik Santralının baca gazı kükürt arıtma tesisinin kurulmasına da ilgi duyduğunu ifade etmiştir.

            Türk Tarafı, programlanmış projeler hakkında bilgi vererek, bu projeler için açılacak uluslararası ihalelere ilgilenen Polonyalı firma ve kuruluşların katılabileceklerini Polonya Tarafına bildirmiştir.

            2- Gemi İnşa Sanayi

            Taraflar Pendik Tersanelerinde inşa edilmekte olan 26.300 DWT'luk birinci geminin planladığı gibi 1990 yılında Polish Steamship Company PSC'e teslim edilmesini memnuniyetle kaydetmişlerdir.

            Taraflar, 26.300 DWT'luk diğer iki geminin inşaatınının programa uygun şekilde sürdüğünü memnuniyetle kaydetmişlerdir. İkinci geminin 1991 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi beklenmekte, üçüncü geminin ise gelecek yılın ilk yarısında teslim edilmesi planlanmaktadır.

            Taraflar Türkiye Gemi Sanayi A.Ş ile Steamship Company arasındaki tatminkar ve yapıcı işbirliğinin devam edeceğini ümitetmektedir.

            Türk Tarafı, kuru havuzun işletmeye alınmasıyla birlikte, Pendik Tersanelerinde gemi onarımı, bakımı ve yenilenmesi hizmetlerinin sağlanabileceğini Polonya Tarafına bildirerek, bu hususta işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Polonya Tarafı bu bilgiyi not etmiş ve Polonya Tersanelerinde de benzer hizmetleri Türk gemilerine sağlamaya ilgil duyduğunu belirtmiştir.

            3. Kömür Madenciliği

            Taraflar, kömür madenciliği alanındaki ilgilerini ve işbirliğini desteklemeye hazır olduklarını yinelemişlerdir.

            Taraflar, ayrıca kömür madenciliğinin çeşitli aşamalarında eğitim faaliyetlerine ilişkin işbirliğine istekli olduklarını belirtmişlerdir.

            Bu bağlamda, Türk Tarafı Türkiye'de kömür madenciliğinde güvenlik önlemlerine ilişkin işbirliğine dair bir ön fizibilite raporunu sunmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

            4- Demir Çelik Sanayi

            Taraflar, ülkelerinin ilgili kuruluşları arasındaki işbirliğinin tatminkar bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.

            Türk Tarafı Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin termik santrallar için çelik konstrüksiyon montaj ve imalatı ile üçüncü ülkelerde santral kurulması konularında Polonya tarafı ile işbirliğine ilgi duyduğunu yinelenmiştir.

            5- Kimya Sanayi

            Polonya Tarafı, kimya sanayinde işbirliğine ilgi duyduğunu bildirmiş ve Taraflar, bu alanda ilgili kuruluş ve firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            6- Tarım

            Taraflar, bitki sağlığı kontrolu hayvan besiciliği ve sağlığı konularında işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. Bu amaçla bir Türk Heyeti görüş teatisinde bulunmak ve sürekli işbirliği tesisi için bir Protokol hazırlamak üzere Varşova'yı ziyaret edecektir. Bu ziyaret., 15 Kasım 1991'de geç olmamak üzere gerçekleşirilecektir.

            Türk Tarafı, kültür balıkçılığı, kolza tohumu ıslahı ve kuşburnu yetiştiriciliği konularında işbirliğine istekli olduğunu ifade etmiştir.

            III- DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI

            1- Ulaştırma 

            Taraflar, iki ülke arasında doğrudan demiryolu seferlerinin başlatıldığını memnuniyetle kaydetmişler ve demiryolu ulaştırması alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            Türk Tarafı, ek tren seferleri konulmasına ve lokomotif, yük ve yolcu vagonları üretimi ile teknik bilgi sağlanması alanlarında işbirliğine ilgi duyduğunu bildirmiştir.

            Polonya Tarafı, anılan hususlarla ilgili olarak detaylı bilginin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD tarafında Polonya Devlet Demiryolları İdaresine PKP gönderilmesini talep etmiştir.

            Taraflar, ayrıca, Türk loydu vakfı ile Polski Rejestr Statkow arasında işbirliği tesisine ilgi duyduklarını ifade etmişlerdir.

            2- Telekomünikasyon

            Taraflar, iki ülke arasındaki mevcut telefon hatlarına yenilerinin eklenmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirtmişlerdir.

            Türf Tarafı, Polonya'nın Orta Doğu ve Sovyetler Birliğinin güneydoğu Cuhuriyetleriyle haberleşmede Türk iletişim ağını kullanabileceğini Polonya Tarafına bildirmiştir.

            Taraflar, iki ülkenin firmaları arasındaki mevcut temaslara değinerek, iletişim alanında geniş işbirliği imkanı bulunduğunu belirtmişler ve bu çerçevede firmalarını yakın teması sürdürmeye devam etmeleri hususunda teşik etmeyi kararlaştırmışlardır.

            Türk Tarafı, telefon santralı, iletim ve şebeke teçhizatı sağlamaya ilgi duyduğunu ifade etmiştir.

            3- Sağlık

            Taraflar 1990-1992 Sağlık ve Tıp Bilimlerinde İşbirliği Planını uygulanmaya başladığını memnuniyetle kaydetmişler ve sözkonusu Planın uygulanmasının hızlandırılması için ülkelerindeki ilgili makamları teşvik etmeye karar vermişlerdir.

            4- Müteahhitlik Hizmetleri

            Türk Tarafı, Türk müteahhitlik ve inşaat firmalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Polonya'daki inşaat ve imar çalışmalarında yer almaya ilgi duyduklarını bildirmiştir.

            Taraflar, ayrıca iki ülke firma ve kuruluşlarının üçüncü ülkelerdeki inşaat ve müteahhitlik projelerinde işbirliği yapmasının yararlarına işaret etmişler ve Orta Doğu ülkelerindeki inşaat faaliyetleri de dahil olmak üzere, bu alanda üçüncü ülkelerdeki işbirliğini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

            Türk Tarafı, Polonya'dakı Isı Donatımı, Yeniden Yapılanması ve Muhafazası Projesine ilgi duyduğunu ifade etmişlerdir.

            5- Ortak Teşebbüsler

            Taraflar, Türk Polonya ortak teşebbüslerinin sayısının son yıllarda arttığını ve bu firmaların her iki ülkede başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetmişlerdir.

            6- Sivil Havacılık

            Taraflar, sivil havacılık alanındaki işbirliğini canlandırmaya ve geliştirmeye ilgi duyduklarını ifade etmişlerdir.

            IV- ANLAŞMALAR

            Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Karma Komisyon Toplantıları sırasında imzalanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

            Taraflar, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının bu yılın sonuna kadar sonuçlandırılması için ilgili makamlarını yönlendirmek hususunda anlaşmışlardır.

            Taraflar, bu Anlaşmaların, özel sektör yatırımlarını kolaylaştıracağını ve iş çevrelerine karşılıklı olarak ülkelerinde daha elverişli bir iş ortamı yaratılmasına yardımcı olacağına kaydetmişlerdir.

            V- ÖZEL HESAPLAR

            Taraflar, T.C.Merkez Bankası ile Bank Handlowy w Warszawie S.A. arasında imzalanan 10 Temmuz 1980 ve 11 Haziran 1984 tarihli Bankacılık Düzenlemelerini gözden geçirmişlerdir.

            Polonya Tarafı, bu konuda ELEKTRİM'in ve ortak teşebbüslerin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin harcamalarının sözkonusu Bankacılık Düzenlemeleri uyarınca açılan Özel Hesaplar kanalıyla finanse edilmesini önermiştir.

            Türk Tarafı, bu öneriyi not etmiştir.

            Taraflar, buna ilaveten Özel Hesapların mevcut bakiyesini gözönüne alarak iki ülke arasındaki mevcut ticaret arttırılması amacıyla, Türk ihracatçılarının ve Polonya ithalatçılarının bu hesapları kullanmasını teşvik etmek için her türlü çabayı göstermek hususunda anlaşmışlardır.

            Taraflar, bu amaçla Özel Hesapların işleyişi ve bu Hesaplarda birikmiş tutarın tasfiyesi ile ilgili teknik konuları görüşmek üzere, iki ülkenin ilgili banka ve devlet yetkililerine, 1991 Kasım ayı sonundan geç olmamak üzere mümkün olan en kısa zamanda Varşova'da biraraya gelmelerini tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır.

            Taraflar Türkiye Polonya Ekonomik Ticari ve Teknik işbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısının, diplomatik kanallardan tespit edilecek bir tarihte Varşova yapılmasını kararlaştırmışlardır.

            Ankara'da 21 Ağustos 1991 tarihinde İngilizce iki orjinal nüsha olağrak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ            POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ADINA                                                            ADINA
Dr. Namık Kemal KILIÇ                        Zbignlew W.OKONSKI

TÜRK HEYETİ
Dr. Namık Kemal Kılıç            : Başbakanlık Hazina ve Dış 
                                                    Ticaret Müsteşarı Heyet Başkanı
Yiğit Deriner                            : Başbakanlık Hazine ve Dış 
                                                    Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmaları 
                                                    Genel Müdür Yardımcısı (Teknik                             
                                                    Heyet Başkanı)
Eftal Yurday                              : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticari
                                                     Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel 
                                                     Müdürlüğünde Daire Başkanı
Can Köksal                               : Ulaştırma Bakanlığı
                                                     Dışişleri Dairesi Başkanı
Tuğrul Oral                                : Türkiye Elektrik Kurumu Genel
                                                     Müdür Yardımcısı
Veysel Günaydın                      : Türkiye Elektrik Kurumu Genel 
                                                     Müdür Yardımcısı
Okan ÜÇER                              : Türkiye Odalar ve Borsalar 
                                                      Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
 
POLONYA HEYETİ
Zbigniew W. Okonski                    : Müsteşar Dış Ekonomik İlişkiler
                                                           Bakanlığı Heyet Başkanı
Januaz Maronowski                       : Başuzman, Müdür Vekili, Dış 
                                                           Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 
                                                           Teknik Heyet Başkanı
Danuta Witkowska                        : Genel Müdür Yardımcısı, Maliye 
                                                           Bakanlığı
Andrzej Skowronski                       : Genel Müdür, ELEKTRIM
Jan Witkowski                                : Yönetim Kurulu Üyesi Polonya
                                                           Ticaret Odası
Danuta Bruzik                                 : Daire Başkanı, Handlowy Bankası
Zofia Goleblewska                         : Başuzman, Maliye Bakanlığı
Maciej Szydlowski                          : Uzman, Protokol Dairesi, Dış 
                                                             Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
Danuta Sojka                                  : Kıdemli Uzman, Dış Ekonomik
                                                            İlişkiler Bakanlığı
Krzysztof Galas                               : Kıdemli Uzman, Sanayi Bakanlığı
Tadeusz Ney                                   : Ticrat Müşaviri
Pawel Kowalczyk                            : Ticaret Müşaviri
Mieszko Wlodzimirski                   : Ticari Ataşesi
Andrzej Kostrzewa                        : Ticari Ateşesi

            UZMANLARX

Zbigniew Misztal                        : Daire Müdürü, ELEKTRIM
Marek Kajdy                               : Bölüm Başkanı, ANIMEX
Bugoslow Piekarski                  : Başuzman MEGADEX
Andrej Dumin                             : Başuzman POLIMEX CEKOP
Marian Bugajski                         : ELEKTRIM Ankara Bürosu Müdürü
Andrzej Nagorski                       : ELEKTRIM Ankara Bürosu Müdür yrd

            NOT : İngilizce metni 1 Kasım 1991 gün ve 21038 sayılı Resmi Gazetedir.